02002R1030 — LV — 21.11.2017 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1030/2002

(2002. gada 13. jūnijs),

ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem

(OV L 157, 15.6.2002., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PADOMES REGULA (EK) Nr. 380/2008 (2008. gada 18. aprīlis),

  L 115

1

29.4.2008

►M2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/1954 (2017. gada 25. oktobris),

  L 286

9

1.11.2017
▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1030/2002

(2002. gada 13. jūnijs),

ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem1. pants

1.  Uzturēšanās atļaujas, ko dalībvalstis izdod trešo valstu pilsoņiem, sastāda vienotā formā, un tajās atvēl pietiekami daudz vietas šeit pielikumā noteiktajai informācijai. ►M1  Uzturēšanās atļauju trešās valsts pilsoņiem izsniedz kā atsevišķu dokumentu ID 1 vai ID 2 formā. ◄ Katra dalībvalsts var vienotās formas attiecīgajā laukumā pievienot svarīgu informāciju par atļaujas veidu un par konkrētās personas tiesisko statusu, jo īpaši ziņas par to, vai šai personai ir atļauts strādāt.

2.  Šajā regulā:

a) “uzturēšanās atļauja” nozīmē jebkādu atļauju, ko izdevušas dalībvalsts iestādes, kura ļauj trešās valsts pilsonim likumīgi uzturēties tās teritorijā, izņemot:

i) vīzas;

▼M1

ii) atļaujas, ko izsniedz līdz patvēruma pieteikuma, uzturēšanās atļaujas vai tās pagarinājuma pieteikuma izskatīšanai;

▼M1

ii.a) atļaujas, kas izsniegtas izņēmuma kārtā, lai pagarinātu atļautu uzturēšanos ne ilgāk kā uz vienu mēnesi;

▼B

iii) tādas atļaujas, ko uzturēšanās laikam, kas nepārsniedz sešus mēnešus, izsniedz dalībvalstis, kuras nepiemēro 21. panta noteikumus Konvencijā, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas līgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par kontroļu pakāpenisku atcelšanu pie kopīgām robežām ( 1 );

b) “trešās valsts pilsonis” nozīmē jebkuru tādu personu, kas nav Savienības pilsonis Līguma 17. panta 1. punkta izpratnē.

2. pants

1.  Saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto procedūru vienotajai uzturēšanās atļauju formai nosaka papildu tehniskos priekšrakstus attiecībā uz šādiem jautājumiem:

a) papildu aizsardzības elementi un drošības prasības, to skaitā paaugstināti standarti viltošanas un falsifikācijas novēršanai;

b) tehniskās procedūras un noteikumi vienotās formas uzturēšanās atļaujas aizpildīšanai;

c) citi noteikumi, kas jāievēro, aizpildot vienoto uzturēšanās atļaujas formu;

▼M1

d) tehniskie priekšraksti attiecībā uz biometrisko elementu datu nesēju un tā drošību, tostarp nesankcionētas piekļuves novēršanu;

e) prasības attiecībā uz sejas attēla un pirkstu nospiedumu attēlu kvalitāti un to vienotiem standartiem;

f) pilnīgs papildu valsts drošības elementu saraksts, ko dalībvalstis varētu pievienot saskaņā ar pielikuma h) punktu.

▼B

2.  Vienotās uzturēšanās atļaujas krāsas var mainīt saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto procedūru.

3. pants

▼M1

Atbilstīgi 7. panta 2. punktā minētajai procedūrai var nolemt, ka 2. pantā minētie priekšraksti ir slepeni un nav publicējami. Tādā gadījumā tie ir pieejami vienīgi dalībvalstu izraudzītajām iestādēm, kuras atbild par iespiešanu, un dalībvalsts vai Komisijas attiecīgi pilnvarotām personām.

