02007D0025 — LV — 16.12.2020 — 011.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 22. decembris)

par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēno putnu gripu un tādu lolojumputnu ievešanu Kopienā, kas ir kopā ar to īpašniekiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6958)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/25/EK)

(OV L 008, 13.1.2007., 29. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

KOMISIJAS LĒMUMS (2007. gada 19. decembris),

  L 344

50

28.12.2007

 M2

KOMISIJAS LĒMUMS (2008. gada 17. decembris),

  L 4

15

8.1.2009

 M3

KOMISIJAS LĒMUMS (2009. gada 6. novembris),

  L 291

27

7.11.2009

►M4

KOMISIJAS LĒMUMS (2010. gada 30. novembris),

  L 316

10

2.12.2010

 M5

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (2012. gada 7. maijs),

  L 123

42

9.5.2012

►M6

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 519/2013 (2013. gada 21. februāris),

  L 158

74

10.6.2013

 M7

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (2013. gada 31. oktobris),

  L 293

40

5.11.2013

 M8

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/2225 (2015. gada 30. novembris),

  L 316

14

2.12.2015

►M9

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/2410 (2017. gada 20. decembris),

  L 342

13

21.12.2017

 M10

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1687 (2018. gada 7. novembris),

  L 279

36

9.11.2018

 M11

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/2214 (2019. gada 20. decembris),

  L 332

166

23.12.2019

►M12

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/2107 (2020. gada 14. decembris),

  L 425

103

16.12.2020
▼B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 22. decembris)

par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēno putnu gripu un tādu lolojumputnu ievešanu Kopienā, kas ir kopā ar to īpašniekiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6958)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/25/EK)1. pants

Pārvietošana no trešām valstīm

1.  

Dalībvalstis atļauj pārvietot dzīvus lolojumputnus no trešām valstīm tikai tad, ja sūtījumā ir ne vairāk par pieciem putniem un

a) 

ja putnus pārvieto no OIE dalībvalsts, kas ietilpst I pielikuma A daļā minētas reģionālās komisijas kompetencē, vai

b) 

ja putnus pārvieto no OIE dalībvalsts, kas ietilpst I pielikuma B daļā minētas reģionālās komisijas kompetencē, ar šādu nosacījumu:

▼M4

i) 

putni 30 dienu pirms izvešanas bijuši izolēti izvešanas vietā trešā valstī, kas minēta I pielikuma 1. daļā vai II pielikuma 1. daļā Komisijas Regulā (ES) Nr. 206/2010 ( 1 ), vai

▼M9

ii) 

putni 30 dienas pēc ievešanas galamērķa dalībvalstī atrodas karantīnā telpās, kas apstiprinātas saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 139/2013 ( 2 ) 6. panta pirmo daļu, vai

iii) 

putni pēdējo sešu mēnešu laikā un ne vēlāk kā 60 dienas pirms to nosūtīšanas no trešās valsts ir vakcinēti un vismaz vienu reizi revakcinēti pret H5 un H7 apakštipa putnu gripu; izmantotajai(-ām) vakcīnai(-ām) jābūt apstiprinātai(-ām) attiecīgajai sugai, ievērojot ražotāja norādījumus, vai

iv) 

putni vismaz 10 dienas pirms izvešanas ir bijuši izolēti un tiem veikti testi uz putnu gripas H5 un H7 antigēnu vai genomu, kā noteikts “Sauszemes dzīvnieku diagnostisko testu un vakcīnu rokasgrāmatas” (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) nodaļā par putnu gripu, ko regulāri atjaunina OIE, un šie testi veikti ar paraugu, kas ņemts ne agrāk kā trešajā izolēšanas dienā, un

▼M9

v) 

putni tiek pārvietoti uz mājsaimniecību vai citu uzturēšanās vietu Savienībā, un tos neļauj ievest skatēs, gadatirgos, izstādēs vai citās putnu sapulcināšanas vietās 30 dienas pēc ievešanas Savienībā, izņemot pārvietošanu uz apstiprinātu karantīnas punktu pēc ievešanas Savienībā atbilstoši ii) punktam.

▼B

2.  
Valsts pilnvarots veterinārārsts apliecina, ka ir ievēroti 1. punkta nosacījumi – attiecībā uz 1. punkta b) apakšpunkta ii) iedaļā paredzētajiem nosacījumiem, pamatojoties uz īpašnieka apliecinājumu – nosūtīšanas trešā valstī atbilstoši II pielikumā iekļautajam apliecības paraugam.
3.  
Veterinārajam sertifikātam pievieno īpašnieka vai tā pārstāvja deklarāciju saskaņā ar III pielikumu.

2. pants

Veterinārā kontrole

1.  
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes ceļotāja iebraukšanas vietā Kopienas teritorijā pārbauda lolojumputnu, ko Kopienas teritorijā ieved no trešām valstīm, dokumentus un identitāti.
2.  
Dalībvalstis nosaka 1. punktā minētās iestādes, kas atbild par šīm pārbaudēm, un par to tūlīt informē Komisiju.
3.  
Katra dalībvalsts sastāda 1. punktā minēto iebraukšanas vietu sarakstu un nosūta to pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

▼M9

4.  
Ja šajās pārbaudēs atklājas, ka dzīvnieki neatbilst šajā lēmumā noteiktajām prasībām, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 576/2013 ( 3 ) 35. pantu.

▼B

3. pants

Šo lēmumu nepiemēro, ja putnus, kas ir kopā ar saviem īpašniekiem, Kopienas teritorijā ieved no Andoras, Farēru salām, Grenlandes, ►M6  ————— ◄ Islandes, Lihtenšteinas, Monako, Norvēģijas, Sanmarīno, Šveices un Vatikāna Pilsētvalsts.

4. pants

Dalībvalstis nekavējoties veic pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma izpildei, un šos pasākumus publicē. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.

5. pants

Lēmums 2005/759/EK ir atcelts.

6. pants

Šo lēmumu piemēro līdz ►M12  2021. gada 31. decembrim ◄ .

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.
I PIELIKUMS

A   DAĻA

OIE dalībvalstis, kas ietilpst 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto OI E reģionālo komisiju kompetencē:

B   DAĻA

OIE dalībvalstis, kas ietilpst 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto OIE reģionālo komisiju kompetencē:

— 
Āfrika,
— 
Amerika,
— 
Āzija, Tālie Austrumi un Okeānija,
— 
Eiropa un
— 
Tuvie Austrumi.

▼M4
II PIELIKUMS

image