2007R0141 — LV — 19.11.2014 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 141/2007

(2007. gada 14. februāris)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 183/2005 noteikto apstiprināšanas prasību barības nozares uzņēmumiem, kuri izgatavo vai laiž tirgū barības piedevas, kas pieder pie kategorijas “Kokcidiostati un histomonostati”

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 043, 15.2.2007, p.9)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1157/2014 (2014. gada 29. oktobris),

  L 309

30

30.10.2014
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 141/2007

(2007. gada 14. februāris)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 183/2005 noteikto apstiprināšanas prasību barības nozares uzņēmumiem, kuri izgatavo vai laiž tirgū barības piedevas, kas pieder pie kategorijas “Kokcidiostati un histomonostati”

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības ( 1 ), un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 183/2005 paredz dažu barības nozares uzņēmumu apstiprināšanu. Ar Regulu (EK) Nr. 183/2005 izveidotās apstiprināšanas sistēmas galvenais mērķis ir attiecināt minētajā regulā izklāstītās higiēnas prasības uz uzņēmumiem, kuri izgatavo un/vai laiž tirgū produktus, ko uzskata par augsta riska produktiem. Minētā regula paredz iespēju paplašināt apstiprināšanas prasības piemērošanas jomu.

(2)

“Kokcidiostati un histomonostati” ir barības piedevu kategorija, kas minēta 6. panta 1. punkta e) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulā (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ( 2 ). Šo barības piedevu kategoriju uzskata par tikpat augsta riska kategoriju kā tās, uz kurām attiecas Regulā (EK) Nr. 183/2005 noteiktā apstiprināšanas prasība.

(3)

Tāpēc šī apstiprināšanas prasība jāattiecina arī uz uzņēmumiem, kuri izgatavo un/vai laiž tirgū barības piedevas, kas pieder pie kategorijas “Kokcidiostati un histomonostati”.

(4)

Jānosaka pārejas pasākumi uzņēmumiem, kuri izgatavo un/vai laiž tirgū barības piedevas, kas pieder pie kategorijas “Kokcidiostati un histomonostati”, uz ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem neattiecās apstiprināšanas prasība. Uz uzņēmumiem, kuri ir apstiprināti saskaņā ar Padomes Direktīvu 95/69/EK ( 3 ), jau attiecas Regulas (EK) Nr. 183/2005 18. panta 1. punkts.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Barības nozares komersanti nodrošina, ka uzņēmumus, ko viņi kontrolē un uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 183/2005, ir apstiprinājusi kompetentā iestāde, ja šie uzņēmumi izgatavo un/vai laiž tirgū barības piedevas, kas pieder pie kategorijas “Kokcidiostati un histomonostati”. Apstiprināšanu veic saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 183/2005.

2. pants

Uzņēmumi, kuri izgatavo un/vai laiž tirgū barības piedevas, kas pieder pie kategorijas “Kokcidiostati un histomonostati”, un uz kuriem šīs regulas spēkā stāšanās brīdī saskaņā ar valsts tiesību aktiem neattiecās prasība par apstiprināšanu saistībā ar minēto barības piedevu kategoriju, drīkst turpināt darbību līdz brīdim, kad tiks pieņemts lēmums par šo uzņēmumu apstiprināšanas iesniegumu, ar noteikumu, ka šie uzņēmumi iesniedz minēto iesniegumu tās teritorijas kompetentajai iestādei, kurā uzņēmums atrodas, ne vēlāk kā 2007. gada 7. jūnijā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 7. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.( 1 ) OV L 35, 8.2.2005., 1. lpp.

( 2 ) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

( 3 ) OV L 332, 30.12.1995., 15. lpp. Direktīva atcelta ar Regulu (EK) Nr. 183/2005.