1994R2062 — LV — 04.08.2005 — 004.002


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 2062/94

(1994. gada 18. jūlijs),

ar ko izveido ►C1  Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ◄ darbā

(OV L 216, 20.8.1994, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1643/95 (1995. gada 29. jūnijs),

  L 156

1

7.7.1995

►M2

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1654/2003 (2003. gada 18. jūnijs),

  L 245

38

29.9.2003

►M3

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1112/2005 (2005. gada 24. jūnijs),

  L 184

5

15.7.2005


Grozīta ar:

 A1

Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā

  L 236

33

23.9.2003


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 279, 11.10.2006, lpp 30  (2062/94)

►C2

Kļūdu labojums, OV L 279, 11.10.2006, lpp 30  (1654/03)

►C3

Kļūdu labojums, OV L 279, 11.10.2006, lpp 30  (1112/05)
▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 2062/94

(1994. gada 18. jūlijs),

ar ko izveido ►C1  Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ◄ darbāEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ( 1 ),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ( 2 ),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 3 ),

tā kā drošība, higiēna un veselības aizsardzība darbā pieder pie efektīvas sociālās politikas prioritātēm;

tā kā Komisija ir noteikusi pasākumus, kurus tā plāno pieņemt šajā jomā savā programmā, kas attiecas uz drošību, higiēnu un veselības aizsardzību darbā ( 4 ), un savā rīcības programmā, kas attiecas uz Kopienas strādājošo sociālo pamattiesību hartas ieviešanu;

tā kā 1987. gada 21. decembra rezolūcijā par drošību, higiēnu un veselības aizsardzību darbā ( 5 ), Padome atbalstīja Komisijas paziņojumu par tās programmu attiecībā uz drošību, higiēnu un veselības aizsardzību darbā un, inter alia, aicināja Komisiju pārbaudīt informācijas un pieredzes apmaiņas uzlabošanas veidus jomā, ko ietver rezolūcija, jo īpaši attiecībā uz informācijas vākšanu un izplatīšanu, un Kopienas mehānisma izveidošanas lietderību, lai izpētītu Kopienas pasākumu sekas šajā jomā valsts līmenī;

tā kā rezolūcija arī aicināja uz ciešāku sadarbību ar iestādēm un starp iestādēm, kas darbojas šajā jomā;

tā kā Padome arī uzsvēra to, ka ir svarīgi, lai darba devēji un darba ņēmēji būtu informēti par ietvertajiem jautājumiem un tiem būtu piekļuve informācijai, ja Komisijas programmā atbalstītie pasākumi ir veiksmīgi;

tā kā sīki izstrādātas, uzticamas un objektīvas zinātniskās, tehniskās un ekonomiskās informācijas vākšana, apstrāde un analīze ir nepieciešama, lai nodrošinātu Kopienas iestādes, dalībvalstis un tos, kas iesaistīti šajā jomā, ar informāciju, kas tiem ļauj atbildēt uz visiem tiem adresētajiem pieprasījumiem, lai ieviestu nozīmīgus pasākumus darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzībai un lai nodrošinātu attiecīgās personas ar atbilstīgu informāciju;

tā kā jau pastāv organizācijas Kopienā un dalībvalstīs, kas piedāvā šāda veida informāciju un pakalpojumus;

tā kā, lai Kopienas līmenī iegūtu maksimālo labumu no darba, ko jau veic šīs organizācijas, ir lietderīgi izveidot tīklu, lai izveidotu Eiropas pārraudzības sistēmu informācijas vākšanai par veselības aizsardzību un drošību darbā, ko Kopienas līmenī koordinētu ►C1  Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ◄ darbā;

tā kā, lai varētu efektīvāk atbildēt uz tām adresētajiem pieprasījumiem, Kopienas iestādes, dalībvalstis un visi šajā jomā iesaistītie var vērsties pēc palīdzības pie aģentūras, lai iegūtu tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju, kas izmantojama drošības un veselības aizsardzības jomā darbā;

