2003R0006 — LV — 31.03.2010 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 6/2003

(2002. gada 30. decembris)

par statistikas izplatīšanu attiecībā uz kravu autopārvadājumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 001, 4.1.2003, p.45)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 202/2010 (2010. gada 10. marts),

  L 61

24

11.3.2010
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 6/2003

(2002. gada 30. decembris)

par statistikas izplatīšanu attiecībā uz kravu autopārvadājumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regula (EK) Nr. 1172/98 (1998. gada 25. maijs) par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem ( 1 ), un jo īpaši tās 6. un 9. pantu,

tā kā:

(1)

Ir lietderīgi, cik vien iespējams, izmantot Regulā (EK) Nr. 1172/98 minētos statistikas datus par kravu autopārvadājumiem, vienlaikus ievērojot atsevišķu datu ierakstu konfidencialitāti.

(2)

Jānodrošina pieņemams izplatītās informācijas un pastāvošo statistikas datu krājumu uzturēšanas kvalitātes līmenis.

(3)

Noteikti dati jāpadara pieejami dalībvalstīm, lai pilnveidotu autopārvadājumu statistikas aptveramību valstu līmenī.

(4)

šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Statistikas programmu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Atsevišķus datu ierakstus, ko Komisijai (Eiropas Kopienu Statistikas birojam) pārsūtījušas dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1172/98, izmanto, lai izveidotu statistikas tabulas, kas satur apkopotās vērtības, kuras iegūtas, summējot pamatdatus. Komisija (Eiropas Kopienu Statistikas birojs) izplata statistikas tabulas saskaņā ar 2. un 3. pantā izklāstītajiem noteikumiem.

2. pants

Izplatīšana ir atļauta attiecībā uz pielikumā minētajām statistikas tabulām.

3. pants

1.  Tabulu izplatīšana citiem lietotājiem, kas nav dalībvalstu valsts iestādes, ir atļauta, ja katra tabulas šūna attiecībā uz tabulā iekļauto mainīgo lielumu ir balstīta uz vismaz 10 transportlīdzekļu ierakstiem. Ja tabulas šūna ir balstīta uz mazāk nekā 10 transportlīdzekļu ierakstiem, to apvieno ar citām tabulas šūnām vai aizstāj ar piemērotu simbolu. Šis noteikums neattiecas uz pielikuma A punktā minētajām tabulām.

2.  Tabulas, kas ietver apkopotās vērtības, kuras balstītas uz mazāk nekā 10 transportlīdzekļu ierakstiem, var sniegt valstu iestādēm, kas atbildīgas par Kopienas transporta statistiku dalībvalstīs, ar nosacījumu, ka valstu iestādes piemēro 1. punktā izklāstīto nosacījumu attiecībā uz visām tabulām, ko izplata citiem lietotājiem.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M1
PIELIKUMS

TO TABULU SARAKSTS, KAS PAREDZĒTAS IZPLATĪŠANAI

A.    Pastāvošo tabulu nepārtrauktība

Lai nodrošinātu nepārtrauktību, Komisija (Eurostat) var izplatīt esošās tabulas.

B.    Galvenās tabulas

Var izplatīt šādas tabulu kopas un to apakškopas:Tabula

Apraksts

1. piezīme

Pārskata periods

Mērvienības

2. piezīme

Piezīmes

B1

Darbību kopsavilkums pēc darbības veida un pārvadājumu veida

Gads, ceturksnis

1 000 t

Milj. tonnkilometru

Transportlīdzekļa kilometri

3. piezīme

B2

Pārvadājumi pēc darbības veida

Gads, ceturksnis

1 000 t

Milj. tonnkilometru

3. piezīme

B3

Pārvadājumi pēc preču veida

Gads

1 000 t

Milj. tonnkilometru

 

B4.1

Starptautiskie pārvadājumi pēc iekraušanas un izkraušanas valsts (kopā visās pārskatu sniedzošajās valstīs)