▼B

Katra dalībvalsts izraugās vienu iestādi, kura ir atbildīga par vienotās formas uzturēšanās atļaujas veidlapu iespiešanu. Tā paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm šīs iestādes nosaukumu. Divas vai vairākas dalībvalstis var izraudzīties vienu un to pašu iestādi. Katra dalībvalsts ir tiesīga mainīt izraudzīto iestādi. Tā attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

4. pants

Neskarot datu aizsardzības noteikumus, personām, kurām izsniegta uzturēšanās atļauja, ir tiesības pārbaudīt uzturēšanās atļaujā ietvertos personas datus un vajadzības gadījumā panākt to labošanu vai dzēšanu.

▼M1

Informāciju, kas minēta 4.a pantā, mašīnlasāmā veidā iekļauj uzturēšanās atļaujā vai uzturēšanās atļaujas datu nesējā tikai tad, ja tas noteikts šajā regulā vai tās pielikumā vai minēts ar to saistītajā ceļošanas dokumentā, ko izsniegusi izdevēja valsts saskaņā ar tās tiesību aktiem. Pielikuma 16. punktā minētajā mikroshēmā dalībvalstis var arī uzglabāt datus tādiem e-pakalpojumiem kā e-pārvalde vai e-uzņēmējdarbība, kā arī papildu noteikumus saistībā ar uzturēšanās atļauju. Tomēr visi valsts dati loģiski jānodala no 4.a pantā minētajiem biometriskajiem datiem.

Šajā regulā uzturēšanās atļauju biometriskos elementus izmanto vienīgi, lai pārbaudītu:

a) dokumenta autentiskumu;

b) īpašnieka identitāti, izmantojot tiešā veidā pieejamus salīdzināmus elementus, ja uzturēšanās atļaujas uzrādīšana tiek pieprasīta valsts tiesību aktos.

▼M1

4.a pants

Vienotajā uzturēšanās atļaujas formā iekļauj datu nesēju, kurā savstarpēji savietojamos formātos ir atļaujas turētāja sejas attēls un divi pirkstu nospiedumu attēli. Datus glabā drošā datu nesējā, kam ir pietiekama uzglabāšanas jauda un kas var nodrošināt šo datu integritāti, autentiskumu un konfidencialitāti.

4.b pants

Šajā regulā dalībvalstis ievāc biometriskos identifikatorus, kuros ietilpst trešo valstu pilsoņu sejas attēls un divi pirkstu nospiedumu attēli.

Procedūru nosaka saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts praksi un drošības pasākumiem, kas noteikti Konvencijā par cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērnu tiesībām.

Ievāc šādus biometriskos identifikatorus:

 fotoattēlu, ko sagādājis pieteikuma iesniedzējs vai kas ir iegūts pieteikuma iesniegšanas brīdī, un

 divus pirkstu virsmas nospiedumus ciparu formātā.

Biometrisko identifikatoru ievākšanas tehniskos priekšrakstus nosaka saskaņā ar 7. panta 2. punktā izklāstīto procedūru un ICAO standartiem, kā arī to pasu tehniskajiem priekšrakstiem, ko dalībvalstis izsniedz saviem pilsoņiem atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 2252/2004 (2004. gada 13. decembris) par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos ( 2 ).

Pirkstu nospiedumu attēli ir obligāti no sešu gadu vecuma.

Personas, no kurām ir fiziski neiespējami iegūt pirkstu nospiedumus, atbrīvo no prasības dot pirkstu nospiedumus.

▼B

5. pants

Šī regula neattiecas uz tādiem trešo valstu pilsoņiem, kuri ir:

 Savienības pilsoņu ģimenes locekļi, kas izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties,

 Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu Nolīguma, Eiropas Ekonomikas zonas līgumslēdzēju pušu pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kas saskaņā ar minēto nolīgumu izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties,

 trešo valstu pilsoņi, kas ir atbrīvoti no vīzas prasības un kas drīkst uzturēties dalībvalstī tādu laiku, kas ir mazāks par trim mēnešiem.