tā kā tādējādi ir lietderīgi izveidot ►C1  Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ◄ darbā, kas būtu atbildīga, inter alia, par palīdzības sniegšanu Komisijai, veicot uzdevumus drošības un veselības aizsardzības jomā darbā, šajā kontekstā par ieguldījumu Kopienas nākotnes rīcības programmu attīstībā attiecībā uz drošības un veselības aizsardzību darbā, neierobežojot Komisijas kompetences sfēru;

tā kā lēmums, kas pieņemts, vienojoties dalībvalstu valdību pārstāvjiem, kas tikās valstu vadītāju un valdības līmenī 1993. gada 29. oktobrī, par Eiropas Kopienu un Eiropola attiecīgu iestāžu un struktūrvienību atrašanās vietu ( 6 ) noteica, ka ►C1  Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ◄ darbā atrašanās vieta būs Spānijā, pilsētā, kas jānosaka Spānijas valdībai; tā kā Spānijas valdība šajā nolūkā norādīja Bilbao;

tā kā Aģentūras noteikumiem un struktūrai jābūt pielāgotai vēlamo rezultātu objektīvajam raksturam un jābūt tādai, lai tā var veikt savu darbu sadarbībā ar pastāvošajām valsts, Kopienas un starptautiskām iestādēm;

tā kā Aģentūrai jābūt iespējai par novērotājiem uzaicināt to trešo valstu, Kopienas iestāžu un starptautisku organizāciju pārstāvjus, kurām ir kopējas intereses ar Kopienu un dalībvalstīm attiecībā uz Aģentūras mērķi;

tā kā Aģentūrai vajadzētu būt juridiskam statusam, uzturot ciešu saikni ar pastāvošajām Kopienas iestādēm un programmām, jo īpaši ar Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu, lai izvairītos no jebkādas dublēšanās;

tā kā ir svarīgi, ka Aģentūrai ir ļoti ciešas sadarbības saiknes ar Komisiju un Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevēja komiteju;

tā kā attiecībā uz tās tulkojumiem, Aģentūra izmantos Tulkošanas centru Eiropas Savienības iestādēm, tiklīdz tas uzsāks darbību;

tā kā Eiropas Kopienu vispārējam budžetam vajadzētu dot ieguldījumu Aģentūras darbībā; tā kā summa, kas uzskatāma par nepieciešamu, jānosaka saskaņā ar gada budžeta procedūru, ievērojot finanšu aplēses;

tā kā šīs regulas pieņemšanai Līgums neparedz citas pilnvaras kā tās, kas paredzētas 235. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Aģentūras izveide

Ar šo tiek izveidota ►C1  Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ◄ darbā, turpmāk tekstā “Aģentūra”.

▼M3

2. pants

Mērķis

Lai uzlabotu darba vidi, attiecībā uz darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību, kā noteikts Līgumā un Kopienas turpmākās stratēģijās un rīcības programmās, kas attiecas uz veselības aizsardzību un drošību darba vietā, Aģentūras mērķis ir nodrošināt Kopienas iestādes, dalībvalstis, sociālos partnerus un šajā jomā iesaistītos ar drošības un veselības aizsardzības darbā jomā izmantojamo tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju.

▼B

3. pants

Uzdevumi

1.  Lai sasniegtu 2. pantā minēto mērķi, Aģentūras uzdevumi ir:

▼M3

a) apkopot, analizēt un izplatīt tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju dalībvalstīs, lai to varētu nodot Kopienas iestādēm, dalībvalstīm un ieinteresētajām personām; šī apkopošana notiek, lai apzinātu riskus un labas prakses piemērus, kā arī esošās valstu prioritātes un programmas un nodrošinātu nepieciešamo ieguldījumu Kopienas prioritātēm un programmām;

b) apkopot un analizēt tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju par zinātnisko pētniecību attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā un citiem pētniecības pasākumiem, kas ietver aspektus, kuri ir saistīti ar drošību un veselības aizsardzību darbā, un izplatīt zinātniskās izpētes un pētniecības pasākumu rezultātus;

