2008D0312 — LV — 17.04.2008 — 000.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 5. marts),

ar ko izveido Padomes Direktīvā 2006/117/Euratom minēto standarta dokumentu radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzībai un kontrolei

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 793)

(2008/312/Euratom)

(OV L 107, 17.4.2008, p.32)


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 343, 23.12.2011, lpp 149  (312/2008)
▼B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 5. marts),

ar ko izveido Padomes Direktīvā 2006/117/Euratom minēto standarta dokumentu radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzībai un kontrolei

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 793)

(2008/312/Euratom)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. novembra Direktīvu 2006/117/Euratom par radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību un kontroli ( 1 ) un jo īpaši tās 17. panta 2. punktu,

saņēmusi atzinumu no Padomdevējas komitejas, kas izveidota saskaņā ar 21. pantā paredzēto procedūru,

tā kā:

(1)

Komisijai ir jāizveido jauns standarta dokuments izmantošanai saistībā ar radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumiem Direktīvas 2006/117/Euratom nozīmē.

(2)

Vajadzīgs jauns standarta dokuments, ko izmanto radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumos starp dalībvalstīm, šādu radioaktīvo atkritumu/lietotās kodoldegvielas importam Kopienā un eksportam no tās, kā arī tranzītam caur Kopienu no trešās valsts uz citu trešo valsti.

(3)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst Padomdevējas komitejas atzinumam, kas izveidota saskaņā ar 21. pantā paredzēto procedūru,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.1. pants

Standarta dokumentu, kas dots pielikumā, izmanto radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas pārvadājumiem starp dalībvalstīm vai uz Kopienu, no tās un cauri tai Direktīvā 2006/117/Euratom noteiktajā nozīmē.

2. pants

Komisijas noteiktās formas standarta dokuments ir pieejams elektroniskā veidā.

3. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šim lēmumam ne vēlāk kā 2008. gada 25. decembrī.

4. pants

Atceļ Komisijas Lēmumu 93/552/Euratom ( 2 ).

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.
PIELIKUMS

Standarta dokuments radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzībai un kontrolei

(Padomes Direktīva 2006/117/Euratom)

Vispārīgas piezīmes

A-1. līdz A-6. daļa: jāaizpilda attiecībā uz radioaktīvo atkritumu pārvadājumiem.

B-1. līdz B-6. daļa: jāaizpilda attiecībā uz lietotās kodoldegvielas pārvadājumiem (tostarp attiecībā uz lietoto kodoldegvielu, kas paredzēta galīgai apglabāšanai un kā tāda klasificēta kā atkritumi).

A-1. vai B-1. daļa (Pieteikums pārvadājumu atļaujas saņemšanai): aizpilda pieteikuma iesniedzējs, kas atkarībā no pārvadājuma tipa ir:

 turētājs, ja tas ir pārvadājums starp dalībvalstīm (MM tips) vai ja tas ir eksports no Kopienas uz trešo valsti (ME tips),

 saņēmējs, ja tas ir imports uz Kopienu no trešās valsts (IM tips),

 persona, kas dalībvalstī ir atbildīga par pārvadājumu, ar kuru radioaktīvos atkritumus vai lietoto kodoldegvielu ieved Kopienā, ja tas ir tranzīts caur Kopienu (TT tips).

A-2. vai B-2. daļa (Apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu): aizpilda attiecīgās kompetentās iestādes, kas atkarībā no pārvadājuma tipa ir:

 izcelsmes kompetentās iestādes, ja tas ir MM vai ME tipa pārvadājums,

 galamērķa kompetentās iestādes, ja tas ir IM tipa pārvadājums,

 ja pārvadājums pirmo reizi nonāk Kopienā un tas ir TT tipa pārvadājums,

un visas tranzīta dalībvalstu kompetentās iestādes, ja tādas ir.

A-3. vai B-3. daļa (Atteikums vai piekrišana): aizpilda visas iesaistītās kompetentās iestādes.

A-4.a/A-4.b vai B-4.a/B-4.b daļa (Pārvadājuma atļaušana vai atteikums): aizpilda kompetentā iestāde, kas atbild par atļaujas izsniegšanu, kas atkarībā no pārvadājuma tipa ir:

 izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde, ja tie ir MM tipa un ME tipa pārvadājumi,

 galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde, ja tie ir IM tipa pārvadājumi, vai

 pirmās tranzīta dalībvalsts kompetentā iestāde, ja pārvadājums nonāk Kopienā un tie ir TT tipa pārvadājumi.

A-5. vai B-5. daļa (Kravas apraksts/iepakojumu saraksts): aizpilda pieteikuma iesniedzējs, kā minēts A-1. vai B-1. daļā.

A-6. vai B-6. daļa (Apstiprinājums par pārvadājuma saņemšanu): aizpilda saņēmējs (ja tie ir MM un IM tipa pārvadājumi) vai turētājs (ja tie ir ME tipa pārvadājumi), vai par pārvadājumu atbildīgā persona (ja tie ir TT tipa pārvadājumi).

Reģistrācijas Nr.:(Jāaizpilda kompetentajai iestādei, kas atbild par pārvadājumu atļauju izsniegšanu)A-1. DAĻAPieteikums radioaktīvo atkritumu pārvadājuma(-u) atļaujas saņemšanai1.Pārvadājuma tips (atzīmēt atbilstošo lodziņu):MM tips: pārvadājums starp dalībvalstīm (caur vienu vai vairākām dalībvalstīm vai trešām valstīm)IM tips: imports KopienāME tips: eksports no KopienasTT tips: tranzīts caur Kopienu2.Pieteikums atļaujai (atzīmēt atbilstošo lodziņu):vienam pārvadājumamPlānotais izpildes periods:vairākiem pārvadājumiem: skaits (plānotais)Plānotais izpildes periods:3.Nepiemēro.MM tipa pārvadājums(-i) caur vienu vai vairākām trešām valstīm:Kopienas izbraukšanas robežpunkts (*):Trešās valsts iebraukšanas robežpunkts (*) (pirmā šķērsotā valsts):Trešās valsts izbraukšanas robežpunkts (*) (pēdējā šķērsotā valsts):Kopienā atgriešanās robežpunkts (*):(*) Šiem robežpunktiem ir jābūt identiskiem visiem pārvadājumiem, kas ietverti pieteikumā, ja vien kompetentās iestādes nav vienojušās citādi.4.Pieteikuma iesniedzējs (uzņēmuma nosaukums):Turētājs (MM, ME tipam)Saņēmējs (IM tipam)Citi (TT tipam), jāprecizēAdrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze5.Radioaktīvo atkritumu atrašanās vieta pirms pārvadājuma (uzņēmuma nosaukums):Adrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze6.Saņēmējs (uzņēmuma nosaukums):Adrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze7.Radioaktīvo atkritumu atrašanās vieta pēc pārvadājuma (uzņēmuma nosaukums):Adrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze

8.Radioaktīvo atkritumu veids:Fizikāli ķīmiskais raksturojums (atzīmēt atbilstošo lodziņu):cieti, šķidri, gāzveida, citi (piemēram, skaldāmi, grūti izkliedējami, …), jāprecizēSvarīgākie radionuklīdi:Maksimālā alfa aktivitāte: pārvadājumā (GBq) vienā iepakojumā (GBq)Maksimālā beta/gamma aktivitāte: pārvadājumā (GBq) vienā iepakojumā (GBq)Kopējā alfa aktivitāte (GBq):Kopējā beta/gamma aktivitāte (GBq):(Šīs vērtības ir aptuvenās, ja pieteikums attiecas uz vairākiem pārvadājumiem.)9.Kopējais iepakojumu skaits:Kopējā pārvadājuma neto masa (kg):Kopējā pārvadājuma bruto masa (kg):(Šīs vērtības ir aptuvenās, ja pieteikums attiecas uz vairākiem pārvadājumiem.)Kravas apraksts:plastmasas maisi, metāla mucas (m3): , ISO transporta konteiners (m3): , cits, jāprecizēIepakojuma tips (1) (ja ir zināms):Iepakojumu identifikācijas līdzekļi (ja izmanto etiķetes, pievienot paraugus):(1) Saskaņā ar Radioaktīvu materiālu transportēšanas drošības noteikumiem 2005. gada redakcijā, Drošības prasības Nr. TS-R-1, IAEA, Vīne, 2005. g.10.Darbības veids, kurā radušies radioaktīvie atkritumi (atzīmēt atbilstošo lodziņu):medicīna, pētniecība, ar kodolpielietojumiem nesaistīta nozare, kodolpielietojumu nozare cits darbības veids (jāprecizē)11.Pārvadājuma mērķis:Radioaktīvo atkritumu atgriešana pēc lietotās kodoldegvielas (otrreizējas) apstrādes vai (otrreizējas) pārstrādesRadioaktīvo atkritumu atgriešana pēc radioaktīvo atkritumu apstrādesApstrāde, piemēram, (otrreizēja) iepakošana, kondicionēšana, apjoma samazināšanaPagaidu uzglabāšanaAtgriešana pēc pagaidu uzglabāšanasGalīga apglabāšanaCits mērķis (jāprecizē):

