01997R0088 — LV — 18.09.2020 — 003.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 88/97

(1997. gada 20. janvāris),

ar ko atļauj atbrīvojumu no ar Padomes Regulu (EK) Nr. 71/97 uzliktā un ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2474/93 paplašinātā antidempinga maksājuma noteiktu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēda daļu importam

(OV L 017, 21.1.1997., 17. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 512/2013 (2013. gada 4. jūnijs),

  L 152

1

5.6.2013

►M2

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/831 (2015. gada 28. maijs),

  L 132

32

29.5.2015

►M3

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1296 (2020. gada 16. septembris),

  L 303

20

17.9.2020
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 88/97

(1997. gada 20. janvāris),

ar ko atļauj atbrīvojumu no ar Padomes Regulu (EK) Nr. 71/97 uzliktā un ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2474/93 paplašinātā antidempinga maksājuma noteiktu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēda daļu importam1. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

— 
“velosipēda daļas” ir velosipēda daļas un aksesuāri, kas iekļauti KN kodos 8714 91 10 līdz 8714 99 90 ,
— 
“paplašinātais maksājums” ir antidempinga maksājums, kas uzlikts ar Regulu (EEK) Nr. 2474/93 un kas paplašināts ar Regulas (EK) Nr. 71/97 (še turpmāk – “Atsauces regula”) 2. pantu,
— 
“svarīgākās velosipēda daļas” ir Atsauces regulas 1. pantā paredzētās velosipēda daļas,
— 
►M3  “montāža” ir darbība, kurā svarīgākās velosipēda daļas tiek izmantotas velosipēdu montāžai vai nokomplektēšanai vai velosipēda daļu ražošanai vai montāžai, ◄
— 
“lūgums” ir jebkurš pasākums, ko veic kāda montāžu veicošā Puse, lai saņemtu no Komisijas atbrīvojuma atļauju saskaņā ar 3. pantu,
— 
“izskatīšanai pakļautā Puse” ir Puse, kas veic montāžu un attiecībā uz ko ir uzsākta izskatīšana saskaņā ar 4. panta 5. punktu vai 11. panta 1. punktu, un
— 
“no maksājuma atbrīvotā Puse” ir jebkura Puse, kuras montāžas process ir atzīts par tādu, uz ko neattiecas Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 2. punkts, un kura ir atbrīvota no maksājuma saskaņā ar šīs regulas 7. vai 12. pantu.

2. pants

Importa atbrīvojums no paplašinātā maksājuma

1.  Svarīgāko velosipēda daļu importu atbrīvo no paplašinātā maksājuma, ja

— 
to ir deklarējusi laišanai brīvā apgrozībā no maksājuma atbrīvotā Puse vai tas darīts tādas Puses uzdevumā, vai
— 
tas ir deklarēts laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar 14. panta noteikumiem par īpašās izmantošanas kontroli.

2.  Svarīgāko velosipēda daļu importu provizoriski atbrīvo no paplašinātā maksājuma samaksas, ja to ir deklarējusi laišanai brīvā apgrozībā izskatīšanai pakļautā Puse vai tas darīts tādas Puses uzdevumā.

3. pants

Lūgums par atbrīvojumu no maksājuma

▼M1

1.  Lūgumi tiek sagatavoti rakstveidā vienā no Savienības oficiālajām valodām, un tos paraksta persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt prasītāju. Lūgumi jānosūta uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H Trade Defence,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: TRADE-bicycle-parts@ec.europa.eu.

▼B

2.  Komisija, saņemot lūgumu, tūlīt informē par to prasītāju un dalībvalstis.

4. pants

Lūgumu atbilstība

1.  Lūgums ir atbilstīgs, ja

▼M3

a) 

tajā ir pierādījumi tam, ka prasītājs izmanto svarīgākās velosipēda daļas, lai ražotu vai montētu velosipēdus vai velosipēda daļas daudzumos, kas pārsniedz 14. panta c) punktā paredzēto robežvērtību, vai ka prasītājs ir uzņēmies neatsaucamas līgumsaistības tādai darbībai;

▼M1

b) 

tajā ir sniegti sākotnējie pierādījumi tam, ka uz prasītāja montāžas procesu neattiecas Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 2. punkta darbības joma ( 1 ); un

▼B

c) 

pirms lūguma iesniegšanas 12 mēnešu laikā prasītajam nav atteikta atbrīvojuma atļauja saskaņā ar 7. panta 3. vai 4. punktu vai atcelts atbrīvojums saskaņā ar 10. pantu.