▼B

c) veicināt un atbalstīt sadarbību un informācijas un pieredzes apmaiņu starp dalībvalstīm drošības un veselības aizsardzības darbā jomā, ietverot informāciju par mācību programmām;

d) organizēt konferences un seminārus, kā arī ekspertu apmaiņu dalībvalstīs drošības un veselības aizsardzības darbā jomā;

e) nodrošināt Kopienas iestādes un dalībvalstis ar objektīvu, pieejamu tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju, ko tās pieprasa, lai izstrādātu un ieviestu saprātīgu un efektīvu politiku, kas paredzēta drošības un veselības aizsardzībai darbā; šajā nolūkā nodrošināt Komisiju jo īpaši ar tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju, ko tā pieprasa, lai izpildītu savus uzdevumus noteikt, sagatavot un izvērtēt tiesību aktus un pasākumus darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzības jomā, it sevišķi attiecībā uz tiesību aktu ietekmi uz uzņēmumiem, īpaši ņemot vērā mazos un vidējos uzņēmumus;

f) sadarbībā ar dalībvalstīm izveidot un koordinēt 4. pantā minēto tīklu, ņemot vērā valsts, Kopienas un starptautiskās iestādes un organizācijas, kas nodrošina šāda veida informāciju un pakalpojumus;

g) padarīt pieejamu trešām valstīm un starptautiskām organizācijām (PVO, ILO, PAHO, IMO u.c.) informāciju par drošības un veselības aizsardzības jautājumiem un savākt šādu informāciju no tām;

▼M3

h) nodrošināt tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju par metodēm un līdzekļiem profilakses pasākumu īstenošanai, apzināt labas prakses piemērus un veicināt profilakses pasākumus, pievēršot īpašu uzmanību mazo un vidējo uzņēmumu specifiskajām problēmām. Attiecībā uz labas prakses piemēriem, Aģentūrai būtu jāpievērš īpaša uzmanība tādām praksēm, kas ir praktiski instrumenti, lai tos izmantotu tādu risku novērtējumam, kas saistās ar drošību un veselības aizsardzību darbā, kā arī lai noteiktu veicamos pasākumus to novēršanai;

i) dot ieguldījumu Kopienas stratēģiju un rīcības programmu attīstībā attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā, neskarot Komisijas kompetences sfēru;

▼M3

j) Aģentūra nodrošina, lai izplatītā informācija būtu saprotama galalietotājiem. Lai sasniegtu šo mērķi, Aģentūra strādā ciešā sadarbībā ar valstu ►C3  kontaktpunktiem ◄ , kas minēti 4. panta 1. punktā, saskaņā ar 4. panta 2. punktu.

▼M3

2.  Lai izvairītos no jebkādas dublēšanās, Aģentūra strādā iespējami ciešā sadarbībā ar pastāvošajām Kopienas iestādēm, fondiem, speciālistu struktūrām un programmām. Jo īpaši Aģentūra nodrošina atbilstīgu sadarbību ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu, neskarot Aģentūras mērķus.

▼B

4. pants

Tīkls

▼M3

1.  Aģentūra izveido tīklu, kas ietver:

 valstu informācijas tīklu galvenos sastāvdaļu elementus, tostarp valstu sociālo partneru organizācijas, ņemot vērā valstu tiesību aktus un/vai praksi,

▼C1

 valstu kontaktpunktus,

▼M3

 visus turpmākos tematiskos centrus.

2.  Dalībvalstis regulāri informē Aģentūru par valsts veselības aizsardzības un drošības darbā informācijas tīklu galvenajām sastāvdaļām, ietverot visas iestādes, kas, pēc to domām, varētu dot ieguldījumu Aģentūras darbā, ņemot vērā vajadzību nodrošināt iespējami pilnīgāku to teritoriju ģeogrāfisko pārklājumu.

Kompetentās valsts iestādes vai valsts iestāde, ko tās norīkojušas par ►C3  kontaktpunktu ◄ , koordinē un/vai pārsūta valsts līmenī sniegto informāciju Aģentūrai, kā paredz vienošanās starp attiecīgo ►C3  kontaktpunktu ◄ un Aģentūru, pamatojoties uz pieņemto Aģentūras darba programmu.

Valsts iestādes ņem vērā attiecīgās valsts sociālo partneru viedokli saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi.

