1997R0338 — LV — 20.12.2014 — 018.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 338/97

(1996. gada 9. decembris)

par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

(OV L 061, 3.3.1997, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 938/97 of 26 May 1997 (*)

  L 140

1

30.5.1997

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 2307/97 of 18 November 1997 (*)

  L 325

1

27.11.1997

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 2214/98 of 15 October 1998 (*)

  L 279

3

16.10.1998

 M4

COMMISSION REGULATION (EC) No 1476/1999 of 6 July 1999 (*)

  L 171

5

7.7.1999

 M5

COMMISSION REGULATION (EC) No 2724/2000 of 30 November 2000 (*)

  L 320

1

18.12.2000

 M6

COMMISSION REGULATION (EC) No 1579/2001 of 1 August 2001 (*)

  L 209

14

2.8.2001

 M7

COMMISSION REGULATION (EC) No 2476/2001 of 17 December 2001 (*)

  L 334

3

18.12.2001

 M8

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1497/2003 (2003. gada 18. augusts),

  L 215

3

27.8.2003

►M9

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1882/2003 (2003. gada 29. septembris),

  L 284

1

31.10.2003

 M10

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 834/2004 (2004. gada 28. aprīlis),

  L 127

40

29.4.2004

 M11

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1332/2005 (2005. gada 9. augusts),

  L 215

1

19.8.2005

 M12

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 318/2008 (2008. gada 31. marts),

  L 95

3

8.4.2008

 M13

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 407/2009 (2009. gada 14. maijs),

  L 123

3

19.5.2009

►M14

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 398/2009 (2009. gada 23. aprīlis),

  L 126

5

21.5.2009

 M15

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 709/2010 (2010. gada 22. jūlijs),

  L 212

1

12.8.2010

 M16

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 101/2012 (2012. gada 6. februāris)

  L 39

133

11.2.2012

 M17

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1158/2012 (2012. gada 27. novembris),

  L 339

1

12.12.2012

 M18

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 750/2013 (2013. gada 29. jūlijs),

  L 212

1

7.8.2013

►M19

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1320/2014 (2014. gada 1. decembris),

  L 361

1

17.12.2014(*)

Šis tiesību akts nekad nav publicēts latviešu valodā.
▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 338/97

(1996. gada 9. decembris)

par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecībuEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 130.s panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ( 1 ),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 2 ),

saskaņā ar Līguma 189.c pantā noteikto kārtību ( 3 ),

(1)

tā kā saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3626/82 ( 4 ) Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām Kopienā ir piemērojama no 1984. gada 1. janvāra; tā kā šīs konvencijas mērķis ir aizsargāt apdraudētās dzīvnieku un augu sugas, kontrolējot starptautisko tirdzniecību ar šo sugu īpatņiem;

(2)

tā kā, lai uzlabotu to augu un dzīvnieku sugu aizsardzību, kuras apdraud vai var apdraudēt tirdzniecība, Regula (EEK) Nr. 3626/82 jāaizstāj ar regulu, kurā būtu ņemta vērā līdz tās pieņemšanai uzkrātā zinātniskā pieredze un pašreizējā tirdzniecības struktūra; tā kā no vienotā tirgus izrietošā iekšējo robežu kontroles atcelšana turklāt prasa stingrāku tirdzniecības kontroles pasākumu veikšanu uz Kopienas ārējām robežām, kad dokumenti un preces tiek pārbaudītas robežas muitas iestādē, kur tās tiek ievestas;

(3)

tā kā šīs regulas noteikumi nekavē dalībvalstis pieņemt stingrākus pasākumus par tiem, kas pieņemti vai ir spēkā saskaņā ar Līgumu, jo īpaši attiecībā uz šajā regulā iekļauto sugu īpatņu atrašanos īpašumā;

(4)

tā kā ir nepieciešams noteikt objektīvus kritērijus savvaļas dzīvnieku un augu sugu iekļaušanai šīs regulas pielikumos;

(5)

tā kā šīs regulas īstenošanai ir nepieciešami kopīgi nosacījumi to dokumentu izsniegšanai, lietošanai un uzrādīšanai, kuri attiecas uz atļaujām ievest Kopienā, eksportēt vai reeksportēt no Kopienas šajā regulā iekļauto sugu īpatņu; tā kā ir jāpieņem īpaši noteikumi attiecībā uz īpatņu tranzītu caur Kopienu;

(6)

tā kā par prasībām attiecībā uz īpatņu ievešanu Kopienā jālemj galamērķa dalībvalsts tirdzniecības iestādēm ar dalībvalsts zinātnisko iestāžu palīdzību, un, kur nepieciešams, ņemot vērā zinātnieku darba grupas atzinumu;

(7)

tā kā ir nepieciešams reeksporta noteikumus papildināt ar konsultācijas procedūru, lai ierobežotu to pārkāpšanas risku;

(8)

tā kā, lai garantētu efektīvu savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, īpatņu ievešanai Kopienā un izvešanai no tās var uzlikt papildu ierobežojumus; tā kā attiecībā uz dzīviem īpatņiem šos ierobežojumus var papildināt ar Kopienas līmeņa ierobežojumiem par šādu īpatņu atrašanos īpašumā vai pārvadāšanu Kopienā;

(9)

tā kā ir jāpieņem īpaši noteikumi, kas būtu piemērojami nebrīvē dzimušiem un augušiem vai mākslīgas vairošanās ceļā iegūtiem īpatņiem, kā arī īpatņiem, kas ir personīgie vai mājsaimniecības piederumi, kā arī nekomerciāliem aizdevumiem, dāvinājumiem vai maiņām starp reģistrētiem zinātniekiem un zinātniskām iestādēm;

(10)

tā kā, lai šajā regulā iekļautajām sugām nodrošinātu iespējami visplašāko aizsardzību, ir jāizklāsta noteikumi, kas kontrolētu tirdzniecību ar īpatņiem un to pārvietošanu Kopienā, kā arī nosacījumi to izmitināšanai; tā kā sertifikātu izsniegšana saskaņā ar šo regulu, kas veicina šo darbību kontroli, reglamentējama ar kopīgiem noteikumiem par sertifikātu izsniegšanu, derīgumu un lietošanu;

(11)

tā kā būtu jāveic pasākumi, lai samazinātu kaitīgo iedarbību uz dzīvajiem īpatņiem to pārvadāšanas laikā uz galamērķi ārpus Kopienas vai tajā;

(12)

tā kā, lai nodrošinātu efektīvu kontroli un atvieglotu muitas procedūras, jānorāda muitas iestādes, kurās ir apmācīts personāls, kas būtu atbildīgs par nepieciešamo formalitāšu veikšanu un attiecīgajām pārbaudēm, kad īpatņi tiek ievesti Kopienā, noteiktu tiem muitas apstiprinātu režīmu vai izmantošanu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2913/92, ar kuru izveidots Kopienas Muitas kodekss ( 5 ) nozīmē, vai kad tie tiek eksportēti vai reeksportēti no Kopienas; tā kā jābūt arī garantijām, ka dzīvie īpatņi tiek pienācīgi izmitināti un aprūpēti;

(13)

tā kā šīs regulas īstenošana prasa arī, lai dalībvalstis norādītu vadošās un zinātniskās iestādes;

(14)

tā kā sabiedrības informēšana un iepazīstināšana ar šīs regulas noteikumiem, jo īpaši robežpārejas punktos, varētu veicināt šo noteikumu ievērošanu;

(15)

tā kā, lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu ieviešanu, dalībvalstīm būtu cieši jāuzrauga tās noteikumu ievērošana un šajā nolūkā cieši jāsadarbojas savā starpā un ar Komisiju; tā kā ir nepieciešama informācijas apmaiņa saistībā ar šīs regulas ieviešanu;

(16)

tā kā savvaļas dzīvnieku un augu sugu tirdzniecības apjoma uzraudzība ir ārkārtīgi svarīga, lai novērtētu tirdzniecības ietekmi uz sugu saglabāšanas statusu; tā kā būtu jāizstrādā detalizēti vienotas formas gada pārskati;

(17)

tā kā, lai garantētu atbilstību šai regulai, ir svarīgi, lai dalībvalstis uzliktu sankcijas par pārkāpumiem piemērotā un pārkāpuma raksturam un smagumam atbilstīgā veidā;

(18)

tā kā ir ļoti svarīgi noteikt Kopienas procedūru, kas ļautu pieņemt ieviešanas noteikumus un šīs regulas pielikumu labojumus piemērotā laika periodā; tā kā jāizveido komiteja, kas ļautu dalībvalstīm un Komisijai cieši un efektīvi sadarboties šajā jomā;

(19)

tā kā šīs regulas īstenošanai vērā ņemamo bioloģisko un ekoloģisko aspektu lielais skaits pieprasa īpašas zinātnieku darba grupas izveidi, kuras atzinumus Komisija iesniegs Komitejai un dalībvalstu uzraudzības iestādēm, lai palīdzētu tām lēmumu pieņemšanā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Mērķis

Šīs regulas mērķis ir aizsargāt savvaļas dzīvnieku un augu sugas un garantēt to saglabāšanu, regulējot tirdzniecību ar tām saskaņā ar šādiem pantiem.

Šo regulu piemēro atbilstīgi 2. pantā definētajiem konvencijas mērķiem, principiem un noteikumiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a) “Komiteja” ir saskaņā ar 18. pantu izveidotā Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komiteja;

b) “Konvencija” ir Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (Cites);

c) “izcelsmes valsts” ir valsts, kurā īpatnis ir sagūstīts savvaļā, audzēts nebrīvē vai iegūts mākslīgas vairošanās ceļā;

d) “paziņojums par importu” ir importētāja vai tā aģenta vai pārstāvja īpatņa ievešanas brīdī iesniegts paziņojums, ievedot Kopienā C vai D pielikumā minēto sugu īpatni, uz veidlapas, ko nosaka Komisija saskaņā ar kārtību, kas noteikta 18. pantā;

e) “ievešana no jūras” ir jebkāda tāda īpatņa ievešana Kopienā, kurš ir paņemts un nāk tieši no jūras vides, kas nav pakļauta nevienas valsts jurisdikcijai, ietverot gaisa telpu virs jūras un jūras dibenu, kā arī zemi zem jūras;

f) “izsniegšana” ir visu to procedūru pabeigšana, kas saistītas ar atļaujas vai sertifikāta sagatavošanu, apstiprināšanu un izsniegšanu iesniedzējam;

g) “uzraudzības iestāde” ir valsts administratīva iestāde, kas dalībvalsts gadījumā ir norādīta saskaņā ar 13. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai trešās valsts gadījumā — saskaņā ar Konvencijas IX pantu;

h) “galamērķa dalībvalsts” ir galamērķa dalībvalsts, kas minēta īpatņa eksportam vai reeksportam lietotajā dokumentā; ja īpatnis tiek ievests no jūras, tā ir dalībvalsts, kuras jurisdikcijā atrodas īpatņa galamērķis;

i) “piedāvājums pārdošanai” ir piedāvājums pārdošanai un jebkāda darbība, kuru iespējams tā uztvert, ietverot reklamēšanu vai gadījumu, kad jāreklamē pārdošanai, un uzaicinājumu lietot;

j) “personīgie vai mājas piederumi” ir nedzīvi īpatņi, to daļas un atvasinājumi, kas ir kādas privātas personas īpašums un kas sastāda parasto iedzīvi vai ir paredzēts, ka sastādīs daļu no tās;

k) “galamērķis” ir vieta, kurā īpatņus paredzēts turēt ievešanas laikā Kopienā; dzīvu īpatņu gadījumā tā ir pirmā vieta, kur tos domāts turēt pēc sanitāro pārbaužu un kontroles karantīnas perioda vai cita ierobežojuma;

l) “populācija” ir bioloģiski vai ģeogrāfiski atšķirīgs indivīdu kopskaits;

m) “galvenokārt komerciāli mērķi” ir visi mērķi, kuru nekomerciālie aspekti nav skaidri izteiktā pārsvarā;

n) “reeksports no Kopienas” ir jebkura iepriekš ievesta īpatņa eksports no Kopienas;

o) “atkalievešana Kopienā” ir jebkura iepriekš eksportēta vai reeksportēta īpatņa ievešana Kopienā;

p) “pārdošana” ir jebkura pārdošanas forma. Šajā regulā noma, barters vai apmaiņa tiek uzskatīta par pārdošanu, līdzīgus izteikumus iztulko līdzīgi;

q) “zinātniskā iestāde” ir zinātniska iestāde, kas dalībvalsts gadījumā norādīta saskaņā ar 13. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai trešās valsts gadījumā — saskaņā ar Konvencijas IX pantu;

r) “zinātnieku darba grupa” ir saskaņā ar 17. pantu nodibināta konsultatīva institūcija;

s) “suga” ir suga, pasuga vai populācija;

t) “īpatnis” ir jebkurš dzīvs vai nedzīvs A līdz D pielikumā uzskaitīto sugu dzīvnieks vai augs, jebkāda tā daļa vai atvasinājums, ko satur vai nesatur citas lietas, kā arī jebkādas citas lietas, kuras pēc pievienotajiem dokumentiem, iepakojuma, uzraksta vai etiķetes vai jebkādiem citiem apstākļiem ir vai satur šo sugu dzīvnieku vai augu daļas vai atvasinājumus, ja vien šīs daļas vai atvasinājumi nav īpaši izslēgti no šīs regulas noteikumiem vai no noteikumiem, kas attiecas uz pielikumu, kurā attiecīgās sugas ir uzskaitītas ar attiecīgu norādi attiecīgajos pielikumos.

Īpatni uzskata par A līdz D pielikumā uzskaitīto sugu īpatni, ja tas vai arī daļa vai atvasinājums no tā ir cēlies no dzīvnieka vai auga, kur vismaz viens no “vecākiem” pieder pie tur uzskaitītajām sugām. Ja šāda dzīvnieka vai auga “vecāki” ir no citā pielikumā uzskaitītām sugām vai arī no sugām, no kurām tikai viena ir uzskaitīta, tad piemēro ierobežojošākā pielikuma noteikumus. Tomēr hibrīdu augu īpatņu gadījumā, ja viens no “vecākiem” ir no A pielikumā minētas sugas, ierobežojošākā pielikuma noteikumus piemēro tikai tad, ja šī suga pielikumā ir attiecīgi atzīmēta;

u) “tirdzniecība” ir šīs regulas noteikumiem pakļautu īpatņu ievešana Kopienā, ietverot ievešanu no jūras, eksportu un reeksportu, kā arī lietošana, pārvietošana un īpašnieku maiņa Kopienā, tostarp vienā dalībvalstī;

v) “tranzīts” ir īpatņu, kas tiek nogādāti zināmam kravas saņēmējam, transportēšana starp diviem punktiem ārpus Kopienas caur Kopienas teritoriju, kuras laikā jebkādi pārtraukumi šai pārvietošanai rodas tikai no šādiem pārvadājumiem nepieciešamiem pasākumiem;

w) “apstrādāti īpatņi, kuri ir iegūti pirms vairāk nekā 50 gadiem” ir īpatņi, kas piedzīvojuši ievērojamas pārmaiņas salīdzinājumā ar to dabisko sākuma stāvokli, izmantojot tos dārglietām, rotājumiem, mākslas priekšmetiem, sadzīves priekšmetiem vai mūzikas instrumentiem vairāk nekā 50 gadus pirms šīs regulas stāšanās spēkā, un kuri, bez iebildumiem no attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādes, ir iegūti šādos apstākļos. Šādus īpatņus uzskata par apstrādātiem tikai tad, ja tie skaidri ietilpst vienā no iepriekšminētajām kategorijām un nav nepieciešama tālāka izgrebšana, apstrāde vai ražošana, lai sasniegtu šādu stāvokli;

x) “pārbaudes ievešanas, eksporta, reeksporta un tranzīta laikā” ir dokumentu pārbaudes attiecībā uz šajā regulā paredzētajiem sertifikātiem, atļaujām un paziņojumiem, un, gadījumos, kad to paredz Kopienas noteikumi, vai citos gadījumos, kad tiek veikta nosūtītās preces izlases veida pārbaude — īpatņu pārbaude, kuru, ja nepieciešams, pavada paraugu ņemšana, lai analizētu vai izdarītu sīkākas pārbaudes.

3. pants

Darbības joma

1.  A pielikumā iekļautas:

a) Konvencijas I papildinājumā uzskaitītās sugas, attiecībā uz kurām dalībvalstis nav pieteikušas atrunu;

b) visas sugas:

i) kuras ir vai var būt pieprasītas lietošanai Kopienā vai arī starptautiskajai tirdzniecībai un kurām vai nu draud izzušana, vai tās ir tik retas, ka jebkāds tirdzniecības apjoms apdraudētu to izdzīvošanu,

vai

ii) kuras pieder pie tādas ģints, kuras sugu vairākums ir uzskaitīts A pielikumā saskaņā ar a) apakšpunktu un b) apakšpunkta i) punkta kritērijiem un kuru uzskaitījums pielikumā ir būtisks to efektīvai aizsardzībai, vai arī kuras ir tādas sugas, kuras pasugu vairākums ir tur uzskaitīts.

2.  B pielikumā iekļautas:

a) Konvencijas II papildinājumā uzskaitītās sugas, izņemot A pielikumā uzskaitītās, attiecībā uz kurām dalībvalstis nav pieteikušas atrunu;

b) Konvencijas I papildinājumā uzskaitītās sugas, attiecībā uz kurām dalībvalstis ir pieteikušas atrunu;

c) visas citas Konvencijas I vai II papildinājumā neuzskaitītas sugas:

i) kuras ir pakļautas starptautiskai tirdzniecībai, kas varētu būt nesavienojama ar:

 to izdzīvošanu vai populāciju izdzīvošanu zināmās valstīs vai

 kopējās populācijas saglabāšanu līmenī, kas atbilst sugas lomai ekosistēmās, kur tās mīt,

vai

ii) kuru uzskaitījums pielikumā to ārējās līdzības dēļ ar A vai B pielikumā uzskaitītajām sugām ir būtisks, lai nodrošinātu kontroles efektivitāti tirdzniecībai ar šo sugu īpatņiem;

d) sugas, par kurām ir noteikts, ka dzīvu to īpatņu ievešana Kopienas dabiskajā vidē būtu ekoloģisks drauds vietējām Kopienas savvaļas dzīvnieku un augu sugām.

3.  C pielikumā iekļautas:

a) Konvencijas III papildinājumā uzskaitītās sugas, izņemot A un B pielikumā uzskaitītās, attiecībā uz kurām dalībvalstis nav pieteikušas atrunu;

b) Konvencijas II papildinājumā uzskaitītās sugas, attiecībā uz kurām dalībvalstis ir pieteikušas atrunu.

4.  D pielikumā iekļautas:

a) A līdz C pielikumā neuzskaitītās sugas, kuras Kopienā ir importētas tādā daudzumā, lai varētu garantēt uzraudzību;

b) Konvencijas III papildinājumā uzskaitītās sugas, attiecībā uz kurām dalībvalstis ir pieteikušas atrunu.

5.  Ja šajā regulā iekļauto sugu saglabāšanas statuss garantē to iekļaušanu vienā no Konvencijas papildinājumiem, dalībvalstis sekmē nepieciešamos grozījumus.

4. pants

Ievešana Kopienā

1.  Uz A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā attiecas nepieciešamās pārbaudes un galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādes izdotas importa atļaujas uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā.

