2006R2023 — LV — 17.04.2008 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2023/2006

(2006. gada 22. decembris)

par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 384, 29.12.2006, p.75)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 282/2008 (2008. gada 27. marts)

  L 86

9

28.3.2008
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2023/2006

(2006. gada 22. decembris)

par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem ( 1 ), jo īpaši tās 5. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1935/2004 I pielikumā uzskatīto materiālu un izstrādājumu grupu un šo materiālu un izstrādājumu kombināciju vai šajos materiālos un izstrādājumos izmantoto pārstrādes materiālu un izstrādājumu ražošanai jānotiek saskaņā ar vispārīgiem un detalizētiem noteikumiem par labu ražošanas praksi (LRP).

(2)

Dažas ražošanas nozares ir izstrādājušas LRP pamatnostādnes, bet citas ne. Līdz ar to ir nepieciešams nodrošināt dalībvalstu vidū vienveidību attiecībā uz LRP tiem materiāliem un izstrādājumiem, kam paredzēta saskare ar pārtiku.

(3)

Šādas vienveidības labad ir ieteicams noteikt atsevišķus pienākumus uzņēmējiem.

(4)

Visiem uzņēmējiem jāievieš efektīva savu ražošanas darbību kvalitātes vadība, kas pielāgojama to pozīcijai piegādes ķēdē.

(5)

Noteikumiem jāattiecas uz materiāliem un izstrādājumiem, kam paredzēta saskare ar pārtiku vai kas jau ir saskarē ar pārtiku un ir domāti šādai vajadzībai, vai par kuriem var paredzēt, ka tie nonāks saskarē ar pārtiku, vai kuru sastāvdaļas pāriet pārtikā normālos vai prognozējamos lietošanas apstākļos.

(6)

Noteikumi par LRP jāpiemēro samērīgi, lai neuzkrautu pārmērīgu nastu mazajiem uzņēmumiem.

(7)

Tagad jāizdod detalizēti noteikumi par apstrādi, kas saistīta ar tipogrāfijas krāsu, un nepieciešamības gadījumos tie jānosaka arī citiem procesiem. Attiecībā uz tipogrāfijas krāsām, kuras izmanto materiāla vai izstrādājuma virsmai, kas nav saskarē ar pārtiku, LRP it īpaši ir jānodrošina, ka vielas nenonāk pārtikā kā nogulsnes vai neiet cauri pamatslānim.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Priekšmets

Šajā regulā izklāstīti noteikumi par labu ražošanas praksi (LRP) Regulas (EK) Nr. 1935/2004 I pielikumā uzskaitīto materiālu un izstrādājumu grupu, kam paredzēts nonākt saskarē ar pārtiku (še turpmāk – “materiāli un izstrādājumi”), un šo materiālu un izstrādājumu savienojumu vai šajos materiālos un izstrādājumos izmantoto pārstrādes materiālu un izstrādājumu izgatavošanā.

2. pants

Darbības joma

Šī regula attiecas uz visām nozarēm un visiem materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmiem no pašas izejvielu ražošanas, to gan neieskaitot.

Pielikumā izklāstītie detalizētie noteikumi piemērojami attiecīgajiem atsevišķi minētajiem procesiem.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) “laba ražošanas prakse (LRP)” nozīmē tos kvalitātes nodrošināšanas aspektus, ar kuriem panāk, ka materiāli un izstrādājumi tiek vienveidīgi izgatavoti un kontrolēti, gādājot par atbilstību noteikumiem, kas uz tiem attiecas, un kvalitātes standartiem, kas piemēroti to paredzamajai izmantošanai, kura neapdraud cilvēku veselību, neizraisa nepieņemamas pārmaiņas pārtikas sastāvā un nepasliktina tās organoleptiskās īpašības;

b) “kvalitātes nodrošināšanas sistēma” nozīmē organizēto un dokumentēto pasākumu kopsummu, kuri tiek veikti ar nolūku nodrošināt, lai materiāliem un izstrādājumiem būtu vajadzīgā kvalitāte, kas nodrošina atbilstību noteikumiem, kas uz tiem attiecas, un kvalitātes standartiem, kas nepieciešami to paredzamajai izmantošanai;

c) “kvalitātes kontroles sistēma” nozīmē kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviesto pasākumu sistemātisku piemērošanu, nodrošinot izejvielu, starpproduktu un gatavo materiālu un izstrādājumu atbilstību kvalitātes nodrošināšanas sistēmā noteiktajai specifikācijai;

d) “virsma, kas nesaskaras ar pārtiku” ir materiāla vai izstrādājuma virsma, kas nav tiešā saskarē ar pārtiku;

e) “virsma, kas saskaras ar pārtiku” ir materiāla vai izstrādājuma virsma, kas ir tiešā saskarē ar pārtiku.

4. pants

Atbilstība labai ražošanas praksei

Uzņēmējs gādā par to, ka ražošanas darbības tiek veiktas saskaņā ar:

a) vispārīgajiem noteikumiem par LRP 5., 6. un 7. pantā,

b) detalizētajiem noteikumiem par LRP pielikumā.

5. pants

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

1.  Uzņēmējs panāk, īsteno un nodrošina efektīvas un dokumentētas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ievērošanu. Minētā sistēma:

a) rēķinās ar personāla pietiekamību, zināšanām un prasmēm un tādu telpu un iekārtu organizāciju, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu gatavo materiālu un izstrādājumu atbilstību noteikumiem, kas uz tiem attiecas;

b) piemērojama, ņemot vērā uzņēmēja darbības apjomus, lai nebūtu par lieku slogu uzņēmumam.

