02007R0861 — LV — 14.07.2017 — 003.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 861/2007

(2007. gada 11. jūlijs),

ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām

(OV L 199, 31.7.2007., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

PADOMES REGULA (ES) Nr. 517/2013 (2013. gada 13. maijs),

  L 158

1

10.6.2013

►M2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2015/2421 (2015. gada 16. decembris),

  L 341

1

24.12.2015

►M3

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1259 (2017. gada 19. jūnijs),

  L 182

1

13.7.2017


Labota ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 141, 5.6.2015, lpp 118 (861/2007)

►C2

Kļūdu labojums, OV L 175, 4.7.2015, lpp 126 (861/2007)
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 861/2007

(2007. gada 11. jūlijs),

ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībāmI NODAĻA

TEMATS UN DARBĪBAS JOMA

1. pants

Temats

Ar šo regulu ir izveidota Eiropas procedūra maza apmēra prasībām (turpmāk – “Eiropas procedūra maza apmēra prasībām”), kas paredzēta, lai pārrobežu lietās vienkāršotu un paātrinātu maza apmēra prasību tiesvedību, kā arī mazinātu izmaksas. Iesaistītās puses var izmantot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām kā alternatīvu dalībvalstu tiesību aktos paredzētām procedūrām.

►C2  Ar šo regulu arī tiek likvidēta starpposma tiesvedība, kas bija vajadzīga, lai Eiropas procedūrās maza apmēra prasībām pieņemtus kādas dalībvalsts spriedumus ◄ atzītu un izpildītu citās dalībvalstīs.

▼M2

2. pants

Darbības joma

1.  Šī regula attiecas uz pārrobežu civillietām un komerclietām, kā definēts 3. pantā, neatkarīgi no tā, kāda tiesa tās izskata, ja prasības summa tad, kad prasības pieteikuma veidlapa ir saņemta tiesā, kurai ir jurisdikcija, nepārsniedz EUR 5 000 , neņemot vērā visus procentus, izdevumus un izmaksātas summas. Tā neattiecas jo īpaši uz nodokļu, muitas vai administratīvajām lietām vai uz valsts atbildību par darbību un bezdarbību, īstenojot valsts varu (acta jure imperii).

2.  Šo regulu nepiemēro lietām par:

a) fizisko personu juridisko statusu vai tiesībspēju un rīcībspēju;

b) īpašumtiesībām, kas izriet no laulības attiecībām vai attiecībām, kuru ietekmi saskaņā ar šādām attiecībām piemērojamiem tiesību aktiem uzskata par pielīdzināmu laulības ietekmei;

c) uzturēšanas saistībām, kas izriet no ģimenes, vecāku un bērnu, laulības vai radniecības attiecībām;

d) testamentiem un mantošanu, tostarp uzturēšanas saistībām, kas rodas nāves gadījumā;

e) bankrotu, ar maksātnespējīgu uzņēmējsabiedrību vai citu juridisko personu likvidāciju saistītām procedūrām, tiesas rīkojumiem, mierizlīgumiem un līdzīgām procedūrām;

f) sociālo nodrošinājumu;

g) šķīrējtiesu;

h) darba tiesībām;

i) nekustama īpašuma īri, izņemot naudas prasījumiem; vai

j) privātās dzīves un personas tiesību aizskārumiem, tostarp neslavas celšanu.

▼B

3. pants

Pārrobežu lietas

1.  Šajā regulā pārrobežu lietas ir tādas, ja vismaz vienai iesaistītajai pusei domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā ir tiesa, kas uzsākusi tiesvedību lietā.

▼M2

2.  Domicilu nosaka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 62. un 63. pantu. ( 1 )

3.  Nosakot, vai attiecīgā lieta ir pārrobežu lieta, noteicošais aspekts ir datums, kurā prasības pieteikuma veidlapa saņemta tiesā, kurai ir jurisdikcija.

▼BII NODAĻA

EIROPAS PROCEDŪRA MAZA APMĒRA PRASĪBĀM

4. pants

Procedūras sākums

1.  Prasītājs uzsāk Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, aizpildot prasības pieteikuma standarta A veidlapu, kas ietverta I pielikumā, un iesniedzot to tiesā, kurai ir jurisdikcija, tieši, nosūtot pa pastu vai izmantojot jebkādus citus līdzekļus – piemēram, faksu vai e-pastu –, kas ir pieņemami dalībvalstij, kurā uzsāk procedūru. Prasības pieteikuma veidlapā apraksta pierādījumus, uz kuriem ir pamatota prasība, un vajadzības gadījumā tai pievieno visus attiecīgus apliecinājuma dokumentus.

