1999R0659 — LV — 14.10.2015 — 004.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 659/1999

(1999. gada 22. marts),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus līguma par Eiropas savienības darbību 108. panta piemērošanai

(OV L 083, 27.3.1999, p.1)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Padomes Regula (ES) 2015/1589 (2015. gada 13. jūlijs),

L 248

9

24.9.2015