02002L0054 — LV — 01.09.2022 — 004.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES DIREKTĪVA 2002/54/EK

(2002. gada 13. jūnijs)

par biešu sēklu tirdzniecību

(OV L 193, 20.7.2002., 12. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PADOMES DIREKTĪVA 2003/61/EK (2003. gada 18. jūnijs),

  L 165

23

3.7.2003

►M2

PADOMES DIREKTĪVA 2004/117/EK (2004. gada 22. decembris),

  L 14

18

18.1.2005

►M3

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2016/317 (2016. gada 3. marts),

  L 60

72

5.3.2016

►M4

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2021/971 (2021. gada 16. jūnijs),

  L 214

62

17.6.2021
▼B

PADOMES DIREKTĪVA 2002/54/EK

(2002. gada 13. jūnijs)

par biešu sēklu tirdzniecību1. pants

Šī direktīva attiecas uz biešu sēklu audzēšanu, kuras mērķis ir šo sēklu tirdzniecība, kā arī uz sēklu tirdzniecību Kopienā.

To nepiemēro biešu sēklām, attiecībā uz ko ir pierādīts, ka tās ir paredzētas eksportam uz trešām valstīm.

2. pants

1.  

Šajā direktīvā

a) 

“tirdzniecība”: izmantošanai komerciālos nolūkos paredzētu sēklu pārdošana, glabāšana ar mērķi pārdot, piedāvāšana pārdošanai un jebkura veida realizēšana, piegāde vai nodošana trešām personām par atlīdzību vai bez tās.

Par tirdzniecību neuzskata tādu sēklu pārdošanu, kas nav domātas šķirnes komerciālai izmantošanai, piemēram, turpmāk minētās darbības:

— 
sēklu piegāde oficiālām pārbaudes un kontroles iestādēm,
— 
sēklu piegāde pakalpojumu sniedzējiem pārstrādei vai iepakošanai ar noteikumu, ka pakalpojumu sniedzējs neiegūst īpašumtiesības uz šādi piegādātām sēklām.

Sēklu piegādi pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar atsevišķiem nosacījumiem, lai ražotu atsevišķas lauksaimniecības izejvielas rūpnieciskiem mērķiem, vai sēklu pavairošanu minētajiem mērķiem neuzskata par tirdzniecību ar noteikumu, ka pakalpojumu sniedzējs neiegūst īpašumtiesības nedz uz šādi piegādātām sēklām, nedz uz ievākto produktu. Sēklu piegādātājs iesniedz sertificēšanas iestādei ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtā līguma attiecīgo daļu kopiju, kur norādīti standarti un nosacījumi, kam pašlaik atbilst piegādātās sēklas.

Nosacījumus šā panta piemērošanai nosaka saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru;

b) 

“bietes”: Beta vulgaris L. sugas cukurbietes un lopbarības bietes;

c) 

“bāzes sēklas”: sēklas –

i) 

kas ir audzētas selekcionāra pārziņā saskaņā ar pieņemto šķirnes saglabāšanas praksi;

ii) 

kas paredzētas tādu sēklu ražošanai, kas ietilpst “sertificētu sēklu” kategorijā;

iii) 

kas, ievērojot 5. panta noteikumus, atbilst I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz bāzes sēklām un

▼M2

iv) 

kas oficiālā pārbaudē vai – attiecībā uz IB pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem – vai nu oficiālā pārbaudē, vai arī pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām i), ii) un iii) daļā minētajiem nosacījumiem;

▼B

d) 

“sertificētas sēklas”: sēklas –

i) 

kas ir tieši cēlušās no bāzes sēklām;

ii) 

kas ir paredzētas biešu ražošanai;

iii) 

kas, ievērojot 5. panta b) apakšpunkta noteikumus, atbilst I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz sertificētām sēklām un

▼M2

iv) 

kas oficiālā pārbaudē vai pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām i), ii) un iii) daļā minētajiem nosacījumiem;

▼B

e) 

“viendīgstu sēklas”: sēklas, kas ģenētiski ir viendīgstu sēklas;

f) 

“precīzās izsējas sēklas”: sēklas, kas paredzētas izmantošanai precīzās izsējas aparātos un kas saskaņā ar norādēm I pielikuma B daļas 3. punkta b) apakšpunkta bb) un cc) daļā attīsta tikai vienu dīgstu;

g) 

“oficiāli noteikumi”: noteikumi, kurus paredzējušas –

i) 

valsts iestādes vai

ii) 

jebkura juridiska persona, kuras darbību reglamentē publiskās vai privātās tiesības, kas darbojas valsts pakļautībā, vai

iii) 

attiecībā uz palīgdarbībām, ko arī kontrolē valsts, jebkura fiziska persona, kas šim nolūkam ir atbilstīgi zvērināta;

ar noteikumu, ka ii) un iii) apakšpunktā minētās personas negūst personisku labumu no šādiem pasākumiem;

h) 

“mazie EK iepakojumi”: iepakojumi, kuros ir šādas sertificētas sēklas:

i) 

viendīgstu vai precīzās izsējas sēklas: nepārsniedzot skaita limitu 100 000 sēklu čemuru vai graudu vai neto svara limitu 2,5 kg, vajadzības gadījumā izslēdzot pesticīdu granulas, vielas lodīšu veidā vai cietas piedevas;

ii) 

sēklas, kas nav viendīgstu vai precīzās izsējas sēklas: nepārsniedzot neto svara limitu 10 kg un vajadzības gadījumā izslēdzot pesticīdu granulas, vielas lodīšu veidā vai cietas piedevas.

2.  
Šķirņu dažādos veidus, tajā skaitā komponentus, ko var sertificēt saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, var precizēt un definēt saskaņā ar 28. panta 2. punktā noteikto procedūru.

▼M2

3.  

Veicot pārbaudi oficiālā uzraudzībā, kas minēta 1. punkta c) apakšpunkta iv) daļā un 1. punkta d) apakšpunkta iv) daļā, ievēro šādas prasības:

A. 

Pārbaude uz lauka

a) 

Inspektori:

i) 

ir ieguvuši vajadzīgo tehnisko kvalifikāciju;

ii) 

negūst personisku labumu saistībā ar pārbaužu veikšanu;

iii) 

ir ieguvuši oficiālas licences, ko izsniegusi attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde, un šī licencēšana ietver inspektoru zvērināšanu vai to parakstu uz rakstiska paziņojuma par apņemšanos ievērot noteikumus, kas attiecas uz oficiālām pārbaudēm;

iv) 

veic pārbaudes oficiālā uzraudzībā saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro oficiālām pārbaudēm.

b) 

Pārbaudāmās sēklu kultūras ir audzētas no sēklām, kas ir izturējušas oficiālu pēckontroli, kuras rezultāti ir bijuši apmierinoši.

c) 

Daļu sēklu kultūru pārbauda oficiāli inspektori. Minētās daļas īpatsvars ir vismaz 5 %.

d) 

Daļu paraugu no sēklu partijām, kas ievāktas no sēklu kultūrām, ņem oficiālai pēckontrolei un, ja vajadzīgs, oficiālai sēklu pārbaudei laboratorijā attiecībā uz šķirņu identitāti un tīrību.

e) 

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas ir piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunkta iii) daļā paredzētās licences anulēšanu oficiāli licencētiem inspektoriem, kuri atzīti par vainīgiem oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus pārbaudīto sēklu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šādas sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.

B. 

Sēklu pārbaude

a) 

Sēklu pārbaudi veic sēklu pārbaudes laboratorijas, kurām attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde ir izsniegusi atļauju šim nolūkam saskaņā ar b) līdz d) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

b) 

Sēklu pārbaudes laboratorijā ir galvenais sēklu analīžu veicējs, kas ir tieši atbildīgs par laboratorijas tehniskajām operācijām un kam ir atbilstīga kvalifikācija sēklu pārbaudes laboratorijas tehniskajai vadībai.

Tās sēklu analīžu veicējiem ir atbilstīga tehniskā kvalifikācija, kas ir iegūta apmācības kursos, kuri ir organizēti saskaņā ar oficiāliem sēklu analīžu veicējiem piemērojamiem nosacījumiem, un kas ir apstiprināta oficiālos eksāmenos.

