2008L0043 — LV — 14.03.2012 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/43/EK

(2008. gada 4. aprīlis),

ar ko izveido sistēmu civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu marķēšanai un izsekojamībai saskaņā ar Padomes Direktīvu 93/15/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 094, 5.4.2008, p.8)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2012/4/ES Dokuments attiecas uz EEZ (2012. gada 22. februāris),

  L 50

18

23.2.2012
▼B

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/43/EK

(2008. gada 4. aprīlis),

ar ko izveido sistēmu civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu marķēšanai un izsekojamībai saskaņā ar Padomes Direktīvu 93/15/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvu 93/15/EEK par noteikumu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu tirgū un pārraudzību ( 1 ) un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Direktīva 93/15/EEK paredz noteikumus drošai un neapdraudētai sprāgstvielu apritei Kopienas tirgū.

(2)

Kā noteikts minētajā direktīvā, lai jebkurā laikā varētu noteikt sprāgstvielu īpašnieku, ir jānodrošina, ka sprāgstvielu nozares uzņēmumiem ir attiecīga sprāgstvielu uzraudzības sistēma.

(3)

Lai visā piegādes ķēdē veiktu precīzu un pilnīgu sprāgstvielu uzskaiti, būtisks ir īpašs sprāgstvielu marķējums. Tādējādi būs iespējams marķēt un uzraudzīt sprāgstvielas no ražošanas vietas un pirmo reizi laižot tirgū līdz galalietotājam un izvairīties no tāda sprāgstvielu lietojuma, kas nav paredzēts, kā arī no sprāgstvielu zādzības, un palīdzēt tiesībsargājošām iestādēm noteikt pazudušu vai zagtu sprāgstvielu izcelsmi.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Pārvaldības komiteja, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 93/15/EEK 13. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.1.

NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Ar šo direktīvu izveido saskaņotu sistēmu civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu īpašai marķēšanai un uzraudzībai.

2. pants

Darbības joma

Šī direktīva neattiecas uz:

a) sprāgstvielām, ko pārvadā un piegādā neiesaiņotā veidā vai transportlīdzeklī, no kura tās izsūknē un iepilda tieši spridzināšanas atverē;

b) sprāgstvielām, ko izgatavo spridzināšanas vietās un ko izmanto nekavējoties pēc ražošanas (in situ ražošana);

c) munīciju;

▼M1

d) degļiem, kas ir auklveida, nedetonējošas aizdedzināšanas ietaises;

e) Bikforda auklām, kas sastāv no smalkgraudaina melna pulvera serdeņa, ko ietver elastīgs austs materiāls ar vienu vai vairākiem ārējiem aizsargapvalkiem un kas, tās aizdedzinot, ar iepriekš noteiktu ātrumu pakāpeniski deg bez ārējas uzliesmošanas;

f) aizdedzes kapselēm, kas sastāv no metāla vai plastmasas uzmavas, kura satur nelielu daudzumu ar uzsitienu viegli aizdedzināma sprādzienbīstama maisījuma; kapseles izmanto kājnieku ieroču patronās vai detonatorkapselēs lādiņa izsišanai.

▼B2.

NODAĻA

RAŽOJUMA MARĶĒŠANA

3. pants

Īpašs marķējums

1.  Dalībvalstis nodrošina to, ka sprāgstvielu nozares uzņēmumi, kas ražo vai ieved sprāgstvielas vai samontē detonatorus, marķē sprāgstvielas un katru to sīkāko iepakojuma vienību ar īpašu marķējumu.

Ja sprāgstvielu ir paredzēts turpmāk izmantot ražošanas procesā, ražotājiem nav jāuzliek uz sprāgstvielas jaunais īpašais marķējums, izņemot gadījumu, kad sākotnējais īpašais marķējums vairs neatbilst 4. panta prasībām.

2.  Gadījumā, ja izgatavotā sprāgstviela ir paredzēta izvešanai un tai ir uzlikts marķējums, kas nodrošina sprāgstvielas izsekojamību un ir saskaņā ar ievedējvalsts prasībām, 1. punktu nepiemēro.

3.  Īpašais marķējums sastāv no pielikumā minētajiem elementiem.

4.  Tās dalībvalsts iestāde, kurā ražotne reģistrēta, katrai ražotnei piešķir 3 ciparu kodu.

5.  Gadījumā, ja ražotne atrodas ārpus Eiropas Kopienas, ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, sazinās ar ievedējas dalībvalsts iestādi, lai saņemtu kodu.

Gadījumā, ja ražotne atrodas ārpus Eiropas Kopienas un ražotājs neveic uzņēmējdarbību Kopienā, attiecīgo sprāgstvielu ievedējs sazinās ar ievedējas dalībvalsts iestādi, lai ražotne saņemtu kodu.