▼B

3.  Valsts iestādes informē Aģentūru par to valsts teritorijā izveidoto iestāžu nosaukumiem, kas var ar to sadarboties īpašu interešu atsevišķos jautājumos, un tādējādi darboties kā tīkla tematiskais centrs. Aģentūrai ir tiesības slēgt līgumus ar šādām iestādēm.

4.  Tematiskie centri īpašiem uzdevumiem var veidot tīkla daļu.

Tos, iepriekš par to vienojoties, uz ierobežotu laikposmu nosaka 8. pantā minētā ►M3  Valde ◄ .

5.  Noteiktie īpašo interešu jautājumi, kā arī tematisko centru īpašie uzdevumi ir uzskaitīti Aģentūras ikgadējā darba programmā.

6.  Ņemot vērā gūto pieredzi, Aģentūra periodiski pārskata tīkla galveno sastāvdaļu elementus, kā minēts 2. punktā, un izdara tādas izmaiņas, par kādām nolēmusi ►M3  Valde ◄ , ņemot vērā visus jaunos nozīmējumus, ko veikušas dalībvalstis.

5. pants

Priekšdarbi

1.  Lai atvieglotu 4. pantā minētā tīkla darbību, Aģentūra var vienoties ar iestādēm, ko nozīmējusi ►M3  Valde ◄ saskaņā ar 4. panta 4. punktu, par nepieciešamo vienošanos, jo īpaši līgumiem, lai sekmīgi veiktu tām uzticētos uzdevumus.

2.  Dalībvalstis var paredzēt attiecībā uz valsts iestādēm vai organizācijām, kas izveidotas to teritorijā, ka šādas vienošanās ar Aģentūru ►C1  notiek ar valsts kontaktpunkta piekrišanu ◄ .

▼M2

6. pants

Piekļuve dokumentiem

1.  Uz Aģentūras rīcībā esošiem dokumentiem attiecināmi principi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentu publiskumu ( 7 ).

2.  Valde pieņem praktiskas metodes Regulas (EK) Nr. 1049/2001 ieviešanai sešu mēnešu laikā, kopš stājas spēkā Padomes 2003. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 1654/2003, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido ►C2  Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ◄ darbā ( 8 )

3.  Par lēmumiem, ko Aģentūra pieņēmusi saskaņā ar 8. pantu Regulā (EK) Nr. 1049/2001, var sūdzēties ombudam vai ierosināt lietu Tiesā, attiecīgi ievērojot Līguma 195. un 230. pantā izklāstītos nosacījumus.

▼B

7. pants

Juridiskās personas statuss

1.  Aģentūrai ir juridiskas personas statuss.

2.  Tai visās dalībvalstīs ir visplašākā juridiskā tiesībspēja, ko saskaņā ar šo valstu likumiem piešķir juridiskām personām.

▼M3

7.a pants

Pārvaldības un vadības struktūras

Aģentūras pārvaldības un vadības struktūra ietver:

a) Valdi;

b) Biroju;

c) direktoru.

▼M3

8. pants

Valde

1.  Valdē ir:

a) pa vienam loceklim no katras dalībvalsts, kas pārstāv valdību;

b) pa vienam loceklim no katras dalībvalsts, kas pārstāv darba devēju organizācijas;

c) pa vienam loceklim no katras dalībvalsts, kas pārstāv darba ņēmēju organizācijas;

d) trīs locekļi, kas pārstāv Komisiju.

2.  Šā panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ Padome no Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas locekļu un to aizstājēju vidus.

Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ pēc dalībvalstu priekšlikuma.

Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ pēc priekšlikuma, ko sniedz attiecīgās grupas pārstāvis Komitejā.

Triju Komitejas grupu priekšlikumus iesniedz Padomei; priekšlikumus informācijas nolūkā nosūta arī Komisijai.

Padome tajā pašā laikā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā loceklim ieceļ aizstājēju, kas Valdes sanāksmēs piedalās vienīgi locekļa neierašanās gadījumā.

Komisija ieceļ locekļus un aizstājējus, kas to pārstāv, ņemot vērā vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību.