2.  Var paredzēt pieņemamu termiņu jebkuras papildu informācijas iesniegšanai, kas nepieciešama, lai noteiktu lūguma atbilstību. Ja šādi pierādījumi nav sniegti paredzētā termiņa laikā, lūgumu uzskata par neatbilstīgu.

3.  Saskaņā ar 1. un 2. punktu pienācīgi pamatotā lūguma atbilstību parasti nosaka 45 dienās pēc tā saņemšanas. Prasītājam pirmajam dod iespēju iesniegt atsauksmi par Komisijas secinājumiem attiecībā uz lūguma atbilstību.

▼M1

4.  Ja lūgumu atzīst par neatbilstīgu, to noraida ar lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 4. punktā minēto procedūru.

▼B

5.  Ja lūgumu atzīst par atbilstīgu, tūlīt uzsāk izskatīšanu un ziņo par to prasītājam un dalībvalstīm.

5. pants

Maksājumu samaksas atlikšana

▼M1

1.  No tāda lūguma saņemšanas dienas, kas prima facie atbilst 4. panta 1. un 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem, un līdz lēmuma pieņemšanai par lūguma pamatotību saskaņā ar 6. un 7. pantu tiek atlikta muitas parāda samaksa attiecībā uz paplašināto maksājumu saskaņā ar Atsauces regulas 2. panta 1. punktu visam tādam svarīgāko velosipēda daļu importam, ko izskatīšanai pakļautā Puse deklarējusi laišanai brīvā apgrozībā. Parasti ņem vērā laikposmu, kas ir ne mazāks kā seši mēneši līdz lūguma saņemšanai, lai nodrošinātu prima facie atbilstību 4. panta 1. un 2. punktam.

▼B

2.  Dalībvalstu kompetentās iestādes var atlikt paplašinātā maksājuma samaksu, ja tiek sniegta garantija, ar ko nodrošina paplašinātā maksājuma samaksu tādā gadījumā, ja vēlāk lūgumu atzīst par neatbilstīgu saskaņā ar 4. panta 4. punktu vai noraida saskaņā ar 7. panta 3. vai 4. punktu.

6. pants

Lūguma izskatīšana

▼M1

1.  Lai lemtu par to, vai piešķirt atbrīvojumu, Komisija noteiks izmeklēšanas laikposmu, kas parasti ir divpadsmit, bet ne mazāk kā seši mēneši no paplašinātā maksājuma samaksas atlikšanas attiecībā uz svarīgākajām velosipēdu daļām. Izskatot lūgumus, Komisija var pieprasīt no prasītāja papildu informāciju par izskatīšanas laikposmu un/vai veikt pārbaudi uz vietas.

▼B

2.  Jebkura izskatīšanai pakļautā Puse nepārtraukti nodrošina, ka svarīgākās velosipēda daļas, ko tā deklarējusi laišanai brīvā apgrozībā, ir izmantotas tās montāžas procesā, vai iznīcinātas, vai reeksportētas. Tā veic datu uzskaiti par to, kuras svarīgākās velosipēda daļas ir tai piegādātas un kāda darbība ar tām ir veikta. Šos uzskaites datus glabā vismaz trīs gadus. Uzskaites dati un jebkuri nepieciešamie papildu pierādījumi un informācija tiek paziņoti Komisijai pēc tās lūguma.

▼M1

3.  Lūguma pamatotības izskatīšanu parasti pabeidz divpadsmit mēnešos pēc visas 6. panta 1. punktā minētās informācijas saņemšanas.

▼B

4.  Pirms tiek pieņemts lēmums atbilstoši 7. pantam, prasītāju informē par Komisijas secinājumiem attiecībā uz lūguma pamatotību un dod tam iespēju iesniegt atsauksmes par to.

7. pants

Lēmums

▼M1

1.  Ja visbeidzot noskaidrotajos faktos atklājas, ka prasītāja montāžas process nav iekļauts Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 2. punkta darbības jomā, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 4. punktā minēto procedūru atļauj prasītāja atbrīvojumu no paplašinātā maksājuma.

▼B

2.  Lēmumam ir atpakaļejošs spēks no lūguma saņemšanas dienas. No minētās dienas prasītāja muitas parādu saskaņā ar Atsauces regulas 2. panta 1. punktu uzskata par spēkā neesošu.

▼M1

3.  Ja netiek ievēroti atbrīvojuma no maksājuma kritēriji, lūgumu noraida saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 4. punktā minēto procedūru un atceļ paplašinātā maksājuma samaksas atlikšanu, kas paredzēta 5. pantā.

