02006L0022 — LV — 02.02.2022 — 003.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

►M4  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/22/EK

(2006. gada 15. marts)

par minimālajiem nosacījumiem Regulu (EK) Nr. 561/2006 un (ES) Nr. 165/2014 un Direktīvas 2002/15/EK īstenošanai attiecībā uz sociālās jomas tiesību aktiem saistībā ar darbībām autotransporta jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 88/599/EEK ◄

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 102, 11.4.2006., 35. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/4/EK (2009. gada 23. janvāris)

  L 21

39

24.1.2009

 M2

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/5/EK (2009. gada 30. janvāris),

  L 29

45

31.1.2009

►M3

KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/403 (2016. gada 18. marts),

  L 74

8

19.3.2016

►M4

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2020/1057 (2020. gada 15. jūlijs),

  L 249

49

31.7.2020


Labota ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 256, 29.9.2009, lpp 38 (2009/5/EK)
▼B

▼M4

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/22/EK

(2006. gada 15. marts)

par minimālajiem nosacījumiem Regulu (EK) Nr. 561/2006 un (ES) Nr. 165/2014 un Direktīvas 2002/15/EK īstenošanai attiecībā uz sociālās jomas tiesību aktiem saistībā ar darbībām autotransporta jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 88/599/EEK

▼B

(Dokuments attiecas uz EEZ)▼M4

1. pants

Priekšmets

Ar šo direktīvu nosaka minimālos nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006 ( 1 ) un (ES) Nr. 165/2014 ( 2 ) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/15/EK ( 3 ) īstenošanai.

▼B

2. pants

Pārbaudes sistēmas

1.  

Dalībvalstis ievieš atbilstīgu un regulāru pārbaužu sistēmu, lai gan uz ceļiem, gan uzņēmumu telpās nodrošinātu pareizu un konsekventu īstenošanu, kā minēts 1. pantā, attiecībā uz visām transporta kategorijām.

▼M4

Katru gadu pārbauda plašas un reprezentatīvas grupas, ko veido apkalpes locekļi, transportlīdzekļu vadītāji, uzņēmumi un transportlīdzekļi, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 561/2006 un (ES) Nr. 165/2014, kā arī apkalpes locekļi un transportlīdzekļu vadītāji, uz kuriem attiecas Direktīva 2002/15/EK. Pārbaudes uz ceļiem par atbilstību Direktīvai 2002/15/EK aptver tikai tos aspektus, kurus var efektīvi pārbaudīt, izmantojot tahogrāfu un saistītās reģistrācijas kontrolierīces. Visaptverošu pārbaudi par atbilstību Direktīvai 2002/15/EK var veikt tikai uzņēmumu telpās.

▼B

Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā īsteno saskaņotu nacionālo kontroles stratēģiju. Tālab dalībvalstis var izraudzīties struktūru, kas koordinē darbības, kuras veic saskaņā ar 4. un 6. pantu, un šādā gadījumā par to informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

2.  
Tiktāl, ciktāl tas vēl nav paveikts, dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 1. maijam nodrošina pilnvarotiem inspektoriem attiecīgas juridiskās pilnvaras, lai viņi varētu pareizi izpildīt savus pārbaudes pienākumus, kā paredzēts šajā direktīvā.
3.  
►M4  

Katra dalībvalsts pārbaudes organizē tā, lai tiktu aptverti vismaz 3 % dienu, ko strādā to transportlīdzekļu vadītāji, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 561/2006 un (ES) Nr. 165/2014. Pārbaudes laikā uz ceļiem transportlīdzekļa vadītājam ir atļauts sazināties ar galveno biroju, pārvadājumu vadītāju vai jebkuru citu personu vai struktūru, lai pirms pārbaudes uz ceļiem beigām iesniegtu jebkādus pierādījumus, par kuriem ir konstatēts, ka to nav transportlīdzeklī; tas neskar transportlīdzekļa vadītāja pienākumu nodrošināt tahogrāfa iekārtu pareizu izmantošanu.

No 2012. gada 1. janvāra Komisija ar īstenošanas aktu šo minimālo procentu var paaugstināt līdz 4 %, ja saskaņā ar 3. pantu savāktā statistika rāda, ka vidēji vairāk nekā 90 % no visiem pārbaudītajiem transportlīdzekļiem ir aprīkoti ar digitālo tahogrāfu. Pieņemot lēmumu, Komisija ņem vērā arī esošo kontroles pasākumu efektivitāti, jo īpaši digitālā tahogrāfa datu pieejamību uzņēmumu telpās. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 12. panta 2. punktā.

 ◄

Vismaz 15 % no kopējā pārbaudīto darba dienu skaita ir jāpārbauda uz ceļiem un vismaz 30 % – uzņēmumu telpās. No 2008. gada 1. janvāra vismaz 30 % no kopējā pārbaudīto darba dienu skaita ir jāpārbauda uz ceļiem un vismaz 50 % – uzņēmumu telpās.

▼M4

3.a  
Katra dalībvalsts rīko pārbaudes par Direktīvai 2002/15/EK ievērošanu, ņemot vērā šīs direktīvas 9. pantā paredzēto riska novērtējuma sistēmu. Minētās pārbaudes nosaka uzņēmumam, ja viens vai vairāki tā transportlīdzekļu vadītāji pastāvīgi vai nopietni pārkāpj Regulu (EK) Nr. 561/2006 vai (ES) Nr. 165/2014.

▼M4

4.  
Informācijā, ko Komisijai iesniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 561/2006 17. pantu un Direktīvas 2002/15/EK 13. pantu, norāda uz ceļiem pārbaudīto transportlīdzekļu vadītāju skaitu, uzņēmumu telpās veikto pārbaužu skaitu, pārbaudīto darba dienu skaitu un konstatēto pārkāpumu skaitu un veidu, kā arī norāda, vai tika pārvadāti pasažieri vai kravas.

▼B

3. pants

Statistika

Dalībvalstis nodrošina, ka apkopotā statistika par pārbaudēm, kas organizētas saskaņā ar 2. panta 1. un 3. punktu, tiek iedalīta šādās kategorijās:

a) 

uz ceļiem veiktajām pārbaudēm:

i) 

ceļa veids, proti, automaģistrāle, valsts nozīmes ceļš vai otrās šķiras ceļš, un valsts, kurā pārbaudītais transportlīdzeklis ir reģistrēts, lai izvairītos no diskriminācijas;

ii) 

tahogrāfa tips: analogais vai digitālais;

b) 

uzņēmumu telpās veiktajām pārbaudēm:

i) 

pārvadājumu veids, proti, vai darbība ir starptautiska, vai iekšzemes, pasažieru vai kravas, pašpārvadājumi vai komercpārvadājumi;

ii) 

uzņēmuma autoparka lielums;

iii) 

tahogrāfa tips: analogais vai digitālais.

Šos statistikas datus iesniedz Komisijai divas reizes gadā un publicē ziņojumā.

Kompetentās iestādes dalībvalstīs glabā datus, kas savākti iepriekšējā gadā.

Par transportlīdzekļu vadītājiem atbildīgie uzņēmumi vienu gadu glabā tādus dokumentus, protokolus un citus attiecīgus datus par pārbaudēm, kurus tiem kontroles iestādes nodevušas attiecībā uz šo uzņēmumu pārbaudēm, kuras veiktas to telpās un/vai kurās uz ceļa pārbaudīti šo uzņēmumu transportlīdzekļu vadītāji.

▼M4

Komisija vajadzības gadījumā ar īstenošanas aktiem papildus precizē pirmās daļas a) un b) apakšpunktā noteikto kategoriju definīcijas. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 12. panta 2. punktā.

▼B

4. pants

Pārbaudes uz ceļiem

1.  
Pārbaudes uz ceļiem rīko dažādās vietās, jebkurā laikā, un tās aptver pietiekami plašu ceļu tīkla daļu tā, lai no pārbaudēm būtu grūti izvairīties.
2.  

Dalībvalstis nodrošina, ka:

a) 

uz esošiem un plānotiem ceļiem vai netālu no tiem ir nodrošināti kontrolpunkti pietiekamā apjomā un ka, vajadzības gadījumā, benzīna uzpildes stacijas un citas drošas vietas uz automaģistrālēm var darboties kā kontrolpunkti;

b) 

pārbaudes veic, ievērojot izlases rotācijas sistēmu un attiecīgu ģeogrāfisku līdzsvaru.

3.  
Aspekti, kas jāpārbauda pārbaudēs uz ceļiem, ir noteikti I pielikuma A daļā. Ja nepieciešams, pārbaudes var tikt veiktas, lai pārbaudītu kādu specifisku aspektu.
4.  

Neskarot 9. panta 2. punktu, pārbaudes uz ceļiem veic bez diskriminācijas. Jo īpaši kontroles darbiniekiem nevajadzētu veikt pārbaudes, vadoties pēc:

a) 

transportlīdzekļa reģistrācijas valsts;

b) 

transportlīdzekļa vadītāja dzīvesvietas valsts;

c) 

valsts, kurā uzņēmums veic uzņēmējdarbību;

d) 

brauciena sākuma un galapunkta;

e) 

tahogrāfa tipa: analogais vai digitālais.

5.  

Kontroles darbiniekiem nodrošina:

a) 

galveno pārbaudāmo aspektu sarakstu, kā noteikts I pielikuma A daļā;

b) 

nepieciešamais aprīkojums kontroles veikšanai, kā noteikts II pielikumā.

6.  
Ja, uz ceļa pārbaudot transportlīdzekļa vadītāju, kas vada kādā citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekli, rodas aizdomas par iespējamiem pārkāpumiem, kurus pārbaudes laikā nav iespējams apstiprināt vajadzīgo datu trūkuma dēļ, tad attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes viena otrai palīdz nolūkā noskaidrot situāciju.

