1999D0478 — LV — 20.12.2004 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS LĒMUMS

(1999. gada 14. jūlijs),

ar ko atjauno Zivsaimniecības un akvakultūras padomdevēju komiteju

(izziņots ar dokumenta numuru C(1999) 2042)

(1999/478/EK)

(OV L 187, 20.7.1999, p.70)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS LĒMUMS (2004. gada 16. decembris),

  L 370

91

17.12.2004
▼B

KOMISIJAS LĒMUMS

(1999. gada 14. jūlijs),

ar ko atjauno Zivsaimniecības un akvakultūras padomdevēju komiteju

(izziņots ar dokumenta numuru C(1999) 2042)

(1999/478/EK)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

(1) tā kā Komisijai ir svarīgi uzzināt ieinteresēto personu viedokli jautājumos, kuri radušies sakarā ar kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) izveidi;

(2)

tā kā ar Komisijas Lēmumu 71/128/EEK ( 1 ), kura teksts pēdējoreiz aizstāts ar Lēmumu 89/4/EEK ( 2 ), kas grozīts ar Lēmumu 97/246/EK ( 3 ), zivsaimniecības nozarē tika izveidota padomdevēja komiteja (ZPK);

(3)

tā kā ir derīgi ZPK apspriedēs par KZP attīstību un vadību iesaistīt visas ieinteresētās personas, jo īpaši zivkopjus un neprofesionālās organizācijas; tā kā šā iemesla dēļ jāpārskata Komitejas sastāvs;

(4)

tā kā, lai veicinātu ZPK spēju analizēt un veidot kopīgas nostājas, ir lietderīgi aicināt ZPK locekļus risināt, pirmkārt, tos jautājumus, ar kuriem viņi ir saistīti;

(5)

tā kā efektivitātes labad jāierobežo Komitejas locekļu skaits;

(6)

tā kā ir lietderīgi uzlabot dialogu, veidojot ciešāku saikni starp Komitejas plēnumu, kura uzdevums ir virzīt Komitejas darbu un izteikt atzinumus, un darba grupām, kurām jāgatavo šie atzinumi;

(7)

tā kā 1999. gada 31. jūlijā līdz ar pārejas laiku, kas noteikts minētās Komitejas reformēšanai, beidzas Komitejas locekļu pilnvaras, un tādēļ Lēmums ir jāgroza;

(8)

tā kā skaidrības labad ir jāmaina Lēmuma 71/128/EEK teksts,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.1. pants

1.  Komisijā tiek izveidota Zivsaimniecības un akvakultūras padomdevēja komiteja, ko veido viens komitejas plēnums, turpmāk saukta par “Komiteju”, un četras darba grupas, kas minētas 7. pantā.

2.  Komitejā ir šādu interešu grupu pārstāvji: profesionālas organizācijas, kas pārstāv ražošanas uzņēmumus, pārstrādes rūpniecību un zivkopības ražojumu tirgotājus, un neprofesionālas organizācijas, kas pārstāv patērētāju, vides aizsardzības un attīstības intereses.

3.  Grupās, kas noteiktas 7. pantā, ir zivsaimniecības eksperti, kuri pārstāv zinātnes un/vai ekonomikas organizācijas, kredītiestādes un pirmās pārdošanas punktus.

2. pants

Ar šo Komiteju Komisija var konsultēties jautājumos, kas attiecas uz kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, jo īpaši pasākumiem, ko Komisija var noteikt saskaņā ar šādiem noteikumiem, kā arī ekonomiskos un sociālos zivsaimniecības nozares jautājumos, kas neattiecas uz darba devējiem un darbiniekiem kā sociāliem partneriem, kā arī tā var pati risināt šos jautājumus pēc priekšsēdētāja ierosmes vai viena vai vairāku locekļu pieprasījuma.