▼B

4.  Jebkura saistību neievērošana saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai jebkādas nepatiesas ziņas, kas attiecas uz lēmumu, var būt par iemeslu lūguma noraidīšanai.

8. pants

No maksājuma atbrīvoto Pušu saistības

1.  No maksājuma atbrīvotā Puse nepārtraukti nodrošina:

▼M1

a) 

ka uz tās montāžas procesu neattiecas Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 2. punkta darbības joma;

▼M3

b) 

ja tai piegādā svarīgākās velosipēda daļas, kas ir atbrīvotas no paplašinātā maksājuma saskaņā ar 2. pantu, minētās daļas tiek izmantotas tās montāžas procesā vai citu ražojumu montāžā, vai iznīcinātas, vai reeksportētas, vai atkārtoti pārdotas citai no maksājuma atbrīvotajai Pusei.

▼B

2.  No maksājuma atbrīvotā Puse veic datu uzskaiti par to, kuras svarīgākās velosipēda daļas ir tai piegādātas un kāda darbība ar tām ir veikta. Tā glabā minētos uzskaites datus un attiecīgos apstiprinošos pierādījumus vismaz trīs gadus. Minētos uzskaites datus dara pieejamas Komisijai pēc tās lūguma.

9. pants

Pārskatīšana

▼M1

1.  Komisija pēc savas iniciatīvas var pārskatīt no maksājuma atbrīvotās Puses stāvokli, lai apliecinātu, ka tās montāžas process paliek ārpus Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 2. punkta darbības jomas.

▼B

2.  Pārskatīšanā ietver izskatīšanu, kurā aptver laika posmu, kas drīkst būt īsāks par sešiem mēnešiem.

▼M1

10. pants

Atbrīvojuma atcelšana

Atbrīvojumu no maksājuma atceļ saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 4. punktā minēto procedūru pēc tam, kad no maksājuma atbrīvotajai Pusei bija dota iespēja iesniegt savas atsauksmes, šādos gadījumos:

— 
ja pārskatīšanā atklājas, ka uz no maksājuma atbrīvotās Puses montāžas procesu attiecas Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 2. punkta darbības joma,
— 
ja Puse neievēro savas saistības saskaņā ar 8. pantu, vai
— 
ja ir sadarbības trūkums pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par atbrīvojumu no maksājuma.

▼B

11. pants

Izskatāmie lūgumi

1.  Šīs regulas I pielikumā minēto Pušu lūgumi ir pieņemami, un ar šo ir uzsākta to izskatīšana saskaņā ar 6. pantu.

2.  Par šā panta 1. punktā minēto lūgumu saņemšanas dienu 5. panta 1. punkta nozīmē uzskata dienu, kad stājās spēkā šī regula.

3.  Līdz lēmuma pieņemšanai par I pielikumā minēto Pušu lūgumu pamatotību, tiek atlikta tāda muitas parāda samaksa, kas radās attiecībā uz paplašināto maksājumu saskaņā ar Atsauces regulas 2. pantu, sākot no minētās regulas spēkā stāšanās dienas.

4.  Saskaņā ar 7. panta 2. punktu pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz I pielikumā minētajām Pusēm ir atpakaļejošs spēks no 1996. gada 20. aprīļa. Tādēļ no minētās dienas prasītāja muitas parādu attiecībā uz paplašināto maksājumu uzskata par spēkā neesošu.

▼M2

12. pants

Atbrīvotās puses

Ar šo II pielikumā uzskaitītās Puses no 1996. gada 20. aprīļa vai no dienas, kurā ar Komisijas lēmumu tika piešķirts atbrīvojums (izvēloties vēlāko no šiem datumiem), ir atbrīvotas no paplašinātā maksājuma.

▼M1

13. pants

Procesuālie noteikumi

Attiecīgie Regulas (EK) Nr. 1225/2009 noteikumi par:

— 
izmeklēšanas gaitu (6. panta 2., 3., 4. un 5. punkts),
— 
pārbaudes apmeklējumiem (16. pants),
— 
nesadarbošanos (18. pants) un
— 
konfidencialitāti (19. pants)

attiecas uz izskatīšanu, kas veikta saskaņā ar šo regulu.