▼M4

5. pants

Saskaņotās pārbaudes

Dalībvalstis vismaz sešas reizes gadā veic saskaņotas pārbaudes uz ceļiem, lai pārbaudītu transportlīdzekļu vadītājus un transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 561/2006 vai Regula (ES) Nr. 165/2014. Papildus tam dalībvalstis cenšas organizēt saskaņotas pārbaudes uzņēmumu telpās.

Šādas saskaņotas pārbaudes vienlaikus veic divu vai vairāku dalībvalstu kontroles iestādes katra savas valsts teritorijā.

▼B

6. pants

Pārbaudes uzņēmumu telpās

▼M4

1.  
Pārbaudes uzņēmumu telpās plāno, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi attiecībā uz dažādiem transporta un uzņēmumu veidiem. Pārbaudes veic arī tad, ja pārbaudēs uz ceļiem atklāti smagi Regulas (EK) Nr. 561/2006, Regulas (ES) Nr. 165/2014 vai Direktīvas 2002/15/EK pārkāpumi.

▼B

2.  
Veicot pārbaudes uzņēmumu telpās, ietver I pielikuma A un B daļā uzskaitītos aspektus.
3.  

Kontroles darbiniekiem nodrošina:

a) 

galveno pārbaudāmo aspektu sarakstu, kā noteikts I pielikuma A un B daļā;

b) 

nepieciešamais aprīkojums kontroles veikšanai, kā noteikts II pielikumā.

4.  
Dalībvalsts kontroles darbinieki pārbaudes gaitā ņem vērā jebkuru informāciju par attiecīgā uzņēmuma darbībām citā dalībvalstī, ko sniedz citas dalībvalsts sadarbības struktūra, kā minēts 7. panta 1. punktā.
5.  
Piemērojot 1. un 4. punktu, pārbaudes, ko veic kompetento iestāžu telpās, pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kurus pēc kompetento iestāžu lūguma iesnieguši uzņēmumi, pielīdzina uzņēmumu telpās veiktām pārbaudēm.

7. pants

Sadarbība Kopienā

1.  

Dalībvalstis norīko iestādi, kurai ir šādi pienākumi:

a) 

nodrošināt koordināciju ar līdzvērtīgām iestādēm pārējās attiecīgajās dalībvalstīs saistībā ar darbībām, kas veiktas saskaņā ar 5. pantu;

▼M4

b) 

reizi divos gados nosūtīt Komisijai statistikas atskaites, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 561/2006 17. pantā;

▼B

c) 

būt galvenajai atbildīgajai par palīdzības sniegšanu citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar 4. panta 6. punktu;

▼M4

d) 

ievērojot šīs direktīvas 8. pantu, nodrošināt informācijas apmaiņu ar citām dalībvalstīm par to, kā tiek piemēroti valsts noteikumi, ar kuriem transponē šo direktīvu un Direktīvu 2002/15/EK.

▼B

Iestāde tiek pārstāvēta Komitejā, kas minēta 12. panta 1. punktā.

2.  
Dalībvalstis informē Komisiju par šādas iestādes norīkošanu, un Komisija attiecīgi informē pārējās dalībvalstis.

▼M4

3.  
Ir aktīvi jāveicina datu, pieredzes un zināšanu apmaiņa starp dalībvalstīm galvenokārt, bet ne tikai Komitejā, kas minēta 12. panta 1. punktā, un jebkurā tādā struktūrā, ko Komisija var noteikt ar īstenošanas aktiem. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 12. panta 2. punktā.

8. pants

Informācijas apmaiņa

1.  

Ar informāciju, ko divpusēji dara pieejamu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 561/2006 22. panta 3. punktu, apmainās arī norīkotās struktūras, par kurām Komisijai paziņots saskaņā ar šīs direktīvas 7. pantu:

a) 

vismaz ik pēc sešiem mēnešiem pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā;

b) 

atsevišķos gadījumos pēc kādas dalībvalsts motivēta pieprasījuma.

2.  
Dalībvalsts sniedz informāciju citai dalībvalstij, ko tā pieprasījusi, ievērojot 1. punkta b) apakšpunktu, 25 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Dalībvalstis var savstarpēji vienoties par īsāku termiņu. Steidzamos gadījumos vai gadījumos, kad nepieciešamas tikai vienkārša reģistru aplūkošana, piemēram, riska novērtējuma sistēmas reģistru aplūkošana, prasīto informāciju sniedz trīs darba dienu laikā.

Ja pieprasījuma saņēmējdalībvalsts uzskata, ka pieprasījums nav pietiekami motivēts, tā par to 10 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas attiecīgi informē pieprasījuma iesniedzējdalībvalsti. Pieprasījuma iesniedzējdalībvalsts sniedz pieprasījuma papildu pamatojumu. Ja pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts nevar papildus pamatot pieprasījumu, saņēmējvalsts var noraidīt pieprasījumu.

