2003L0037 — LV — 09.04.2014 — 008.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2003/37/EK

(2003. gada 26. maijs),

kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un ar ko atceļ Direktīvu 74/150/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 171, 9.7.2003, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

PADOMES DIREKTĪVA 2004/66/EK (2004. gada 26. aprīlis)

  L 168

35

1.5.2004

►M2

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/13/EK Dokuments attiecas uz EEZ (2005. gada 21. februāris),

  L 55

35

1.3.2005

►M3

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/67/EK Dokuments attiecas uz EEZ (2005. gada 18. oktobris),

  L 273

17

19.10.2005

►M4

PADOMES DIREKTĪVA 2006/96/EK (2006. gada 20. novembrī),

  L 363

81

20.12.2006

►M5

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1137/2008 (2008. gada 22. oktobris),

  L 311

1

21.11.2008

►M6

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/22/ES Dokuments attiecas uz EEZ (2010. gada 15. marts),

  L 91

1

10.4.2010

►M7

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/62/ES Dokuments attiecas uz EEZ (2010. gada 8. septembris),

  L 238

7

9.9.2010

►M8

PADOMES DIREKTĪVA 2013/15/ES (2013. gada 13. maijs),

  L 158

172

10.6.2013

►M9

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2014/44/ES Dokuments attiecas uz EEZ (2014. gada 18. marts),

  L 82

20

20.3.2014
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2003/37/EK

(2003. gada 26. maijs),

kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un ar ko atceļ Direktīvu 74/150/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ( 1 ),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 2 ),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru ( 3 ),

tā kā:

(1)

Sakarā ar apstiprinājuma procedūru saskaņošanu izrādījies būtiski saskaņot noteikumus Padomes Direktīvā 74/150/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu ( 4 ) ar noteikumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu ( 5 ) un noteikumiem Padomes Direktīvā 92/61/EEK (1992. gada 30. jūnijs) par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu ( 6 ).

(2)

Šobrīd Direktīva 74/150/EEK ierobežo Kopienas tipa apstiprinājuma procedūras darbības jomu, aptverot tikai lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktorus. Tādēļ ir arī būtiski paplašināt tās darbības jomu, ietverot citus lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļus. Tāpēc šī direktīva ir pirmais solis uz citu lauksaimniecības mehānisko transportlīdzekļu regulējumu.

(3)

Jāņem vērā arī tas, ka ir jāievieš atbrīvojuma procedūra attiecībā uz zināmiem ierobežotā skaitā uzbūvētiem transportlīdzekļiem, sērijas beigu transportlīdzekļiem vai tādiem, kas būvēti, izmantojot tehnikas attīstības sniegtās priekšrocības, uz kuriem neattiecas atsevišķa direktīva.

(4)

Šī direktīva balstās uz pilnīgas saskaņošanas principu, un laika posmam, pirms EK tipa apstiprinājums kļūst obligāts, jābūt pietiekoši ilgam, lai šo transportlīdzekļu ražotājiem ļautu pielāgoties jaunajām saskaņotajām procedūrām.

(5)

Padomes Lēmuma 97/836/EK (1997. gada 27. novembris), kas pieņemts, lai Eiropas Kopiena pievienotos Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Nolīgumam par vienotu tehnisko priekšrakstu apstiprināšanu transportlīdzekļiem ar riteņiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzmontēt un/vai izmantot transportlīdzekļos ar riteņiem, kā arī par to atļauju savstarpēju atzīšanu, kuras piešķirtas pamatojoties uz šiem priekšrakstiem (pārskatīts 1958. gada Nolīgums) ( 7 ), rezultātā jāievēro dažādie starptautiskie regulējumi, kam Kopiena ir pievienojusies. Arī attiecīgi testi jāsaskaņo ar testiem, kas definēti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) noteikumos.

(6)

Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību ( 8 ).

(7)

Šī direktīva respektē pamattiesības un ievēro principus, kas jo īpaši ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā kā Kopienu tiesību vispārējie principi.

(8)

Direktīva 74/150/EEK ir dažādi un būtiski grozīta un tādēļ jāpārstrādā skaidrības un lietderības labad,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.1. pants

Darbības joma

1.  Šī direktīva attiecas uz transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu neatkarīgi no tā, vai tie būvēti vienā vai vairākos posmos. Tā attiecas uz transportlīdzekļiem, kas definēti 2. panta d) punktā un kam maksimālais projektētais ātrums nav mazāks par 6 km/h.

Šī direktīva attiecas arī uz tādu sistēmu, detaļu un atsevišķu tehnisku vienību EK tipa apstiprinājumu, kuras paredzēts izmantot šādos transportlīdzekļos.

2.  Šī direktīva neattiecas uz:

a) atsevišķu transportlīdzekļu apstiprinājumu;

taču šo procedūru drīkst piemērot atsevišķām transportlīdzekļu kategorijām, uz ko attiecas šī direktīva un kam EK tipa apstiprinājums ir obligāts;

b) mašīnām, kas īpaši konstruētas izmantošanai mežsaimniecībā, tādām kā treilēšanas traktori un pievedējtraktori, kuri definēti standartā ISO 6814:2000;

c) mežsaimniecības mašīnām ar šasiju, kas paredzēta zemes pārvietotājiem, kuri definēti standartā ISO 6165:2001;

d) maināmām mašīnām, ko pilnīgi paceļ virs zemes, kad transportlīdzekļus, kuram tās ir piestiprinātas, izmanto uz ceļa.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā:

a) “EK tipa apstiprinājums” ir procedūra, ar ko dalībvalsts apliecina, ka transportlīdzekļa, sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips atbilst attiecīgajām tehniskajām prasībām šajā direktīvā; sistēmu, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību EK tipa apstiprinājumu drīkst saukt arī par “EK detaļas tipa apstiprinājumu”;

b) “vairākposmu EK tipa apstiprinājums” ir procedūra, ar ko viena vai vairākas dalībvalstis apliecina, ka atkarībā no pabeigtības pakāpes nepabeigtu vai nokomplektētu transportlīdzekļu tips atbilst attiecīgajām tehniskajām prasībām šajā direktīvā;

c) “atsevišķu transportlīdzekļu apstiprinājums” ir procedūra, ar ko dalībvalstis apliecina, ka transportlīdzeklis, kurš apstiprināts atsevišķi, atbilst valsts prasībām;

d) “transportlīdzeklis” ir jebkurš pabeigts, nepabeigts vai nokomplektēts traktors, piekabe vai maināma velkama mašīna, ko paredzēts izmantot lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā;

e) “transportlīdzekļa kategorija” ir jebkurš transportlīdzekļu kopums, kam konstrukcijas parametri ir vienādi;

f) “transportlīdzekļa tips” ir noteiktas kategorijas transportlīdzekļi, kas būtiski neatšķiras aspektos, kuri minēti II pielikuma A nodaļā; ir pieļaujami dažādie transportlīdzekļa tipa varianti un versijas, kas norādīti II pielikuma A nodaļā;

g) “bāzes transportlīdzeklis” ir jebkurš nepabeigts transportlīdzeklis, kam transportlīdzekļa identifikācijas numuru saglabā vairākposmu EK tipa apstiprinājuma procesa turpmākos posmos;

h) “nepabeigts transportlīdzeklis” ir jebkurš transportlīdzeklis, kas vēl jāpabeidz vismaz vienā turpmākā posmā, lai tas atbilstu visām attiecīgajām prasībām šajā direktīvā;

i) “nokomplektēts transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kas vairākposmu EK tipa apstiprinājuma procesa rezultātā atbilst visām attiecīgajām prasībām šajā direktīvā;

j) “traktors” ir jebkurš mehānisks, riteņu vai kāpurķēžu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktors, kuram ir vismaz divas asis un kura maksimālais projektētais ātrums nav mazāks par 6 km/h, kura galvenā funkcija ir tā vilcējspēks un kurš ir īpaši konstruēts, lai vilktu, stumtu, vestu un darbinātu attiecīgas maināmas iekārtas, kas konstruētas lauksaimniecības vai mežsaimniecības darbu veikšanai, vai lai vilktu lauksaimniecības vai mežsaimniecības piekabes; to drīkst pielāgot kravu vešanai, veicot lauksaimniecības vai mežsaimniecības darbus, un/vai aprīkot ar pasažieru sēdvietām;

k) “piekabe” ir jebkura velkama lauksaimniecības vai mežsaimniecības piekabe, kas paredzēta galvenokārt kravu pārvadāšanai un konstruēta vilkšanai ar traktoru lauksaimniecības vai mežsaimniecības mērķiem; šajā kategorijā ietilpst piekabes, kam daļa slodzes ir uz velkošo transportlīdzekli; jebkuru transportlīdzekli, kas sakabināts ar traktoru un aprīkots ar stacionāru iekārtu, pielīdzina lauksaimniecības vai mežsaimniecības piekabei, ja minētā transportlīdzekļa tehniski pieļaujamās kopējās masas attiecība pret pašmasu ir vienāda vai lielāka par 3,0 un ja transportlīdzeklis nav konstruēts, lai pārstrādātu materiālus;

l) “maināma velkama mašīna” ir jebkura ierīce, ko izmanto lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā un kas konstruēta, lai to vilktu traktors, un maina vai papildina tā funkcionālās iespējas; tā drīkst būt ar kravas platformu, kas konstruēta un būvēta, lai noturētu visus mehānismus un ierīces, kas vajadzīgi minētajiem mērķiem, un uz laiku glabātu visus materiālus, kas saražoti vai vajadzīgi darba laikā; jebkuru transportlīdzekli, ko paredzēts vilkt ar traktoru un kas aprīkots ar stacionāru iekārtu vai kas konstruēts materiālu pārstrādei, uzskata par maināmu velkamu mašīnu, ja minētā transportlīdzekļa tehniski pieļaujamās kopējās masas attiecība pret pašmasu ir mazāka par 3,0;

m) “sistēma” ir savstarpēji saistītas ierīces, kas savienotas, lai transportlīdzeklī veiktu īpašu funkciju;

n) “detaļa” ir ierīce, kura ir transportlīdzekļa daļa un kuras tipu drīkst apstiprināt neatkarīgi no transportlīdzekļa;

o) “atsevišķa tehniska vienība” ir ierīce, kura ir transportlīdzekļa daļa un kuras tipu drīkst apstiprināt atsevišķi, bet tikai saistībā ar vienu vai vairākiem norādītiem transportlīdzekļu tipiem;

p) “ražotājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas EK tipa apstiprinātājai iestādei atbild par visiem tipa apstiprināšanas procesa aspektiem un par ražojumu atbilstības nodrošināšanu, neatkarīgi no tā, vai minētā persona ir tieši iesaistīta visos transportlīdzekļa, sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības būvēšanas posmos, vai nav; par ražotājiem uzskata arī šos:

i) jebkura fiziska vai juridiska persona, kas personīgai lietošanai konstruē, ir konstruējis, ražo vai ir ražojis transportlīdzekli, sistēmu, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību;

ii) jebkura fiziska vai juridiska persona, kas atbild par atbilstības šai direktīvai nodrošināšanu, kad transportlīdzekli, sistēmu, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību laiž tirgū vai nodod ekspluatācijā.

Ražotāja pārstāvis ir Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, ko ražotājs noteiktajā kārtībā ir iecēlis, lai tā viņu pārstāvētu attiecībās ar kompetento iestādi un rīkotos viņa uzdevumā jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

Ja turpmāk ir minēts termins “ražotājs”, tas jāsaprot kā ražotājs vai viņa pārstāvis;

q) “nodošana ekspluatācijā” ir jebkura tāda transportlīdzekļa pirmā izmantošana Kopienā paredzētajam mērķim, pirms kuras ražotājam vai ražotāja norīkotajai trešajai personai nav jāizdara montāža vai regulēšana; dienu, kad to reģistrē vai laiž tirgū pirmo reizi, uzskata par ekspluatācijā nodošanas dienu;

r) “EK tipa apstiprinātāja iestāde” ir iestāde dalībvalstī, kas atbild par visiem transportlīdzekļu, sistēmu, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanas aspektiem un kas izdod vai attiecīgā gadījumā anulē EK tipa apstiprinājumus, kas izpilda kontaktpunkta funkcijas attiecībās ar EK tipa apstiprināšanas iestādēm citās dalībvalstīs un kas pārbauda pasākumus, kurus veicis ražotājs, lai nodrošinātu ražojumu atbilstību;

s) “tehniskais dienests” ir organizācija vai struktūra, ko ieceļ par testēšanas laboratoriju, lai tā izdarītu testus vai pārbaudes dalībvalsts EK tipa apstiprinātājas iestādes uzdevumā; šo funkciju drīkst izpildīt arī pati EK tipa apstiprinātāja iestāde;

t) “atsevišķās direktīvas” ir direktīvas, kas uzskaitītas II pielikuma B nodaļā;

u) “EK tipa apstiprinājuma sertifikāts” ir viena no veidlapām, kas parādīta II pielikuma C nodaļā vai atbilstošajā atsevišķās direktīvas pielikumā un kur ir norādīts, kāda informācija jāsniedz EK tipa apstiprinātājai iestādei;

v) “informācijas dokuments” ir viena no veidlapām, kas parādīta I pielikumā vai attiecīgajā atsevišķās direktīvas pielikumā un kur ir norādīts, kāda informācija jāsniedz pieteikuma iesniedzējam;

w) “informācijas mape” ir visa mape vai visi dokumenti ar, jo īpaši, datiem, rasējumiem un fotoattēliem, kas nepieciešami saskaņā ar I pielikumu un ko pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehniskajam dienestam vai EK tipa apstiprinātājai iestādei, kā norādīts informācijas dokumentā, kurš ietverts atsevišķajā direktīvā vai šajā direktīvā;

x) “informācijas pakete” ir informācijas mape kopā ar testa ziņojumiem vai citiem dokumentiem, ko, veicot savus uzdevumus, informācijas mapei pievienojuši tehniskie dienesti vai EK tipa apstiprinātāja iestāde;

y) “informācijas paketes rādītājs” ir dokuments, kurā norādīts informācijas paketes saturs, kas ir atbilstīgi sanumurēts vai citādi iezīmēts, lai visas lapas būtu skaidri pārskatāmas;

z) “atbilstības sertifikāts” ir III pielikumā norādītais dokuments, kuru iesniedz ražotājs, lai apliecinātu, ka attiecīgais transportlīdzeklis, kas apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, ražošanas laikā atbilda visām prasībām piemērojamajos reglamentējošos dokumentos, un kurā apliecināts, ka to bez papildu pārbaudes drīkst reģistrēt vai nodot ekspluatācijā visās dalībvalstīs.

3. pants

EK tipa apstiprinājuma pieteikums

1.  Ražotājs dalībvalsts apstiprinātājā iestādē iesniedz pieteikumu transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumam. Tam pievienota informācijas mape ar informāciju, kas nepieciešama saskaņā ar I pielikumu.

Attiecībā uz sistēmu, detaļu un atsevišķu tehnisku vienību EK tipa apstiprinājumu arī informācijas mapei jābūt pieejamai EK tipa apstiprinātājai iestādei, kamēr EK tipa apstiprinājumu piešķir vai atsaka.

2.  Ja EK tipa apstiprināšana notiek vairākos posmos, iesniedzama šāda informācija:

a) pirmajā posmā – tās informācijas mapes daļas un EK tipa apstiprinājuma sertifikāti, kas nepieciešami pabeigtam transportlīdzeklim, kurš atbilst bāzes transportlīdzekļa pabeigtības pakāpei;

b) otrajā un turpmākajos posmos – tās informācijas mapes daļas un EK tipa apstiprinājuma sertifikāti, kas attiecas uz kārtējo pabeigtības posmu, un nepabeigtā transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma sertifikāta kopija, kas izdots iepriekšējā posmā; bez tam ražotājs iesniedz sīki izstrādātu to izmaiņu un papildinājumu sarakstu, ko viņš izdarījis nepabeigtajam transportlīdzeklim.

3.  Ražotājs dalībvalsts EK tipa apstiprinātājā iestādē iesniedz pieteikumu sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības EK tipa apstiprinājumam. Tam pievienota informācijas mape, kas nepieciešama saskaņā ar atsevišķo direktīvu.

4.  Pieteikumus attiecībā uz transportlīdzekļa, sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipu, drīkst iesniegt tikai vienā dalībvalstī. Katram apstiprināmajam tipam iesniedz atsevišķu pieteikumu.

4. pants

EK tipa apstiprināšanas process

1.  Katra dalībvalsts piešķir:

a) EK tipa apstiprinājumu transportlīdzekļu tipiem, kas atbilst datiem informācijas mapē un kas atbilstoši savai kategorijai atbilst tehniskajām prasībām visās atsevišķajās direktīvās, kuras norādītas II pielikuma B nodaļā;

b) vairākposmu EK tipa apstiprinājumu nepabeigtiem vai nokomplektētiem bāzes transportlīdzekļiem, kas atbilst datiem informācijas mapē un kas atbilst tehniskajām prasībām visās atsevišķajās direktīvās, kuras norādītas II pielikuma B nodaļā;

c) sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības EK tipa apstiprinājumu visiem sistēmu, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipiem, kas atbilst datiem informācijas mapē un kas atbilst tehniskajām prasībām atbilstošajā atsevišķajā direktīvā, kuras norādītas II pielikuma B nodaļā.

Ja apstiprināmā sistēma, detaļa vai atsevišķa tehniska vienība pilda savu funkciju vai ja tās īpašā funkcija izpaužas tikai kopā ar citām transportlīdzekļa daļām un ja tādēļ par atbilstību vienai vai vairākām prasībām var pārliecināties, kad apstiprināmā sistēma, detaļa vai atsevišķa tehniska vienība darbojas kopā ar citām, īstām vai modelētām transportlīdzekļa daļām, ir attiecīgi jāierobežo sistēmas, detaļas vai atsevišķās tehniskās vienības EK tipa apstiprinājuma darbības joma.

Tādā gadījumā šādas sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības EK tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda jebkurus tas izmantošanas ierobežojumus un jebkurus nosacījumus tas uzstādīšanai. Par šo ierobežojumu un nosacījumu ievērošanu pārliecinās transportlīdzekļa EK tipa apstiprināšanas laikā.

2.  Ja dalībvalsts konstatē, ka transportlīdzeklis, sistēma, detaļa vai atsevišķa tehniska vienība, kas atbilst 1. punkta noteikumiem, tomēr nopietni apdraud ceļu satiksmes drošību, vidi vai darba drošību, tā drīkst atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu. Par to tā nekavējoties informē pārējās dalībvalstis un Komisiju, pamatojot šo lēmumu.

3.  Par katru transportlīdzekļu tipu, kam tās ir piešķīrušas, atteikušas vai anulējušas EK tipa apstiprinājumu, dalībvalsts apstiprinātāja iestāde viena mēneša laikā nosūta citu valstu tipa apstiprinātājām iestādēm EK tipa apstiprināšanas sertifikāta kopiju kopā ar pielikumiem, kas norādīti II pielikuma C nodaļā.