▼M1

5.a pants

Ja dalībvalstis izmanto vienotu formu nolūkos, kas atšķiras no šajā regulā minētajiem, jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tās nevar sajaukt ar 1. pantā minētajām uzturēšanās atļaujām un ka uz kartes ir skaidri norādīts tās mērķis.

▼B

6. pants

Pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas īstenošanai, pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto reglamentējošo procedūru.

7. pants

1.  Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1683/95 6. panta 2. punktu.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laika posms ir divi mēneši.

3.  Komiteja pieņem savu reglamentu.

8. pants

Šī regula neietekmē dalībvalstu pilnvaras attiecībā uz valstu un teritoriālu vienību, kā arī uz to iestāžu izdotu pasu, personu apliecinošu dokumentu un ceļošanas dokumentu atzīšanu.

9. pants

Dalībvalstis izsniedz 1. pantā noteikto vienoto uzturēšanās atļauju formu ne vēlāk kā vienu gadu pēc 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto papildu drošības elementu un prasību pieņemšanas.

No tās dienas šī regula attiecīgajā dalībvalstī aizstāj Vienoto rīcību 97/11/TI.

▼M1

Sejas attēla kā galvenā biometriskā identifikatora saglabāšanu ievieš vēlākais divus gadus, bet divu pirkstu nospiedumu attēlu saglabāšanu – vēlākais trīs gadus pēc to attiecīgo tehnisko pasākumu pieņemšanas, kas paredzēti 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā un e) apakšpunktā.

Šīs regulas īstenošana tomēr neietekmē jau izsniegto uzturēšanās atļauju derīgumu, ja vien attiecīgā dalībvalsts nenolemj citādi.

Pārejas laikā, kas ilgs divus gadus pēc šī panta trešajā daļā minēto sejas attēla tehnisko priekšrakstu pieņemšanas, var turpināt izsniegt uzturēšanās atļaujas uzlīmju veidā.

▼B

Tomēr vienotās formas uzturēšanās atļauju ieviešana neietekmē to atļauju spēkā esamību, kuras jau ir izdotas citā uzturēšanās atļaujas formā, ja vien attiecīgā dalībvalsts neizlemj citādi.

10. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

▼M2
PIELIKUMS

KARTES PRIEKŠPUSE UN AIZMUGURE

image

image

a)   Apraksts

Uzturēšanās atļauju ar tajā iekļautiem biometriskajiem datiem izgatavo kā atsevišķu dokumentu formātā ID 1. Izgatavošanā ņem vērā priekšrakstus, kas noteikti ICAO dokumentā par mašīnlasāmiem ceļošanas dokumentiem (9303. dokuments, 7. sējums, 2015. gads). Tajā ir ( 3 ):

Kartes priekšpuse:

1. Fona apdrukā iestrādāts izdevējas dalībvalsts trīs burtu kods, kā izklāstīts ICAO 9303. dokumentā par mašīnlasāmiem ceļošanas dokumentiem.

2.  ICAO simbols mašīnlasāmiem ceļošanas dokumentiem ar bezkontakta mikroshēmu (e-MRTD simbols), optiski mainīgās krāsās. Atkarībā no skata leņķa tam mainās krāsas.

3.1. Dokumenta nosaukums (Uzturēšanās atļauja), rakstīts dokumenta izdevējas dalībvalsts valodā(-ās).

3.2. Atkārtots 3.1. laukā minētais dokumenta nosaukums vismaz vienā (ne vairāk kā divās) no pārējām Savienības iestāžu oficiālajām valodām, lai atvieglotu kartes atpazīšanu kā trešās valsts valstspiederīgā uzturēšanās atļauju.

4.1. Dokumenta numurs.

4.2. Dokumenta numura atkārtojums (ar īpašiem drošības elementiem).

5. Kartes piekļuves numurs (Card Access Number – CAN).

Sestā līdz 12. ieraksta nosaukumi parādās izdevējas dalībvalsts valodā(-ās). Izdevēja dalībvalsts tajā pašā rindiņā var pievienot kādu citu Savienības iestāžu oficiālo valodu, taču kopā ne vairāk par divām valodām.

6. Vārds: uzvārds(-i) un vārds(-i) tādā secībā ( 4 ).

7. Dzimums.

8. Valstspiederība.

9. Dzimšanas datums.

10. Atļaujas veids: īpašais uzturēšanās atļaujas veids, ko dalībvalsts izdod trešās valsts valstspiederīgajam. Tāda Eiropas Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujā, kurš nav izmantojis personas brīvas pārvietošanās tiesības, jābūt ierakstam “ģimenes loceklis”. Attiecībā uz personām, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/38/EK ( 5 ) 3. panta 2. punkts, dalībvalstis var veikt ierakstu “persona, uz kuru attiecas Direktīvas 2004/38/EK 3. panta 2. punkts”.

11. Dokumenta derīguma termiņš ( 6 ).

12. Piezīmes: dalībvalstis var ierakstīt ziņas un piezīmes lietošanai savā valstī, kā prasīts saistībā ar valsts noteikumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem, tostarp piezīmes, kas attiecas uz jebkādu atļauju strādāt vai neierobežotu uzturēšanās atļaujas derīguma termiņu ( 7 ).

13. Identifikācijas fotogrāfija ir drošā veidā iestrādāta kartes struktūrā un nodrošināta ar difraktīvu optiski mainīgu attēlu nesēju (DOVID).

14. Turētāja paraksts.

15.  DOVID attēla aizsardzībai.

Kartes aizmugure:

16. Piezīmes: dalībvalstis var ierakstīt ziņas un piezīmes lietošanai savā valstī, kā prasīts saistībā ar valsts noteikumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem, tostarp piezīmes, kas attiecas uz jebkādu atļauju strādāt ( 8 ), pievienojot divus obligātus ierakstus:

16.1. Izdošanas datums, izdošanas vieta / izdevējiestāde: uzturēšanās atļaujas izdošanas datums un vieta. Norādi par izdošanas vietu vajadzības gadījumā var aizstāt ar norādi par izdevējiestādi.

16.2. Dzimšanas vieta.

16.1. un 16.2. ierakstam var sekot tādi fakultatīvi ieraksti ( 9 ) kā, piemēram, “Turētāja adrese”.

16.3. Fakultatīvs lauks informācijai saistībā ar kartes izgatavošanu, piemēram, izgatavotāja vārds, kartes versijas numurs utt.

17. Mašīnlasāmā josla. Mašīnlasāmā josla atbilst attiecīgajām ICAO pamatnostādnēm, kas izklāstītas ICAO 9303. dokumentā par mašīnlasāmiem ceļošanas dokumentiem.

18. Iespiestajā daļā atrodas dalībvalsts ģerbonis, kas ļauj atšķirt uzturēšanās atļauju un sniedz noteiktību attiecībā uz tās izcelsmes valsti.

19. Mašīnlasāmajā joslā iekļauts iespiests teksts fona drukā, kas norāda izdevēju dalībvalsti. Šis teksts neietekmē mašīnlasāmās joslas tehniskos parametrus.

Redzamie valsts drošības elementi (neskarot tehniskos priekšrakstus, kas izveidoti saskaņā ar šīs regulas 2. panta 1. punkta f) apakšpunktu):

20. Saskaņā ar šīs regulas 4.a pantu RF mikroshēmu izmanto kā datu nesēju. Dalībvalstis var uzturēšanās atļaujās iekļaut arī lietošanai savā valstī paredzētu dubultās saskarnes vai atsevišķu kontakta mikroshēmu. Šādas kontakta mikroshēmas atrodas kartes aizmugurē, atbilst ISO standartiem un nekādā veidā netraucē RF mikroshēmas darbību.

21. Fakultatīvs caurspīdīgs lodziņš.

22. Fakultatīva caurspīdīga apmale.

b)   Krāsa, iespiešanas process

Dalībvalstis nosaka krāsu un iespiešanas procesu saskaņā ar šajā pielikumā noteikto vienoto formu un papildu tehniskajiem priekšrakstiem, kas jānosaka saskaņā ar šīs regulas 2. panta noteikumiem.

c)   Materiāls

Karti pilnībā izgatavo no polikarbonāta vai līdzvērtīga sintētiskā polimēra (kas iztur vismaz 10 gadus).

d)   Iespiešanas metodes

Izmanto šādas iespiešanas metodes:

 īpaši droša fona ofseta druka,

 UV fluorescējošā druka,

 īrisspiede.

Kartes priekšpuses aizsargfons ļauj atšķirt to no kartes aizmugures.

e)   Numerācija

Dokumenta numurs uz dokumenta redzams vairāk nekā vienā pozīcijā (izņemot mašīnlasāmo joslu).

f)   Aizsardzība pret kopēšanu

Uzturēšanās atļaujas kartes priekšpusē lieto uzlabotu DOVID, kas nodrošina tādu identifikācijas kvalitāti un drošības pakāpi, kura nav zemāka kā mehānismam, ko tobrīd izmanto vīzu vienotajai formai, ar mūsdienīgu veidolu un elementiem, tostarp uzlabotiem difraktīviem elementiem progresīvai mašīnlasīšanai.

g)   Personalizēšanas veids

Lai nodrošinātu uzturēšanās atļaujas datu pienācīgu aizsardzību pret viltošanas un falsifikācijas mēģinājumiem, turpmāk biogrāfijas datus, ieskaitot fotogrāfiju, īpašnieka parakstu un citus galvenos datus, iestrādā dokumenta pamatmateriālā. Šo personalizēšanu nodrošina, izmantojot lāzergravējumu tehnoloģiju vai citu līdzvērtīgi drošu tehnoloģiju.

h)

Dalībvalstis var pievienot arī papildu valsts drošības elementus ar noteikumu, ka tie ir iekļauti šīs regulas 2. panta 1. punkta f) apakšpunktā noteiktajā sarakstā, ka tie atbilst iepriekš norādīto paraugu saskaņotajam izskatam un ka netiek mazināta vienoto drošības elementu efektivitāte.( 1 ) OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp.

( 2 ) OV L 385, 29.12.2004., 1. lpp.

( 3 ) Drukāšanai paredzētās pozīcijas ir norādītas tehniskajos priekšrakstos, kurus pieņems saskaņā ar šīs regulas 6. pantu.

( 4 ) Uzvārdiem un vārdiem paredzēts viens lauks. Uzvārdus raksta ar lielajiem burtiem; vārdus – ar mazajiem burtiem, taču pirmo burtu raksta ar lielo burtu. Starp uzvārdiem un vārdiem atdalošās zīmes nav atļautas. Tomēr atļauts izmantot komatu – “,” – kā atdalošo zīmi starp pirmo un otro uzvārdu vai pirmo un otro vārdu (piemērs – TOLEDO, BURGOS Ana, Maria). Nepieciešamības gadījumā, lai ietaupītu vietu, pirmo un otro uzvārdu, kā arī uzvārdus un vārdus var iekļaut tajā pašā līnijā.

( 5 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.).

( 6 ) Ierakstu veic tikai datuma formātā (dd/mm/gggg), neizmantojot vārdus, piemēram, “pagaidu” vai “beztermiņa”, jo derīguma termiņš attiecas uz fizisko dokumentu, nevis uz uzturēšanās tiesībām.

( 7 ) Papildu piezīmes var iekļaut arī 16. laukā (“Piezīmes”) kartes aizmugurē.

( 8 ) Kartes aizmugurē visu vietu (izņemot mašīnlasāmo joslu) atstāj brīvu piezīmēm. Tajā ietvers aktuālās piezīmes, kuras papildinās obligātie lauki (izdošanas datums, izdošanas vieta / izdevējiestāde, dzimšanas vieta) un fakultatīvi katras atsevišķās dalībvalsts lauki.

( 9 ) Pirms fakultatīvajiem ierakstiem jānorāda apakšpozīcijas.