2.  Izejvielas jāatlasa pēc iepriekš noteiktām specifikācijām, kas nodrošina materiāla vai izstrādājuma atbilstību noteikumiem, kas uz to attiecas.

3.  Dažādās darbības veic saskaņā ar iepriekš noteiktiem norādījumiem un procedūrām.

6. pants

Kvalitātes kontroles sistēma

1.  Uzņēmējs izveido un uztur efektīvu kvalitātes kontroles sistēmu.

2.  Kvalitātes kontroles sistēmā ietilpst LRP īstenošanas un sasniegšanas uzraudzība, un tajā nosaka pasākumus, ar kuriem izlabot LRP īstenošanas trūkumus. Labošanas pasākumi īstenojami nekavējoties, un ir jāļauj kompetentajām iestādēm tos inspicēt.

7. pants

Dokumentācija

1.  Uzņēmējs iekārto un ved piemērotu dokumentāciju uz papīra vai elektroniskā formā attiecībā uz specifikācijām, ražošanas formulām un apstrādi, kas attiecas uz gatavā materiāla vai izstrādājuma atbilstību un nekaitību.

2.  Uzņēmējs iekārto un ved piemērotu dokumentāciju uz papīra vai elektroniskā formā attiecībā uz uzskaiti par dažādām veiktajām ražošanas darbībām, kas attiecas uz gatavā materiāla vai izstrādājuma atbilstību un nekaitību un attiecībā uz kvalitātes kontroles sistēmas darbības rezultātiem.

3.  Dokumentāciju uzņēmējs nodod kompetentu iestāžu rīcībā pēc to pieprasījuma.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. augusta.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
PIELIKUMS

Detalizēti noteikumi par labu ražošanas praksi

▼M1

A.   Tipogrāfijas krāsas.

▼B

Apstrāde, kurā izmanto tipogrāfijas krāsu uz materiāla vai izstrādājuma virsmas, kura nesaskaras ar pārtiku

1. Tipogrāfijas krāsām, ko izmanto materiāla vai izstrādājuma virsmai, kas nesaskaras ar pārtiku, jābūt izgatavotām un jātiek lietotām tā, ka apdrukātās virsmas vielas netiek pārnestas uz virsmu, kas saskaras ar pārtiku,

a) caur substrātu

b) vai kā nospiedums krautnē vai rullī

koncentrācijā, kas dod tādu vielas daudzumu pārtikā, kurš neatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 3. panta prasībām.

2. Apdrukātie materiāli un izstrādājumi pārvietojami un glabājami gatavā vai pusfabrikāta veidā tā, lai vielas no apdrukātās virsmas netiek pārnestas uz virsmu, kas saskaras ar pārtiku,

a) caur substrātu

b) vai no nosēdumiem krautnē vai rullī

koncentrācijā, kas dod tādu vielas daudzumu pārtikā, kurš neatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 3. panta prasībām.

3. Apdrukātās virsmas nedrīkst nonākt tiešā saskarē ar pārtiku.

▼M1

B.   Kvalitātes nodrošināšanas sistēma plastmasas pārstrādes procesiem, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 282/2008 par pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2023/2006

1. Pārstrādātāja ieviestajai kvalitātes nodrošināšanas sistēmai jārada atbilstoša pārliecība, ka pārstrādes process spēj nodrošināt pārstrādātās plastmasas atbilstību atļaujas prasībām.

2. Visas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļas, prasības un nosacījumi, ko pieņēmis pārstrādātājs, jāreģistrē sistemātiski un kārtīgi, rakstiski fiksējot stratēģijas izklāstu un veicamās procedūras.

Šai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijai jāļauj vienādi interpretēt kvalitātes nodrošināšanas stratēģiju un procedūras, piemēram, kvalitātes nodrošināšanas programmas, plānus, rokasgrāmatas, reģistrus un pasākumus izsekojamības nodrošināšanai.

Tajā īpaši jāietver:

a) kvalitātes politikas rokasgrāmata, kurā ir skaidri noteikti pārstrādātāja kvalitātes mērķi, uzņēmuma organizācija un īpaši organizācijas struktūras, vadības pienākumi un tās organizatoriskās pilnvaras attiecībā uz pārstrādātās plastmasas ražošanu;

b) kvalitātes kontroles plāni, ieskaitot izejvielu un pārstrādātās plastmasas raksturojumu, piegādātāja kvalifikāciju, šķirošanas procesus, mazgāšanas procesus, dziļās tīrīšanas procesus, karsēšanas procesus vai citu procesu daļu, kas saistīti ar pārstrādātās plastmasas kvalitāti, ieskaitot pārstrādātās plastmasas kvalitātei kritisko kontroles punktu izvēli;

c) vadības un operatīvās procedūras, ko īsteno visa pārstrādes procesa monitoringam un kontrolei, ieskaitot inspekciju un kvalitātes nodrošināšanas paņēmienus visos ražošanas posmos, īpaši kritisko robežu noteikšanai pārstrādātās plastmasas kvalitātei kritiskajos punktos;

d) monitoringa metodes kvalitātes sistēmas darbības efektivitātei un jo īpaši tās spējai panākt vajadzīgo pārstrādātās plastmasas kvalitāti, tostarp neatbilstošo ražojumu kontrole;

e) pārbaudes un analītiskie protokoli vai citi iepriekš izmantoti zinātniski pierādījumi pārstrādātās plastmasas ražošanas laikā un pēc tam, to veikšanas biežums un pārbaudēs izmantotās iekārtas; ir jābūt iespējai pienācīgi iepazīties ar pārbaudēs izmantoto iekārtu kalibrēšanas vēsturi;

f) pieņemtie uzskaites dokumenti.( 1 ) OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.