02000D0518 — LV — 17.12.2016 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2000. gada 26. jūlijs),

atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/46/EK par tādu personas datu pienācīgu aizsardzību Šveicē

(izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 2304)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2000/518/EK)

(OV L 215, 25.8.2000., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2295 Dokuments attiecas uz EEZ (2016. gada 16. decembris),

  L 344

83

17.12.2016
▼B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2000. gada 26. jūlijs),

atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/46/EK par tādu personas datu pienācīgu aizsardzību Šveicē

(izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 2304)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2000/518/EK)1. pants

Direktīvas 95/46/EK 25. panta 2. punkta nozīmē visu darbību vajadzībām, kas attiecas uz minētās direktīvas darbības jomu, uzskata, ka Šveice nodrošina pietiekamu to personas datu aizsardzību, kurus nosūta no Kopienas.

2. pants

Šis lēmums attiecas tikai uz pienācīgu aizsardzību, ko Šveicē nodrošina, lai izpildītu Direktīvas 95/46/EK 25. panta 1. punkta prasības, un, īstenojot pārējos minētās direktīvas noteikumus, tas neietekmē citus nosacījumus vai ierobežojumus, kuri attiecas uz personas datu apstrādi dalībvalstīs.

▼M1

3. pants

Kad kompetentās iestādes dalībvalstī, lai pasargātu personas attiecībā uz viņu personas datu apstrādi, izmanto savas pilnvaras atbilstīgi Direktīvas 95/46/EK 28. panta 3. punktam, kā rezultātā tiek apturētas vai pilnībā aizliegtas datu plūsmas uz Šveici, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju, kas nosūta informāciju pārējām dalībvalstīm.

▼M1

3.a pants

1.  Komisija pastāvīgi uzrauga situāciju Šveices tiesību sistēmā, kas varētu ietekmēt šā lēmuma darbību, tostarp attiecībā uz valsts iestāžu piekļuvi personas datiem, lai novērtētu, vai Šveice turpina nodrošināt personas datu pienācīgu aizsardzības līmeni.

2.  Dalībvalstis un Komisija informē viena otru par gadījumiem, kad iestādes, kas Šveicē ir atbildīgas par aizsardzības standartu ievērošanu, nav panākušas šādu ievērošanu.

3.  Dalībvalstis un Komisija informē viena otru par jebkādu norādi, kas liecina par to, ka Šveices valsts iestāžu, kuras atbildīgas par valsts drošību, tiesībaizsardzību vai citām valsts interesēm, iejaukšanās personu tiesībās attiecībā uz personas datu aizsardzību pārsniedz absolūti nepieciešamo vai ka pret šādu iejaukšanos nav efektīvas tiesiskās aizsardzības.

4.  Ja pierādījumi liecina, ka pienācīgs aizsardzības līmenis vairs netiek nodrošināts, tostarp gadījumos, kas minēti šā panta 2. un 3. punktā, Komisija par to informē Šveices kompetento iestādi un vajadzības gadījumā iesniedz pasākumu projektu saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 31. panta 2. punktā minēto procedūru, lai atceltu vai apturētu šo lēmumu vai ierobežotu tā darbības jomu.

▼B

4. pants

1.  Šo lēmumu var grozīt jebkurā laikā, ņemot vērā pieredzi, kas attiecas uz tā darbību, vai grozījumus Šveices tiesību aktos.

Komisija trīs gadus pēc paziņošanas dalībvalstīm novērtē šā lēmuma darbību, pamatojoties uz pieejamo informāciju, un par visiem attiecīgajiem atzinumiem ziņo Komitejai, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 25. pantu, to skaitā par pierādījumiem, kuri varētu ietekmēt šā lēmuma 1. pantā minēto atzinumu, ka Šveicē ir pienācīga aizsardzība Direktīvas 95/46/EK 25. panta nozīmē, un par pierādījumiem, ka šo lēmumu īsteno diskriminējošā veidā.

2.  Vajadzības gadījumā Komisija saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 31. pantā paredzēto procedūru iesniedz pasākumu projektu.

5. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šo lēmumu ne vēlāk kā deviņdesmit dienas pēc tā paziņošanas dienas dalībvalstīm.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.