13.Pārvadājuma veikšanā iesaistīto valstu secīgs saraksts (pirmā valsts ir tā, kur radioaktīvie atkritumi tiek turēti, un pēdējā valsts ir galamērķa valsts)1.3.5.7.2.4.6.8.14.Atbilstoši Direktīvas 2006/117/Euratom noteikumiem es, pieteikuma iesniedzējs, ar šo:1) lūdzu atļauju veikt iepriekš aprakstīto radioaktīvo atkritumu pārvadājumu(-us)un2) pēc visas rīcībā esošās informācijas apliecinu, ka iepriekš sniegtā informācija ir pareiza un ka pārvadājums(-i) tiks veikts(-i) saskaņā ar visiem atbilstīgajiem ar likumu noteiktajiem nosacījumiem,un3) (*) (ja tas ir MM vai ME tipa pārvadājums) apņemos pieņemt atpakaļ radioaktīvos atkritumus, ja pārvadājums(-i) nevar notikt vai ja pārvadāšanas nosacījumus nevar izpildīt;vai(*) (ja tas ir IM vai TT tipa pārvadājums) pievienot šim dokumentam pierādījumu par vienošanos starp saņēmēju un radioaktīvo atkritumu turētāju, kas atrodas trešā valstī, kuru ir akceptējusi trešās valsts kompetentā iestāde, norādot, ka turētājs trešā valstī pieņems atpakaļ radioaktīvos atkritumus, ja pārvadājums(-i) nevar notikt vai ja pārvadāšanas nosacījumus nevar izpildīt, ja vien nevar noslēgt alternatīvu vienošanos par drošību.(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)(*) Var izmantot tikai vienu no formulējumiem, kas apzīmēti ar zvaigznīti: attiecīgi svītrot.

Reģistrācijas Nr.:(Jāaizpilda kompetentajai iestādei, kas atbild par pārvadājumu atļauju izsniegšanu)A-2. DAĻAApstiprinājums par radioaktīvo atkritumu pārvadājuma pieteikuma saņemšanu – Trūkstošas informācijas pieprasījums15.Par atļaujas izsniegšanu atbildīgās kompetentās iestādes nosaukums:Dalībvalsts:izcelsmes (1), galamērķa (2), kur pārvadājums pirmo reizi nonāk Kopienā (3)Adrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dzeSaņemšanas/reģistrācijas datums: (dd/mm/gggg)(1) Ja tas ir MM vai ME tipa pārvadājums.(2) Ja tas ir IM tipa pārvadājums.(3) Ja tas ir TT tipa pārvadājums.16.Iesaistītās kompetentās iestādes nosaukums:Dalībvalsts vai valsts (atzīmēt atbilstošo) galamērķa, tranzīta, kur pārvadājums pirmo reizi nonāk Kopienā vai izcelsmes (1):Adrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze(1) Direktīvā nav paredzēts, par TT un IM tipa pārvadājumiem var veikt brīvprātīgas konsultācijas ar izcelsmes valsti.17.Atbilstoši Direktīvas 2006/117/Euratom noteikumiem es ar šo uzskatu (dd/mm/gggg) pieteikumu, kas saņemts (dd/mm/gggg)a) (*) par pienācīgi neaizpildītu un pieprasu iesniegt šādu trūkstošu informāciju:(pievienot pilnīgu trūkstošās informācijas sarakstu (pa punktiem), ja nepietiek vietas)(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)b) (*) par pienācīgi aizpildītu un apstiprinu tā saņemšanu.(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)(*) Var izmantot tikai vienu no formulējumiem, kas apzīmēti ar zvaigznīti: attiecīgi svītrot.

Reģistrācijas Nr.:(Jāaizpilda kompetentajai iestādei, kas atbild par pārvadājumu atļauju izsniegšanu)A-3. DAĻAIesaistīto kompetento iestāžu atteikums vai piekrišana radioaktīvo atkritumu pārvadājumam18.Iesaistītās kompetentās iestādes nosaukums:Dalībvalsts vai valsts (atzīmējiet un aizpildiet atbilstošo):izcelsmes (1), galamērķa (2), tranzīta (3)Adrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze(1) Direktīvā nav paredzēts, par TT un IM tipa pārvadājumiem var veikt brīvprātīgas konsultācijas ar izcelsmes valsti.(2) Ja tas ir MM vai ME tipa pārvadājums.(3) Ja tas ir MM, IM, ME vai TT tipa pārvadājums un ja ir iesaistīta viena vai vairākas tranzīta dalībvalstis.19.(*) Automātiskā apstiprinājuma parastais termiņš (dd/mm/gggg)(*) Pieprasījums pēc papildu perioda, kas nav ilgāks par vienu mēnesi, automātiskā apstiprinājuma pagarinātais termiņš: (dd/mm/gggg)(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)(*) Var izmantot tikai vienu no formulējumiem, kas apzīmēti ar zvaigznīti: attiecīgi svītrot.20.Atbilstoši Direktīvas 2006/117/Euratom noteikumiem es ar šo(*) atsaku piekrišanu šādu iemeslu dēļ (pievienot pilnīgu sarakstu ar iemesliem, ja nepietiek vietas):(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)(*) dodu piekrišanu ar šādiem nosacījumiem (pievienot pilnīgu sarakstu, ja nepietiek vietas):(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)(*) Var izmantot tikai vienu no formulējumiem, kas apzīmēti ar zvaigznīti: attiecīgi svītrot.

Reģistrācijas Nr.:(Jāaizpilda kompetentajai iestādei, kas atbild par pārvadājumu atļauju izsniegšanu)A-4.a DAĻARadioaktīvo atkritumu pārvadājuma atļauja21.Par pārvadājuma atļaujas izsniegšanu atbildīgās kompetentās iestādes nosaukums:Dalībvalsts (aizpildīt un atzīmēt atbilstošo):izcelsmes, galamērķa vai tā, caur kuru atkritumi nonāk KopienāAdrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze22.Pārvadājuma veikšanā iesaistīto valstu piekrišanu un/vai atteikumu secīgs sarakstsDalībvalsts/valstsPiekrišana dota?Nosacījumu saraksts, ja dota piekrišana, ja tādi irAtsauce uz pielikumiem1.JĀ/NĒ (*)2.JĀ/NĒ (*)3.JĀ/NĒ (*)4.JĀ/NĒ (*)5.JĀ/NĒ (*)6.JĀ/NĒ (*)7.JĀ/NĒ (*)8.JĀ/NĒ (*)(*) Var izmantot tikai vienu no formulējumiem, kas apzīmēti ar zvaigznīti: attiecīgi svītrot.23.Lēmums, kas pieņemts un ierakstīts šajā daļā, ir pieņemts saskaņā ar Direktīvas 2006/117/Euratom noteikumiem (1).Iesaistīto valstu kompetentās iestādes ir informētas, kaviens pārvadājums (*)vairāki pārvadājumi (*)ar radioaktīviem atkritumiem, kā aprakstīts A-1. daļā, irATĻAUTS(-I)Atļaujas termiņa beigu datums: (dd/mm/gggg)(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)(*) Var izmantot tikai vienu no formulējumiem, kas apzīmēti ar zvaigznīti: attiecīgi svītrot.(1) Šī atļauja nekādā veidā nemazina turētāja, pārvadātāja, īpašnieka, saņēmēja vai jebkuras citas ar pārvadājumu saistītas fiziskas vai juridiskas personas atbildību.

Reģistrācijas Nr.:(Jāaizpilda kompetentajai iestādei, kas atbild par pārvadājumu atļauju izsniegšanu)A-4.b DAĻARadioaktīvo atkritumu pārvadājuma atteikums24.Par pārvadājuma atteikuma izsniegšanu atbildīgās kompetentās iestādes nosaukums:Dalībvalsts (aizpildīt un atzīmēt atbilstošo):izcelsmes, galamērķa, tranzīta vai tā, caur kuru atkritumi nonāk KopienāAdrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze25.Pārvadājuma veikšanā iesaistīto valstu piekrišanu un/vai atteikumu secīgs sarakstsDalībvalsts/valstsPiekrišana dota?Nosacījumu saraksts, ja dota piekrišana, ja tādi ir, vai atteikuma iemesliAtsauce uz pielikumiem1.JĀ/NĒ (*)2.JĀ/NĒ (*)3.JĀ/NĒ (*)4.JĀ/NĒ (*)5.JĀ/NĒ (*)6.JĀ/NĒ (*)7.JĀ/NĒ (*)8.JĀ/NĒ (*)Lēmums, kas pieņemts un ierakstīts šajā daļā, ir pieņemts saskaņā ar Direktīvas 2006/117/Euratom noteikumiem.Iesaistīto valstu kompetentās iestādes ir informētas, kaviens pārvadājums (*)vairāki pārvadājumi (*)ar radioaktīviem atkritumiem, kā aprakstīts A-1. daļā, irATTEIKTS(-I)(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)(*) Var izmantot tikai vienu no formulējumiem, kas apzīmēti ar zvaigznīti: attiecīgi atzīmēt un svītrot.