4.  Katru mēnesi katras dalībvalsts EK tipa apstiprinātāja iestāde nosūta citu dalībvalstu EK tipa apstiprinātājām iestādēm sarakstu ar VI pielikumā norādītājiem datiem par sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kam attiecīgajā mēnesī tā piešķīrusi, atteikusi vai anulējusi EK tipa apstiprinājumu.

Šīs iestādes, saņemot iesniegumu no citas dalībvalsts EK tipa apstiprinātājas iestādes, tūlīt izsūta attiecīgās sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības EK tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju un/vai informācijas paketi par katru sistēmu, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, kam tās ir izdevušas, atteikušas vai anulējušas EK tipa apstiprinājumu.

5. pants

EK tipa apstiprinājumu grozījumi

1.  Dalībvalsts, kas piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu, veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tā ir informēta par visām izmaiņām informācijas paketes datos.

2.  Pieteikumu EK tipa apstiprinājuma grozījumam iesniedz tikai dalībvalstij, kas piešķīrusi sākotnējo EK tipa apstiprinājumu.

3.  Ja pēc EK tipa apstiprinājuma jebkuri informācijas paketē iekļautie dati ir mainījušies, dalībvalsts EK tipa apstiprinātāja iestāde, kas piešķīrusi sākotnējo EK tipa apstiprinājumu, vajadzīgajā daudzumā izdod informācijas paketes pārskatītās lapas, iezīmējot katru pārskatīto lapu, lai skaidri norādītu izmaiņu būtību un atkārtotās izdošanas datumu.

Uzskata, ka šo prasību ievēro arī attiecībā uz informācijas paketes konsolidēto, precizēto versiju, kurai pievienots detalizēts grozījuma apraksts.

4.  Ikreiz, kad izdod grozītās lapas vai konsolidēto precizēto versiju, jāgroza arī informācijas paketes rādītājs, kas pievienots EK tipa apstiprinājuma sertifikātam, lai norādītu visjaunāko grozījumu izdarīšanas datumus vai konsolidētās precizētās versijas datumu.

5.  Grozījumu uzskata par “apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu” un dalībvalsts tipa apstiprinātāja iestāde, kas piešķīrusi sākotnējo EK tipa apstiprinājumu, izdod pārskatītu EK tipa apstiprinājuma sertifikātu, uz kura ir attiecināšanas numurs, kas skaidri norāda attiecināšanas pamatojumu un tās atkārtotās izdošanas datumu šādos gadījumos:

a) ja nepieciešamas papildu pārbaudes;

b) ja jebkura informācija EK tipa apstiprinājuma sertifikātā, izņemot tā pielikumus, ir mainījusies;

c) ja prasības atsevišķajā direktīvā, kas bija spēkā dienā, no kuras aizliedza sākotnējo nodošanu ekspluatācijā, ir mainījušās no datuma, kas šobrīd redzams transportlīdzekļa EK tipa apstiprināšanas sertifikātā.

6.  Ja dalībvalsts EK tipa apstiprinātāja iestāde, kas piešķīrusi sākotnējo EK tipa apstiprinājumu, atklāj, ka saistībā ar informācijas paketes satura grozījumu ir vajadzīgas turpmākas pārbaudes vai jauni testi vai pārbaudes, tā par to informē ražotāju un tikai pēc testiem vai pārbaudēm, kuru rezultāti ir apmierinoši, izdod dokumentus, kas minēti 3., 4. un 5. punktā.

6. pants

Atbilstības sertifikāts un EK tipa apstiprinājuma zīme

1.  Ražotājs kā transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma sertifikāta turētājs izdod atbilstības sertifikātu.

Šis sertifikāts, kura paraugi iekļauti III pielikumā, ir klāt katram pabeigtam vai nepabeigtam transportlīdzeklim, kas ražots atbilstoši apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam.

2.  Lai transportlīdzeklim uzliktu nodokli vai lai transportlīdzekli reģistrētu, dalībvalstis drīkst prasīt, paziņojot par to Komisijai un citām dalībvalstīm vismaz trīs mēnešus iepriekš, lai atbilstības sertifikātu papildinātu ar datiem, kas nav minēti III pielikumā, ja šādi dati ir skaidri fiksēti informācijas paketē vai ja tos ar vienkāršu aprēķinu var iegūt, izmantojot informācijas paketes datus.

3.  Ražotājs kā sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības EK tipa apstiprinājuma sertifikāta turētājs katrai detaļai vai vienībai, kas ražota atbilstoši apstiprinātajam tipam, pieliek tirdzniecības nosaukumu vai preču zīmi, tipa apzīmējumu un/vai, ja tā ir noteikts atsevišķajā direktīvā, EK tipa apstiprinājuma zīmi vai numuru.

4.  Ražotājs kā turētājs EK tipa apstiprinājuma sertifikātam, kas saskaņā ar 4. panta 1. punkta c) apakšpunktu ietver attiecīgās sistēmas, detaļas vai atsevišķās tehniskās vienības izmantošanas ierobežojumus, kopā ar katru sistēmu, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību sniedz detalizētu informāciju par šiem ierobežojumiem un norāda visus nosacījumus sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības uzstādīšanai.

7. pants

Reģistrēšana, pārdošana un nodošana ekspluatācijā

1.  Katra dalībvalsts reģistrē jaunus tipa apstiprinājumu saņēmušus transportlīdzekļus, atļauj tos pārdot vai nodot ekspluatācijā, pamatojoties uz to uzbūvi un darbību, tikai tad, ja tiem ir klāt spēkā esošs atbilstības sertifikāts.

Dalībvalstis atļauj pārdot nepabeigtus transportlīdzekļus, bet drīkst atteikties tos pastāvīgi reģistrēt un nodot ekspluatācijā, kamēr tie nav pabeigti.

2.  Dalībvalstis atļauj pārdot vai nodot ekspluatācijā sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tikai tad, ja šīs sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilst attiecīgo atsevišķo direktīvu prasībām un prasībām, kas minētas 6. panta 3. punktā.

8. pants

Atbrīvojumi

1.  Šīs direktīvas 7. panta 1. punkta prasības neattiecas uz transportlīdzekļiem, ko paredzēts izmantot bruņotajos spēkos, civilās aizsardzības, ugunsdzēsības vai sabiedriskās kārtības uzturēšanas dienestos, vai uz transportlīdzekļiem, kuri saņēmuši tipa apstiprinājumu saskaņā ar šā panta 2. punktu.

2.  Pēc ražotāja lūguma dalībvalstis drīkst atbrīvot transportlīdzekļus, kas minēti 9., 10. un 11. pantā, no vienas vai vairāku atsevišķo direktīvu viena vai vairākiem noteikumiem.

Katru gadu dalībvalstis nosūta Komisijai un pārējām dalībvalstīm piešķirto atbrīvojumu sarakstu.

9. pants

Mazās sērijās ražoti transportlīdzekļi

Attiecībā uz mazās sērijās ražotiem transportlīdzekļiem katru gadu reģistrēto, tirgū laisto vai ekspluatācijā nodoto transportlīdzekļu skaitu dalībvalstīs ierobežo ar maksimālo V pielikuma A nodaļā norādīto vienību skaitu.

Katru gadu dalībvalstis nosūta Komisijai šo transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumu sarakstu. Dalībvalstis, kas piešķir šādus EK tipa apstiprinājumus, nosūta citu ražotāja norādīto dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm informācijas dokumentu un EK tipa apstiprinājuma sertifikāta un visu tā pielikumu kopijas, izklāstot piešķirto atbrīvojumu būtību. Trijos mēnešos šīs dalībvalstis izlemj, vai tās atzīst savā teritorijā reģistrējamo transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, un, ja atzīst, tad kādam transportlīdzekļu skaitam.

10. pants

Sērijas beigu transportlīdzekļi

1.  Attiecībā uz sērijas beigu transportlīdzekļiem dalībvalstis ierobežotā laika posmā, kas noteikts trešajā daļā, pēc ražotāja lūguma drīkst reģistrēt un atļaut pārdot vai nodot ekspluatācijā jaunus transportlīdzekļus, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kura apstiprinājums vairs nav spēkā, ievērojot daudzuma ierobežojumus, kas noteikti V pielikuma B nodaļā.

Pirmo daļu piemēro transportlīdzekļiem, kas:

a) atrodas Kopienas teritorijā; un

b) ir ar spēkā esošu atbilstības sertifikātu, kurš izdots, kad attiecīgā transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājums vēl bija spēkā, bet kurš netika reģistrēts vai nodots ekspluatācijā pirms minētais apstiprinājums zaudēja savu likumīgumu.

Šī iespēja ir ierobežota līdz 24 mēnešiem attiecībā uz pabeigtiem transportlīdzekļiem un 30 mēnešiem attiecībā uz nokomplektētiem transportlīdzekļiem no EK tipa apstiprinājuma termiņa izbeigšanās dienas.

2.  Lai 1. punktu piemērotu vienam vai vairākiem konkrētas kategorijas transportlīdzekļu tipiem, ražotājam jāiesniedz lūgums kompetentajās iestādēs visās dalībvalstīs, kuras skar minēto transportlīdzekļu tipu nodošana ekspluatācijā. Lūgumā jānorāda tehniskie un/vai ekonomiskie iemesli, kas ir tā pamatā.

Trīs mēnešos šīs dalībvalstis pieņem lēmumu atļaut vai neatļaut attiecīgā transportlīdzekļa tipa reģistrēšanu to teritorijās, un ja atļauj, tad kādam transportlīdzekļu skaitam.

Visas attiecīgās dalībvalstis līdz šādu tipu transportlīdzekļu nodošanai ekspluatācijā atbild par to, lai ražotājs ievērotu V pielikuma B nodaļas prasības.

11. pants

Transportlīdzekļu, sistēmu, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību nesaderība

Attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kas konstruētas saskaņā ar paņēmieniem vai principiem, kuri nav saderīgi ar vienas vai vairāku atsevišķo direktīvu vienu vai vairākām prasībām:

a) dalībvalsts drīkst piešķirt pagaidu EK tipa apstiprinājumu. Šajā gadījumā tai viena mēneša laikā jānosūta citu dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un Komisijai EK tipa apstiprinājuma sertifikāta un tā pielikumu kopijas. Tajā paša laikā tā nosūta Komisijai lūgumu atļaut piešķirt EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar šo direktīvu.

Minētajam lūgumam jābūt klāt dokumentiem ar šādu informāciju:

i) iemesli, kuru dēļ attiecīgie paņēmieni vai principi padara transportlīdzekli, sistēmu, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību nesaderīgu ar vienas vai vairāku attiecīgo atsevišķo direktīvu vienu vai vairākām prasībām;

ii) radušos drošības, vides aizsardzības vai darba drošības problēmu apraksts un to risinājums;

iii) apraksts par testiem un to rezultātiem, kas liecina, ka garantētais drošības līmenis, vides aizsardzība un darba drošība ir vismaz līdzvērtīgi tiem, ko garantē vienas vai vairāku attiecīgo atsevišķo direktīvu prasības;

b) trijos mēnešos pēc visu dokumentu saņemšanas, Komisija 20. panta 1. punktā minētajai komitejai iesniedz lēmuma projektu. Saskaņā ar 20. panta 2. punktā minēto procedūru komisija nolemj atļaut vai neatļaut dalībvalstij piešķirt tipa apstiprinājumu saskaņā ar šo direktīvu.

Tikai atļaujas lūgumu un lēmuma projektu dalībvalstīm nosūta to valsts valodā(–ās);

c) ja lūgumu akceptē, dalībvalsts drīkst piešķirt EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar šo direktīvu. Šādā gadījumā lēmumam arī jānosaka, vai šādu EK tipa apstiprinājumu spēkā esamībai ir ierobežojumi. Nekādā gadījumā EK tipa apstiprinājuma spēkā esamības laiks nav mazāks par 36 mēnešiem;

d) ja atsevišķās direktīvas ir pielāgotas tehnikas attīstībai tā, ka saskaņā ar šo pantu apstiprinātie transportlīdzekļi, sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilst grozītajām direktīvām, dalībvalstis pārvērš minētos EK tipa apstiprinājumus EK tipa apstiprinājumos, kas atbilst šai direktīvai, dodot vajadzīgo laiku vajadzīgo izmaiņu izdarīšanai attiecībā uz detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, jo īpaši, lai noņemtu norādes par ierobežojumiem vai atbrīvojumiem;

e) ja konkrēto atsevišķo direktīvu vajadzīgā pielāgošana nav veikta, saskaņā ar šo pantu piešķirto EK tipa apstiprinājumu spēkā esamību drīkst pagarināt ar citu Komisijas lēmumu pēc tās dalībvalsts lūguma, kas piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu;

f) uz atbrīvojumu, kas pirmo reizi piešķirts saskaņā ar šo pantu, Komiteja, kas minēta 20. panta 1. punktā, var atsaukties saņemot turpmākus, identiskus lūgumus.

12. pants

Līdzvērtība

1.  Pēc Komisijas priekšlikuma Padome ar kvalificētu balsu vairākumu drīkst atzīt, ka starptautiskajos noteikumos vai trešo valstu noteikumos, kas ietilpst daudzpusēju nolīgumu vai divpusēju Kopienas un trešo valstu nolīgumu sistēmā, noteiktās procedūras ir līdzvērtīgas šajā direktīvā un atsevišķajās direktīvās noteikto transportlīdzekļu, sistēmu, detaļu un atsevišķu tehnisko vienību EK tipa apstiprināšanas nosacījumiem un noteikumiem.

2.  EK tipa apstiprinājumu, kas izdoti, pamatojoties uz tām atsevišķajām direktīvām par mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuras noteiktas Direktīvā 70/156/EEK un norādītas šīs direktīvas II pielikuma B nodaļas II–A daļā, līdzvērtība ir atzīta.

3.  EK tipa apstiprinājumu, kas izdoti, pamatojoties uz tiem ANO Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumiem pārstrādātā 1958. gada Nolīguma pielikumā, kuri norādīti šīs direktīvas II pielikuma B nodaļas II–B daļā, līdzvērtība ir atzīta.

4.  Testa biļetenu, kas izdoti, pamatojoties uz standartizētajiem ESAO kodiem, kuri norādīti šīs direktīvas II pielikuma B nodaļas II–C daļā, līdzvērtība ir atzīta kā alternatīva testa ziņojumiem, kas sastādīti saskaņā ar atsevišķajām direktīvām.

13. pants

Ražojumu atbilstības nodrošināšanas pasākumi

1.  Dalībvalsts, kas piešķir EK tipa apstiprinājumu, veic visus pasākumus, kuri minēti IV pielikumā, saistībā ar minēto apstiprinājumu, lai pārliecinātos, attiecīgā gadījumā sadarbojoties ar EK citu dalībvalstu tipa apstiprinātājām iestādēm, ka ir veikti atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka ražotie transportlīdzekļi, sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilst apstiprinātajam tipam.

2.  Dalībvalsts, kas piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu, veic visus pasākumus, kuri minēti IV pielikumā, saistībā ar minēto apstiprinājumu, lai, attiecīgā gadījumā sadarbojoties ar EK citu dalībvalstu tipa apstiprinātājām iestādēm, pārliecinātos, ka 1. punktā minētie pasākumi joprojām ir atbilstīgi un ka ražotie transportlīdzekļi, sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības vēl atbilst apstiprinātajam tipam.

Pārbaude, lai nodrošinātu ražojumu atbilstību apstiprinātajam tipam, aprobežojas ar procedūrām, kas norādītas IV pielikuma 2. iedaļā.

14. pants

Pienākums sniegt informāciju

Dalībvalstu kompetentās EK tipa apstiprinātājas iestādes mēneša laikā informē cita citu par jebkuru EK tipa apstiprinājuma anulēšanas gadījumu un par šāda pasākuma iemesliem.

15. pants

Drošības klauzulas

1.  Ja dalībvalsts konstatē, ka konkrēta tipa transportlīdzekļi, sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības nopietni apdraud satiksmes drošību vai darba drošību, lai gan tiem ir klāt spēkā esošs atbilstības sertifikāts vai ir atbilstīgs marķējums, tā drīkst ilgākais uz sešiem mēnešiem atteikties šādus transportlīdzekļus reģistrēt vai aizliegt šādus transportlīdzekļus, sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības pārdot vai nodot ekspluatācijā savā teritorijā.

Tā nekavējoties par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju, pamatojot lēmumu.

2.  Situācijās, kas aprakstītas 1. punktā, Komisija tiklīdz iespējams apspriežas ar ieinteresētajām pusēm.

Ja pēc šādām apspriedēm Komisija atzīst:

a) ka pasākums ir pamatots, tā tūlīt informē dalībvalsti, kas sākusi rīkoties, un pārējās dalībvalstis;

b) ka pasākums nav pamatots, tā tūlīt informē dalībvalsti, kas sākusi rīkoties, un ražotāju.

Ja lēmums, kas aprakstīts 1. punktā, ir pamatots, jo kādā no atsevišķajām direktīvām ir nepilnība, tad saskaņā ar procedūru, kura noteikta 20 panta 2. punkta, pieņem lēmumu to paturēt spēkā.

16. pants

Neatbilstība apstiprinātajam tipam

1.  Neatbilstība apstiprinātajam tipam rodas, ja tiek konstatētas novirzes no datiem EK tipa apstiprinājuma sertifikātā un/vai informācijas paketē un ja šīs novirzes saskaņā ar 5. panta 3. punktu nav atļāvusi dalībvalsts, kas piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu.

Neuzskata, ka transportlīdzeklis neatbilst apstiprinātajam tipam, ja ievērotas pielaides, ko atļauj atsevišķās direktīvas.

2.  Ja dalībvalsts, kas ir piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu, konstatē, ka transportlīdzekļi, sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kuriem ir klāt atbilstības sertifikāts vai kuriem ir EK tipa apstiprinājuma zīme, neatbilst tipam, ko dalībvalsts ir apstiprinājusi, tā veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu, ka ražotie transportlīdzekļi, sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilst apstiprinātajam tipam.

Dalībvalsts EK tipa apstiprinātāja iestāde informē citu dalībvalstu apstiprinātājas iestādes un Komisiju par veiktajiem pasākumiem, kas drīkst ietvert EK tipa apstiprinājuma anulēšanu.

3.  Iestāde, kas atbild par transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu, lūdz dalībvalsti, kura piešķīrusi sistēmas, detaļas, atsevišķas tehniskas vienības vai nepabeigta transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu, attiecīgi rīkoties, lai nodrošinātu, ka ražotie transportlīdzekļi atbilst apstiprinātajam tipam, ja:

a) ir tāds transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājums, kuru saņēmušo transportlīdzekļu neatbilstība rodas tikai sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības neatbilstības dēļ; vai

b) ir tāds vairākposmu EK tipa apstiprinājums, kuru saņēmušo nokomplektēto transportlīdzekļu neatbilstība rodas tikai sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kas ir nepabeigtā transportlīdzekļa daļa, neatbilstības dēļ vai paša nepabeigtā transportlīdzekļa neatbilstības dēļ.