Ja ir sarežģīti vai neiespējami izpildīt informācijas pieprasījumu vai veikt pārbaudes, inspekcijas vai izmeklēšanu, pieprasījuma saņēmējdalībvalsts par to attiecīgi desmit darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas informē pieprasījuma iesniedzējdalībvalsti un pienācīgi pamato, kādēļ ir sarežģīti vai neiespējami sniegt attiecīgo informāciju. Iesaistītās dalībvalstis savstarpēji apspriežas, lai rastu risinājumu.

Ja dalībvalstij, kuras teritorijā attiecīgais darba ņēmējs ir norīkots darbā, informācija pastāvīgi tiek sniegta ar kavēšanos, par to tiek informēta Komisija, kas veic atbilstīgus pasākumus.

3.  
Šajā pantā paredzēto informācijas apmaiņu īsteno, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 ( 4 ). Tas neattiecas uz informāciju, ar ko dalībvalstis apmainās, tieši meklējot informāciju valstu elektroniskajos reģistros, kuri minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1071/2009 ( 5 ) 16. panta 5. punktā.

▼B

9. pants

Riska novērtējuma sistēma

▼M4

1.  
Dalībvalstis ievieš riska novērtējuma sistēmu uzņēmumiem, kuras pamatā ir attiecīgā uzņēmuma pieļauto Regulas (EK) Nr. 561/2006 vai Regulas (ES) Nr. 165/2014, vai valsts noteikumu, ar ko transponē Direktīvu 2002/15/EK, pārkāpumu nosacītais skaits un smaguma pakāpe.

Līdz 2021. gada 2. jūnijam Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka vienotu formulu uzņēmuma riska novērtējuma aprēķināšanai. Minētā vienotā formula ņem vērā pārkāpumu skaitu, smaguma pakāpi un biežumu, un to kontroles pasākumu rezultātus, kuros pārkāpumi nav konstatēti, kā arī to, vai attiecīgais autotransporta uzņēmums visos tā autoparkā esošajos transportlīdzekļos izmanto viedos tahogrāfus atbilstoši Regulas (ES) Nr. 165/2014 II nodaļai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs direktīvas 12. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

2.  
Uzņēmumus ar augstu riska novērtējumu pārbauda daudz detalizētāk un biežāk. ►M4  ————— ◄

▼M4

3.  
Regulas (EK) Nr. 561/2006 un Regulas (ES) Nr. 165/2014 pārkāpumu sākotnējais saraksts un to smaguma pakāpe ir izklāstīti III pielikumā.

Nolūkā izstrādāt vai atjaunināt Regulu (EK) Nr. 561/2006 vai (ES) Nr. 165/2014 pārkāpumu smaguma pakāpes izvērtēšanu, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar šīs direktīvas 15.a pantu, lai grozītu III pielikumu nolūkā ņemt vērā regulatīvās norises un ceļu satiksmes drošības apsvērumus.

Visnopietnāko pārkāpumu kategorijai būtu jāietver tie pārkāpumi, kuru veikšana, pārkāpjot attiecīgos noteikumus Regulās (EK) Nr. 561/2006 un (ES) Nr. 165/2014, rada nopietnu nāves vai smagu miesas bojājumu risku.

▼M4

4.  
Lai veicinātu mērķtiecīgākas pārbaudes uz ceļiem, valsts riska novērtējuma sistēmas dati kontroles pasākuma norises laikā ir pieejami visām attiecīgās dalībvalsts kompetentajām kontroles iestādēm.
5.  
Dalībvalstis to valsts riska novērtējuma sistēmā esošo informāciju, izmantojot sadarbspējīgus valstu elektroniskos reģistrus, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1071/2009 16. pantā, dara tiešā veidā pieejamu citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar minētās regulas 16. panta 2. punktu.

▼B

10. pants

Ziņojums

Līdz 2009. gada 1. maijam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā analizē sodus, kas par nopietniem pārkāpumiem paredzēti dalībvalstu tiesību aktos.

11. pants

Labākā prakse

▼M4

1.  
Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka pamatnostādnes par izpildes paraugpraksi. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 12. panta 2. punktā.

Minētās pamatnostādnes publicē Komisijas ziņojumā, ko sagatavo reizi divos gados.

▼B

2.  
Dalībvalstis vismaz reizi gadā organizē kopīgas apmācības programmas par labāko praksi un sekmē, lai vismaz reizi gadā starp dalībvalstīm notiktu sadarbības struktūru personāla apmaiņa.

▼M4

3.  
Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka vienotu pieeju tam, kā tiek reģistrēti un kontrolēti laikposmi, ko transportlīdzekļa vadītājs pavada, veicot citu darbu, kā definēts Regulas (EK) Nr. 561/2006 4. panta e) punktā, tostarp reģistrēšanas veidu un konkrētus gadījumus, kad tai ir jānotiek, un vienotu pieeju, kā tiek reģistrēti un kontrolēti vismaz vienu nedēļu ilgi laikposmi, kad transportlīdzekļa vadītājs atrodas prom no transportlīdzekļa un nevar ar šo transportlīdzekli veikt nekādas darbības. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs direktīvas 12. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

4.  
Dalībvalstis nodrošina, ka kontroles darbinieki ir labi apmācīti savu pienākumu izpildei.

▼M4

12. pants

Komiteju procedūra

1.  
Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. 165/2014 42. panta 1. punktu. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 ( 6 ) nozīmē.
2.  
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Ja komiteja atzinumu nesniedz, Komisija īstenošanas akta projektu nepieņem un tiek piemērota Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešā daļa.

13. pants

Īstenošanas pasākumi

Komisija pēc kādas dalībvalsts lūguma vai pēc savas iniciatīvas pieņem īstenošanas pasākumus, jo īpaši lai sasniegtu kādu no šiem mērķiem:

a) 

sekmēt kopīgu pieeju šīs direktīvas īstenošanā;

b) 

veicināt to, ka kontroles iestādes īsteno konsekventu pieeju un ka kontroles iestādes saskaņoti interpretē Regulu (EK) Nr. 561/2006;

c) 

sekmēt dialogu starp transporta nozari un kontroles iestādēm.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 12. panta 2. punktā.

14. pants

Sarunas ar trešām valstīm

Tiklīdz šī direktīva ir stājusies spēkā, Savienība sāk sarunas ar attiecīgajām trešām valstīm, lai piemērotu noteikumus, kas ir līdzvērtīgi šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem.

Kamēr šīs sarunas nav pabeigtas, datus par pārbaudēm, ko veic attiecībā uz transportlīdzekļiem no trešām valstīm, dalībvalstis iekļauj informācijā, ko tās sniedz Komisijai, kā izklāstīts Regulas (EK) Nr. 561/2006 17. pantā.

15. pants

Pielikumu atjaunināšana

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, lai grozītu I un II pielikumu nolūkā ieviest vajadzīgos pielāgojumus, lai atspoguļotu paraugprakses attīstību.

▼M4

15.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  
Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  
Pilnvaras pieņemt 9. panta 3. punktā un 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2020. gada 1. augusta. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu, vēlākais, deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu, vēlākais, trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  
Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9. panta 3. punktā un 15. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  
Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ( 7 ).
5.  
Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  
Saskaņā ar 9. panta 3. punktu un 15. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

▼B

16. pants

Transponēšana

1.  

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2007. gada 1. aprīlim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai šo aktu tekstu un atbilstības tabulu starp attiecīgajiem aktiem un šo direktīvu.

Kad dalībvalstis paredz šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.  
Dalībvalstis dara Komisijai zināmu valsts tiesību aktu galveno noteikumu tekstu, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

17. pants

Atcelšana

1.  
Ar šo tiek atcelta Direktīva 88/599/EEK.
2.  
Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu.

18. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

19. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
I PIELIKUMS

A DAĻA

PĀRBAUDES UZ CEĻIEM

Pārbaudēs uz ceļiem parasti iekļauj šādus aspektus:

▼M4

1) 

transportlīdzekļa vadīšanas ikdienas un iknedēļas laikus, pārtraukumus, kā arī ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmus; arī iepriekšējo dienu reģistrācijas diagrammas, kam ir jābūt transportlīdzeklī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 165/2014 36. panta 1. un 2. punktu, un/vai datus, kas saglabāti uz transportlīdzekļa vadītāja kartes, un/vai reģistrācijas kontrolierīces atmiņā par to pašu laikposmu saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu, un/vai uz izdrukas;

2) 

Regulas (ES) Nr. 165/2014 36. panta 1. un 2. punktā minētajā laikposmā visus gadījumus, kad tiek pārsniegts transportlīdzekļa atļautais braukšanas ātrums; šos gadījumus definē kā periodus, kas pārsniedz vienu minūti, kuru laikā transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 90 km/h N3 kategorijas un 105 km/h M3 kategorijas transportlīdzekļiem un (kategorijas N3 un M3, kā tās definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK ( 8 ));

▼B

3) 

vajadzības gadījumā, ātrumu, ko transportlīdzeklis sasniedzis kādā konkrētā brīdī, kā to reģistrējušas reģistrācijas kontrolierīces pēdējo 24 stundu laikā, kad ticis izmantots transportlīdzeklis;

▼M4

4) 

pārbauda, vai pareizi darbojas reģistrācijas kontrolierīces (konstatē kontrolierīču un/vai transportlīdzekļa vadītāja kartes, un/vai reģistrācijas diagrammu iespējamu nepareizu lietojumu), vai – vajadzības gadījumā – pārbauda arī to, vai transportlīdzekļa vadītājs var uzrādīt dokumentus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 561/2006 16. panta 2. punktā;

▼M1

5) 

attiecīgā gadījumā, pienācīgi ņemot vērā drošības apsvērumus, pārbauda transportlīdzekļos uzstādītās reģistrācijas ierīces, lai noteiktu, vai nav uzstādīta(-as) vai izmantota(-as) ierīce(-es), kas paredzēta(-as), lai iznīcinātu, slēptu, manipulētu vai sagrozītu datus vai lai iejauktos elektroniskajā datu apmaiņā starp reģistrācijas ierīces komponentiem, vai kas šādā veidā kavē vai groza datus pirms to reģistrācijas;

▼M4

6) 

pagarinātu maksimālo 60 stundu iknedēļas darba laiku, kā izklāstīts Direktīvas 2002/15/EK 4. panta a) punktā; citus iknedēļas darba laikus, kā noteikts Direktīvas 2002/15/EK 4. un 5. pantā, tikai tad, ja tehnoloģija ļauj veikt efektīvas pārbaudes.

▼B

B DAĻA

PĀRBAUDES UZŅĒMUMU TELPĀS

Veicot pārbaudes uzņēmumu telpās, papildus aspektiem A daļā izklāstītajiem aspektiem, pārbauda arī šādus aspektus:

1) 

iknedēļas atpūtas laikposmus un transportlīdzekļa iknedēļas vadīšanas laikus starp tādiem atpūtas laikposmiem;

2) 

transportlīdzekļa vadīšanas laika ierobežojumus divu secīgu nedēļu laikposmā;

3) 

reģistrācijas diagrammu lietošanu, transportlīdzekļa datu saglabāšanas ierīci un vadītāja kartes datus un izdrukas;

▼M4

4) 

atbilstību maksimālajiem vidējiem iknedēļas darba laikiem, pārtraukumiem un prasībām attiecībā uz darbu naktī, kā noteikts Direktīvas 2002/15/EK 4., 5. un 7. pantā;

5) 

to, kā ievēro uzņēmumiem noteikto pienākumu attiecībā uz transportlīdzekļu vadītāju izmitināšanas apmaksāšanu un transportlīdzekļu vadītāju darba organizēšanu saskaņā ar 8. panta 8. un 8.a punktu Regulā (EK) Nr. 561/2006.

▼M4

Dalībvalstis vajadzības gadījumā pārliecinās par citu provokatoru vai līdzdalībnieku līdzatbildību transportēšanas posmā, piemēram, kravas nosūtītāju, ekspeditoru vai uzņēmēju, ja ir konstatēti kādi pārkāpumi, tostarp pārbauda, vai līgumos paredzētie pārvadājuma organizēšanas noteikumi ļauj nodrošināt atbilstību Regulām (EK) Nr. 561/2006 un (ES) Nr. 165/2014.

▼B
II PIELIKUMS

standartierīces, kas pieejamas kontroles struktūrvienībām

Dalībvalstis nodrošina, ka kontroles struktūrvienībām, kuras veic I pielikumā izklāstītos pienākumus, ir pieejamas šādas standartierīces:

1) 

ierīces, ar kura palīdzību ir iespējams lejupielādēt datus no transportlīdzekļa datu saglabāšanas ierīces un digitālā tahogrāfa vadītāja kartes, nolasīt datus un analizēt datus un/vai pārsūtīt iegūtos datus uz centrālo datubāzi analizēšanai;

2) 

ierīces, lai pārbaudītu tahogrammas;

▼M1

3) 

īpašas analīzes ierīces ar atbilstošu programmatūru, lai verificētu un apstiprinātu datu digitālo parakstu, kā arī īpaša analīzes programmatūra, kas nodrošina detalizētu transportlīdzekļa ātruma profilu pirms reģistrācijas ierīces pārbaudes.

▼M3
III PIELIKUMS

1.    Regulas (EK) Nr. 561/2006 pārkāpumu grupasNr.

JURIDISKAIS PAMATS

PĀRKĀPUMA VEIDS

PĀRKĀPUMA SMAGUMS (1)

MSI

VSI

SI

MI

A

Apkalpe

A1

5. panta 1. punkts

Transportlīdzekļu konduktoru minimālā vecuma neievērošana

 

 

X

 

B

Transportlīdzekļa vadīšanas laikposmi

B1

6. panta 1. punkts

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (9 h) pārsniegšana, ja pagarinājums līdz 10 h nav atļauts

9 h < … < 10 h

 

 

 

X

B2

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

 

B3

11 h ≤ …

 

X

 

 

B4

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (9 h) pārsniegšana par 50 % vai vairāk, bez pārtraukuma vai atpūtas, kas ir vismaz 4,5 stundas

13 h 30 ≤ …

un bez pārtraukuma/atpūtas

X

 

 

 

B5

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laikposma (10 h) pārsniegšana, ja pagarinājums ir atļauts

10 h < … < 11 h

 

 

 

X

B6

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

B7

12 h ≤ …

 

X

 

 

B8

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (10 h) pārsniegšana par 50 % vai vairāk, bez pārtraukuma vai atpūtas, kas ir vismaz 4,5 stundas

15 h ≤ …

un bez pārtraukuma/atpūtas

X

 

 

 

B9

6. panta 2. punkts

Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana

56 h < … < 60 h

 

 

 

X

B10

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

 

B11

65 h ≤ … < 70 h

 

X

 

 

B12

Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par 25 % vai vairāk

70 h ≤ …

X

 

 

 

B13

6. panta 3. punkts

Divu secīgu nedēļu laikā maksimālā kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana

90 h < … < 100 h

 

 

 

X

B14

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

 

B15

105 h ≤ … < 112 h 30

 

X

 

 

B16

Divu secīgu nedēļu laikā maksimālā kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par 25 % vai vairāk

112 h 30 ≤ …

X

 

 

 

C

Pārtraukumi

C1

7. pants

Nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (4,5 h) pārsniegšana pirms pārtraukuma

4 h 30 < … < 5 h

 

 

 

X

C2

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

 

C3

6 h ≤ …

 

X

 

 

D

Atpūtas laikposmi

D1

8. panta 2. punkts

Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 11 h, ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts

10 h ≤ … < 11 h

 

 

 

X

D2

8 h 30 ≤ … < 10 h

 

 

X

 

D3

… < 8 h 30

 

X

 

 

D4

Nepietiekams saīsinātais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja saīsināšana ir atļauta

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D5

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D6

… < 7 h

 

X

 

 

D7

Nepietiekams sadalītais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 3 h + 9 h

3 h + [8 h ≤ … < 9 h]

 

 

 

X

D8

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

 

D9

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

 

D10

8. panta 5. punkts

Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D11

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D12

… < 7 h

 

X

 

 

D13

8. panta 6. punkts

Nepietiekams saīsinātais iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 24 h

22 h ≤ … < 24 h

 

 

 

X

D14

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

 

D15

… < 20 h

 

X

 

 

D16

Nepietiekams iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 45 h, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms nav atļauts

42 h ≤ … < 45 h

 

 

 

X

D17

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

 

D18

… < 36 h

 

X

 

 

D19

8. panta 6. punkts

Sešu secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda

… < 3 h

 

 

 

X

D20

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

D21

12 h ≤ …

 

X

 

 

E

Atkāpe no 12 stundu noteikuma

E1

8. panta 6.a punkts

12 secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda

… < 3 h

 

 

 

X

E2

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

E3

12 h ≤ …

 

X

 

 

E4

8. panta 6.a punkta b) apakšpunkta ii) punkts

Nedēļas atpūtas periods pēc 12 secīgiem 24 stundu periodiem

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

 

E5

… ≤ 65 h

 

X

 

 

E6

8. panta 6.a punkta d) apakšpunkts

No plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00 – transportlīdzekļa vadīšanas laikposms pārsniedz 3 stundas, ja nav vairāku transportlīdzekļa vadītāju

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

 

E7

4,5 h ≤ …

 

X

 

 

F

Darba organizācija

F1

10. panta 1. punkts

Saistība starp algu un nobraukto attālumu vai pārvadātās kravas daudzumu

 

X

 

 

F2

10. panta 2. punkts

Vadītāja darba organizācijas nav vai tā ir neatbilstoša, vadītājam netiek doti atbilstoši norādījumi, kas tam ļauj ievērot tiesību aktus

 

X

 

 

(1)   

MSI = vissmagākie pārkāpumi / VSI = ļoti smags pārkāpums / SI = smags pārkāpums. MI = neliels pārkāpums.

2.    Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 165/2014 ( 9 )pārkāpumu grupas (Tahogrāfs)Nr.

JURIDISKAIS PAMATS

PĀRKĀPUMA VEIDS

PĀRKĀPUMA SMAGUMS

MSI

VSI

SI

MI

G

Tahogrāfa uzstādīšana

G1

3. panta 1. punkts un 22. panta 2. punkts

Uzstādīts un izmantots tahogrāfs, kuram nav tipa apstiprinājuma (piemēram, tahogrāfu nav uzstādījuši montieri, darbnīcas vai transportlīdzekļu ražotāji, kurus apstiprinājušas dalībvalstu kompetentās iestādes, tiek izmantots tahogrāfs bez nepieciešamās plombas, ko uzliek vai nomaina apstiprināts montieris, darbnīca vai transportlīdzekļu ražotājs, vai tiek izmantots tahogrāfs bez uzstādīšanas plāksnes)

X

 

 

 

H

Tahogrāfa, transportlīdzekļa vadītāja kartes vai datu reģistrācijas diagrammas izmantošana

H1

23. pants 1. punkts

Tahogrāfa lietošanu nav pārbaudījusi apstiprināta darbnīca

 

X

 

 

H2

27. pants

Transportlīdzekļa vadītājam ir/vai tiek lietota vairāk nekā viena personalizēta vadītāja karte

 

X

 

 

H3

Transportlīdzekļa vadīšana, izmantojot viltotu transportlīdzekļa vadītāja karti (uzskata, ka transportlīdzekļa vadīšana notiek bez vadītāja kartes)

X

 

 

 

H4

Transportlīdzekļa vadīšana, izmantojot transportlīdzekļa vadītāja karti, kas nav izsniegta šim vadītājam (uzskata, ka transportlīdzekļa vadīšana notiek bez vadītāja kartes)

X

 

 

 

H5

Transportlīdzekļa vadīšana, izmantojot transportlīdzekļa vadītāja karti, kas ir iegūta, pamatojoties uz nepatiesiem paziņojumiem un/vai viltotiem dokumentiem (uzskata, ka transportlīdzekļa vadīšana notiek bez vadītāja kartes)

X

 

 

 

H6

32. panta 1. punkts

Tahogrāfs darbojas nepareizi (piemēram, tahogrāfs nav pienācīgi pārbaudīts, kalibrēts un nav uzlikta plomba)

 

X

 

 

H7

32. panta 1. punkts un 33. panta 1. punkts

Tahogrāfs tiek izmantots nepareizi (piemēram, apzināti nepareiza, negodprātīga vai ļaunprātīga izmantošana, trūkst instrukciju par pareizu lietošanu u. c.)

 

X

 

 

H8

32. panta 3. punkts

Izmanto krāpnieciskā nolūkā izmantojamas ierīces, lai grozītu tahogrāfa datus

X

 

 

 

H9

Tādu datu viltošana, slēpšana vai iznīcināšana, kas ierakstīti reģistrācijas diagrammā vai saglabāti tahogrāfā un/vai vadītāja kartē un lejuplādēti no tiem

X

 

 

 

H10

33. panta 2. punkts

Uzņēmumā nesaglabā datu reģistrācijas diagrammas, izdrukas un lejuplādētos datus

 

X

 

 

H11

Reģistrētie un saglabātie dati nav pieejami vismaz gadu

 

X

 

 

H12

34. panta 1. punkts

Datu reģistrācijas diagrammu / transportlīdzekļa vadītāja kartes nepareiza izmantošana

 

X

 

 

H13

Datu reģistrācijas diagrammu vai vadītāja kartes neatļauta izņemšana, kas ietekmē attiecīgo datu reģistrāciju

 

X

 

 

H14

Datu reģistrācijas diagrammas vai transportlīdzekļa vadītāja kartes izmantošana ilgāk nekā paredzēto laikposmu un datu zaudēšana

 

X

 

 

H15

34. panta 2. punkts

Netīru vai bojātu datu reģistrācijas diagrammu vai transportlīdzekļa vadītāja kartes izmantošana, un dati nav salasāmi

 

X

 

 

H16

34. panta 3. punkts

Manuālā datu ievade netiek izmantota, kad tas tiek prasīts

 

X

 

 

H17

34. panta 4. punkts

Netiek izmantota pareiza datu reģistrācijas diagramma, vai transportlīdzekļa vadītāja karte netiek ievietota pareizajā tahogrāfa atverē (ja ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji)

 

 

X

 

H18

34. panta 5. punkts

Pārslēgšanas mehānisma nepareiza izmantošana

 

X

 

 

I

Informācijas uzrādīšana

I1

36. pants

Atteikšanās pakļauties pārbaudei

 

X

 

 

I2

36. pants

Nav iespējams uzrādīt datus par attiecīgo dienu un par iepriekšējām 28 dienām

 

X

 

 

I3

Nav iespējams uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja kartes datus, ja vadītājam ir karte

 

X

 

 

I4

36. pants

Nav iespējams uzrādīt manuāli ievadītus datus un izdrukas par attiecīgo dienu un par iepriekšējām 28 dienām

 

X

 

 

I5

36. pants

Nav iespējams uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja karti, ja vadītājam tāda ir

 

X

 

 

J

Nepareiza darbība

J1

37. panta 1. punkts un 22. panta 1. punkts

Tahogrāfa remontu nav veicis apstiprināts montieris vai darbnīca

 

X

 

 

J2

37. panta 2. punkts

Transportlīdzekļa vadītājs neatzīmē visu pieprasīto informāciju par laikposmiem, kas netiek reģistrēti, kamēr tahogrāfs ir lietošanai nederīgs vai darbojas nepareizi

 

X

 

 ( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (OV L 60, 28.2.2014., 1. lpp.).

( 3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi (OV L 80, 23.3.2002., 35. lpp.).

( 4 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2012 (2012. gada 25. oktobris) par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK (“IMI regula”) (OV L 316, 14.11.2012., 1. lpp.).

( 5 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1071/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK (OV L 300, 14.11.2009., 51. lpp.).

( 6 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

( 7 ) OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

( 8 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).

( 9 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regula par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (ES) Nr. 165/2014 (OV L 60, 28.2.2014., 1. lpp.).