Reģistrācijas Nr.:(Jāaizpilda kompetentajai iestādei, kas atbild par pārvadājumu atļauju izsniegšanu)A-5. DAĻARadioaktīvo atkritumu kravas apraksts un iepakojumu saraksts26.Pieteikuma iesniedzējs (uzņēmuma nosaukums):turētājs, saņēmējs, cits, jāprecizēAdrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze27.Atļaujas termiņa beigu datums (dd/mm/gggg), kas attiecas uzvienu pārvadājumu vaivairākiem pārvadājumiem, pārvadājuma sērijas numurs:28.Radioaktīvo atkritumu veidsFizikāli ķīmiskais raksturojums (atzīmēt atbilstošo lodziņu):cietišķidrigāzveidaciti (piemēram, skaldāmi, grūti izkliedējami), jāprecizēSvarīgākie radionuklīdi:Maksimālā alfa aktivitāte iepakojumā (GBq):Maksimālā beta/gamma aktivitāte iepakojumā (GBq):Kopējā alfa aktivitāte (GBq):Kopējā beta/gamma aktivitāte (GBq):29.(*) Identifikācijas numurs(*) Tips (1)(*) Bruto masa (kg)(*) Neto masa (kg)(*) Aktivitāte (GBq)Kopējais skaits:Kopā/tips:Kopā:Kopā:Kopā:(*) Jāaizpilda katram iepakojumam, pievienot atsevišķu lapu, ja nepietiek vietas!(1) Saskaņā ar Radioaktīvu materiālu transportēšanas drošības noteikumiem 2005. gada redakcijā, Drošības prasības Nr. TS-R-1, IAEA, Vīne, 2005. g.30.Pārvadājuma nosūtīšanas datums: (dd/mm/gggg)Ar šo es pēc visas rīcībā esošās informācijas apliecinu, ka šajā daļā (un pievienotajā sarakstā vai dokumentos) sniegtā informācija ir pareiza.(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)

Reģistrācijas Nr.:(Jāaizpilda kompetentajai iestādei, kas atbild par pārvadājumu atļauju izsniegšanu)A-6. DAĻAApstiprinājums par radioaktīvo atkritumu saņemšanu31.Saņēmējs (uzņēmuma nosaukums):Adrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze32.Vieta, kur radioaktīvie atkritumi atrodas pēc pārvadājuma (uzņēmuma nosaukums):Adrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze33.Atļauja izsniegta (atzīmēt atbilstošo):vienam MM vai IM tipa pārvadājumamvienam ME vai TT tipa pārvadājumamvairākiem MM vai IM tipa pārvadājumiem, pārvadājuma sērijas numurs: Pēdējais pārvadājums, uz ko attiecas atļauja: Jā Nēvairākiem ME vai TT tipa pārvadājumiem, pārvadājuma sērijas numurs: Pēdējais pārvadājums, uz ko attiecas atļauja: Jā Nē34.Nepiemēro.ME vai TT tipa pārvadājumi (šo punktu var aizstāt ar atsevišķu deklarāciju, ierakstot atsauci uz pielikumu):Trešā valstī iebraukšanas robežpunkts, kas ir galamērķa vai tranzīta valsts:Trešā valsts:Robežpunkts:35.Atkarībā no pārvadājuma tipa saņēmējam ir jānosūta apliecinājums par saņemšanu kopā ar A-5. daļu:MM vai IM tips: galamērķa dalībvalsts kompetentajai iestādei,ME vai TT tips: pieteikuma iesniedzējam (ME tips: turētājam, TT tips: personai, kas ir atbildīga par pārvadājumu dalībvalstī, caur kuru atkritumi nonāk Kopienā), kā minēts 4. punktā (A-1. daļa).Radioaktīvo atkritumu saņemšanas datums: (dd/mm/gggg)Apstiprinājuma par saņemšanu nosūtīšanas datums: (dd/mm/gggg)Ar šo es, saņēmējs, pēc visas rīcībā esošās informācijas apliecinu, ka šajā daļā (un pievienotajā sarakstā) sniegtā informācija ir pareiza.(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)

36.Nepiemēro.ME vai TT tipa pārvadājumi: pieteikuma iesniedzējs nosūta apstiprinājumu par saņemšanu un, ja nepieciešams, saņēmēja deklarāciju iestādei, kas izsniedza atļauju.1. Saņēmējs, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, var apstiprināt radioaktīvo atkritumu saņemšanu, izmantojot deklarāciju vai sertifikātu, kas nodrošina vismaz informāciju, kura ietverta 31. līdz 36. punktā.2. Kompetentā iestāde, kas saņem apstiprinājuma par saņemšanu oriģinālu, nosūta tā kopijas citām kompetentajām iestādēm.3. A-5. un A-6. daļas oriģinālus visbeidzot nosūta tai kompetentajai iestādei, kas izsniedza atļauju.4. Attiecībā uz pārvadājumiem starp dalībvalstīm izcelsmes dalībvalsts vai tās dalībvalsts, kur pārvadājums pirmo reizi nonāk Kopienā, kompetentā iestāde nosūta apstiprinājuma par saņemšanu kopiju turētājam.Apstiprinājuma par saņemšanu (kopā ar A-5. daļu) nosūtīšanas datums: (dd/mm/gggg)No Kopienas izbraukšanas robežpunkts:Valsts:Punkts:(Datums un vieta)(Zīmogs)(Pieteikuma iesniedzēja paraksts)

Reģistrācijas Nr.:(Jāaizpilda kompetentajai iestādei, kas atbild par pārvadājumu atļauju izsniegšanu)B-1. DAĻAPieteikums lietotās kodoldegvielas pārvadājuma(-u) atļaujas saņemšanai1.Pārvadājuma tips (atzīmēt atbilstošo lodziņu):MM tips: pārvadājums starp dalībvalstīm (caur vienu vai vairākām dalībvalstīm vai trešām valstīm)IM tips: imports KopienāME tips: eksports no KopienasTT tips: tranzīts caur Kopienu2.Pieteikums atļaujai (atzīmēt atbilstošo lodziņu):vienam pārvadājumamPlānotais izpildes periods:vairākiem pārvadājumiem: skaits (plānotais)Plānotais izpildes periods:3.Nepiemēro.MM tipa pārvadājums(-i) caur vienu vai vairākām trešām valstīm:Kopienas izbraukšanas robežpunkts (*):Trešā valstī iebraukšanas robežpunkts (*) (pirmā šķērsotā valsts):Trešās valsts izbraukšanas robežpunkts (*) (pēdējā šķērsotā valsts):Kopienā atgriešanās robežpunkts (*):(*) Šiem robežpunktiem ir jābūt identiskiem visiem pārvadājumiem, kas ietverti pieteikumā, ja kompetentās iestādes nav vienojušās citādi.4.Pieteikuma iesniedzējs (uzņēmuma nosaukums):Turētājs (MM, ME tipam)Saņēmējs (IM tipam)Citi (TT tipam), jāprecizēAdrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze5.Lietotās kodoldegvielas atrašanās vieta pirms pārvadājuma (uzņēmuma nosaukums):Adrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze6.Saņēmējs (uzņēmuma nosaukums):Adrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze7.Lietotās kodoldegvielas atrašanās vieta pēc pārvadājuma (uzņēmuma nosaukums):Adrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze

8.Lietotās kodoldegvielas veids:metālisks urāns,urāna dioksīds,jaukts oksīds (MOX),cits, lūdzu, precizētSākotnējais skaldāmais saturs:urāns-235 (maksimālais bagātinājuma %)MOX (nominālais urāna bagātinājuma %)(maksimālais plutonija saturs %)cits, lūdzu, precizētKodoldegviela pilnīgi sadeg (vidējais vai tipiskais lielums): MWdienas/teHM9.Kopējais iepakojumu skaits (piemēram, konteineri):Kopējais kasešu/pakešu/elementu/stieņu skaits (norādīt):Kopējā neto masa (kg):Kopējā bruto masa (kg):(Šīs vērtības ir aptuvenās, ja pieteikums attiecas uz vairākiem pārvadājumiem.)Kravas apraksts (piemēram, konteineri):Iepakojuma veids (1) (ja zināms):Maksimālais lietotās kodoldegvielas saturs iepakojumā (kg):Iepakojumu identifikācijas līdzekļi (ja ir izmantotas etiķetes, pievienot paraugus):(1) Saskaņā ar Radioaktīvu materiālu transportēšanas drošības noteikumiem 2005. gada redakcijā, Drošības prasības Nr. TS-R-1, IAEA, Vīne, 2005. g.10.Darbības veids, kurā radusies lietotā kodoldegviela (atzīmēt atbilstošo):pētniecība, rūpnieciskā kodolenerģētika, cits darbības veids (jāprecizē):11.Lietotās kodoldegvielas pārvadājuma mērķis:(Otrreizēja) apstrāde vai pārstrādePagaidu uzglabāšanaAtgriešana pēc pagaidu uzglabāšanasGalīga apglabāšanaCits mērķis (jāprecizē):