Tā nekavējoties par to informē Komisiju, un tiek piemērots 2. punkts.

17. pants

Neatbilstības pārbaude

Ja dalībvalsts konstatē, ka transportlīdzekļi, sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kuriem ir klāt EK atbilstības sertifikāts vai kuriem ir EK tipa apstiprinājuma zīme, neatbilst apstiprinātajam tipam, tā drīkst lūgt dalībvalsti, kas piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu, pārbaudīt, vai ražotie transportlīdzekļi, sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilst apstiprinātajam tipam.

To dara iespējami īsā laikā un jebkurā gadījumā sešos mēnešu laikā no lūguma izdarīšanas brīža.

18. pants

Paziņojumi par lēmumiem un pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Visos lēmumos, ar ko atsaka vai anulē EK tipa apstiprinājumu, atsaka reģistrāciju vai aizliedz nodot ekspluatācijā vai pārdot un kas pieņemti saskaņā ar noteikumiem, kuri pieņemti šīs direktīvas īstenošanai, norāda iemeslus, kas ir to pamatā.

Visus šādus lēmumus dara zināmus attiecīgajai pusei, to vienlaikus informējot par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko tā var izmantot saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajiem tiesību aktiem, un šādu tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas termiņiem.

19. pants

Šīs direktīvas pielikumu vai atsevišķo direktīvu grozīšana

▼M5

1.  Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, kas vajadzīgi, lai īstenotu šo direktīvu un kas attiecas uz turpmāk minētajiem jautājumiem, Komisija pieņem saskaņā ar 20. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru:

▼B

a) izmaiņas, kas vajadzīgas šīs direktīvas pielikumu pielāgošanai; vai

b) izmaiņas, kas vajadzīgas atsevišķo direktīvu tehnisko noteikumu pielāgošanai; vai

c) noteikumu, kas attiecas uz atsevišķu tehnisku vienību EK tipa apstiprināšanu, iestrādāšana atsevišķajās direktīvās.

▼M5

2.  Komisija pielāgo šīs direktīvas pielikumus, ja saskaņā ar Lēmumu 97/836/EK esošos Kopienas apstiprinātos noteikumus papildina ar jauniem noteikumiem vai groza. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 20. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

20. pants

Komiteja

1.  Komisijai palīdz komiteja.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

▼M5

3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

▼B

21. pants

Paziņošana par EK tipa apstiprinātājām iestādēm un tehniskajiem dienestiem

1.  Dalībvalstis Komisijai un citām dalībvalstīm dara zināmus nosaukumus un adreses:

a) EK tipa apstiprinātājām iestādēm, attiecīgā gadījumā norādot jomas, par kurām tās atbild; un

b) tehniskajiem dienestiem, ko tās ir iecēlušas, norādot minētajiem dienestiem apstiprinātās testa procedūras.

Izziņotajiem tehniskajiem dienestiem jāatbilst saskaņotajiem testēšanas laboratoriju darbības standartiem (EN – ISO/IEC 17025:2000) un šādiem noteikumiem:

i) ražotāju drīkst iecelt par tehnisko dienestu tikai tad, ja tas ir skaidri noteikts atsevišķās direktīvās vai alternatīvos noteikumos;

ii) tehniskajam dienestam ar EK tipa apstiprinātājas iestādes piekrišanu ir atļauts izmantot iekārtas ārpus tā telpām.

2.  Izziņotais tehniskais dienests ir uzskatāms par atbilstošu saskaņotajiem standartiem, kas minēti 1. punkta b) apakšpunktā.

Taču, attiecīgā gadījumā, Komisija drīkst dalībvalstīm lūgt sniegt apstiprinošus pierādījumus.

3.  Trešo valstu dienestus drīkst izziņot par ieceltiem tehniskiem dienestiem tikai tad, ja tas ir paredzēts divpusējā vai daudzpusējā nolīgumā starp Kopienu un attiecīgo trešo valsti.

22. pants

Īstenošana

1.  Dalībvalstis ne vēlāk kā 2004. gada 31. decembrī pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo direktīvu. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2005. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.  Dalībvalstis dara zināmus Komisijai galvenos valsts tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

23. pants

EK tipa apstiprinājuma izpildes pasākumi

1.  Attiecībā uz T1, T2 un T3 kategorijas transportlīdzekļiem šo direktīvu dalībvalstis piemēro:

a) jauniem transportlīdzekļu tipiem no 2005. gada 1. jūlija;

b) visiem jauniem transportlīdzekļiem, kas nodoti ekspluatācijā, no 2009. gada 1. jūlija.

2.  Attiecībā uz transportlīdzekļu kategorijām, kas nav minētas 1. punktā, dalībvalstis piemēro šo direktīvu pēc tam, kad ir pieņemtas visas atsevišķās direktīvas transportlīdzekļu kategoriju, kā definēts II pielikumā:

a) jauniem transportlīdzekļu tipiem trīs gadus pēc pēdējās atsevišķās direktīvas, kas vēl jāpieņem, spēkā stāšanas dienas;

b) bvisiem transportlīdzekļiem, kas nodoti ekspluatācijā, sešus gadus pēc pēdējās atsevišķas direktīvas, kas vēl jāpieņem, spēkā stāšanas dienas.

3.  Dalībvalstis pēc ražotāju lūguma no dienas, kad stājas spēkā visas saistītās atsevišķās direktīvas, jauniem transportlīdzekļu tipiem drīkst piemērot šo direktīvu.

24. pants

Atcelšana

1.  Direktīvu 74/150/EEK atceļ no 2005. gada 1. jūlija.

2.  Atsauces uz Direktīvu 74/150/EEK uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un tās interpretē saskaņā ar korelācijas tabulu šīs direktīvas VIII pielikumā.

25. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

26. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
PIELIKUMU SARAKSTSI pielikums:

Informācijas dokumentu paraugi

II pielikums:

 

— A nodaļa

Transportlīdzekļu kategoriju un transportlīdzekļu tipu definīcijas

— B nodaļa

Transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma prasību saraksts

1. papildinājums

Īpašu transportlīdzekļu definīcija un transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma prasību saraksts. EK tipa apstiprinājums; atsevišķo direktīvu piemērojamība īpašiem transportlīdzekļiem

2. papildinājums

Procedūras, kas jāievēro EK tipa apstiprināšanas laikā

— C nodaļa

Transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma sertifikāts

1 papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātu numurēšanas sistēma

III pielikums

EK atbilstības sertifikāts

IV pielikums

Ražojumu atbilstības nodrošināšanas procedūras

V pielikums

Ierobežojumi attiecībā uz mazās sērijā ražotiem un sērijas beigu transportlīdzekļiem

VI pielikums

Saskaņā ar atsevišķām direktīvām izdoto EK tipa apstiprinājumu saraksts

VII pielikums

Procedūras, kas jāievēro vairākposmu EK tipa apstiprināšanas laikā

VIII pielikums

Korelācijas tabula
I PIELIKUMS ( 9 )

INFORMĀCIJAS DOKUMENTA PARAUGI

(Visi informācijas dokumenti, kas minēti šajā direktīvā un atsevišķajās direktīvās, sastāv tikai no izvilkumiem no šā visaptverošā saraksta, un tos numurē, izmantojot tikai tā numerācijas;sistēmu.)

Turpmāk norādīto informāciju attiecīgā gadījumā iesniedz trijos eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visus rasējumus iesniedz atbilstīgā mērogā un pietiekami detalizēti A4 izmērā vai šāda izmēra mapē. Ja ir fotoattēli, tie ir pietiekami detalizēti.

A PARAUGS

Izsmeļošs saraksts

A paraugu izmanto, ja nav EK tipa apstiprinājuma sertifikāta, kas piešķirts saskaņā ar atsevišķo direktīvu.

0.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

0.1. Marka(–as) (ražotāja reģistrēta preču zīme): …

0.2. Tips (norāda visus variantus un versijas): …

0.2.0. Stāvoklis attiecībā uz transportlīdzekļa pabeigtību:

pabeigtam/nokomplektētām/nepabeigtam transportlīdzeklim ( 10 )

Nokomplektēta transportlīdzekļa gadījumā, norāda iepriekšējā ražotāja nosaukumu un adresi un nepabeigtā vai pabeigtā transportlīdzekļa apstiprinājuma numuru.

0.2.1. Tirdzniecības nosaukums(–i) (ja ir): …

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz transportlīdzekļa:

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (atrašanās vieta un piestiprināšanas veids): …

0.3.2. Šasijas numurs (atrašanās vieta): …

0.4. Transportlīdzekļa kategorija: ( 11 ) …

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese: …

0.6. Obligāto izgatavotāja plākšņu un uzrakstu atrašanās vieta un piestiprināšanas veids (fotoattēli un rasējumi):…

0.7. EK tipa apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta uz sistēmām, detaļām un atsevišķam tehnikām vienībām un tās piestiprināšanas veids:…

0.8. Montāžas rūpnīcas(–u) nosaukums(–i) un adrese(–es): …

1.   TRANSPORTLĪDZEKĻA UZBŪVES VISPĀRĪGIE PARAMETRI

(Pievieno ¾ priekšas un ¾ aizmugures fotoattēlus vai rasējumus prototipa versijai un visa transportlīdzekļa rasējumu mērogā)

1.1. Asu un riteņu skaits: …

1.1.1. Asu ar dubultriteņiem skaits un novietojums (ja ir): …

1.1.2. Vadāmo asu skaits un novietojums: …

1.1.3. Dzenošās asis (skaits, novietojums, savienojums): …

1.1.4. Bremzējamās asis (skaits, novietojums): …

1.2. Motora atrašanās vieta un novietojums: …

1.3. Stūres rata novietojums: labajā pusē/kreisajā pusē/vidū ( 12 )

1.4. Reversīva vadītāja pozīcija: ir/nav ( 13 )

1.5. Šasija: centrālsijas šasija/šasija ar garensijām/locīklšasija/cita (13) 

1.6. Transportlīdzeklis konstruēts braukšanai pa ceļa: kreiso pusi/labo pusi (13) 

2.   MASAS UN GABARĪTI ( 14 ) (kg un mm) (vajadzības gadījumā sniedz norādi uz rasējumiem)

2.1. Pašmasa(–as)

2.1.1. Pašmasa(–as) darba kārtībā ( 15 )

(kalpo kā norāde dažādām atsevišķām direktīvām) (ar apgāšanās aizsargkonstrukciju, bez papildu aprīkojuma, bet ar dzesēšanas šķidrumu, smēreļļu, degvielu, instrumentiem un vadītāju) ( 16 ):

 maksimālā: …

 minimālā: …

2.1.1.1. Šīs (šo) masas(–u) sadalījums pa asīm un puspiekabes (vai maināmas velkamas mašīnas) vai piekabes ar centrāli novietotu asi (vai maināmas velkamas mašīnas) gadījumā arī slodze uz sakabes punktu: …

2.2. Maksimālā(–ās) pieļaujamā(–ās) masa(–as), ko deklarējis ražotājs: …

2.2.1. Transportlīdzekļa tehniski pieļaujamā(–ās) maksimālā(–ās) pilnā(–ās) masa(–as) atbilstīgi riepu specifikācijai: …

2.2.2. Šīs (šo) masas(–u) sadalījums pa asīm un puspiekabes (vai maināmas velkamas mašīnas) vai piekabes ar centrāli novietotu asi (vai maināmas velkamas mašīnas) gadījumā arī slodze uz sakabes punktu: …

2.2.3. Ierobežojumi šīs (šo) masas(–u) sadalījumam pa asīm (norāda minimālos ierobežojumus procentos uz priekšējo asi un uz pakaļējo asi) un puspiekabes (vai maināmas velkamas mašīnas) vai piekabes ar centrāli novietotu asi (vai maināmas velkamas mašīnas) gadījumā arī slodzei uz sakabes punktu: …

2.2.3.1. Masa(–as) un riepa(–as)Ass Nr.

Riepas (izmēri)

Kravnesība

Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz katru asi

Maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze (1) uz sakabes punktu:

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Slodze, kas pārnesta uz sakabes atskaites centru statiskos apstākļos.

2.2.4. Lietderīgā slodze(–es) (16) : …

2.3. Balasta masas (kopējais svars, materiāls, komponentu skaits): …

2.3.1. Šīs (šo) masas(–u) sadalījums pa asīm: …

▼M6

2.4. Tehniski pieļaujamā(-ās) vilces masa(-as) (atkarībā no sakabes tipa):

2.4.1. Nebremzēta vilces masa: …

2.4.2. Neatkarīgi bremzēta vilces masa: …

2.4.3. Ar inerci bremzēta vilces masa: …

2.4.4. Ar hidrauliskām vai pneimatiskām bremzēm nobremzētas kravas vilces masa: …

2.4.5. Traktora un piekabes savienojuma kopējā(-ās) tehniski pieļaujamā(-ās) masa(-as) katram piekabes bremzēšanas veidam: …

2.4.6. Sakabes punkta atrašanās vieta:

2.4.6.1. Augstums virs zemes:

2.4.6.1.1. Maksimālais augstums: …

2.4.6.1.2. Minimālais augstums: …

2.4.6.2. Attālums no vertikālās plaknes, kas šķērso aizmugurējās ass vidējo līniju:

2.4.6.2.1. Maksimālā vērtība: …

2.4.6.2.2. Minimālā vērtība: …

2.4.6.3. Maksimālais statiskās vertikālās slodzes spēks/tehniski pieļaujamā masa uz sakabes punktu:

2.4.6.3.1. 

 traktoram: …

2.4.6.3.2. 

 puspiekabes (maināma velkama mašīna) vai piekabes ar centrāli novietotu asi (maināma velkama mašīna): …

▼B

2.5. Garenbāze ( 17 )

2.5.1. Puspiekabēm (maināmām velkamām mašīnām):

2.5.1.1. 

 attālums starp jūgtapu un pirmo pakaļējo asi: …

2.5.1.2. 

 attālums starp jūgtapu un puspiekabes (maināmās velkamās mašīnās) aizmuguri: …

2.6. Maksimālais un minimālais attālums starp katras ass riteņiem (mēra starp parasti izmatoto riepu vai dubulto triepu simetrijas plaknēm) (nosaka ražotājs) ( 18 ): …

2.7. Transportlīdzekļa gabarītu diapazons (vispārējais un braukšanai pa ceļu):

2.7.1. Šasijai bez korpusa:

2.7.1.1. Garums ( 19 ): …

2.7.1.1.1. Maksimālais pieļaujamais nokomplektēta transportlīdzekļa garums: …

2.7.1.1.2. Minimālais pieļaujamais nokomplektēta transportlīdzekļa garums: …

2.7.1.2. Platums ( 20 ): …

2.7.1.2.1. Maksimālais pieļaujamais nokomplektēta transportlīdzekļa platums: …

2.7.1.2.2. Minimālais pieļaujamais nokomplektēta transportlīdzekļa platums: …

2.7.1.3. Augstums (transportlīdzeklim darba kārtībā) ( 21 ) (balstiekārtai, ja tāda ir, ar regulējamu augstumu norāda parasto darba stāvokli): …

2.7.1.4. Priekšējā pārkare ( 22 ): …

2.7.1.4.1. Priekšējais pārgājības leņķis: … grādi

2.7.1.5. Pakaļējā pārkare ( 23 ): …

2.7.1.5.1. Pakaļējais pārgājības leņķis: … grādi

2.7.1.5.2. Minimālā un maksimālā pieļaujamā sakabes punkta pārkare (23) : …

2.7.1.6. Klīrenss ( 24 ):

2.7.1.6.1. Starp asīm: …

2.7.1.6.2. Zem priekšējās(–ām) ass(–īm): …

2.7.1.6.3. Zem pakaļējās(–ām) ass(–īm): …

2.7.1.7. Vislielākās pieļaujamās virsbūves un/vai iekšējās apdares un/vai aprīkojuma un/vai lietderīgās slodzes smaguma centra novirzes: …

▼M6

2.7.2. Traktora gabarīti, tostarp sakabes ierīce:

2.7.2.1. Garums braukšanai pa ceļu (24) :

maksimālais: …

minimālais: …

2.7.2.2. Platums braukšanai pa ceļu (24) :

maksimālais: …

minimālais: …

2.7.2.3. Augstums braukšanai pa ceļu (24) :

maksimālais: …

minimālais: …

2.7.2.4. Priekšējā pārkare (24) :

maksimālais: …

minimālais: …

2.7.2.5. Aizmugurējā pārkare (24) :

maksimālais: …

minimālais: …

2.7.2.6. Atstarpe līdz zemei (24) :

maksimālais: …

minimālais: …

▼M2

3. MOTORS1. daļa – Vispārīga informācija3.1. Cilmmotors/motora tips (1) (3) (21)3.1.1. Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):3.1.2. Cilmmotora(-u) un (attiecīgos gadījumos) motoru saimes tips un komerciālais apraksts (1):3.1.3. Izgatavotāja tipa kodējums, kā tas norādīts uz motora(-iem), un piestiprināšanas metode:3.1.3.1. Motora tipa identifikācijas numura izvietojums, kodēšana un piestiprināšanas metode:3.1.3.2. EK sastāvdaļu tipa apstiprinājuma marķējuma izvietojums un piestiprināšanas metode:3.1.4. Izgatavotāja nosaukums un adrese:3.1.5. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s):3.1.6. Ekspluatācijas princips:dzirksteļaizdedze/kompresijaizdedze (1)tieša/netieša iesmidzināšana (1)četrtaktu/divtaktu (1)3.1.7. DegvielaDīzeļdegviela/benzīns/sašķidrināta naftas gāze/cits (1)2. daļa – Motora tips saimes ietvaros3.2. Saimes cilmmotora būtiskās īpašības (3)3.2.1. Kompresijaizdedzes motora apraksts3.2.1.1. Izgatavotājs:3.2.1.2. Izgatavotāja motora kods, kas piestiprināts motoriem:3.2.1.3. Cikls: četrtaktu/divtaktu (1)3.2.1.4. Cilindra diametrs: mm3.2.1.5. Takts: mm3.2.1.6. Cilindru skaits un izvietojums:3.2.1.7. Darba apjoms: cm33.2.1.8. Nominālais griešanās ātrums: r/min

