02006R1082 — LV — 22.06.2014 — 001.004


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1082/2006

(2006. gada 5. jūlijs)

par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG)

(OV L 210, 31.7.2006., 19. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1302/2013 (2013. gada 17. decembris),

  L 347

303

20.12.2013


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 330, 3.12.2016, lpp 5 (1302/2013)
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1082/2006

(2006. gada 5. jūlijs)

par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG)1. pants

ETSG būtība

▼M1

1.  
Eiropas teritoriālās sadarbības grupu ("ETSG") var izveidot Savienības teritorijā saskaņā ar nosacījumiem un atbilstīgi kārtībai, kas paredzēti šajā regulā.
2.  
ETSG mērķis ir jo īpaši atvieglot un veicināt tās dalībnieku, kā noteikts 3. panta 1. punktā, teritoriālo sadarbību, tostarp vienu vai vairākus no pārrobežu, transnacionālās un starpreģionālās sadarbības komponentiem, ar mērķi stiprināt Savienības ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

▼B

3.  
ETSG ir tiesību subjekts.
4.  
Visās dalībvalstīs ETSG ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, ko šo valstu tiesību akti piešķir juridiskām personām; tā var iegūt vai atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, nodarbināt personālu, kā arī būt par pusi tiesas procesā.

▼M1

5.  
ETSG juridiskā adrese atrodas tajā dalībvalstī, saskaņā ar kuras tiesību aktiem ir izveidots vismaz viens no ETSG dalībniekiem.

▼B

2. pants

Piemērojamie tiesību akti

▼M1

1.  

ETSG institūciju rīcību reglamentē:

a) 

šī regula;

b) 

8. pantā minētā konvencija, ja tas nepārprotami atļauts saskaņā ar šo regulu; un

c) 

to jautājumu gadījumā, ko šī regula nereglamentē vai reglamentē tikai daļēji — tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir ETSG juridiskā adrese.

Ja ir nepieciešams noteikt piemērojamos tiesību aktus saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai starptautiskajām privāttiesībām, ETSG uzskata par tās dalībvalsts vienību, kurā tai ir juridiskā adrese.

▼M1

1.a  
ETSG darbības saistībā ar 7. panta 2. un 3. punktā minēto uzdevumu veikšanu, Savienībā reglamentē ar piemērojamiem Savienības tiesību aktiem un valsts tiesību aktiem, kā norādīts 8. pantā minētajā konvencijā.

No Savienības budžeta līdzfinansētās ETSG darbības atbilst prasībām, kas izklāstītas piemērojamos Savienības tiesību aktos un tajos valsts tiesību aktos, kuri attiecas uz minēto Savienības tiesību aktu piemērošanu.

▼B

2.  
Ja dalībvalstī ir vairākas teritoriālas vienības un katrā no tām ir savi tiesību akti, tad 1. punkta c) apakšpunktā ietvertā atsauce uz piemērojamiem tiesību aktiem ietver šo teritoriālo vienību tiesību aktus, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts konstitucionālo iekārtu.

3. pants

ETSG sastāvs

▼M1

1.  

Par ETSG dalībniekiem var kļūt šādas vienības:

a) 

dalībvalstis vai iestādes valstu līmenī;

b) 

reģionālās iestādes;

c) 

vietējās iestādes;

d) 

publiski uzņēmumi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK ( 1 ) 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē vai struktūras, ko reglamentē publiskās tiesības Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/18/EK ( 2 ) 1. panta 9. punkta otrās daļas nozīmē;

e) 

uzņēmumi, kuriem uzticēts sniegt vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus saskaņā ar piemērojamajiem Savienības un valsts tiesību aktiem;

▼C1

f) 

valsts, reģionālās vai vietējās iestādes vai struktūras, vai uzņēmumi, kas ir līdzvērtīgi d) un e) apakšpunktā minētajiem, no trešām valstīm, ņemot vērā 3.a pantā paredzētos nosacījumus.

▼B

Dalībnieki var būt arī tādu struktūru apvienības, kas pieder vienai vai vairākām minētajām kategorijām.