Gads

1 000 t

Milj. tonnkilometru

 

B4.2

Kā tabulai B4.1, bet ar papildu dalījumu pēc preču veida

Gads

1 000 t

Milj. tonnkilometru

 

B4.3

Starptautiskie pārvadājumi pēc iekraušanas un izkraušanas valsts (ar dalījumu pēc pārskatu sniedzošās valsts)

Gads

1 000 t

Milj. tonnkilometru

 

B4.4

Kā tabulai B4.3, bet ar papildu dalījumu pēc preču veida

Gads

1 000 t

Milj. tonnkilometru

 

B5.1

Pārvadājumi pēc iekraušanas reģiona

Gads

1 000 t

Milj. tonnkilometru

Pārvietojumi

4. piezīme

B5.2

Pārvadājumi pēc izkraušanas reģiona

Gads

1 000 t

Milj. tonnkilometru

Pārvietojumi

4. piezīme

B6.1

Pārvadājumi pēc nobrauktā attāluma kategorijas

Gads

1 000 t

Milj. tonnkilometru

Milj. transportlīdzekļa kilometru

Pārvietojumi

 

B6.2

Kā tabulai B6.1, bet ar papildu dalījumu pēc preču veida

Gads

1 000 t

Milj. tonnkilometru

Milj. transportlīdzekļa kilometru

Pārvietojumi

 

B7

Pārvadājumi pēc transportlīdzekļa asu konfigurācijas

Gads

Milj. tonnkilometru

Milj. transportlīdzekļa kilometru

Pārvietojumi

 

B8

Pārvadājumi pēc transportlīdzekļa vecuma

Gads

Milj. tonnkilometru

Milj. transportlīdzekļa kilometru

Pārvietojumi

 

B9

Pārvadājumi pēc maksimālās pieļaujamās transportlīdzekļa masas

Gads

Milj. tonnkilometru

Milj. transportlīdzekļa kilometru

Pārvietojumi

 

B10

Pārvadājumi pēc transportlīdzekļa kravnesības

Gads

Milj. tonnkilometru

Milj. transportlīdzekļa kilometru

Pārvietojumi

 

B11

Pārvadājumi pēc NACE nozares

Gads

Milj. tonnkilometru

Milj. transportlīdzekļa kilometru

Pārvietojumi

 

B12

Transportlīdzekļu pārvietojumi ar kravu un bez tās

Gads

Milj. transportlīdzekļa kilometru

Pārvietojumi

 

B13.1

Tranzīta transportlīdzekļu pārvietojumi pēc tranzītvalsts, pēc tā, vai ar kravu vai tukši, un pēc maksimālās pieļaujamās transportlīdzekļa masas (kopā visās pārskatu sniedzošajās valstīs)

Gads, ceturksnis

1 000 t

Pārvietojumi

 

B13.2

Tranzīta transportlīdzekļu pārvietojumi pēc tranzītvalsts (ar dalījumu pēc pārskatu sniedzošās valsts)

Gads

1 000 t

Pārvietojumi

 

B14

Bīstamu preču pārvadājumi pēc bīstamo preču veida

Gads

Milj. tonnkilometru

Milj. transportlīdzekļa kilometru

Pārvietojumi

 

B15

Pārvadājumi pēc kravas veida

Gads

Milj. tonnkilometru

Milj. transportlīdzekļa kilometru

Pārvietojumi

 

B16

Pārvadājumi pēc kravas veida un nobrauktā attāluma kategorijas

Gads

1 000 t

Milj. tonnkilometru

Milj. transportlīdzekļa kilometru

Pārvietojumi

 

B17

Valsts pārvadājumi pēc iekraušanas un izkraušanas reģiona pārskatu sniedzošās valsts dalījumā

Gads

1 000 t

Milj. tonnkilometru

Pārvietojumi

5. piezīme

B18

Starptautiskie pārvadājumi pēc iekraušanas un izkraušanas reģiona, kopā visās pārskatu sniedzošajās valstīs

Gads

1 000 t

Milj. tonnkilometru

Pārvietojumi

6. piezīme

1. piezīme.  Ja nav noteikts citādi, tabulās iekļauj dalījumu pēc pārskatu sniedzošās valsts.