2.  Dalībvalstis informē Komisiju, kādi saziņas līdzekļi tām ir pieņemami. Komisija dara šo informāciju publiski pieejamu.

3.  Ja šīs regulas darbības joma neattiecas uz prasību, tiesa informē par to prasītāju. Ja prasītājs neatsauc prasību, tiesa to izskata saskaņā ar attiecīgiem procesuālajiem tiesību aktiem, kas ir spēkā dalībvalstī, kurā notiek procedūra.

4.  Ja tiesa atzīst, ka prasītāja sniegtā informācija nav atbilstoša vai pietiekami skaidra, vai ja prasības pieteikuma veidlapa nav pareizi aizpildīta, un ja vien prasība nav klaji nepamatota vai prasības pieteikumu nevar pieņemt izskatīšanai, tā dod prasītājam iespēju papildināt vai labot prasības pieteikuma veidlapas ierakstus vai arī sniegt papildu informāciju vai dokumentus, vai atsaukt prasību termiņā, ko nosaka tiesa. Tiesa lieto standarta B veidlapu, kas ietverta II pielikumā.

Ja prasība ir klaji nepamatota vai pieteikums nepieņemams vai arī ja prasītājs tiesas noteiktajā termiņā nepapildina ►C2  vai neizlabo prasības pieteikuma veidlapu, pieteikumu atsakās pieņemt. ◄ ►M2  Tiesa informē prasītāju par šādu noraidījumu un par to, vai šāda noraidījuma gadījumā ir pieejama pārsūdzība. ◄

▼M2

5.  Dalībvalstis nodrošina, lai prasības pieteikuma standarta A veidlapa būtu pieejama visās tiesās, kurās var uzsākt Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, un lai tā būtu pieejama attiecīgajās valstu tīmekļa vietnēs.

▼B

5. pants

Procedūras norise

▼M2

1.  Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ir rakstiska procedūra.

1.a.  Tiesa lietu izskata mutiski tikai tad, ja tā uzskata, ka nav iespējams taisīt spriedumu, pamatojoties uz rakstiskajiem pierādījumiem, vai ja to pieprasa viena no pusēm. Tiesa var noraidīt šādu lūgumu, ja uzskata, ka, ņemot vērā lietas apstākļus, lietas mutiska izskatīšana nav vajadzīga taisnīgai lietas izskatīšanai. Noraidījuma iemeslus pamato rakstiski. Noraidījumu nevar pārsūdzēt atsevišķi no paša sprieduma.

▼B

2.  Tiesa, saņēmusi pareizi aizpildītu prasības pieteikuma veidlapu, aizpilda atbildes veidlapas I daļu standarta C veidlapā, kas ietverta III pielikumā.

Prasības pieteikuma veidlapas un, vajadzības gadījumā, ►C2  apliecinājuma dokumentu norakstus līdz ar aizpildītu atbildes veidlapu ◄ izsniedz atbildētājam saskaņā ar 13. pantu. Tiesa nosūta šos dokumentus 14 dienu laikā pēc pareizi aizpildītas prasības pieteikuma veidlapas saņemšanas.

3.  Atbildētājs 30 dienu laikā pēc tam, kad viņam ir izsniegta prasības pieteikuma veidlapa un atbildes veidlapa, aizpilda standarta atbildes C veidlapas II daļu un, vajadzības gadījumā pievienojot attiecīgus apliecinājuma dokumentus – vai arī jebkādā citā pieļaujamā veidā, neizmantojot veidlapu –, atbildi nosūta atpakaļ tiesai.

4.  Kad saņemta atbildētāja atbilde, tiesa 14 dienu laikā ►C2  nosūta prasītājam atbildes norakstu līdz ar visiem ◄ attiecīgiem apliecinājuma dokumentiem.

5.  Ja atbildētājs atbildē apgalvo, ka prasības, kas nav naudas prasība, summa ir lielāka par 2. panta 1. punktā noteikto robežvērtību, tiesa 30 dienu laikā pēc atbildes nosūtīšanas prasītājam pieņem lēmumu, vai šī regula attiecas uz minēto prasību. Šo lēmumu nevar apstrīdēt atsevišķi.