▼M1

2.  
ETSG sastāvā ir dalībnieki, kas atrodas vismaz divu dalībvalstu teritorijā, izņemot gadījumus, kas paredzēti 3.a panta 2. un 5. punktā.

▼M1

3.a pants

Dalībnieku pievienošanās no trešām valstīm vai aizjūras zemēm vai teritorijām (AZT)

1.  
Saskaņā ar 4. panta 3.a punktu ETSG var sastāvēt no dalībniekiem, kas atrodas vismaz divu dalībvalstu teritorijā un vienas vai vairāku trešo valstu teritorijā, kas atrodas kaimiņos vismaz vienai no minētajām dalībvalstīm, tostarp tās tālākajiem reģioniem, ja minētās dalībvalstis un trešās valstis kopīgi veic teritoriālās sadarbības pasākumus vai īsteno Savienības atbalstītās programmas.

Šajā regulā trešā valsts vai AZT tiek uzskatīta par dalībvalstij, tostarp tās tālākajiem reģioniem, kaimiņos esošu, ja šai trešai valstij vai AZT un minētajai dalībvalstij ir kopīga sauszemes robeža vai ja gan trešai valstij vai AZT, gan dalībvalstij ir tiesības uz atbalstu saskaņā ar mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" kopēju jūras pārrobežu vai transnacionālo programmu, vai ir tiesības uz atbalstu saskaņā ar citu pārrobežu, jūras šķērsošanas vai jūras baseina sadarbības programmu, tostarp tad, ja tās šķir starptautiskie ūdeņi.

2.  
ETSG var sastāvēt no dalībniekiem, kuri atrodas tikai vienas dalībvalsts teritorijā un vienas vai vairāku trešo valstu, kas atrodas kaimiņos minētajai dalībvalstij, tostarp tās tālākajiem reģioniem, teritorijā, ja attiecīgā dalībvalsts uzskata, ka ETSG atbilst tās teritoriālās sadarbības jomai saistībā ar pārrobežu vai transnacionālo sadarbību vai divpusējo attiecību ar attiecīgajām trešām valstīm darbības jomai.
3.  
Šā panta 1. un 2. punkta nolūkos trešās valstis, kas atrodas kaimiņos dalībvalstij, tostarp tās tālākajiem reģioniem, ietver jūras robežas starp attiecīgajām valstīm.
4.  
Saskaņā ar 4.a pantu un ievērojot šā panta 1. punktā izklāstītos nosacījumus, ETSG var arī sastāvēt no dalībniekiem, kuri atrodas vismaz divu dalībvalstu teritorijā, tostarp to tālākos reģionos, un vienas vai vairākus AZT teritorijā, un tajā var būt vai nebūt dalībnieki no vienas vai vairākām trešām valstīm.
5.  
Saskaņā ar 4.a pantu un ievērojot šā panta 2. punktā izklāstītos nosacījumus, ETSG var arī sastāvēt no dalībniekiem, kuri atrodas tikai vienas dalībvalsts teritorijā, tostarp tās tālākajos reģionos, un vienas vai vairākus AZT teritorijā, un tajā var būt vai nebūt dalībnieki no vienas vai vairākām trešām valstīm.
6.  
ETSG nevar veidot tikai dalībnieki no kādas dalībvalsts un vienas vai vairākām AZT, kas ir saistītas ar to pašu dalībvalsti.

▼B

4. pants

ETSG izveide

1.  
Lēmumu par ETSG izveidi pieņem pēc tās paredzamo dalībnieku ierosmes.
2.  

Katrs paredzamais dalībnieks:

a) 

paziņo dalībvalstij, saskaņā ar kuras tiesību aktiem tas ir izveidots, par savu nodomu piedalīties ETSG; un

b) 

un nosūta šai dalībvalstij paredzamās konvencijas un statūtu, kas minēti 8. un 9. pantā, kopijas.

▼M1

3.  