▼B

14. pants

Atbrīvojums no maksājuma saskaņā ar īpašās izmantošanas kontroli

Ja svarīgāko velosipēda daļu importu deklarē laišanai brīvā apgrozībā tāda Puse, kas nav no maksājuma atbrīvotā Puse, sākot no Atsauces regulas spēkā stāšanās dienas importu atbrīvo no paplašinātā maksājuma piemērošanas, ja tas ir deklarēts saskaņā ar III pielikumā paredzēto TARIC struktūru un atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti Regulas (EEK) Nr. 2913/92 82. pantā un Regulas (EEK) Nr. 2454/93 291. līdz 304. pantā, ko piemēro ar attiecīgajām izmaiņām, ja:

a) 

svarīgākās velosipēda daļas ir piegādātas Pusei, kas atbrīvota no maksājuma saskaņā ar 7. vai 12. pantu, vai

b) 

svarīgākās velosipēda daļas ir piegādātas citam atļaujas turētājam Regulas (EEK) Nr. 2454/93 291. panta nozīmē, vai

▼M1

c) 

Puse deklarējusi svarīgākās velosipēda daļas laišanai brīvā apgrozībā tādā daudzumā vai tās ir tai piegādātas tādā daudzumā, kas nepārsniedz 300 viena tipa vienības mēnesī. Jebkuras Puses deklarēto vai tai piegādāto daļu skaitu aprēķina, pamatojoties uz visu tādu Pušu deklarēto vai tām piegādāto daļu skaitu, kuras ir saistītas ar minēto Pusi vai ar kurām minētajai Pusei ir ieviests kompensācijas mehānisms, vai

▼M3

d) 

svarīgākās velosipēda daļas tiek izmantotas motovelosipēdu montāžai (TARIC papildu kods 8835) vai tādu transportlīdzekļu montāžai, kuri nav ne velosipēdi, ne motovelosipēdi (TARIC papildu kods C549).

▼B

15. pants

Īpašie noteikumi Pusēm, kas saņem de minimis piegādes

1.  Komisija vai dalībvalstu kompetentās iestādes var nolemt pēc savas iniciatīvas pārbaudīt Puses, kas deklarē svarīgākās velosipēda daļas laišanai brīvā apgrozībā vai kas saņem piegādes saskaņā ar 14. panta c) apakšpunktu.

2.  Ja atklājas, ka 1. punktā minētās Puses ir deklarējušas laišanai brīvā apgrozībā vai saņēmušas piegādes ar tādiem svarīgāko velosipēda daļu daudzumiem, kas pārsniedz 14. panta c) apakšpunktā paredzēto robežvērtību, vai ja tās pienācīgi nesadarbojas izskatīšanā, tās vairāk neuzskata par tādām Pusēm, uz kurām neattiecas Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 2. punkts. Pēc tam, kad attiecīgajai Pusei ir dota iespēja iesniegt savas atsauksmes, minētos atzinumus paziņo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

3.  Ja 1. punktā minētās Puses ļaunprātīgi izmantoja 14. panta c) apakšpunktu, lai apietu paplašināto maksājumu, var pieprasīt atmaksāt neuzlikto paplašināto maksājumu attiecībā uz visām svarīgākajām velosipēda daļām, ko minētās Puses deklarējušas laišanai brīvā apgrozībā vai kas ir tām piegādātas pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

16. pants

Informācijas apmaiņa

1.  Tādus Pušu datus, attiecībā uz kuriem uzsākta izskatīšana saskaņā ar 4. pantu vai attiecībā uz kuriem ir pieņemts lēmums saskaņā ar 7. vai 10. pantu, paziņo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

2.  Attiecīgā gadījumā laiku pa laikam publicē paziņojumu, kurā iekļauj to Pušu atjauninātos sarakstus, kas pakļautas izskatīšanai vai kas atbrīvotas no maksājuma, un šo paziņojumu tūlīt dara zināmu arī jebkurai ieinteresētai Pusei pēc tās lūguma.

▼M1 —————

▼B

17. pants

Noteikumi par muitas nodokļiem

Ja nav paredzēts citādi, tiek piemēroti noteikumi par muitas nodokļiem.

18. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMSIZSKATĪŠANAI PAKĻAUTĀS PUSES

(TARIC papildu kods: 8962)

Nosaukums

Pilsēta

Valsts

Dangre Cycles

F-59770 Marly

Francija

Derby Cyclewerke GmbH

D-49661 Cloppenburg

Vācija

Engelbert Meyer GmbH

D-49692 Sevelten

Vācija

Fa. Alfred Fischer

D-76229 Karlsruhe

Vācija

Falter Fahrzeug–Werke GmbH & Co KG

D-33609 Bielefeld

Vācija

Kynast AG

D-Quakenbrück

Vācija

Monark Crescent

S-432 82 Varberg

Zviedrija

Muddy Fox

Middlesex UB6 7RH

Apvienotā Karaliste

Quantum Cycles

F-59770 Marly

Francija

Pantherwerke

D-37537 Bad Wildungen

Vācija

PRO-FIT Sportartikel

D-74076 Heilbronn

Vācija

Prophete GmbH

D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Vācija

Tekno Cycles

F-93102 Montreuil Cedex

Francija

TNT Cycles

E-17180 Vilablareix (Girona)

Spānija

Winora — TME Bike Company

D-97405 Schweinfurt

Vācija

Piezīme:

Ieinteresētajām Pusēm paziņo, ka pēc tam, kad ir saņemti turpmākie lūgumi saskaņā ar 3. panta 1. punktu vai pieņemti lēmumi par turpmāko izskatīšanu saskaņā ar 7. pantu, jauni un atjaunināti to “Pušu saraksti, kas ir iesniegušas lūgumus saskaņā ar 3. panta 1. punktu vai pakļautas izskatīšanai saskaņā ar 11. pantu”, laiku pa laikam un pēc vajadzības tiks publicēti Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša C sērijā, vai būs pieejami pēc adreses, kas minēta šīs regulas 3. pantā.
II PIELIKUMS

▼M2

Atjauninātais atbrīvoto Pušu sarakstsAgrākā informācija

Atjauninātā informācija

Nosaukums

Adrese

Taric papildu kods

Atjauninātais nosaukums

Atjauninātā adrese

Atjauninātais Taric papildu kods (1)

4Ever s.r.o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Czech Republic

A558

4Ever s.r.o.

Moravská 842, Butovice, CZ-742 13 Studénka, Czech Republic

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

All Bikes

IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

All Bike' s S.r.l.

Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, IT-47023 Cesena, Italy

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. S.A.S.

Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8075

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia Lote C10, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770-068 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola, ZA Acti Est Parc Eco 85-1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

AT Zweirad GmbH

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

Atala S.p.A.

Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Italy

A412

Atala S.p.A.

Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Italy

A412

Avantisbike – Fábrico de bicicletas SA

Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770-059 Oiã, Portugal

A726

Avantisbike – Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770-068 Oiã, Portugal

A726

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7A, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7a, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Balkanvelo AD

No 1 Mizia Boulevard, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Batavus

NL-8440 AM Heerenveen, Netherlands

8963

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Netherlands

C004

BELVE sro

Holubyho 295, SK- 916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

BELVE s.r.o.

Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

Berg Toys BV/Berg Factory BV

Oud Willinkhuizerweg 9, NL-6733 AK Wekerom, Netherlands

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Netherlands

8624

Biciclasse C.S.srl

Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Biciclasse C.S.-S.r.l.

Localita' Staglioni Area Industriale SNC, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas Monty S.A.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bicicletas Monty S.A.

Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -742 21 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -74221 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bikkel Bikes

NL-6004 BE Weert, Netherlands

8749

Bikkel Bikes B.V.

Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Netherlands

8749

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Spain

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial, ES-03320 Elche- Alicante, Spain

A984

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Czech Republic

A537

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Czech Republic

A537

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Str. 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Italy

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias (CA), Italy

A168

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Italy

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Italy

A088

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Commacchio, Italy

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Italy

A326

Cicli Cinzia S.r.l.

IT-40060 Osteria Grande-(BO), Italy

8066

Cicli Cinzia S.r.l.

Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Italy

8066

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via Ca'Mignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Italy

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

8068

Cicli Frera s.n.c.

IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Italy

A271

Cicli Lombardo S.p.a.

Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Italy

A271

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n.508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cobran S.R.L.

Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Italy

A246

COBRAN S.r.l.

Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Italy

A246

Credat Industries a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CREDAT INDUSTRIES a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CROSS Ltd

1 Hadji Dimitar Street, BG-3400 Montana, Bulgaria

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1, BG -3400 Montana, Bulgaria

A810

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, France

8963

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR- 42160 Saint-Cyprien, France

C005

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycleurope Industries

FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

8963

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

C007

Cycleurope Sverige AB

SE-43282 Varberg, Sweden

8963

Cycleurope Sverige AB

c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Sweden

C008

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cyclopodilatiki SA

EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Cyclopodilatiki S.A.

Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Denver SRL

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Denver S.r.l..