Laboratorija atrodas telpās un tā ir aprīkota ar aprīkojumu, ko sēklu sertifikācijas iestāde oficiāli uzskata par atbilstīgu sēklu pārbaudei, ievērojot atļaujas darbības jomu.

Tā veic sēklu pārbaudi saskaņā ar spēkā esošajām starptautiskām metodēm.

c) 

Sēklu pārbaudes laboratorija ir:

i) 

neatkarīga laboratorija

vai

ii) 

laboratorija, kas pieder sēklu uzņēmumam.

Šā apakšpunkta ii) daļā minētajā gadījumā laboratorija var veikt sēklu pārbaudi tikai sēklu partijām, kas ražotas tā sēklu uzņēmuma vārdā, kam laboratorija pieder, ja vien minētais sēklu uzņēmums, sertifikācijas pieprasītājs un sēklu sertifikācijas iestāde nav vienojušies citādi.

d) 

Sēklu pārbaudes laboratorijas veikto sēklu pārbaudes darbu pienācīgi uzrauga sēklu sertifikācijas iestāde.

e) 

Lai veiktu d) apakšpunktā minēto uzraudzību, daļai no sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertifikācijai, izdara oficiālu sēklu kontrolpārbaudi. Šīs daļas īpatsvars principā ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kas nodod sēklas sertifikācijai, kā arī starp nodotajām sēklu šķirnēm, taču to var arī izmantot, lai kliedētu konkrētas aizdomas. Šīs daļas īpatsvars ir vismaz 5 %.

f) 

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunktā minētās atļaujas anulēšanu sēklu pārbaudes laboratorijām, kam ir oficiāla atļauja, ja tās atzītas par vainīgām oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus pārbaudīto sēklu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šādas sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.

▼B

4.  
Saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru var paredzēt turpmākus pasākumus, kas piemērojami pārbaužu veikšanai oficiālā uzraudzībā.

▼M2 —————

▼B

3. pants

1.  
Dalībvalstis nosaka, ka biešu sēklas var laist tirgū tikai tad, ja tās ir oficiāli sertificētas kā “bāzes sēklas” vai “sertificētas sēklas”.
2.  
Dalībvalstis nodrošina, ka sēklu oficiālās pārbaudes veic saskaņā ar pašreizējām starptautiskajām metodēm tiktāl, ciktāl tādas pastāv.

4. pants

Neatkarīgi no 3. panta 1. punkta dalībvalstis nosaka, ka tirgū var laist:

— 
selekcionētas sēklas no sēklu paaudzēm, kas audzētas pirms bāzes sēklām, un
— 
neapstrādātas sēklas, ko tirgo pārstrādei, ar noteikumu, ka ir nodrošināta sēklu identitāte.

5. pants

Atkāpjoties no 3. panta noteikumiem, dalībvalstis var:

a) 

atļaut bāzes sēklu, kas neatbilst I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz dīdzību, oficiālu sertificēšanu un tirdzniecību; tālab tiek paredzēti visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu to, ka piegādātājs garantē konkrētu dīdzību, ko tas tirdzniecības mērķiem norāda uz īpašas etiķetes, uz kuras ir viņa vārds, adrese un sēklu partijas identifikācijas numurs;

b) 

lai nodrošinātu ātru apgādi ar sēklām, atļaut “bāzes sēklu” un “sertificētu sēklu” kategorijai atbilstošu sēklu oficiālu sertificēšanu un laišanu tirgū līdz pirmajam pircējam, neraugoties uz to, ka nav pabeigta oficiālā pārbaude par atbilstību I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz dīdzību. Sertificējumu piešķir tikai, ja ir iesniegts pagaidu analītisks ziņojums par sēklām un ar noteikumu, ka ir norādīts pirmā saņēmēja vārds un adrese; veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka piegādātājs garantē pagaidu analīzē apliecināto dīdzību; šo dīdzību tirdzniecības mērķiem norāda uz īpašas etiķetes, uz kuras ir piegādātāja vārds, adrese un partijas identifikācijas numurs.

Šos noteikumus nepiemēro sēklām, kas ir ievestas no trešām valstīm, izņemot gadījumus, kad 22. pantā ir attiecībā uz pavairošanu ārpus Kopienas noteikts citādi.

Dalībvalstis, kas izmanto a) vai b) apakšpunktā paredzētās atkāpes, cita citai sniedz administratīvu palīdzību attiecībā uz kontroli.

6. pants

1.  

Neatkarīgi no 3. panta 1. punkta dalībvalstis var atļaut ražotājiem savā teritorijā laist tirgū:

a) 

nelielus sēklu daudzumus zinātniskiem mērķiem vai selekcijai;

b) 

attiecīgus sēklu daudzumus citām pārbaudēm vai izmēģinājumiem ar noteikumu, ka tās pieder šķirnēm, par kurām attiecīgajā dalībvalstī ir iesniegts pieteikums par iekļaušanu katalogā.

Attiecībā uz ģenētiski modificētu materiālu šādu atļauju var piešķirt tikai tad, ja ir veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai novērstu negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Šajā sakarā veicamajam vides apdraudējuma novērtējumam atbilstīgi piemēro Direktīvas 2002/53/EEK 7. panta 4. punkta noteikumus.

2.  
Nolūkus, kādos var piešķirt 1. punkta b) apakšpunktā minētās atļaujas, noteikumus, kas attiecas uz iepakojumu marķēšanu, daudzumus, kā arī nosacījumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var piešķirt šīs atļaujas, nosaka saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru.
3.  
Atļaujas, ko dalībvalstis līdz 1998. gada 14. decembrim piešķīrušas pašu teritorijā reģistrētiem ražotājiem 1. punktā izklāstītajiem nolūkiem, paliek spēkā līdz 2. punktā minēto noteikumu pieņemšanai. Pēc tam visām šīm atļaujām jāsaskan ar noteikumiem, kas paredzēti saskaņā ar 2. punktu.

7. pants

Attiecībā uz I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem dalībvalstis var izvirzīt papildu vai stingrākas prasības savā teritorijā iegūtu sēklu sertificēšanai.

8. pants

Dalībvalstis nodrošina to, ka varbūtēji paredzētu ģenealoģisko komponentu aprakstu pēc selekcionāra pieprasījuma uzskata par konfidenciālu.

9. pants

▼M2

1.  
Dalībvalstis pieprasa, lai šķirņu pārbaudes veikšanai, sēklu pārbaudei sertificēšanas nolūkiem un komercsēklu pārbaudei paraugus saskaņā ar attiecīgajām metodēm ņemtu oficiāli vai oficiālā uzraudzībā. Tomēr, lai veiktu kontroli atbilstīgi 25. pantam, sēklu paraugus ņem oficiāli.

▼M2

1.a  

Ņemot sēklu paraugus oficiālā uzraudzībā, kā minēts 1. punktā, ievēro šādas prasības:

a) 

Sēklu paraugus ņem sēklu pārbaudes ņēmēji, kuriem attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde ir izsniegusi atļauju šim nolūkam saskaņā ar b), c) un d) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

b) 

Sēklu paraugu ņēmējiem ir atbilstīga tehniskā kvalifikācija, kas ir iegūta apmācības kursos, kuri ir organizēti saskaņā ar oficiāliem sēklu paraugu ņēmējiem piemērojamiem nosacījumiem, un kas ir apstiprināta oficiālos eksāmenos.

Viņi veic sēklu paraugu ņemšanu saskaņā ar spēkā esošajām starptautiskām metodēm.

c) 

Sēklu paraugu ņēmēji ir:

i) 

neatkarīgas fiziskas personas,

ii) 

personas, ko nodarbina fiziskas vai juridiskas personas, kuru darbība neietver sēklu ražošanu, sēklu audzēšanu, sēklu pārstrādi vai sēklu tirdzniecību,

vai

iii) 

personas, ko nodarbina fiziskas vai juridiskas personas, kuru darbība ietver sēklu ražošanu, sēklu audzēšanu, sēklu pārstrādi vai sēklu tirdzniecību.