13.Lietotās kodoldegvielas pārvadājuma veikšanā iesaistīto valstu secīgs saraksts (pirmā valsts ir tā, kur lietotā kodoldegviela tiek turēta, un pēdējā valsts ir galamērķa valsts)1.3.5.7.2.4.6.8.14.Atbilstoši Direktīvas 2006/117/Euratom noteikumiem es, pieteikuma iesniedzējs, ar šo:1) lūdzu atļauju veikt iepriekš aprakstītās lietotās kodoldegvielas pārvadājumu(-us)un2) pēc visas rīcībā esošās informācijas apliecinu, ka iepriekš sniegtā informācija ir pareiza un ka pārvadājums(-i) tiks veikts(-i) saskaņā ar visiem atbilstīgajiem ar likumu noteiktajiem nosacījumiem,un3) (*) (ja tas ir MM vai ME tipa pārvadājums) apņemos pieņemt atpakaļ lietoto kodoldegvielu, ja pārvadājums(-i) nevar notikt vai ja pārvadāšanas nosacījumus nevar izpildīt;vai(*) (ja tas ir IM vai TT tipa pārvadājums) pievienot šim dokumentam pierādījumu par vienošanos starp saņēmēju un lietotās kodoldegvielas turētāju, kas atrodas trešā valstī, kuru ir akceptējusi trešās valsts kompetentā iestāde, norādot, ka turētājs trešā valstī pieņems atpakaļ lietoto kodoldegvielu, ja pārvadājums(-i) nevar notikt vai ja pārvadāšanas nosacījumus nevar izpildīt.(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)(*) Var izmantot tikai vienu no formulējumiem, kas apzīmēti ar zvaigznīti: attiecīgi svītrot.

Reģistrācijas Nr.:(Jāaizpilda kompetentajai iestādei, kas atbild par pārvadājumu atļauju izsniegšanu)B-2. DAĻAApstiprinājums par lietotās kodoldegvielas pārvadājuma(-u) pieteikuma saņemšanu – Trūkstošas informācijas pieprasījums15.Par atļaujas izsniegšanu atbildīgās kompetentās iestādes nosaukums:Dalībvalsts:izcelsmes (1), galamērķa (2) vai kur lietotā kodoldegviela pirmo reizi nonāk Kopienā (3)Adrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dzeSaņemšanas/reģistrācijas datums: (dd/mm/gggg)(1) Ja tas ir MM tipa vai ME tipa pārvadājums.(2) Ja tas ir IM tipa pārvadājums.(3) Ja tas ir IM tipa vai TT tipa pārvadājums.16.Iesaistītās kompetentās iestādes nosaukums:Dalībvalsts vai valsts (atzīmēt atbilstošo) galamērķa, tranzīta, kur pārvadājums pirmo reizi nonāk Kopienā, vai izcelsmes (1):Adrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze(1) Direktīvā nav paredzēts, par TT un IM tipa pārvadājumiem var veikt brīvprātīgas konsultācijas ar izcelsmes valsti.17.Atbilstoši Direktīvas 2006/117/Euratom noteikumiem es ar šo uzskatu (dd/mm/gggg) pieteikumu, kas saņemts (dd/mm/gggg)a) (*) par pienācīgi neaizpildītu un pieprasu iesniegt šādu trūkstošu informāciju:(pievienot pilnīgu trūkstošās informācijas sarakstu (pa punktiem), ja nepietiek vietas)(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)b) (*) par pienācīgi aizpildītu un apstiprinu tā saņemšanu.(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)(*) Var izmantot tikai vienu no formulējumiem, kas apzīmēti ar zvaigznīti: attiecīgi svītrot.

Reģistrācijas Nr.:(Jāaizpilda kompetentajai iestādei, kas atbild par pārvadājumu atļauju izsniegšanu)B-3. DAĻAIesaistīto kompetento iestāžu atteikums vai piekrišana attiecībā uz lietotās kodoldegvielas pārvadājumu(-iem)18.Iesaistītās kompetentās iestādes nosaukums:Dalībvalsts vai valsts (atzīmējiet un aizpildiet atbilstošo):izcelsmes (1), galamērķa (2), tranzīta vai kur lietotā kodoldegviela pirmo reizi nonāk Kopienā (3)Adrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze(1) Direktīvā nav paredzēts, par TT un IM tipa pārvadājumiem var veikt brīvprātīgas konsultācijas ar izcelsmes valsti.(2) Ja tas ir MM vai ME tipa pārvadājums.(3) Ja tas ir MM, IM, ME vai TT tipa pārvadājums un ja ir iesaistīta viena vai vairākas tranzīta dalībvalstis.19.(*) Automātiskā apstiprinājuma parastais termiņš: (dd/mm/gggg)(*) Pieprasījums pēc papildu perioda, kas nav ilgāks par vienu mēnesi, automātiskā apstiprinājuma pagarinātais termiņš: (dd/mm/gggg)(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)(*) Var izmantot tikai vienu no formulējumiem, kas apzīmēti ar zvaigznīti: attiecīgi svītrot.20.Atbilstoši Direktīvas 2006/117/Euratom noteikumiem es ar šo(*) atsaku piekrišanu šādu iemeslu dēļ (pievienot pilnīgu sarakstu ar iemesliem, ja nepietiek vietas):(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)(*) dodu piekrišanu ar šādiem nosacījumiem (pievienot pilnīgu sarakstu, ja nepietiek vietas):(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)(*) Var izmantot tikai vienu no formulējumiem, kas apzīmēti ar zvaigznīti: attiecīgi svītrot.

Reģistrācijas Nr.:(Jāaizpilda kompetentajai iestādei, kas atbild par pārvadājumu atļauju izsniegšanu)B-4.a DAĻALietotās kodoldegvielas pārvadājuma(-u) atļaušana21.Par pārvadājuma atļaujas izsniegšanu atbildīgās kompetentās iestādes nosaukums:Dalībvalsts (aizpildīt un atzīmēt atbilstošo):izcelsmes, galamērķa, tranzīta vai tā, caur kuru lietotā kodoldegviela nonāk KopienāAdrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze22.Pārvadājuma veikšanā iesaistīto valstu piekrišanu un/vai atteikumu secīgs sarakstsDalībvalsts/valstsPiekrišana dota?Nosacījumu saraksts, ja dota piekrišana, ja tādi irAtsauce uz pielikumiem1.JĀ/NĒ (*)2.JĀ/NĒ (*)3.JĀ/NĒ (*)4.JĀ/NĒ (*)5.JĀ/NĒ (*)6.JĀ/NĒ (*)7.JĀ/NĒ (*)8.JĀ/NĒ (*)(*) Var izmantot tikai vienu no formulējumiem, kas apzīmēti ar zvaigznīti: attiecīgi svītrot.23.Lēmums, kas pieņemts un ierakstīts šajā daļā, ir pieņemts saskaņā ar Direktīvas 2006/117/Euratom noteikumiem (1).Iesaistīto valstu kompetentās iestādes ir informētas, kaviens pārvadājums (*)vairāki pārvadājumi (*)ar lietoto kodoldegvielu, kā aprakstīts B-1. daļā, irATĻAUTS(-I)Atļaujas termiņa beigu datums: (dd/mm/gggg)(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)(*) Var izmantot tikai vienu no formulējumiem, kas apzīmēti ar zvaigznīti: attiecīgi svītrot.(1) Šī atļauja nekādā veidā nemazina turētāja, pārvadātāja, īpašnieka, saņēmēja vai jebkuras citas ar pārvadājumu saistītas fiziskas vai juridiskas personas atbildību.