6.  Visas pretprasības, ko iesniedz, izmantojot standarta A veidlapu, kā arī visus attiecīgos apliecinājuma dokumentus saskaņā ar 13. pantu izsniedz prasītājam. Dokumentus nosūta 14 dienu laikā pēc saņemšanas.

▼C2

Prasītājs 30 dienu laikā pēc izsniegšanas datuma atbild uz visām pretprasībām.

▼B

7.  Ja pretprasība ir lielāka par 2. panta 1. punktā noteikto summu, prasību un pretprasību neturpina izskatīt kā Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, bet to izskata saskaņā ar attiecīgām procesuālajām tiesībām, kas ir spēkā tajā dalībvalstī, kurā notiek procedūra.

Regulas 2. un 4. pantu, kā arī šā panta 3., 4. un 5. punktu pretprasībām piemēro mutatis mutandis.

6. pants

Valodas

1.  Prasības pieteikuma veidlapu, atbildi, visas pretprasības, visas atbildes uz pretprasībām un visus svarīgu apliecinājuma dokumentu aprakstus iesniedz tajā valodā vai vienā no valodām, ko izmanto tiesa.

2.  Ja kādi tiesas saņemti papildu dokumenti ir iesniegti valodā, kas nav valoda, kādā notiek procedūra, tiesa drīkst prasīt tikai konkrētā dokumenta tulkojumu, ja tulkojums šķiet vajadzīgs, lai pieņemtu spriedumu.

3.  Ja kāda puse ir atteikusies pieņemt kādu dokumentu tādēļ, ka tas nav nevienā no šīm valodām:

a) saņēmējas dalībvalsts valsts oficiālajā valodā vai – ja attiecīgajā dalībvalstī ir vairākas oficiālās valodas – oficiālajā tās vietas valsts valodā vai kādā no valodām, ko lieto teritorijā, kurā paredzēts izsniegt dokumentu, vai uz kuru ir jānosūta dokuments;

b) valodā, ko saprot saņēmējs;

tiesa par to informē otru pusi, lai tā nodrošinātu dokumenta tulkojumu.

7. pants

Procedūras beigas

1.  Kad no atbildētāja vai prasītāja ir saņemta atbilde 5. panta 3. vai 6. punktā noteiktajos termiņos, ►C2  30 dienu laikā tiesa pieņem spriedumu vai: ◄

a) konkrētā termiņā, ne ilgākā par 30 dienām, prasa pusēm papildu informāciju par prasību;

b) iegūst pierādījumus saskaņā ar 9. pantu; vai

c) uzaicina puses uz mutisku lietas izskatīšanu, ►C2  kas notiek 30 dienu laikā pēc pavēstes izsniegšanas. ◄

2.   ►C2  Tiesa pieņem spriedumu vai nu 30 dienās ◄ pēc mutiskas lietas izskatīšanas, vai tad, kad tā saņēmusi visu sprieduma pieņemšanai vajadzīgo informāciju. Spriedumu izsniedz pusēm saskaņā ar 13. pantu.

3.  Ja 5. panta 3. vai 6. punktā noteiktajā termiņā tiesa nav saņēmusi attiecīgās puses atbildi, tā pasludina spriedumu par prasību vai pretprasību.

▼M2

8. pants

Lietas mutiska izskatīšana

1.  Ja saskaņā ar 5. panta 1.a punktu uzskata, ka ir vajadzīga lietas mutiska izskatīšana, to rīko, izmantojot jebkuru piemērotu distances saziņas tehnoloģiju, piemēram, videokonferenci vai telefonkonferenci, kas ir pieejama tiesai, izņemot, ja lietas īpašo apstākļu dēļ šādas tehnoloģijas izmantošana nav piemērota taisnīgai lietas izskatīšanai.

Ja uzklausāmās personas domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā ir tiesa, kas uzsākusi tiesvedību lietā, minētās personas piedalīšanos lietas mutiskā izskatīšanā ar videokonferences, telefonkonferences vai citas piemērotas distances saziņas tehnoloģijas palīdzību, organizē, izmantojot procedūras, kuras paredzētas Padomes Regulā (EK) Nr. 1206/2001 ( 2 ).