Šā apakšpunkta iii) daļā minētajā gadījumā sēklu paraugu ņēmējs drīkst veikt sēklu paraugu ņemšanu tikai no tām sēklu partijām, kas ir saražotas viņa darba devēja vārdā, ja vien viņa darba devējs, sertifikācijas pieprasītājs un sēklu sertifikācijas iestāde nav vienojušies citādi.

d) 

Sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu pienācīgi uzrauga sēklu sertifikācijas iestāde. Ja tiek veikta automatizēta sēklu paraugu ņemšana, jāievēro piemērotas procedūras, veicot tās oficiālā uzraudzībā.

e) 

Lai veiktu d) apakšpunktā minēto uzraudzību, daļai no sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertifikācijai, kontroles sēklu paraugus ņem oficiāli sēklu paraugu ņēmēji. Šīs daļas īpatsvars principā ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kas nodod sēklas sertifikācijai, taču to var arī izmantot, lai kliedētu kādas konkrētas aizdomas. Šīs daļas īpatsvars ir vismaz 5 %. Šo kontroles sēklu paraugu ņemšanu nepiemēro automatizētai paraugu ņemšanai.

Dalībvalstis salīdzina sēklu paraugus, kas ņemti oficiāli, ar paraugiem no tās pašas sēklu partijas, kuri ņemti oficiālā uzraudzībā.

f) 

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunktā minētās atļaujas atņemšanu sēklu ņēmējiem, kam ir oficiāla atļauja, ja tie ir atzīti par vainīgiem oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus ņemto sēklu paraugu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šīs sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.

1.b  
Saskaņā ar 28. panta 2. punktā izklāstīto procedūru var paredzēt papildu pasākumus, kas piemērojami pārbaužu veikšanai oficiālā uzraudzībā.

▼B

2.  
Sēklu pārbaudei sertificēšanas nolūkā paraugus ņem no viendabīgām partijām; partijas maksimālais svars un parauga obligātais svars ir norādīts II pielikumā.

10. pants

1.  
Dalībvalstis pieprasa, lai bāzes sēklas un sertificētās sēklas tirgotu tikai pietiekami viendabīgās partijās un aizzīmogotos iepakojumos, uz kuriem pēc vajadzības saskaņā ar 11., 12. vai 13. pantu ir norādīta zīmogošanas sistēma un marķējums.
2.  
Attiecībā uz nelielu daudzumu tirdzniecību galapatērētājam dalībvalstis var paredzēt atkāpes no 1. punkta noteikumiem attiecībā uz iepakojumu, zīmogošanu un marķēšanu.

11. pants

1.  
Dalībvalstis pieprasa, lai bāzes sēklu un sertificētu sēklu iepakojumi, izņemot gadījumus, kad sertificētas sēklas ir mazos EK iepakojumos, tiktu aizzīmogoti oficiāli vai oficiālā uzraudzībā tādā veidā, ka tos nevar atvērt, nesabojājot iepakojuma zīmogošanas sistēmu vai neatstājot aizskāruma pēdas uz oficiālās etiķetes, kas minēta 12. pantā, vai uz iepakojuma.

Lai nodrošinātu iepakojuma aizzīmogošanu, zīmogošanas sistēmā obligāti ietilpst vai nu oficiālā etiķete, vai arī oficiāla zīmoga uzlikšana.

Otrajā daļā noteiktie pasākumi nav vajadzīgi, ja lieto vienreizēju zīmogošanas sistēmu.

Saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru var noteikt, vai konkrēta zīmogošanas sistēma atbilst šīs daļas noteikumiem.

2.  
Izņemot mazo EK iepakojumu gadījumus, dalībvalstis pieprasa, lai iepakojumi netiktu aizzīmogoti atkārtoti, ja vien to nedara oficiāli vai oficiālā uzraudzībā. Ja iepakojumus aizzīmogo atkārtoti, uz 12. pantā paredzētās etiķetes norāda atkārtotās aizzīmogošanas faktu, datumu un atbildīgo iestādi.
3.  
Dalībvalstis pieprasa, lai mazie EK iepakojumi būtu aizzīmogoti tā, ka tos nevar atvērt, nesabojājot iepakojuma zīmogošanas sistēmu vai neatstājot aizskāruma pēdas uz etiķetes vai arī uz iepakojuma. Saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru var noteikt, vai konkrēta zīmogošanas sistēma atbilst šā punkta noteikumiem. Iepakojumus aizzīmogo atkārtoti tikai oficiālā uzraudzībā.

12. pants

Izņemot gadījumus, kad sertificētas sēklas ir mazos EK iepakojumos, dalībvalstis pieprasa, lai bāzes sēklu un sertificētu sēklu iepakojumi:

a) 

ārpusē būtu marķēti ar oficiālu etiķeti, kas nav iepriekš lietota, atbilst III pielikuma A daļā izklāstītajiem nosacījumiem un sniedz ziņas vienā no Kopienas oficiālajām valodām. Etiķetes krāsa bāzes sēklām ir balta un sertificētām sēklām – zila. Lietojot etiķeti ar caurumu auklai, tās piestiprināšana vienmēr ir jānodrošina ar oficiālu zīmogu. Ja gadījumos, kas paredzēti 5. panta a) apakšpunktā, bāzes sēklas neatbilst I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz dīdzību, šo faktu norāda uz etiķetes. Ir atļauta oficiālu uzlīmju lietošana. Saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru var atļaut, ka uz iepakojuma oficiālā uzraudzībā neizdzēšami pēc etiķetes parauga tiek iespiestas paredzētās norādes;

b) 

ietvertu oficiālu dokumentu tādā pašā krāsā kā etiķete, kurā būtu norādīta vismaz III pielikuma A daļas I punkta 3., 5., 6., 11. un 12. apakšpunktā pieprasītā informācija. Šo dokumentu sastāda tā, lai to nevarētu sajaukt ar a) apakšpunktā minēto oficiālo etiķeti. Šis dokuments nav vajadzīgs, ja informācija neizdzēšamā drukā ir iespiesta uz iepakojuma vai ja saskaņā ar a) apakšpunkta noteikumiem ir lietota uzlīme vai etiķete no nenoplēšama materiāla.

13. pants

1.  

Dalībvalstis pieprasa, lai uz mazajiem EK iepakojumiem:

a) 

ārpusē saskaņā ar III pielikuma B daļas noteikumiem ir piegādātāja etiķete, drukāts uzraksts vai zīmogs vienā no Kopienas oficiālajām valodām; caurredzamu iepakojumu gadījumā šo etiķeti var ievietot iekšpusē ar noteikumu, ka to var izlasīt caur iepakojumu; etiķetes krāsa bāzes sēklām ir balta un sertificētām sēklām – zila;

b) 

ārpusē vai uz a) apakšpunktā paredzētās piegādātāja etiķetes ir oficiāli piešķirts sērijas numurs; ja izmanto oficiālu uzlīmi, etiķete bāzes sēklām ir balta un sertificētām sēklām – zila; minētā sērijas numura piestiprināšanas metodes var noteikt saskaņā ar 28. panta 2. punktā minētajām procedūrām.

2.  
Dalībvalstis var pieprasīt, lai to teritorijā iepakotu nelielu EK iepakojumu marķēšanā izmantotu oficiālu uzlīmi, kurā ir visa III pielikuma B daļā paredzētā informācija vai tās daļa; ja informācija ir sniegta šajā etiķetē, 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto marķējumu nepieprasa.

14. pants

Dalībvalstis var noteikt, ka pēc pieprasījuma sertificētu sēklu nelielos EK iepakojumus aizzīmogo un marķē oficiāli vai oficiālā uzraudzībā saskaņā ar 11. panta 1. punktu un 12. pantu.

15. pants

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai sēklu identitātes kontrole tiktu nodrošināta mazo sēklu iepakojumu gadījumā, jo īpaši brīdī, kad tiek nošķirtas sēklu partijas. Tālab tās var pieprasīt, lai mazos iepakojumus, ko fasē to teritorijā, aizzīmogo oficiāli vai oficiālā uzraudzībā.