6.  Dalībvalstis nodrošina to, ka izplatītāji, kas pārsaiņo sprāgstvielas, uzliek īpašu marķējumu uz sprāgstvielas un uz katras tās sīkākās iepakojuma vienības.

4. pants

Marķējums un tā uzlikšana

Īpašo marķējumu uz attiecīgā ražojuma marķē vai cieši piestiprina tam tādā veidā, lai tas būtu noturīgs un skaidri izlasāms.

5. pants

Patronu sprāgstvielas un sprāgstvielas maisos

Patronu sprāgstvielām un sprāgstvielām maisos īpašais marķējums ir uzlīme vai tieša uzdruka uz katras patronas vai maisa. Atbilstošu uzlīmi piestiprina katrai patronu kastei.

Turklāt uzņēmumi var izmantot pasīvu inertu elektronisku plāksnīti, ko piestiprina katrai patronai vai maisam, un atbilstošu elektronisku plāksnīti piestiprina katrai patronu kastei.

6. pants

Divkomponentu sprāgstvielas

Iepakotām divkomponentu sprāgstvielām īpašais marķējums ir uzlīme vai tieša uzdruka uz katras sīkākās iepakojuma vienības, kurā ir divi komponenti.

▼M1

7. pants

Vienkārši detonatori

Vienkāršiem detonatoriem īpašais marķējums ir uzlīme vai tieša uzdruka, vai zīmogs uz detonatora apvāka. Atbilstošu uzlīmi piestiprina katrai detonatoru kastei.

Turklāt uzņēmumi var izmantot pasīvu inertu elektronisku plāksnīti, ko piestiprina katram detonatoram, un atbilstošu plāksnīti piestiprina katrai detonatoru kastei.

▼B

8. pants

Elektrodetonatori, neelektriski un elektroniski detonatori

Elektrodetonatoriem, neelektriskiem un elektroniskiem detonatoriem īpašais marķējums ir vai nu uzlīme, ko piestiprina uz vadiem vai caurules, vai uzlīme vai tieša uzdruka vai zīmogs uz detonatora apvāka. Atbilstošu uzlīmi piestiprina katrai detonatoru kastei.

Turklāt uzņēmumi var izmantot pasīvu inertu elektronisku plāksnīti, ko piestiprina katram detonatoram, un atbilstošu plāksnīti piestiprina katrai detonatoru kastei.

▼M1

9. pants

Kapseles un pastiprinātāji

Kapselēm (primers), izņemot 2. pantā minētās, un pastiprinātājiem (boosters) īpašais marķējums ir uzlīme vai tieša uzdruka uz katras kapseles vai pastiprinātāja. Atbilstošu uzlīmi piestiprina katrai kapseļu vai pastiprinātāju kastei.

Turklāt uzņēmumi var izmantot pasīvu inertu elektronisku plāksnīti, ko piestiprina katrai kapselei vai pastiprinātājam, un atbilstošu plāksnīti piestiprina katrai kapseļu vai pastiprinātāju kastei.

10. pants

Detonējošās auklas

Detonējošām auklām īpašais marķējums ir uzlīme vai tieša uzdruka uz katras spoles. Īpašo marķējumu uzliek ik pēc pieciem metriem vai nu uz detonējošās auklas ārējās virsmas, vai uz presētās iekšējās plastmasas kārtas tieši zem detonējošās auklas ārējām šķiedrām. Atbilstošu uzlīmi piestiprina katrai detonējošo auklu kastei.

Turklāt uzņēmumi var izmantot pasīvu inertu elektronisku plāksnīti, ko iestiprina auklā, un atbilstošu plāksnīti piestiprina katrai detonējošo auklu kastei.

▼B

11. pants

Sprāgstvielas kārbās un mucās

Kārbām un mucām, kurās atrodas sprāgstvielas, īpašais marķējums ir uzlīme vai tieša uzdruka uz kārbas vai mucas, kurā atrodas sprāgstvielas.

Turklāt uzņēmumi var izmantot pasīvu inertu elektronisku plāksnīti, ko piestiprina katrai kārbai vai mucai.

12. pants

Oriģinālās uzlīmes kopijas

Uzņēmumi klientu lietošanai uz sprāgstvielām var piestiprināt oriģinālās uzlīmes noņemamas kopijas. Šīs kopijas skaidri apzīmē, lai atšķirtu no oriģināla un izvairītos no to nepareiza lietojuma.3.

NODAĻA

DATU VĀKŠANA UN GLABĀŠANA

13. pants

Datu vākšana

1.  Dalībvalstis nodrošina to, ka sprāgstvielu nozares uzņēmumi ievieš datu vākšanas sistēmu par sprāgstvielām, tostarp īpašo sprāgstvielu marķēšanu, visā piegādes ķēdē un aprites ciklā.

2.  Datu vākšanas sistēma ļauj uzņēmumiem uzraudzīt sprāgstvielas tādā veidā, lai jebkurā brīdī varētu noteikt to īpašnieku.