Importa atļauju var izdot tikai saskaņā ar 6. punktā noteiktajiem ierobežojumiem un tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) pēc katra zinātnieku darba grupas atzinuma izskatīšanas, kompetentā zinātniskā iestāde dara zināmu, ka ievešana Kopienā:

i) nenodarītu kaitējumu sugu saglabāšanās statusam vai teritorijai, kuru apdzīvo attiecīgās sugas populācija;

ii) notiek:

 nolūkā, kas minēts vienā no 8. panta 3. punkta e), f) un g) apakšpunktiem, vai

 citos nolūkos, kuri nekaitē attiecīgo sugu izdzīvošanai;

b) 

i) pretendents ar dokumentiem pierāda, ka īpatņi ir iegūti saskaņā ar tiesību aktiem par attiecīgo sugu aizsardzību; Konvencijas papildinājumos uzskaitīto īpatņu importa gadījumā no trešām valstīm tā ir eksporta atļauja vai reeksporta sertifikāts, vai tā kopija, ko saskaņā ar Konvenciju izsniegusi eksporta vai reeksporta valsts kompetenta iestāde;

ii) tomēr atļauju izsniegšanai A pielikumā minēto sugu importam saskaņā ar 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu nav nepieciešami šādi pierādījumi ar dokumentiem, taču visu šo importa atļauju oriģināli tiek paturēti līdz eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta uzrādīšanai;

c) kompetentā zinātniskā iestāde ir pārliecinājusies, ka paredzētā dzīvā īpatņa uzņemšanas vieta galamērķī ir atbilstīgi aprīkota tā saglabāšanai un pienācīgai aprūpei;

d) uzraudzības iestāde ir pārliecinājusies, ka īpatņi neizmantos galvenokārt komerciāliem nolūkiem;

e) pēc konsultācijām ar kompetento zinātnisko iestādi uzraudzības iestāde pārliecinās, vai nav citu ar sugas saglabāšanu saistītu faktoru, kas būtu pret importa atļaujas izsniegšanu, un

f) gadījumā, ja ievešana notikusi no jūras, uzraudzības iestāde pārliecinās, ka visi dzīvie īpatņi ir sagatavoti un tiek transportēti tā, lai samazinātu ievainojuma, veselības apdraudējuma vai cietsirdīgas apiešanās risku.

2.  Uz B pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā attiecas nepieciešamās pārbaudes un galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādes izdotas importa atļaujas uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā.

Importa atļauju izdod tikai saskaņā ar 6. punktā noteiktajiem ierobežojumiem un ja:

a) pēc pieejamo datu un katra zinātnieku darba grupas atzinuma izskatīšanas kompetentā zinātniskā iestāde dara zināmu, ka ievešana Kopienā nenodarītu kaitējumu sugu saglabāšanās statusam vai teritorijai, kuru apdzīvo attiecīgās sugas populācija, ņemot vērā pašreizējo vai gaidāmo tirdzniecības apjomu. Šis atzinums ir derīgs turpmākam importam, kamēr iepriekšminētie aspekti nav ievērojami mainījušies;

b) pretendents ar dokumentiem pierāda, ka paredzētā dzīvā īpatņa uzņemšanas vieta galamērķī ir atbilstīgi aprīkota tā saglabāšanai un pienācīgai aprūpei;

c) ir ievēroti 1. punkta b) apakšpunkta (i) punktā, e) un f) apakšpunktā minētie nosacījumi.

3.  Uz C pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā attiecas nepieciešamās pārbaudes un galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādes izdotas importa atļaujas iepriekšēja uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā:

a) eksporta gadījumā no valsts, kas minēta saistībā ar C pielikumā minētajām sugām, pretendents ar šīs valsts kompetentas iestādes šai nolūkā saskaņā ar Konvenciju izdotu eksporta atļauju pierāda, ka īpatņi ir iegūti saskaņā ar valstu tiesību aktiem par attiecīgo sugu saglabāšanu, vai

b) eksporta gadījumā no valsts, kura nav minēta saistībā ar C pielikumā minētajām sugām vai reeksporta gadījumā no jebkuras valsts, pretendents uzrāda eksporta atļauju, reeksporta sertifikātu vai izcelšanās sertifikātu, ko saskaņā ar Konvenciju šai nolūkā izsniegusi kompetenta eksporta vai reeksporta valsts iestāde.

4.  Uz D pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā attiecas nepieciešamās pārbaudes un iepriekšēja importa atļaujas uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā.

5.  Šā panta 1. punkta a) un d) apakšpunktā, 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos nosacījumus importa atļaujas izsniegšanai nepiemēro attiecībā uz īpatņiem, par kuriem pretendents ar dokumentiem pierāda:

a) ka tie ir iepriekš likumīgi ievesti Kopienā vai tur iegādāti un ka tie mainītā vai nemainītā veidā tiek atkal ievesti Kopienā vai

b) ka tie ir apstrādāti īpatņi, kuri iegūti pirms vairāk nekā 50 gadiem.

▼M14

6.  Konsultējoties ar attiecīgajām izcelsmes valstīm saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru un ņemot vērā zinātniskās darba grupas atzinumus, Komisija var noteikt vispārīgus ierobežojumus vai ierobežojumus ievešanai Kopienā attiecībā uz dažām izcelsmes valstīm:

▼B

a) pamatojoties uz 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā un e) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, attiecībā uz A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem;

b) pamatojoties uz 1. punkta e) apakšpunktā un 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, attiecībā uz B pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem un

c) B pielikumā uzskaitīto sugu dzīvu īpatņu ievešanai, kam ir augsts mirstības līmenis transportēšanas laikā vai par ko ir noskaidrots, ka tie parasti nebrīvē nenodzīvo to potenciālajam mūža ilgumam proporcionāli atbilstīgu laiku, vai

d) to sugu dzīvu īpatņu ievešanai, par kurām ir noskaidrots, ka to ievešana Kopienas dabiskajā vidē būtu ekoloģisks drauds vietējām Kopienas savvaļas dzīvnieku un augu sugām.

Komisija reizi ceturksnī publicē šo ierobežojumu sarakstu, ja tāds ir, Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

▼M14

7.  Īpašos gadījumos, kad pēc ievešanas Kopienā vēl notiek pārkraušana, pārvadāšana pa gaisu vai dzelzceļu, Komisija pieļauj atkāpes attiecībā uz 1. līdz 4. punktā minēto pārbaužu veikšanu un importēšanas dokumentu uzrādīšanu robežas muitas iestādē ievešanas punktā, lai šīs pārbaudes un uzrādīšanu varētu veikt citā muitas iestādē, kas norādīta saskaņā ar 12. panta 1. punktu.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

5. pants

Eksports vai reeksports no Kopienas

1.  Uz A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu eksportu vai reeksportu no Kopienas attiecas nepieciešamās pārbaudes un tās dalībvalsts, kurā īpatņi atrodas, uzraudzības iestādes izdotas eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā.

2.  Eksporta atļauju A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem var izdot tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) kompetentā zinātniskā iestāde ir rakstiski darījusi zināmu, ka īpatņu sagūstīšana vai savākšana savvaļā nenodara kaitējumu sugu saglabāšanās statusam vai teritorijai, kuru apdzīvo attiecīgās sugas populācija;

b) pretendents ar dokumentiem pierāda, ka īpatņi ir iegūti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par attiecīgo sugu aizsardzību; ja iesniegums ir iesniegts dalībvalstij, kas nav izcelšanās dalībvalsts, šādu dokumentāru pierādījumu sniedz ar sertifikātu, kurš norāda, ka īpatnis no savvaļas ir iegūts saskaņā ar tās teritorijā spēkā esošo likumdošanu;

c) uzraudzības iestāde ir pārliecinājusies:

i) ka visi dzīvie īpatņi ir sagatavoti un tiek transportēti tā, lai samazinātu ievainojuma, veselības apdraudējuma vai cietsirdīgas apiešanās risku un

ii) 

 ka Konvencijas I papildinājumā minēto sugu īpatņi netiks izmantoti galvenokārt komerciāliem nolūkiem, vai

 šīs regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto sugu īpatņu eksporta gadījumā uz Konvencijas dalībvalsti ir izsniegta importa atļauja,

un

d) pēc konsultācijām ar kompetento zinātnisko iestādi, dalībvalsts uzraudzības iestāde ir pārliecinājusies, ka nav citu ar sugas saglabāšanu saistītu faktoru, kas būtu pret eksporta atļaujas izsniegšanu.

3.  Reeksporta sertifikātus var izsniegt tikai tad, ja ir ievēroti 2. punkta c) un d) apakšpunktos minētie nosacījumi un ja pretendents ar dokumentiem pierāda, ka:

a) īpatņi ir ievesti Kopienā saskaņā ar šīs regulas noteikumiem;

b) ja īpatņi ir ievesti Kopienā pirms šīs regulas stāšanās spēkā, tie ir ievesti saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3626/82 noteikumiem vai

c) ja īpatņi ir ievesti Kopienā pirms 1984. gada, tie ir nokļuvuši starptautiskajā tirdzniecībā saskaņā ar Konvencijas noteikumiem, vai

d) īpatņi dalībvalsts teritorijā ir ievesti likumīgi pirms a) un b) apakšpunktā minēto regulu noteikumu stāšanās spēkā, vai pirms tiem tika piemēroti Konvencijas noteikumi, vai arī pirms tie kļuva piemērojami šajā dalībvalstī.

4.  Uz B un C pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu eksportu vai reeksportu no Kopienas attiecas nepieciešamās pārbaudes un tās dalībvalsts, kurā īpatņi atrodas, uzraudzības iestādes izdotas eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā.

Eksporta atļaujas izsniedz tikai tad, ja ir izpildīti 2. punkta a), b) apakšpunktā, c) apakšpunkta i) punktā un d) apakšpunktā minētie nosacījumi.

Reeksporta sertifikātus izsniedz tikai tad, ja ir izpildīti 2. punkta c) apakšpunkta i) punktā un d) apakšpunktā, un 3. punkta no a) līdz d) apakšpunktam minētie nosacījumi.

▼M14

5.  Ja iesniegums reeksporta sertifikāta saņemšanai attiecas uz īpatņiem, kuri Kopienā ievesti saskaņā ar citas dalībvalsts izsniegtu importa atļauju, uzraudzības iestāde vispirms konsultējas ar to uzraudzības iestādi, kura atļauju izdevusi. Komisija nosaka, kad nepieciešamas konsultācijas un konsultāciju procedūras. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

6.  Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā un c) apakšpunkta ii) punktā minētos nosacījumus eksporta atļauju un reeksporta sertifikātu izsniegšanā nepiemēro:

i) apstrādātiem īpatņiem, kuri ir iegūti pirms vairāk nekā 50 gadiem, vai

ii) nedzīviem īpatņiem, to daļām un atvasinājumiem, par kuriem pretendents ar dokumentiem pierāda, ka tie ir iegūti likumīgi, pirms tiem tika piemēroti šīs regulas, Regulas (EEK) Nr. 3626/82 vai Konvencijas noteikumi.

7.  

a) Kompetenta zinātniskā iestāde katrā dalībvalstī uzrauga šīs valsts eksporta atļauju izdošanu attiecībā uz B pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu un faktisko šo īpatņu eksportu. Ja šī zinātniskā iestāde nosaka, ka īpatņu eksports kādai no šīm sugām būtu jāierobežo, lai saglabātu šo sugu tās kopumā tādā līmenī, kurš atbilst sugas lomai ekosistēmā, kurā tā mīt, un krietni virs tāda līmeņa, pie kura šī suga varētu tikt iekļauta A pielikumā saskaņā ar 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai b) apakšpunkta i) punktu, zinātniskā iestāde rakstiski norāda kompetentajai uzraudzības iestādei piemērotus veicamos pasākumus, lai ierobežotu šīs sugas eksporta atļauju izsniegšanu;

▼M14

b) ja uzraudzības iestādei ir norādīti a) apakšpunktā minētie pasākumi, tā informē Komisiju un nosūta tai savus komentārus; Komisija vajadzības gadījumā iesaka ierobežojumus attiecīgās sugas īpatņu eksportam saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

▼B

6. pants

Šīs regulas 4., 5. un 10. pantā minēto pieteikumu par atļauju un sertifikātu saņemšanu noraidīšana

1.  Ja dalībvalsts noraida pieteikumu par atļaujas vai sertifikāta saņemšanu gadījumā, kas ir nozīmīgs saistībā ar šīs regulas mērķiem, tā par noraidījumu un tā iemesliem nekavējoties informē Komisiju.

2.  Informāciju, kas saņemta saskaņā ar 1. punktu, Komisija paziņo citām dalībvalstīm, lai nodrošinātu šīs regulas vienotu piemērošanu.

3.  Ja pieteikums ir par atļauju vai sertifikātu attiecībā uz īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums jau iepriekš noraidīts, iesniedzējam jāinformē kompetentā iestāde, no kuras saņemts iepriekšējais noraidījums.

4.  

a) Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu kompetento iestāžu veiktos noraidījumus, ja tie balstās uz šīs regulas noteikumiem;

b) tomēr iepriekšminēto nepiemēro, ja apstākļi ir ievērojami mainījušies vai ja ir kļuvuši zināmi jauni pieteikumu atbalstoši pierādījumi. Šādos gadījumos, ja uzraudzības iestāde izsniedz atļauju vai sertifikātu, tā par to paziņo Komisijai, norādot izsniegšanas iemeslus.

7. pants

Atkāpes

1.  Nebrīvē dzimuši un auguši vai mākslīgas vairošanās ceļā iegūti īpatņi

a) Izņemot gadījumus, kad piemērojams 8. pants, pret A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem, kuri ir dzimuši un auguši nebrīvē, izturas atbilstīgi noteikumiem, kas piemērojami B pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem;

b) attiecībā uz mākslīgi pavairotiem augiem, 4. un 5. panta noteikumus var neievērot atbilstīgi īpašiem Komisijas pieņemtiem nosacījumiem, kas attiecas uz:

i) fitosanitāro sertifikātu lietošanu;

ii) tirdzniecību, ko veic reģistrēti komerctirgotāji un šā panta 4. punktā minētās zinātniskās iestādes, un

iii) tirdzniecību ar hibrīdiem;

▼M14

c) kritērijus, pēc kuriem nosaka, vai īpatnis ir dzimis un audzis nebrīvē vai iegūts mākslīgas vairošanās ceļā un vai tas noticis komerciālos nolūkos, kā arī īpašos nosacījumus, kas minēti b) apakšpunktā, nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

2.  Tranzīts

a) Atkāpjoties no 4. panta, ja īpatnis atrodas tranzītā caur Kopienu, pārbaudes nenotiek, un noteikto atļauju, sertifikātu un paziņojumu uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā netiek pieprasīta;

b) pielikumos saskaņā ar 3. panta 1. punktu un 3. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu uzskaitīto sugu gadījumā, a) apakšpunktā minēto atkāpi piemēro tikai tad, ja kompetentas eksportējošās vai reeksportējošās trešās valsts iestādes ir izsniegušas derīgu Konvencijā noteikto eksporta vai reeksporta dokumentu, kas attiecas uz īpatņiem, kam tas pievienots un kurā norādīts to galamērķis;

▼M14

c) ja b) apakšpunktā minētais dokuments nav izdots pirms eksporta vai reeksporta, īpatnis jāaiztur un, ja nepieciešams, jākonfiscē, ja vien dokuments netiek iesniegts ar atpakaļejošu datumu atbilstīgi Komisijas pieņemtajiem nosacījumiem. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.  Personīgi un mājsaimniecības priekšmeti

Atkāpjoties no 4. un 5. panta, tajos izklāstītos noteikumus nepiemēro nedzīviem A līdz D pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem, to daļām un atvasinājumiem, kas Kopienā tiek ievesti kā personīgi vai mājsaimniecības priekšmeti vai tiek eksportēti vai reeksportēti no tās, ievērojot noteikumus, ko nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4.  Zinātniskās iestādes

Šīs regulas 4., 5., 8. un 9. pantā minētie dokumenti netiek pieprasīti tad, ja darbības attiecas uz nekomerciālu aizdevumu, dāvinājumu un maiņas darījumu starp to atrašanās valstu uzraudzības iestāžu reģistrētiem zinātniekiem un zinātniskām iestādēm, herbāriju eksponātiem, kā arī citiem saglabātiem, izžāvētiem vai izbāztiem muzeju eksponātiem un dzīvu augu materiālu ar marķējumu, kura paraugs noteikts saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru, vai ar līdzīgu norādi, kuru izdevusi vai apstiprinājusi trešās valsts uzraudzības iestāde.

▼B

8. pants

Noteikumi attiecībā uz komercdarbību kontroli

1.  Šīs regulas A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņus aizliegts pirkt, piedāvāt pirkšanai, iegādāties komerciāliem nolūkiem, izstādīt publikai komerciālos nolūkos, lietot komerciāliem mērķiem un pārdošanai, uzglabāt pārdošanai, piedāvāt pārdošanai vai transportēt pārdošanai.

2.  Dalībvalstis var aizliegt dzīvu dzīvnieku, jo īpaši A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu, atrašanos īpašumā.

3.  Tās dalībvalsts, kurā īpatņi atrodas, uzraudzības iestāde var piešķirt atbrīvojumu no 1. punktā minētajiem aizliegumiem saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem par savvaļas augu un dzīvnieku saglabāšanu, šajā nolūkā izsniedzot sertifikātu un izskatot katru atsevišķu gadījumu, ja īpatņi:

a) ir iegūti vai ievesti Kopienā pirms tam, kad noteikumi attiecībā uz Konvencijas I papildinājumā, Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C.1 pielikumā vai A pielikumā uzskaitītajām sugām kļuva piemērojami to īpatņiem, vai

b) ir apstrādāti īpatņi, kuri ir iegūti pirms vairāk nekā 50 gadiem, vai

c) ir ievesti Kopienā saskaņā ar šīs regulas noteikumiem un paredzēti lietošanai tādiem mērķiem, kuri nekaitē attiecīgās sugas izdzīvošanai, vai

d) ir nebrīvē dzimuši un auguši dzīvnieku sugu īpatņi vai mākslīgi pavairotu augu sugu īpatņi, vai arī šādu īpatņu daļas vai atvasinājumi, vai

e) ir vajadzīgi izņēmuma gadījumos zinātnes attīstībai vai būtiskiem biomedicīniskiem mērķiem atbilstīgi Padomes 1986. gada 24. novembra Direktīvas 86/609/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz eksperimentāliem un citiem zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību ( 6 ), ja ir pierādīts, ka attiecīgā suga ir vienīgā piemērotā šādam mērķim, un ja nav šīs sugas nebrīvē dzimušu un augušu īpatņu, vai

f) ir paredzēti audzēšanas vai pavairošanas nolūkiem, no kā attiecīgajai sugai rodas ieguvums attiecībā uz tās saglabāšanu, vai

g) ir paredzēti pētniecībai vai izglītošanai, kuras mērķis ir sugu pasargāt vai saglabāt, vai

h) nākuši no dalībvalsts un ir iegūti savvaļā saskaņā ar šajā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem.