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Derby Cyclewerke GmbH

DE-49661 Cloppenburg, Germany

8963

Derby Cycle Werke GmbH

Siemensstraße 1-3, DE-49661 Cloppenburg, Germany

C009

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE -09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Italy

A327

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italy

A327

Engelbert Meyer GmbH

DE-49692 Sevelten, Germany

8963

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Germany

C010

Esmaltina

PT-3782, Sangalhos Codex, Portugal

8065

Esmaltina- Auto ciclos S.A.

Rua do salgueiro 47, PT-3780-103 Sangalhos, Portugal

C011

Éts René Valdenaire SA

FR-88204, Remiremont Cedex, France

8083

Établissements René Valdenaire S.A.

Rue des Poncées, FR-88200 Saint-les-Remiremont, France

8083

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

EtablissementsTh. Brasseur S.A.

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C.

Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Italy

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Italy

A377

F.A.R.A.M. S.r.l.

Zona Industriale - Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italy

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Italy

A249

F.lli Masciaghi SpA

Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Italy

8067

F.lli Masciaghi S.p.a.

Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Italy

C012

F.lli Schiano S.R.L.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Italy

A824

F.lli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Italy

A824

F.lli Zanoni S.r.l.

Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Italy

A162

F.lli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Italy

A162

Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl

Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Polan

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

Firma Wielobranż owa “Mexller” – Artur Nowak

ul. Romera 4/20, PL-42-200 Częstochowa, Poland

A697

Artur Nowak Firma WielobranżMexller

ul. Romera 4/20, PL -42-215 Częstochowa, Poland

A697

FIV Edoardo Bianchi SpA

IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a.

Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

Flanders NV

BE-9550 Herzele, Belgium

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Belgium

8522

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Italy

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Italy

A360

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Giant Europe Manufacturing BV

NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Italy

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Italy

8604

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Portugal

A777

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugal

A777

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Italy

8005

Gruppo Bici S.r.l..

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8005

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Italy

A221

GTA My Bicycle S.A.S.

Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A221

Heinrich Böttcher GmbH & Co KG

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Germany

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Germany

A415

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Germany

A469

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Germany

A469

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

Ideal Europe Sp. z.o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117 lote 5, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Inter Bike Imp. Export, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Portugal

8296

Inter bike – Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Portugal

8296

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Netherlands

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Nethelands

A090

Jan Janssen Fietsen B.V.

NL-4631 SR Hoogerheide, Netherlands

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Nethelands

8078

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

JETLANE SAS

4, boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

Jozef Kender-Kenzel

Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Slovakia

A557

Jozef Kender-Kenzel

Piesková 437/9A, SK-946 52 Imel', Slovakia

A557

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Greece

A201

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Greece

A201

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951 BP Dieren, Netherlands

8609

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951BP Dieren, Netherlands

8609

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Czech Republic

A838

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Czech Republic

A838

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KTM Fahrrad GmbH

AT-5230 Mattighofen, Austria

8068

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Austria

C013

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG

DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Germany

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE- 33609 Bielefeld, Germany

A993

Lapierre SA

FR-21005 Dijon Cedex, France

8067

CYCLES LAPIERRE

6-10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, France

C006

Leader - 96 Ltd.

19 Sedianka Str., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Leader - 96 Ltd.

Sedyanka 19, BG - 4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol

Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Look Cycle International S.A.

27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Ludo Cycles

BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Ludo N.V.

Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

8963

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

C014

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Italy

8983

Mara CICLI S.r.l.

Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Italy

8983

Master Bike, s.r.o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Czech Republic

A552

Master Bike s.r.o.

Sadová 2205/2, CZ -789 01 Zábřeh, Czech Republic

A552

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Czech Republic

A664

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Czech Republic

A664

Maxcom Ltd

Golyamokonarsko shosse Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

MBM SRL

Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Italy

8067

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Italy

C015

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

MIFA-Bike GmbH

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

Montana srl

IT-12060 Magliano ALPI, Italy

8068

Montana SRL

Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Italy

C016

Motomur S.L.

Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Spain

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Spain

A436

N.V. Race Productions

Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Belgium

A576

N.V. Race Productions

Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Belgium

A576

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Nikos Maniatopoulos sa

EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Greece

8062

NIKOS MANIATOPOULOS S.A.

Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios-Patras, Greece

8062

Norta NV

Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Norta N.V.

Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Czech Republic

A553

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Czech Republic

A553

NV Minerva

BE-3580 Beringen, Belgium

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Belgium

8330

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, HU -1164 Budapest, Hungary

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Hungary

A554

Olmo Giuseppe SpA

IT-17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

Olmo Giuseppe S.p.a.