2.  Jebkura puse, kas ir uzaicināta būt fiziski klāt lietas mutiskā izskatīšanā, var lūgt, lai tiktu izmantota distances saziņas tehnoloģija, ar noteikumu, ka šāda tehnoloģija ir tiesai pieejama, pamatojoties uz to, ka pasākumi, lai nodrošinātu fizisku klātbūtni, jo īpaši attiecībā uz iespējamām izmaksām, kas rastos minētajai pusei, nebūtu samērīgi ar prasību.

3.  Puse, kas ir uzaicināta piedalīties lietas mutiskā izskatīšanā, izmantojot distances saziņas tehnoloģiju, var lūgt būt fiziski klāt minētajā izskatīšanā. Standarta pieteikuma A veidlapā un standarta atbildes C veidlapā, kas izveidotas saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto procedūru, pusēm sniedz informāciju par to, ka visu to izmaksu atgūšanai, kuras pusei radušās, tai esot fiziski klāt lietas mutiskā izskatīšanā pēc minētās puses lūguma, piemēro 16. pantā paredzētos nosacījumus.

4.  Tiesas lēmumu par 2. un 3. punktā paredzēto lūgumu nevar pārsūdzēt atsevišķi no paša sprieduma.

9. pants

Pierādījumu iegūšana

1.  Tiesa nosaka sprieduma taisīšanai vajadzīgo pierādījumu iegūšanas līdzekļus un apjomu saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro pierādījumu pieņemamībai. Tā izmanto vienkāršāko pierādījumu iegūšanas metodi, kas rada vismazāk apgrūtinājumu.

2.  Tiesa var atļaut pierādījumus iegūt, izmantojot rakstiskas liecinieku, ekspertu vai pušu liecības.

3.  Ja pierādījumu iegūšanai nepieciešams uzklausīt kādu personu, minētā uzklausīšana notiek saskaņā ar 8. panta nosacījumiem.

4.  Tiesa var iegūt ekspertu atzinumus vai mutiskas liecības tikai tad, ja nav iespējams taisīt spriedumu, pamatojoties uz citiem pierādījumiem.

▼B

10. pants

Pušu pārstāvība

Advokāta vai cita profesionāla jurista pārstāvība nav obligāta.

▼M2

11. pants

Palīdzība pusēm

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka pusēm ir iespējams saņemt gan praktisku palīdzību veidlapu aizpildīšanā, gan vispārēju informāciju par Eiropas procedūras maza apmēra prasībām piemērošanas jomu, kā arī vispārēju informāciju par to, kuras tiesas attiecīgajā dalībvalstī ir kompetentas taisīt spriedumu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām. Minēto palīdzību sniedz bez maksas. Šajā punktā dalībvalstīm nav paredzēts pienākums sniegt juridisku palīdzību vai juridisku konsultāciju konkrētas lietas juridiska novērtējuma veidā.

2.  Dalībvalstis nodrošina, lai informācija par iestādēm vai organizācijām, kuras ir kompetentas sniegt palīdzību saskaņā ar 1. punktu, būtu pieejama visās tiesās, kurās var uzsākt Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, un būtu pieejama attiecīgajās valstu tīmekļa vietnēs.

▼B

12. pants

Tiesas pilnvaras

1.  Tiesa neprasa pusēm sniegt prasības juridisko vērtējumu.

2.  Vajadzības gadījumā tiesa informē puses par procesuāliem jautājumiem.

3.  Tiesa, kad vien iespējams, cenšas panākt pušu izlīgumu.

▼M2

13. pants

Dokumentu izsniegšana un pārējā rakstiskā saziņa

1.  Regulas 5. panta 2. un 6. punktā minētos dokumentus un spriedumus, kas taisīti saskaņā ar 7. pantu, izsniedz:

a) izmantojot pasta pakalpojumu vai

b) izmantojot elektroniskus līdzekļus,

i) ja šādi līdzekļi ir tehniski pieejami un pieņemami saskaņā ar tās dalībvalsts procesuālajiem noteikumiem, kurā tiek veikta Eiropas procedūra maza apmēra prasībām, un, ja pusei, kurai spriedums jāizsniedz, domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, saskaņā ar tās dalībvalsts procesuālajiem noteikumiem; un

ii) ja puse, kurai izsniedzami dokumenti, iepriekš ir skaidri apliecinājusi savu piekrišanu tam, ka dokumentus tai var izsniegt elektroniskā formātā, vai ja tai saskaņā ar tās dalībvalsts procesuālajiem noteikumiem, kurā ir minētās puses domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta, ir juridisks pienākums atzīt minēto konkrēto izsniegšanas metodi.

Izsniegšanu apliecina ar apstiprinājumu par saņemšanu, kurā norādīts saņemšanas datums.

2.  Visa 1. punktā neminētā rakstiskā saziņa starp tiesu un pusēm vai citām tiesvedībā iesaistītām personām notiek, izmantojot elektroniskus līdzekļus, un to apliecina apstiprinājums par saņemšanu, ja šādi līdzekļi ir tehniski pieejami un pieņemami saskaņā ar tās dalībvalsts procesuālajiem noteikumiem, kurā tiek veikta Eiropas procedūra maza apmēra prasībām, ar noteikumu, ka puse vai persona ir iepriekš piekritusi šādu saziņas līdzekļu izmantošanai vai ka tai saskaņā ar tās dalībvalsts procesuālajiem noteikumiem, kurā ir minētās puses vai personas domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta, ir juridisks pienākums atzīt šādus saziņas līdzekļus.

3.  Papildus visiem citiem līdzekļiem, kas saskaņā ar dalībvalstu procesuālajiem noteikumiem ir pieejami iepriekšējas piekrišanas apliecināšanai, kura saskaņā ar 1. un 2. punktu ir nepieciešama, lai izmantotu elektroniskus līdzekļus, ir iespējams apliecināt šādu piekrišanu, izmantojot standarta pieteikuma A veidlapu un standarta atbildes C veidlapu.

4.  Ja izsniegšana saskaņā ar 1. punktu nav iespējama, dokumentus var izsniegt, izmantojot jebkuru no metodēm, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1896/2006 13. vai 14. pantā.

Ja saziņa saskaņā ar 2. punktu nav iespējama vai lietas īpašo apstākļu dēļ nav piemērota, var izmantot jebkuru citu saziņas metodi, kas ir pieņemama saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā Eiropas procedūra maza apmēra prasībām tiek veikta.

▼B

14. pants

Termiņi

1.  Ja tiesa nosaka termiņu, attiecīgo pusi informē par tā neievērošanas sekām.

2.  Tiesa īpašu apstākļu dēļ var pagarināt 4. panta 4. punktā, 5. panta 3. un 6. punktā un 7. panta 1. punktā paredzēto termiņu, ja tas vajadzīgs, lai aizsargātu pušu tiesības.

3.  Ja īpašu apstākļu dēļ tiesa nevar ievērot 5. panta 2. līdz 6. punktā un 7. pantā noteiktos termiņus, tā, cik vien ātri iespējams, veic minētajos punktos paredzētās darbības.

15. pants

Sprieduma izpilde

1.  Spriedumu izpilda, neskatoties uz tā iespējamo pārsūdzību. Nodrošinājums nav vajadzīgs.

2.  Regulas 23. pantu piemēro arī tad, ja spriedumu izpilda dalībvalstī, kurā tas pieņemts.

▼M2

15.a pants

Tiesas nodevas un apmaksas veidi

1.  Tiesas nodevas, ko dalībvalstī iekasē Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, nav nesamērīgas un nav lielākas nekā tiesas nodevas, ko minētajā dalībvalstī iekasē par valsts vienkāršotajām tiesas procedūrām.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka puses var samaksāt tiesas nodevas, izmantojot distances norēķinu metodes, kas pusēm ļauj veikt maksājumu arī no dalībvalsts, kas nav tā dalībvalsts, kurā atrodas tiesa, piedāvājot izmantot vismaz vienu no šādiem apmaksas veidiem:

a) bankas pārskaitījums;

b) maksājums ar kredītkarti vai debetkarti; vai

c) tiešs debets no prasītāja bankas konta.

▼B

16. pants

Izmaksas

Zaudējusī puse sedz tiesvedības izmaksas. ►C2  Tomēr tiesa pusei, kuras labā pieņemts spriedums, nepiespriež izmaksas, kas ◄ radušās bez vajadzības vai ir nesamērīgas salīdzinājumā ar prasību.

17. pants

Apelācijas

1.  Dalībvalstis informē Komisiju, vai saskaņā ar to procesuālajām tiesībām ir iespējams iesniegt apelācijas sūdzību par spriedumu, kas pieņemts Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, un par termiņu, kādā tāda apelācijas sūdzība jāiesniedz. Komisija dara šo informāciju pieejamu atklātībā.

▼M2

2.  Pārsūdzību gadījumā piemēro 15. a un 16. pantu.

18. pants

Sprieduma pārskatīšana izņēmuma gadījumos

1.  Atbildētājam, kas nebija ieradies tiesā, ir tiesības prasīt pārskatīt spriedumu, kas taisīts Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, tās dalībvalsts kompetentajā tiesā, kurā spriedums taisīts, ja:

a) atbildētājam netika izsniegta pieteikuma veidlapa vai lietas mutiskas izskatīšanas gadījumā tas netika uzaicināts uz minēto izskatīšanu pietiekami laicīgi, lai viņš varētu nodrošināt sev aizstāvību, vai

b) atbildētājs nav varējis iebilst pret prasību force majeure vai no viņa neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ,

ja vien atbildētājs nav pārsūdzējis spriedumu, kad tam bija iespējams to darīt.

2.  Termiņš pārskatīšanas pieteikuma iesniegšanai ir 30 dienas. To skaita no dienas, kad atbildētājs faktiski ir iepazinies ar sprieduma saturu un ir varējis attiecīgi reaģēt, vēlākais, no dienas, kad ir veikts pirmais izpildes pasākums, kura rezultātā atbildētāja īpašums pilnībā vai daļēji nav pieejams. Termiņu nevar pagarināt.

3.  Ja tiesa noraida 1. punktā minēto pārskatīšanas pieteikumu, pamatojoties uz to, ka tas neatbilst nevienam no minētajā punktā izklāstītajiem pārskatīšanas pamatiem, spriedums paliek spēkā.

Ja tiesa izlemj, ka pārskatīšanai ir pamatota jebkura 1. punktā noteiktā pamatojuma dēļ, Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām taisīts spriedums nav spēkā. Prasītājs tomēr nezaudē nekāda noilguma vai ierobežojuma termiņa pārtraukšanas priekšrocības, ja šādu pārtraukšanu piemēro saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

▼B

19. pants

Piemērojamās procesuālās tiesības

Saskaņā ar šo regulu Eiropas procedūras ►C2  maza apmēra prasībām reglamentē tās dalībvalsts procesuālās tiesības, kurā notiek procedūra. ◄III NODAĻA

ATZĪŠANA UN IZPILDE CITĀ DALĪBVALSTĪ

20. pants

Atzīšana un izpilde

1.  Kādā dalībvalstī pieņemtu spriedumu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām atzīst un izpilda citā dalībvalstī bez vajadzības deklarēt spriedumu izpildāmību un neparedzot iespēju tos neatzīt.

▼M2

2.  Pēc kādas puses lūguma tiesa izdod apliecinājumu par Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām taisītu spriedumu, izmantojot standarta D veidlapu, kas ietverta IV pielikumā, un nenosakot papildu samaksu. Pēc lūguma tiesa nodrošina minētajai pusei apliecinājumu jebkurā citā Savienības iestāžu oficiālajā valodā, izmantojot daudzvalodu dinamisko standarta veidlapu, kas pieejama Eiropas e-tiesiskuma portālā. Šajā regulā tiesai nav paredzēts pienākums nodrošināt minētā apliecinājuma brīva teksta laukos iekļautā teksta tulkojumu un/vai transliterāciju.

▼B

21. pants

Izpildes procedūra

1.  Neskarot šo nodaļu, izpildes procedūras reglamentē izpildes dalībvalsts tiesību akti.

Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām pieņemtus spriedumus izpilda saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā izpildes dalībvalstī pieņemtus spriedumus.

2.  Puse, kas vēlas panākt sprieduma izpildi, uzrāda:

a)  ►C2  sprieduma norakstu, kas ◄ atbilst vajadzīgajiem nosacījumiem, lai konstatētu tā autentiskumu; un

▼M2

b) regulas 20. panta 2. punktā minēto apliecinājumu un vajadzības gadījumā tā tulkojumu izpildes dalībvalsts oficiālajā valodā vai – ja attiecīgajā dalībvalstī ir vairākas oficiālās valodas – oficiālajā tiesvedības valodā vai vienā no oficiālajām tiesvedības valodām, ko lieto teritorijā, kurā pieprasa sprieduma izpildi saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem, vai citā valodā, ko izpildes dalībvalsts ir norādījusi kā pieņemamu.

▼B

3.  Pusei, kas vēlas panākt citā dalībvalstī notikušā Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām pieņemta sprieduma izpildi, nav nepieciešams:

a) pilnvarots pārstāvis; vai

b) pasta adrese

izpildes dalībvalstī, bet tikai īstenošanas procedūrā kompetents pārstāvis.

4.  No puses, kas vienā dalībvalstī prasa izpildīt citā dalībvalstī Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām pieņemtu spriedumu, neprasa nekādu nodrošinājumu, garantiju vai ķīlu, lai kā to dēvētu, ar pamatojumu, ka šī puse ir ārvalsts valstspiederīgais vai ka šīs puses domicils vai dzīvesvieta nav izpildes dalībvalstī.

▼M2

21.a pants

Apliecinājuma valoda

1.  Katra dalībvalsts var norādīt citu Savienības iestāžu oficiālo valodu vai valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts valoda, bet ir tai pieņemama attiecībā uz 20. panta 2. punktā minēto apliecinājumu.

2.  Jebkuru tulkojumu attiecībā uz informāciju par sprieduma būtību, kas paredzēta apliecinājumā, kā minēts 20. panta 2. punktā, sagatavo persona, kas ir kvalificēta veikt tulkojumus kādā no dalībvalstīm.

▼B

22. pants

Izpildes atteikums

1.  Pēc atbildētāja iesniegta pieteikuma izpildes dalībvalsts tiesa, kurai ir jurisdikcija, atsaka izpildi, ja Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām pieņemts spriedums ir pretrunā agrākam kādas dalībvalsts vai trešās valsts spriedumam, ar nosacījumu, ka:

a) agrākais spriedums ir pieņemts par to pašu jautājumu un starp tām pašām pusēm;

b) agrākais spriedums ir pieņemts izpildes dalībvalstī vai atbilst nosacījumiem, kas vajadzīgi, lai to atzītu izpildes dalībvalstī; un

c) nesamierināmība nav bijusi un nav varējusi būt par iemeslu iebildumam dalībvalstī, kurā pieņemts spriedums Eiropas procedūrā maza apmēra prasībā.

2.   ►C2  Spriedums, kas pieņemts Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, nekādos apstākļos nav pārskatāms pēc būtības izpildes dalībvalstī. ◄

23. pants

Izpildes atlikšana vai ierobežošana

Ja kāda puse ir apstrīdējusi Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām pieņemtu spriedumu vai ja šāda apstrīdēšana joprojām ir iespējama, ►C2  vai puse ir iesniegusi pieteikumu pārskatīt lēmumu ◄ 18. panta nozīmē, izpildes dalībvalsts tiesa, kurai ir jurisdikcija, vai kompetentā iestāde pēc atbildētāja iesniegta pieteikuma var:

a)  ►C2  ierobežot izpildes procedūru tikai ar aizsardzības pasākumiem; ◄

b) saistīt izpildi ar nosacījumu sniegt nodrošinājumu, kādu tā nosaka; vai

c) ārkārtas apstākļos pārtraukt izpildes procedūras.

▼M2

23.a pants

Tiesas izlīgumi

Tiesas izlīgumu, kuru tiesa apstiprinājusi vai noslēgusi Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām un kurš ir izpildāms dalībvalstī, kurā tika veikta procedūra, atzīst un izpilda citā dalībvalstī saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā spriedumu, kas taisīts Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām.

III nodaļas noteikumus mutatis mutandis piemēro tiesas izlīgumiem.

▼BIV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

24. pants

Informācija

Dalībvalstis sadarbojas, lai informētu sabiedrību un profesionālās aprindas par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, arī par izmaksām, jo īpaši – izmantojot saskaņā ar Lēmumu 2001/470/EK izveidoto Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās.