16. pants

1.  
Saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru var noteikt, ka pārējos gadījumos, kas nav šajā direktīvā paredzētie gadījumi, uz visu veidu bāzes vai sertificētu sēklu iepakojumiem ir piegādātāja etiķete (kas var būt vai nu atsevišķi no oficiālās etiķetes, vai arī kā piegādātāja informācija, kas uzdrukāta tieši uz iepakojuma). Ziņas, kam jābūt uz visām šīm etiķetēm, arī nosaka saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru.
2.  
Šā panta 1. punktā minēto etiķeti sastāda tā, lai to nevar sajaukt ar 12. pantā minēto oficiālo etiķeti.

17. pants

Ģenētiski modificētas šķirnes sēklām uz visām oficiālām vai citādām etiķetēm vai dokumentiem, kas ir piestiprināti vai pievienoti sēklu partijai, saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem skaidri norāda, ka šķirne ir ģenētiski modificēta.

18. pants

Dalībvalstis pieprasa, lai par bāzes sēklu vai sertificētu sēklu jebkuru ķīmisku apstrādi ir norāde vai nu uz oficiālās etiķetes, vai arī uz piegādātāja etiķetes, kā arī uz iepakojuma vai tā iekšpusē.

19. pants

Meklējot labākus alternatīvus variantus dažiem šīs direktīvas noteikumiem, var tikt pieņemts lēmums uz laiku un ar īpašiem nosacījumiem organizēt eksperimentus Kopienas līmenī saskaņā ar 28. panta 2. punktā minētajiem noteikumiem.

Šādos eksperimentos dalībvalstis var tikt atbrīvotas no dažām šajā direktīvā paredzētām saistībām. Šāda atbrīvojuma darbības jomu nosaka, atsaucoties uz noteikumiem, uz kuriem to attiecina. Eksperimenta ilgums nepārsniedz septiņus gadus.

20. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka sēklas, kas laistas tirgū saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, ne obligāti, ne fakultatīvi netiek pakļautas nekādiem tirdzniecības ierobežojumiem saistībā ar to īpašībām, pārbaudes nosacījumiem, marķēšanu un zīmogošanu, izņemot ierobežojumus, kas paredzēti šajā vai kādā citā direktīvā.

21. pants

Nosacījumi, ar kādiem selekcionētas sēklas no sēklu paaudzēm, kas audzētas pirms bāzes sēklām, var laist tirgū saskaņā ar 4. panta pirmo ievilkumu, ir šādi:

a) 

tām ir jābūt kompetentas sertifikācijas iestādes oficiāli pārbaudītām saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro bāzes sēklu sertificēšanai;

b) 

tām ir jābūt iepakotām saskaņā ar šo direktīvu, un

c) 

uz iepakojumiem ir jābūt oficiālai etiķetei, uz kuras ir vismaz šādas ziņas:

— 
sertificēšanas iestāde un dalībvalsts vai to atšķirības abreviatūra,
— 
partijas identifikācijas numurs,
— 
aizzīmogošanas mēnesis un gads vai
— 
mēnesis un gads, kad pēdējoreiz veikta oficiāla paraugu ņemšana sertificēšanas nolūkā,
— 
suga, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem, tās botāniskais nosaukums, ko var norādīt saīsinātā veidā un bez autoru vārdiem, vai tās parastais nosaukums, vai abi, norāde, vai tās ir cukurbietes vai lopbarības bietes,
— 
šķirne, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem,
— 
norāde “pirmsbāzes sēklas”,
— 
paaudžu skaits pirms sēklām, kas ietilpst kategorijā “sertificētas sēklas”.

Etiķete ir balta ar diagonālu violetu līniju.

22. pants

1.  

Dalībvalstis nodrošina to, ka biešu sēklas:

— 
kas tiešā ceļā iegūtas no bāzes sēklām, kas oficiāli sertificētas vienā vai vairākās dalībvalstīs vai kādā trešā valstī, kurai piešķirta līdzvērtība saskaņā ar 23. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un
— 
kas ir novāktas citā dalībvalstī,

pēc pieprasījuma, neskarot Direktīvas 2002/53/EK noteikumus, tiek oficiāli sertificētas kā sēklas, kas sertificētas katrā dalībvalstī, ja attiecīgās sēklas ir izturējušas pārbaudi uz lauka atbilstoši nosacījumiem, kas I pielikuma A daļā paredzēti attiecīgajai kategorijai, un ja oficiālā pārbaudē ir konstatēts, ka ir izpildīti I pielikuma B daļā paredzētie nosacījumi, kas attiecas uz to pašu kategoriju.

Šādos gadījumos, kad sēklas ir iegūtas tieši no oficiāli sertificētām sēklām, kas audzētas paaudzēs pirms bāzes sēklām, dalībvalstis var atļaut tās oficiāli sertificēt kā bāzes sēklas, ja ir izpildīti minētajai kategorijai paredzētie nosacījumi.

2.  

Biešu sēklas, kas ir novāktas Kopienā un ir paredzētas sertificēšanai saskaņā ar 1. punktu:

— 
iepako un marķē ar oficiālu etiķeti, kas atbilst IV pielikuma A un B daļā izklāstītajiem nosacījumiem, saskaņā ar 11. panta 1. punktu, un
— 
tām pievieno oficiālu dokumentu, kas atbilst IV pielikuma C daļā izklāstītajiem nosacījumiem.

No pirmās daļas noteikumiem par iepakošanu un marķēšanu var atteikties, ja iestādes, kas ir atbildīgas par pārbaudēm uz lauka, iestādes, kas sastāda dokumentus to sēklu sertificēšanai, kuru sertificēšana nav pabeigta, un iestādes, kas ir atbildīgas par sertificēšanu, ir vienas un tās pašas, vai ja šīs iestādes vienojas par atbrīvojumu.

▼M2

3.  

Dalībvalstis tāpat nodrošina, ka biešu sēklas, kas novāktas trešā valstī, oficiāli sertificē pēc pieprasījuma, ja:

a) 

tās ir iegūtas tieši no bāzes sēklām, kuras ir oficiāli sertificētas vienā vai vairākās dalībvalstīs vai trešā valstī, attiecībā uz kuru saskaņā ar 23. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir konstatēta līdzvērtība;

b) 

tās ir izturējušas pārbaudi uz lauka atbilstīgi nosacījumiem, kas attiecīgajai kategorijai paredzēti lēmumā par līdzvērtību, kurš pieņemts saskaņā ar 23. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

c) 

oficiālā pārbaudē ir konstatēts, ka ir izpildīti I pielikuma B daļā ietvertie nosacījumi, kas paredzēti attiecībā uz to pašu kategoriju.

▼B

23. pants

1.  

Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma nosaka, vai:

a) 

22. pantā paredzētajā gadījumā pārbaudes uz lauka trešā valstī atbilst I pielikuma A daļā izklāstītajiem nosacījumiem;

▼M2

b) 

biešu sēklas, kas novāktas trešā valstī un kam ir tādas pašas garantijas attiecībā uz to īpašībām un pasākumiem, kuri paredz šo sēklu pārbaudi, identitātes nodrošināšanu, marķēšanu un kontroli, ir šajā ziņā līdzvērtīgas sēklām, kas ir novāktas Kopienas teritorijā un atbilst šīs direktīvas noteikumiem.

▼B

2.  
Šā panta 1. punktu piemēro arī visām jaunajām dalībvalstīm no to pievienošanās dienas līdz dienai, kad tajās stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

24. pants

1.  
Lai novērstu jebkādus pagaidu sarežģījumus vispārējā apgādē ar bāzes vai sertificētām sēklām, kas rodas Kopienā un ko nevar citādi pārvarēt, saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru var nolemt, ka dalībvalstis uz noteiktu laiku pieļauj to, ka visā Kopienā tādā daudzumā, kas nepieciešams, lai atrisinātu apgādes sarežģījumus, tirgo tādas kategorijas sēklas, kura pakļauta mazāk stingrām prasībām, vai tādu šķirņu sēklas, kuras nav iekļautas Kopējā lauksaimniecības augu šķirņu katalogā vai dalībvalstu šķirņu katalogos.
2.  
Visu attiecīgo šķirņu sēklu kategorijām oficiālā etiķete ir tāda, kāda paredzēta atbilstīgajai kategorijai; iepriekš minētajos katalogos neiekļautu šķirņu sēklām oficiālās etiķetes krāsa ir brūna. Etiķetē vienmēr ir norādīts, ka attiecīgās sēklas atbilst mazāk stingrām prasībām.
3.  
Noteikumus 1. punkta piemērošanai var pieņemt saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru.

25. pants

1.  
Dalībvalstis nodrošina to, ka saistībā ar biešu sēklu tirdzniecību tiek veiktas oficiālas pārbaudes vismaz izlases pārbaužu veidā, lai pārbaudītu atbilstību šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem.
2.  

Neskarot sēklu brīvu apriti Kopienā, dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka, tirgojot no trešām valstīm ievestas sēklas daudzumos, kas pārsniedz divus kilogramus, par šīm sēklām tiek sniegtas šādas ziņas:

a) 

suga;

b) 

šķirne;

c) 

kategorija;

d) 

ražošanas valsts un oficiālā pārbaudes iestāde;

e) 

nosūtīšanas valsts;

f) 

importētājs;

g) 

sēklu daudzums.

Šo ziņu sniegšanas veidu var noteikt saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru.

▼M1

26. pants

1.  

Kopienas salīdzinošās pārbaudes un pētījumus Kopienā veic to biešu sēklu paraugu pēcpārbaudei, kuras laiž pārdošanā saskaņā ar šīs direktīvas obligātajiem vai izvēles noteikumiem un kuras paņemtas paraugu ņemšanas laikā. Salīdzinošajās pārbaudēs un pētījumos drīkst ietvert:

— 
sēklas, kas novāktas trešās valstīs,
— 
sēklas, kas piemērotas bioloģiskai ražošanai,
— 
sēklas, kas laistas pārdošanā saistībā ar auga ģenētisko resursu saglabāšanu in situ un ilgstošu izmantošanu.
2.  
Šīs salīdzinošās pārbaudes un pētījumus izmanto, lai saskaņotu sertificēšanas tehniskās metodes un lai pārbaudītu, vai ir izpildīti tie nosacījumi, kuriem jāatbilst sēklām.
3.  
Komisija, rīkojoties saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru, veic pasākumus, kas vajadzīgi salīdzināmo pārbaužu un pētījumu veikšanai. Komisija informē 28. panta 1. punktā minēto komiteju par tehniskajiem pasākumiem pārbaužu un pētījumu veikšanai un to rezultātiem.
4.  
Kopiena var finansēt šā panta 1. un 2. punktā minēto pārbaužu un pētījumu veikšanu.

Finansiālais ieguldījums nepārsniedz gada apropriācijas, par kurām budžeta lēmējinstitūcija ir pieņēmusi lēmumu.

5.  
Pārbaudes un pētījumus, kuros drīkst izmantot Kopienas finansiālo ieguldījumu, kā arī sīki izstrādātus noteikumus finansiālā ieguldījuma nodrošināšanai nosaka saskaņā ar 28. panta 2. punktā paredzēto procedūru.
6.  
Šā panta 1. un 2. punktā paredzētās pārbaudes un pētījumus drīkst veikt vienīgi valsts institūcijas vai juridiskas personas, kuras darbojas valsts pārraudzībā.

▼B

27. pants

Grozījumus, kas jāizdara pielikumos, ņemot vērā zinātnes un tehnikas jaunākās atziņas, pieņem saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru.

28. pants

1.  
Komisijai palīdz Pastāvīgā lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un reproduktīvā materiāla komiteja, kas izveidota saskaņā ar Padomes Lēmuma 66/399/EEK ( 1 ) 1. pantu.
2.  
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais laikposms ir viens mēnesis.

3.  
Komiteja pieņem savu reglamentu.

29. pants

Šī direktīva neskar valstu tiesību aktu noteikumus, kuru nolūks ir aizsargāt cilvēku, dzīvnieku vai augu veselību un dzīvību, kā arī rūpniecisko vai komerciālo īpašumu.

30. pants

1.  

Saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt īpašus nosacījumus, ņemot vērā attīstību šādās jomās:

a) 

nosacījumi, ar kādiem var tirgot ķīmiski apstrādātas sēklas;

b) 

nosacījumi, ar kādiem sēklas var tirgot saistībā ar saglabāšanu in situ un tādu augu ģenētisko resursu noturīgu izmantošanu, ieskaitot tādu sugu sēklu maisījumus, kuros ir arī sugas, kas ir uzskaitītas Padomes Direktīvas 2002/53/EK 1. pantā, kuri ir saistīti ar īpašām dabiskām un pa daļai dabiskām dzīvotnēm, un ko apdraud ģenētiskā erozija;

c) 

nosacījumi, ar kādiem var tirgot sēklas, kas ir derīgas bioloģiskajai ražošanai.

2.  

Īpašie nosacījumi, kas minēti 1. punkta b) apakšpunktā, jo īpaši ietver šādus punktus:

a) 

šo sugu sēklām ir zināma izcelsmes vieta, ko ir apstiprinājusi katras dalībvalsts attiecīgā iestāde, kas atbild par sēklu tirgošanu noteiktos apgabalos;

b) 

attiecīgi kvantitatīvi ierobežojumi.

▼M2

30.a pants

Saskaņā ar 28. panta 2. punktā noteikto procedūru dalībvalsti drīkst pēc tās lūguma pilnīgi vai daļēji atbrīvot no pienākuma piemērot šo direktīvu, izņemot 20. pantu, ciktāl biešu audzēšanai un biešu sēklu tirdzniecībai tās teritorijā ir minimāla nozīme tautsaimniecībā.

▼B

31. pants

Dalībvalstis iesniedz Komisijai savu normatīvo aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

32. pants

Vēlākais 2004. gada 1. februārī Komisija iesniedz sīki izstrādātu novērtējumu par Direktīvas 98/96/EEK 1. panta ieviesto sertificēšanas procedūru vienkāršošanu. Šajā novērtējumā īpaša uzmanība tiks pievērsta iespējamajai ietekmei uz sēklu kvalitāti.

33. pants

1.  
Direktīvu 66/400/EEK, kas grozīta ar V pielikuma A daļā minētajām direktīvām, ar šo atceļ, neskarot dalībvalstu saistības attiecībā uz pārņemšanas termiņiem, kas minēti V pielikuma B daļā.
2.  
Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar korelācijas tabulu IV pielikumā.

34. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

35. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
I PIELIKUMS

SERTIFICĒŠANAS NOSACĪJUMI

A.   Kultūra

1.

Iepriekšējie stādījumi laukā nav bijuši nesavietojami ar kultūras šķirnes Beta vulgaris sēklu ieguvi, un lauks ir pietiekami brīvs no tādiem augiem, kas ir saglabājušies no iepriekšējiem stādījumiem.

2.

Kultūrai piemīt pietiekama šķirnes identitāte un tīrība.

3.

Sēklu ražotājs iesniedz sertificēšanas iestādei pārbaudīšanai visas attiecīgās sēklas šķirnes pavairojumus.

4.

Visu kategoriju sertificētām sēklām veic vismaz vienu pārbaudi uz lauka – oficiālu pārbaudi vai arī oficiālā uzraudzībā – un bāzes sēklām vismaz divas oficiālas pārbaudes uz lauka, no kurām vienā pārbauda spraudeņus, bet otrā sēklas ražojošos augus.

5.

Lauka stāvoklis un kultūru attīstības stadija ir tāda, kas ļauj pienācīgi pārbaudīt šķirnes identitāti un tīrību.

▼M4

5.a

Ja pēc 2. līdz 5. punkta īstenošanas joprojām pastāv šaubas par sēklu šķirnes identitāti, sertifikācijas iestāde identitātes pārbaudei var izmantot starptautiski atzītu un reproducējamu bioķīmisku vai molekulāru paņēmienu saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskajiem standartiem.

▼B

6.

Obligātais attālums līdz kaimiņos esošiem putekšņu avotiem ir šāds:Kultūra

Obligātais attālums

1.

Bāzes sēklu ieguve:

 

-  attiecībā uz visiem Beta ģints putekšņu avotiem

1 000 m

2.

Sertificētu sēklu ieguve:

 

a)  cukurbietes:

 

-  attiecībā uz visiem Beta ģints putekšņu avotiem, kas nav norādīti turpmāk

1 000 m

-  ja paredzētais apputeksnētājs vai viens no paredzētajiem apputeksnētājiem ir diploīds, attiecībā uz tetraploīdu cukurbiešu putekšņu avotiem

600 m

-  ja paredzētais apputeksnētājs ir tikai tetraploīds, attiecībā uz diploīdu cukurbiešu putekšņu avotiem

600 m

-  attiecībā uz cukurbiešu putekšņu avotiem, kuru ploīdija nav zināma

600 m

-  ja paredzētais apputeksnētājs vai viens no paredzētajiem apputeksnētājiem ir diploīds, attiecībā uz diploīdu cukurbiešu putekšņu avotiem

300 m

-  ja paredzētais apputeksnētājs ir tikai tetraploīds, attiecībā uz tetraploīdu cukurbiešu putekšņu avotiem

300 m

-  starp diviem cukurbiešu sēklu audzēšanas laukiem, kuros neizmanto vīrišķo sterilitāti

300 m

b)  lopbarības bietes:

 

-  attiecībā uz visiem Beta ģints putekšņu avotiem, kas nav iekļauti turpmāk

1 000 m

-  ja paredzētais apputeksnētājs vai viens no paredzētajiem apputeksnētājiem ir diploīds, attiecībā uz tetraploīdu lopbarības biešu putekšņu avotiem

600 m

-  ja paredzētais apputeksnētājs ir tikai tetraploīds, attiecībā uz diploīdu lopbarības biešu putekšņu avotiem

600 m

-  attiecībā uz lopbarības biešu putekšņu avotiem, kuru ploīdija nav zināma

600 m

-  ja paredzētais apputeksnētājs vai viens no paredzētajiem apputeksnētājiem ir diploīds, attiecībā uz diploīdu lopbarības biešu putekšņu avotiem

300 m

-  ja paredzētais apputeksnētājs ir tikai tetraploīds, attiecībā uz tetraploīdu lopbarības biešu putekšņu avotiem

300 m

-  starp diviem lopbarības biešu sēklaudzēšanas laukiem, kuros neizmanto vīrišķo sterilitāti

300 m

Minētos attālumus var neievērot, ja aizsardzība no nevēlamas svešapputes ir pietiekama. Nav jāizolē sēklu kultūras, kam izmanto vienu un to pašu apputeksnētāju.

Lai noteiktu ploīdiju sēklu ražojošu kultūru sēklu komponentiem un ziedputekšņus kaisošiem komponentiem, ir jāatsaucas uz lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu, kas sastādīts saskaņā ar Direktīvu 2002/53/EK, vai valstu šķirņu katalogiem, kas sastādīti saskaņā ar minēto direktīvu. Ja šī informācija par kādu šķirni nav iekļauta, ploīdiju uzskata par nezināmu, un tālab obligātais izolācijas attālums ir 600 m.

B.   Sēklas

1.

Sēklām piemīt pietiekama šķirnes identitāte un tīrība.

2.

Slimībām, kas samazina sēklu lietderību, jābūt pēc iespējas zemā līmenī.

3.

Sēklām jāatbilst arī šādiem nosacījumiem:

a)  

Obligātā analītiskā tīrība

Obligātā dīdzība

Maksimālais mitruma saturs (1)

aa)  cukurbietes

-  viendīgstu sēkla

97

80

15

-  precīzās izsējas sēkla

97

75

15

-  daudzdīgstu sēklas no šķirnēm, kam diploīdi pārsniedz 85 %

97

73

15

-  citas sēklas

97

68

15

bb)  lopbarības bietes

-  daudzdīgstu sēklas no šķirnēm, kam diploīdi pārsniedz 85 %, viendīgstu sēklas, precīzās izsējas sēklas

97

73

15

-  citas sēklas

97

68

15

Citu sēklu % pēc svara nepārsniedz 0,3.

(1)   

Vajadzības gadījumā izslēdz granulētus pesticīdus, vielas lodīšu veidā vai citas cietas piedevas.

b) 

īpaši nosacījumi viendīgstu sēklām un precīzās izsējas sēklām:

aa) 

viendīgstu sēkla:

vismaz 90 % no dīgstpējīgiem sēklu čemuriem dod vienu dīgstu.
To sēklu čemuru procents, kas dod trīs vai vairāk dīgstu, nepārsniedz 5 %, ko aprēķina no dīgtspējīgiem čemuriem;
bb) 

cukurbiešu precīzās izsējas sēklas:

vismaz 70 % no dīgstpējīgiem sēklu čemuriem dod vienu dīgstu. To sēklu čemuru procents, kas dod trīs vai vairāk dīgstu, nepārsniedz 5 %, ko aprēķina no dīgtspējīgiem čemuriem;
cc) 

lopbarības biešu precīzās izsējas sēklas:

šķirnēm, kam diploīdu procents pārsniedz 85 %, vismaz 58 % no dīgtspējīgajiem čemuriem dod vienu dīgstu. Visām pārējām sēklām vismaz 63 % no dīgtspējīgajiem čemuriem dod vienu dīgstu. To sēklu čemuru skaits, kas dod trīs vai vairāk dīgstu, nepārsniedz 5 %, ko aprēķina no dīgtspējīgiem čemuriem;
dd) 

“bāzes sēklu” kategorijas sēklām inertās vielas % pēc svara nepārsniedz 1,0. “Sertificētu sēklu” kategorijas sēklām inertās vielas % pēc svara nepārsniedz 0,5. To, vai abu kategoriju granulētās sēklas atbilst attiecīgajiem nosacījumiem, pārbauda ar paraugiem, ko saskaņā ar 9. panta 1. punktu ņem no pārstrādātām sēklām, kas daļēji ir nolobītas (berzēšana vai malšana), bet vēl nav granulētas, neskarot granulēto sēklu obligātās analītiskās kvalitātes oficiālu pārbaudi;

c) 

citi īpaši nosacījumi:

dalībvalstis nodrošina to, ka biešu sēklas nedrīkst ieviest apgabalos, ko dēvē par zonām, kurās nav rizomānijas, saskaņā ar attiecīgām Kopienas procedūrām, ja vien inertās vielas % pēc svara nepārsniedz 0,5.
II PIELIKUMS

Maksimālais sēklu partijas svars ir šāds: 20 tonnas.

Parauga obligātais svars: 500 grami.

Maksimālo partijas svaru nepārsniedz vairāk kā par 5 %.
III PIELIKUMS

MARĶĒJUMS

A.   Oficiāla etiķete

I.   Vajadzīgā informācija

1.

“EK noteikumi un standarti”.

2.

Sertificēšanas iestāde un dalībvalsts vai to sākumburti.

▼M3

2.a

Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.

▼B

3.

Partijas identifikācijas numurs.

4.

Aizzīmogošanas mēnesis un gads, ko izsaka šādi: “aizzīmogots… (mēnesis un gads)”, vai

mēnesis un gads, kad pēdējoreiz veikta oficiālā paraugu ņemšana sertificēšanas nolūkā, ko izsaka šādi: “paraugs ņemts… (mēnesis un gads)”.

5.

Suga, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem, tās botāniskais nosaukums, ko var norādīt saīsinātā veidā un bez autoru vārdiem, vai arī ar tās parastais nosaukums, vai abi; norāde, vai tās ir cukurbietes vai lopbarības bietes.

6.

Šķirne, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem.

7.

Kategorija.

8.

Ražotāja valsts.

9.

Deklarētais neto vai bruto svars, vai deklarētais tīro sēklu vai čemuru skaits.

10.