▼M14

4.  Vispārīgas atkāpes no 1. punktā minētajiem aizliegumiem, pamatojoties uz 3. punktā minētajiem nosacījumiem, kā arī vispārīgas atkāpes attiecībā uz A pielikumā uzskaitītajām sugām saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu var noteikt Komisija. Visām šādām atkāpēm jābūt saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem par savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzību. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

5.  Šā panta 1. punktā minētos aizliegumus piemēro arī attiecībā uz B pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem, izņemot gadījumus, kad attiecīgās dalībvalsts kompetentai iestādei var pierādīt, ka šie īpatņi ir iegūti un, ja tie nav cēlušies Kopienā, ir ievesti tajā saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par savvaļas dzīvnieku un augu saglabāšanu.

6.  Dalībvalstu kompetentās iestādes var pēc saviem ieskatiem pārdot jebkuru B līdz D pielikumā uzskaitīto sugu īpatni, ko tās konfiscējušas saskaņā ar šo regulu, ar noteikumu, ka tas tādējādi tieši neatgriežas pie personas, no kuras tas ticis konfiscēts vai kura piedalījusies pārkāpumā. Šādus īpatņus tad var izmantot visiem nolūkiem, it kā tie būtu likumīgi iegūti.

9. pants

Dzīvu īpatņu pārvietošana

1.  Šīs regulas A pielikumā uzskaitīto sugu dzīva īpatņa jebkādai pārvietošanai Kopienā no importa atļaujā vai citā atbilstīgi šai regulai izsniegtā sertifikātā norādītās vietas vajadzīga iepriekšēja tās dalībvalsts uzraudzības iestādes atļauja, kurā īpatnis atrodas. Citos pārvietošanas gadījumos, personai, kas atbild par pārvietošanu, ja nepieciešams, jāspēj sniegt pierādījumu par īpatņa likumīgo izcelsmi.

2.  Šādu atļauju:

a) piešķir tikai tad, ja šīs dalībvalsts kompetentā zinātniskā iestāde vai, ja notiek pārvietošana uz citu dalībvalsti, tās kompetentā zinātniskā iestāde ir pārliecinājusies, ka paredzētā dzīvā īpatņa uzņemšanas vieta galamērķī ir atbilstīgi aprīkota tā saglabāšanai un pienācīgai aprūpei;

b) tiek apstiprināta ar sertifikāta izsniegšanu un

c) ja nepieciešams, tiek nekavējoties darīta zināma tās dalībvalsts uzraudzības iestādei, kurā īpatnis atradīsies.

3.  Tomēr šādu atļauju nepieprasa, ja dzīvnieku pārvieto steidzamas veterinārās aprūpes nolūkā un to tieši nogādā atpakaļ tam atļautajā vietā.

4.  Ja dzīvu B pielikumā uzskaitīto sugu īpatni pārvieto Kopienas robežās, īpatņa īpašnieks var to atstāt tikai pēc tam, kad ir pārliecinājies, ka paredzamais saņēmējs ir atbilstīgi informēts par mājvietu, aprīkojumu un praksi, kas nepieciešama, lai nodrošinātu īpatņa pienācīgu aprūpi.

5.  Ja kādi dzīvi īpatņi tiek Kopienā ievesti, izvesti no tās vai pārvadāti pa to vai arī atrodas tajā jebkurā tranzīta vai pārvadājuma posmā, tos sagatavo, pārvieto un par tiem rūpējas tā, lai samazinātu ievainojuma, veselības bojājuma vai nežēlīgas apiešanās risku un, attiecībā uz dzīvniekiem, lai būtu atbilstība Kopienas tiesību aktiem par dzīvnieku aizsardzību transportēšanas laikā.

▼M14

6.  Komisija var noteikt ierobežojumus attiecībā uz to sugu dzīvu īpatņu atrašanos īpašumā vai pārvietošanu, kurām noteikti ierobežojumi ievešanai Kopienā saskaņā ar 4. panta 6. punktu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

10. pants

Izsniedzamie sertifikāti

Saņemot no attiecīgās personas pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem atbalstošajiem dokumentiem un pieņemot, ka ir izpildīti visi nosacījumi to izsniegšanai, dalībvalsts uzraudzības iestāde var izsniegt sertifikātu 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzētajiem mērķiem.

11. pants

Atļauju un sertifikātu derīgums un īpašie nosacījumi

1.  Neskarot stingrākus pasākumus, ko dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt, saskaņā ar šo regulu dalībvalstu kompetento iestāžu izsniegtās atļaujas un sertifikāti ir derīgi visā Kopienā.

2.  

a) Tomēr jebkura šāda atļauja vai sertifikāts, kā arī jebkura uz to pamata izsniegta atļauja vai sertifikāts tiek uzskatīts par nederīgu, ja kompetenta iestāde vai Komisija pēc konsultēšanās ar kompetento iestādi, kas izsniegusi atļauju vai sertifikātu, nosaka, ka tas ticis izsniegts, pamatojoties uz nepareizu pieņēmumu, ka izsniegšanai nepieciešamie nosacījumi ir izpildīti;

b) īpatņus, kas atrodas dalībvalsts teritorijā un uz kuriem attiecas šādi dokumenti, dalībvalstu kompetentās iestādes aiztur un var konfiscēt.

3.  Jebkura saskaņā ar šo regulu izsniegta atļauja vai sertifikāts var izvirzīt nosacījumus un prasības, ko uzliek izsniedzējiestāde, lai nodrošinātu atbilstību tā noteikumiem. Ja nepieciešams šādus nosacījumus un prasības iekļaut atļauju vai sertifikātu noformējumā, dalībvalstis par to informē Komisiju.

4.  Jebkura importa atļauja, kas izdota, pamatojoties uz atbilstīgu eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta kopiju, ir derīga īpatņu ievešanai Kopienā tikai tad, ja to pavada derīgas eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta oriģināls.

▼M14

5.  Komisija nosaka termiņus atļauju un sertifikātu izdošanai. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

12. pants

Ievešanas un eksporta vietas

1.  Lai noteiktu muitas apstiprinātu režīmu attiecībā uz šajā regulā iekļauto sugu īpatņiem vai to lietošanu Regulas (EEK) Nr. 2913/92 nozīmē, dalībvalstis nozīmē muitas iestādes pārbaužu un formalitāšu veikšanai, ievedot Kopienā un eksportējot no tās, un norāda, kuras iestādes ir īpaši paredzētas darbībām ar dzīviem īpatņiem.

2.  Visas saskaņā ar 1. punktu nozīmētās rādītās iestādes apgādā ar pietiekamu un piemēroti apmācītu personālu. Dalībvalstis nodrošina izmitināšanu saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem par dzīvnieku transportēšanu un to izmitināšanu un, nepieciešamības gadījumā, veic atbilstīgus pasākumus attiecībā uz dzīviem augiem.

3.  Par visām saskaņā ar 1. punktu norādītajām iestādēm paziņo Komisijai, kas publicē to sarakstu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

▼M14

4.  Izņēmuma gadījumos un atbilstīgi Komisijas definētiem kritērijiem uzraudzības iestāde var atļaut veikt ievešanu Kopienā, eksportu vai reeksportu no tās nevis caur saskaņā ar 1. punktu norādīto muitas punktu, bet citu muitas punktu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka robežas šķērsošanas punktos sabiedrība ir informēta par šīs regulas īstenošanas noteikumiem.

13. pants

Uzraudzības un zinātniskās iestādes un citas kompetentas iestādes

1.  

a) Katra dalībvalsts norāda uzraudzības iestādi, kura pamatā ir atbildīga par šīs regulas īstenošanu un par sazināšanos ar Komisiju,

b) katra dalībvalsts arī norāda papildu uzraudzības iestādes un citas kompetentas iestādes, kas palīdz īstenošanā, un šajā gadījumā galvenā uzraudzības iestāde ir atbildīga par to, lai papildu iestādēm būtu nodrošināta visa informācija, kas nepieciešama, lai pareizi piemērotu šo regulu.

2.  Katra dalībvalsts norāda vienu vai vairākas atbilstīgi kvalificētas zinātniskās iestādes, kuru pienākumi atšķiras no jebkuras norādītās uzraudzības iestādes pienākumiem.

3.  

a) Ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms šīs regulas piemērošanas brīža, dalībvalstis paziņo norādīto uzraudzības iestāžu, citu atļauju un sertifikātu izsniegšanai kompetentu iestāžu un zinātnisko iestāžu nosaukumus un adreses Komisijai, kura viena mēneša laikā publicē šo informāciju Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī;

b) katra 1. punkta a) apakšpunktā minētā uzraudzības iestāde, ja to pieprasa Komisija, divu mēnešu laikā paziņo to cilvēku vārdus, kuri ir pilnvaroti parakstīt atļaujas vai sertifikātus, un to parakstu paraugus, kā arī zīmogu, spiedogu un citu ierīču paraugus, ar kurām atļaujas vai sertifikātus padara autentiskus;

c) dalībvalstis paziņo Komisijai par jebkādām izmaiņām jau sniegtajā informācijā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc šo izmaiņu īstenošanas.

14. pants

Atbilstības uzraudzīšana un pārkāpumu izmeklēšana

1.  

a) Dalībvalstu kompetentās iestādes uzrauga atbilstību šīs regulas noteikumiem;

b) ja kompetentajām iestādēm jebkad ir pamats uzskatīt, ka šie noteikumi tiek pārkāpti, tās veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību vai celtu prasību;

c) dalībvalstis informē Komisiju un — attiecībā uz Konvencijas papildinājumos uzskaitītajām sugām — Konvencijas sekretariātu par kompetento iestāžu veiktajiem pasākumiem attiecībā uz nozīmīgiem šīs regulas pārkāpumiem, ietverot aizturēšanas un konfiskācijas.

2.  Komisija pievērš dalībvalstu kompetento iestāžu uzmanību lietām, kuru izmeklēšanu tā uzskata par nepieciešamu saskaņā ar šo regulu. Dalībvalstis informē Komisiju un, Konvencijas papildinājumos uzskaitīto sugu gadījumā, Konvencijas sekretariātu par ikvienas veiktās izmeklēšanas rezultātiem.

3.  

a) Tiek nodibināta izpildgrupa, kas sastāv no katras dalībvalsts to iestāžu pārstāvjiem, kas ir atbildīgi par šīs regulas noteikumu izpildi. Grupas priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis;

b) izpildgrupa izskata jebkādus tehniskus jautājumus attiecībā uz šīs regulas ieviešanu, kurus tai izvirza priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc grupas vai komitejas dalībnieka lūguma;

c) Komisija izpildgrupas izteiktos atzinumus nodod komitejai.

15. pants

Informācijas paziņošana

1.  Dalībvalstis un Komisija apmainās ar regulas īstenošanai nepieciešamo informāciju.

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka tiek veikti vajadzīgie pasākumi, lai sabiedrībai darītu zināmus noteikumus, kas attiecas uz Konvencijas un šīs regulas īstenošanu, kā arī informētu to par turpmākiem īstenošanas pasākumiem.

2.  Komisija un Konvencijas sekretariāts apmainās ar informāciju, lai nodrošinātu Konvencijas efektīvu īstenošanu visā teritorijā, kur piemēro šo regulu.

3.  Komisija nekavējoties paziņo attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādēm par visiem zinātnieku darba grupas ieteikumiem.

4.  

a) Dalībvalstu uzraudzības iestādes katru gadu līdz 15. jūnijam paziņo Komisijai visu to informāciju par pagājušo gadu, kas nepieciešama Konvencijas VIII pantā 7. punktā a) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanai, kā arī līdzvērtīgu informāciju par starptautisko tirdzniecību ar A, B, un C pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem un par D pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā. ►M14  Paziņojamo informāciju un tās pasniegšanas veidu nosaka Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru; ◄

b) pamatojoties uz a) apakšpunktā minēto informāciju, Komisija katru gadu līdz 31. oktobrim publicē statistikas ziņojumu par to īpatņu ievešanu Kopienā, eksportu un reeksportu no tās, uz kuriem attiecas šī regula, kā arī iesniedz Konvencijas sekretariātam informāciju par sugām, uz kurām attiecas Konvencija;

c) neskarot 20. pantu, dalībvalstu uzraudzības iestādes katru gadu līdz 15. jūnijam un pirmo reizi 1999. gadā paziņo Komisijai visu to informāciju par pēdējiem diviem gadiem, kas nepieciešama Konvencijas VIII pantā 7. punktā b) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanai, kā arī līdzvērtīgu informāciju par tiem regulas noteikumiem, uz kuriem Konvencija neattiecas. ►M14  Paziņojamo informāciju un tās pasniegšanas veidu nosaka Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru; ◄

d) pamatojoties uz c) apakšpunktā minēto informāciju, Komisija katru otro gadu līdz 31. oktobrim un pirmo reizi 1999. gadā sastāda ziņojumu par šīs regulas izpildi un stāšanos spēkā.

▼M14

5.  Lai sagatavotu pielikumu grozījumus, dalībvalstu kompetentās iestādes iesniedz Komisijai visu nepieciešamo informāciju. Komisija konkretizē tai nepieciešamo informāciju saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

▼B

6.  Saskaņā ar Padomes 1990. gada 7. jūnija Direktīvu 90/313/EEK par brīvu pieeju vides informācijai ( 7 ) Komisija veic nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu tās informācijas konfidencialitāti, kura saņemta, īstenojot šo regulu.

16. pants

Sankcijas

1.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu sankciju uzlikšanu vismaz par šādiem šīs regulas pārkāpumiem:

a) īpatņu ievešana Kopienā un eksports vai reeksports no tās bez attiecīgas atļaujas vai sertifikāta, vai arī ar neīstu, viltotu vai nederīgu atļauju vai sertifikātu, vai arī ar atļauju vai sertifikātu, kurā izdarītas izmaiņas bez izsniedzējiestādes atļaujas;

b) saskaņā ar šo regulu izdotajā atļaujā vai sertifikātā precizēto prasību neievērošana;

c) viltotas deklarācijas sastādīšana vai tīša nepatiesas informācijas sniegšana, lai iegūtu atļauju vai sertifikātu;

d) neīstas, viltotas vai nederīgas atļaujas vai sertifikāta, vai arī ar atļaujas vai sertifikāta, kurā izdarītas izmaiņas bez izsniedzējiestādes atļaujas, izmantošana par pamatu Kopienas atļaujas vai sertifikāta iegūšanai vai citam oficiālam mērķim saistībā ar šo regulu;

e) nepaziņošana vai nepatiess paziņojums par importu;

f) tāda dzīvu īpatņu pārvešana, kas nav pienācīgi sagatavota, lai samazinātu ievainojuma, veselības bojājuma vai cietsirdīgas apiešanās risku;

g) A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu lietošana mērķiem, kas nav saskaņā ar sniegto atļauju importa atļaujas izdošanas laikā vai pēc tam;

h) tirdzniecība ar mākslīgi pavairotiem augiem, kas ir pretrunā ar 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajiem noteikumiem;

i) īpatņu ievešana vai izvešana no Kopienas vai arī to tranzīts caur Kopienas teritoriju bez attiecīgas atļaujas vai sertifikāta, kas izsniegts saskaņā ar šo regulu, un eksporta vai reeksporta gadījumā no trešās valsts, kura ir Konvencijas dalībvalsts, kas izsniegts saskaņā ar Konvenciju, vai arī bez pietiekoša pierādījuma par šādas atļaujas vai sertifikāta esamību;

j) īpatņu pirkšana, piedāvājums pirkt, iegādāšanās komerciāliem nolūkiem, lietošana, lai gūtu komerciālus ienākumus, pārdošana, uzglabāšana pārdošanai, piedāvāšana pārdošanai vai transportēšana pārdošanai, kas ir pretrunā ar 8. pantu;

k) atļaujas vai sertifikāta lietošana attiecībā uz citiem īpatņiem, nevis uz tiem, par kuriem tie ir izsniegti;

l) saskaņā ar šo regulu izsniegto atļauju vai sertifikātu viltošana vai izmaiņu izdarīšana tajos;

m) pieteikuma par Kopienas importa, eksporta vai reeksporta atļaujas vai sertifikāta noraidījuma neatklāšana, pretēji 6. panta 3. punktā noteiktajam.

2.  Šā panta 1. punktā minētie pasākumi atbilst pārkāpuma dabai un smagumam un iekļauj noteikumus attiecībā uz īpatņu aizturēšanu un, ja nepieciešams, to konfiskāciju.

3.  Ja īpatnis tiek konfiscēts, to uztic konfiscējušās dalībvalsts kompetentai iestādei, kura:

a) pēc konsultācijām ar dalībvalsts zinātnisko iestādi īpatni nogādā vietā vai citādi atbrīvojas no tā apstākļos, ko tā uzskata par piemērotiem un savienojamiem ar Konvencijas un šīs regulas noteikumiem un mērķiem; un

b) pēc dzīva īpatņa ievešanas Kopienā, konsultējoties ar eksporta valsti, var nogādāt īpatni atpakaļ šajā valstī uz vainīgās personas rēķina.

4.  Ja dzīvs kādas sugas īpatnis, kura ir uzskaitīta B vai C pielikumā, nonāk Kopienas ievešanas punktā bez attiecīgas derīgas atļaujas vai sertifikāta, īpatni jāaiztur un to var konfiscēt, vai, ja saņēmējs atsakās īpatni atzīt, par ievešanas punktu atbildīgās dalībvalsts kompetentās iestādes var, ja nepieciešams, atteikties pieņemt sūtījumu un pieprasīt, lai ekspeditors nogādā īpatni atpakaļ izbraukšanas vietā.

17. pants

Zinātnieku darba grupa

1.  Ar šo tiek nodibināta zinātnieku darba grupa, kas sastāv no katras dalībvalsts zinātniskās iestādes vai iestāžu pārstāvjiem un ko vada Komisijas pārstāvis.

2.  

a) Zinātnieku darba grupa izskata jebkādus zinātniskus jautājumus saistībā ar šīs regulas piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 2. punkta a) apakšpunktu un 6. punktu, kurus vai nu pēc paša iniciatīvas, vai pēc grupas, vai komitejas dalībnieku lūguma ierosina priekšsēdētājs;

b) Komisija zinātnieku darba grupas atzinumus nodod Komitejai.

▼M9

18. pants

1.  Komisijai palīdz komiteja.

2.  Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK ( 8 ) 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši. Saistībā ar Komitejas uzdevumiem, kas izklāstīti 19. pantā no 1. līdz 2. punktam, ja trīs mēnešu laikā pēc jautājumu paziņošanas Padomei, tā nav rīkojusies, ieteiktos pasākumus pieņem Komisija.

▼M14

3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

▼M14

4.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu, 5. punkta b) apakšpunktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 3. punkta c) apakšpunktā un 4. punkta b) apakšpunktā un 4. punkta e) apakšpunktā paredzētais termiņš ir, attiecīgi, viens mēnesis, viens mēnesis un divi mēneši.

▼M14

19. pants

1.  Saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru Komisija pieņem pasākumus, kas minēti 4. panta 6. punktā, 5. panta 7. punkta b) apakšpunktā, 7. panta 4. punktā, 15. panta 4. punkta a) un c) apakšpunktā, 15. panta 5. punktā un 21. panta 3. punktā.