Iesniedzot kandidātu sarakstus, dalībvalstis, darba devēju organizācijas un darba ņēmēju organizācijas cenšas nodrošināt, lai Valdes sastāvs pietiekami atspoguļotu dažādās iesaistītās ekonomikas nozares un vīriešu un sieviešu pārstāvības līdzsvaru. Šos sarakstus iesniedz trīs mēnešos pēc locekļa statusa atjaunošanas Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējā komitejā saskaņā ar 3. panta 3. un 4. punktu un 4. panta 1. punktu Padomes Lēmumā (2003. gada 22. jūlijs) par Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas izveidošanu ( 9 ).

Valdes locekļu sarakstu Padome publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Aģentūra to publicē savā interneta vietnē.

3.  Valdes locekļu pilnvaru laiks ir trīs gadi. Tas ir atjaunojams.

Izņēmuma kārtā to Valdes locekļu pilnvaru laiku, kas pilda savus amata pienākumus šīs regulas spēkā stāšanās dienā, pagarina līdz jaunas Valdes apstiprināšanai saskaņā ar šā panta 2. punktu.

Pilnvaru laikam beidzoties vai atkāpšanās gadījumā, locekļi paliek amatā līdz to atkārtotai iecelšanai vai aizstāšanai.

4.  Valdību, darba devēju organizāciju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji Valdē veido atsevišķas grupas. Katra grupa izvirza koordinatoru, kas piedalās Valdes sanāksmēs. Darba devēju un darba ņēmēju grupu koordinatori ir savu attiecīgo organizāciju pārstāvji Eiropas līmenī. Koordinatori, kas nav iecelti par Valdes locekļiem šā panta 1. punkta nozīmē, piedalās sanāksmēs bez balsstiesībām.

Valde ievēl priekšsēdētāju un trīs priekšsēdētāja vietniekus, pa vienam no trīs iepriekšminētajām grupām un vienu no Komisijas pārstāvjiem, uz vienu gadu ar iespēju pilnvaru laiku atjaunot.

5.  Priekšsēdētājs sasauc Valdi vismaz vienreiz gadā. Priekšsēdētājs sasauc papildu sanāksmes, ja to lūdz vismaz viena trešdaļa Valdes locekļu.

6.  Katram Valdes loceklim ir viena balss, un lēmumus pieņem ar absolūto balsu vairākumu. Tomēr lēmumus, kas attiecas uz gada darba programmu un kas ietekmē valsts ►C3  kontaktpunktu ◄ budžetu, ir jāpieņem arī ar valdības pārstāvju grupas vairākuma piekrišanu.

Valde izstrādā rakstisku lēmumu pieņemšanas procedūru, attiecībā uz kuru mutatis mutandis piemēro šā punkta pirmo daļu.

7.  Valde pēc Komisijas atzinuma saņemšanas pieņem savu reglamentu, kurā noteikta tās darbības praktiskā kārtība. Informācijas nolūkos reglamentu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei. Tomēr, trīs mēnešos pēc to saņemšanas un lēmumu pieņemot ar vienkāršu balsu vairākumu, Padome var labot šo reglamentu.

8.  Valde izveido Biroju, kurā ir 11 locekļi. Birojā darbojas Valdes priekšsēdētājs un trīs priekšsēdētāja vietnieki, viens koordinators no katras grupas, kā minēts 4. punkta pirmajā daļā, un pa vēl vienam pārstāvim no katras grupas un Komisijas. Grupas var katra izraudzīties ne vairāk kā trīs aizstājējus, kas apmeklē Biroja sanāksmes pilntiesīgo locekļu prombūtnes laikā.

9.  Neskarot direktora pienākumus, kas noteikti 11. pantā, Birojs atbilstoši Valdes pilnvarojumam pārrauga tās lēmumu īstenošanu un veic visus vajadzīgos pasākumus Aģentūras atbilstīgai pārvaldībai Valdes sanāksmju starplaikā. Valde nedrīkst deleģēt Birojam 10., 13., 14. un 15. pantā minētās pilnvaras.

10.  Valde lemj par Biroja sanāksmju skaitu gadā. Biroja priekšsēdētājs pēc Biroja locekļu lūguma sasauc papildu sanāksmes.