Reģistrācijas Nr.:(Jāaizpilda kompetentajai iestādei, kas atbild par pārvadājumu atļauju izsniegšanu)B-4.b DAĻALietotās kodoldegvielas pārvadājuma(-u) atteikums24.Par pārvadājuma atteikuma izsniegšanu atbildīgās kompetentās iestādes nosaukums:Dalībvalsts (aizpildīt un atzīmēt atbilstošo):izcelsmes, galamērķa, tranzīta vai tā, caur kuru lietotā kodoldegviela nonāk KopienāAdrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze25.Iesaistīto valstu piekrišanu un/vai atteikumu secīgs sarakstsDalībvalsts/valstsPiekrišana dota?Nosacījumu saraksts, ja dota piekrišana, ja tādi ir, vai atteikuma iemesliAtsauce uz pielikumiem1.JĀ/NĒ (*)2.JĀ/NĒ (*)3.JĀ/NĒ (*)4.JĀ/NĒ (*)5.JĀ/NĒ (*)6.JĀ/NĒ (*)7.JĀ/NĒ (*)8.JĀ/NĒ (*)Lēmums, kas pieņemts un ierakstīts šajā daļā, ir pieņemts saskaņā ar Direktīvas 2006/117/Euratom noteikumiem.Iesaistīto valstu kompetentās iestādes ir informētas, kaviens pārvadājums (*)vairāki pārvadājumi (*)ar lietoto kodoldegvielu, kā aprakstīts B-1. daļā, irATTEIKTS(-I)(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)(*) Var izmantot tikai vienu no formulējumiem, kas apzīmēti ar zvaigznīti: attiecīgi svītrot.

Reģistrācijas Nr.:(Jāaizpilda kompetentajai iestādei, kas atbild par pārvadājumu atļauju izsniegšanu)B-5. DAĻALietotās kodoldegvielas kravas apraksts un iepakojumu saraksts26.Pieteikuma iesniedzējs (uzņēmuma nosaukums):Turētājs Saņēmējs Cits, precizētAdrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze27.Atļaujas termiņa beigu datums (dd/mm/gggg) kas attiecas uzvienu pārvadājumu vaivairākiem pārvadājumiem, pārvadājuma sērijas numurs:28.Lietotās kodoldegvielas veids:metālisks urāns,urāna dioksīds,jaukts oksīds (MOX),cits, lūdzu, precizētSākotnējais skaldāmais saturs:urāns-235 (maksimālais bagātinājuma %)MOX (nominālais urāna bagātinājuma %)(maks. plutonija saturs %)cits, lūdzu, precizētKodoldegviela pilnīgi sadeg (vidējais vai tipiskais lielums): MWd/tHMKopējais kasešu/pakešu/elementu/stieņu skaits (norādīt):Maksimālais lietotās kodoldegvielas daudzums iepakojumā (kg):29.(*) Identifikācijas numurs(*) Tips (1)(*) Bruto masa (kg)(*) Neto masa (kg)(*) Aktivitāte (GBq)Kopējais skaits:Kopā/tips:Kopā:Kopā:Kopā:(*) Aizpildīt katram iepakojumam, pievienot atsevišķu sarakstu, ja nepietiek vietas!(1) Saskaņā ar Radioaktīvu materiālu transportēšanas drošības noteikumiem 2005. gada redakcijā, Drošības prasības Nr. TS-R-1, IAEA, Vīne, 2005. g.30.Pārvadājuma nosūtīšanas datums: (dd/mm/gggg)Ar šo es pēc visas rīcībā esošās informācijas apliecinu, ka šajā daļā (un pievienotajā sarakstā vai dokumentos) sniegtā informācija ir pareiza.(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)

Reģistrācijas Nr.:(Jāaizpilda kompetentajai iestādei, kas atbild par pārvadājumu atļauju izsniegšanu)B-6. DAĻAApstiprinājums par lietotās kodoldegvielas saņemšanu31.Saņēmējs (uzņēmuma nosaukums):Adrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze32.Vieta, kur lietotā kodoldegviela atrodas pēc pārvadājuma (uzņēmuma nosaukums):Adrese:Pasta indekss:Pilsēta:Valsts:Tālr.:Fakss:E-pasts:Kontaktpersona: k-gs/k-dze33.Atļauja piešķirta (atzīmēt atbilstošo):vienam MM vai IM tipa pārvadājumamvienam ME vai TT tipa pārvadājumamvairākiem MM vai IM tipa pārvadājumiem, pārvadājuma sērijas numurs: Pēdējais pārvadājums, uz ko attiecas atļauja: Jā Nēvairākiem ME vai TT tipa pārvadājumiem, pārvadājuma sērijas numurs: Pēdējais pārvadājums, uz ko attiecas atļauja: Jā Nē34.Nepiemēro.ME vai TT tipa pārvadājumiem (šo punktu var aizstāt ar atsevišķu deklarāciju, ierakstot atsauci uz pielikumu):Trešās valsts iebraukšanas robežpunkts, kas ir galamērķa vai tranzīta valsts:Trešā valsts:Robežpunkts:35.Atkarībā no pārvadājuma tipa saņēmējam apstiprinājums par saņemšanu ir jānosūta kopā ar B-5. daļu:MM vai IM tips: galamērķa dalībvalsts kompetentajai iestādei,ME vai TT tips: pieteikuma iesniedzējam (ME tips: turētājam, TT tips: personai, kas ir atbildīga par pārvadājumu dalībvalstī, caur kuru lietotā kodoldegviela nonāk Kopienā), kā minēts 4. punktā (B-1. daļa).Lietotās kodoldegvielas saņemšanas datums: (dd/mm/gggg)Apstiprinājuma par saņemšanu nosūtīšanas datums: (dd/mm/gggg)Ar šo es, saņēmējs, pēc visas rīcībā esošās informācijas apliecinu, ka šajā daļā (un pievienotajā sarakstā) sniegtā informācija ir pareiza.(Datums un vieta)(Zīmogs)(Paraksts)

36.Nepiemēro.ME vai TT tipa pārvadājumiem: pieteikuma iesniedzējs nosūta apstiprinājumu par saņemšanu un, ja nepieciešams, saņēmēja deklarāciju iestādei, kas izsniedza atļauju.1. Saņēmējs, kas atrodas ārpus Eiropas Kopienām, var apstiprināt lietotās kodoldegvielas saņemšanu, izmantojot deklarāciju vai sertifikātu, kas nodrošina vismaz informāciju, kura ietverta 31. līdz 36. punktā.2. Kompetentā iestāde, kas saņem apstiprinājuma par saņemšanu oriģinālu, nosūta tā kopijas citām kompetentajām iestādēm.3. B-5. un B-6. daļas oriģinālus visbeidzot nosūta tai kompetentajai iestādei, kas izsniedza atļauju.4. Attiecībā uz pārvadājumiem starp dalībvalstīm izcelsmes dalībvalsts vai tās dalībvalsts, kur pārvadājums pirmo reizi nonāk Kopienā, kompetentā iestāde nosūta apstiprinājuma par saņemšanu kopiju turētājam.Apstiprinājuma par saņemšanu (kopā ar B-5. daļu) nosūtīšanas datums: (dd/mm/gggg)Kopienas izbraukšanas robežpunkts:Valsts:Punkts:(Datums un vieta)(Zīmogs)(Pieteikuma iesniedzēja paraksts)

Paskaidrojumu piezīmes par katru standarta dokumenta A-1. līdz A-6. un B-1. līdz B-6. daļas punktu

Attiecīgi izpildīta pieteikuma definīcija: Pieteikums radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas pārvadājuma atļaujas saņemšanai ir aizpildīts atbilstoši Direktīvas 2006/117/Euratom prasībām, ja – radioaktīvo atkritumu pārvadājumu gadījumā – katrā A-1. daļas punktā vai – lietotās kodoldegvielas pārvadājumu gadījumā – katrā B-1. daļas punktā ir sniegta pieprasītā informācija, vai nu atzīmējot atbilstīgo lodziņu, svītrojot (= nosvītrojot) iespēju, kas netiek piemērota, vai ierakstot atbilstīgos datus un vērtības. Ja pieteikums attiecas uz vairākiem pārvadājumiem, 8. un 9. punktā var būt aptuvenas vērtības.

1. Pieteikuma iesniedzējam ir attiecīgi jāaizpilda visi punkti – 1. līdz 14. punktā atzīmēt vienu no lodziņiem, kas ir izmantots, lai definētu pārvadājuma tipu, un ierakstīt atbilstīgos robežpunktus, ja pārvadājumā ir iesaistītas trešās valstis.

a) Atzīmē MM tipu attiecībā uz pārvadājumiem starp dalībvalstīm, kas šķērso vienu vai vairākas citas dalībvalstis vai trešās valstis;

b) atzīmē IM tipu attiecībā uz pārvadājumiem no trešās valsts uz dalībvalsti (= importu Kopienā), ņemot vērā, ka pieteikumā ir jāiekļauj pierādījumi, ka saņēmējs ir noslēdzis vienošanos ar turētāju, kas atrodas trešā valstī, un šo vienošanos ir akceptējusi šīs trešās valsts kompetentā iestāde, uzliekot par pienākumu turētājam pieņemt atpakaļ radioaktīvos atkritumus vai lietoto kodoldegvielu, ja pārvadājumu nevar vai nedrīkst veikt;

c) atzīmē ME tipu attiecībā uz pārvadājumiem no dalībvalsts uz trešo valsti (= eksports no Kopienas) vai

d) atzīmē TT tipu attiecībā uz pārvadājumiem no vienas trešās valsts uz citu trešo valsti, šķērsojot vienu vai vairākas dalībvalstis, ņemot vērā, ka pieteikumā ir jāiekļauj pierādījumi, ka saņēmējs, kas atrodas trešā valstī, ir noslēdzis vienošanos ar turētāju, kas atrodas trešā valstī, un šo vienošanos ir akceptējusi šīs trešās valsts kompetentā iestāde, turētājam uzliekot pienākumu pieņemt atpakaļ radioaktīvos atkritumus vai lietoto kodoldegvielu, ja pārvadājumu nevar vai nedrīkst veikt.