Pēc 2. punktā minētās paredzamā dalībnieka paziņošanas dalībvalsts, kas ir saņēmusi minēto paziņojumu, ņemot vērā tās konstitucionālo iekārtu, apstiprina paredzamā dalībnieka līdzdalību ETSG un konvenciju, ja vien minētā dalībvalsts neuzskata, ka:

a) 

šāda līdzdalība vai konvencija neatbilst jebkuram no šādiem tiesību aktiem:

i) 

šai regulai;

ii) 

citiem Savienības tiesību aktiem attiecībā uz ETSG rīcību un darbībām;

iii) 

valsts tiesību aktiem attiecībā uz paredzamā dalībnieka pilnvarām un kompetenci;

b) 

šāda līdzdalība nav pamatota ar minētās dalībvalsts sabiedrības interešu vai sabiedriskās kārtības apsvērumiem; vai

c) 

statūti neatbilst konvencijai.

Neapstiprināšanas gadījumā dalībvalsts norāda apstiprinājuma nesniegšanas iemeslus un attiecīgā gadījumā ierosina vajadzīgos grozījumus konvencijā.

Dalībvalsts lēmumu attiecībā uz apstiprinājumu pieņem sešu mēnešu laikposmā no dienas, kad saskaņā ar 2. punktu ir saņemts paziņojums. Ja dalībvalsts, kas ir saņēmusi paziņojumu, minētajā laikposmā neizsaka iebildumu, paredzamā dalībnieka līdzdalība un konvencija ir uzskatāma par apstiprinātu. Tomēr dalībvalsts, kurā būs ierosinātās ETSG juridiskā adrese, formāli apstiprina konvenciju, lai ETSG varētu tikt izveidota.

Ar jebkuru dalībvalsts pieprasījumu paredzamajam dalībniekam sniegt papildu informāciju trešajā daļā minētais termiņš tiek pārtraukts. Pārtraukuma laikposms sākas nākamajā dienā pēc tam, kad dalībvalsts ir nosūtījusi savus apsvērumus paredzamajam dalībniekam, un ilgst līdz brīdim, kad paredzamais dalībnieks ir atbildējis uz apsvērumiem.

Tomēr trešajā daļā minētais termiņš netiek pārtraukts, ja paredzamais dalībnieks iesniedz atbildi uz dalībvalsts apsvērumiem desmit darbdienās no pārtraukuma laikposma sākuma.

Pieņemot lēmumu par paredzamā dalībnieka līdzdalību ETSG, dalībvalstis drīkst piemērot savus valsts noteikumus.

▼M1

3.a  

Ja ETSG ir paredzamie dalībnieki no vienas vai vairākām trešām valstīm, dalībvalsts, kurā atradīsies ierosinātās ETSG juridiskā adrese, apspriežoties ar pārējām attiecīgajām dalībvalstīm, pārliecinās, ka 3.a pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti un ka katra trešā valsts ir apstiprinājusi paredzamā dalībnieka līdzdalību saskaņā vai nu ar:

a) 

nosacījumiem un procedūrām, kas ir līdzvērtīgi šajā regulā paredzētajiem; vai

b) 

nolīgumu, kas noslēgts starp vismaz vienu dalībvalsti, atbilstīgi kuras tiesību aktiem paredzamais dalībnieks ir izveidots, un minēto trešo valsti.

▼B

4.  
Dalībvalstis norīko kompetentās iestādes, kas saņem paziņojumus un dokumentus, kā izklāstīts 2. punktā.

▼M1

5.  
Dalībnieki vienojas par 8. pantā minēto konvenciju, vienlaikus nodrošinot saderību ar apstiprinājumu saskaņā ar šā panta 3. punktu.
6.  
ETSG paziņo par jebkuru konvencijas vai statūtu grozījumu dalībvalstīm, saskaņā ar kuru tiesību aktiem ir izveidoti ETSG dalībnieki. Minētās dalībvalstis apstiprina jebkuru konvencijas grozījumu saskaņā ar šajā pantā izklāstīto procedūru, izņemot vienīgi tad, ja pievienojas jauns dalībnieks saskaņā ar 6.a. punkta a) apakšpunktu.