Ja ir norādīts svars un ir izmantotas pesticīdu granulas, vielas lodīšu ieguvei vai citas cietas piedevas, jānorāda arī šo piedevu īpašības, kā arī aptuvenā attiecība starp sēklu čemuru vai tīro sēklu svaru un kopsvaru.

11.

Viendīgstu sēkla: vārds “viendīgstu”.

12.

Precīzās izsējas sēklas: vārds “precīzā izsēja”.

13.

Ja ir atkārtoti pārbaudīta vismaz dīdzība, vārdi “atkārtoti pārbaudīts… (mēnesis un gads)”, un var norādīt dienestu, kas atbild par atkārtotu pārbaudi. Šo informāciju var norādīt uz oficiālās uzlīmes, ko pievieno oficiālajai etiķetei.

II.   Obligātie izmēri

110 × 67 mm.

B.   Piegādātāja etiķete vai informācija uz iepakojuma (mazais EK iepakojums)

Pieprasītā informācija

1.

“Mazais EK iepakojums”.

2.

Piegādātāja, kas atbild par marķēšanu, vārds un adrese vai identifikācijas marķējums.

3.

Oficiāli piešķirts sērijas numurs.

4.

Dienests, kas piešķīris sērijas numuru, un dalībvalsts nosaukums vai to sākumburti.

5.

Identifikācijas numurs, ja partiju nevar identificēt pēc oficiālā sērijas numura.

6.

Suga, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem; norāde, vai tās ir cukurbietes vai lopbarības bietes.

7.

Šķirne, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem.

8.

“Kategorija”.

9.

Neto vai bruto svars, vai tīro sēklu vai čemuru skaits.

10.

Ja ir norādīts svars un ir izmantotas pesticīdu granulas, vielas lodīšu ieguvei vai citas cietas piedevas, jānorāda šo piedevu īpašības, kā arī aptuvenā attiecība starp sēklu čemuru vai tīro sēklu svaru un kopsvaru.

11.

Viendīgstu sēkla: vārds “viendīgstu”.

12.

Precīzās izsējas sēklas: vārds “precīzā izsēja”.
IV PIELIKUMS

ETIĶETE UN DOKUMENTS, KO IESNIEDZ, JA SĒKLU SERTIFICĒŠANA NAV PABEIGTA UN SĒKLAS IR NOVĀKTAS CITĀ DALĪBVALSTĪ

A.   Etiķetē norādāmā informācija

— 
iestāde, kas atbild par pārbaudi uz lauka, un dalībvalsts vai to sākumburti,

▼M3

— 
oficiāli piešķirtais sērijas numurs,

▼B

— 
suga, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem, tās botāniskais nosaukums, ko var norādīt saīsinātā veidā un bez autoru vārdiem, vai tās parastais nosaukums, vai abi, norāde, vai tās ir cukurbietes vai lopbarības bietes,
— 
šķirne, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem,
— 
kategorija,
— 
lauka vai partijas identifikācijas numurs,
— 
deklarētais neto vai bruto svars,
— 
teksts “sēklu sertificēšana nav pabeigta”.

B.   Etiķetes krāsa

Etiķete ir pelēka.

C.   Dokumentā norādāmā informācija

— 
iestāde, kas izsniegusi dokumentu,

▼M3

— 
oficiāli piešķirtais sērijas numurs,

▼B

— 
suga, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem, tās botāniskais nosaukums, ko var norādīt saīsinātā veidā un bez autoru vārdiem, vai tās parastais nosaukums, vai abi, norāde, vai tās ir cukurbietes, vai lopbarības bietes,
— 
šķirne, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem,
— 
kategorija,
— 
tīruma apsēšanā izmantoto sēklu identifikācijas numurs un tās valsts vai valstu nosaukums, kas sertificējušas šīs sēklas,
— 
lauka vai partijas identifikācijas numurs,
— 
platība, kas kultivēta, lai saražotu partiju, uz ko attiecas dokuments,
— 
novākto sēklu daudzums un paku skaits,
— 
apstiprinājums, ka ir izpildīti nosacījumi, kas attiecas uz kultūru, no kuras ir iegūta sēkla,
— 
vajadzības gadījumā – sākotnējās sēklu analīzes rezultāti.
V PIELIKUMS

A DAĻA   ATCELTĀ DIREKTĪVA UN TĀS SECĪGIE GROZĪJUMI

(kas minēti 33. pantā)Direktīva 66/400/EEK (OV P125, 11.7.1966., 2290./66. lpp.)

 

Padomes Direktīva 69/61/EEK (OV L 48, 26.2.1969., 4. lpp.)

 

Padomes Direktīva 71/162/EEK (OV L 87, 17.4.1971., 24. lpp.)

tikai 1. pants

Padomes Direktīva 72/274/EEK (OV L 171, 29.7.1972., 37. lpp.)

tikai attiecībā uz atsaucēm, kas izdarītas uz Direktīvas 66/400/EEK 1. un 2. panta noteikumiem

Padomes Direktīva 72/418/EEK (OV L 287, 26.12.1972., 22. lpp.)

tikai 1. pants

Padomes Direktīva 73/438/EEK (OV L 356, 27.12.1973., 79. lpp.)

tikai 1. pants

Padomes Direktīva 75/444/EEK (OV L 196, 26.7.1975., 6. lpp.)

tikai 1. pants

Komisijas Direktīva 76/331/EEK (OV L 83, 30.3.1976., 34. lpp.)

 

Padomes Direktīva 78/55/EEK (OV L 16, 20.1.1978., 23. lpp.)

tikai 1. pants

Padomes Direktīva 78/692/EEK (OV L 236, 26.8.1978., 13. lpp.)

tikai 1. pants

Komisijas Direktīva 87/120/EEK (OV L 49, 18.2.1987., 39. lpp.)

tikai 1. pants

Komisijas Direktīva 88/95/EEK (OV L 56, 2.3.1988., 42. lpp.)

 

Padomes Direktīva 88/332/EEK (OV L 151, 17.6.1988., 82. lpp.)

tikai 1. pants

Padomes Direktīva 88/380/EEK (OV L 187, 16.7.1988., 31. lpp.)

tikai 1. pants

Padomes Direktīva 90/654/EEK (OV L 353, 17.12.1990., 48. lpp.)

tikai attiecībā uz atsaucēm, kas izdarītas uz Direktīvas 66/400/EEK 2. panta un II pielikuma I daļas 1. punkta a) apakšpunkta noteikumiem

Padomes Direktīva 96/72/EK (OV L 304, 27.11.1996., 10. lpp.)

tikai 1. panta 1. punkts

Padomes Direktīva 98/95/EK (OV L 25, 1.2.1999., 1. lpp.)

tikai 1. pants un 9. panta 2. punkts

Padomes Direktīva 98/96/EK (OV L 25, 1.2.1999., 27. lpp.)

tikai 1. pants. 8. panta 2. punkts un 9. pants

B DAĻA   TERMIŅI PĀRŅEMŠANAI VALSTU LIKUMOS

(kas minēti 33. pantā)Direktīva

Pārņemšanas termiņš

Direktīva 66/400/EEK

1968. gada 1. jūlijs (14. panta 1. punkts)

1969. gada 1. jūlijs (citi noteikumi) (1) (2)

Direktīva 69/61/EEK

1969. gada 1. jūlijs (1)

Direktīva 71/162/EEK

1970. gada 1. jūlijs (1. panta 3. punkts)

1972. gada 1. jūlijs (1. panta 1. punkts)

1971. gada 1. jūlijs (citi noteikumi) (2)

Direktīva 72/274/EEK

1972. gada 1. jūlijs (1. pants)

1973. gada 1. janvāris (2. pants)

Direktīva 72/418/EEK

1973. gada 1. jūlijs

Direktīva 73/438/EEK

1973. gada 1. jūlijs (1. panta 1. punkts)

1974. gada 1. janvāris (1. panta 2. punkts)

Direktīva 75/444/EEK

1977. gada 1. jūlijs

Direktīva 76/331/EEK

1978. gada 1. jūlijs (1. pants)

1979. gada 1. jūlijs (citi noteikumi)

Direktīva 78/55/EEK

1979. gada 1. jūlijs

Direktīva 78/692/EEK

1977. gada 1. jūlijs (1. pants)

1979. gada 1. jūlijs (citi noteikumi)

Direktīva 87/120/EEK

1988. gada 1. jūlijs

Direktīva 88/95/EEK

1988. gada 1. jūlijs

Direktīva 88/332/EEK

 

Direktīva 88/380/EEK

1992. gada 1. jūlijs (1. panta 8. punkts)

1990. gada 1. jūlijs (citi noteikumi)

Direktīva 90/654/EEK

 

Direktīva 96/72/EK

1997. gada 1. jūlijs (3)

Direktīva 98/95/EK

2000. gada 1. februāris (iespiedkļūda, OV L 126, 20.5.1999., 23. lpp.)