2. Atzīmējot atbilstīgo lodziņu, pieteikuma iesniedzējam ir skaidri jānorāda, vai pieteikums attiecas tikai uz vienu pārvadājumu dotajā laika periodā (piemēram, 05/2010. g., 2009. g. vai 2010.–2011. g.) vai arī pieteikums attiecas uz vairākiem pārvadājumiem dotajā laika periodā, bet ne ilgākā kā trīs gados pēc atļaujas izsniegšanas datuma. Var iesniegt vienu pieteikumu par vairākiem pārvadājumiem, ja ir ievēroti šādi nosacījumi, kas izklāstīti Direktīvas 2006/117/Euratom 6. panta 2. punktā:

a) radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas fizikālās, ķīmiskās un radioloģiskās īpašības būtībā ir tādas pašas; un

b) pārvadājumus veic no viena un tā paša turētāja vienam un tam pašam saņēmējam, un tajos iesaistītas vienas un tās pašas kompetentās iestādes, un

c) gadījumos, ja pārvadājumi ietver tranzītu caur trešām valstīm, šādu tranzītu veic caur vienu un to pašu Kopienas iebraukšanas un/vai izbraukšanas robežpunktu un caur vienu un to pašu attiecīgās trešās valsts (valstu) robežpunktu (robežpunktiem), izņemot gadījumu, kad starp attiecīgajām kompetentajām iestādēm panākta cita vienošanās.

3. Pieteikuma iesniedzējam ir jānorāda attiecīgie robežpunkti, ja pārvadājumā ir iesaistīta viena vai vairākas trešās valstis. Šiem robežpunktiem jābūt vieniem un tiem pašiem visos pārvadājumos, uz kuriem attiecas pieteikums, ja vien kompetentās iestādes nav vienojušās citādi.

4. Pieteikuma iesniedzējam ir jānorāda savs uzņēmuma nosaukums, adrese un kontaktinformācija. Uzņēmuma nosaukums, kas zināms arī kā firmas nosaukums vai tirdzniecības nosaukums, ir nosaukums, ko uzņēmums izmanto komerciāliem nolūkiem, kaut gan tā reģistrētais juridiskais nosaukums, kuru izmanto līgumu slēgšanai un citās oficiālās situācijās, var būt cits. Pieteikuma iesniedzējam ir jāatzīmē atbilstīgais lodziņš, lai definētu savu funkciju, kas atkarībā no pārvadājuma tipa ir šāda:

a) turētājs, ja tas ir pārvadājums starp dalībvalstīm (MM tips) vai eksports no Kopienas uz trešo valsti (ME tips);

b) saņēmējs, ja tas ir imports Kopienā no trešās valsts (IM tips);

c) persona, kas ir atbildīga par pārvadājumu tajā dalībvalstī, caur kuru radioaktīvie atkritumi vai lietotā kodoldegviela nonāk Kopienā tranzīta gadījumā caur Kopienu (TT tips).

5. Pieteikuma iesniedzējam ir jānorāda tās vietas uzņēmuma nosaukums, adrese un kontaktinformācija, kur radioaktīvie atkritumi vai lietotā kodoldegviela atrodas pirms pārvadājuma un kas var atšķirties no pieteikuma iesniedzēja adreses.

6. Pieteikuma iesniedzējam ir jānorāda saņēmēja uzņēmuma nosaukums, adrese un kontaktinformācija. Ja tas ir IM tipa pārvadājums, tad šī informācija ir identiska ar informāciju 4. punktā.

7. Pieteikuma iesniedzējam ir jānorāda tās vietas uzņēmuma nosaukums, adrese un kontaktinformācija, kur radioaktīvie atkritumi vai lietotā kodoldegviela atrodas pēc pārvadājuma un kas var atšķirties no saņēmēja adreses.

8. Pieteikuma iesniedzējam ir jāaizpilda visi lauciņi, atzīmējot atbilstīgo lodziņu (ir iespējama vairāk nekā viena atbilde) vai norādot radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas konkrētās īpašības un vērtības. Ja pārvadājumi ir vairāki, šīs vērtības var būt aptuvenas.

9. Pieteikuma iesniedzējam ir jāaizpilda 9. punkts, vērtības var būt aptuvenas.

10. Pieteikuma iesniedzējam ir jāatzīmē un jādefinē tās darbības veids, kurā ir radušies radioaktīvie atkritumi vai lietotā kodoldegviela, un jāatzīmē atbilstīgais(-ie) lodziņš(-i) vai jānorāda cits darbības veids. Ir iespējama vairāk nekā viena atbilde.

11. Pieteikuma iesniedzējam ir jādefinē pārvadājuma mērķis un jāatzīmē atbilstīgais lodziņš (ir iespējama tikai viena atbilde) vai jānorāda cits mērķis.

12. Pieteikuma iesniedzējam, kā plānots, ir jāuzskaita dažādie transporta veidi pārvadājuma veikšanai (pa sauszemi, dzelzceļu, jūru, gaisu, iekšzemes ūdensceļu) un attiecīgi jāpievieno atbilstīgā izbraukšanas vieta, ierašanās vieta un plānotais pārvadātājs (ja tas jau ir zināms). Vēlāk izdarītas izmaiņas šajā sarakstā pieteikuma procedūras laikā ir iespējamas, un tās jādara zināmas kompetentajām iestādēm, bet nav nepieciešams jauns pieteikums to apstiprināšanai.

13. Pieteikuma iesniedzējam ir jāuzskaita visas valstis, kas iesaistītas pārvadājumā, sākot ar pirmo dalībvalsti vai trešo valsti, kur atrodas radioaktīvie atkritumi vai lietotā kodoldegviela, un beidzot ar pēdējo dalībvalsti vai trešo valsti, kur tie atradīsies pēc pārvadājuma veikšanas. Ja pieteikuma iesniedzējs vēlas izdarīt izmaiņas valstu secīgajā sarakstā, ir nepieciešams jauns pieteikums.

14. Pieteikuma iesniedzējam ir jāuzrāda tas, kurš pieņems atpakaļ radioaktīvos atkritumus vai lietoto kodoldegvielu, ja pārvadājums(-i) nevar notikt vai ja nav iespējams izpildīt pārvadājuma nosacījumus. Ja tas ir IM vai TT tipa pārvadājums, pieteikuma iesniedzējam ir jāpievieno pieteikumam pierādījums par vienošanos starp saņēmēju galamērķa dalībvalstī vai trešā valstī un radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas turētāju trešā valstī, kuru apstiprinājušas trešās valsts kompetentās iestādes.

Pēc 1. līdz 14. punkta aizpildīšanas pieteikuma iesniedzējam standarta dokumenta 1. daļa ir jānosūta kompetentajai iestādei, kas ir atbildīga par pārvadājuma atļauju izsniegšanu.

Kompetentā iestāde, kas ir atbildīga par pārvadājuma atļauju izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, atkarībā no pārvadājuma veida ir šāda:

 izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde, ja pārvadājumi ir starp dalībvalstīm (MM tips) un eksports no Kopienas (ME tips),

 galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde, ja tas ir imports Kopienā (IM tips),

 pirmās tranzīta dalībvalsts kompetentā iestāde, ja pārvadājums nonāk Kopienā kā tranzīts caur Kopienu (TT tips).

 Atbilstošo kontaktinformāciju var iegūt no elektroniskās sakaru platformas, ko izveidojusi un uztur Komisija, vai no kompetento iestāžu publicētā saraksta.

15. Tūlīt pēc pieteikuma saņemšanas kompetentajai iestādei, kas ir atbildīga par pārvadājuma atļauju izsniegšanu, ir:

a) jāieraksta reģistrācijas numurs katras standarta dokumenta daļas augšpusē, sākot no 1. daļas;

b) jāpārbauda, vai pieteikuma iesniedzējs ir attiecīgi aizpildījis 1. daļas visus punktus;

c) jāaizpilda 2. daļas 15. punkts un jāizgatavo pietiekams skaits 1., 2. un 3. daļas kopiju katrai iesaistītai dalībvalstij vai valstij. Vēršanās pie trešām tranzīta valstīm notiek tikai, lai iegūtu informāciju.

16. Kompetentajai iestādei, kas ir atbildīga par pārvadājumu atļaušanu, ir:

a) atbilstīgi jāaizpilda 2. daļas 16. punkts (un 3. daļas 18. punkts) katrai 13. punktā minētās iesaistītās dalībvalsts vai valsts kompetentajai iestādei, kuras piekrišana ir vajadzīga, lai atļautu pārvadājumu(-us), un

b) nekavējoties jānosūta pienācīgi aizpildīts pieteikums (1. daļa) kopā ar 2. daļu apstiprināšanai katrai iesaistītajai kompetentajai iestādei, kas minēta 16. punktā.

17. 17. punkts ir jāaizpilda iesaistītās(-o) dalībvalsts(-u) kompetentajai iestādei. Pieteikuma un saņemšanas datums ir jāieraksta tūlīt pēc pieteikuma saņemšanas. Iesaistītās dalībvalsts kompetentajai iestādei 20 dienu laikā pēc saņemšanas datuma ir jāpārbauda, vai pieteikums ir pienācīgi aizpildīts (jābūt aizpildītiem visiem punktiem no 1. līdz 14., un nedrīkst trūkt nekādas informācijas; dažas vērtības var būt aptuvenas). Var aizpildīt tikai vai nu 17. punkta a) apakšpunktu vai 17. punkta b) apakšpunktu, lūdzu, attiecīgi svītrot.

a) Ja tranzīta dalībvalsts, ja tāda ir, vai galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata pieteikumu par pienācīgi neaizpildītu, tām ir jāaizpilda 17. punkta a) apakšpunkts, jāsvītro 17. punkta b) apakšpunkts un jāpaziņo par trūkstošās informācijas pieprasījumu kompetentajai iestādei, kas ir atbildīga par atļaujas izsniegšanu (kas minēta 15. punktā). Tām ir skaidri jānorāda, kāda informācija trūkst (ierakstīt vai pievienot dokumentu). Kompetentā iestāde, kas pieprasa trūkstošo informāciju, 20 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas datuma nosūta 2. daļas kopijas visām citām 13. punktā minētajām iesaistīto dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Atbilstošo kontaktinformāciju var iegūt no Komisijas izveidotās un uzturētās elektronisko sakaru platformas vai no publicētā kompetento iestāžu saraksta. Ja viena iesaistītā dalībvalsts uzskata, ka pieteikums nav pienācīgi aizpildīts, procedūru aptur. Šajā gadījumā pat tad, ja galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata pieteikumu par pienācīgi aizpildītu, tā nedrīkst sūtīt apstiprinājumu par saņemšanu, līdz pieprasītā informācija nav saņemta un ja 10 dienu laikā pēc trūkstošās informācijas saņemšanas nav nosūtīts nākamais pieprasījums. Šo procedūru var atkārtot, līdz visa trūkstošā informācija ir saņemta un vairs nav nosūtīts neviens nākamais trūkstošās informācijas pieprasījums.

Ne vēlāk kā 10 dienas pēc tam, kad ir pagājušas 20 dienas no pieteikuma saņemšanas datuma, ja 20 dienu laikā nav saņemts neviens trūkstošās informācijas pieprasījums un ja tā uzskata pieteikumu par pienācīgi aizpildītu, tai ir jānosūta 2. daļa kompetentajai iestādei, kas atbild par atļaušanu, kā minēts 15. punktā, un tā kopijas visām pārējām iesaistīto dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā minēts 13. punktā. Atbilstošo kontaktinformāciju var iegūt no Komisijas izveidotās un uzturētās elektronisko sakaru platformas vai no publicētā kompetento iestāžu saraksta.

Visas kompetentās iestādes iesaistītajās dalībvalstīs var vienoties par īsākiem laika periodiem.

b) Lai ļautu kompetentajām iestādēm pieprasīt trūkstošo informāciju 20 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde nedrīkst izsniegt apstiprinājumu par saņemšanu, pirms nav beidzies 20 dienu termiņš. Pēc 20 dienu termiņa beigām, ja galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata pieteikumu par pienācīgi aizpildītu un ja vai nu nav iesaistītas citas dalībvalstis, vai cita iesaistītā kompetentā iestāde nav pieprasījusi trūkstošo informāciju, tai (galamērķa dalībvalsts kompetentajai iestādei) ir jāaizpilda 17. punkta b) apakšpunkts.

18. Tūlīt pēc tam, kad saņemts apstiprinājums par pienācīgi aizpildīta pieteikuma saņemšanu no galamērķa dalībvalsts kompetentās iestādes, kompetentajai iestādei, kas atbild par atļaušanu, ir jāpārbauda, vai ir ievēroti termiņi, un jāaizpilda 3. daļas 18. punkts par katru iesaistīto dalībvalsti, kā norādīts 13. punktā, kuru piekrišana ir vajadzīga, lai atļautu pārvadājumu(-us).

Iesaistītajai kompetentajai iestādei ir jāizdara nepieciešamie papildu ieraksti 18. punktā.

19. Kompetentajai iestādei, kas atbild par atļaušanu, ir jāieraksta automātiskās apstiprināšanas parastais termiņš, kas attiecas uz visām iesaistītajām dalībvalstīm. Šis termiņš parasti ir divi mēneši pēc galamērķa dalībvalsts apstiprinājuma par saņemšanu datuma, kā minēts 17. punkta b) apakšpunktā. Pēc tam kompetentā iestāde, kura atbild par atļaujas piešķiršanu, nosūta 3. daļu par piekrišanu vai atteikumu visām iesaistītajām dalībvalstīm vai valstīm.

Tūlīt pēc 3. daļas saņemšanas katrai iesaistītajai kompetentajai iestādei ir jālemj, vai ir vajadzīgs papildu laika periods, lai lemtu par atteikumu vai piekrišanu pārvadājumam. Svītrojot 19. punktā minēto parasto termiņu un nosakot jauno termiņu, var pieprasīt līdz vienu mēnesi ilgu papildu periodu, paziņojot pagarināto termiņu visām iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

20. Iesaistītajai kompetentajai iestādei ir pienācīgi jāapsver pieteikums. Ne vēlāk kā beidzoties automātiskās apstiprināšanas termiņam, iesaistītajai kompetentajai iestādei ir jāaizpilda 20. punkts un jāatgriež atpakaļ 3. daļas oriģināls (skenēts oriģināls, ja to sūta pa e-pastu) kompetentajai iestādei, kas atbild par atļaujas izsniegšanu (kā minēts 15. punktā). Ja piekrišana tiek atteikta, ir jānorāda atteikuma iemesli un atteikums jāpamato (tranzīta dalībvalstīm) ar piemērojamajiem valsts, Kopienas vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz radioaktīvo materiālu transportēšanu, vai galamērķa dalībvalstīm – ar atbilstīgajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanu, vai ar atbilstīgajiem valsts, Kopienas vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz radioaktīvo materiālu transportēšanu. Neviens piemērotais nosacījums nedrīkst būt stingrāks par tiem, kas dalībvalstīs noteikti līdzīgiem pārvadājumiem. Ja standarta dokuments netiek aizpildīts un atgriezts noteiktajā laikā, to saskaņā ar Direktīvas 2006/117/Euratom 9. panta 2. punktu uzskata par piekrišanu pārvadājuma pieteikumam.

21. Kompetentajai iestādei, kas atbild par pārvadājuma atļaujas izsniegšanu, ir jāaizpilda 21. līdz 23. punkts, kad iesaistītās kompetentās iestādes ir devušas savu piekrišanu, kura nepieciešama pārvadājuma atļaušanai, paturot prātā, ka klusu piekrišanu uzskata par dotu tikai tad, ja:

a) apstiprinājums par saņemšanu ir saņemts (vismaz) no galamērķa dalībvalsts kompetentās iestādes (kā minēts 17. punkta b) apakšpunktā) un

b) neviens pieprasījums pēc trūkstošas informācijas nav atstāts bez atbildes, un

c) 19. punktā noteiktajos termiņos no iesaistītajām kompetentajām iestādēm nav saņemta nekāda atbilde (ne piekrišana, ne atteikums).

22. 21. punktā minētajai kompetentajai iestādei ir jāuzskaita vai jāpievieno, ja atvēlētā vieta nav pietiekama, visas no iesaistītajām kompetentajām iestādēm saņemtās piekrišanas (kopā ar nosacījumiem) un atteikumi (kopā ar iemesliem), ja tādi ir.

23. 21. punktā minētajai kompetentajai iestādei ir:

a) jāaizpilda 23. punkts, ņemot vērā, ka maksimālais atļaujas derīguma termiņš ir trīs gadi un ka viena atļauja var attiekties uz vairākiem pārvadājumiem, ja ir nodrošināta atbilstība Direktīvas 2006/117/Euratom 6. panta 2. punkta nosacījumiem;

b) jānosūta 4.a daļas oriģināls pieteikuma iesniedzējam kopā ar 1., 4.a, 5. un 6. daļu, un

c) jānosūta 4.a daļas kopijas visām pārējām iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

24. Kompetentajai iestādei, kas atbild par pārvadājuma atļaujas izsniegšanu, ir jāaizpilda 24. un 25. punkts, ja vismaz viena no iesaistītajām kompetentajām iestādēm nav devusi piekrišanu pārvadājumam.

25. Kompetentajai iestādei, kas minēta 24. punktā, ir jāuzskaita vai jāpievieno visas saņemtās piekrišanas un atteikumi, tostarp visi nosacījumi un atteikuma iemesli, un jānosūta 4.b daļas oriģināls pieteikuma iesniedzējam un šīs daļas kopijas visām citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

26. Ja pārvadājums(-i) ir atļauts(-i) un pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis 4.a, 5. un 6. daļu, viņam ir attiecīgi jāaizpilda 26. punkts. Ja pieteikums attiecas uz vairākiem pārvadājumiem, viņam ir jāizgatavo pietiekams skaits 5. daļas kopiju katram pārvadājumam.

27. Pieteikuma iesniedzējam ir jāatzīmē atbilstīgais lodziņš, norādot, vai atļauja attiecas uz vienu pārvadājumu vai vairākiem pārvadājumiem. Vairāku pārvadājumu gadījumā ir jāieraksta atbilstošais sērijas numurs.

28. Pirms katra pārvadājuma pieteikuma iesniedzējam ir attiecīgi jāaizpilda 28. līdz 30. punkts (pat tad, ja atļauja attiecas uz vairākiem pārvadājumiem). Šajā daļā vērtības nedrīkst būt aptuvenas!

29. Ieteikuma iesniedzējam ir attiecīgi jāaizpilda 29. punkts (iepakojumu saraksts) un apakšā jānorāda kopējais iepakojumu skaits, kopējais katra veida iepakojumu skaits, kopējā neto masa, kopējā bruto masa un kopējā visu iepakojumu aktivitāte (GBq). Ja ar dokumentā paredzēto vietu nepietiek, pievieno atsevišķu sarakstu ar pieprasīto informāciju.

30. Pieteikuma iesniedzējam ir jāaizpilda 30. punkts (nosūtīšanas datums un deklarācija) pirms katra radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas pārvadājuma (pat tad, ja atļauja attiecas uz vairākiem pārvadājumiem). 5. daļu kopā ar 1. un 4.a daļu pievieno radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas pārvadājumam. Kravas aprakstu un iepakojumu sarakstu (5. daļa) pēc tam pievieno 6. daļai (apstiprinājumam par saņemšanu).

31. Saņēmējam (ja tie ir MM tipa un IM tipa pārvadājumi), turētājam (ja tie ir ME tipa pārvadājumi) vai personai, kas atbild par pārvadājumu (ja tie ir TT pārvadājumi) ir attiecīgi jāaizpilda 31. līdz 35. punkts (36. punkts, ja nepieciešams); pieteikuma iesniedzējs izdara visus nepieciešamos papildinājumus. Taču saņēmējs, kas atrodas ārpus Eiropas Kopienas, var apstiprināt radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas saņemšanu, izmantojot deklarāciju, kura atšķiras no standarta dokumenta.

32. Saņēmējam ir attiecīgi jāaizpilda tās vietas nosaukums, adrese un kontaktinformācija, kur radioaktīvie atkritumi vai lietotā kodoldegviela atrodas pēc pārvadājuma.

33. Saņēmējam ir jāaizpilda 33. punkts (kā minēts 23. punktā) un jānorāda, vai saņemtais pārvadājums ir pēdējais pārvadājums, uz kuru attiecas atļauja:

a) ja atļauja attiecas uz vienu MM tipa vai IM tipa pārvadājumu, saņēmējam ir jāaizpilda 6. daļa 15 dienu laikā kopš radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas saņemšanas un jāiesniedz 5. un 6. daļa galamērķa dalībvalsts kompetentajai iestādei. Galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde pēc tam nosūta 5. un 6. daļas kopijas citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm (un, ja nepieciešams, šo divu daļu oriģinālus tai kompetentajai iestādei, kura izsniedza atļauju). Attiecībā uz MM tipa pārvadājumiem izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei ir jānosūta turētājam apstiprinājuma par saņemšanu kopija;

b) ja atļauja attiecas uz vienu ME tipa vai TT tipa pārvadājumu, pieteikuma iesniedzējam ir jānodrošina, lai saņēmējs, kas atrodas ārpus Eiropas Kopienas, nosūtītu viņam pienācīgi aizpildītu 5. un 6. daļu tūlīt pēc radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas saņemšanas. 6. daļu var aizstāt ar saņēmēja deklarāciju, ja tajā ir vismaz tā informācija, kas ietverta 31. līdz 36. punktā. 15 dienu laikā kopš radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas saņemšanas pieteikuma iesniedzējam ir jānosūta 5. daļa, 6. daļa (ja saņēmējs nav izmantojis 6. daļu, tad tā ir jāaizpilda pieteikuma iesniedzējam) un, ja nepieciešams, saņēmēja deklarāciju kompetentajai iestādei, kas izsniedza atļauju. Šai iestādei pēc tam ir jānosūta 5. un 6. daļas un, ja nepieciešams, saņēmēja deklarācijas kopijas citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm;

c) ja atļauja attiecas uz vairākiem MM tipa vai IM tipa pārvadājumiem, saņēmējam ir jāaizpilda 6. daļa pēc katra pārvadājuma (šim nolūkam izgatavojot vairākas neizpildītas 6. daļas kopijas) ►C1  un jāiesniedz šī daļa tieši galamērķa dalībvalsts kompetentajai iestādei. ◄ Saņēmējs pievieno 5. daļu attiecībā uz to pašu pārvadājumu;

d) ja atļauja attiecas uz vairākiem ME tipa vai TT tipa pārvadājumiem, pieteikuma iesniedzējam ir jānodrošina, lai pēc katra pārvadājuma saņēmējs, kas atrodas ārpus Eiropas Kopienām, par katru pārvadājumu aizpildītu (neaizpildīto) 6. daļas kopiju un atgrieztu to atpakaļ kopā ar atbilstošo 5. daļu.

34. Saņēmējam ir jāatzīmē “nepiemēro” vai jāaizpilda 34. punkts attiecībā uz ME tipa vai TT tipa pārvadājumiem vai jāpievieno atsevišķa deklarācija un jānorāda atsauce uz pielikumu.

35. Saņēmējam ir jāaizpilda 35. punkts, kad ir veikts viens pārvadājums vai visi pārvadājumi, uz kuriem attiecas atļauja. Ja atļauja attiecas uz vairākiem pārvadājumiem, pēdējais apliecinājums par saņemšanu tiek aizpildīts un iesniegts tā, it kā atļauja būtu spēkā tikai vienam pārvadājumam, izņemot, ja:

a) 6. daļas 30. punktā ir minēts, ka konkrētais pārvadājums ir pēdējais pārvadājums, uz ko attiecas atļauja;

b) visās deklarācijās no saņēmēja, kas atrodas ārpus Eiropas Kopienām, ir norādīts, ka visi radioaktīvie atkritumi vai lietotā kodoldegviela, uz ko attiecas pārvadājuma atļauja, patiešām ir saņemta.

Saņēmējam ir jānosūta 6. daļa (apstiprinājums par saņemšanu) kopā ar 5. daļu atkarībā no pārvadājuma tipa galamērķa dalībvalsts kompetentajai iestādei, ja tie ir MM tipa vai IM tipa pārvadājumi, vai pieteikuma iesniedzējam, kas minēts 5. punktā (1. daļa), ja tie ir ME tipa vai TT tipa pārvadājumi. Lai nodrošinātu kopainu, 6. daļa par katru pārvadājumu, uz ko attiecas atļauja, ir jāpievieno galīgajam apstiprinājumam par saņemšanu.

36. Saņēmējam ir jāatzīmē “nepiemēro” vai jāaizpilda 36. punkts, ja tie ir ME tipa vai TT tipa pārvadājumi, vai jāaizvieto tas ar atsevišķu deklarāciju, minot atsauci uz pielikumu. Pieteikuma iesniedzējam jānosūta 5. un 6. daļa tai iestādei, kas izsniedza atļauju. Lai nodrošinātu kopainu, 6. daļa par katru pārvadājumu, uz ko attiecas atļauja, ir jāpievieno galīgajam apstiprinājumam par saņemšanu.( 1 ) OV L 337, 5.12.2006., 21. lpp.

( 2 ) OV L 268, 29.10.1993., 83. lpp.