11.  Birojs lēmumus pieņem vienprātīgi. Ja nevar panākt vienprātīgu lēmumu, Birojs nodod lietu lemšanai Valdē.

12.  Valdi pilnībā un atbilstīgi informē par Biroja darbībām un pieņemtajiem lēmumiem.

▼B

9. pants

Novērotāji

►M3  Valde ◄ var pēc apspriešanās ar Komisiju kā novērotājus uzaicināt pārstāvjus no valstīm, kas nav dalībvalstis, no Kopienas iestādēm un organizācijām un no starptautiskām organizācijām.

▼M3

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda Valdes priekšsēdētājam un direktoram ir iespēja kā novērotājiem piedalīties Valdes sanāksmēs.

▼B

10. pants

Ikgadējā darba programma — gada pārskats

 

Valde nosaka Aģentūras stratēģiskos mērķus. Valde jo īpaši pieņem budžetu, četru gadu darba programmu un gada programmu, balstoties uz projektu, ko pēc apspriešanās ar Komisijas dienestiem un Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju sagatavojis 11. pantā minētais direktors.

 ◄

Programmu var pielāgot gada laikā, izmantojot to pašu kārtību.

Programmu pieņem saskaņā ar iepriekšminēto kārtību, un tā veido daļu no četru gadu programmas.

▼M3 —————

▼M2

2.  Valde pieņem Aģentūras gada pārskatu un vēlākais līdz 15. jūnijam nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Revīzijas palātai, dalībvalstīm un Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevējai komitejai.

3.  Vienu reizi gadā Aģentūra budžeta lēmējinstitūcijai nosūta informāciju par novērtēšanas procedūru rezultātiem.

▼B

11. pants

Direktors

1.  Aģentūru vada direktors, ko ieceļ ►M3  Valde ◄ pēc Komisijas priekšlikuma uz piecu gadu laikposmu, kas ir atjaunojams.

▼M3

2.  Direktors ir oficiālais Aģentūras pārstāvis un ir atbildīgs par:

a) Valdes un Biroja pieņemto lēmumu un programmu atbilstīgu sagatavošanu un īstenošanu;

b) Aģentūras pārvaldību un ikdienas vadību;

c) 10. panta 2. punktā minētā pārskata sagatavošanu un publicēšanu;

d) paredzēto uzdevumu izpildi;

e) visiem personāla jautājumiem;

f) Valdes un Biroja sanāksmju sagatavošanu.

▼B

3.  Direktors par savām darbībām ziņo ►M3  Valdei ◄ .

12. pants

Budžets

1.  Tiek veidoti aprēķini par Aģentūras ieņēmumiem un izdevumiem katram finanšu gadam, kas atbilst kalendārajam gadam, un tie tiek iekļauti Aģentūras budžetā.

2.  Budžeta ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvarā.

3.  Aģentūras ieņēmumi, neierobežojot citus resursus, kas iegūti no maksājumiem par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem, sastāv no Kopienas subsīdijām, kas iekļautas Eiropas Kopienu vispārējā budžetā.

4.  Aģentūras izdevumi ietver, inter alia, personāla atalgojumu, administratīvās un infrastruktūras izmaksas, darbības izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar līgumiem, kuri noslēgti ar iestādēm vai struktūrām, īstenojot darba programmu.

▼M2

13. pants

Aprēķinu projekts — budžeta pieņemšana

1.  Katru gadu Valde, izmantojot direktora sagatavotu projektu, sagatavo Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmi nākamajam finanšu gadam. Šo tāmi, iekļaujot štatu saraksta projektu, Valde nosūta Komisijai ne vēlāk kā 31. martā.

2.  Komisija tāmi nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei (šeit turpmāk — “budžeta lēmējinstitūcija”) kopā ar provizorisko Eiropas Savienības kopbudžeta projektu.

3.  Pamatojoties uz šo tāmi, Komisija provizoriskajā Eiropas Savienības kopbudžeta projektā iekļauj budžeta pozīcijas, ko tā uzskata par nepieciešamām atbilstīgi štatu sarakstam, un dotācijas summu, kura piešķirama no kopbudžeta, un iesniedz to budžeta lēmējinstitūcijai saskaņā ar Līguma 272. pantu.

