2001R0586 — LV — 01.01.2009 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 586/2001

(2001. gada 26. marts),

ar ko attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku

(OV L 086, 27.3.2001, p.11)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 656/2007 (2007. gada 14. jūnijs),

  L 155

3

15.6.2007
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 586/2001

(2001. gada 26. marts),

ar ko attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistikuEIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 19. maija Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku ( 1 ) un jo īpaši tās 3. pantu un 17. panta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1165/98 tika noteiktas pamatnostādnes attiecībā uz Kopienas īstermiņa statistiku par uzņēmējdarbības ciklu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1165/98 3. pantu un 17. panta c) apakšpunktu jāpieņem noteikumi, kuros būtu definēti ražošanas pamatgrupējumi.

(3)

Ražošanas pamatgrupējumi ir definēti, pamatojoties uz uzņēmējdarbības veidu statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (NACE 1. redakcija), kas ieviesta ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 ( 2 ), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 761/93 ( 3 ). Šajos definējumos ražošanas pamatgrupējumi ir iedalīti grupu līmenī (3 ciparu kodi).

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar atzinumu, ko sniegusi Statistikas programmas komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom ( 4 ),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Ražošanas pamatgrupējumu definēšana

►M1  NACE 2. ◄ redakcijas grupu iedalījums ražošanas pamatgrupējumos dots šīs regulas pielikumā.

2. pants

Gadījumi, kad ►M1  NACE 2. ◄ redakcijas grupu līmenī dati nav pieejami

Dalībvalstīm, kas statistikas datus, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 1165/98, neaprēķina tik sīki kā ►M1  NACE 2. ◄ redakcijas grupu līmenī, ir ļauts attiecībā uz nodaļās ietvertām grupām aprēķināt valsts dalījumu, ko piemērot nodaļu līmenī iegūtu datu iedalīšanai grupās.

Dalībvalstis, kas uzņēmējdarbības veidus ražošanas pamatgrupējumos iedala, pilnībā vai daļēji pamatojoties uz ►M1  NACE 2. ◄ redakcijas nodaļu līmeni, informē Eiropas Kopienu Statistikas biroju par dalījumiem, saskaņā ar kuriem iegūts iedalījums ►M1  NACE 2. ◄ redakcijas grupu līmenī.

3. pants

Definējumu piemērošana

Pielikumā dotos definējumus dalībvalstis sāk piemērot statistikas datiem, kas ziņojami saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1165/98, ►M1  no 2009. gada 1. janvāra ◄ ; lai piemērotu pielikumā dotos definējumus, dalībvalstis, veicot atbilstīgus pasākumus, nodrošina, ka iepriekš apkopotus statistikas datus, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 1165/98, pārskata, tos pārrēķinot vai pārvērtējot atbilstīgi jaunajiem definējumiem.

4. pants

Informēšana par atbilstību definējumiem

Dalībvalstis pēc Komisijas lūguma tai nosūta informāciju par savu statistikas datu atbilstību šīs regulas pielikumā dotajiem definējumiem.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M1
PIELIKUMSNACE 2. RED. POZĪCIJU IEDALĪJUMS VISPĀRĒJĀS KLASIFIKĀCIJAS KATEGORIJĀS

NACE 2. red.

NACE 2. red. apraksts

Vispārējā klasifikācija

07

Metāla rūdu ieguve

Starppatēriņa preces

08

Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

Starppatēriņa preces

09

Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības

Starppatēriņa preces

10.6

Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

Starppatēriņa preces

10.9

Dzīvnieku barības ražošana

Starppatēriņa preces

13.1

Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana

Starppatēriņa preces

13.2

Tekstilmateriālu aušana

Starppatēriņa preces

13.3

Tekstilmateriālu apstrāde

Starppatēriņa preces

16

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana

Starppatēriņa preces

17

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

Starppatēriņa preces

20.1

Ķīmisko pamatvielu, minerālmēslu un slāpekļa savienojumu, plastmasu un sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstādes formās