3.2.1.9. Apgriezienu skaits maksimālā griezes momentā: r/min3.2.1.10. Kompresijas pakāpe (2):3.2.1.11. Iekšdedzes sistēmas apraksts:3.2.1.12. Degkameras un virzuļa galviņas zīmējums(-i):3.2.1.13. Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums:3.2.1.14. Dzesēšanas sistēma3.2.1.14.1. Dzesētājs3.2.1.14.1.1. Dzesētāja veids:3.2.1.14.1.2. Cirkulācijas sūknis(-ņi): ir/nav (1)3.2.1.14.1.3. Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos):3.2.1.14.1.4. Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos):3.2.1.14.2. Gaiss3.2.1.14.2.1. Ventilators: ir/nav (1)3.2.1.14.2.2. Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos):3.2.1.14.2.3. Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos):3.2.1.15. Izgatavotāja pieļautā temperatūra:3.2.1.15.1. Šķidrumdzese: maksimālā temperatūra pie izejas:3.2.1.15.2. Gaisdzese: atskaites punkts:Maksimālā temperatūra pie atskaites punkta: K3.2.1.15.3. Maksimālā uzpūtes gaisa temperatūra starpdzesētāja izejā (attiecīgos gadījumos): K3.2.1.15.4. Maksimālā izplūdes temperatūra tajā izplūdes caurules(-ļu) punktā, kas piekļaujas izplūdes kolektora(-u) ārējam atlokam(-iem): K3.2.1.15.5. Smērvielas temperatūra: minimālā: K maksimālā: K3.2.1.16. Uzpūtes iekārta: ir/nav (1)3.2.1.16.1. Marka:3.2.1.16.2. Tips:3.2.1.16.3. Sistēmas apraksts (piem., maksimālais uzpūtes spiediens, spiediena samazināšanas vārsts, attiecīgos gadījumos):3.2.1.16.4. Starpdzesētājs: ir/nav (1)3.2.1.17. Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora nominālā griešanās ātruma un pie 100 % slodzes: kPa3.2.1.18. Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie motora nominālā griešanās ātruma un pie 100 % slodzes: kPa

▼M9

3.2.2.   Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai

3.2.2.1. Ierīce kartera gāzu pārstrādei: ir/nav (1)

3.2.2.2. Papildu ierīces piesārņojuma novēršanai (ja tādas ir un ja uz tām neattiecas cita pozīcija)

3.2.2.2.1. Katalītiskais pārveidotājs: ir/nav (1)

3.2.2.2.1.1. Marka(-as): …

3.2.2.2.1.2. Tips(-i): …

3.2.2.2.1.3. Katalītisko pārveidotāju un elementu skaits: …

3.2.2.2.1.4. Katalītiskā(-o) pārveidotāja(-u) izmēri un tilpums: …

3.2.2.2.1.5. Katalītiskās darbības veids: …

3.2.2.2.1.6. Dārgmetālu kopējais daudzums: …

3.2.2.2.1.7. Relatīvā koncentrācija: …

3.2.2.2.1.8. Substrāts (struktūra un materiāls): …

3.2.2.2.1.9. Elementa blīvums: .…

3.2.2.2.1.10. Katalītiskā pārveidotāja(-u) korpusa tips: …

3.2.2.2.1.11. Katalītiskā(-o) pārveidotāja(-u) novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz motoram): …

3.2.2.2.1.12. Normālais ekspluatācijas temperatūras diapazons (K): …

3.2.2.2.1.13. Izmantojamais reaģents (attiecīgā gadījumā): …

3.2.2.2.1.13.1. Katalītiskajai reakcijai nepieciešamā reaģenta tips un koncentrācija: …

3.2.2.2.1.13.2. Normālais reaģenta darbības temperatūras diapazons: …

3.2.2.2.1.13.3. Starptautiskais standarts (attiecīgā gadījumā): …

3.2.2.2.1.14. NOx sensors: ir/nav (1)

3.2.2.2.2. Skābekļa sensors: ir/nav (1)

3.2.2.2.2.1. Marka(-as): …

3.2.2.2.2.2. Tips(-i): …

3.2.2.2.2.3. Novietojums: …

3.2.2.2.3. Gaisa iesmidzināšana: ir/nav (1)

3.2.2.2.3.1. Tips (ar gaisa impulsu, ar gaisa sūkni u. tml.): …

3.2.2.2.4.  EGR: ir/nav (1)

3.2.2.2.4.1. Īpašības (dzesēts/nedzesēts, augsts spiediens / zems spiediens u. c.): …

3.2.2.2.5. Daļiņu filtrs: ir/nav (1)

3.2.2.2.5.1. Daļiņu filtra izmēri un tilpums: …

3.2.2.2.5.2. Daļiņu filtra tips un konstrukcija: …

3.2.2.2.5.3. Novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz motoram): …

3.2.2.2.5.4. Reģenerācijas metodes vai sistēmas apraksts un/vai rasējums: …

3.2.2.2.5.5. Normālas ekspluatācijas temperatūras (K) un spiediena (kPa) diapazons: …

3.2.2.2.6. Citas sistēmas: ir/nav (1)

3.2.2.2.6.1. Apraksts un darbība: …

▼M2

3.2.3. Degvielas padeve3.2.3.1. Padeves sūknisSpiediens vai (2) raksturojoša diagramma kPa3.2.3.2. Iesmidzināšanas sistēma3.2.3.2.1. Sūknis3.2.3.2.1.1. Marka(-s):3.2.3.2.1.2. Tips(-i):3.2.3.2.1.3. Padeve: mm3 (2) uz takti vai ciklu, kad ir šāds sūkņa apgriezienu skaits: r/min (nomināls) un r/min (maksimālais griezes moments) attiecīgi, vai raksturojoša diagrammaNorādīt, kāda metode tiek izmantota: motors/sūkņa stends (1)3.2.3.2.1.4. Iesmidzināšanas apsteidze3.2.3.2.1.4.1. Iesmidzināšanas apsteidzes raksturlīkne (2):3.2.3.2.1.4.2. Momenta iestatījums (2):3.2.3.2.2. Iesmidzināšanas cauruļvadi:3.2.3.2.2.1. Garums mm3.2.3.2.2.2. Iekšējais diametrs mm3.2.3.2.3. Smidzinātājs(-i)3.2.3.2.3.1. Marka(-s):3.2.3.2.3.2. Tips(-i):3.2.3.2.3.3. Atvēršanās spiediens (2) vai raksturojoša diagramma:3.2.3.2.4. Regulators3.2.3.2.4.1. Marka(-s):3.2.3.2.4.2. Tips(-i):3.2.3.2.4.3. Apgriezienu skaits, pie kura iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze (2): r/min3.2.3.2.4.4. Maksimālais brīvgaitas apgriezienu skaits (2): r/min3.2.3.2.4.5. Brīvgaitas griešanās ātrums (2): r/min3.2.3.3. Aukstās palaišanas sistēma3.2.3.3.1. Marka(-s):3.2.3.3.2. Tips(-i):3.2.3.3.3. Apraksts:3.2.4. Vārstu laikiestate3.2.4.1. Maksimālais vārsta gājiens un atvēršanās un aizvēršanās leņķi attiecībā pret augšējo maiņas punktu vai līdzīgi parametri:3.2.4.2. Atskaites termiskās atstarpes un/vai iestatīšanas diapazons (1)

►(1) M9  

3.2.4.3. Mainīga vārstu laikiestates sistēma (attiecīgos gadījumos un pie ieplūdes un/vai izplūdes)3.2.4.3.1. Tips: nepārtrauktas darbības vai ieslēdzams/izslēdzams3.2.4.3.2. Ekscentra fāzes nobīdes leņķis:3.2.5. Atveres konfigurācija3.2.5.1. Vieta, lielums un skaits:3.2.6. Elektroniska vadības sistēmaJa motoram ir elektroniska vadības sistēma, jāsniedz informācija par tās darbību, tostarp šāda:3.2.6.1. Marka:3.2.6.2. Tips:3.2.6.3. Detaļas numurs:3.2.6.4. Motora elektroniskās vadības sistēmas atrašanās vieta:3.2.6.4.1. Ko tā uztver:3.2.6.4.2. Ko tā vada:3. daļa – Kompresijaizdedzes motoru saime3.3. Motoru saimes būtiskās īpašības3.3.1. Motora tipu uzskaitījums saimē3.3.1.1. Motoru saimes nosaukums:

►(1) M9  

▼M9 

Standarta motors (1)

Motori saimē (2)

Motora tips

 
 
 
 
 

Cilindru skaits

 
 
 
 
 

Nominālais apgriezienu skaits (min–1)

 
 
 
 
 

Degvielas padeve virzuļa gājienam (mm3) dīzeļmotoriem, degvielas plūsma (g/h) benzīna motoriem pie nominālās efektīvās jaudas

 
 
 
 
 

Nominālā lietderīgā jauda (kW)

 
 
 
 
 

Apgriezienu skaits pie maksimālās jaudas (min–1)

 
 
 
 
 

Maksimālā lietderīgā jauda (kW)

 
 
 
 
 

Apgriezienu skaits pie maksimālā griezes momenta (min–1)

 
 
 
 
 

Degvielas padeve virzuļa gājienam (mm3) dīzeļmotoriem, degvielas plūsma (g/h) benzīna motoriem pie maksimālā griezes momenta

 
 
 
 
 

Maksimālais griezes moments (Nm)

 
 
 
 
 

Zemākais apgriezienu skaits tukšgaitā (min–1)

 
 
 
 
 

Cilindra darba tilpums (% no standarta motora)

100

 
 
 
 

(1)   Plašāku informāciju skatīt 3.2. iedaļā.

(2)   Plašāku informāciju skatīt 3.4. iedaļā.

▼M2

4. daļa – Motora tips3.4. Motora tipa būtiskās īpašības3.4.1. Motora apraksts3.4.1.1. Izgatavotājs:3.4.1.2. Izgatavotāja motora kods, kas piestiprināts motoriem:3.4.1.3. Cikls: četrtaktu/divtaktu (1)3.4.1.4. Cilindra diametrs: mm3.4.1.5. Takts: mm3.4.1.6. Cilindru skaits un izkārtojums:3.4.1.7. Darba apjoms: cm33.4.1.8. Nominālais griešanās ātrums: . r/min3.4.1.9. Apgriezienu skaits maksimālā griezes momentā: r/min3.4.1.10. Kompresijas pakāpe (2):3.4.1.11. Iekšdedzes sistēma:3.4.1.12. Degkameras un virzuļa galviņas zīmējums(-i):3.4.1.13. Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums:3.4.1.14. Dzesēšanas sistēma3.4.1.14.1. Dzesētājs3.4.1.14.1.1. Dzesētāja veids:3.4.1.14.1.2. Cirkulācijas sūknis(-ņi): ir/nav (1)3.4.1.14.1.3. Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos):3.4.1.14.1.4. Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos):3.4.1.14.2. Gaiss3.4.1.14.2.1. Ventilators: ir/nav (1)3.4.1.14.2.2. Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos):3.4.1.14.2.3. Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos):3.4.1.15. Izgatavotāja pieļautā temperatūra:3.4.1.15.1. Šķidrumdzese: maksimālā temperatūra pie izejas: K3.4.1.15.2. Gaisdzese: atskaites punkts:Maksimālā temperatūra pie atskaites punkta: K3.4.1.15.3. Maksimālā uzpūtes gaisa temperatūra starpdzesētāja izejā (attiecīgos gadījumos): K3.4.1.15.4. Maksimālā izplūdes temperatūra tajā izplūdes caurules(-ļu) punktā, kas piekļaujas izplūdes kolektora(-u) ārējam(-iem) atlokam(-iem): K3.4.1.15.5. Smērvielas temperatūra: minimālā: K maksimālā: K

3.4.1.16. Uzpūtes iekārta: ir/nav (1)3.4.1.16.1. Marka:3.4.1.16.2. Tips:3.4.1.16.3. Sistēmas apraksts (piem., maksimālais uzpūtes spiediens, spiediena samazināšanas vārsts, attiecīgos gadījumos):3.4.1.16.4. Starpdzesētājs: ir/nav (1)3.4.1.17. Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora nominālā griešanās ātruma un pie 100 % slodzes: kPa3.4.1.18. Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie motora nominālā griešanās ātruma un pie 100 % slodzes: kPa (2)

▼M9

3.4.2.   Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai

3.4.2.1. Ierīce kartera gāzu pārstrādei: ir/nav (1) …

3.4.2.2. Papildu ierīces piesārņojuma novēršanai (ja tādas ir un ja uz tām neattiecas cita pozīcija)

3.4.2.2.1. Katalītiskais pārveidotājs: ir/nav (1)

3.4.2.2.1.1. Marka(-as): …

3.4.2.2.1.2. Tips(-i): …

3.4.2.2.1.3. Katalītisko pārveidotāju un elementu skaits: …

3.4.2.2.1.4. Katalītiskā(-o) pārveidotāja(-u) izmēri un tilpums: …

3.4.2.2.1.5. Katalītiskās darbības veids: …

3.4.2.2.1.6. Dārgmetālu kopējais daudzums: …

3.4.2.2.1.7. Relatīvā koncentrācija: …

3.4.2.2.1.8. Substrāts (struktūra un materiāls): …

3.4.2.2.1.9. Elementa blīvums: …

3.4.2.2.1.10. Katalītiskā pārveidotāja(-u) korpusa tips: …

3.4.2.2.1.11. Katalītiskā(-o) pārveidotāja(-u) novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz motoram): …

3.4.2.2.1.12. Normālais ekspluatācijas temperatūras diapazons (K): …

3.4.2.2.1.13. Izmantojamais reaģents (attiecīgā gadījumā): …

3.4.2.2.1.13.1. Katalītiskajai reakcijai nepieciešamā reaģenta tips un koncentrācija: …

3.4.2.2.1.13.2. Normālais reaģenta darbības temperatūras diapazons: …

3.4.2.2.1.13.3. Starptautiskais standarts (attiecīgā gadījumā): …

3.4.2.2.1.14. NOx sensors: ir/nav (1)

3.4.2.2.2. Skābekļa sensors: ir/nav (1)

3.4.2.2.2.1. Marka(-as): …

3.4.2.2.2.2. Tips(-i): …

3.4.2.2.2.3. Novietojums: …

3.4.2.2.3. Gaisa iesmidzināšana: ir/nav (1)

3.4.2.2.3.1. Tips (ar gaisa impulsu, ar gaisa sūkni u. tml.): …

3.4.2.2.4.  EGR: ir/nav (1)

3.4.2.2.4.1. Īpašības (dzesēts/nedzesēts, augsts spiediens / zems spiediens u. c.): …

3.4.2.2.5. Daļiņu filtrs: ir/nav (1)

3.4.2.2.5.1. Daļiņu filtra izmēri un tilpums: …

3.4.2.2.5.2. Daļiņu filtra tips un konstrukcija: …

3.4.2.2.5.3. Novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz motoram): …

3.4.2.2.5.4. Reģenerācijas metodes vai sistēmas apraksts un/vai rasējums: …

3.4.2.2.5.5. Normālas ekspluatācijas temperatūras (K) un spiediena (kPa) diapazons: …

3.4.2.2.6. Citas sistēmas: ir/nav (1)

3.4.2.2.6.1. Apraksts un darbība: …

▼M2

3.4.3. Degvielas padeve3.4.3.1. Padeves sūknisSpiediens vai (2) raksturojoša diagramma kPa3.4.3.2. Iesmidzināšanas sistēma3.4.3.2.1. Sūknis3.4.3.2.1.1. Marka(-s):3.4.3.2.1.2. Tips(-i):3.4.3.2.1.3. Padeve: un mm3 (2) uz takti vai ciklu, kad ir šāds sūkņa apgriezienu skaits:r/min (nomināls) un r/min (maksimālais griezes moments) attiecīgi, vai raksturojoša diagrammaNorādīt, kāda metode izmantota: motors/sūkņa stends (1)3.4.3.2.1.4. Iesmidzināšanas apsteidze3.4.3.2.1.4.1. Iesmidzināšanas apsteidzes raksturlīkne (2):3.4.3.2.1.4.2. Momenta iestatījums (2):3.4.3.2.2. Iesmidzināšanas cauruļvadi3.4.3.2.2.1. Garums mm3.4.3.2.2.2. Iekšējais diametrs mm3.4.3.2.3. Smidzinātājs(-i)3.4.3.2.3.1. Marka(-s):3.4.3.2.3.2. Tips(-i):3.4.3.2.3.3. Atvēršanās spiediens (2) vai raksturojoša diagramma (1):

3.4.3.2.4. Regulators(-i):3.4.3.2.4.1. Marka(-s):3.4.3.2.4.2. Tips(-i):3.4.3.2.4.3. Apgriezienu skaits, pie kura iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze (2): r/min3.4.3.2.4.4. Maksimālais brīvgaitas apgriezienu skaits (2): r/min3.4.3.2.4.5. Brīvgaitas griešanās ātrums (2): r/min3.4.4. Aukstās palaišanas sistēma3.4.4.1. Marka(-s):3.4.4.2. Tips(-i):3.4.4.3. Apraksts:3.4.5. Vārstu laikiestate3.4.5.1. Maksimālais vārsta gājiens un atvēršanās un aizvēršanās leņķi attiecībā pret augšējo maiņas punktu vai līdzīgi parametri:3.4.5.2. Atskaites termiskās atstarpes un/vai iestatīšanas diapazons (1):3.4.5.3. Mainīga vārstu laikiestates sistēma (attiecīgos gadījumos un pie ieplūdes un/vai izplūdes)3.4.5.3.1. Tips: nepārtrauktas darbības vai ieslēdzams/izslēdzams3.4.5.3.2. Ekscentra fāzes nobīdes leņķis;3.4.6. Atveres konfigurācija3.4.6.1. Vieta, lielums un skaits:3.4.7. Elektroniska vadības sistēmaJa motoram ir elektroniska vadības sistēma, jāsniedz informācija par tās darbību, tostarp šāda:3.4.7.1. Marka:3.4.7.2. Tips:3.4.7.3. Detaļas numurs:3.4.7.4. Motora elektroniskās vadības sistēmas atrašanās vieta:3.4.7.4.1. Ko tā uztver:3.4.7.4.2. Ko tā vada:

►(1) M9  

▼M9

3.5.   Motora jauda

3.5.1. Motora maksimālā lietderīgā jauda: … kW pie … min–1 (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/68/EK ( 25 ))

3.5.2. Motora nominālā lietderīgā jauda: … kW pie … min–1 (saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK)

3.5.3. Fakultatīvi: jauda, lietojot jaudas noņemšanas vārpstu (PTO), ja tāda ir, pie nominālā apgriezienu skaita (saskaņā ar ESAO kodeksu 2 vai ISO 789-1 1990)Jaudas noņemšanas vārpstas (PTO) standarta apgriezienu skaits

(min–1)

Atbilstošais motora apgriezienu skaits

(min–1)

Jauda

(kW)

1–540

 
 

2–1 000

 
 

3–540 ECO

 
 

4–1 000ECO

 
 

▼B

4.   TRANSMISIJA ( 26 )

4.1. Transmisijas sistēmas shēma: …

4.2. Tips (mehāniskā, hidrauliskā, elektriskā u.c.): …

4.2.1. Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: …

4.3. Motora spararata inerces moments: …

4.3.1. Papildu inerces moments ar izslēgtu pārnesumu: …

4.4. Sajūgs (tips) (ja ir): …

4.4.1. Maksimālā griezes momenta pārveidošana (ja ir): …

4.5. Pārnesumkārba (tips, tiešie pārnesumi, pārnesumu pārslēgšanas veids) (ja ir)

4.6. Pārnesumskaitļi (ja ir) ar vai bez sadales kārbas ( 27 )Pārnesums

Pārnesumkārbas pārnesumskaitlis

Sadales kārbas pārnesumskaitlis

Galvenā pārvada pārnesumskaitlis

Kopējais pārnesumskaitlis

Variatora maksimums (1)

1

2

3

 
 
 
 

Variatora minimums (1)

Atpakaļgaita

1

 
 
 
 

(1)   Bezpakāpju pārnesumkārba (CVT).