Via Poggi 22, IT -17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 101, CZ-772-11 Olomouc, Czech Republic

A546

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 526/101, CZ-772-11 Olomouc- Chválkovice, Czech Republic

A546

Orbea S. Coop Ltd

ES-48269 Mallabia, Spain

8069

Orbea S. Coop Ltd

Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Spain

8069

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

PT-3751 Àgueda Codex, Portugal

8082

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750-720 Recardães, Portugal

8082

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Italy

8085

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Italy

8085

Pantherwerke

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

8963

Panther International GmbH

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

C017

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49-51, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

Planet'Fun S.A.

FR-17180 Perigny, France

8767

Planet'Fun S.A.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique-, FR-17180 Périgny, France

8767

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Promiles

FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

8963

Promiles

4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

C018

Prophete GmbH

DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

8963

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

C019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

L'Avenir

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

Robifir Bike Ltd

3A Kosta Bosilkov Street, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Robifir Bike LTD

Kosta Bosilkov Street 3A, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

S.C. Madirom Prod S.R.L.

Strada Ștefan Procopiu nr. 1, RO-300647 Timișoara, județul Timiș, Romania

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Strada Ștefan Procopiu 1, RO-300647 Timișoara, Județ Timiș, Romania

A896

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Savoye

FR-01470 Serrieres de Briord, France

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, France

8080

SC Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm nr. 35A, Deva, județul Hunedoara, RO, Romania

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, RO – 330004 Judet Hunedoara Deva, Romania

A817

Schauff GmbH & Co. KG

In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Schiano srl

IT-80020 Frattaminore (NA), Germany

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44, IT -80020 Frattaminore (NA), Germany

8084

Scout snc

IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Italy

8081

Scout S.n.c

Via Pogliano 36, IT -20020 Lainate (MI), Italy

8081

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Italy

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Italy

A533

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750-064 Águeda, Portugal

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402, PT-3750-353 Águeda, Portugal

A445

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Italy

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Italy

A432

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE - 22115 Hamburg, Germany

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE- 22115 Hamburg, Germany

A774

Tecno Bike s.r.l.

Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italy

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italy

8612

Telai Olagnero SRL

Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Italy

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Italy

A403

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

Thompson SA

BE-7860 Lessines, Belgium

8491

Thompson

Lessensestraat 110, BE-9500 Geraardsbergen, Belgium

8491

TNT Cycles

ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

8963

TNT Cycles S.L.

C/Mosquerola 61-63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

C020

Toim SL

C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Spain

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrialde Toledo ES-45007 Toledo, Spain

A384

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Van den Berghe NV

BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Van den Berghe N.V.

Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. SNC

Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PS), Italy

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PS), Italy

A231

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Italy

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Italy

A233

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI — 1370 Logatec, Slovenia

A630

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI — 1370 Logatec, Slovenia

A630

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

NL-9206 AG Drachten, Netherlands

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Netherlands

8979

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Yakari Spa

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Italy

8071

Yakari S.r.l.

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Italy

8071

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE-95679 Waldershof, Germany

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE -95679 Waldershof, Germany

8490

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Germany

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Germany

A566

(1)   Šādām atbrīvotajām Pusēm, uz kurām sākotnēji attiecās Taric papildu kods 8963 , tiek piešķirti jauni unikāli kodi: Accell Nederland B.V. (C004 ), Cycles France Loire (C005 ), Cycleurope Industries (C007 ), Cycleurope Sverige AB (C008 ), Derby Cycle Werke GmbH (C009 ), Engelbert Meyer GmbH (C010 ), Manufacture Française Du Cycle (C014 ), Panther International GmbH (C017 ), Promiles (C018 ), Prophete GmbH (C019 ), TNT Cycles (C020 ). Šādai atbrīvotajai Pusei, uz kuru sākotnēji attiecās Taric papildu kods 8065 , tiek piešķirts šāds kods: Esmaltina (C011 ). Šādām atbrīvotajām Pusēm, uz kurām sākotnēji attiecās Taric papildu kods 8067 , tiek piešķirti šādi kodi: CYCLES LAPIERRE (C006 ), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012 ), MBM S.r.l. (C015 ). Šādām atbrīvotajām Pusēm, uz kurām sākotnēji attiecās Taric papildu kods 8068 , tiek piešķirti šādi kodi: Montana S.r.l. (C016 ), KTM Fahrrad GmbH (C013 ).

