1999D0468 — LV — 01.03.2011 — 002.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES LĒMUMS

(1999. gada 28. jūnijs),

ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtībuTrīs apgalvojumi Padomes protokolā par šo lēmumu ir izklāstīti 17. jūnija OV C 203, 1. lappusē.

(1999/468/EK)

(OV L 184, 17.7.1999, p.23)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris),

L 55

13

28.2.2011