4.6.1. Maksimālie riepu izmēri uz dzenošajām asīm: …

4.7. Aprēķinātais traktora maksimālais projektētais ātrums lielākajā pārnesumā (uzrādīt aprēķinu faktorus) (27) : … km/h

4.7.1. Izmērītais maksimālais ātrums: … km/h

4.8. Faktiskais taisnvirziena kustības attālums, kas atbilst vienam pilnam dzenošo riteņu apgriezienam: …

4.9. Ātruma regulators: ir/nav ( 28 )

4.9.1. Apraksts: …

4.10. Spidometrs, tahometrs un hronometrs (ja ir)

4.10.1. Spidometrs (ja ir)

4.10.1.1. Darbības princips un piedziņas mehānisma apraksts: …

4.10.1.2. Mēraparāta konstante: …

4.10.1.3. Mēraparāta pieļaujamā novirze: …

4.10.1.4. Kopējais transmisijas koeficients: …

4.10.1.5. Mēraparāta skalas vai citu rādītāju dizains: …

4.10.1.6. Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: …

4.10.2. Tahometrs un hronometrs (ja uzstādīts): ir/nav (28) 

4.11. Diferenciāļa bloķētājmehānisms (ja uzstādīts): ir/nav (28) 

4.12. Jūgvārpstas(–u) (apgriezienu skaits minūtē un tā attiecība pret motora apgriezienu skaitu) (skaits, tips un atrašanās vieta):

4.12.1. 

 galvenā jūgvārpsta(–as): …

4.12.2. 

 citas: …

4.12.3. Jūgvārpstas aizsargs(–i) (apraksts, izmēri, rasējumi, fotoattēli): …

4.13. Motora detaļu, izvirzīto daļu un riteņu aizsardzība (apraksts, rasējumi, skices, fotoattēli):

4.13.1. Viena aizsargājoša virsma: …

4.13.2. Vairākas aizsargājošas virsmas: …

4.13.3. Aizsardzība ar pilnīgu iekapsulēšanu: …

4.14. Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: …

5.   ASIS

5.1. Katras ass apraksts: …

5.2. Marka (ja ir): …

5.3. Tips (ja ir): …

6.   BALSTIEKĀRTA (ja ir)

6.1. Galējās (noradot mazāko un lielāko) riepu/riteņu kombinācijas (ja ir) (izmēri, parametri, spiediens riepās braukšanai pa ceļu, riteņu izmēri un priekšējo/pakaļējo riteņu kombinācijas): …

6.2. Katras ass vai riteņa balstiekārtas tips (ja ir): …

6.2.1. Augstuma regulācija: ir/nav/pēc izvēles ( 29 )

6.2.2. Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: …

6.3. Citas ierīces (ja ir): …

7.   STŪRES IEKĀRTA (aprakstoša diagramma)

7.1. Stūres iekārtas kategorija: manuālā/ar pastiprinātāju/servostūre (29) 

7.1.1. Reversīva vadītāja pozīcija (apraksts): …

7.2. Transmisija un vadība

7.2.1. Stūres pārvada tips (norāda priekšējo un pakaļējo, ja ir): …

7.2.2. Savienojums ar riteņiem (tostarp tāds, kas nav mehānisks; norāda priekšējiem un pakaļējiem, ja ir): …

7.2.2.1. Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: …

7.2.3. Pastiprināšanas metode, ja ir: …

7.2.3.1. Metode un darbības shēma, marka(–as) un tips(–i): …

7.2.4. Visas stūres iekārtas diagramma, kurā norādīta dažādu ierīču, kas var ietekmēt stūrēšanu, atrašanās vieta transportlīdzeklī: …

7.2.5. Stūrēšanas ierīces(–u) shematiska diagramma(–as): …

7.2.6. Stūres vadības ierīces regulēšanas diapazons un metode, ja tāda ir: …

7.3. Maksimālais riteņu pagriešanas leņķis (ja ir).

7.3.1. Pa labi: … grādi

Stūres rata apgriezienu skaits: …

7.3.2. Pa kreisi: … grādi

Stūres rata apgriezienu skaits: …

7.4. Minimālais pagrieziena aplis (nebremzējot) ( 30 )

7.4.1. Pa labi: … mm

7.4.2. Pa kreisi: … mm

7.5. Stūrēšanas ierīces regulēšanas metode (ja ir): …

7.6. Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: …

8.   BREMZES (kopskice un darbības shēma) ( 31 )

8.1. Darba bremžu sistēma: …

8.2. Sekundārā bremžu sistēma (ja ir): …

8.3. Stāvbremze: …

8.4. Jebkura papildbremžu iekārta(–as) (un jo īpaši palēninātāji): …

8.5. Transportlīdzekļiem ar bremžu pretbloķēšanas sistēmām – sistēmas darbības (tostarp visu elektronisko detaļu) apraksts, elektriskā blokshēma, hidrauliskā vai pneimatiskā kontūra shēma: …

8.6. Bremžu sistēmas sastāvdaļu saraksts ar precīzām norādēm: …

8.7. Lielākais pieļaujamais riepu izmērs bremzējamām asīm: …

8.8. Aprēķins bremžu sistēmai (attiecības noteikšana starp riteņu aploču bremzēšanas kopējo spēku un vadītāja radītā spiediena spēku): …

8.9. Labās un kreisās puses bremžu pievada bloķēšana: …

8.10. Ārējas enerģijas avots(–i) (ja ir) (parametri, energoakumulatora ietilpība, maksimālais un minimālais spiediens, spiediena rādītājs un minimālā spiediena signālierīce uz kontrolmērinstrumentu paneļa, vakuuma kameras un padeves vārsts, kompresori, spiediena iekārtu atbilstība noteikumiem) …

8.11. Transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar piekabju bremžu iekārtām

8.11.1. Piekabes bremžu iedarbināšanas ierīce (apraksts, parametri): …

8.11.2. Mehānisks/hidraulisks/pneimatisks pievads ( 32 )

8.11.3. Savienotāji, sakabes ierīces, drošības ierīces (apraksts, rasējums, skice): …

8.11.4. Vienvada vai divvadu bremžu pievads (32) 

8.11.4.1. Barošanas spiediena pārslodze (1 vads): … kPa

8.11.4.2. Barošanas spiediena pārslodze (2 vadi): … kPa

9.   REDZAMĪBAS ZONA, STIKLOJUMS, PRIEKŠĒJĀ STIKLA TĪRĪTĀJI UN ATPAKAĻSKATA SPOGUĻI

9.1. Redzamības zona

9.1.1. Rasējums(–i) vai fotoattēls(–i) ar norādītu to detaļu atrašanās vietu, kas atrodas priekšējās redzamības laukā: …

9.2. Stiklojums

9.2.1. Dati, kas nepieciešami atskaites punkta ātrai noteikšanai: …

9.2.2. Priekšējais stikls(–i)

9.2.2.1. Izmantotais(–ie) materiāls(–i): …

9.2.2.2. Montāžas metode: …

9.2.2.3. Slīpuma leņķis(–i): … grādi

9.2.2.4. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme(–es): …

9.2.2.5. Priekšējā stikla aprīkojums un tā atrašanās vieta un visu elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: …

9.2.3. Citi stikli(–i)

9.2.3.1. Atrašanās vieta(–as): …

9.2.3.2. Izmantotais(–ie) materiāls(–i): …

9.2.3.3. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme(–es): …

9.2.3.4. Sānu stikla pacēlāja elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: …

9.3. Priekšējā stikla tīrītāji: ir/nav ( 33 ) (apraksts, skaits, darbināšanas biežums): …

9.4. Atpakaļskata spogulis(–ļi)

9.4.1. Klase(–es): …

9.4.2. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme(–es): …

9.4.3. Atrašanās vieta attiecībā pret transportlīdzekļa virsbūvi (rasējumi): …

9.4.4. Stiprināšanas metode(–es): …

9.4.5. Papildaprīkojums, kas varētu ierobežot redzamības zonu aizmugurē: …

9.4.6. Regulēšanas sistēmas elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: …

9.5. Pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīces

9.5.1. Tehniskais apraksts: …

10.   APGĀŠANĀS AIZSARGKONSTRUKCIJAS, AIZSARDZĪBA PRET NELABVĒLĪGIEM LAIKA APSTĀKĻIEM, SĒDVIETAS, KRAVAS PLATFORMAS

10.1. Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (rasējumi mērogā, fotoattēli (ja ir), apraksts)

10.1.1. Rāmis(–i):

10.1.1.0. Ir/nav (33) 

10.1.1.1. Preču zīme(–es): …

10.1.1.2. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme(–es): …

10.1.1.3. Iekšējie un ārējie izmēri: …

10.1.1.4. Materiāls(–i) un izgatavošanas metode: …

10.1.2. Kabīne(–es)

10.1.2.0. Ir/nav (33) 

10.1.2.1. Preču zīme(–es): …

10.1.2.2. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme(–es): …

10.1.2.3. Durvis (skaits, izmēri, atvēršanas virziens, slēgmehānismi un viras): …

10.1.2.4. Logi un avārijas izeja(–s) (skaits, izmēri, atrašanās vietas): …

10.1.2.5. Citas ierīces aizsardzībai pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem (apraksts): …

10.1.2.6. Iekšējie un ārējie izmēri: …

10.1.3. Apgāšanās aizsargkonstrukcija(–as), kas uzstādīta(–as) priekšā/aizmugurē (33) , nolaižama(–as) vai nenolaižama(–as) (33) 

10.1.3.0. Ir/nav (33) 

10.1.3.1. Apraksts (atrašanās vieta, stiprināšana utt.): …

10.1.3.2. Preču zīme(–es) vai nosaukums(–i): …

10.1.3.3. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme(–s): …

10.1.3.4. Izmēri: …

10.1.3.5. Materiāls(–i) un uzbūves veids: …

10.2. Darbības telpa un piekļuve vadītāja vietai (apraksts, parametri, rasējumi mērogā): …

10.3. Sēdvietas un kāju balsti

10.3.1. Vadītāja vieta(–as) (rasējumi, fotoattēli, apraksts) …

10.3.1.1. Preču zīme(–es) vai nosaukums(–i): …

10.3.1.2. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme(–es): …

10.3.1.3. Sēdekļa tipa kategorija: A kategorija I/II/III klase, B kategorija: ( 34 )

10.3.1.4. Atrašanās vieta un galvenie parametri: …

10.3.1.5. Regulēšanas sistēma: …

10.3.1.6. Pārvietošanas un bloķēšanas sistēma: …

10.3.2. Pasažieru sēdvietas (skaits, izmēri, atrašanās vieta un raksturlielumi): …

10.3.3. Kāju balsti (skaits, izmēri un atrašanās vieta): …

10.4. Kravas platforma

10.4.1. Izmēri:… mm

10.4.2. Atrašanās vieta: …

10.4.3. Tehniski pieļaujamā slodze: … kg

10.4.4. Slodzes sadalījums pa asīm: … kg

10.5. Radiotraucējumu slāpēšana

10.5.1. Motora nodalījumu un tam tuvāko pasažieru salona daļu veidojošās virsbūves daļas formas un materiālu apraksts un rasējumi/fotoattēli: …

10.5.2. Motora nodalījumā ievietoto metāla sastāvdaļu (piem., apsildīšanas ierīču, rezerves riteņa, gaisa filtra, stūres mehānisma u.c.) novietojuma rasējumi vai fotoattēli: …

10.5.3. Radiotraucējumu kontroles ierīču saraksts un rasējums: …

10.5.4. Dati par līdzstrāvas pretestības nominālvērtību un – rezistīvu aizdedzes kabeļu gadījumā – par to nominālo pretestību uz vienu metru: …

11.   APGAISMES IERĪCES UN GAISMAS SIGNĀLIERĪCES (transportlīdzekļa virsbūves skices mērogā ar norādītu visu apgaismes ierīču un gaismas signālierīču izvietojumu; skaitu, elektrisko shēmu, EK tipa apstiprinājuma zīmi un gaismas krāsu)

11.1. Obligātās ierīces

11.1.1. Galvenie tuvās gaismas lukturi: …

11.1.2. Priekšējie gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturi: …

11.1.3. Pakaļējie gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturi: …

11.1.4. Virzienrādītāji:

 priekšējie: …

 pakaļējie: …

 sānu: …

11.1.5. Pakaļējie atstarotāji: …

11.1.6. Pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturi: …

11.1.7. Bremžu signāllukturi: …

11.1.8. Avārijas signālierīce: …

11.2. Fakultatīvas ierīces:

11.2.1. Galvenie tālās gaismas lukturi: …

11.2.2. Priekšējie miglas lukturi: …

11.2.3. Pakaļējie miglas lukturi: …

11.2.4. Atpakaļgaitas lukturi: …

11.2.5. Darba lukturi: …

11.2.6. Stāvgaismas lukturi: …

11.2.7. Kontūrgaismu lukturi: …

11.2.8. Piekabes virzienrādītāju signalizators(–i): …

11.3. Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir), kas nav spuldzes, īss apraksts: …

12.   DAŽĀDI

12.1. Skaņas signālierīce(–es) (atrašanās vieta): …

12.1.1. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme(–es): …

12.2. Traktoru un piekabju mehāniskās sakabes ierīces

12.2.1. Sakabes ierīču tips(–i): …

12.2.2. Preču zīme (–es): …

12.2.3. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme(–es): …

12.2.4. Ierīce projektēta maksimālai horizontālai slodzei … kg; un maksimālai vertikālai slodzei (ja ir) … kg ( 35 )

12.3. Hidrauliskais pacēlājs – trīs punktu sakabes ierīce: ir/nav ( 36 )

12.4. Piekabes apgaismes ierīču un gaismas signālierīču pieslēgšanas vieta (apraksts): …

12.5. Vadības ierīču ierīkošana, atrašanās vieta, darbība un marķējums (apraksts, fotoattēli vai diagrammas): …

12.6. Pakaļējās numura zīmes atrašanās vieta (forma un izmēri): …

12.7. Priekšējā sakabes ierīce (rasējums mērogā): …

12.8. Transportlīdzeklī uzstādīto vai transportlīdzekļa vilkto iekārtu darbības un vadības nodrošināšanai izmantoto elektronisko ierīču apraksts: …

B PARAUGS

Vienkāršotais informācijas dokuments transportlīdzekļa EK tipa apstiprināšanai

I DAĻA

B paraugs izmantojams, ja ir pieejams viens vai vairāki EK tipa apstiprinājuma vai EK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar atsevišķajām direktīvām.

Attiecīgo EK tipa apstiprinājuma vai EK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikātu numuri jānorāda tabulā III daļā.

III pielikumā minētā informācija (atbilstības sertifikāts) jānorāda 1. līdz 12. nodaļā turpmāk un par katru transportlīdzekļa tipu/variantu/versiju.

Ja nav EK tipa apstiprinājuma vai EK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikātu, kas izdoti saskaņā ar atsevišķo direktīvu, informācijas dokumenta A paraugā minēto informāciju jāsniedz attiecībā uz atbilstošajām nodaļām.0.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

0.1.

Marka(–as) (ražotāja preču zīme): …

0.2.

Tips (norāda visus variantus un versijas): …

0.2.0.

Stāvoklis attiecībā uz transportlīdzekļa pabeigtību:

pabeigtam/nokomplektētām/nepabeigtam transportlīdzeklim (1)

Nokomplektēta transportlīdzekļa gadījumā, norāda iepriekšējā ražotāja nosaukumu un adresi un nepabeigtā vai pabeigtā transportlīdzekļa apstiprinājuma numuru.

0.2.1.

Tirdzniecības nosaukums(–i) (ja ir): …

0.3.

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz transportlīdzekļa:

0.3.1.

Ražotāja plāksnīte (piestiprināšanas vieta un veids): …

0.3.2.

Šasijas numurs (atrašanās vieta): …

0.4.

Transportlīdzekļa kategorija (1): …

0.5.

Ražotāja nosaukums un adrese: …

0.7.

Detaļas un atsevišķas tehniskas vienības gadījumā – apstiprinājuma zīmes stiprinājuma vieta un veids: …

0.8.

Montāžas rūpnīcas(–u) nosaukums(–i) un adrese(–es): …

1.

TRANSPORTLĪDZEKĻA UZBŪVES VISPĀRĪGIE PARAMETRI

(Pievieno ¾ priekšas un ¾ aizmugures fotoattēlus vai rasējumus prototipa versijai un visa transportlīdzekļa rasējumu mērogā.)

2.

MASAS UN GABARĪTI

3.

MOTORS

4.

TRANSMISIJA

5.

ASIS

6.

BALSTIEKĀRTA

7.

STŪRES IEKĀRTA

8.

BREMŽU IEKĀRTAS

9.

REDZAMĪBAS ZONA, STIKLOJUMS, PRIEKŠĒJĀ STIKLA TĪRĪTĀJI UN ATPAKAĻSKATA SPOGUĻI

10.

APGĀŠANĀS AIZSARGKONSTRUKCIJA, AIZSARDZĪBA PRET NELABVĒLĪGIEM LAIKA APSTĀKĻIEM, SĒDVIETAS, KRAVAS PLATFORMA

11.

APGAISMES IERĪCES UN GAISMAS SIGNĀLIERĪCES

12.

DAŽĀDI

(1)   Klasificē, ņemot vērā definīcijas, kas iekļautas Direktīvas 2003/37/EK II pielikuma A nodaļā.

II DAĻA

Tabula ar I daļā minēto vairākās pozīcijās iekļauto sastāvdaļu versiju atļautajām kombinācijām. Attiecībā uz katru šo sastāvdaļu pozīciju, saņemama vēstule, kurā identificēta tabulas pozīcija vai pozīcijas par attiecīgo sastāvdaļu vai sastāvdaļām, kas der konkrētai versijai.

Atsevišķa tabula sastādāma katram tipa variantam.

Vairākas pozīcijas sastāvdaļai, uz ko neattiecas ierobežojumi attiecībā uz to kombināciju ar kādu variantu, ieraksta slejā “Visas versijas”.

image

Šo informāciju drīkst iesniegt citā formātā vai izkārtojumā, ja vien tās saturs nemainās.

Katru variantu un versiju identificē ar ciparu vai burtu un ciparu kodu, kas arī jāieraksta attiecīgā transportlīdzekļa atbilstības sertifikātā (III pielikums).