▼B
III PIELIKUMSTARIC STRUKTŪRA

8714 91 10

— — — Rāmji:

— — — — Krāsoti, anodēti, pulēti un/vai lakoti

8714911011

— — — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas: (1)

— daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai

— ko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm (2)

8714911019

— — — — — Citi (2) (3)

8714911090

— — — — Pārējie

8714 91 30

— — — Priekšējās dakšas:

— — — — Krāsotas, anodētas, pulētas un/vai lakotas:

8714913011

— — — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas (1):

— daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai

— ko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm (2)

8714913019

— — — — — Citas (2) (3)

8714913090

— — — — Pārējās

8714 93 90

— — — Brīvrumbas ķēžrati:

8714939010

— — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas (1):

— daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai

— ko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm (2)

8714939090

— — — — Citi (2) (3)

8714 94 30

— — — Citādas bremzes:

8714943010

— — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas (1):

— daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai

— ko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm (2)

8714943090

— — — — Citas (2) (3)

8714 94 90

— — — Daļas:

— — — — Bremžu sviras:

8714949011

— — — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas (1):

— daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai

— ko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm (2)

8714949019

— — — — — Citas (2) (3)

8714949090

— — — — Pārējās

8714 96 30

— — — Kloķa un zobratu mehānismi

8714963010

— — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas (1):

— daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai

— ko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm (2)

8714963090

— — — — Citi (2) (3)

8714 99 10

— — — Stūres:

8714991010

— — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas (1):

— daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai

— ko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm (2)

8714991090

— — — — Citas (2) (3)

8714 99 50

— — — Ķēdes pārslēgi:

8714995010

— — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas (1):

— daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai

— ko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm (2)

8714995090

— — — — Citi (2) (3)

8714 99 90

— — — Citas daļas:

— — — — Veseli riteņi ar kamerām, riepām un ķēdes ratiem, vai bez tiem:

8714999011

— — — — — Ar Ķīnas izcelsmi vai ko ieved no Ķīnas (1):

— daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai ko pārsūtīs kādai Pusei daudzumos, kas nepārsniedz 300 vienības mēnesī, vai

— ko pārsūtīs citam īpašas izmantošanas atļaujas turētājam vai no maksājuma atbrīvotajām Pusēm (2)

8714999019

— — — — — Citas (2) (3)

8714999090

— — — — Pārējās

(1)   Īpašas izmantošanas kontroles noteikumus (Regulas Nr. 2454/93 291. līdz 304. pants) piemēro ar attiecīgajām izmaiņām.

(2)   Tās no maksājuma atbrīvotās Puses, kuru darbības nerada maksājuma apiešanu, jo uz tām neattiecas Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 2. punkta darbības joma, ir šādas (sk. II pielikumu).

(3)   Tās uzņēmējsabiedrības, kas pakļautas izskatīšanai attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 2. punkta kritērijiem, kurām antidempinga maksājums ir atlikts līdz Komisijas lēmuma pieņemšanai un no kurām dalībvalstu kompetentās iestādes var pieprasīt garantiju, ir šādas: (sk. I pielikumu).
IV PIELIKUMS

Informācijas formāts

ĪPAŠĀS IZMANTOŠANAS KONTROLE ATTIECĪBĀ UZ VELOSIPĒDA DAĻĀM NO ĶĪNAS

REGULAS (EK) Nr. 88/97 ĪSTENOŠANA ( 2 )

(Informācija saskaņā ar iepriekš minētās regulas 16. pantu)

(jāiesniedz viena mēneša laikā pēc attiecīgā kvartāla beigām)Dalībvalsts: …

Gads: …

Kvartāls: …

A.   KOPSAVILKUMS

— 
Piešķirto īpašās izmantošanas atļauju skaits: …
— 
Izbeigušos īpašās izmantošanas atļauju skaits: …
— 
Atcelto īpašās izmantošanas atļauju skaits ( 3 ) …

Velosipēda rāmju ( 4 )apjoms ( 5 )

— 
reģistrēts īpašās izmantošanas kontrolei: …
— 
reģistrēts ar TARIC kodu 8962: …
— 
reģistrēts ar TARIC kodu 8963: …

B.   ĪPAŠĀS IZMANTOŠANAS ATĻAUJU GALVENIE TURĒTĀJI

image

C.   IZPILDE UN PAPILDINFORMĀCIJA

image

D.   ĪPAŠĀS IZMANTOŠANAS ATĻAUJU ATCELŠANA

image( 1 ) OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

( 2 ) OV L 17, 21.1.1997., 17. lpp.

( 3 ) Sk. šīs informācijas lapas D sadaļu.

( 4 ) Papildu mērvienības.

( 5 ) KN kods ex 8714 91 10 .