4.  Budžeta lēmējinstitūcija nosaka apropriācijas, kas pieejamas Aģentūras dotācijai.

Budžeta lēmējinstitūcija pieņem Aģentūras štatu sarakstu.

5.  Aģentūras budžetu apstiprina Valde. To uzskata par galīgi apstiprinātu pēc Eiropas Savienības kopbudžeta pieņemšanas. Attiecīgā gadījumā budžetu koriģē.

6.  Valde tiklīdz iespējams informē budžeta lēmējinstitūciju par visiem plānotajiem projektiem, kas finansiālā ziņā var būtiski ietekmēt tās budžeta finansējumu, jo īpaši projektiem, kuri saistīti ar īpašumu, piemēram, ēku īre vai pirkšana. Valde par šiem plāniem informē Komisiju.

Ja budžeta lēmējinstitūcijas filiāle ir informējusi, ka tā gatavojas sniegt atzinumu, tā nosūta atzinumu Valdei sešu nedēļu laikā kopš paziņojuma par projektu.

14. pants

Budžeta īstenošana

1.  Direktors īsteno Aģentūras budžetu.

2.  Vēlākais līdz katra nākamā finanšu gada 1. martam Aģentūras grāmatvedis Komisijas grāmatvedim iesniedz provizoriskus pārskatus kopā ar minētā finanšu gada ziņojumu par budžeta un finanšu vadību. Komisijas grāmatvedis apkopo iestāžu un decentralizēto organizāciju provizoriskos pārskatus saskaņā ar Finanšu regulas 128. pantu.

3.  Vēlākais līdz katra nākamā finanšu gada 31. martam Komisijas grāmatvedis Aģentūras provizoriskos pārskatus iesniedz Revīzijas palātai kopā ar minētā finanšu gada ziņojumu par budžeta un finanšu vadību. Ziņojumu par budžeta un finanšu vadību par attiecīgo finanšu gadu nosūta arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

4.  Saņemot Revīzijas palātas piezīmes par Aģentūras provizoriskajiem pārskatiem, saskaņā ar Finanšu regulas 129. pantu direktors uz savu atbildību sagatavo Aģentūras galīgo pārskatu un iesniedz to Valdei atzinuma sniegšanai.

5.  Valde sniedz atzinumu par Aģentūras galīgo pārskatu.

6.  Vēlākais līdz katra nākamā finanšu gada 1. jūlijam direktors nosūta galīgo pārskatu Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, pievienojot Valdes atzinumu.

7.  Galīgo pārskatu publicē.

8.  Direktors vēlākais līdz 30. septembrim iesniedz Revīzijas palātai atbildi par piezīmēm. Šo atbildi viņš nosūta arī Valdei.

9.  Direktors iesniedz Eiropas Parlamentam pēc tā pieprasījuma jebkādu informāciju, kas nepieciešama, lai netraucēti piemērotu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru par attiecīgo finanšu gadu, kā noteikts Finanšu regulas 146. panta 3. punktā.

10.  Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, kas pieņēmusi lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, līdz (N + 2) gada 30. aprīlim atbrīvo direktoru no atbildības par attiecīgā (N) gada budžeta izpildi.

15. pants

Finanšu noteikumi

Aģentūrai piemērojamos finanšu noteikumus pieņem Valde, konsultējoties ar Komisiju. Tiem jāatbilst Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulai (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kuras minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam ( 10 ), izņemot, ja tas īpaši nepieciešams Aģentūras darbībai un saņemot Komisijas iepriekšēju piekrišanu.

▼B

16. pants

Profesionālais noslēpums

►M3  Valdes ◄ locekļi, direktors, personāls un visas pārējās personas, kas piedalās Aģentūras darbībās, arī pēc amata pienākumu beigām nedrīkst izpaust tādu informāciju, uz ko attiecas pienākums ievērot dienesta noslēpumus.

17. pants

Valodu lietošanas kārtība

Uz Aģentūru attiecas Kopienas iestāžu valodu lietošanas kārtība.