▼M1

6.a  

Gadījumā, kad pastāvošai ETSG pievienojas jauni dalībnieki, piemēro šādus noteikumus:

a) 

ja pievienojas jauns dalībnieks no dalībvalsts, kura jau ir apstiprinājusi konvenciju, šādu pievienošanos atbilstīgi 3. punktā izklāstītajai procedūrai apstiprina tikai tā dalībvalsts, saskaņā ar kuras tiesību aktiem ir izveidots jaunais dalībnieks, un par to paziņo dalībvalstij, kurā ir ETSG juridiskā adrese;

b) 

ja pievienojas jauns dalībnieks no dalībvalsts, kura vēl nav apstiprinājusi konvenciju, piemēro 6. punktā izklāstīto procedūru;

c) 

ja pastāvošai ETSG pievienojas jauns dalībnieks no trešās valsts, šādu pievienošanos saskaņā ar 3.a punktā izklāstīto procedūru pārbauda tā dalībvalsts, kurā ETSG ir tās juridiskā adrese.

4.a pants

AZT dalībnieku līdzdalība

Ja ETSG paredzamais dalībnieks ir no AZT, dalībvalsts, ar kuru AZT ir saistīta, pārliecinās, ka ir izpildīti 3.a pantā minētie nosacījumi, un, ņemot vērā tās attiecības ar AZT, vai nu:

a) 

apstiprina paredzamā dalībnieka līdzdalību saskaņā ar 4. panta 3. punktu; vai

b) 

dalībvalstij, kurā atradīsies ierosinātās ETSG juridiskā adrese, rakstiski apstiprina, ka AZT kompetentās iestādes paredzamā dalībnieka līdzdalību ir apstiprinājušas atbilstīgi nosacījumiem un procedūrām, kas ir līdzvērtīgi šajā regulā izklāstītajiem.

▼M1

5. pants

Tiesībsubjektības iegūšana un publicēšana Oficiālajā Vēstnesī

1.  
Konvenciju un statūtus, un jebkurus turpmākus to grozījumus reģistrē un/vai publicē tajā dalībvalstī, kurā ir attiecīgās ETSG juridiskā adrese, saskaņā ar minētās dalībvalsts piemērojamiem valsts tiesību aktiem. ETSG iegūst tiesībsubjektību reģistrācijas vai konvencijas un statūtu publicēšanas dienā, atkarībā no tā, kas notiek agrāk. Dalībnieki informē attiecīgās dalībvalstis un Reģionu komiteju par konvencijas un statūtu reģistrāciju vai publikāciju.
2.  
ETSG nodrošina, ka desmit darbdienās no konvencijas un statūtu reģistrēšanas vai publicēšanas Reģionu komitejai tiek nosūtīts pieprasījums, ievērojot šīs regulas pielikumā iekļauto paraugu. Reģionu komiteja tad pārsūta minēto pieprasījumu Eiropas Savienības Oficiālo publikāciju birojam paziņojuma publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā, informējot par ETSG izveidi un ietverot informāciju, kas izklāstīta šīs regulas pielikumā.

▼B

6. pants

Publiskā finansējuma pārvaldības kontrole

1.  
Kontroli attiecībā uz to, kā ETSG īsteno publiskā finansējuma pārvaldību, organizē tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā ir ETSG juridiskā adrese. Dalībvalsts, kurā ir ETSG juridiskā adrese, šim uzdevumam norīko kompetento iestādi, pirms tā saskaņā ar 4. pantu apstiprina dalību.
2.  
Ja tas prasīts saskaņā ar citu attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem, tad tās dalībvalsts iestādes, kurā ir ETSG juridiskā adrese, veic pasākumus, lai pārējo attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes varētu tās teritorijā veikt to ETSG darbību kontrolei, kuras ir veiktas minētajās dalībvalstīs, un apmainīties ar visu atbilstīgo informāciju.
3.  
Jebkuru kontroli veic atbilstīgi starptautiski atzītiem revīzijas standartiem.

▼M1

4.  
Neatkarīgi no šā panta 1., 2. un 3. punkta, ja 7. panta 3. punktā minētie ETSG uzdevumi ietver Savienības līdzfinansētas darbības, piemēro attiecīgos tiesību aktus par Savienības piešķirto līdzekļu kontroli.

▼B

5.  
Dalībvalsts, kurā ir ETSG juridiskā adrese, informē pārējās attiecīgās dalībvalstis par jebkurām grūtībām, kādas radušās kontroles laikā.

7. pants

Uzdevumi

1.  
ETSG pilda uzdevumus, kurus saskaņā ar šo regulu tai uzticējuši tās dalībnieki. ETSG uzdevumus nosaka konvencijā, par ko atbilstīgi 4. un 8. pantam vienojas tās dalībnieki.

▼M1

2.  
ETSG rīkojas saskaņā ar tai dotajiem uzdevumiem, proti, atvieglot un veicināt teritoriālo sadarbību nolūkā stiprināt Savienības ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, kā arī pārvarēt iekšējā tirgus šķēršļus. Katru uzdevumu tās dalībnieki nosaka tā, lai tie ietilptu katra dalībnieka kompetencē, ja vien dalībvalsts vai trešā valsts neapstiprina dalībnieka, kas izveidots saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, līdzdalību pat tad, ja minētais dalībnieks nav kompetents veikt visus konvencijā noteiktos uzdevumus.
3.  
ETSG var veikt īpašas darbības teritoriālajai sadarbībai starp tās dalībniekiem nolūkā sasniegt 1. panta 2. punktā minēto mērķi, ar Savienības finansiālu atbalstu vai bez tā.

ETSG uzdevumi galvenokārt var būt saistīti ar sadarbības programmu vai to daļu īstenošanu vai Savienības atbalstītu darbību īstenošanu, izmantojot Eiropas reģionālo attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un/vai Kohēzijas fondu.

Dalībvalstis var ierobežot uzdevumus, ko ETSG var veikt bez Savienības finansiāla atbalsta. Tomēr, neskarot 13. pantu, dalībvalstis neizslēdz uzdevumus, kuri attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1299/2013 ( 3 ) 7. pantā minētajām investīciju prioritātēm.

▼B

4.  
Uzdevumi, ko ETSG noteikuši tās dalībnieki, neattiecas uz publisko tiesību aktos paredzēto pilnvaru īstenošanu vai to pienākumu izpildi, kuru mērķis ir aizsargāt valsts vai citu valsts iestāžu, piemēram, policijas un izpildvaras, tiesu varas un ārpolitikas vispārējās intereses.

▼M1

Tomēr 10. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā ETSG asambleja saskaņā ar piemērojamajiem Savienības un valsts tiesību aktiem var definēt noteikumus ETSG pārvaldītās infrastruktūras vienības lietošanai vai noteikumus vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanai, tostarp tarifus un maksas, kas jāmaksā lietotājiem.

▼B

5.  
ETSG dalībnieki var vienprātīgi pieņemt lēmumu deleģēt tās uzdevumu izpildi vienam no dalībniekiem.

8. pants

Konvencija

1.  
ETSG reglamentē konvencija, ko saskaņā ar 4. pantu vienprātīgi noslēdz tās dalībnieki.

▼M1

2.  

Konvencijā norāda:

a) 

ETSG nosaukumu un juridisko adresi;

b) 

teritoriju, kurā ETSG var pildīt savus uzdevumus;

c) 

ETSG mērķi un uzdevumus;

d) 

ETSG darbības ilgumu un darbības izbeigšanas nosacījumus;

e) 

ETSG dalībnieku sarakstu;

f) 

ETSG institūciju sarakstu un to attiecīgās kompetences;

g) 

konvencijas interpretācijas un izpildes mērķiem — piemērojamos Savienības tiesību aktus un tās dalībvalsts tiesību aktus, kurā ir ETSG juridiskā adrese;

h) 

piemērojamos Savienības tiesību aktus un tās dalībvalsts tiesību aktus, kurā rīkojas ETSG institūcijas;

i) 

kārtību trešo valstu vai AZT dalībnieku iesaistīšanai, tostarp vajadzības gadījumā norādot tiesību aktus, ko piemēro gadījumos, kad ETSG pilda uzdevumus trešās valstīs vai AZT;

j) 