Komisija nosaka, kādiem ir jābūt dokumentiem, kas minēti 4. pantā, 5. pantā, 7. panta 4. punktā un 10. pantā, saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

2.  Komisija pieņem pasākumus, kas minēti 4. panta 7. punktā, 5. panta 5. punktā, 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā, 2. punkta c) apakšpunktā un 3. punktā, 8. panta 4. punktā, 9. panta 6. punktā, 11. panta 5. punktā un 12. panta 4. punktā. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.  Komisija nosaka vienotus nosacījumus un kritērijus šādām darbībām:

a) regulas 4. pantā, 5. pantā, 7. panta 4. punktā un 10. pantā minēto dokumentu izdošana, derīguma termiņa noteikšana un izmantošana;

b) regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto fitosanitāro sertifikātu izmantošana;

c) procedūras noteikšana, kad nepieciešams īpatņus marķēt, lai atvieglotu identifikāciju un nodrošinātu noteikumu ievērošanu.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4.  Komisija, ja nepieciešams, pieņem papildu pasākumus, lai izpildītu Konvencijas pušu konferences lēmumus, Konvencijas Pastāvīgās komitejas lēmumus vai rekomendācijas un Konvencijas sekretariāta rekomendācijas. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

5.  Komisija groza A līdz D pielikumu, izņemot gadījumu, kad grozījumus izdara A pielikumā, ja tie neizriet no Konvencijas dalībvalstu konferences lēmumiem. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

20. pants

Nobeiguma noteikumi

Katra dalībvalsts paziņo Komisijai un Konvencijas sekretariātam par noteikumiem, ko tās pieņem īpaši šīs regulas īstenošanai, un par visiem izmantotajiem juridiskajiem dokumentiem un veiktajiem pasākumiem tā īstenošanai un ieviešanai.

Komisija paziņo šo informāciju dalībvalstīm.

21. pants

1.  Ar šo tiek atcelta Regula (EEK) Nr. 3626/82.

2.  Līdz 19. panta 1. un 2. punktā minēto pasākumu pieņemšanai dalībvalstis var saglabāt spēkā vai turpināt piemērot pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3626/82 un Komisijas 1983. gada 28. novembra Regulu (EEK) Nr. 3418/83, ar kuru izklāsta noteikumus par vienādu tādu dokumentu izsniegšanu un lietošanu, kas vajadzīgi, lai Kopienā īstenotu Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām ( 9 ).

▼M14

3.  Divus mēnešus pirms šīs regulas īstenošanas Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru un pēc apspriešanās ar zinātnisko darba grupu:

▼B

a) pārbauda, ka nav attaisnojami ierobežojumi attiecībā uz to Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C.1 pielikumā uzskaitīto sugu ievešanu Kopienā, kuras nav iekļautas šīs regulas A pielikumā;

b) pieņem regulu, ar kuru groza D pielikumu par to sugu uzskaitījumu, kas atbilst 3. panta 4. punkta a) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.

22. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1997. gada 1. jūnija.

Šīs regulas 12. un 13. pantu, 14. panta 3. punktu, 16., 17., 18. un 19. pantu, kā arī 21. panta 3. punktu piemēro no regulas spēkā stāšanās brīža.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M19
PIELIKUMS

Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:

a) sugas nosaukumu vai

b) to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpstošās sugas.

2. Visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu “spp.”.

3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.

4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/147/EK ( 10 ) vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK ( 11 ).

5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus

a) ar “ssp.” apzīmē pasugu;

b) ar “vars.” apzīmē varietāti (varietātes) un

c) ar “fa.” apzīmē paveidu.

6. Apzīmējums “(I)”, “(II)” vai “(III)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7., 8. un 9. norādei. Ja šādu norāžu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.

7. Apzīmējums “(I)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.

8. Apzīmējums “(II)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.

9. Apzīmējums “(III)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts III papildinājumā.

10. “Šķirne” saskaņā ar Kultivēto augu starptautisko nomenklatūras sistēmu (International Code of Nomenclature for Cultivated Plants) ir augu kopa, kas a) selekcionēta konkrētas īpašības vai īpašību kombinācijas dēļ, b) šīs īpašības ir izteiktas, viendabīgas un stabilas un c) pavairojot ar piemērotiem līdzekļiem, saglabā šīs īpašības. Jaunu šķirnes taksonu var uzskatīt par tādu tikai tad, kad tā kategorijas nosaukums un apraksts ir oficiāli publicēts Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa jaunākajā izdevumā.

11. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šo regulu attiecina tāpat kā uz tīrsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.

12. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, ja vien par konkrēto sugu nav īpaši norādīts, ka iekļaujamas ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar 2. panta t) punktu apzīmējums “#”, kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.

#1 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);

b) cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;

c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem, un

d) mākslīgi pavairotu Vanilla ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.

#2 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

a) sēklas un ziedputekšņus un

b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#3 Norāda veselas un sagrieztas saknes un sakņu daļas, izņemot tādus pārstrādes produktus vai to atvasinājumus kā pulveri, dražejas, izvilkumi, tonizējoši līdzekļi, tējas, konditorejas izstrādājumi.

#4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

a) sēklas (arī Orchidaceae sēklu pogaļas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz Cactaceae spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un Beccariophoenix madagascariensis un Neodypsis decaryi sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;

b) cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;

c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;

d) mākslīgi pavairotu Vanilla ģints (Orchidaceae) un Cactaceae dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus;

e) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu Opuntia ģints Opuntia apakšģints un Selenicereus (Cactaceae) augu stumbrus, ziedus un to daļas vai no tām iegūtus produktus un

f) gatavo Euphorbia antisyphilitica produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#5 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes.

#6 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes un saplāksni.

#7 Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.

#8 Apzīmē auga apakšzemes daļas (t. i., saknes, sakneņus) – veselas un sadalītā vai pulvera veidā.

#9 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums “Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta Hoodia spp. materiāla pēc noteikumiem, ko paredz nolīgums ar attiecīgo Cites pārvaldības iestādi [Botsvānā, nolīguma Nr. BW/xxxxxx] [Namībijā, nolīguma Nr. NA/xxxxxx] [Dienvidāfrikā, nolīguma Nr. ZA/xxxxxx]”.

#10 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes, arī nepabeigtus koka izstrādājumus, kas lietoti stīgu mūzikas instrumentiem paredzēto lociņu izgatavošanai.

#11 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus.

#12 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni un ekstraktus. Šī norāde neattiecas uz gatavo produkciju, kuras sastāvā ir šādi ekstrakti, tostarp uz smaržām.

#13 Apzīmē kodolu (zināms arī kā “endosperma”, “mīkstums” vai “kopra”) un tā atvasinājumus.

#14 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

a) sēklas un ziedputekšņus;

b) cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;

c) augļus;

d) lapas;

e) akvilāriju pulveri: atūdeņotu, tostarp visu veidu kompaktpulveri, un

f) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai. Šis izņēmums neattiecas uz krellēm, lūgšanu krellēm un kokgriezumiem.

13. Šo pielikumu norādēs lietotos terminus un vārdkopas definē šādi:

Ekstrakts

Viela, kas ar fiziskiem vai ķīmiskiem paņēmieniem iegūta tieši no augu materiāla neatkarīgi no izmantotā ražošanas procesa. Ekstrakts var būt ciets (piem., kristāli, sveķi, smalkas vai rupjas daļiņas), pusciets (piem., sveķi, vaski) vai šķidrs (piem., šķīdumi, tinktūras, eļļas un ēteriskās eļļas).

Gatavā produkcija, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai

Produkcija, kura nosūtīta mazumā vai vairumā, kurai nav vajadzīga turpmāka apstrāde, kura ir iepakota, kura ir marķēta galīgajam lietojumam vai mazumtirdzniecībai un kura ir tādā stāvoklī, kas to ļauj pārdot vai izmantot plašā sabiedrībā.

Pulveris

Sausa, cieta viela smalku vai rupju daļiņu veidā.

Šķelda

Sīkos gabaliņos sasmalcināti kokmateriāli.

14. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas 4. panta 1. punkts, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilā iepakojumā, šī regula neattiecas.

15. Šī regula neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.

16. Attiecībā uz D pielikumā minētajām dzīvnieku sugām šo regulu piemēro tikai dzīviem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīviem īpatņiem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.

§ 1 Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.

§ 2 Spalvas vai ar spalvām klāta āda vai citas daļas.

17. Attiecībā uz D pielikumā minētajām augu sugām šo regulu piemēro tikai dzīviem augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.

§ 3 Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stumbri, sēklas/sporas, miza un augļi.

§ 4 Apaļkoki, zāģmateriāli un finiera loksnes. 

A pielikums

B pielikums

C pielikums

Vispārpieņemtais nosaukums

FAUNA

CHORDATA (HORDAIŅI)

MAMMALIA

 
 
 

Zīdītāji

ARTIODACTYLA

 
 
 
 

Antilocapridae

 
 
 

Antilokapras

 

Antilocapra americana (I) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 
 

Ziemeļamerikas antilokapra

Bovidae

 
 
 

Antilopes, govis, dukeri, gazeles, kazas, aitas u. c.

 

Addax nasomaculatus (I)

 
 

Sahāras zobenragantilope

 
 

Ammotragus lervia (II)

 

Krēpjaita

 
 
 

Antilope cervicapra (III Nepāla/Pakistāna)

Indijas antilope garna

 
 

Bison bison athabascae (II)

 

Meža bizons

 

Bos gaurus (I) (izņemot domesticēto paveidu Bos frontalis, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)

 
 

Gaurs

 

Bos mutus (I) (izņemot domesticēto paveidu Bos grunniens, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)

 
 

Jaks

 

Bos sauveli (I)

 
 

Kambodžas vērsis jeb kuprejs

 
 
 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistāna)

Nilgajs

 
 
 

Bubalus arnee (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu Bubalus bubalis, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)

Ūdensbifelis jeb Āzijas bifelis

 

Bubalus depressicornis (I)

 
 

Sulavesi bifelis

 

Bubalus mindorensis (I)

 
 

Mindoras bifelis

 

Bubalus quarlesi (I)

 
 

Kalnu bifelis

 
 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takins

 

Capra falconeri (I)

 
 

Vītņragu kaza

 
 
 

Capra hircus aegagrus (III Pakistāna)(Šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)

Mājas kaza

 
 
 

Capra sibirica (III Pakistāna)

Sibīrijas kaza

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 
 

Ķīnas gorals

 

Capricornis rubidus (I)

 
 

Sarkanais gorals

 

Capricornis sumatraensis (I)

 
 

Sumatras gorals

 

Capricornis thar (I)

 
 

Himalaju gorals

 
 

Cephalophus brookei (II)

 

Brūka dukers

 
 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Melnmuguras dukers

 

Cephalophus jentinki (I)

 
 

Džentinka dukers

 
 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilbija dukers

 
 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Meža dukers

 
 

Cephalophus zebra (II)

 

Zebru dukers

 
 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontboks

 
 
 

Gazella bennettii (III Pakistāna)

Beneta gazele

 

Gazella cuvieri (I)

 
 

Parastā gazele

 
 
 

Gazella dorcas (III Alžīrija/Tunisija)

Dorkas gazele

 

Gazella leptoceros (I)

 
 

Smiltāju gazele

 

Hippotragus niger variani (I)

 
 

Melnā zobenragantilope

 
 

Kobus leche (II)

 

Ūdensāzis

 

Naemorhedus baileyi (I)

 
 

Brūnais gorals

 

Naemorhedus caudatus (I)

 
 

Garastes gorals

 

Naemorhedus goral (I)

 
 

Himalaju gorals

 

Naemorhedus griseus (I)

 
 

Ķīnas jeb tumšais gorals

 

Nanger dama (I)

 
 

Gazele

 

Oryx dammah (I)

 
 

Zobenragu orikss

 

Oryx leucoryx (I)

 
 

Baltais orikss

 
 

Ovis ammon (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)

 

Eirāzijas kalnu aita

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 
 

Himalaju kalnu aita

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 
 

Karatau kalnu aita

 
 

Ovis canadensis (II) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 

Kanādas aita

 

Ovis orientalis ophion (I)

 
 

Kipras kalnu aita

 
 

Ovis vignei (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)

 

Stepes aita

 

Ovis vignei vignei (I)

 
 

Stepes aita

 

Pantholops hodgsonii (I)

 
 

Tibetas antilope

 
 

Philantomba monticola (II)

 

Kalnu dukers

 
 
 

Pseudois nayaur (III Pakistāna)

Bharals

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 
 

Vjetnamas vērsis

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 
 

Ģemze

 
 

Saiga borealis (II)

 

Ziemeļu saiga

 
 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga

 
 
 

Tetracerus quadricornis (III Nepāla)

Indijas četrragantilope

Camelidae

 
 
 

Kamieļi, lamas, vikuņas

 
 

Lama guanicoe (II)

 

Gvanako

 

Vicugna vicugna (I) (izņemot populācijas Argentīnā- (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Primeras reģiona populācija), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija), kuras ir iekļautas B pielikumā)

Vicugna vicugna (II) (tikai populācijas Argentīnā (1)-(Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (2) (visa populācija), Čīlē (3) (Primeras reģiona populācija), Ekvadorā (4) (visa populācija) un Peru (5) (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)

 

Vikuņa

Cervidae

 
 
 

Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži

 

Axis calamianensis (I)

 
 

Cūku aksisbriedis

 

Axis kuhlii (I)

 
 

Kūla aksisbriedis

 
 
 

Axis porcinus (III Pakistāna (izņemot A pielikuma iekļautās pasugas))

Aksisbriedis

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 
 

Indoķīnas aksisbriedis

 

Blastocerus dichotomus (I)

 
 

Purva briedis

 
 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Buhāras staltbriedis

 
 
 

Cervus elaphus barbarus (III Alžīrija/Tunisija)

Berberu staltbriedis

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 
 

Kašmiras staltbriedis

 

Dama dama mesopotamica (I)

 
 

Irānas dambriedis

 

Hippocamelus spp. (I)

 
 

Andu brieži

 
 
 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

Amerikas sarkanā mazama

 

Muntiacus crinifrons (I)

 
 

Melnais muntjaks

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 
 

Milzu muntjaks

 
 
 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

Vidusamerikas baltastes briedis

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 
 

Pampu briedis

 
 

Pudu mephistophiles (II)

 

Ziemeļu pudubriedis

 

Pudu puda (I)

 
 

Dienvidu pudubriedis

 

Rucervus duvaucelii (I)

 
 

Barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 
 

Lirragu briedis

Hippopotamidae

 
 
 

Nīlzirgi

 
 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Pundurnīlzirgs

 
 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Nīlzirgs

Moschidae

 
 
 

Muskusbrieži

 

Moschus spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

Moschus spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)

 

Muskusbrieži

Suidae

 
 
 

Babirusas, cūkas

 

Babyrousa babyrussa (I)

 
 

Babirusa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 
 

Bola-batu babirusa

 

Babyrousa celebensis (I)

 
 

Ziemeļu Sulavesi babirusa

 

Babyrousa togeanensis (I)

 
 

Todži babirusa

 

Sus salvanius (I)

 
 

Pundurcūka

Tayassuidae

 
 
 

Pekari

 
 

Tayassuidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un šīs regulas pielikumos neiekļautās Pecari tajacu populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)

 

Pekari

 

Catagonus wagneri (I)

 
 

Dienvidamerikas pekars

CARNIVORA

 
 
 
 

Ailuridae

 
 
 
 
 

Ailurus fulgens (I)

 
 

Mazais panda

Canidae

 
 
 

Suņi, lapsas, vilki

 
 
 

Canis aureus (III Indija)

Zeltainais šakālis

 

Canis lupus (I/II)

(visas populācijas, izņemot populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir minētas I papildinājumā; visas pārējās populācijas ir minētas II papildinājumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – Canis lupus familiaris un Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem 39. paralēles. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – Canis lupus familiaris un Canis lupus dingo)

 

Vilks

 

Canis simensis

 
 

Etiopijas šakālis

 
 

Cerdocyon thous (II)

 

Krabjlapsa

 
 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Krēpjvilks

 
 

Cuon alpinus (II)

 

Sarkanvilks

 
 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Andu lapsa

 
 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Darvina lapsa

 
 

Lycalopex griseus (II)

 

Dienvidamerikas lapsa

 
 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Pampas lapsa

 

Speothos venaticus (I)

 
 

Krūmu suns

 
 
 

Vulpes bengalensis (III Indija)

Bengālijas lapsa

 
 

Vulpes cana (II)

 

Afganistānas lapsa

 
 

Vulpes zerda (II)

 

Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks

Eupleridae

 
 
 
 
 
 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fosa

 
 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanuks

 
 

Fossa fossana (II)

 

Madagaskaras fosa

Felidae

 
 
 

Kaķi, gepardi, leopardi, lauvas, tīģeri u.c.

 
 

Felidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)

 

Kaķi

 

Acinonyx jubatus (I) (dzīviem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar šādiem īpatņiem piemēro 4. panta 1. punktu)

 
 

Gepards

 

Caracal caracal (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 
 

Karakals

 

Catopuma temminckii (I)

 
 

Zeltainais Āzijas kaķis

 

Felis nigripes (I)

 
 

Melnkājainais kaķis

 

Felis silvestris (II)

 
 

Meža kaķis

 

Leopardus geoffroyi (I)

 
 

Žofruā kaķis

 

Leopardus jacobitus (I)

 
 

Andu kaķis

 

Leopardus pardalis (I)

 
 

Ocelots

 

Leopardus tigrinus (I)

 
 

Tīģerkaķis

 

Leopardus wiedii (I)

 
 

Margajs

 

Lynx lynx (II)

 
 

Eirāzijas lūsis

 

Lynx pardinus (I)

 
 

Ibērijas lūsis

 

Neofelis nebulosa (I)

 
 

Dūmakainais leopards

 

Panthera leo persica (I)

 
 

Āzijas lauva

 

Panthera onca (I)

 
 

Jaguārs

 

Panthera pardus (I)

 
 

Leopards

 

Panthera tigris (I)

 
 

Tīģeris

 

Pardofelis marmorata (I)

 
 

Marmorkaķis

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 
 

Bengālijas kaķis

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 
 

Iriomotes kaķis

 

Prionailurus planiceps (I)

 
 

Sumatras kaķis

 

Prionailurus rubiginosus (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 
 

Rūsganais kaķis

 

Puma concolor coryi (I)

 
 

Floridas puma

 

Puma concolor costaricensis (I)

 
 

Vidusamerikas puma

 

Puma concolor couguar (I)

 
 

Ziemeļamerikas austrumu puma

 

Puma yagouaroundi (I) (tikai Vidusamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 
 

Jaguarunds

 

Uncia uncia (I)

 
 

Sniega leopards

Herpestidae

 
 
 

Mangusti

 
 
 

Herpestes edwardsi (III Indija/Pakistāna)

Edvardsa mangusts

 
 
 

Herpestes fuscus (III Indija)

Brūnais mangusts

 
 
 

Herpestes javanicus (III Pakistāna)

Mazais Āzijas mangusts

 
 
 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

Mazais Indijas mangusts

 
 
 

Herpestes smithii (III Indija)

Smita mangusts

 
 
 

Herpestes urva (III Indija)

Krabju mangusts

 
 
 

Herpestes vitticollis (III Indija)

Svītrkakla mangusts

Hyaenidae

 
 
 

Zemesvilki, hiēnas

 
 
 

Hyaena hyaena (III Pakistāna)

Hiēna

 
 
 

Proteles cristata (III Botsvāna)

Zemesvilks

Mephitidae

 
 
 

Skunksi

 
 

Conepatus humboldtii (II)

 

Patagonijas skunkss

Mustelidae

 
 
 

Āpši, caunas, zebiekstes u.c.