18. pants

Tulkošanas pakalpojumi

Tulkošanas pakalpojumus, kas nepieciešami Aģentūras darbībai, nodrošina tulkošanas centrs Eiropas Savienības iestādēm, tiklīdz tas uzsācis darbību.

19. pants

Privilēģijas un neaizskaramība

Uz Aģentūru attiecas Protokols par Eiropas Kopienu privilēģijām un neaizskaramību.

20. pants

Personāls

1.  Aģentūras personāls ir pakļauts noteikumiem un regulām, kas piemērojamas Eiropas Kopienu amatpersonām un citiem ierēdņiem.

2.  Attiecībā uz savu personālu, Aģentūra izmanto tiesības, ko tai piešķīrusi iecēlēja iestāde.

3.   ►M3  Valde ◄ , vienojoties ar Komisiju, pieņem attiecīgos ieviešanas noteikumus.

21. pants

Atbildība

1.  Aģentūras atbildību par līgumsaistību izpildi reglamentē likums, ko piemēro attiecīgiem līgumiem.

Eiropas Kopienu Tiesas piekritībā ir pieņemt lēmumu, ievērojot šķīrējtiesas klauzulu, kas ietverta Aģentūras noslēgtajā līgumā.

2.  Ja pastāv tādas saistības, kas nav līgumsaistības, Aģentūra saskaņā ar vispārīgiem tiesību principiem, kas ir kopīgi visu dalībvalstu likumiem, atlīdzina visus zaudējumus, ko radījusi Aģentūra vai tās ierēdņi, pildot savus pienākumus.

Eiropas Kopienu Tiesas piekritībā ir strīdi, kas attiecas uz kompensācijām par visiem šādiem zaudējumiem.

3.  Ierēdņu personisko atbildību attiecībā uz Aģentūru reglamentē noteikumi, kas piemērojami Aģentūras personālam.

22. pants

Likumības pārbaude

Dalībvalstis, ►M3  Valdes ◄ locekļi un trešās personas, kas tieši un personīgi ir iesaistītas, var ziņot Komisijai par jebkuru Aģentūras darbību, neatkarīgi no tā, vai tā būtu plānota vai veikta, lai Komisija pārbaudītu šīs darbības likumību.

Komisijai informāciju nodod izskatīšanai piecpadsmit dienu laikā kopš dienas, kad attiecīgā puse uzzinājusi par attiecīgo darbību.

Komisija pieņem lēmumu viena mēneša laikā. Ja šajā laikā lēmums netiek pieņemts, lieta tiek uzskatīta par izbeigtu.

23. pants

Klauzula par pārskatīšanu

Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā, balstoties uz Komisijas ziņojumu, kam pievienots attiecīgais priekšlikums, Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu pārskata šo regulu un jebkuru jaunu Aģentūras uzdevumu, ja ir tāda vajadzība.

24. pants

Regulas stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Padomes un Komisijas paziņojums par ►C1  Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ◄ darbā atrašanās vietu.

Ja tiek pieņemta regula, kas izveido ►C1  Eiropas aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai ◄ darbā, Padome un Komisija piezīmē, ka:

 dalībvalstu valdību pārstāvji, kas tikās valstu vadītāju un valdības līmenī 1993. gada 29. oktobrī, par Eiropas Kopienu un Eiropola attiecīgu iestāžu un struktūrvienību atrašanās vietu nolēma, ka ►C1  Eiropas aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai ◄ darbā atrašanās vieta būs Spānijā, pilsētā, ko noteiks Spānijas valdība,

 Spānijas valdība noteica Bilbao kā Aģentūras atrašanās vietu.( 1 ) OV C 271, 16.10.1991., 3. lpp.

( 2 ) OV C 128, 9.5.1994.

( 3 ) OV C 169, 6.7.1992., 44. lpp.

( 4 ) OV C 28, 3.2.1988., 3. lpp.

( 5 ) OV C 28, 3.2.1988., 1. lpp.

( 6 ) OV C 323, 30.11.1993., 1. lpp.

( 7 ) OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

( 8 ) OV L 245, 29.9.2003., 38. lpp.

( 9 ) OV C 218, 13.9.2003., 1. lpp.

( 10 ) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp. ar iespiedkļūdas labojumu OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp.