1993L0119 — LV — 01.01.2013 — 003.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES DIREKTĪVA 93/119/EK

(1993. gada 22. decembris)

par dzīvnieku aizsardzību kaušanas vai nonāvēšanas laikā

(OV L 340, 31.12.1993, p.21)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

PADOMES REGULA (EK) Nr. 806/2003 (2003. gada 14. aprīlis),

  L 122

1

16.5.2003

►M2

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1/2005 (2004. gada 22. decembris),

  L 3

1

5.1.2005

►M3

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1099/2009 (2009. gada 24. septembris)

  L 303

1

18.11.2009
▼B

PADOMES DIREKTĪVA 93/119/EK

(1993. gada 22. decembris)

par dzīvnieku aizsardzību kaušanas vai nonāvēšanas laikā

▼M3 —————

▼B
A PIELIKUMS

PRASĪBAS DZĪVNIEKU PĀRVIETOŠANAI UN PIRMSKAUŠANAS NOŠĶIRŠANAI LOPKAUTUVĒS

I.   Vispārīgas prasības

1.

Visās lopkautuvēs, kas uzsāk darbu pēc 1994. gada 30. jūnija, jābūt pieejamai piemērotai aparatūrai un iekārtām, lai varētu veikt dzīvnieku izkraušanu no transporta līdzekļiem, un visām esošajām lopkautuvēm jāatbilst šīm prasībām līdz 1996. gada 1. janvārim.

▼M3 —————

▼B

II.   Prasības attiecībā uz dzīvniekiem, kas atvesti savādāk kā konteineros

1.

Ja lopkautuvēs ir aparatūra dzīvnieku izkraušanai, tai jābūt ar neslīdoša materiāla grīdu un vajadzības gadījumā jābūt apgādātai ar drošības līdzekļiem sānu malās. Gan taisnām, gan slīpām pārejām jābūt ar apmalēm, margām vai kādiem citiem drošības līdzekļiem, lai dzīvnieki nevarētu no pārejām nokrist. Uzejām vai noejām jābūt ar iespējami mazāku slīpumu.

▼M3 —————

▼M2

3.

►M3  ————— ◄ Gaiteņiem jābūt izveidotiem tā, lai pēc iespējas samazinātu dzīvnieku savainošanās iespēju, un to izvietojumam — tādam, kas ļautu izmantot dzīvnieku bara instinktus. ►M3  ————— ◄

▼M3 —————

▼B

6.

Neskarot izņēmumus, kas pieļauti, ievērojot Direktīvas 64/433/EEK 4. un 13. pantu, lopkautuvēs jābūt pietiekamam daudzumam aploku vai aizgaldu pienācīgai pirms kaušanas nošķiramo dzīvnieku izmitināšanai, aizsargājot tos no nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

7.

Papildus atbilstībai jau spēkā esošo Kopienas noteikumu prasībām, pirmskaušanas aizgaldos jābūt:

 grīdām, kas maksimāli samazina paslīdēšanas draudus un kuru materiāls nevar dzīvniekus savainot,

 pienācīgai gaisa apmaiņai, ņemot vērā temperatūras un mitruma galējās iespējamās vērtības. Ja prasīts nodrošināt automātiskas ventilācijas iekārtas, jāparedz arī avārijas sistēma, kas darbotos ārkārtas situācijās pamatsistēmas bojājumu gadījumā,

 mākslīgajam apgaismojumam, kas ir pietiekošs, lai jebkurā laikā pārbaudītu jebkuru dzīvnieku; vajadzības gadījumā jābūt pieejamam atbilstošam papildapgaismojumam,

 vajadzības gadījumā, piederumiem dzīvnieku sapīšanai,

 vajadzības gadījumā, pietiekamam daudzumam pakaišu visiem tiem dzīvniekiem, kas pirmskaušanas aizgaldos paliek pa nakti.

8.

Ja papildus augšminētajiem pirmskaušanas aizgaldiem lopkautuvē ir arī āra pirmskaušanas aploki, kuros trūkst dabiska aizsega vai noēnojuma, tad tajos jānodrošina atbilstoša aizsardzība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Āra aplokus jāuztur tādā kārtībā, kas nodrošinātu, ka dzīvnieki netiek pakļauti fizikāla, ķīmiska vai cita rakstura draudiem veselībai.

9.

Dzīvniekiem, kurus tūliņ pēc atvešanas neved uz kaušanas vietu, jebkurā laikā jābūt pieejamam dzeramajam ūdenim, ko padod piemērotās iekārtās. ►M3  ————— ◄

▼M3 —————

▼B
C PIELIKUMS

DZĪVNIEKU, KAS NAV KAŽOKZVĒRI, APDULLINĀŠANA VAI NONĀVĒŠANA

▼M3 —————

▼B

II.   ĪPAŠAS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ APDULLINĀŠANU

▼M3 —————

▼B

3.   Elektronarkoze

A.   Elektrodi

▼M3 —————

▼B

2.

Ja dzīvniekus apdullina pa vienam, tad šim nolūkam pielietotajam aparātam:

a) jāietver ierīce, kas mēra elektriskās strāvas pilno pretestību un atslēdz aparātu, ja netiek sasniegta noteikta minimālā elektriskās strāvas plūsma;

b) jāietver skaņas vai vizuāla signāla devējs, kas rāda, cik ilgu strāvas impulsu dzīvnieks ir saņēmis;

c) jābūt pievienotam ierīcei, kas nolasa spriegumu un strāvas stiprumu un ir novietota tā, lai šīs vērtības būtu skaidri nolasāmas aparāta lietotājam.

B.   Apdullināšana ūdens peldē

1.

Ja mājputnu apdullināšanai tiek izmantota ūdens pelde, tad ūdens līmenim jābūt regulējamam, lai nodrošinātu, ka putna galva ir saskarē ar ūdeni.

▼M3 —————

▼B

2.

Ja mājputnus ūdens peldē apdullina grupās, tad strāvas spriegumam visu laiku jābūt pietiekamam, lai radītu tik stipru elektrisko strāvu, kas nodrošina, ka apdullināti tiek visi grupas putni.

▼M3 —————

▼B

4.

Ūdens peldes vannām jābūt kaujamo putnu veidam atbilstošā lielumā un dziļumā, un pie ieejas tās nedrīkst pārplūst. Ūdenī iegremdētajam elektrodam jābūt garākam par pašu vannu.

▼M3 —————

▼B

4.   Ar oglekļa dioksīdu

▼M3 —————

▼B

2.

Gāzes kamerai, kurā notiek cūku apdullināšana ar oglekļa dioksīdu, un aparatūrai, ko izmanto cūku izvešanā caur kameru, jābūt projektētai, būvētai un uzturētai tā, lai cūkas nevarētu savainoties vai saspiest krūšukurvi un lai tās līdz pat samaņas zaudēšanai varētu palikt stāvus. Šai aparatūrai un gāzes kamerai jābūt pienācīgi apgaismotām, lai cūkas varētu redzēt viena otru vai tuvāko apkārtni.

3.

Kamerai jābūt aprīkotai ar ierīcēm, kas mēra gāzes koncentrāciju noteiktā kameras vietā, kur tā ir vislielākā, un dod skaidri redzamu un dzirdamu brīdinājuma signālu, ja oglekļa dioksīda koncentrācija ir zemāka par vajadzīgo.

▼M3 —————