3.  Dalībvalstis nodrošina to, ka savāktos datus, tostarp īpašo marķējumu, glabā 10 gadus pēc piegādes vai, ja zināms, pēc sprāgstvielas aprites cikla beigām pat tad, ja uzņēmums ir pārtraucis tirdzniecību.

14. pants

Uzņēmumu pienākumi

Dalībvalstis nodrošina to, ka sprāgstvielu nozares uzņēmumi atbilst šādiem kritērijiem:

a) tiem ir saraksts ar visiem sprāgstvielu marķējumiem un visa būtiskā informācija, tostarp sprāgstvielas tips, uzņēmuma vai personas nosaukums, kura valdījumā tā nodota;

b) tiem ir uzskaite par katras sprāgstvielas atrašanās vietu laikā, kamēr sprāgstvielas ir to īpašumā vai valdījumā, līdz brīdim, kamēr tās tiek nodotas citam uzņēmumam vai izlietotas;

c) tie regulāri pārbauda savu datu vākšanas sistēmu, lai nodrošinātu tās efektivitāti un savākto datu kvalitāti;

d) tie glabā savāktos datus, tostarp īpašo marķējumu, 13. panta 3. punktā minētajā laikposmā;

e) tie aizsargā datus pret nejaušu vai tīšu bojājumu vai iznīcināšanu;

f) tie atbildīgajām iestādēm pēc pieprasījuma sniedz informāciju par katras sprāgstvielas izcelsmi vai atrašanās vietu visā to aprites cikla laikā un visā piegādes ķēdē;

g) tie atbildīgajām dalībvalstu iestādēm sniedz tās personas vārdu un kontaktinformāciju, kura var sniegt f) apakšpunktā minēto informāciju pēc parastā darbalaika.

Gadījumā, ja sprāgstvielas ražo vai ieved pirms 15. panta 1. punkta otrajā daļā minētā datuma, d) apakšpunkta nolūkos uzņēmums saglabā apliecinošus dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem dalībvalsts noteikumiem.4.

NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15. pants

Transponēšana

1.  Dalībvalstis vēlākais līdz 2009. gada 5. aprīlim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstu, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

▼M1

Šos noteikumus dalībvalstis piemēro no 2013. gada 5. aprīļa. Tomēr noteikumus, kas jāpiemēro saskaņā ar 3. panta 6. punktu un 13. un 14. pantu, piemēro no 2015. gada 5. aprīļa.

▼B

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

▼M1

15.a pants

Komisija līdz 2020. gada 31. decembrim veic pārskatīšanu, lai novērtētu, vai tehnikas attīstība dod iespēju anulēt atkāpes, kas noteiktas pielikuma 3. punktā.

▼B

16. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

17. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
PIELIKUMS

Īpašais marķējums sastāv no:

1) cilvēkam izlasāmas daļas, kurā ietverts:

a) ražotāja nosaukums;

b) burtciparu kods, kas sastāv no:

i) 2 burtiem, kas atbilst dalībvalstij (ražošanas vieta vai ievešanas vieta Kopienas tirgū, piemēram, AT = Austrija);

ii) 3 cipariem, kas atbilst ražošanas vietas nosaukumam (piešķir dalībvalsts iestādes);

iii) īpaša ražojuma koda un loģistikas informācijas, ko piešķir ražotājs;

2) elektroniski lasāma marķējuma, kas tieši saistīts ar burtciparu kodu, svītrkoda vai matricas koda formātā.

Piemērs:

image

3) izstrādājumiem, kas ir pārāk mazi, lai tiem piestiprinātu īpašo ražojuma kodu vai loģistikas informāciju, ko piešķir ražotājs, par pietiekamu uzskata 1. punkta b) apakšpunkta i) un ii) punktā un 2. punktā minēto informāciju.

Izstrādājumiem, kas ir pārāk mazi, lai tiem piestiprinātu informāciju saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunkta i) un ii) punktu un 2. punktu, vai uz kuriem to formas vai konstrukcijas dēļ ir tehniski neiespējami piestiprināt īpašo marķējumu, to piestiprina uz katras sīkākās iepakojuma vienības.

Katru sīkāko iepakojuma vienību aizzīmogo.

Visus vienkāršos detonatorus vai pastiprinātājus, uz kuriem attiecas otrās daļas atbrīvojums, marķē tā, lai marķējums būtu noturīgs un skaidri salasāms un saturētu informāciju, kas noteikta 1. punkta b) apakšpunkta i) un ii) punktā. Vienkāršo detonatoru un pastiprinātāju skaitu uzdrukā uz sīkākās iepakojuma vienības.

Katru detonējošo auklu, uz kuru attiecas otrās daļas atbrīvojums, marķē ar īpašo marķējumu uz ruļļa vai spoles un – attiecīgā gadījumā – uz sīkākās iepakojuma vienības.( 1 ) OV L 121, 15.5.1993., 20. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).