▼M2

25. pants

Informācija, ko jāsniedz dalībvalstīm

1.  Dalībvalstis līdz 2017. gada 13. janvārim paziņo Komisijai:

a) tiesas, kas ir kompetentas taisīt spriedumu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām;

b) saziņas līdzekļus, ko pieņem, piemērojot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un kas ir pieejami tiesām saskaņā ar 4. panta 1. punktu;

c) iestādes vai organizācijas, kas ir kompetentas sniegt praktisku palīdzību saskaņā ar 11. pantu;

d) elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļus, kas ir tehniski pieejami un pieļaujami, ievērojot to procesuālos noteikumus saskaņā ar 13. panta 1., 2. un 3. punktu, un līdzekļus, ja tādi noteikti, kas saskaņā ar to valsts tiesību aktiem ir pieejami, lai iepriekš izteiktu piekrišanu elektronisku līdzekļu izmantošanai, kā prasīts 13. panta 1. un 2. punktā;

e) personas vai profesiju veidus, ja tādi noteikti, kam ir juridisks pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus, saskaņā ar 13. panta 1. un 2. punktu;

f) tiesas nodevas Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām vai kā tās tiek aprēķinātas, kā arī kādi ir pieņemamie maksājumu veidi tiesas nodevu apmaksai saskaņā ar 15.a pantu;

g) vai jebkuru pārsūdzību, kas pieejama saskaņā ar to procesuālajām tiesībām, ievērojot 17. pantu, termiņu, kādā šāda pārsūdzība jāiesniedz, un tiesu, kam šādu pārsūdzību var iesniegt;

h) procedūras, lai pieprasītu pārskatīšanu, kā tas paredzēts 18. pantā, un tiesas, kas ir kompetentas veikt šādu pārskatīšanu;

i) valodas, kas tām ir pieņemamas, ievērojot 21.a panta 1. punktu; un

j) iestādes, kas ir kompetentas attiecībā uz sprieduma izpildi, un iestādes, kas ir kompetentas, lai piemērotu 23. pantu.

Dalībvalstis informē Komisiju par visām turpmākām izmaiņām minētajā informācijā.

2.  Saskaņā ar 1. punktu paziņoto informāciju Komisija dara publiski pieejamu, izmantojot jebkurus piemērotus līdzekļus, piemēram, publicējot to Eiropas e-tiesiskuma portālā.

26. pants

Pielikuma grozījumi

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27. pantu attiecībā uz I līdz IV pielikuma grozījumiem.

27. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 26. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 2016. gada 13. janvāra.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 26. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 26. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

28. pants

Pārskatīšana

1.  Līdz 2022. gada 15. jūlijam Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par šīs regulas darbību, tostarp novērtējumu, vai:

a) regulas 2. panta 1. punktā minētā prasības summas sliekšņa turpmāka palielināšana ir piemērota, lai sasniegtu šīs regulas mērķi atvieglot tiesu iestāžu pieejamību iedzīvotājiem un mazo un vidējo uzņēmumu pārrobežu lietās; un

b) Eiropas procedūras maza apmēra prasībām darbības jomas paplašināšana, jo īpaši attiecībā uz atalgojuma prasījumiem, ir piemērota, lai atvieglotu tiesu iestāžu pieejamību pārrobežu darba strīdos ar darba devēju, ņemot vērā, kādu ietekmi pilnībā atstās šāda paplašināšana.

Vajadzības gadījumā minētajam ziņojumam pievieno leģislatīvo aktu priekšlikumus.

Minētajā nolūkā un līdz 2021. gada 15. jūlijam dalībvalstis iesniedz Komisijai informāciju par to, cik pieteikumu ir iesniegts saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, kā arī to, cik pieprasījumi ir iesniegti par Eiropas procedūras maza apmēra prasībām satvarā taisīto spriedumu izpildi.

2.  Līdz 2019. gada 15. jūlijam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par informācijas izplatīšanu dalībvalstīs attiecībā uz Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, un var sniegt ieteikumus par to, kā padarīt minēto procedūru labāk zināmu.

▼B

29. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra, izņemot 25. pantu, ko piemēro no 2008. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

▼M3
I PIELIKUMS

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
II PIELIKUMS

image

image
III PIELIKUMS

image

image

image
IV PIELIKUMS

image

image( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 1. lpp.).

( 2 ) Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 (2001. gada 28. maijs) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un krimināllietās (OV L 174, 27.6.2001., 1. lpp.).