2. piezīme.  Visām tabulām ir iekšēji aprēķinātas šādas mērvienības:

1 000 t

Milj. tonnkilometru

Milj. transportlīdzekļa kilometru (ar kravu, bez tās)

Pārvietojumi (ar kravu, bez tās)

Transportlīdzekļa ierakstu skaits, kas izmantoti, lai aprēķinātu tabulas aili.

Šajā slejā iekļauj rādītājus, ko parasti piedāvās lietotājiem. Citus rādītājus un mērvienības var izplatīt, ja to pieprasījuši lietotāji.

Atbilstīgi lietotāju vajadzībām tabulu pamatā var būt ar braucienu saistīti mainīgie lielumi (informācija no A2 datu kopām) vai ar precēm saistītas darbības (informācija no A3 datu kopām) (sk. Regulu (EK) Nr. 1172/98). Tādēļ pārvietojumus atzīmē kā braucienu skaitu vai kā veikto pārvadājumu skaitu. Norāda tranzīta pārvietojumus.

3. piezīme.  Darbības veidus dala šādi:

brauciens valstī: gan iekraušanas, gan izkraušanas vieta ir pārskatu sniedzošajā valstī,

starptautisks brauciens: iekraušanas vai izkraušanas vieta vai abas ir valstīs, kas nav pārskatu sniedzošās valstis (= šādu četru kategoriju summa)

(no kurām)

pārvadājumi no pārskatu sniedzošās valsts (preces iekrautas pārskatu sniedzošajā valstī): brauciens sākas pārskatu sniedzošajā valstī, beidzas citur,

pārvadājumi uz pārskatu sniedzošo valsti (preces izkrautas pārskatu sniedzošajā valstī): brauciens sākas citur, beidzas pārskatu sniedzošajā valstī,

trešo valstu pārvadājumi: brauciens starp divām valstīm, kas nav pārskatu sniedzošās valstis,

kabotāža: brauciens starp divām vietām, kas ir vienā valstī, kura nav pārskatu sniedzošā valsts.

4. piezīme.  Datus iekraušanas vai izkraušanas reģiona dalījumā publicē NUTS-3 līmenī.

5. piezīme.  Attiecībā uz valsts pārvadājumiem iekraušanas un izkraušanas vietas publicē NUTS-2 līmenī.

6. piezīme.  Attiecībā uz starptautiskiem pārvadājumiem iekraušanas un izkraušanas vietas publicē NUTS-1 līmenī.

C.    Kabotāžas tabulas

Lai sniegtu tādu informāciju par kabotāžu, kas ir līdzvērtīga tai, kura pieejama saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 3118/93 ( 2 ), var izplatīt šādas tabulu kopas un to apakškopas: 

Apraksts

Periods

Mērvienība

C1

Kabotāža, kuru veikuši pārvadātāji no katras pārskatu sniedzošās valsts, pārskatu sniedzošās valsts dalījumā

Gads

1 000 t

Milj. tonnkilometru

C2

Kabotāža, kuru veikuši pārvadātāji no visām pārskatu sniedzošajām valstīm, tās valsts dalījumā, kurā veic kabotāžu

Gads

1 000 t

Milj. tonnkilometru

C3

Kabotāža pārskatu sniedzošās valsts dalījumā un tās valsts dalījumā, kurā veic kabotāžu

Gads

1 000 t

Milj. tonnkilometru

D.    Tabulas dalībvalstu valsts iestādēm

Lai to dalībvalstu valsts iestādēm, kuras nav pārskatu sniedzošās valstis, ļautu izveidot pilnīgu statistiku par autopārvadājumiem valsts teritorijā, var sniegt šādas kopsavilkuma datnes: 