III DAĻA

EK tipa apstiprinājuma numuri, kas attiecas uz atsevišķajām direktīvām

Turpmāk prasīto informāciju sniedz par aspektiem ( 37 ) kas attiecas uz transportlīdzekli.

Lai saņemtu EK tipa apstiprinājumu, visi attiecīgie tipa apstiprinājuma vai EK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāti (ar to pielikumiem) jāiekļauj dokumentācijā un jāuzrāda apstiprinātājām iestādēm.Priekšmets

EK tipa apstiprinājuma vai EK detaļas tipa apstiprinājuma numurs

EK tipa apstiprinājuma vai EK detaļas tipa apstiprinājuma saņemšanas datums

Tips(–i)

Variants(–i)

Versija(–as), uz ko attiecas

Piemērs

 
 
 

Bremžu iekārta

E1*76/432*97/54*0026*00

3.2.2000.

MF/320/U

E4*76/432*97/54*0039*00

1.3.2000.

MF/320/F

Paraksts: …

Ieņemamais amats: …

Datums: …
II PIELIKUMS

A NODAĻA

Transportlīdzekļu kategoriju un transportlīdzekļu tipu definīcijas

A.   Transportlīdzekļu kategorijas definē šādi:

1.   T kategorija: Riteņtraktori

 T1 kategorija: riteņtraktori, kam maksimālais projektētais ātrums nav lielāks par 40 km/h, kam minimālais attālums starp riteņiem uz vadītājam ( 38 ) tuvākās ass nav mazāks par 1 150 mm, kam pašmasa darba kārtībā ir lielāka par 600 kg un kam klīrenss nepārsniedz 1 000 mm.

 T2 kategorija: riteņtraktori, kam maksimālais projektētais ātrums nav lielāks par 40 km/h, kam minimālais attālums starp riteņiem mazāks par 1 150 mm, kam pašmasa darba kārtībā ir lielāka par 600 kg un kam klīrenss nepārsniedz 600 mm. Ja tomēr traktora ( 39 ) smaguma centra augstuma (ko mēra attiecībā pret zemi) attiecība pret vidējo minimālo attālumu starp riteņiem uz katras ass pārsniedz 0,90, maksimālo projektēto ātrumu ierobežo līdz 30 km/h.

 T3 kategorija: riteņtraktori, kam maksimālais projektētais ātrums nav lielāks par 40 km/h un kam pašmasa darba kārtībā nav lielāka par 600 kg.

 T4 kategorija: īpaši riteņtraktori, kam maksimālais projektētais ātrums nav lielāks par 40 km/h (kā noteikts 1. papildinājumā).

 T5 kategorija: riteņtraktori, kam maksimālais projektētais ātrums lielāks par 40 km/h.

2.   C kategorija: Kāpurķēžu traktori

Kāpurķēžu traktori, kam dzenošā un stūres iekārta ir kāpurķēdes un kam C1 līdz C5 kategoriju definē līdzīgi T1 līdz T5 kategorijai.

3.   R kategorija: Piekabes

 R1 kategorija: piekabes, kam tehniski pieļaujamo masu summa uz vienu asi nepārsniedz 1 500 kg.

 R2 kategorija: piekabes, kam tehniski pieļaujamo masu summa uz vienu asi ir lielāka par 1 500 kg, bet nepārsniedz 3 500 kg.

 R3 kategorija: piekabes, kam tehniski pieļaujamo masu summa uz vienu asi ir lielāka par 3 500 kg, bet nepārsniedz 21 000 kg.

 R4 kategorija: piekabes, kam tehniski pieļaujamo masu summa uz vienu asi pārsniedz 21 000 kg.

Katrā piekabju kategorijā atbilstoši projektētajam ātrumam paredzēts dalījums arī pēc rādītāja “a” vai “b”:

 “a” piekabēm ar maksimālo projektēto ātrumu, kas ir mazāks vai vienāds ar 40 km/h,

 “b” piekabēm ar maksimālo projektēto ātrumu, kas lielāks par 40 km/h.

Piemērs: Rb3 ir piekabju kategorija, kam tehniski pieļaujamo masu summa uz vienu asi ir lielāka par 3 500 kg, bet nepārsniedz 21 000 kg, un kas konstruēti, lai tos vilktu T5 kategorijas traktors.

4.   S kategorija: Maināmā velkamā mašīna

 S1 kategorija: Maināma velkama mašīna, ko paredzēts izmantot lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā un kam tehniski pieļaujamo masu summa uz vienu asi nav lielāka par 3 500 kg.

 S2 kategorija: Maināma velkama mašīna, ko paredzēts izmantot lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā un kam tehniski pieļaujamo masu summa uz vienu asi ir lielāka par 3 500 kg.

Katrā maināmo velkamo mašīnu kategorijā atbilstoši projektētajam ātrumam paredzēts dalījums arī pēc rādītāja “a” vai “b”:

 “a” maināmām velkamām mašīnām ar maksimālo projektēto ātrumu, kas ir mazāks vai vienāds ar 40 km/h,

 “b” maināmām velkamām mašīnām ar maksimālo projektēto ātrumu, kas lielāks par 40 km/h.

Piemērs: Sb2 ir kategorija maināmām velkamām mašīnām, kam tehniski pieļaujamo masu summa uz vienu asi ir lielāka par 3 500 kg un kas konstruētas, lai tās vilktu T5 kategorijas traktors.

B.   Transportlīdzekļu tipu definīcija

1.   Riteņtraktori

Šajā direktīvā:

“tips” ir vienas kategorijas traktori, kas neatšķiras vismaz attiecībā uz šādiem pamataspektiem:

 ražotājs,

 ražotāja tipa apzīmējums,

 galvenās uzbūves īpatnības un konstrukcijas pamatparametri:

 

 centrālsijas šasija/šasija ar garensijām/locīklšasija (acīmredzamas un būtiskas atšķirības),

 motors (iekšdedzes/elektrisks/hibrīds),

 asis (skaits);

“variants” ir viena tipa traktori, kas neatšķiras vismaz attiecībā uz šādiem pamataspektiem:

 motors:

 

 darbības princips,

 cilindru skaits un izvietojums,

 jaudas atšķirība nepārsniedz 30 % (lielākā ir ne vairāk kā 1,3 reizes lielāka par mazāko),

 tilpuma atšķirība nepārsniedz 20 % (lielākais ir ne vairāk kā 1,2 reizes lielāks par mazāko);

 dzenošās asis (skaits, izvietojums, savstarpējais savienojums),

 vadāmās asis (skaits un izvietojums),

 maksimālā pilnā masa neatšķiras vairāk par 10 %,

 transmisija (tips),

 apgāšanās aizsargkonstrukcija,

 bremzējamās asis (skaits),

varianta “versija” ir traktori, kas sastāv no to priekšmetu kombinācijas, kas saskaņā ar I pielikumu uzskaitīti informācijas paketē.

2.

Kāpurķēžu traktori: definē tāpat kā riteņtraktorus.

3.

Piekabes:

“tips” ir vienas kategorijas piekabes, kas neatšķiras vismaz attiecībā uz šādiem pamataspektiem:

 ražotājs,

 ražotāja tipa apzīmējums,

 galvenās uzbūves īpatnības un konstrukcijas pamatparametri,

 centrālsijas šasija/šasija ar garensijām/locīklšasija (acīmredzamas un būtiskas atšķirības),

 asis (skaits),

“variants” ir viena tipa piekabes, kas neatšķiras vismaz attiecībā uz šādiem aspektiem:

 vadāmās asis (skaits, izvietojums, savstarpējais savienojums),

 maksimālā pilnā masa neatšķiras vairāk par 10 %,

 bremzējamās asis (skaits).

4.

Maināmās velkamās mašīnas: definē tāpat kā piekabes.

B NODAĻA

Transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājuma prasību saraksts

I daļa

Atsevišķo direktīvu sarakstsNr.

Priekšmets

Pamata direktīvas un pielikumi

OV L

Piemērojamība

(T4 un C4 skat. 1. papildinājumā)

Tl

T2

T3

T5

C

R

S

1.1.

Maksimālā pilnā masa

74/151/EEK I

84, 28.3.1974., 25. lpp.

×

×

×

×

(×)

(×)

(×)

1.2.

Numura zīme

74/151/EEK II

×

×

×

×

I

(×)

(×)

1.3.

Degvielas tvertne

74/151/EEK III

×

×

×

×

I

1.4.

Balasta masas

74/151/EEK IV

×

×

 

(×)

I

1.5.

Skaņas signālierīce

74/151/EEK V

×

×

×

×

I

1.6.

Skaņas līmenis (ārējais)

74/151/EEK VI

×

×

×

(×)

I

2.1.

Maksimālais ātrums

74/152/EEK pielikuma 1. punkts

84, 28.3.1974., 33. lpp.

×

×

×

(×)

I

2.2.

Kravas platformas

74/152/EEK pielikuma 2. punkts

×

×

×

(×)

I

3.1.

Atpakaļskata spoguļi

74/346/EEK

191,15.7.1974., 1. lpp.

×

×

 

(×)

I

4.1.

Redzes zona un priekšējā stikla tīrītāji

74/347/EEK

191,15.7.1974., 5. lpp.

×

×

×

(×)

I

5.1.

Stūres iekārta

75/321/EEK

147, 9.6.1975., 24. lpp.

×

×

×

(×)

(×)

6.1.

Elektromagnētiskā savietojamība

75/322/EEK

147, 9.6.1975., 28. lpp.

×

×

×

×

I

7.1.

Bremžu iekārtas

76/432/EEK

122, 8.5.1976., 1. lpp.

×

×

×

(×)

(×)

(×)

 
 

71/320/EEK

202, 6.9.1971., 37. lpp.

×

8.1.

Pasažieru sēdvietas

76/763/EEK

262, 27.9.1976., 135. lpp.

×

×

(×)

I

9.1.

Skaņas līmenis (iekšējais)

77/311/EEK

105, 28.4.1977., 1. lpp.

×

×

×

(×)

I

10.1.

Apgāšanās aizsargkonstrukcijas

77/536/EEK

220, 29.8.1977., 1. lpp.

×

(×)

(×)

12.1.

Vadītāja vieta

78/764/EEK

255, 18.9.1978., 1. lpp.

×

×

×

(×)

(×)

13.1.

Apgaismojuma ierīkošana

78/933/EEK

325, 20.11.1978., 16. lpp.

×

××

 

(×)

I

(×)

(×)

14.1.

Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces

79/532/EEK

145, 13.6.1979., 16. lpp.

×

×

×

×

×

(×)

(×)

15.1.

Sakabes un atpakaļgaitas iekārtas

79/533/EEK

145, 13.6.1979., 20. lpp.

×

×

×

(×)

I

16.1.

Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (statiskā testēšanas)

79/622/EEK

179, 17.7.1979., 1. lpp.

×

(×)

I

17.1.

Darbības telpa, piekļūšana vadītāja vietai

80/720/EEK

194, 28.7.1980., 1. lpp.

×

×

(×)

I

18.1.

Jūgvārpstas

86/297/EEK

186, 8.7.1986., 19. lpp.

×

×

×

►M7  × ◄

I

19.1.

Aizmugurē montētas apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras riteņu bāzes traktori)

86/298/EEK

186, 8.7.1986., 26. lpp.

×

(×)

I

20.1.

Vadības ierīču ierīkošana

86/415/EEK

240, 26.8.1986., 1. lpp.

×

×

×

(×)

I

21.1.

Priekšā montētas apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras riteņu bāzes traktori)

87/402/EEK

220, 8.8.1987., 1. lpp.

×

(×)

I

22.1.

Gabarīti un piekabes masa

89/173/EEK I

67, 10.3.1989., 1. lpp.

×

×

×

(×)

I

(×)

(×)

22.2.

Stiklojums

89/173/EEK III

×

×

×

I

 
 

92/22/EEK

129, 14.5.1992., 11. lpp.

×

22.3.

Ātruma regulators

89/173/EEK II, 1

×

×

×

(×)

I

22.4.

Piedziņas sastāvdaļu aizsardzība

89/173/EEK II, 2

×

×

×

(×)

I

22.5.

Mehāniskās sakabes ierīces

89/173/EEK IV

×

×

×

(×)

I

(×)

(×)

22.6.

Obligātā izgatavotāja plāksne

89/173/EEK V

×

×

×

(×)

I

(×)

(×)

22.7.

Piekabes bremžu pievads

89/173/EEK VI

×

×

×

(×)

I

(×)

(×)

23.1.

Piesārņojošu vielu emisijas

2000/25/EK

173, 12.7.2000., 1. lpp.

×

×

×

×

×

24.1.

Riepas (1)

[…/…/EK]

×

×

×

×

(×)

(×)

25.1.

Stabilitāte (1)

[…/…/EK]

SD

26.1.

►M3  Drošības jostu stiprinājumi (3)  ◄

76/115/EEK

24, 30.1.1976., 6. lpp.

×

×

×

×

×

27.1.

Drošības jostas

77/541/EEK

220, 29.8.1977., 95. lpp.

×

28.1.

Atpakaļgaita un spidometrs

75/443/EEK

196, 26.7.1975., 1. lpp.

×

29.1.

Pretšļakatu ierīces

91/226/EEK

103, 23.4.1991., 5. lpp.

×

(×)

30.1.

Ātruma ierobežošanas ierīces

92/24/EEK

129, 14.5.1992., 154. lpp.

×

31.1.

Pakaļējās drošības konstrukcijas (1)

[…/…/EK]

SD

32.1.

Sānu aizsardzība

89/297/EEK

124, 5.5.1989.

×

(×)

(1)   Kamēr nav pieņemtas direktīvas par riepām, stabilitāti un pakaļējās drošības konstrukcijām, tas, ka atsevišķās direktīvas nav, neliedz piešķirt visa transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.

(2)   Piešķirot tipa apstiprinājumu, iekavas nelieto.

(3)   T1, T2, T3, C1, C2 un C3 kategorijas traktoriem minimālais jostas stiprinājumu skaits ir divi, kā tas N3 kategorijas transportlīdzekļu uz priekšu vērstiem vidējiem sēdekļiem noteikts Direktīvas 76/115/EEK I pielikuma I papildinājumā. Šīm traktoru kategorijām testa laikā jāpieliek slodze, kas N3 kategorijas transportlīdzekļiem noteikta minētās direktīvas I pielikuma 5.4.3. un 5.4.4. punktā.

Apzīmējumi:

Χ = piemēro pilnībā

(X) = piemēro grozītu (2)

SD = atsevišķā direktīva

– = neattiecas

I = tāpat kā T atbilstoši kategorijai

II.A daļa

Šajā tabulā atsevišķās direktīvas par “mehāniskajiem transportlīdzekļiem” (jaunākās versijas, kas ir spēkā EK tipa apstiprinājuma piešķiršanas dienā) drīkst piemērot atbilstošo atsevišķo direktīvu par “lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem” vietā.Numurs I daļas tabulā

(atsevišķās direktīvas)

“Mehānisko transportlīdzekļu” pamatdirektīvas numurs

OV L

1.5.

Skaņas signālierīce

70/388/EEK

176, 10.8.1970., 12. lpp.

1.6.

(Ārējais) skaņas līmenis

70/157/EEK

42, 23.2.1970., 16. lpp.

4.1.

Redzamības zona un priekšējā stikla tīrītāji

77/649/EEK

284, 10.10.1978., 11. lpp.

5.1.

Stūres iekārta

70/311/EEK

133, 18.6.1970., 10. lpp.

6.1.

Radiotraucējumu slāpēšana

72/245/EEK

152, 6.7.1972., 15. lpp.

7.1.

Bremžu iekārtas

71/320/EEK

202, 6.9.1971., 37. lpp.

14.1.

Pakaļējie atstarotāji

76/757/EEK

262, 27.9.1976., 32. lpp.

14.1.

Pakaļējie lukturi

76/758/EEK

262, 27.9.1976., 54. lpp.

14.1.

Virzienrādītāji

76/759/EEK

262, 27.9.1976., 71. lpp.

14.1.

Numura zīmes apgaismojums

76/760/EEK

262, 27.9.1976., 85. lpp.

14.1.

Galvenie lukturi

76/761/EEK

262, 27.9.1976., 96. lpp.

14.1.

Galvenie tuvās gaismas lukturi

76/761/EEK

14.1.

Priekšējie miglas lukturi

76/762/EEK

262, 27.9.1976., 122. lpp.

14.1.

Pakaļējie miglas lukturi

77/538/EEK

220, 29.8.1977., 60. lpp.

14.1.

Atpakaļgaitas lukturi

77/539/EEK

220, 29.8.1977., 72. lpp.

22.2.

Neplīstošais stiklojums

92/22/EEK

129, 14.5.1992., 11. lpp.

23.1.

Piesārņojošu vielu emisijas

88/77/EEK

36, 9.2.1988., 33. lpp.

II.B daļa

Še turpmāk minētie noteikumi, kuri ir pārstrādātā 1958. gada Nolīguma pielikumā un kuru jaunākās versijas Kopiena kā minētā Nolīguma puse saskaņā ar atbilstošo atsevišķo direktīvu atzīst EK tipa apstiprinājuma piešķiršanas dienā, drīkst piemērot II.A daļas tabulā minēto atbilstošo atsevišķo direktīvu par “lauksaimniecības traktoriem” un atbilstošo atsevišķo direktīvu par “mehāniskajiem transportlīdzekļiem” vietā.Numurs I daļas tabulā

(atsevišķā direktīva)

ANO–EEK noteikuma numurs

1.5.

Skaņas signālierīce

R 28

1.6.

(Ārējais) skaņas līmenis

R 51

4.1.

Redzamības zona un priekšējā stikla tīrītāji

R 71

5.1.

Stūres iekārta

R 79

6.1.

Radiotraucējumu slāpēšana

R 10

7.1.

Bremžu iekārtas

R 13

13.1.

Apgaismojuma ierīkošana

R 86 (1)

14.1.

Pakaļējie atstarotāji

R 3

14.1.

Pakaļējie lukturi

R 7

14.1.

Virzienrādītājs

R 6

14.1.

Numura zīmes apgaismojums

R 4

14.1.

Galvenie lukturi

R l – R 8 – R 20 –R 98

14.1.

Galvenie tuvās gaismas lukturi

R l – R 8 – R 20 –R 98

14.1.

Priekšējie miglas lukturi

R 19

14.1.

Pakaļējie miglas lukturi

R 38

14.1.

Atpakaļgaitas lukturi

R 23

22.2.

Neplīstošais stiklojums

R 43 (2)

23.1.

Piesārņojošu vielu emisijas

R 49/R 96 (3)

(1)   Tikai attiecībā uz ierīcēm, kas minētas atbilstošajā direktīvā.

(2)   Izņemot priekšējos stiklus.

(3)   Tikai attiecībā uz posmiem, kas minēti atbilstošajā direktīvā.

