02002D0002 — LV — 17.12.2016 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2001. gada 20. decembris)

par personas datu pienācīgu aizsardzību, kas noteikta Kanādas likumā par personas datu un elektronisko dokumentu aizsardzību, atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/46/EK

(paziņots ar dokumenta numuru C(2001) 4539)

(2002/2/EK)

(OV L 002, 4.1.2002., 13. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2295 Dokuments attiecas uz EEZ (2016. gada 16. decembris),

  L 344

83

17.12.2016
▼B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2001. gada 20. decembris)

par personas datu pienācīgu aizsardzību, kas noteikta Kanādas likumā par personas datu un elektronisko dokumentu aizsardzību, atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/46/EK

(paziņots ar dokumenta numuru C(2001) 4539)

(2002/2/EK)1. pants

Direktīvas 95/46/EK 25. panta 2. punkta vajadzībām uzskata, ka Kanāda nodrošina pienācīgu to personas datu aizsardzības līmeni, ko no Kopienas nosūta saņēmējiem, uz kuriem attiecas Likums par personas datu un elektronisko dokumentu aizsardzību (“Kanādas likums”).

2. pants

Šis lēmums attiecas tikai uz pienācīgu aizsardzību, ko Kanāda nodrošina saskaņā ar Kanādas likumu, lai izpildītu Direktīvas 95/46/EK 25. panta 1. punkta prasības, un, īstenojot citus minētās direktīvas noteikumus, tas neietekmē citus nosacījumus vai ierobežojumus, kuri neļauj personas datus apstrādāt dalībvalstīs.

▼M1

3. pants

Kad kompetentās iestādes dalībvalstī, lai pasargātu personas attiecībā uz viņu personas datu apstrādi, izmanto savas pilnvaras atbilstīgi Direktīvas 95/46/EK 28. panta 3. punktam, kā rezultātā tiek apturētas vai pilnībā aizliegtas datu plūsmas pie datu saņēmēja Kanādā, uz kuru attiecas Kanādas likums par personas datu aizsardzību un elektroniskajiem dokumentiem, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju, kas nosūta informāciju pārējām dalībvalstīm.

▼M1

3.a pants

1.  Komisija pastāvīgi uzrauga situāciju Kanādas tiesību sistēmā, kas varētu ietekmēt šā lēmuma darbību, tostarp attiecībā uz valsts iestāžu piekļuvi personas datiem, lai novērtētu, vai Kanāda turpina nodrošināt personas datu pienācīgu aizsardzības līmeni.

2.  Dalībvalstis un Komisija informē viena otru par gadījumiem, kad iestādes, kas Kanādā ir atbildīgas par aizsardzības standartu ievērošanu, nav panākušas šādu ievērošanu.

3.  Dalībvalstis un Komisija informē viena otru par jebkādu norādi, kas liecina par to, ka Kanādas valsts iestāžu, kuras atbildīgas par valsts drošību, tiesībaizsardzību vai citām valsts interesēm, iejaukšanās personu tiesībās attiecībā uz personas datu aizsardzību pārsniedz absolūti nepieciešamo vai ka pret šādu iejaukšanos nav efektīvas tiesiskās aizsardzības.

4.  Ja pierādījumi liecina, ka pienācīgs aizsardzības līmenis vairs netiek nodrošināts, tostarp gadījumos, kas minēti šā panta 2. un 3. punktā, Komisija par to informē Kanādas kompetento iestādi un vajadzības gadījumā iesniedz pasākumu projektu saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 31. panta 2. punktā minēto procedūru, lai atceltu vai apturētu šo lēmumu vai ierobežotu tā darbības jomu.

▼B

4. pants

1.  Šo lēmumu var grozīt jebkurā laikā, ņemot vērā pieredzi par tā darbību vai grozījumus Kanādas tiesību aktos, tostarp pasākumus, ar kuriem atzīst, ka kādai Kanādas provincei ir ļoti līdzīgi tiesību akti. Komisija trīs gadus pēc paziņošanas dalībvalstīm novērtē šā lēmuma darbību, pamatojoties uz pieejamo informāciju, un par visiem atbilstīgajiem atzinumiem ziņo Komitejai, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 31. pantu, tostarp par pierādījumiem, kuri varētu ietekmēt šā lēmuma 1. pantā minēto atzinumu, ka Kanādā ir pienācīga aizsardzība Direktīvas 95/46/EK 25. panta nozīmē, un par pierādījumiem, ka šo lēmumu īsteno diskriminējošā veidā.

2.  Komisija vajadzības gadījumā saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 31. panta 2. punktā minēto procedūru iesniedz pasākumu projektu.

5. pants

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai šo lēmumu izpildītu vēlākais deviņdesmit dienas pēc tā paziņošanas dalībvalstīm.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.