Lutrinae

 
 
 

Ūdri

 
 

Lutrinae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Ūdri

 

Aonyx capensis microdon (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 
 

Kamerūnas beznagu ūdrs

 

Enhydra lutris nereis (I)

 
 

Pacifika jūrasūdrs

 

Lontra felina (I)

 
 

Jūrasūdrs

 

Lontra longicaudis (I)

 
 

Garastes upesūdrs

 

Lontra provocax (I)

 
 

Dienvidu upesūdrs

 

Lutra lutra (I)

 
 

Ūdrs

 

Lutra nippon (I)

 
 

Japānas ūdrs

 

Pteronura brasiliensis (I)

 
 

Brazīlijas dižūdrs

Mustelinae

 
 
 

Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes

 
 
 

Eira barbara (III Hondurasa)

Taira

 
 
 

Galictis vittata (III Kostarika)

Lielais grizons

 
 
 

Martes flavigula (III Indija)

Dzeltenkakla cauna

 
 
 

Martes foina intermedia (III Indija)

Akmens cauna

 
 
 

Martes gwatkinsii (III Indija)

Gvatkinsa cauna

 
 
 

Mellivora capensis (III Botsvāna)

Medusāpsis

 

Mustela nigripes (I)

 
 

Melnkājainais sesks

Odobenidae

 
 
 

Valzirgs

 
 

Odobenus rosmarus (III Kanāda)

 

Valzirgs

Otariidae

 
 
 

Kotiki, jūras lauvas

 
 

Arctocephalus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dienvidu kotiki

 

Arctocephalus philippii (II)

 
 

Čīles dienvidu kotiks

 

Arctocephalus townsendi (I)

 
 

Gvadelupas dienvidu kotiks

Phocidae

 
 
 

Roņi

 
 

Mirounga leonina (II)

 

Dienvidu jūraszilonis

 

Monachus spp. (I)

 
 

Mūkroņi

Procyonidae

 
 
 

Degunlācīši, olingi

 
 
 

Bassaricyon gabbii (III Kostarika)

Kuplastes olings

 
 
 

Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)

Vidusamerikas kakomiclijs

 
 
 

Nasua narica (III Hondurasa)

Baltpurna degunlācītis

 
 
 

Nasua nasua solitaria (III Urugvaja)

Dienvidamerikas degunlācītis

 
 
 

Potos flavus (III Hondurasa)

Kinkažu

Ursidae

 
 
 

Lāči

 
 

Ursidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Lāči

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 
 

Lielais panda

 

Helarctos malayanus (I)

 
 

Malajas lācis

 

Melursus ursinus (I)

 
 

Garlūpu lācis

 

Tremarctos ornatus (I)

 
 

Briļļainais lācis

 

Ursus arctos (I/II)

(I papildinājumā minētas tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga Ursus arctos isabellinus; pārējās populācijas un pasugas ir minētas II papildinājumā)

 
 

Brūnais lācis

 

Ursus thibetanus (I)

 
 

Tibetas lācis

Viverridae

 
 
 

Binturongs, civetas, linsangi, ūdrciveta, palmcivetas

 
 
 

Arctictis binturong (III Indija)

Binturongs

 
 
 

Civettictis civetta (III Botsvāna)

Āfrikas civeta

 
 

Cynogale bennettii (II)

 

Ūdrciveta

 
 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Svītrainā civeta

 
 
 

Paguma larvata (III Indija)

Himalaju palmciveta

 
 
 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

Parastā palmciveta

 
 
 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

Dienvidindijas palmciveta

 
 

Prionodon linsang (II)

 

Svītrainais linsangs

 

Prionodon pardicolor (I)

 
 

Plankumainais linsangs

 
 
 

Viverra civettina (III Indija)

Lielplankumainā civeta

 
 
 

Viverra zibetha (III Indija)

Lielā Indijas civeta

 
 
 

Viverricula indica (III Indija)

Mazā Indijas civeta

CETACEA

 
 
 

Vaļveidīgie (delfīni, cūkdelfīni, vaļi)

 

CETACEA spp. (I/II) (6)

 
 

Vaļveidīgie

CHIROPTERA

 
 
 
 

Phyllostomidae

 
 
 

Lapdeguņi

 
 
 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvaja)

Platdegunsikspārnis

Pteropodidae

 
 
 

Augļsikspārņi, dižsikspārņi

 
 

Acerodon spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dižsikspārņi

 

Acerodon jubatus (I)

 
 

Dzeltengalvas augļsikspārnis

 
 

Pteropus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot Pteropus brunneus)

 

Dižsikspārņi

 

Pteropus insularis (I)

 
 

Truku dižsikspārnis

 

Pteropus livingstonii (II)

 
 

Livingstona dižsikspārnis

 

Pteropus loochoensis (I)

 
 

Japānas dižsikspārnis

 

Pteropus mariannus (I)

 
 

Mariānu dižsikspārnis

 

Pteropus molossinus (I)

 
 

Ponapes dižsikspārnis

 

Pteropus pelewensis (I)

 
 

Pelevas dižsikspārnis

 

Pteropus pilosus (I)

 
 

Palavu dižsikspārnis

 

Pteropus rodricensis (II)

 
 

Rodrigesas dižsikspārnis

 

Pteropus samoensis (I)

 
 

Samoa dižsikspārnis

 

Pteropus tonganus (I)

 
 

Tongas dižsikspārnis

 

Pteropus ualanus (I)

 
 

Kosraes dižsikspārnis

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 
 

Pembas dižsikspārnis

 

Pteropus yapensis (I)

 
 

Japas dižsikspārnis

CINGULATA

 
 
 
 

Dasypodidae

 
 
 

Bruņneši

 
 
 

Cabassous centralis (III Kostarika)

Vidusamerikas bruņnesis

 
 
 

Cabassous tatouay (III Urugvaja)

Kailastes bruņnesis

 
 

Chaetophractus nationi (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā minētu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)

 

Matainais bruņnesis

 

Priodontes maximus (I)

 
 

Milzu bruņnesis

DASYUROMORPHIA

 
 
 
 

Dasyuridae

 
 
 

Plēsējsomaiņi

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 
 

Garastes šaurpēdainis

 

Sminthopsis psammophila (I)

 
 

Smiltāju šaurpēdainis

DIPROTODONTIA

 
 
 
 

Macropodidae

 
 
 

Ķenguri, valabiji

 
 

Dendrolagus inustus (II)

 

Pelēkais kokķengurs

 
 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Melnais kokķengurs

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 
 

Rietumu zaķķengurs

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 
 

Svītrainais zaķķengurs

 

Onychogalea fraenata (I)

 
 

Īsnagu valabijs

Phalangeridae

 
 
 

Posumi jeb kuskusi

 
 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Austrumu posums

 
 

Phalanger mimicus (II)

 

Dienvidu posums

 
 

Phalanger orientalis (II)

 

Ziemeļu posums

 
 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Admiralitātes salu posums

 
 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Plankumainais kuskuss

 
 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Jaungvinejas posums

Potoroidae

 
 
 

Žurkķenguri

 

Bettongia spp. (I)

 
 

Tasmānijas žurkķenguri

Vombatidae

 
 
 

Vombati

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 
 

Krefta vombats

LAGOMORPHA

 
 
 
 

Leporidae

 
 
 

Zaķi, truši

 

Caprolagus hispidus (I)

 
 

Āzijas zaķis

 

Romerolagus diazi (I)

 
 

Bezastes trusis

MONOTREMATA

 
 
 
 

Tachyglossidae

 
 
 

Ehidnas

 
 

Zaglossus spp. (II)

 

Garpurna ehidnas

PERAMELEMORPHIA

 
 
 
 

Peramelidae

 
 
 
 
 

Perameles bougainville (I)

 
 

Bugenvila bandikuts

Thylacomyidae

 
 
 
 
 

Macrotis lagotis (I)

 
 

Lielais trušbandikuts

PERISSODACTYLA

 
 
 
 

Equidae

 
 
 

Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebras

 

Equus africanus (I) (izņemot domesticēto paveidu Equus asinus, uz ko šī regula neattiecas)

 
 

Āfrikas savvaļas ēzelis

 

Equus grevyi (I)

 
 

Tuksneša zebra

 

Equus hemionus (I/II) (šī suga ir minēta II papildinājumā, bet pasugas Equus hemionus hemionus un Equus hemionus khur ir minētas I papildinājumā)

 
 

Kulans

 

Equus kiang (II)

 
 

Kiangs

 

Equus przewalskii (I)

 
 

Prževaļska zirgs

 
 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmaņa kalnu zebra

 

Equus zebra zebra (I)

 
 

Kāpas kalnu zebra

Rhinocerotidae

 
 
 

Degunradži

 

Rhinocerotidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās pasugas)

 
 

Degunradži

 
 

Ceratotherium simum simum (II) (tikai Dienvidāfrikas un Svazilendas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Tikai ar mērķi nodrošināt starptautisku tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecību. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)

 

Baltais degunradzis

Tapiridae

 
 
 

Tapīri

 

Tapiridae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)

 
 

Tapīri

 
 

Tapirus terrestris (II)

 

Līdzenumu tapīrs

PHOLIDOTA

 
 
 
 

Manidae

 
 
 

Zvīņneši

 
 

Manis spp. (II)

(savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciāliem mērķiem, Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica un Manis pentadactyla gada eksporta kvota ir nulle)

 

Zvīņneši

PILOSA

 
 
 
 

Bradypodidae

 
 
 

Trīspirkstsliņķi

 
 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Trīspirkstsliņķis

 
 

Bradypus variegatus (II)

 

Brūnkaklsliņķis

Megalonychidae

 
 
 

Divpirkstsliņķi

 
 
 

Choloepus hoffmanni (III Kostarika)

Hofmana divpirkstsliņķis

Myrmecophagidae

 
 
 

Skudrlāči

 
 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Lielais skudrlācis

 
 
 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

Meksikas skudrlācis

PRIMATES

 
 
 

Primāti

 
 

PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Primāti

Atelidae

 
 
 

Zirnekļpērtiķi un bļauri

 

Alouatta coibensis (I)

 
 

Koibas salas bļauris

 

Alouatta palliata (I)

 
 

Mantijas bļauris

 

Alouatta pigra (I)

 
 

Gvatemalas bļauris

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 
 

Melnpieres Žofruā zirnekļpērtiķis

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 
 

Panamas Žofruā zirnekļpērtiķis

 

Brachyteles arachnoides (I)

 
 

Dienvidu zirnekļpērtiķis jeb muriki

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 
 

Ziemeļu zirnekļpērtiķis jeb muriki

 

Oreonax flavicauda (I)

 
 

Dzeltenastes pūkpērtiķis

Cebidae

 
 
 

Marmozetes, tamarīni

 

Callimico goeldii (I)

 
 

Goelda marmozete

 

Callithrix aurita (I)

 
 

Ziemeļbaijas melngalvas titi

 

Callithrix flaviceps (I)

 
 

Melnpieres titi

 

Leontopithecus spp. (I)

 
 

Melngalvas titi

 

Saguinus bicolor (I)

 
 

Baltdeguna kuplastpērtiķis

 

Saguinus geoffroyi (I)

 
 

Žofruā cekulainais tamarīns

 

Saguinus leucopus (I)

 
 

Baltkāju cekulainais tamarīns

 

Saguinus martinsi (I)

 
 

Martinsa tamarīns

 

Saguinus oedipus (I)

 
 

Edipa cekulainais tamarīns

 

Saimiri oerstedii (I)

 
 

Vidusamerikas saimirs

Cercopithecidae

 
 
 

Mērkaķi

 

Cercocebus galeritus (I)

 
 

Tanas mangabejs

 

Cercopithecus diana (I)

 
 

Diānas mērkaķis

 

Cercopithecus roloway (I)

 
 

Garbārdainais Diānas mērkaķis

 

Cercopithecus solatus (II)

 
 

Saulastes mērkaķis

 

Colobus satanas (II)

 
 

Melnais kolobs

 

Macaca silenus (I)

 
 

Lauvu makaks

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 
 

Drils

 

Mandrillus sphinx (I)

 
 

Mandrils

 

Nasalis larvatus (I)

 
 

Kalimantānas gardegunpērtiķis

 

Piliocolobus foai (II)

 
 

Sarkanā gvereca

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 
 

Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs

 

Piliocolobus kirkii (I)

 
 

Kērka jeb Zanzibaras sarkanais kolobs

 

Piliocolobus pennantii (II)

 
 

Penanta sarkanais kolobs

 

Piliocolobus preussi (II)

 
 

Sarkanā gvereca

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 
 

Tanas sarkanais kolobs

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 
 

Ugandas sarkanais kolobs

 

Piliocolobus tholloni (II)

 
 

Tolona Tanas sarkanais kolobs

 

Presbytis potenziani (I)

 
 

Mentavai salu langurs

 

Pygathrix spp. (I)

 
 

Strupdegunlanguri jeb slaidlanguri

 

Rhinopithecus spp. (I)

 
 

Strupdegunpērtiķi

 

Semnopithecus ajax (I)

 
 

Svētais langurs jeb hanumans

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 
 

Kašmiras pelēkais langurs

 

Semnopithecus entellus (I)

 
 

Dienvidlīdzenumu pelēkais langurs

 

Semnopithecus hector (I)

 
 

Tarajas pelēkais langurs

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 
 

Melnpēdu pelēkais langurs

 

Semnopithecus priam (I)

 
 

Spalvotais pelēkais langurs

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 
 

Nepālas pelēkais langurs

 

Simias concolor (I)

 
 

Strupastes gardegunpērtiķis jeb vienkrāsainā simija

 

Trachypithecus delacouri (II)

 
 

Baltdibena Fransuā cekullangurs

 

Trachypithecus francoisi (II)

 
 

Fransuā cekullangurs

 

Trachypithecus geei (I)

 
 

Zeltainais cekullangurs

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 
 

Hatinha cekullangurs

 

Trachypithecus johnii (II)

 
 

Nilgiri cekullangurs

 

Trachypithecus laotum (II)

 
 

Laotas cekullangurs

 

Trachypithecus pileatus (I)

 
 

Cepurainais cekullangurs

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 
 

Tonkinas Fransuā cekullangurs

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 
 

Šortridža cekullangurs

Cheirogaleidae

 
 
 

Pundurlemuri un peļlemuri

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 
 

Pundurlemuri un peļlemuri

Daubentoniidae

 
 
 

Slaidpirkstaiņi

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 
 

Slaidpirkstainis

Hominidae

 
 
 

Šimpanzes, gorillas, orangutani

 

Gorilla beringei (I)

 
 

Austrumu gorilla

 

Gorilla gorilla (I)

 
 

Rietumu gorilla

 

Pan spp. (I)

 
 

Šimpanzes

 

Pongo abelii (I)

 
 

Sumatras orangutans

 

Pongo pygmaeus (I)

 
 

Borneo orangutans

Hylobatidae

 
 
 

Giboni

 

Hylobatidae spp. (I)

 
 

Giboni

Indriidae

 
 
 

Indri

 

Indriidae spp. (I)

 
 

Indri

Lemuridae

 
 
 

Lemuri

 

Lemuridae spp. (I)

 
 

Lemuri

Lepilemuridae

 
 
 

Slaidlemuri

 

Lepilemuridae spp. (I)

 
 

Slaidlemuri

Lorisidae

 
 
 

Lori

 

Nycticebus spp. (I)

 
 

Lori

Pitheciidae

 
 
 

Īsastpērtiķi, titi, kuplastpērtiķi

 

Cacajao spp. (I)

 
 

Īsastpērtiķi jeb uakari

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 
 

Barbaras Braunas titi

 

Callicebus melanochir (II)

 
 

Melnmaskas jeb Dienvidbaijas titi

 

Callicebus nigrifrons (II)

 
 

Melnpieres titi

 

Callicebus personatus (II)

 
 

Melngalvas titi

 

Chiropotes albinasus (I)

 
 

Baltdeguna kuplastpērtiķis

Tarsiidae

 
 
 

Tarsiji

 

Tarsius spp. (II)

 
 

Tarsiji

PROBOSCIDEA

 
 
 
 

Elephantidae

 
 
 

Ziloņi

 

Elephas maximus (I)

 
 

Indijas zilonis

 

Loxodonta africana (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)

Loxodonta africana (II)

(tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (7); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)

 

Āfrikas zilonis

RODENTIA

 
 
 
 

Chinchillidae

 
 
 

Šinšillas

 

Chinchilla spp. (I) (šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)

 
 

Šinšillas

Cuniculidae

 
 
 

Pakas

 
 
 

Cuniculus paca (III Hondurasa)

Paka

Dasyproctidae

 
 
 

Aguti

 
 
 

Dasyprocta punctata (III Hondurasa)

Punktainais agutis

Erethizontidae

 
 
 

Dienvidamerikas dzeloņcūkas

 
 
 

Sphiggurus mexicanus (III Hondurasa)

Meksikas kokdzeloņcūka

 
 
 

Sphiggurus spinosus (III Urugvaja)

Asā kokdzeloņcūka

Hystricidae

 
 
 

Dzeloņcūkas

 

Hystrix cristata

 
 

Ziemeļāfrikas dzeloņcūka

Muridae

 
 
 

Peles, žurkas

 

Leporillus conditor (I)

 
 

Austrālijas būvētājžurka

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 
 

Austrālijas māņpele

 

Xeromys myoides (I)

 
 

Māņu ūdensžurka

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 
 

Makdonela grēdas resnastes žurka

Sciuridae

 
 
 

Vāveres

 
 

Callosciurus erythraeus (tikai dzīvi īpatņi)

 

Sarkanvēdera krāšņvāvere

 

Cynomys mexicanus (I)

 
 

Meksikas suņmurkšķis

 
 
 

Marmota caudata (III Indija)

Garastes murkšķis

 
 
 

Marmota himalayana (III Indija)

Himalaju murkšķis

 
 

Ratufa spp. (II)

 

Dižvāveres

 
 

Sciurus carolinensis (tikai dzīvi īpatņi)

 

Karolīnas vāvere

 
 
 

Sciurus deppei (III Kostarika)

Depes vāvere

 
 

Sciurus niger (tikai dzīvi īpatņi)

 

Melnā vāvere

SCANDENTIA

 
 
 
 
 
 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupajas

SIRENIA

 
 
 
 

Dugongidae

 
 
 

Dugongs

 

Dugong dugon (I)

 
 

Dugongs

Trichechidae

 
 
 

Lamantīni

 

Trichechus inunguis (I)

 
 
 
 

Trichechus manatus (I)

 
 
 
 

Trichechus senegalensis (I)

 
 
 

AVES

 
 
 

Putni

ANSERIFORMES

 
 
 
 

Anatidae

 
 
 

Pīles, zosis, gulbji u.c.