▼M3

II.C daļa

Atbilstība standartizētajiem ESAO kodiem

Testa biļetenus (pabeigtus), kas atbilst turpmāk norādītajiem ESAO kodiem, drīkst izmantot testa ziņojumu vietā, kas sagatavoti, ievērojot attiecīgās atsevišķās direktīvas.Numurs, kas norādīts I daļas tabulā (atsevišķas direktīvas)

Priekšmets

ESAO kodi (1)

10.1.

77/536/EEK

Oficiālie lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru aizsargkonstrukciju testi (dinamiskā testēšana)

Kods 3

26.1.

76/115/EEK

16.1.

79/622/EEK

Oficiālie lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru apgāšanās drošības konstrukciju testi (statiskais tests)

Kods 4

26.1.

76/115/EEK

19.1.

86/298/EEK

Oficiālie lauksaimniecības vai mežsaimniecības šauras riteņu bāzes riteņtraktoru aizmugurē montētu aizsargkonstrukciju testi

Kods 7

26.1.

76/115/EEK

21.1.

87/402/EEK

Oficiālie lauksaimniecības vai mežsaimniecības šauras riteņu bāzes riteņtraktoru priekšā montētu aizsargkonstrukciju testi

Kods 6

26.1.

76/115/EEK

 

SD (2)

Oficiālie lauksaimniecības vai mežsaimniecības kāpurķēžu traktoru aizsargkonstrukciju testi

Kods 8

26.1.

76/115/EEK

(1)   Testa ziņojumiem jāatbilst ESAO Padomes 2008. gada oktobra Lēmumam C(2008) 128. Attiecībā uz drošības jostu stiprinājumiem testa ziņojumus var atzīt par līdzvērtīgiem tikai tad, ja minētie stiprinājumi ir pārbaudīti. Pamatojoties uz Lēmumu C(2000) 59, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar ESAO Padomes Lēmumu C(2005) 1, šie testa ziņojumi paliks spēkā. No šīs direktīvas transponēšanas dienas jaunie ziņojumi jāizstrādā, pamatojoties uz kodu jauno versiju.

(2)    SD: iekļaujami atsevišķā direktīvā.

▼B

1. papildinājums

I DAĻA

ĪPAŠU TRANSPORTLĪDZEKĻU DEFINĪCIJA UN TRANSPORTLĪDZEKĻA EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PRASĪBU SARAKSTS

Tā kā ir jāstrādā īpašās situācijās, ir šādi īpaši transportlīdzekļi:

1.   T4 kategorijas traktori

1.1.   T4.1 Traktori ar lielu klīrensu

Traktori kas paredzēti darbam ar augstu augošiem kultūraugiem, tādiem kā vīnogas. Tie ir ar augstu šasiju vai šasijas daļu, kas ļauj tiem virzīties uz priekšu paralēli kultūraugiem ar kreisās un labās puses riteņiem abās pusēs vienai vai vairākām kultūraugu rindām. Tie paredzēti mehānismu pārvadāšanai vai darbināšanai, ko drīkst uzstādīt priekšā, starp asīm, aizmugurē vai uz platformas. Ja traktors ir darba stāvoklī, klīrenss perpendikulāri kultūraugu rindām pārsniedz 1 000 mm. Ja traktora ( 40 ) smaguma centra augstuma (ko mēra attiecībā pret zemi traktoram, kurš aprīkots ar parasti izmantotajām riepām) attiecība pret vidējo minimālo attālumu starp riteņiem uz visām asīm pārsniedz 0,90, maksimālais projektētais ātrums nedrīkst pārsniegt 30 km/h.

1.2.   T4.2 Lielgabarītu traktori

Traktori, kam raksturīgi lieli gabarīti un kas paredzēti galvenokārt lielu lauksaimniecības zemju platību apstrādāšanai.

1.3.   T4.3. Traktori ar mazu klīrensu

Pilnpiedziņas lauksaimniecības vai lauksaimniecības traktori, kuru maināmās iekārtas paredzēts izmantot lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā un kuriem raksturīgi ar vienu vai vairākām jūgvārpstām aprīkoti nesošie rāmji, kuriem tehniski pieļaujamā masa nav lielāka par 10 tonnām un kuriem šis masas attiecība pret maksimālo pašmasu darba kārtībā ir mazāka par 2,5. Turklāt šo traktoru (40)  smaguma centra augstums (ko mēra attiecībā pret zemi traktoram, kurš aprīkots ar parasti izmantotajām riepām) ir mazāks par 850 mm.

2.   C4 kategorija

C4.1: Kāpurķēžu traktori ar lielu klīrensu: definē tāpat kā T4.1 kategorijas traktorus.

II DAĻA

ATSEVIŠĶO DIREKTĪVU PIEMĒROJAMĪBA ĪPAŠIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEMNr.

Priekšmets

Pamata direktīvas un pielikumi

Piemērojamība

T4.1

T4.2

T4.3

C4.1

1.1.

Maksimālā pilnā masa

74/151/EEK I

×

×

×

×

1.2.

Numura zīme

74/151/EEK II

(×)

(×)

×

(×)

1.3.

Degvielas tvertne

74/151/EEK III

×

×

×

×

1.4.

Balasta masas

74/151/EEK IV

×

×

×

×

1.5.

Skaņas signālierīce

74/151/EEK V

×

×

×

×

1.6.

Skaņas līmenis (ārējais)

74/151/EEK VI

(×)

(×)

×

(×)

2.1.

Maksimālais ātrums

74/152/EEK pielikuma 1. punkts

×

×

×

×

2.2.

Kravas platformas

74/152/EEK pielikuma 2. punkts

(×)

×

►M7  × ◄

(×)

3.1.

Atpakaļskata spoguļi

74/346/EEK

(×)

×

×

(×)

4.1.

Redzamības zona un priekšējā stikla tīrītāji

74/347/EEK

(×)

(×)

×

(×)

5.1.

Stūres iekārta

75/321/EEK

×

×

×

SD

6.1.

Elektromagnētiskie traucējumi

75/322/EEK

×

×

×

×

7.1.

Bremžu iekārtas

76/432/EEK

(×)

×

×

(×)

8.1.

Pasažieru sēdvietas

76/763/EEK

×

×

×

×

9.1.

Skaņas līmenis (iekšējais)

77/311/EEK

(×)

×

×

(×)

10.1.

Apgāšanās aizsargkonstrukcijas

77/536/EEK

SD

×

×

SD

12.1.

Vadītāja vieta

78/764/EEK

(×)

×

×

(×)

13.1.

Apgaismojuma ierīkošana

78/933/EEK

(×)

(×)

×

(×)

14.1.

Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces

79/532/EEK

×

×

×

×

15.1.

Sakabes un atpakaļgaitas iekārtas

79/533/EEK

(×)

×

×

(×)

16.1.

Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (statiskā testēšana)

79/622/EEK

SD

×

×

SD

17.1.

Darbības telpa, piekļūšana vadītāja vietai

80/720/EEK

(×)

(×)

►M7  × ◄

(×)

18.1.

Jūgvārpstas

86/297/EEK

×

×

×

×

19.1.

Aizmugurē montētas apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras riteņu bāzes traktori)

86/298/EEK

20.1.

Vadības ierīču ierīkošana

86/415/EEK

×

×

×

×

21.1.

Priekšā montētas apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras riteņu bāzes traktori)

87/402/EEK

22.1.

Gabarīti un piekabes masa

89/173/EEK I

(×)

×

×

(×)

22.2.

Stiklojums

89/173/EEK III

×

×

×

×

22.3.

Ātruma regulators

89/173/EEK II, 1

×

×

×

×

22.4.

Piedziņas sastāvdaļu aizsardzība

89/173/EEK II, 2

(×)

×

×

(×)

22.5.

Mehāniskās sakabes ierīces

89/173/EEK IV

×

(×)

×

×

22.6.

Numura zīme

89/173/EEK V

×

×

×

×

22.7.

Piekabes bremžu pievads

89/173/EEK VI

×

(×)

×

×

23.1.

Piesārņojošu vielu emisijas

2000/25/EK

×

×

×

×

24.1.

Riepas (1)

[…/…/EK]

SD

SD

SD

25.1.

Stabilitāte (2)

[ …/ …/EK]

SD

SD

(1)   Kamēr nav pieņemtas direktīvas par riepām un stabilitāti, tas, ka atsevišķās direktīvas nav, neliedz piešķirt visa transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.

(2)   Piešķirot EK tipa apstiprinājumu, iekavas nelieto.

Apzīmējumi:

Χ = piemēro pilnībā

(X) = piemēro grozītu (2)

SD = nepieciešama atsevišķā direktīva

– = neattiecas

2. papildinājums

PROCEDŪRAS, KAS JĀIEVĒRO EK TIPA APSTIPRINĀŠANAS LAIKĀ

1. Ja pieteikums iesniedz atbilstoši 3. pantam (saskaņā ar I pielikumu, B paraugu), EK tipa apstiprinātāja iestāde:

a) pārbauda, vai detaļas EK tipa apstiprinājumi un EK tipa apstiprinājumi, kas izdoti atbilstoši atsevišķajām direktīvām, ir spēkā, un organizē testus un pārbaudes, kuri prasīti jebkurā no atsevišķajām direktīvām, kas nav ņemtas vērā, izdodot šādus apstiprinājumus;

b) izskatot dokumentāciju, pārliecinās, ka transportlīdzekļa specifikācija(–as) un dati, kas ietverti transportlīdzekļa informācijas dokumenta I daļā, ietilpst informācijas pakešu datos vai apstiprinājuma ziņojumos par apstiprinājumiem saskaņā ar attiecīgo atsevišķo direktīvu un, ja pozīcijas numurs informācijas dokumenta I daļā nav iekļauts jebkuras atsevišķās direktīvas informācijas paketē, apstiprina, ka attiecīgā daļa vai parametrs atbilst datiem informācijas mapē;

c) veic vai noorganizē transportlīdzekļu daļu un sistēmu pārbaudi apstiprināmā tipa transportlīdzekļu paraugiem, lai pārliecinātos, ka transportlīdzeklis(–i) būvēts(–i) saskaņā ar autentificētajā informācijas paketē ietvertajiem attiecīgajiem datiem attiecībā uz visiem apstiprinājumiem, kas piešķirti saskaņā ar atsevišķajām direktīvām;

d) attiecīgā gadījumā veic vai noorganizē attiecīgas ierīkošanas pārbaudes attiecībā uz atsevišķām tehniskām vienībām.

2. Pārbaudāmo transportlīdzekļu skaits 1. punkta c) apakšpunkta vajadzībām ir pietiekams, lai varētu kārtīgi pārbaudīt dažādās kombinācijas, kas apstiprināmas saskaņā ar šādiem kritērijiem:

 motors,

 pārnesumkārba,

 dzenošās asis (skaits, novietojums, savienojums),

 vadāmās asis (skaits un novietojums),

 bremzējamās asis (skaits),

 apgāšanās aizsargkonstrukcija.

3. Ja pieteikums iesniedz atbilstoši 3. pantam (saskaņā ar I pielikumu, A paraugu), EK tipa apstiprinātāja iestāde:

a) organizē vajadzīgos testus un pārbaudes, ko prasa katra attiecīgā atsevišķā direktīva;

b) pārliecinās, ka transportlīdzeklis atbilst datiem informācijas mapē un ka tas atbilst tehniskajām prasībām katrā attiecīgajā atsevišķajā direktīvā;

c) attiecīgā gadījumā veic vai organizē attiecīgas ierīkošanas pārbaudes attiecībā uz atsevišķām tehniskām vienībām.

C NODAĻA

TRANSPORTLĪDZEKĻA EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

PARAUGS: (maksimālais izmērs: A4 (210 mm × 297 mm) vai A4 izmēra mape)

I DAĻA

image

image

image

image

II DAĻA

TESTU REZULTĀTI

(aizpilda EK tipa apstiprinātāja iestāde un pievieno traktora EK tipa apstiprinājuma sertifikātam)

1.   (Ārējā) skaņas līmeņa testu rezultāti

Pamata direktīvas numurs un visjaunākais grozījums, kas attiecas uz EK tipa apstiprinājumu. Ja direktīvai ir divas vai vairākas īstenošanas fāzes, norāda fāzi: …Variants/versija:

Braucot:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Stāvot:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Motora apgriezienu skaits:

… min–1

… min–1

… min–1

▼M9

2.   Izplūdes gāzu emisijas testu rezultāti

Pamatdirektīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas attiecas uz EK tipa apstiprināšanu. Direktīvai, kurai ir divi vai vairāki īstenošanas posmi, norādīt īstenošanas posmu:

Variants/versija: .…

a)  NRSC/ESC/WHSC (40)  testa galarezultāts ar pasliktināšanās koeficientu (DF) (g/kWh) 

Variants/versija

Variants/versija

Variants/versija

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

b)  NRTC/ETC/WHTC ( 41 ) testa galarezultāts ar pasliktināšanās koeficientu (DF) (g/kWh) ( 42 ) 

Variants/versija

Variants/versija

Variants/versija

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NRTC karstā cikla CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NRTC karstā cikla darbs

… kWh

… kWh

… kWh

▼B

3.   Vadītājam uztveramās skaņas līmenis

Pamata direktīvas numurs un visjaunākais grozījums, kas attiecas uz EK tipa apstiprinājumu. Ja direktīvai ir divas vai vairākas piemērošanas fāzes, norāda fāzi: …Variants/versija:

 

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Izmantotā testa metode (Padomes Direktīvas 77/311/EEK I vai II pielikums)

1. papildinājums

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTU NUMERĀCIJAS SISTĒMA

Tipa apstiprinājuma sertifikātus numurē saskaņā ar turpmāk aprakstīto metodi.

1.

Apstiprinājuma numurs sastāv no četrām daļām, ja apstiprina pabeigtus transportlīdzekļus, un no piecām daļām, ja apstiprina sistēmas, detaļas un atsevišķas tehniskas vienības, saskaņā ar turpmāk izklāstītajām prasībām. Detaļas un atsevišķas tehniskas vienības jāmarķē saskaņā ar attiecīgajām atsevišķajām direktīvām. Daļas vienmēr jāatdala ar zvaigznīti.

 Numura 1. iedaļa: mazais burts “e”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs vai burti, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu:

 Vācijai 1, Francijai 2, Itālijai 3, Nīderlandei 4, Zviedrijai 5, Beļģijai 6, ►M1  Ungārijai - 7, Čehijas Republikai - 8, ◄ Spānijai 9; Apvienotajai Karalistei 11, Austrijai 12, Luksemburgai 13, Somijai 17, Dānijai 18, ►M4   Rumānijai - 19, ◄ ►M1  Polijai - 20, ◄ Portugālei 21; Grieķijai 23, Īrijai 24 ►M1  , ►M8  Horvātijai – 25, ◄ Slovēnijai - 26, Slovākijai - 27, Igaunijai - 29, Latvijai - 32, Lietuvai - 36, ►M4   Bulharsko - 34, ◄ Kiprai - CY, Maltai - MT ◄ .

 Numura 2. iedaļa: pamata direktīvas numurs: …

 Numura 3. iedaļa: tās direktīvas numurs, ar ko izdarīti jaunākie grozījumi un kas attiecas uz apstiprinājumu: …

 Transportlīdzekļu apstiprinājumu gadījumā, tā ir visjaunākā direktīva, ar ko groza Direktīvas 2003/37/EK vienu (vairākus) pantu(–us).

 Ja apstiprina saskaņā ar atsevišķajām direktīvām, tā ir visjaunākā direktīva, kas ietver īpašus noteikumus, kuriem sistēmai, detaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai ir jāatbilst.

 Ja direktīvā norādīti dažādi spēkā stāšanās datumi, kas attiecas uz dažādiem tehniskiem standartiem, ir jāpievieno alfabēta burts. Šis burts norādīs īpašo tehnisko prasību, uz kuras pamata izsniegts apstiprinājums.

 Numura 4. iedaļa: četrciparu kārtas numurs (vajadzības gadījumā ar nullēm sākumā) pamata apstiprinājuma numura apzīmēšanai. Attiecībā uz katru pamata direktīvu numerācija sākas no 0001.

 Numura 5. iedaļa: divciparu kārtas numurs (vajadzības gadījumā ar nulli sākumā), lai apzīmētu attiecinājumu uz citu tipu. Attiecībā uz katru pamata apstiprinājuma numuru numerācija sākas no 00.

2.

Ja apstiprina transportlīdzekli, 2. iedaļu izlaiž.

3.

Numura 5. iedaļu izlaiž tikai obligātajā(–ās) izgatavotāja plāksnē(–ēs).

4.

Piemērs trešajam sistēmas apstiprinājumam (kas līdz šim nav attiecināts uz citu tipu), kas izdots Francijā attiecībā uz Direktīvu 80/720/EEK: e 2*80/720*88/414*0003*00,

tādas direktīvas gadījumā, kura ietver divu īstenošanas posmus – A un B.

5.

Piemērs otrai tipa attiecināšanai uz ceturto transportlīdzekļa apstiprinājumu, kas izdots Apvienotajā Karalistē: e 11*97/54*0004*02,

kura gadījumā Direktīva 97/54/EK būtu pagaidām visjaunākā direktīva, kas groza pamatdirektīvas pantus.

6.

Piemērs apstiprinājuma numuram, ko uzspiež uz transportlīdzekļa izgatavotāja obligātās(–ajām) plāksnes(–ēm): e 11*97/54*0004.
III PIELIKUMS

EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

I DAĻA

Paraugi

(maksimālais izmērs: A4 (210 mm × 297 mm) vai A4 izmēra mape)

(Sertifikāts jānoformē uz ražotāja veidlapas un tā, lai izslēgtu jebkādu falsifikācijas iespēju. Lai to panāktu, to izdrukā uz papīra, kas aizsargāts ar krāsainu grafiku vai ūdenszīmēm, kas atbilst ražotāja identifikācijas zīmei.)

EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

pabeigtiem/nokomplektētiem transportlīdzekļiem ( 43 )

image

image

image

image

►(1) M9  

image

image

►(1) M9  

image

►(2) M8  

►(2) M9  

image

image

image

►(1) M8  

image

image

image

►(1) M8  

II DAĻA

Paraugi

(maksimālais izmērs: A4 (210 mm × 297 mm) vai A4 izmēra mape)

(Sertifikāts jānoformē uz ražotāja veidlapas un tā, lai izslēgtu jebkādu falsifikācijas iespēju. Lai to panāktu, to izdrukā uz papīra, kurš aizsargāts ar krāsainu grafiku vai ūdenszīmēm, kas atbilst ražotāja identifikācijas zīmei.)

EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

nepabeigtiem transportlīdzekļiem

image

image

image

image

image

►(1) M8  

image

image

image

►(1) M8  
IV PIELIKUMS

RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS NODROŠINĀŠANAS PROCEDŪRAS

1.   SĀKOTNĒJAIS NOVĒRTĒJUMS

1.1. Pirms EK tipa apstiprinājuma piešķiršanas dalībvalsts EK tipa apstiprinātāja iestāde pārliecinās, vai ir apmierinoši pasākumi un procedūras, lai efektīvi pārbaudītu, vai ražotās detaļas, sistēmas, atsevišķas tehniskas vienības vai transportlīdzekļi atbilst apstiprinātajam tipam.