piemērojamos Savienības un valsts tiesību aktus, kas tieši attiecas uz ETSG darbībām, kuras veic saskaņā ar konvencijā noteiktajiem uzdevumiem;

k) 

noteikumus, kas piemērojami ETSG personālam, kā arī principus, kas reglamentē kārtību attiecībā uz personāla pārvaldību un darbā pieņemšanas procedūrām;

l) 

kārtību attiecībā uz ETSG un tās dalībnieku atbildību saskaņā ar 12. pantu;

m) 

attiecīgu kārtību savstarpējai atzīšanai, tostarp publisko finanšu pārvaldības finanšu kontroles nolūkā; un

n) 

procedūras statūtu pieņemšanai un konvencijas grozīšanai, kas atbilst 4. un 5. pantā izklāstītajiem pienākumiem.

3.  
Ja ETSG uzdevumi attiecas tikai uz sadarbības programmas vai tās daļas pārvaldību saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1299/2013 vai ja ESTG attiecas uz starpreģionālu sadarbību vai tīkliem, 2. punkta b) apakšpunktā minētā informācija nav nepieciešama.

9. pants

Statūti

1.  
ETSG statūtus vienprātīgi pieņem tās dalībnieki, pamatojoties uz konvenciju un saskaņā ar to.
2.  

ETSG statūtos ir precizēta vismaz šāda informācija:

a) 

tās institūciju darbības noteikumi un minēto institūciju kompetence, kā arī dalībnieku pārstāvju skaits attiecīgajās institūcijās;

b) 

tās lēmumu pieņemšanas procedūras;

c) 

tās darba valoda vai valodas;

d) 

tās darbības kārtība;

e) 

procedūras attiecībā uz personāla pārvaldību un darbā pieņemšanu;

f) 

kārtība attiecībā uz tās dalībnieku finansiālajām iemaksām;

g) 

attiecībā uz dalībniekiem piemērojamie grāmatvedības un budžeta noteikumi;

h) 

norāde par neatkarīgu ārējo revidentu, kas revidē tās pārskatus; un

i) 

procedūras tās statūtu grozīšanai, kas atbilst 4. un 5. pantā izklāstītajiem pienākumiem.

▼B

10. pants

ETSG struktūra

1.  

ETSG ir vismaz šādas institūcijas:

a) 

asambleja, kurā ir tās dalībnieku pārstāvji;

b) 

direktors, kas pārstāv ETSG un rīkojas tās vārdā.

2.  
Statūtos var paredzēt papildu institūcijas ar skaidri noteiktām pilnvarām.
3.  
ETSG ir atbildīga trešām personām par tās institūciju darbību, pat ja šādas darbības neietilpst ETSG uzdevumos.

11. pants

Budžets

1.  
ETSG sagatavo gada budžetu, kuru pieņem asambleja un kurā jo īpaši ir tekošo izmaksu daļa un, ja vajadzīgs, darbības daļa.

▼M1

2.  
Pārskatu, tostarp vajadzības gadījumā pievienoto gada ziņojumu, sagatavošanu un minēto pārskatu revīziju un publicēšanu reglamentē tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir ETSG juridiskā adrese.

▼B

12. pants

Likvidācija, maksātnespēja, maksājumu pārtraukšana un atbildība

1.  
Attiecībā uz likvidāciju, maksātnespēju, maksājumu pārtraukšanu un līdzīgām procedūrām ETSG darbību reglamentē tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir ETSG juridiskā adrese, ja vien 2. un 3. punktā nav paredzēts citādi.

▼M1

ETSG ir atbildīga par visiem tās parādiem.

▼M1

2.  
Neskarot 3. punktu, tiktāl, ciktāl ETSG aktīvi nav pietiekami, lai izpildītu tās saistības, tās dalībnieki ir atbildīgi par jebkādiem tās parādiem neatkarīgi no to veida, un katra dalībnieka daļu nosaka proporcionāli tā finansiālajam iemaksām. Finansiālo iemaksu kārtību nosaka statūtos.

ETSG dalībnieki var statūtos paredzēt, ka arī pēc tam, kad tie vairs nav ETSG dalībnieki, viņi ir atbildīgi par saistībām, kas izriet no ETSG darbībām to dalības laikā.

2.a  
Ja vismaz viena ETSG dalībnieka, kas ir no dalībvalsts, atbildība ir ierobežota atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem tas izveidots, arī pārējie dalībnieki drīkst konvencijā ierobežot savu atbildību, ja tiem to atļauj darīt valsts tiesību akti, ar kuriem īsteno šo regulu.

Tādas ETSG nosaukumā, kuras dalībniekiem ir ierobežota atbildība, ir vārds "ierobežota".

Prasības par tādas ETSG konvencijas, statūtu un pārskatu publicēšanu, kuras dalībniekiem ir ierobežota atbildība, ir vismaz tādas pašas kā tās, kas tiek izvirzītas citām juridiskām personām ar ierobežotu atbildību saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kur ir minētās ETSG juridiskā adrese.

Tādas ETSG gadījumā, kuras dalībniekiem ir ierobežota atbildība, jebkura attiecīgā dalībvalsts var pieprasīt, lai ETSG iegādājas atbilstīgu apdrošināšanu vai lai uz to attiecas garantija, ko sniedz banka vai cita finanšu iestāde, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, vai arī lai uz to attiecas instruments, kas sniegts kā publiskas iestādes vai dalībvalsts garantija, lai segtu ar ETSG darbībām saistītos īpašos riskus.

▼B

3.  
Neskarot dalībvalstu finansiālo atbildību saistībā ar jebkādu ETSG nodrošinātu finansējumu no struktūrfondiem vai Kohēzijas fonda, šīs regulas dēļ dalībvalstīm nerodas nekāda finansiālā atbildība saistībā ar ETSG, kuru dalībnieces tās nav.

13. pants

Sabiedrības intereses

Ja ETSG veic kādu darbību pretrunā ar kādas dalībvalsts noteikumiem par sabiedrisko kārtību, valsts drošību, veselības aizsardzību vai sabiedrības morāli vai pretrunā ar kādas dalībvalsts sabiedrības interesēm, tad šīs dalībvalsts kompetenta struktūra var aizliegt šo darbību attiecīgās dalībvalsts teritorijā vai prasīt, lai dalībnieki, kas izveidoti saskaņā ar tās tiesību aktiem, izstājas no ETSG, ja vien ETSG nepārtrauc minēto darbību.

Šādi aizliegumi nav līdzeklis, lai patvaļīgi vai slēptā veidā ierobežotu teritoriālo sadarbību starp ETSG dalībniekiem. Pastāv iespējas kompetentās struktūras lēmumu pārskatīt tiesu iestādē.

14. pants

Darbības izbeigšana

1.  
Neskarot konvencijā paredzētos noteikumus par darbības izbeigšanu, pēc jebkuras likumīgi ieinteresētas kompetentas iestādes pieprasījuma tās dalībvalsts kompetenta tiesa vai iestāde, kurā ir ETSG juridiskā adrese, liek izbeigt ETSG darbību, ja tā konstatē, ka ETSG vairs neievēro prasības, kas ir paredzētas 1. panta 2. punktā vai 7. pantā, vai, jo īpaši, ka ETSG darbojas, pārsniedzot 7. pantā noteiktos uzdevumus. Par katru pieprasījumu izbeigt ETSG darbību kompetentā tiesa vai iestāde informē visas dalībvalstis, saskaņā ar kuru tiesību aktiem ir izveidoti attiecīgās ETSG dalībnieki.
2.  
Kompetentā tiesa vai iestāde var dot ETSG laiku, lai labotu stāvokli. Ja ETSG to neizdara noteiktajā termiņā, kompetentā tiesa vai iestāde liek izbeigt tās darbību.

15. pants

Jurisdikcija

1.  
Trešās personas, kas uzskata, ka ETSG darbības vai bezdarbības rezultātā tām nodarīts kaitējums, ir tiesīgas īstenot savus prasījumus tiesā.