 

Anas aucklandica (I)

 
 

Brūnais krīklis

 
 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskaras krīklis

 

Anas chlorotis (I)

 
 

Jaunzēlandes brūnais krīklis

 
 

Anas formosa (II)

 

Baikāla krīklis

 

Anas laysanensis (I)

 
 

Leisanas pīle

 

Anas nesiotis (I)

 
 

Kempbela krīklis

 

Anas querquedula

 
 

Prīkšķe

 

Asarcornis scutulata (I)

 
 

Baltspārnu pīle

 

Aythya innotata

 
 

Madagaskaras baltacis

 

Aythya nyroca

 
 

Baltacis

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 
 

Aleutu zoss

 

Branta ruficollis (II)

 
 

Sarkankakla zoss

 

Branta sandvicensis (I)

 
 

Havaju zoss

 
 
 

Cairina moschata (III Hondurasa)

Muskuspīle

 
 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskaroba

 
 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Melnkakla gulbis

 
 

Dendrocygna arborea (II)

 

Kubas svilpējzoss

 
 
 

Dendrocygna autumnalis (III Hondurasa)

Sarkanknābja svilpējzoss

 
 
 

Dendrocygna bicolor (III Hondurasa)

Rūsganā svilpējzoss

 

Mergus octosetaceus

 
 

Brazīlijas gaura

 
 

Oxyura jamaicensis (tikai dzīvi īpatņi)

 

Jamaikas zilknābis

 

Oxyura leucocephala (II)

 
 

Baltgalvas zilknābis

 

Rhodonessa caryophyllacea (iespējams, suga izmirusi) (I)

 
 

Sārtgalvas pīle

 
 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Paugurknābja pīle

 

Tadorna cristata

 
 

Cekulainā dižpīle

APODIFORMES

 
 
 
 

Trochilidae

 
 
 

Kolibri

 
 

Trochilidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Kolibri

 

Glaucis dohrnii (I)

 
 

Āķknābja kolibri

CHARADRIIFORMES

 
 
 
 

Burhinidae

 
 
 

Lielači

 
 
 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

Amerikas lielacis

Laridae

 
 
 

Kaijas, zīriņi

 

Larus relictus (I)

 
 

Mongolijas kaija

Scolopacidae

 
 
 

Kuitalas, tilbītes

 

Numenius borealis (I)

 
 

Eskimosu kuitala

 

Numenius tenuirostris (I)

 
 

Tievknābja kuitala

 

Tringa guttifer (I)

 
 

Lāsainā tilbīte

CICONIIFORMES

 
 
 
 

Ardeidae

 
 
 

Gārņi

 

Ardea alba

 
 

Baltais gārnis

 

Bubulcus ibis

 
 

Lopu gārnis

 

Egretta garzetta

 
 

Mazais baltais gārnis

Balaenicipitidae

 
 
 

Tupeļknābji

 
 

Balaeniceps rex (II)

 

Tupeļknābis

Ciconiidae

 
 
 

Stārķi

 

Ciconia boyciana (I)

 
 

Melnknābja stārķis

 

Ciconia nigra (II)

 
 

Melnais stārķis

 

Ciconia stormi

 
 

Džungļu stārķis

 

Jabiru mycteria (I)

 
 

Jabiru

 

Leptoptilos dubius

 
 

Lielais adjutants

 

Mycteria cinerea (I)

 
 

Pelēkais stārķis

Phoenicopteridae

 
 
 

Flamingi

 
 

Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Flamingi

 

Phoenicopterus ruber (II)

 
 

Sarkanais flamings

Threskiornithidae

 
 
 

Ibisi, karošknābji

 
 

Eudocimus ruber (II)

 

Sarkanais ibiss

 

Geronticus calvus (II)

 
 

Kapzemes ibiss

 

Geronticus eremita (I)

 
 

Klinšu ibiss

 

Nipponia nippon (I)

 
 

Japānas ibiss

 

Platalea leucorodia (II)

 
 

Karošknābis

 

Pseudibis gigantea

 
 

Milzu ibiss

COLUMBIFORMES

 
 
 
 

Columbidae

 
 
 

Ūbeles, baloži

 

Caloenas nicobarica (I)

 
 

Nikobaru balodis

 

Claravis godefrida

 
 

Pupurspārnu zemesūbele

 

Columba livia

 
 

Klinšu balodis

 

Ducula mindorensis (I)

 
 

Mindoro dižbalodis

 
 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Luzonas zemesbalodis

 
 

Goura spp. (II)

 

Vainagbaloži

 

Leptotila wellsi

 
 

Grenādas ūbele

 
 
 

Nesoenas mayeri (III Maurīcija)

Sārtais balodis

 

Streptopelia turtur

 
 

Parastā ūbele

CORACIIFORMES

 
 
 
 

Bucerotidae

 
 
 

Degunragputni

 
 

Aceros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Degunragputni

 

Aceros nipalensis (I)

 
 

Rudkakla degunragputns

 
 

Anorrhinus spp. (II)

 

Degunragputni

 
 

Anthracoceros spp. (II)

 

Degunragputni

 
 

Berenicornis spp. (II)

 

Degunragputni

 
 

Buceros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Degunragputni

 

Buceros bicornis (I)

 
 

Lielais degunragputns

 
 

Penelopides spp. (II)

 

Degunragputni

 

Rhinoplax vigil (I)

 
 

Bruņcepures degunragputns

 
 

Rhyticeros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Degunragputni

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 
 

Blīsa degunragputns

CUCULIFORMES

 
 
 
 

Musophagidae

 
 
 

Turako

 
 

Tauraco spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Turako

 

Tauraco bannermani (II)

 
 

Bannermaņa turako

FALCONIFORMES

 
 
 

Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vanagi, lijas)

 
 

FALCONIFORMES spp. (II)

(izņemot A pielikumā iekļautās sugas; izņemot vienu C pielikumā iekļauto Cathartidae dzimtas sugu (pārējās minētās dzimtas sugas šīs regulas pielikumos nav iekļautas); izņemot Caracara lutosa)

 

Piekūnveidīgie

Accipitridae

 
 
 

Vanagi, ērgļi

 

Accipiter brevipes (II)

 
 

Īskāju vanags

 

Accipiter gentilis (II)

 
 

Vistu vanags

 

Accipiter nisus (II)

 
 

Zvirbuļvanags

 

Aegypius monachus (II)

 
 

Melnais grifs

 

Aquila adalberti (I)

 
 

Spānijas ērglis

 

Aquila chrysaetos (II)

 
 

Klinšu ērglis

 

Aquila clanga (II)

 
 

Vidējais ērglis

 

Aquila heliaca (I)

 
 

Karaliskais ērglis

 

Aquila pomarina (II)

 
 

Mazais ērglis

 

Buteo buteo (II)

 
 

Peļu klijāns

 

Buteo lagopus (II)

 
 

Bikšainais klijāns

 

Buteo rufinus (II)

 
 

Garkāju klijāns

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 
 

Kubas klija

 

Circaetus gallicus (II)

 
 

Parastais čūskērglis

 

Circus aeruginosus (II)

 
 

Niedru lija

 

Circus cyaneus (II)

 
 

Lauku lija

 

Circus macrourus (II)

 
 

Stepes lija

 

Circus pygargus (II)

 
 

Pļavas lija

 

Elanus caeruleus (II)

 
 

Melnplecu klija

 

Eutriorchis astur (II)

 
 

Madagaskaras čūskērglis

 

Gypaetus barbatus (II)

 
 

Bārdainais grifs

 

Gyps fulvus (II)

 
 

Baltgalvas grifs

 

Haliaeetus spp. (I/II) (suga Haliaeetus albicilla ir minēta I papildinājumā; pārējās sugas minētas II papildinājumā)

 
 

Jūras ērgļi

 

Harpia harpyja (I)

 
 

Harpijērglis

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 
 

Svītrainais ērglis

 

Hieraaetus pennatus (II)

 
 

Pundurērglis

 

Leucopternis occidentalis (II)

 
 

Pelēkmuguras klijāns

 

Milvus migrans (II) (izņemot Milvus migrans lineatus, kas iekļauts B pielikumā)

 
 

Melnā klija

 

Milvus milvus (II)

 
 

Sarkanā klija

 

Neophron percnopterus (II)

 
 

Baltais grifs

 

Pernis apivorus (II)

 
 

Ķīķis

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 
 

Filipīnu ērglis

Cathartidae

 
 
 

Amerikas grifi

 

Gymnogyps californianus (I)

 
 

Kalifornijas kondors

 
 
 

Sarcoramphus papa (III Hondurasa)

Karaliskais kondors

 

Vultur gryphus (I)

 
 

Andu kondors

Falconidae

 
 
 

Piekūni

 

Falco araeus (I)

 
 

Seišelu piekūns

 

Falco biarmicus (II)

 
 

Rudgalvas piekūns

 

Falco cherrug (II)

 
 

Stepes piekūns

 

Falco columbarius (II)

 
 

Purva piekūns

 

Falco eleonorae (II)

 
 

Eleonoras piekūns

 

Falco jugger (I)

 
 

Indijas piekūns

 

Falco naumanni (II)

 
 

Naumaņa piekūns

 

Falco newtoni (I) (tikai Seišelu salu populācija)

 
 

Madagaskaras piekūns

 

Falco pelegrinoides (I)

 
 

Tuksneša piekūns

 

Falco peregrinus (I)

 
 

Lielais piekūns

 

Falco punctatus (I)

 
 

Maurīcijas piekūns

 

Falco rusticolus (I)

 
 

Medību piekūns

 

Falco subbuteo (II)

 
 

Bezdelīgu piekūns

 

Falco tinnunculus (II)

 
 

Lauka piekūns

 

Falco vespertinus (II)

 
 

Kukaiņu piekūns

Pandionidae

 
 
 

Zivjērgļi

 

Pandion haliaetus (II)

 
 

Zivjērglis

GALLIFORMES

 
 
 
 

Cracidae

 
 
 
 
 

Crax alberti (III Kolumbija)

 
 

Alberta kokuvista

 

Crax blumenbachii (I)

 
 

Blūmenbaha kokuvista

 
 
 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

Kokuvista

 
 

Crax fasciolata

 

Kailsejas kokuvista

 
 
 

Crax globulosa (III Kolumbija)

Kokuvista

 
 
 

Crax rubra (III Kolumbija/Kostarika/Gvatemala/Hondurasa)

Sārtā kokuvista

 

Mitu mitu (I)

 
 

Alagoas kokuvista

 

Oreophasis derbianus (I)

 
 

Kokuvista

 
 
 

Ortalis vetula (III Gvatemala/Hondurasa)

Pelēkā čačalaka

 
 
 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

Bruņcepures kokuvista

 

Penelope albipennis (I)

 
 

Baltspārnu guana

 
 
 

Penelope purpurascens (III Hondurasa)

Cekulainā guana

 
 
 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

Augstieņu guana

 

Pipile jacutinga (I)

 
 

Melnpieres svilpējguana

 

Pipile pipile (I)

 
 

Trinidadas svilpējguana

Megapodiidae

 
 
 

Lielkājvistas

 

Macrocephalon maleo (I)

 
 

Sulavesi lielkājvista

Phasianidae

 
 
 

Rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni

 
 

Argusianus argus (II)

 

Lielais arguss

 

Catreus wallichii (I)

 
 

Raibais cekulfazāns

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 
 

Virdžīnijas paipala

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 
 

Baltais ausfazāns

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 
 

Brūnais ausfazāns

 
 

Gallus sonneratii (II)

 

Indijas vista

 
 

Ithaginis cruentus (II)

 

Fazāns

 

Lophophorus impejanus (I)

 
 

Himalaju monals

 

Lophophorus lhuysii (I)

 
 

Ķīnas monals

 

Lophophorus sclateri (I)

 
 

Baltastes monals

 

Lophura edwardsi (I)

 
 

Edvardsa fazāns

 
 

Lophura hatinhensis

 

Vjetnamas fazāns

 
 
 

Lophura leucomelanos (III Pakistāna)

Melnais fazāns

 

Lophura swinhoii (I)

 
 

Taivānas fazāns

 
 
 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

Briļļainais tītars

 

Odontophorus strophium

 
 

Apkakles cekulpaipala

 

Ophrysia superciliosa

 
 

Himalaju paipala

 
 
 

Pavo cristatus (III Pakistāna)

Indijas pāvs

 
 

Pavo muticus (II)

 

Zaļais pāvs

 
 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pelēkais pāvfazāns

 
 

Polyplectron germaini (II)

 

Brūnais pāvfazāns

 
 

Polyplectron malacense (II)

 

Malajas pāvfazāns

 

Polyplectron napoleonis (I)

 
 

Palavanas pāvfazāns

 
 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Borneo pāvfazāns

 
 
 

Pucrasia macrolopha (III Pakistāna)

Koklasa fazāns

 

Rheinardia ocellata (I)

 
 

Cekulainais arguss

 

Syrmaticus ellioti (I)

 
 

Eliota fazāns

 

Syrmaticus humiae (I)

 
 

Birmas fazāns

 

Syrmaticus mikado (I)

 
 

Mikado fazāns

 

Tetraogallus caspius (I)

 
 

Kaspijas sniegirbe

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 
 

Tibetas sniegirbe

 

Tragopan blythii (I)

 
 

Pelēkvēdera tragopāns

 

Tragopan caboti (I)

 
 

Ķīnas tragopāns

 

Tragopan melanocephalus (I)

 
 

Melngalvas tragopāns

 
 
 

Tragopan satyra (III Nepāla)

Satīra tragopāns

 
 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Prēriju rubenis

GRUIFORMES

 
 
 
 

Gruidae

 
 
 

Dzērves

 
 

Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dzērves

 

Grus americana (I)

 
 

Amerikas dzērve

 

Grus canadensis (I/II) (šī suga minēta II papildinājumā, bet pasugas Grus canadensis nesiotes un Grus canadensis pulla ir minētas I papildinājumā)

 
 

Kanādas dzērve

 

Grus grus (II)

 
 

Pelēkā dzērve

 

Grus japonensis (I)

 
 

Japānas dzērve

 

Grus leucogeranus (I)

 
 

Baltā dzērve

 

Grus monacha (I)

 
 

Melnā dzērve

 

Grus nigricollis (I)

 
 

Melnkakla dzērve

 

Grus vipio (I)

 
 

Baltkakla dzērve

Otididae

 
 
 

Sīgas

 
 

Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Sīgas

 

Ardeotis nigriceps (I)

 
 

Indijas melngalvas sīga

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 
 

Apkakles sīga

 

Chlamydotis undulata (I)

 
 

Sahāras sīga

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 
 

Bengālijas sīga

 

Otis tarda (II)

 
 

Lielā sīga

 

Sypheotides indicus (II)

 
 

Cekulainā sīga

 

Tetrax tetrax (II)

 
 

Mazā sīga

Mazā sīga

 
 
 

Dumbrvistiņas

 

Gallirallus sylvestris (I)

 
 

Meža dumbrvistiņa

Rhynochetidae

 
 
 

Kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 
 

Kagu

PASSERIFORMES

 
 
 
 

Atrichornithidae

 
 
 

Gludastes

 

Atrichornis clamosus (I)

 
 

Rietumu gludaste

Cotingidae

 
 
 

Kotingi

 
 
 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

Amazones lietussargputns

 
 
 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

Garsekstes lietussargputns

 

Cotinga maculata (I)

 
 

Ziljostas kotings

 
 

Rupicola spp. (II)

 

Klinšugailīši

 

Xipholena atropurpurea (I)

 
 

Baltspārnu kotings

Emberizidae

 
 
 

Kardināli, tanagras

 
 

Gubernatrix cristata (II)

 

Dzeltenais kardināls

 
 

Paroaria capitata (II)

 

Dzeltenknābja kardināls

 
 

Paroaria coronata (II)

 

Sarkancekula kardināls

 
 

Tangara fastuosa (II)

 

Septiņkrāsu tanagra

Estrildidae

 
 
 

Punduržubītes

 
 

Amandava formosa (II)

 

Zaļā punduržubīte

 
 

Lonchura fuscata

 

Punduržubīte

 
 

Lonchura oryzivora (II)

 

Rīsu žubīte

 
 

Poephila cincta cincta (II)

 

Melnrīkles žubīte

Fringillidae

 
 
 

Žubītes

 

Carduelis cucullata (I)

 
 

Sarkanais ķivulis

 
 

Carduelis yarrellii (II)

 

Dzeltensejas ķivulis

Hirundinidae

 
 
 

Bezdelīgas

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 
 

Baltacu čurkste

Icteridae

 
 
 

Amerikas vālodzes

 

Xanthopsar flavus (I)

 
 

Dzeltenkapuces strazds

Meliphagidae

 
 
 

Medusputni

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 
 

Dzeltencekula medusputns

Muscicapidae

 
 
 

Mušķērāji

 

Acrocephalus rodericanus (III Maurīcija)

 
 

Rodrigesas ķauķis

 
 

Cyornis ruckii (II)

 

Ruka mušķērājs

 

Dasyornis broadbenti litoralis (iespējams, pasuga izmirusi) (I)

 
 

Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga)

 

Dasyornis longirostris (I)

 
 

Sarknābis

 
 

Garrulax canorus (II)

 

Ķīnas hvameja

 
 

Garrulax taewanus (II)

 

Taivānas hvameja

 
 

Leiothrix argentauris (II)

 

Sudrabausu mesija

 
 

Leiothrix lutea (II)

 

Mandarīnrīklīte

 
 

Liocichla omeiensis (II)

 

Omei-šana tarkšķis

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 
 

Baltkakla klinšuvārna

 

Picathartes oreas (I)

 
 

Pelēkkakla klinšuvārna

 
 
 

Terpsiphone bourbonnensis (III Maurīcija)

Maskarēnu paradīzes mušķērājs

Paradisaeidae

 
 
 

Paradīzes putni

 
 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradīzes putni

Pittidae

 
 
 

Pitas

 
 

Pitta guajana (II)

 

Raibā pita

 

Pitta gurneyi (I)

 
 

Gurnejas pita

 

Pitta kochi (I)

 
 

Koha pita

 
 

Pitta nympha (II)

 

Burvīgā pita

Pycnonotidae

 
 
 

Bulbuli

 
 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Zeltgalvas bulbuls

Sturnidae

 
 
 

Strazdi

 
 

Gracula religiosa (II)

 

Pakalnu maina

 

Leucopsar rothschildi (I)

 
 

Bali strazds

Zosteropidae

 
 
 

Briļļuputni

 

Zosterops albogularis (I)

 
 

Baltkrūšu baltactiņa

PELECANIFORMES

 
 
 
 

Fregatidae

 
 
 

Fregatputni

 

Fregata andrewsi (I)

 
 

Ziemsvētku salas fregatputns

Pelecanidae

 
 
 

Pelikāni

 

Pelecanus crispus (I)

 
 

Cirtainais pelikāns

Sulidae

 
 
 

Sullas

 

Papasula abbotti (I)

 
 

Abota sulla

PICIFORMES

 
 
 
 

Capitonidae

 
 
 

Bārdaiņi

 
 
 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)

Tukānu bārdainis

Picidae

 
 
 

Dzeņi

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 
 

Korejas baltvēdera dzilna

Ramphastidae

 
 
 

Tukāni

 
 
 

Baillonius bailloni (III Argentīna)

Safrāna tukāns

 
 

Pteroglossus aracari (II)

 

Melnkakla arakari

 
 
 

Pteroglossus castanotis (III Argentīna)

Brūnausu arakari

 
 

Pteroglossus viridis (II)

 

Zaļais arakari

 
 
 

Ramphastos dicolorus (III Argentīna)

Zaļknābja tukāns

 
 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Raibknābja tukāns

 
 

Ramphastos toco (II)

 

Lielais tukāns jeb toko

 
 

Ramphastos tucanus (II)

 

Sarkanknābja tukāns

 
 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Rievknābja tukāns

 
 
 

Selenidera maculirostris (III Argentīna)

Raibknābja tukāniņš

PODICIPEDIFORMES

 
 
 
 

Podicipedidae

 
 
 

Dūkuri

 

Podilymbus gigas (I)

 
 

Atitlana dūkuris

PROCELLARIIFORMES

 
 
 
 

Diomedeidae

 
 
 

Albatrosi

 

Phoebastria albatrus (I)

 
 

Īsastes albatross

PSITTACIFORMES

 
 
 

Kakadū, lori, aras, papagaiļi u.c.

 
 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus un Psittacula krameri, kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 

Dažādi papagaiļveidīgie

Cacatuidae

 
 
 

Kakadu

 

Cacatua goffiniana (I)

 
 

Tanimbāras kakadu

 

Cacatua haematuropygia (I)

 
 

Filipīnu kakadu

 

Cacatua moluccensis (I)

 
 

Moluku kakadu

 

Cacatua sulphurea (I)

 
 

Dzeltencekula kakadu

 

Probosciger aterrimus (I)

 
 

Palmu kakadu

Loriidae

 
 
 

Lori papagaiļi

 

Eos histrio (I)

 
 

Sarkanzilais lori papagailis

 

Vini spp. (I/II) (suga Vini ultramarina minēta I papildinājumā, pārējās sugas ir minētas II papildinājumā)

 
 

Lori papagaiļi

Psittacidae

 
 
 

Amazones, aras, papagaiļi

 

Amazona arausiaca (I)

 
 

Sarkankakla amazone

 

Amazona auropalliata (I)

 
 

Dzeltenpakauša amazone

 

Amazona barbadensis (I)

 
 

Dzeltenplecu amazone

 

Amazona brasiliensis (I)

 
 

Sarkanastes amazone

 

Amazona finschi (I)

 
 

Lilijvainaga amazone

 

Amazona guildingii (I)

 
 

Gildinga amazone

 

Amazona imperialis (I)

 
 

Karaliskā amazone

 

Amazona leucocephala (I)

 
 

Baltgalvas amazone

 

Amazona oratrix (I)

 
 

Dzeltengalvas amazone

 

Amazona pretrei (I)

 
 

Sarkansejas amazone

 

Amazona rhodocorytha (I)

 
 

Sarkanvainaga amazone

 

Amazona tucumana (I)

 
 

Tukumanas amazone

 

Amazona versicolor (I)

 
 

Zaigojošā amazone

 

Amazona vinacea (I)

 
 

Vīnkrūšu amazone

 

Amazona viridigenalis (I)

 
 

Zaļvaigu amazone

 

Amazona vittata (I)

 
 

Sarkanpieres amazone

 

Anodorhynchus spp. (I)

 
 

Aras

 

Ara ambiguus (I)

 
 

Zaļā ara

 

Ara glaucogularis (I)

 
 

Zilkakla ara

 

Ara macao (I)

 
 

Sarkanā ara

 

Ara militaris (I)

 
 

Zaļplecu ara

 

Ara rubrogenys (I)

 
 

Sarkanausu ara

 

Cyanopsitta spixii (I)

 
 

Spiksa ara

 

Cyanoramphus cookii (I)

 
 

Norfolkas papagailis

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 
 

Četemas papagailis

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 
 

Sarkanpieres papagailis

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 
 

Papagailis

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 
 

Koksena dubultacu papagailis

 

Eunymphicus cornutus (I)

 
 

Ragainais papagailis

 

Guarouba guarouba (I)

 
 

Zeltainā aratinga

 

Neophema chrysogaster (I)

 
 

Oranžvēdera papagailis

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 
 

Dzeltenausu papagailis

 

Pezoporus occidentalis (iespējams, suga izmirusi) (I)

 
 

Nakts papagailis

 

Pezoporus wallicus (I)

 
 

Zemes papagailis

 

Pionopsitta pileata (I)

 
 

Sarkansejas papagailis

 

Primolius couloni (I)

 
 

Zilgalvas ara

 

Primolius maracana (I)

 
 

Sarkanmuguras ara

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 
 

Dzeltenplecu papagailis

 

Psephotus dissimilis (I)

 
 

Kapuces papagailis

 

Psephotus pulcherrimus (iespējams, suga izmirusi) (I)

 
 

Paradīzes papagailis

 

Psittacula echo (I)

 
 

Maurīcijas papagailis

 

Pyrrhura cruentata (I)

 
 

Zilkrūšu papagailis

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 
 

Papagaiļi

 

Strigops habroptilus (I)

 
 

Jaunzēlandes pūčpapagailis

RHEIFORMES

 
 
 
 

Rheidae

 
 
 

Nandu

 

Pterocnemia pennata (I) (izņemot pasugu Pterocnemia pennata pennata, kas iekļauta B pielikumā)

 
 

Darvina nandu

 
 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Darvina nandu

 
 

Rhea americana (II)

 

Lielais nandu

SPHENISCIFORMES

 
 
 
 

Spheniscidae

 
 
 

Pingvīni

 
 

Spheniscus demersus (II)

 

Kapzemes pingvīns

 

Spheniscus humboldti (I)

 
 

Humbolta pingvīns

STRIGIFORMES

 
 
 

Pūces

 
 

STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot Sceloglaux albifacies)

 

Pūces

Strigidae

 
 
 

Pūces

 

Aegolius funereus (II)

 
 

Bikšainais apogs

 

Asio flammeus (II)

 
 

Purva pūce

 

Asio otus (II)

 
 

Ausainā pūce

 

Athene noctua (II)

 
 

Mājas apogs

 

Bubo bubo (II) (izņemot pasugu Bubo bubo bengalensis, kas ir iekļauta B pielikumā)

 
 

Ūpis

 

Glaucidium passerinum (II)

 
 

Apodziņš

 

Heteroglaux blewitti (I)

 
 

Džungļu apogs

 

Mimizuku gurneyi (I)

 
 

Lielā auspūcīte

 

Ninox natalis (I)

 
 

Ziemsvētku salas vanagpūce

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 
 

Norfolku vanagpūce

 

Nyctea scandiaca (II)

 
 

Baltā pūce

 

Otus ireneae (II)

 
 

Sokokes pūcīte

 

Otus scops (II)

 
 

Mazā pūcīte

 

Strix aluco (II)

 
 

Meža pūce

 

Strix nebulosa (II)

 
 

Ziemeļu pūce

 

Strix uralensis (II) (izņemot pasugu Strix uralensis davidi, kas ir iekļauta B pielikumā)

 
 

Urālpūce

 

Surnia ulula (II)

 
 

Svītrainā pūce

Tytonidae

 
 
 

Plīvurpūces

 

Tyto alba (II)

 
 

Plīvurpūce

 

Tyto soumagnei (I)

 
 

Madagaskaras plīvurpūce

STRUTHIONIFORMES

 
 
 
 

Struthionidae

 
 
 

Āfrikas strauss

 

Struthio camelus (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 
 

Āfrikas strauss

TINAMIFORMES

 
 
 
 

Tinamidae

 
 
 

Tinamu

 

Tinamus solitarius (I)

 
 

Vientuļais tinamu

TROGONIFORMES

 
 
 
 

Trogonidae

 
 
 

Kvecali

 

Pharomachrus mocinno (I)

 
 

Greznais kvecals

REPTILIA

 
 
 

Rāpuļi

CROCODYLIA

 
 
 

Aligatori, kaimani, krokodili

 
 

CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Aligatori, kaimani, krokodili

Alligatoridae

 
 
 

Aligatori, kaimani

 

Alligator sinensis (I)

 
 

Ķīnas aligators

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 
 

Apaporas kaimans

 

Caiman latirostris (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)

 
 

Platpurna kaimans

 

Melanosuchus niger (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr Cites Sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājuši gada kvotu)

 
 

Melnais kaimans

Crocodylidae

 
 
 

Krokodili

 

Crocodylus acutus (I) (izņemot Kubas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)

 
 

Smailpurna krokodils

 

Crocodylus cataphractus (I)

 
 

Garpurna krokodils

 

Crocodylus intermedius (I)

 
 

Orinoko krokodils

 

Crocodylus mindorensis (I)

 
 

Mindoro krokodils

 

Crocodylus moreletii (I) (izņemot Belizas un Meksikas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)

 
 

Morlē krokodils

 

Crocodylus niloticus (I) (izņemot Botsvānas un Ēģiptes populācijas (ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā), Etiopijas, Kenijas, Madagaskaras, Malāvijas, Mozambikas, Namībijas, Dienvidāfrikas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1 600 savvaļas īpatņu, ieskaitot medību trofejas) un Zambijas un Zimbabves populācijas; šīs populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 
 

Nīlas krokodils

 

Crocodylus palustris (I)

 
 

Purva krokodils

 

Crocodylus porosus (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas un Papua-Jaungvinejas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)

 
 

Šķautņainais krokodils

 

Crocodylus rhombifer (I)

 
 

Kubas krokodils

 

Crocodylus siamensis (I)

 
 

Siāmas krokodils

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 
 

Struppurna krokodils

 

Tomistoma schlegelii (I)

 
 

Gaviālkrokodils

Gavialidae

 
 
 

Gaviāls

 

Gavialis gangeticus (I)

 
 

Gangas gaviāls

RHYNCHOCEPHALIA

 
 
 
 

Sphenodontidae

 
 
 

Tuataras

 

Sphenodon spp. (I)

 
 

Tuataras

SAURIA

 
 
 
 

Agamidae

 
 
 

Dzelkņastes (agāmas u. c.)

 
 

Saara spp. (II)

 
 
 
 

Uromastyx spp. (II)

 

Bruņķirzakas (dzelkņastes)

Chamaeleonidae

 
 
 

Hameleoni

 
 

Archaius spp. (II)

 
 
 
 

Bradypodion spp. (II)

 

Pundurhameleoni

 
 

Brookesia spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Pundurhameleoni

 

Brookesia perarmata (I)

 
 

Adatainais pundurhameleons

 
 

Calumma spp. (II)

 

Madagaskaras hameleoni

 
 

Chamaeleo spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Hameleoni

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 
 

Vidusjūras hameleons

 
 

Furcifer spp. (II)

 

Madagaskaras hameleoni

 
 

Kinyongia spp. (II)

 

Pundurhameleoni

 
 

Nadzikambia spp. (II)

 

Pundurhameleoni

 
 

Trioceros spp. (II)

 
 

Cordylidae

 
 
 

Joslastes

 
 

Cordylus spp. (II)

 

Joslastes

Gekkonidae

 
 
 

Gekoni

 
 
 

Hoplodactylus spp. (III Jaunzēlande)

Jaunzēlandes gekoni

 
 

Lygodactylus williamsi

 

Gekons

 
 

Nactus serpensinsula (II)

 

Serpentas gekons

 
 

Naultinus spp. (II)

 

Jaunzēlandes koku gekoni

 
 

Phelsuma spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dienasgekoni

 

Phelsuma guentheri (II)

 
 

Gintera dienasgekons

 
 

Uroplatus spp. (II)

 

Plakanastes gekoni

Helodermatidae

 
 
 

Indesķirzakas

 
 

Heloderma spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)

 

Indesķirzakas

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 
 

Indesķirzaka

Iguanidae

 
 
 

Zaļās iguānas

 
 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Jūras iguāna

 

Brachylophus spp. (I)

 
 

Fidži iguānas

 
 

Conolophus spp. (II)

 

Galapagu iguānas

 
 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Dzelkņastes iguāna

 
 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Dzelkņastes iguāna

 
 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Dzelkņastes iguāna

 
 

Ctenosaura palearis (II)

 

Dzelkņastes iguāna

 

Cyclura spp. (I)

 
 

Zemes iguānas

 
 

Iguana spp. (II)

 

Zaļās iguānas

 
 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

Krupjķirzaka

 
 

Phrynosoma cerroense (II)

 

Krupjķirzaka

 
 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Piekrastes krupjķirzaka

 
 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Krupjķirzaka

 

Sauromalus varius (I)

 
 

Sanestebanas čakvala

Lacertidae

 
 
 

Īstās ķirzakas

 

Gallotia simonyi (I)

 
 

Hierro ķirzaka

 

Podarcis lilfordi (II)

 
 

Lilfordas mūru ķirzaka

 

Podarcis pityusensis (II)

 
 

Pitiusas mūru ķirzaka

Scincidae

 
 
 

Scinki

 
 

Corucia zebrata (II)

 

Tvērējastes scinks

Teiidae

 
 
 

Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas

 
 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Krokodilastes ķirzaka

 
 

Dracaena spp. (II)

 

Kaimanu ķirzakas

 
 

Tupinambis spp.(II)

 

Tegu

Varanidae

 
 
 

Varāni

 
 

Varanus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Varāni

 

Varanus bengalensis (I)

 
 

Bengālijas varāns

 

Varanus flavescens (I)

 
 

Dzeltenīgais varāns

 

Varanus griseus (I)

 
 

Pelēkais varāns

 

Varanus komodoensis (I)

 
 

Komodo varāns

 

Varanus nebulosus (I)

 
 

Varāns

 

Varanus olivaceus (II)

 
 

Olīvzaļais varāns

Xenosauridae

 
 
 

Ķīnas krokodilķirzaka

 
 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Ķīnas krokodilķirzaka

SERPENTES

 
 
 

Čūskas

Boidae

 
 
 

Žņaudzējčūskas

 
 

Boidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Žņaudzējčūskas

 

Acrantophis spp. (I)

 
 

Madagaskaras žņaudzējčūskas

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 
 

Argentīnas parastā žņaudzējčūska

 

Epicrates inornatus (I)

 
 

Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska

 

Epicrates monensis (I)

 
 

Monas gludlūpu žņaudzējčūska

 

Epicrates subflavus (I)

 
 

Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska

 

Eryx jaculus (II)

 
 

Rietumu smilšu žņaudzējčūska

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 
 

Madagaskaras koku žņaudzējčūska

Bolyeriidae

 
 
 

Raundas žņaudzējčūskas

 
 

Bolyeriidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Raundas žņaudzējčūskas

 

Bolyeria multocarinata (I)

 
 

Raundas zemes žņaudzējčūska

 

Casarea dussumieri (I)

 
 

Raundas koku žņaudzējčūska

Colubridae

 
 
 

Zalkši, ūdensčūskas

 
 
 

Atretium schistosum (III Indija)

Olīvkrāsas ķīļmuguras zalktis

 
 
 

Cerberus rynchops (III Indija)

Suņgalvas ūdensčūska

 
 

Clelia clelia (II)

 

Musurana

 
 

Cyclagras gigas (II)

 

Brazīlijas milzu zalktis

 
 

Elachistodon westermanni (II)

 

Indijas olēdējčūska

 
 

Ptyas mucosus (II)

 

Indijas žurku čūska

 
 
 

Xenochrophis piscator (III Indija)

Zivju zalktis

Elapidae

 
 
 

Kobras, koraļļčūskas

 
 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Dzeltenplankumu platgalvas čūska

 
 
 

Micrurus diastema (III Hondurasa)

Atlantijas koraļļčūska

 
 
 

Micrurus nigrocinctus (III Hondurasa)

Melnjoslu koraļļčūska

 
 

Naja atra (II)

 

Kobra

 
 

Naja kaouthia (II)

 

Kobra

 
 

Naja mandalayensis (II)

 

Kobra

 
 

Naja naja (II)

 

Indijas kobra

 
 

Naja oxiana (II)

 

Vidusāzijas kobra

 
 

Naja philippinensis (II)

 

Filipīnu kobra

 
 

Naja sagittifera (II)

 

Kobra

 
 

Naja samarensis (II)

 

Kobra

 
 

Naja siamensis (II)

 

Kobra

 
 

Naja sputatrix (II)

 

Kobra

 
 

Naja sumatrana (II)

 

Kobra

 
 

Ophiophagus hannah (II)

 

Karaļkobra

Loxocemidae

 
 
 

Meksikas pitoni

 
 

Loxocemidae spp. (II)

 

Meksikas pitoni

Pythonidae

 
 
 

Pitoni

 
 

Pythonidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)

 

Pitoni

 

Python molurus molurus (I)

 
 

Tīģerpitons

Tropidophiidae

 
 
 

Zemes žņaudzējčūskas

 
 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Zemes žņaudzējčūskas

Viperidae

 
 
 

Odzes

 
 
 

Crotalus durissus (III Hondurasa)

Dienvidu klaburčūska

 
 

Crotalus durissus unicolor

 

Arubas klaburčūska

 
 
 

Daboia russelii (III Indija)

Rasela odze

 
 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

Odze

 

Vipera latifii

 
 

Latifa odze

 

Vipera ursinii (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētās teritorijas populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 
 

Stepes odze

 
 

Vipera wagneri (II)

 

Vāgnera odze

TESTUDINES

 
 
 
 

Carettochelyidae

 
 
 

Jaungvinejas mīkstbruņrupuči

 
 

Carettochelys insculpta (II)

 

Jaungvinejas mīkstbruņrupucis

Chelidae

 
 
 

Čūskkakla bruņrupuči

 
 

Chelodina mccordi (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem gada eksporta kvota ir nulle)

 

Čūskkakla bruņrupucis

 

Pseudemydura umbrina (I)

 
 

Rietumaustrālijas īskakla bruņrupucis

Cheloniidae

 
 
 

Bruņurupuči

 

Cheloniidae spp. (I)

 
 

Bruņurupuči

Chelydridae

 
 
 

Kaimanbruņrupuči

 
 
 

Macrochelys temminckii (III Amerikas Savienotās Valstis)

Aligatorbruņrupucis

Dermatemydidae

 
 
 

Tabasku bruņrupucis

 
 

Dermatemys mawii (II)

 

Tabasku bruņrupucis

Dermochelyidae

 
 
 

Ādainais bruņrupucis

 

Dermochelys coriacea (I)

 
 

Ādainais bruņrupucis

Emydidae

 
 
 

Amerikas kārbrupuči, purva bruņrupuči

 
 

Chrysemys picta (tikai dzīvi īpatņi)

 

Izgreznotais bruņrupucis

 
 

Clemmys guttata (II)

 

Bruņrupucis

 
 

Emydoidea blandingii (II)

 

Bruņrupucis

 
 

Glyptemys insculpta (II)

 

Meža bruņrupucis

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 
 

Mīlenberga bruņrupucis

 
 
 

Graptemys spp. (III Amerikas Savienotās Valstis)

Zāģmuguras bruņrupuči

 
 

Malaclemys terrapin (II)

 

Bruņrupucis

 
 

Terrapene spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Amerikas kārbrupuči

 

Terrapene coahuila (I)

 
 

Koahuila kārbrupucis

 
 

Trachemys scripta elegans (tikai dzīvi īpatņi)

 

Floridas sarkanais bruņrupucis jeb sarkanausu bruņrupucis

Geoemydidae

 
 
 
 
 

Batagur affinis (I)

 
 

Upes batagurs

 

Batagur baska (I)

 
 

Batagurs

 
 

Batagur borneoensis (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)

 
 
 
 

Batagur dhongoka (II)

 
 
 
 

Batagur kachuga (II)

 
 
 
 

Batagur trivittata (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)

 
 
 
 

Cuora spp. (II) (savvaļā notvertiem Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis and C. zhoui īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)

 

Āzijas kārbrupuči

 
 

Cyclemys spp. (II)

 

Āzijas bruņrupuči

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 
 

Melnais purva bruņrupucis

 
 

Geoemyda japonica (II)

 

Bruņrupucis

 
 

Geoemyda spengleri (II)

 

Melnkrūšu bruņrupucis

 
 

Hardella thurjii (II)

 

Bruņrupucis

 
 

Heosemys annandalii (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)

 

Tempļa bruņrupucis

 
 

Heosemys depressa (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)

 

Plakanais purva bruņrupucis

 
 

Heosemys grandis (II)

 

Lielais Āzijas bruņrupucis

 
 

Heosemys spinosa (II)

 

Adatainais bruņrupucis

 
 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Purva bruņrupucis

 
 

Malayemys macrocephala (II)

 

Gliemežu bruņrupucis

 
 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Purva bruņrupucis

 
 

Mauremys annamensis (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)

 

Annamas purva bruņrupucis

 
 
 

Mauremys iversoni (III Ķīna)

Fudži bruņrupucis

 
 

Mauremys japonica (II)

 

Bruņrupucis

 
 
 

Mauremys megalocephala (III Ķīna)

Lielgalvas bruņrupucis

 
 

Mauremys mutica (II)

 

Dzeltenais purva bruņrupucis

 
 

Mauremys nigricans (II)

 

Sarkankakla bruņrupucis

 
 
 

Mauremys pritchardi (III Ķīna)

Pričarda bruņrupucis

 
 
 

Mauremys reevesii (III Ķīna)

Rīvsa bruņrupucis

 
 
 

Mauremys sinensis (III Ķīna)

Ķīnas svītrkakla bruņrupucis

 

Melanochelys tricarinata (I)

 
 

Trīsķīļu bruņrupucis

 
 

Melanochelys trijuga (II)

 

Bruņrupucis

 

Morenia ocellata (I)

 
 

Acotais bruņrupucis

 
 

Morenia petersi (II)

 

Bruņrupucis

 
 

Notochelys platynota (II)

 

Malajas bruņrupucis

 
 
 

Ocadia glyphistoma (III Ķīna)

Zobainais svītrkakla bruņrupucis

 
 
 

Ocadia philippeni (III Ķīna)

Filipēna svītrkakla bruņrupucis

 
 

Orlitia borneensis (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)

 

Malajas milzu bruņrupucis

 
 

Pangshura spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Jumtmuguras bruņrupuči

 

Pangshura tecta (I)

 
 

Jumtainie bruņrupuči

 
 

Sacalia bealei (II)

 

Bīla bruņrupucis

 
 
 

Sacalia pseudocellata (III Ķīna)

Ķīnas viltusacu bruņrupucis

 
 

Sacalia quadriocellata (II)

 

Četracu bruņrupucis

 
 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Purva bruņrupucis

 
 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Filipīnu bruņrupucis

 
 

Vijayachelys silvatica (II)

 

Bruņrupucis

Platysternidae

 
 
 

Lielgalvas bruņrupuči

 

Platysternidae spp. (I)

 
 

Lielgalvas bruņrupuči

Podocnemididae

 
 
 

Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči

 
 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Madagaskaras sānkakla bruņrupucis

 
 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Dumerila sānkakla bruņrupucis

 
 

Podocnemis spp. (II)

 

Dienvidamerikas upju bruņrupuči

Testudinidae

 
 
 

Sauszemes bruņrupuči

 
 

Testudinidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; savvaļā notvertiem Geochelone sulcata īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)

 

Sauszemes bruņrupuči

 

Astrochelys radiata (I)

 
 

Starainais bruņrupucis

 

Astrochelys yniphora (I)

 
 

Stūrainais bruņrupucis

 

Chelonoidis nigra (I)

 
 

Galapagu bruņrupucis

 

Geochelone platynota (I)

 
 

Bruņrupucis

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 
 

Meksikas goferbruņrupucis

 

Malacochersus tornieri (II)

 
 

Plakanais bruņrupucis

 

Psammobates geometricus (I)

 
 

Ģeometriskais bruņrupucis

 

Pyxis arachnoides (I)

 
 

Zirnekļbruņrupucis

 

Pyxis planicauda (I)

 
 

Zirnekļbruņrupucis

 

Testudo graeca (II)

 
 

Vidusjūras bruņrupucis

 

Testudo hermanni (II)

 
 

Hermaņa bruņrupucis

 

Testudo kleinmanni (I)

 
 

Kleinmaņa bruņrupucis

 

Testudo marginata (II)

 
 

Apmalotais bruņrupucis

Trionychidae

 
 
 

Mīkstbruņrupuči

 
 

Amyda cartilaginea (II)

 

Dienvidaustrumāzijas mīkstbruņrupucis

 

Apalone spinifera atra (I)

 
 

Melnais mīkstbruņrupucis

 
 

Chitra spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Šaurgalvas mīkstbruņrupuči

 

Chitra chitra (I)

 
 

Mīkstbruņrupucis

 

Chitra vandijki (I)

 
 

Mīkstbruņrupucis

 
 

Dogania subplana (II)

 

Mīkstbruņrupucis

 
 

Lissemys ceylonensis (II)

 

Mīkstbruņrupucis

 
 

Lissemys punctata (II)

 

Indijas punktainais mīkstbruņrupucis

 
 

Lissemys scutata (II)

 

Birmas punktainais mīkstbruņrupucis

 
 

Nilssonia formosa (II)

 

Mīkstbruņrupucis

 

Nilssonia gangetica (I)

 
 

Gangas mīkstbruņrupucis

 

Nilssonia hurum (I)

 
 

Pāvacu mīkstbruņrupucis

 
 

Nilssonia leithii (II)

 

Mīkstbruņrupucis

 

Nilssonia nigricans (I)

 
 

Melnais mīkstbruņrupucis

 
 

Palea steindachneri (II)

 

Pasekstes mīkstbruņrupucis

 
 

Pelochelys spp. (II)

 

Milzu mīkstbruņrupuči

 
 

Pelodiscus axenaria (II)

 

Hunanas mīkstbruņrupucis

 
 

Pelodiscus maackii (II)

 

Amūras mīkstbruņrupucis

 
 

Pelodiscus parviformis (II)

 

Ķīnas mīkstbruņrupucis

 
 

Rafetus swinhoei (II)

 

Jandzi mīkstbruņrupucis

AMPHIBIA

 
 
 

Abinieki

ANURA

 
 
 

Krupji un vardes

Aromobatidae

 
 
 

Indesvardes

 
 

Allobates femoralis (II)

 

Indesvarde

 
 

Allobates hodli (II)

 
 
 
 

Allobates myersi (II)

 

Indesvarde

 
 

Allobates rufulus (II)

 

Indesvarde

 
 

Allobates zaparo (II)

 

Indesvarde

Bufonidae

 
 
 

Krupji

 

Altiphrynoides spp. (I)

 
 

Krupji

 

Amietophrynus superciliaris (I)

 
 

Kamerūnas krupis

 

Atelopus zeteki (I)

 
 

Zatekas arlekīnvarde

 

Incilius periglenes (I)

 
 

Oranžzeltainais krupis

 

Nectophrynoides spp. (I)

 
 

Āfrikas dzīvdzemdētājkrupji

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 
 

Krupji

Calyptocephalellidae

 
 
 
 
 
 
 

Calyptocephalella gayi (III Čīle)

Čīles varde

Conrauidae

 
 
 

Vardes

 
 

Conraua goliath

 

Goliātvarde

Dendrobatidae

 
 
 

Raibvardes

 
 

Adelphobates spp. (II)

 
 
 
 

Ameerega spp. (II)

 
 
 
 

Andinobates spp. (II)

 
 
 
 

Dendrobates spp. (II)

 

Raibvardes

 
 

Epipedobates spp. (II)

 

Raibvardes

 
 

Excidobates spp. (II)

 
 
 
 

Hyloxalus azureiventris (II)

 

Raibvarde

 
 

Minyobates spp. (II)

 

Raibvardes

 
 

Oophaga spp. (II)

 
 
 
 

Phyllobates spp. (II)

 

Raibvardes

 
 

Ranitomeya spp. (II)

 
 

Dicroglossidae

 
 
 

Vardes

 
 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Sešpirkstu varde

 
 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Tīģervarde

Hylidae

 
 
 

Kokuvardes

 
 

Agalychnis spp. (II)

 
 

Mantellidae

 
 
 

Mantellas vardes

 
 

Mantella spp. (II)

 

Mantellas vardes

Microhylidae

 
 
 

Tomātvardes

 

Dyscophus antongilii (I)

 
 

Tomātvarde

 
 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Gotlība šaurmutvarde

Myobatrachidae

 
 
 

Dienvidvardes

 
 

Rheobatrachus spp. (II) (izņemot Rheobatrachus silus un Rheobatrachus vitellinus)

 

Dienvidvardes

Ranidae

 
 
 

Vardes

 
 

Lithobates catesbeianus (tikai dzīvi īpatņi)

 

Vērša varde

CAUDATA

 
 
 
 

Ambystomatidae

 
 
 

Ambistomas

 
 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Pacuaro ambistoma

 
 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Meksikas ambistoma

Cryptobranchidae

 
 
 

Milzu salamandras

 

Andrias spp. (I)

 
 

Milzu salamandras

 
 
 

Cryptobranchus alleganiensis (III Amerikas Savienotās Valstis)

Milzu salamandra

Hynobiidae

 
 
 

Āzijas salamandras

 
 
 

Hynobius amjiensis (III Ķīna)

 

Salamandridae

 
 
 

Salamandras un tritoni

 

Neurergus kaiseri (I)

 
 

Kaizera tritons

ELASMOBRANCHII

 
 
 

Haizivis un rajas

CARCHARHINIFORMES

 
 
 
 

Carcharhinidae

 
 
 

Haizivis

 
 

Carcharhinus longimanus (II)

 

Okeāna baltspuru haizivs

Sphyrnidae

 
 
 

Āmurzivis

 
 

Sphyrna lewini (II)

 

Robainā āmurzivs

 
 

Sphyrna mokarran (II)

 

Milzu āmurzivs

 
 

Sphyrna zygaena (II)

 

Gludā āmurzivs

LAMNIFORMES

 
 
 
 

Cetorhinidae

 
 
 

Milzu haizivis

 
 

Cetorhinus maximus (II)

 

Milzu haizivs

Lamnidae

 
 
 

Baltās haizivis

 
 

Carcharodon carcharias (II)

 

Baltā haizivs

 
 

Lamna nasus (II)

 

Siļķu haizivs

ORECTOLOBIFORMES

 
 
 
 

Rhincodontidae

 
 
 

Vaļu haizivis

 
 

Rhincodon typus (II)

 

Vaļu haizivs

PRISTIFORMES

 
 
 
 

Pristidae

 
 
 

Zāģzivis

 

Pristidae spp. (I)

 
 

Zāģzivis

RAJIFORMES

 
 
 
 

Mobulidae

 
 
 

Mobulīdrajas

 
 

Manta spp. (II)

 

Velnrajas

ACTINOPTERYGII

 
 
 

Zivis

ACIPENSERIFORMES

 
 
 
 
 
 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Storveidīgie

Acipenseridae

 
 
 

Stores

 

Acipenser brevirostrum (I)

 
 

Strupdeguna store

 

Acipenser sturio (I)

 
 

Atlantijas store

ANGUILLIFORMES

 
 
 
 

Anguillidae

 
 
 

Zuši

 
 

Anguilla anguilla (II)

 

Zutis

CYPRINIFORMES

 
 
 
 

Catostomidae

 
 
 

Čukučana

 

Chasmistes cujus (I)

 
 

Čukučana

Cyprinidae

 
 
 

Karpas

 
 

Caecobarbus geertsii (II)

 

Karpa

 

Probarbus jullieni (I)

 
 

Karpa

OSTEOGLOSSIFORMES

 
 
 
 

Arapaimidae

 
 
 
 
 
 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Osteoglossidae

 
 
 

Arapaimas, kaulmēļzivis

 

Scleropages formosus (I) (8)

 
 

Āzijas kaulmēļzivs

PERCIFORMES

 
 
 
 

Labridae

 
 
 

Napoleonzivis

 
 

Cheilinus undulatus (II)

 

Napoleonzivs

Sciaenidae

 
 
 

Totoabas

 

Totoaba macdonaldi (I)

 
 

Makdonalda totoaba

SILURIFORMES

 
 
 
 

Pangasiidae

 
 
 

Sami

 

Pangasianodon gigas (I)

 
 

Milzu sams

SYNGNATHIFORMES

 
 
 
 

Syngnathidae

 
 
 

Jūrasadatas, jūraszirdziņi

 
 

Hippocampus spp. (II)

 

Jūraszirdziņi

SARCOPTERYGII

 
 
 

Plaušzivis

CERATODONTIFORMES

 
 
 
 

Ceratodontidae

 
 
 

Austrālijas vienplaušzivis

 
 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Austrālijas vienplaušzivs

COELACANTHIFORMES

 
 
 
 

Latimeriidae

 
 
 

Latimērijas

 

Latimeria spp. (I)

 
 

Latimērijas

ECHINODERMATA (JŪRASZVAIGZNES, JŪRASEŽI UN JŪRASGURĶI)

HOLOTHUROIDEA

 
 
 

Jūrasgurķi

ASPIDOCHIROTIDA

 
 
 
 

Stichopodidae

 
 
 

Jūrasgurķi

 
 
 

Isostichopus fuscus (III Ekvadora)

Brūnais jūrasgurķis

ARTHROPODA (POSMKĀJI)

ARACHNIDA

 
 
 

Zirnekļi un skorpioni

ARANEAE

 
 
 
 

Theraphosidae

 
 
 

Putnuzirnekļi, tarantuli

 
 

Aphonopelma albiceps (II)

 
 
 
 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Tarantuls

 
 

Brachypelma spp. (II)

 

Tarantuli

SCORPIONES

 
 
 
 

Scorpionidae

 
 
 

Skorpioni

 
 

Pandinus dictator (II)

 
 
 
 

Pandinus gambiensis (II)

 

Skorpions

 
 

Pandinus imperator (II)

 

Imperatorskorpions

INSECTA

 
 
 

Kukaiņi

COLEOPTERA

 
 
 

Vaboles

Lucanidae

 
 
 

Briežvaboles

 
 
 

Colophon spp. (III Dienvidāfrika)

Briežvaboles

Scarabaeidae

 
 
 

Skarabeji

 
 

Dynastes satanas (II)

 

Sakarabejs

LEPIDOPTERA

 
 
 

Tauriņi

Nymphalidae

 
 
 
 
 
 
 

Agrias amydon boliviensis (III Bolīvija)

 
 
 
 

Morpho godartii lachaumei (III Bolīvija)

 
 
 
 

Prepona praeneste buckleyana (III Bolīvija)

 

Papilionidae

 
 
 

Dižtauriņi

 
 

Atrophaneura jophon (II)

 

Dižtauriņš

 
 

Atrophaneura palu

 

Dižtauriņš

 
 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

Dižtauriņš

 
 

Bhutanitis spp. (II)

 

Dižtauriņi

 
 

Graphium sandawanum

 

Dižtauriņš

 
 

Graphium stresemanni

 

Dižtauriņš

 
 

Ornithoptera spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dižtauriņi

 

Ornithoptera alexandrae (I)

 
 

Dižtauriņš

 
 

Papilio benguetanus

 
 
 

Papilio chikae (I)

 
 

Dižtauriņš

 
 

Papilio esperanza

 
 
 

Papilio homerus (I)

 
 

Dižtauriņš

 

Papilio hospiton (II)

 
 

Dižtauriņš

 
 

Papilio morondavana

 

Dižtauriņš

 
 

Papilio neumoegeni

 
 
 
 

Parides ascanius

 

Dižtauriņš

 
 

Parides hahneli

 

Dižtauriņš

 

Parnassius apollo (II)

 
 

Laimiņu dižtauriņš

 
 

Teinopalpus spp. (II)

 

Dižtauriņi

 
 

Trogonoptera spp. (II)

 

Dižtauriņi

 
 

Troides spp. (II)

 

Dižtauriņi

ANNELIDA (POSMTĀRPI UN DĒLES)

HIRUDINOIDEA

 
 
 

Žokļdēles

ARHYNCHOBDELLIDA

 
 
 
 

Hirudinidae

 
 
 

Žokļdēles

 
 

Hirudo medicinalis (II)

 

Medicīnas dēle jeb medicīnas žokļdēle

 
 

Hirudo verbana (II)

 

Eiropas žokļdēle

MOLLUSCA (GLIEMJI)

BIVALVIA

 
 
 

Gliemenes, ēdamgliemenes

MYTILOIDA

 
 
 
 

Mytilidae

 
 
 

Sāļūdens gliemenes

 
 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Sāļūdens gliemene

UNIONOIDA

 
 
 
 

Unionidae

 
 
 

Saldūdens gliemenes, perlamutrenes

 

Conradilla caelata (I)

 
 

Perlamutrene

 
 

Cyprogenia aberti (II)

 

Perlamutrene

 

Dromus dromas (I)

 
 

Perlamutrene

 

Epioblasma curtisii (I)

 
 

Perlamutrene

 

Epioblasma florentina (I)

 
 

Perlamutrene

 

Epioblasma sampsonii (I)

 
 

Perlamutrene

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 
 

Perlamutrene

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 
 

Perlamutrene

 
 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

Perlamutrene

 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 
 

Perlamutrene

 

Epioblasma turgidula (I)

 
 

Perlamutrene

 

Epioblasma walkeri (I)

 
 

Perlamutrene

 

Fusconaia cuneolus (I)

 
 

Perlamutrene

 

Fusconaia edgariana (I)

 
 

Perlamutrene

 

Lampsilis higginsii (I)

 
 

Perlamutrene

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 
 

Perlamutrene

 

Lampsilis satur (I)

 
 

Perlamutrene

 

Lampsilis virescens (I)

 
 

Perlamutrene

 

Plethobasus cicatricosus (I)

 
 

Perlamutrene

 

Plethobasus cooperianus (I)

 
 

Perlamutrene

 
 

Pleurobema clava (II)

 

Perlamutrene

 

Pleurobema plenum (I)

 
 

Perlamutrene

 

Potamilus capax (I)

 
 

Perlamutrene

 

Quadrula intermedia (I)

 
 

Perlamutrene

 

Quadrula sparsa (I)

 
 

Perlamutrene

 

Toxolasma cylindrella (I)

 
 

Perlamutrene

 

Unio nickliniana (I)

 
 

Perlamutrene

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 
 

Perlamutrene

 

Villosa trabalis (I)

 
 

Perlamutrene

VENEROIDA

 
 
 
 

Tridacnidae

 
 
 

Milzgliemenes

 
 

Tridacnidae spp. (II)

 

Milzgliemenes

GASTROPODA

 
 
 

Gliemeži

MESOGASTROPODA

 
 
 
 

Strombidae

 
 
 

Spārngliemeži

 
 

Strombus gigas (II)

 

Milzu spārngliemezis

STYLOMMATOPHORA

 
 
 
 

Achatinellidae

 
 
 

Plaušgliemeži

 

Achatinella spp. (I)

 
 

Kātacu plaušgliemeži

Camaenidae

 
 
 

Gliemeži

 
 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Gliemezis

CNIDARIA (KORAĻĻI, UGUNSKORAĻĻI, AKTĪNIJAS)

ANTHOZOA