Apraksts

Periods

Kopsavilkuma mērogs

7. piezīme

Mērvienības

D1.1

Pārvadājumi valstu līmenī (braucieni ar kravu)

Gads

— Pārskatu sniedzošā valsts

— Iekraušanas valsts

— Izkraušanas valsts

— Preču veids

— Pārvadājuma veids

— Vecuma klase

— Attāluma kategorija

— Asu konfigurācija

Tonnas

Tonnkilometri

Transportlīdzekļa kilometri

Pārvietojumi

Transportlīdzekļa ierakstu skaits

D1.2

Bīstamu preču pārvadājumi valstu līmenī (braucieni ar kravu)

Gads

— Pārskatu sniedzošā valsts

— Iekraušanas valsts

— Izkraušanas valsts

— Bīstamās preces

— Pārvadājuma veids

Tonnas

Tonnkilometri

Transportlīdzekļa kilometri

Pārvietojumi

Transportlīdzekļa ierakstu skaits

D2

Pārvadājumi valstu līmenī (tukšbraucieni)

Gads

— Pārskatu sniedzošā valsts

— Izcelsmes valsts

— Galamērķa valsts

— Pārvadājuma veids

— Vecuma klase

— Attāluma kategorija

Transportlīdzekļa kilometri

Pārvietojumi

Transportlīdzekļa ierakstu skaits

D3.1

Pārvadājumi reģionālā līmenī (braucieni ar kravu)

Gads

— Pārskatu sniedzošā valsts

— Iekraušanas reģions

— Izkraušanas reģions

— Asu konfigurācija

— Kravas veids

— Vecuma klase

Tonnas

Tonnkilometri

Transportlīdzekļa kilometri

Pārvietojumi

Transportlīdzekļa ierakstu skaits

D3.2

Pārvadājumi reģionālā līmenī (braucieni ar kravu)

Gads

— Pārskatu sniedzošā valsts

— Iekraušanas reģions

— Preču veids

— Asu konfigurācija

— Vecuma klase

Tonnas

Tonnkilometri

Transportlīdzekļa kilometri

Pārvietojumi

Transportlīdzekļa ierakstu skaits

D3.3

Pārvadājumi reģionālā līmenī (braucieni ar kravu)

Gads

— Pārskatu sniedzošā valsts

— Izkraušanas reģions

— Preču veids

— Asu konfigurācija

— Vecuma klase

Tonnas

Tonnkilometri

Transportlīdzekļa kilometri

Pārvietojumi

Transportlīdzekļa ierakstu skaits

D4

Pārvadājumi reģionālā līmenī (tukšbraucieni)

Gads

— Pārskatu sniedzošā valsts

— Izcelsmes reģions

— Galamērķa reģions

— Asu konfigurācija

— Vecuma klase

Transportlīdzekļa kilometri

Pārvietojumi

Transportlīdzekļa ierakstu skaits

D5

Tranzīta pārvadājumi (braucieni ar kravu un tukšbraucieni)

Gads

— Tranzītvalsts

— Pārskatu sniedzošā valsts

— Braucieni ar kravu/tukšbraucieni

— Izcelsmes reģions

— Galamērķa reģions

Tonnas

Pārvietojumi

Transportlīdzekļa ierakstu skaits

7. piezīme.  D tabulās izmantos šādas klasifikācijas:

Pārvadājuma veids: pašu vajadzībām/komercpārvadājumi,

Vecuma klase: trīs klases,

Attāluma kategorija: četras kategorijas,

Reģions: NUTS-3,

Asu konfigurācija: kopsavilkums transportlīdzekļa veidu dalījumā (kravas transportlīdzeklis, posmains transportlīdzeklis un autovilciens).( 1 ) OV L 163, 6.6.1998., 1. lpp.

( 2 ) OV L 279, 12.11.1993., 1. lpp.