Direktīva 98/96/EK

2000. gada 1. februāris

(1)   

Dānijai, Īrijai un Apvienotajai Karalistei – 1973. gada 1. jūlijs attiecībā uz 14. panta 1. punktu, 1974. gada 1. jūlijs attiecībā uz citiem noteikumiem par bāzes sēklām un 1976. gada 1. jūlijs attiecībā uz citiem noteikumiem.

(2)   

1986. gada 1. janvāris Grieķijai, 1986. gada 1. marts Spānijai, 1991. gada 1. janvāris Portugālei un 1995. gada 1. janvāris Austrijai, Somijai un Zviedrijai.

(3)   

Atlikušās etiķešu rezerves, uz kurām ir abreviatūra “EEK”, drīkst izmantot līdz 2001. gada 31. decembrim.
VI PIELIKUMSKORELĀCIJAS TABULA

Direktīva 66/400/EEK

Šajā direktīvā

1. pants

1. pants, pirmā daļa

18. pants

1. pants, otrā daļa

1.a pants

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

2. panta 1. punkta A daļa

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

2. panta 1. punkta B daļas a) apakšpunkts

2. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) daļa

2. panta 1. punkta B daļas b) apakšpunkts

2. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļa

2. panta 1. punkta B daļas c) apakšpunkts

2. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) daļa

2. panta 1. punkta B daļas d) apakšpunkts

2. panta 1. punkta c) apakšpunkta iv) daļa

2. panta 1. punkta C daļas a) apakšpunkts

2. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) daļa

2. panta 1. punkta C daļas b) apakšpunkts

2. panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) daļa

2. panta 1. punkta C daļas c) apakšpunkts

2. panta 1. punkta d) apakšpunkta iii) daļa

2. panta 1. punkta C daļas d) apakšpunkta i) daļa

2. panta 1. punkta d) apakšpunkta iv) daļas pirmais ievilkums

2. panta 1. punkta C daļas d) apakšpunkta ii) daļa

2. panta 1. punkta d) apakšpunkta iv) daļas otrais ievilkums

2. panta 1. punkta D daļa

2. panta 1. punkta e) apakšpunkts

2. panta 1. punkta E daļa

2. panta 1. punkta f) apakšpunkts

2. panta 1. punkta F daļas a) apakšpunkts

2. panta 1. punkta g) apakšpunkta i) daļa

2. panta 1. punkta F daļas b) apakšpunkts

2. panta 1. punkta g) apakšpunkta ii) daļa

2. panta 1. punkta F daļas c) apakšpunkts

2. panta 1. punkta g) apakšpunkta iii) daļa

2. panta 1. punkta G daļas pirmais ievilkums

2. panta 1. punkta h) apakšpunkta i) daļa

2. panta 1. punkta G daļas otrais ievilkums

2. panta 1. punkta h) apakšpunkta ii) daļa

2. panta 1.a punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 3. punkta i) apakšpunkts

2. panta 3. punkta pirmā daļa, a) apakšpunkts

2. panta 3. punkta i) apakšpunkta a) daļa

2. panta 3. punkta pirmā daļa, a) apakšpunkta i) daļa

2. panta 3. punkta i) apakšpunkta b) daļa

2. panta 3. punkta pirmā daļa, a) apakšpunkta ii) daļa

2. panta 3. punkta i) apakšpunkta c) daļa

2. panta 3. punkta pirmā daļa, a) apakšpunkta iii) daļa

2. panta 3. punkta i) apakšpunkta d) daļa

2. panta 3. punkta pirmā daļa, a) apakšpunkta iv) daļa

2. panta 3. punkta ii) apakšpunkts

2. panta 3. punkta pirmā daļa, b) apakšpunkts

2. panta 3. punkta iii) apakšpunkts

2. panta 3. punkta pirmās daļas c) apakšpunkts

2. panta 3. punkta iv) apakšpunkts

2. panta 3. punkta pirmās daļas d) apakšpunkts

2. panta 3. punkta v) apakšpunkts

2. panta 3. punkta otrā daļa

2. panta 4. punkts

2. panta 4. punkts

3. pants

3. pants

3.a pants

4. pants

4. pants

5. pants

4.a pants

6. pants

5. pants

7. pants

6. pants

8. pants

7. pants

9. pants

9. pants

10. pants

10. pants

11. pants

11. pants

12. pants

11.a pants

13. pants

11.b pants

14. pants

11.c pants

15. pants

12. pants

16. pants

12.a pants

17. pants

13. pants

18. pants

13.a pants

19. pants

14. panta 1. punkts

20. pants

14.a pants

21. pants

15. pants

22. pants

16. panta 1. punkts

23. panta 1. punkts

16. panta 2. punkts

16. panta 3. punkts

23. panta 2. punkts

16. panta 4. punkts

17. pants

24. pants

19. pants

25. pants

20. pants

26. pants

21.a pants

27. pants

21. pants

28. pants

22. pants

29. pants

22. panta 1. punkts

30. panta 1. punkts

22. panta 2. punkta i) apakšpunkts

30. panta 2. punkta a) apakšpunkts

22. panta 2. punkta ii) apakšpunkts

30. panta 2. punkta b) apakšpunkts

31. pants (1)

32. pants (2)

33. pants

34. pants

35. pants

I PIELIKUMA A daļas 01. punkts

I PIELIKUMA A daļas 1. punkts

I PIELIKUMA A daļas 1. punkts

I PIELIKUMA A daļas 2. punkts

I PIELIKUMA A daļas 2. punkts

I PIELIKUMA A daļas 3. punkts

I PIELIKUMA A daļas 3. punkts

I PIELIKUMA A daļas 4. punkts

I PIELIKUMA A daļas 4. punkts

I PIELIKUMA A daļas 5. punkts

I PIELIKUMA A daļas 5. punkts

I PIELIKUMA A daļas 6. punkts

I PIELIKUMA B daļas 1. punkts

I PIELIKUMA B daļas 1. punkts

I PIELIKUMA B daļas 2. punkts

I PIELIKUMA B daļas 2. punkts

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta a) apakšpunkts

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta a) apakšpunkts

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta b) apakšpunkta aa) daļa

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta b) apakšpunkta aa) daļa

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta b) apakšpunkta aa) daļa a) apakšdaļa

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta b) apakšpunkta bb) daļa

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta b) apakšpunkta bb) daļa

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta b) apakšpunkta cc) daļa

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta b) apakšpunkta cc) daļa

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta b) apakšpunkta dd) daļa

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta c) apakšpunkts

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta c) apakšpunkts

II PIELIKUMS

II PIELIKUMS

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 1. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 1. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 2. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 2. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 3. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 3. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 3.a apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 4. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 4. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 5. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 5. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 6. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 6. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 7. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 7. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 8. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 8. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 9. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 9. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 10. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 10. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 11. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 11. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 12. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 12. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 13. apakšpunkts

III PIELIKUMA A daļas II punkts

III PIELIKUMA A daļas II punkts

III PIELIKUMA B daļa

III PIELIKUMA B daļa

IV PIELIKUMS

IV PIELIKUMS

V PIELIKUMS

VI PIELIKUMS

(1)   

98/95/EK, 9. panta 2. punkts, un 98/96/EK, 8. panta 2. punkts.

(2)   

98/96/EK, 9. pants.( 1 ) OV P125, 11.7.1966., 2289./66. lpp.