3. pants

▼M1

Komitejas sastāvā ir 21 loceklis, še turpmāk “locekļi”

▼B

1. Katrai no 11 interešu grupām, kas numurētas no 1 līdz 11, tiek atvēlēta viena vieta. Pilntiesīgs loceklis un locekļa vietnieks ir paredzēts katrai no šīm 11 vietām:Profesionālajām organizācijām:

Zvejniecības uzņēmumiem:

1)  privātajiem kuģu īpašniekiem

2)  kooperatīvajiem kuģu īpašniekiem

3)  ražotāju organizācijām

Zivkopības uzņēmumiem:

4)  bezmugurkaulnieku audzētājiem

5)  zivju audzētājiem

Pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumiem:

6)  pārstrādātājiem

7)  tirgotājiem (importētājiem/eksportētājiem un vairumtirgotājiem)

Arodu apvienībām:

8)  zvejniekiem un algotajiem uzņēmumu darbiniekiem

Neprofesionālajām organizācijām, kam ir sakars ar KZP:

 

9)  patērētājiem

 

10)  vides aizsardzībai

 

11)  attīstībai

▼M1

2. Komitejas sastāvā ir arī: Zvejniecības nozaru sadarbības komitejas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks un 1., 2., 3. un 4. darba grupu priekšsēdētāji un priekšsēdētāju vietnieki, kā tas minēts 7. pantā.

▼B

4. pants

1.  Komitejas locekļus ieceļ Komisija pēc to Kopienas līmenī izveidoto organizāciju priekšlikuma, kuras visvairāk pārstāv 3. panta 1. punktā minētās intereses. Patērētāju pārstāvi izvirza patērētāju ( 4 ) komiteja.

Katrai vietai, izņemot vietas, kas rezervētas Zivsaimniecības nozaru sadarbības komitejai, organizācijas izvirza divus kandidātus ar dažādu valsts piederību. Priekšlikumos par vietām, kas atvēlētas 3. panta 1. grupā paredzētajām personām, konkrēti norāda pilntiesīgā locekļa vārdu un vietnieka vārdu.

Komitejas locekļa amata pilnvaru laiks ir trīs gadi. To var pagarināt. Par pienākumu veikšanu nepienākas atlīdzība.

Kad pagājuši trīs gadi, Komitejas locekļi paliek amatā līdz lēmumam par viņu nomaiņu vai pilnvaru pagarināšanu.

Locekļa pilnvaras beidzas pirms trīs gadu termiņa beigām, ja viņš atkāpjas no amata vai nomirst.

Tās var beigties arī tad, ja viņa nomaiņu pieprasa organizācija, kura ieteikusi viņa kandidatūru.

Personas šādu locekļu nomaiņai ieceļ uz atlikušo pilnvaru laiku saskaņā ar 1. punktā paredzēto procedūru.

2.  Komitejas locekļu sarakstu Komisija informatīvos nolūkos publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Komiteja uz trijiem gadiem ievēlē vienu priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja vietniekus. Ievēlēšanai vajadzīgs klātesošo locekļu divu trešdaļu balsu vairākums.

Komitejas biroju veido 3. panta 2. punktā minētie Komitejas locekļi, izņemot kuģu īpašnieku pārstāvi no Nozaru sadarbības komitejas.

Birojs ievēlē priekšsēdētāju, kā arī sagatavo un organizē 7. pantā minēto darba grupu darbību.

6. pants

Pēc kādas 4. panta 1. punktā minētas organizācijas pieprasījuma priekšsēdētājs var uzaicināt Komitejas sanāksmēs piedalīties šīs organizācijas delegātu. Ar tādiem pašiem nosacījumiem viņš var uzaicināt piedalīties Komitejas darbā par ekspertu katru personu, kas ir īpaša autoritāte kādā no darba kārtības jautājumiem. Locekļu vietnieki sanāksmēs var piedalīties kā novērotāji un par saviem līdzekļiem.

7. pants

Atzinumu gatavošanai Komiteja izveido četras darba grupas.

Šo darba grupu nosaukumi, kā arī to priekšsēdētāji un sastāvs ir norādīts šā lēmuma pielikumā.

Ar Komisijas piekrišanu darba grupu dalībniekus atbilstoši katras sanāksmes darba kārtībai var izraudzīties Kopienas līmenī izveidotās organizācijas, kas visvairāk pārstāv attiecīgās intereses. Bioloģijas vai tautsaimniecības pārstāvjus izraugās ZZTEK ( 5 ). Komisija var atbilstoši darba kārtībai norīkot papildu ekspertus.

8. pants

1.  Komiteja sanāk pēc Komisijas paziņojuma saskaņā ar ikgadēju darba programmu, kas pieņemta, vienojoties ar Komisiju. Birojs sanāk pēc tā priekšsēdētāja uzaicinājuma, vienojoties ar Komisiju.

2.  Komitejas, biroja un darba grupu sanāksmēs piedalās Komisijas dienestu pārstāvji.

3.  Komisijas dienesti nodrošina sekretariāta pakalpojumus Komitejai, birojam un darba grupām.

4.  Saziņā ar Komisiju Komiteja izstrādā noteikumus par darba programmas izpildi, sanāksmju sagatavošanu, vietu, ziņojumiem, nostāju vai secinājumiem un par atzinumu vai ieteikumu izstrādi.

9. pants

Komitejai jāsniedz atzinumi par Komisijas izstrādātajiem priekšlikumiem, kā arī par tās darba programmā iekļautajiem jautājumiem.

Pieprasot Komitejas atzinumu, Komisija var noteikt atzinuma sniegšanas laiku.

Ieinteresēto personu nostāju atspoguļo ziņojumā, ko iesniedz Komisijai.

Ja pieprasītais atzinums saņem Komitejas vienprātīgu piekrišanu, tajā min kopīgos secinājumus, un tie pievienojami ziņojumam.

10. pants

Neatkarīgi no Līguma 287. panta noteikumiem Komitejas locekļiem un darba grupu locekļiem ir pienākums neizpaust ziņas, ko tie saņēmuši, strādājot Komitejā vai darba grupās, ja Komisija viņiem darījusi zināmu, ka prasītais atzinums vai apspriežamais jautājums saistīts ar konfidenciālu jautājumu.

Tādā gadījumā sanāksmē drīkst piedalīties tikai Komitejas locekļi un Komisijas dienestu pārstāvji.

11. pants

Lēmums 71/128/EEK un Lēmums 97/247/EEK ( 6 ) tiek atcelts.

12. pants

Šis lēmums stājas spēkā 1999. gada 1. augustā.
PIELIKUMS

Lēmuma 7. pantā minētās darba grupas

1.   Darba grupu nosaukumi

1. grupa

:

Zvejas resursu pieejamība un zvejniecības pārvaldīšana.

2. grupa

:

Zivkopība: zivis un bezmugurkaulnieki.

3. grupa

:

Tirgi un tirdzniecības politika.

4. grupa

:

Vispārīgi jautājumi: tautsaimniecība un nozaru analīze.

2.   Priekšsēdētāji un priekšsēdētāju vietnieki

1. un 4. darba grupas priekšsēdētājs ir privāto kuģu īpašnieku pārstāvis.

1. darba grupas priekšsēdētāja vietnieks ir kooperatīvo kuģu īpašnieku pārstāvis.

2. darba grupas priekšsēdētāji pārmaiņus ir zivju audzētāju un bezmugurkaulnieku audzētāju pārstāvji.

3. darba grupas priekšsēdētājs ir pārstrādātāju pārstāvis.

4. darba grupas priekšsēdētājs ir tirgotāju pārstāvis.

3. darba grupas priekšsēdētāja vietnieks ir ražotāju organizāciju pārstāvis.

3.   Vietu skaits pa interešu grupām: 

1. grupa

2. grupa

3. grupa

4. grupa

Privātie kuģu īpašnieki

5

0

1

3

Kooperatīvie kuģu īpašnieki

3

0

1

2

Nodarbinātie zvejnieki

2

1

1

2

Ražotāju organizācijas

1

0

3

1

Zivju audzētāji

0

6

1

1

Bezmugurkaulnieku audzētāji

0

4

1

1

Pārstrādātāji

0

0

3

2

Tirgotāji

0

0

2

1

Patērētāji

0

1

1

1

Vides aizsardzība

1

1

1

1

Attīstība

1

0

1

1

Bioloģija

1

1

0

0

Tautsaimniecība

1

1

1

1

Kredītiestādes

0

0

1

1

Izsoles vietas un ostas

0

0

1

0

15

15

19

18

Komisija var norīkot papildu ekspertus atbilstoši darba kārtībai.( 1 ) OV L 68, 22.3.1971., 18. lpp.

( 2 ) OV L 5, 7.1.1989., 33. lpp.

( 3 ) OV L 97, 12.4.1997., 27. lpp.

( 4 ) OV L 162, 13.7.1995., 37. lpp.

( 5 ) OV L 297, 2.12.1993., 25. lpp.

( 6 ) OV L 97, 12.4.1997., 28. lpp.