1.2. Par 1.1. punkta prasības izpildi ar pārbaudi jāpārliecina iestāde, kas piešķir EK tipa apstiprinājumu. Šo pārbaudi tās iestādes vārdā, kas piešķir EK tipa apstiprinājumu, drīkst izdarīt citas dalībvalsts EK tipa apstiprinātāja iestāde. Šajā gadījumā pēdējā no divām minētajām iestādēm sagatavo paziņojumu par atbilstību attiecībā uz jomām un ražošanas iekārtām, ko tā uzskata par būtiskām, lai ražojums(–i) saņemtu tipa apstiprinājumu.

1.3. EK tipa apstiprinātāja iestāde pieņem ražotāja apliecinājumu par atbilstību saskaņotajam standartam EN ISO 9001:2000 ar pieļaujamo atkāpi no prasībām saistībā ar projektēšanas un attīstības jēdzieniem, 7.3. punktu “Klientu apmierinātība un nepārtraukta attīstība” (kuru darbības jomas attiecas uz ražojumu(–iem), kam tips(–i) ir apstiprināms(–i)) vai līdzvērtīgu akreditācijas standartu, kurš atbilst 1.1. punkta prasībām. Ražotājs sniedz reģistrācijas datus un apņemas informēt apstiprinātājas iestādes par reģistrācijas derīguma vai darbības jomas grozījumiem.

1.4. Saņemot lūgumu no citas dalībvalsts iestādes, EK tipa apstiprinātāja iestāde nekavējoties nosūta paziņojumu par atbilstību, kas minēts 1.2. punktā, vai informē, ka tās nespēj nodrošināt šādu paziņojumu.

2.   RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

2.1.

Visiem transportlīdzekļiem, sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kas saņēmušas tipa apstiprinājumu atbilstoši šai direktīvai vai atsevišķai direktīvai, jābūt izgatavotiem atbilstoši apstiprinātajam tipam, ievērojot prasības šajā direktīvā vai atsevišķajā direktīvā, kura norādīta pilnīgajā sarakstā, kas iekļauts II pielikuma B nodaļā.

2.2.

Piešķirot EK tipa apstiprinājumu, dalībvalsts EK tipa apstiprinātāja iestāde pārliecinās, vai ir atbilstoši pasākumi un dokumentēti kontroles plāni, par ko jāvienojas ar ražotāju attiecībā uz katru tipa apstiprinājumu, lai ar noteiktiem starplaikiem izdarītu testus vai tiem pielīdzināmas pārbaudes, kas vajadzīgas, lai pārliecinātos par nepārtrauktu atbilstību apstiprinātajam tipam, tostarp izdarītu testus, kurus attiecīgā gadījumā prasa atsevišķās direktīvas.

2.3.

EK tipa apstiprinājuma turētājam, jo īpaši:

2.3.1. jānodrošina, ka ir procedūras, lai efektīvi uzraudzītu ražojumu (transportlīdzekļu, sistēmu, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību) atbilstību EK tipa apstiprinājumam;

2.3.2. jābūt pieejamam testa aprīkojumam, kas vajadzīgs katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei;

2.3.3. jānodrošina, ka testu rezultāti tiek reģistrēti un ka dokumenti pielikumos ir pieejami laika posmā, ko nosaka, vienojoties ar EK tipa apstiprinātāju iestādi; šis laika posms nav garāks par 10 gadiem;

2.3.4. jāanalizē visu testu rezultāti, lai pārbaudītu un ar rūpnieciskajai ražošanai raksturīgajām pielaidēm nodrošinātu stabilitāti attiecībā uz ražojumu parametriem;

2.3.5. jānodrošina, lai katram ražojuma veidam tiktu izdarītas vismaz tās pārbaudes, kas noteiktas šajā direktīvā, un testi, kuri noteikti atbilstošajās direktīvās, kas norādītas pilnīgajā sarakstā, kurš iekļauts II pielikumā;

2.3.6. jānodrošina papildu paraugu ņemšana un testu atkārtošana, ja izrādās, ka kāda paraugu vai testējamo priekšmetu daļa neatbilst prasībām. Tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai atjaunotu attiecīgo ražojumu atbilstību;

2.3.7. EK transportlīdzekļa apstiprinājuma gadījuma, 2.3.5. punktā minētās pārbaudes aprobežojas ar pārliecināšanos par atbilstību specifikācijām, kas norādītas EK tipa apstiprinājumā.

2.4.

Iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārliecināties par katrai ražošanas iekārtai piemērojamo kontroles metožu atbilstību. Parastais šādu pārliecināšanos biežums atbilst pasākumiem (ja tādi ir), kas apstiprināti saskaņā ar šā pielikuma 1.2. vai 1.3. punktu, un nodrošina, ka atbilstošās pārbaudes tiek pārskatītas laika posmā, kas ir atbilstošs kompetentās iestādes prasītajai uzticībai.

2.4.1. Katrā pārbaudē inspektoram uzrāda testu ziņojumus un ražošanas dokumentāciju.

2.4.2. Ja testēšanas veids to ļauj, inspektors izlases veidā drīkst izvēlēties paraugus testēšanai ražotāja laboratorijā (vai testēšanas iestādes laboratorijās, ja tā ir noteikts atsevišķajā direktīvā). Paraugu minimālo skaitu var noteikt, ņemot vērā paša ražotāja veikto pārbaužu rezultātus.

2.4.3. Ja uzraudzības līmenis nav apmierinošs vai ja šķiet, ka jāpārliecinās par to testu rezultātu derīgumu, kas izdarīti saskaņā ar 2.4.2. punktu, inspektors ņem paraugus nosūtīšanai uz testēšanas iestādi, kas veikusi EK tipa apstiprināšanas testus.

2.4.4. EK tipa apstiprinātāja iestāde drīkst izdarīt jebkuru pārbaudi vai testu, ko prasa šī direktīva vai attiecīgās atsevišķās direktīvas, kuras norādītas pilnīgajā sarakstā, kas iekļauts II pielikuma B nodaļā.

2.4.5. Ja pārbaudes laikā konstatē neapmierinošus rezultātus, EK tipa apstiprinātāja iestāde nodrošina, lai, cik iespējams ātri, veiktu visus pasākumus ražojumu atbilstības atjaunošanai.
V PIELIKUMS

A –   IEROBEŽOJUMI MAZU SĒRIJĀMKategorija

Vienības (katram tipam)

Τ

150

C

50

R

75

S

50

B –   IEROBEŽOJUMI SĒRIJAS BEIGU TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

Maksimālais transportlīdzekļu skaits vienam vai vairākiem tipiem, ko nodod ekspluatācijā katrā dalībvalstī saskaņā ar procedūru, kura noteikta 10. pantā, nedrīkst pārsniegt 10 % no visu attiecīgo tipu transportlīdzekļu skaita, kas divos iepriekšējos gados nodoti ekspluatācijā attiecīgajā dalībvalstī; taču tas nedrīkst būt mazāks par 20.

Transportlīdzekļus, ko nodod ekspluatācijā saskaņā ar šo procedūru, identificē ar īpašu norādi uz atbilstības sertifikāta.
VI PIELIKUMS

SASKAŅĀ AR ATSEVIŠĶAJĀM DIREKTĪVĀM IZDOTO TIPA APSTIPRINĀJUMU SARAKSTS

image

Saraksta numurs: …

Aptver laika posmu no … līdz …

Attiecībā uz katru iepriekš minētajā laika posmā piešķirto, atteikto vai anulēto EK tipa apstiprinājumu sniedz šādu informāciju:

Ražotājs: …

EK tipa apstiprinājuma numurs: …

Marka: …

Tips: …

Izdošanas datums: …

Pirmās izdošanas datums (attiecinājumu gadījumā): …
VII PIELIKUMS

PROCEDŪRAS, KAS JĀIEVĒRO VAIRĀKPOSMU EK TIPA APSTIPRINĀŠANAS LAIKĀ

1.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.

Lai vairākposmu EK tipa apstiprināšanas process būtu apmierinošs, nepieciešama saskaņota rīcība no visu ieinteresēto ražotāju puses. Lai to panāktu, pirms piešķirt EK tipa apstiprinājumu pirmajā vai nākošajā posmā, EK tipa apstiprinātāja iestāde nodrošina, ka attiecīgie ražotāji ir veikuši tādus atbilstošus dokumentu un informācijas nodrošināšanas un apmaiņas pasākumus, ka nokomplektētais transportlīdzeklis atbilst tehniskajām prasībām visās attiecīgajās atsevišķajās direktīvās, kas norādītas II pielikuma B nodaļā.

Šāda informācija ietver datus par attiecīgās sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības EK tipa apstiprinājumiem un par transportlīdzekļa detaļām, kuras ir nepabeigta transportlīdzekļa daļa, bet kuru tips vēl nav apstiprināts.

1.2.

Saskaņā ar šo pielikumu EK tipa apstiprinājumus piešķir, pamatojoties uz transportlīdzekļa tipa pašreizējo pabeigtības pakāpi, un tie iekļauj visus iepriekšējā posmā piešķirtos EK tipa apstiprinājumus.

1.3.

Katrs ražotājs vairākposmu EK tipa apstiprināšanas procesā atbild par EK tipa apstiprinājumu un ražojuma atbilstību attiecībā uz visām sistēmu, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, ko tas izgatavojis vai ar ko tas papildinājis iepriekšējā izgatavošanas posma rezultātu. Viņš neatbild par aspektiem, kas saņēmuši tipa apstiprinājumu iepriekšējā posmā, ja viņš nemaina transportlīdzekļa daļas tik lielā mērā, ka iepriekš piešķirtais tipa apstiprinājums kļūst nederīgs.

2.   PROCEDŪRAS

Ja pieteikums izdarīts saskaņā ar 4. panta 2. punktu, EK tipa apstiprinātājām iestādēm:

a) jāpārliecinās, vai visi attiecīgie apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar attiecīgajām atsevišķajām direktīvām, atbilst attiecīgajiem standartiem atsevišķajā direktīvā;

b) jānodrošina, ka visi attiecīgie dati, ņemot vērā transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi, ir iekļauti informācijas mapē;

c) izskatot dokumentāciju, jāpārliecinās, ka transportlīdzekļa specifikācija(–as) un dati, kas ietverti transportlīdzekļa informācijas mapes I daļā, ir iekļauti informācijas pakešu datos vai EK tipa apstiprinājuma sertifikātos, kuri izdoti saskaņā ar attiecīgajām atsevišķajām direktīvām, un, nokomplektēta transportlīdzekļa gadījumā, ja pozīcijas numurs informācijas mapes I daļā nav iekļauts jebkuras atsevišķās direktīvas informācijas paketē, apstiprina, ka attiecīga daļa vai parametrs atbilst datiem informācijas mapē;

d) jāveic vai jānoorganizē transportlīdzekļu detaļu un sistēmu pārbaudi apstiprināmā tipa transportlīdzekļu paraugiem, lai pārliecinātos, ka transportlīdzeklis(–i) būvēts(–i) saskaņā ar attiecīgajiem datiem, kas ietverti informācijas paketē, kuras autentiskums ir apstiprināts attiecībā uz visiem apstiprinājumiem, kas piešķirti saskaņā ar atsevišķajām direktīvām;

e) attiecīgā gadījumā jāveic vai jānoorganizē ierīkošanas pārbaudes attiecībā uz atsevišķām tehniskām vienībām.

3.   PĀRBAUDĀMO TRANSPORTLĪDZEKĻU SKAITS

Pārbaudāmo transportlīdzekļu skaits 2. punkta d) apakšpunkta vajadzībām ir pietiekams, lai varētu kārtīgi pārbaudīt dažādās kombinācijas, kuru tips apstiprināms, atbilstoši pabeigtības pakāpei un šādiem kritērijiem:

 motors,

 pārnesumkārba,

 dzenošās asis (skaits, novietojums, savienojums),

 vadāmās asis (skaits un novietojums),

 bremzējamās asis (skaits),

 apgāšanās aizsargkonstrukcija.

4.   TRANSPORTLĪDZEKĻA IDENTIFIKĀCIJA

Otrajā un turpmākajos posmos katrs ražotājs piestiprina transportlīdzeklim plāksnīti papildus obligātajai izgatavotāja plāksnei, ko prasa Padomes Direktīva 89/173/EEK (1988. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem ( 44 ).

Šī plāksnīte stingri jāpiestiprina redzamā un viegli pieejamā vietā uz daļas, ko ekspluatējot nevajag mainīt. Uz tās jābūt šādai skaidri salasāmai un neizdzēšamai informācijai šādā secībā:

 ražotāja nosaukums,

 EK tipa apstiprinājuma numura 1., 3. un 4. iedaļa,

 EK tipa apstiprinājuma posms,

 transportlīdzekļa sērijas numurs,

 maksimālā pieļaujamā transportlīdzekļa pilnā masa,

 maksimālā vilces masa,

 maksimālā pieļaujamā sakabinātu transportlīdzekļu pilnā masa (ja transportlīdzeklis drīkst vilkt piekabi) ( 45 ),

 maksimālā pieļaujamā masa uz katru asi, uzskaitījumu sākot no priekšas aizmugures virzienā (45) ,

 maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze uz sakabes punktu (45) .
VIII PIELIKUMS

KORELĀCIJAS TABULADirektīva 74/150/EEK

Šī direktīva

1. panta 1. punkts

2. pants

1. panta 2. punkts

1. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. panta 1. punkts

4. panta 4. punkts

5. panta 2. punkts un 5. panta 3. punkts

6. pants

6. panta 1. punkts, 6. panta 2. punkts un 6. panta 3. punkts

5. pants

6. panta 4. punkts

10. pants

7. panta 1. punkts

7. panta 1. punkts

7. panta 2. punkta pirmā daļa

15. pants

7. panta 2. punkta otrā daļa

16. panta 1. punkts

8. panta 1. punkts

16. panta 2. punkts

8. panta 2. punkts

14. pants

8. panta 3. punkts

9. pants

15. pants

9. panta a) punkts

4. panta 1. punkts

10. pants

11. pants

19. pants

12. un 13. pants

20. pants

14. pants

18. pants

15. pants

22. pants

16. pants

26. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums.

II pielikums.

III pielikums

III pielikums( 1 ) OV C 151 E, 25.6.2002., 1. lpp.

( 2 ) OV C 221, 17.9.2002., 5. lpp.

( 3 ) Eiropas Parlamenta 2002. gada 9. aprīļa atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2002. gada 16. decembra kopējā nostāja (OV C 84 E, 8.4.2003., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2003. gada 8. aprīļa lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

( 4 ) OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/3/EK (OV L 28, 30.1.2001., 1. lpp.).

( 5 ) OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/116/EK (OV L 18, 21.1.2002., 1. lpp.).

( 6 ) OV L 225, 10.8.1992., 72. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/7/EK (OV L 106, 3.5.2000., 1. lpp.).

( 7 ) OV L 346, 17.12.1997., 78. lpp.

( 8 ) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

( 9 ) Ja kāda daļa saņēmusi tipa apstiprinājumu, tā nav jāraksturo, ja uz šo tipa apstiprinājumu ir norāde. Apraksts nav vajadzīgs arī visām detaļām, kuru konstrukcijas parametri ir skaidri norādīti diagrammās vai skicēs, kas pievienotas dokumentam. Norāda attiecīgo pielikumu numurus katrai pozīcijai, ja jāpievieno fotogrāfijas vai rasējumi.

( 10 ) Lieko svītrot.

( 11 ) Klasificē, ņemot vērā definīcijas, kas iekļautas Direktīvas 2003/37/EK II pielikuma A nodaļā.

( 12 ) Lieko svītrot.

( 13 ) Lieko svītrot.

( 14 ) Standarts ISO 612:1978 un ISO 1176:1990.

( 15 ) Prasītā informācija jāiesniedz par visiem iespējamajiem variantiem.

( 16 ) Pieņem, ka vadītāja svars ir 75 kg.

( 17 ) Standarts ISO 612/–6.4:1978.

( 18 ) Standarts ISO 4004:1983.

( 19 ) Standarts ISO 612/–6.1:1978

( 20 ) Standarts ISO 612/–6.2:1978

( 21 ) Standarts ISO 612/–6.3:1978.

( 22 ) Standarts ISO 612/–6.6:1978.

( 23 ) Standarts ISO 612/–6.7:1978.

( 24 ►M6  Standarts ISO 612/-6.8:1978. ◄

( 25 ) OV L 59, 27.2.1998., 1. lpp.

( 26 ) Prasītā informācija jāiesniedz par visiem iespējamajiem variantiem.

( 27 ) Pieļaujamā novirze ir 5 %. Prasītais jānosaka pie izmērītā ātruma, kas nepārsniedz 43 km/h, tostarp ar pielaidi 3 km/h (skat. Direktīvu 98/89/EK)

( 28 ) Lieko svītrot.

( 29 ) Lieko svītrot.

( 30 ) Standarts ISO 789–3:1993.

( 31 ) Par katru bremžu iekārtu jāsniedz šādi dati:

 tips un raksturojums (skice mērogā) (trumuļu vai disku bremzes utt., bremzējošie riteņi, bremžu pievads šiem riteņiem, berzes virsmas, to īpašības un darba virsmas laukums, trumuļu, kluču vai disku rādiuss, bremžu trumuļu svars un regulēšanas ierīces),

 pievads un bremžu vadības ierīces (pievieno diagrammu) (uzbūve, regulēšana, sviras plecu attiecība, iespējas piekļūt vadības ierīcēm un to atrašanās vieta, mehāniskā pievada sprūdmehānisma vadība, pievada galveno daļu parametri, galvenie bremžu cilindri un virzuļi, bremžu cilindri).

( 32 ) Lieko svītrot.

( 33 ) Lieko svītrot.

( 34 ) Lieko svītrot.

( 35 ) Vērtības attiecībā uz sakabes ierīces mehānisko stiprību.

( 36 ) Lieko svītrot.

( 37 ) Informāciju, kas iekļauta attiecīgajā ierīkošanas apstiprinājuma sertifikātā, šeit nevajag atkārtot.

( 38 ) Traktoriem ar reversīvu vadītāja pozīciju (reversīvu sēdekli un stūres ratu), par attiecīgo vadītājam tuvāko asi jāuzskata ass, kas aprīkota ar vislielākā diametra riepām.

( 39 ) Saskaņā ar standartu ISO 789–6: 1982.

( 40 ) Saskaņā ar standartu ISO 789–6: 1982.

( 41 ) Lieko svītrot.

( 42 ) Attiecīgā gadījumā.

( 43 ) Lieko svītrot.

( 44 ) OV L 67, 10.3.1989., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2000/1/EK (OV L 21, 26.1.2000., 16. lpp.).

( 45 ) Norāda tikai tad, ja vērtība ir mainījusies EK tipa apstiprināšanas pašreizējā posmā.