▼M1

2.  
Izņemot gadījumus, ja šajā regulā paredzēts citādi, Savienības tiesību aktus par jurisdikciju piemēro domstarpībām, kur iesaistīta ETSG. Visos gadījumos, kas nav paredzēti šādos Savienības tiesību aktos, kompetentās tiesas domstarpību risināšanai ir tās dalībvalsts tiesas, kurā ir ETSG juridiskā adrese.

▼B

Kompetentās tiesas domstarpību risināšanai saskaņā ar 4. panta 3. vai 6. punktu vai saskaņā ar 13. pantu ir tās dalībvalsts tiesas, kuras lēmums tiek apstrīdēts.

3.  

Nekas šajā regulā neliedz pilsoņiem izmantot savas konstitucionālās tiesības iesniegt pārsūdzību pret publisko tiesību subjektiem, kas ir ETSG dalībnieki, saistībā ar:

a) 

administratīviem lēmumiem par darbībām, ko veic ETSG;

b) 

piekļuvi pakalpojumiem viņu pašu valodā; un

c) 

piekļuvi informācijai.

Šādos gadījumos kompetentās tiesas ir tās dalībvalsts tiesas, no kuras konstitūcijas izriet pārsūdzības tiesības.

16. pants

Nobeiguma noteikumi

▼M1

1.  
Dalībvalstis pieņem noteikumus, lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu piemērošanu, tostarp attiecībā uz kompetento iestāžu noteikšanu, kas ir atbildīgas par apstiprināšanas procedūru saskaņā ar to juridisko un administratīvo kārtību.

Ja tas ir paredzēts dalībvalsts tiesību aktos, minētā dalībvalsts var sastādīt pilnīgu to uzdevumu sarakstu, ko ETSG dalībnieki 3. panta 1. punkta nozīmē, kuri izveidoti saskaņā ar tās tiesību aktiem, jau veic attiecīgajā dalībvalstī tiktāl, ciktāl tas attiecas uz teritoriālo sadarbību minētajā dalībvalstī.

Dalībvalstis iesniedz Komisijai visus noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, kā arī to grozījumus. Komisija minētos noteikumus pārsūta pārējām dalībvalstīm un Reģionu komitejai.

▼M1

1.a  
Tiktāl, ciktāl 1. punktā minētie noteikumi attiecas uz dalībvalsti, ar kuru ir saistīta AZT, ar tiem, ņemot vērā dalībvalsts attiecības ar minēto AZT, nodrošina arī šīs regulas efektīvu piemērošanu attiecībā uz minēto AZT, kura atrodas kaimiņos citām dalībvalstīm vai to tālākajiem reģioniem.

▼B

2.  
Dalībvalstis var paredzēt maksu par konvencijas un statūtu reģistrēšanu; šī maksa tomēr nedrīkst pārsniegt reģistrācijas administratīvās izmaksas.

▼M1

17. pants

Ziņojums

Komisija līdz 2018. gada 1. augustam pārsūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Reģionu komitejai ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, kurā, pamatojoties uz rādītājiem, novērtēta regulas efektivitāte, lietderība, nozīmība, Eiropas pievienotā vērtība un tās vienkāršošanas iespējas.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 17.a pantu pieņemt deleģētos aktus, nosakot pirmajā daļā minēto akreditācijas rādītāju sarakstu.

▼M1

17.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  
Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  
Pilnvaras pieņemt 17. panta otrajā daļā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2013 gada 21 decembris.
3.  
Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 17. panta otrajā daļā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  
Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  
Saskaņā ar 17. panta otro daļu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

▼B

18. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro, vēlākais, 2007. gada 1. augustā, izņemot 16. pantu, kuru piemēro no 2006. gada 1. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼C1
PIELIKUMS

Saskaņā ar 5. panta 2. punktu iesniedzamās informācijas paraugs

EIROPAS TERITORIĀLĀS SADARBĪBAS GRUPAS (ETSG) IZVEIDE

Tādas ETSG nosaukumā, kuras dalībniekiem ir ierobežota atbildība, ir vārds“ierobežota” (12. panta 2.a punkts).

Ar zvaigznīti* norādīti obligāti aizpildāmi lauki.

image

image