Starppatēriņa preces

20.2

Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana

Starppatēriņa preces

20.3

Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana

Starppatēriņa preces

20.5

Pārējo ķīmisko vielu ražošana

Starppatēriņa preces

20.6

Sintētisko šķiedru ražošana

Starppatēriņa preces

22

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

Starppatēriņa preces

23

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

Starppatēriņa preces

24

Metālu ražošana

Starppatēriņa preces

25.5

Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija

Starppatēriņa preces

25.6

Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana

Starppatēriņa preces

25.7

Galda piederumu, darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana

Starppatēriņa preces

25.9

Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana

Starppatēriņa preces

26.1

Elektronisko komponentu un plašu ražošana

Starppatēriņa preces

26.8

Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana

Starppatēriņa preces

27.1

Elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana

Starppatēriņa preces

27.2

Galvanisko elementu ražošana

Starppatēriņa preces

27.3

Vadu un instalāciju ierīču ražošana

Starppatēriņa preces

27.4

Apgaismes ierīču ražošana

Starppatēriņa preces

27.9

Citu elektroiekārtu ražošana

Starppatēriņa preces

05

Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve

Enerģija

06

Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve

Enerģija

19

Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana

Enerģija

35

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

Enerģija

36

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

Enerģija

25.1

Metāla konstrukciju ražošana

Ražošanas līdzekļi

25.2

Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana

Ražošanas līdzekļi

25.3

Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus

Ražošanas līdzekļi

25.4

Ieroču un munīcijas ražošana

Ražošanas līdzekļi

26.2

Datoru un perifēro iekārtu ražošana

Ražošanas līdzekļi

26.3

Sakaru iekārtu ražošana

Ražošanas līdzekļi

26.5

Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana; pulksteņu ražošana

Ražošanas līdzekļi

26.6

Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana

Ražošanas līdzekļi

28

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

Ražošanas līdzekļi

29

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

Ražošanas līdzekļi

30.1

Kuģu un laivu būve

Ražošanas līdzekļi

30.2

Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana

Ražošanas līdzekļi

30.3

Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana

Ražošanas līdzekļi

30.4

Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana

Ražošanas līdzekļi

32.5

Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana

Ražošanas līdzekļi

33

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana

Ražošanas līdzekļi

26.4

Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana

Ilgstoša patēriņa preces

26.7

Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana

Ilgstoša patēriņa preces

27.5

Sadzīves aparatūras un iekārtu ražošana

Ilgstoša patēriņa preces

30.9

Pārējo transportlīdzekļu ražošana

Ilgstoša patēriņa preces

31

Mēbeļu ražošana

Ilgstoša patēriņa preces

32.1

Juvelierizstrādājumu, bižutērijas un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Ilgstoša patēriņa preces

32.2

Mūzikas instrumentu ražošana

Ilgstoša patēriņa preces

10.1

Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

Īslaicīga patēriņa preces

10.2

Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana

Īslaicīga patēriņa preces

10.3

Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana

Īslaicīga patēriņa preces

10.4

Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

10.5

Piena produktu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

10.7

Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

10.8

Citu pārtikas produktu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

11

Dzērienu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

12

Tabakas izstrādājumu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

13.9

Pārējo tekstilizstrādājumu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

14

Apģērbu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

15

Ādas un ādas izstrādājumu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

18

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

Īslaicīga patēriņa preces

20.4

Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu, smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

21

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

32.3

Sporta preču ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

32.4

Spēļu un rotaļlietu ražošana

Īslaicīga patēriņa preces

32.9

Citur neklasificēta ražošana

Īslaicīga patēriņa preces( 1 ) OV L 162, 5.6.1998., 1. lpp.

( 2 ) OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp.

( 3 ) OV L 83, 3.4.1993., 1. lpp.

( 4 ) OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.