1991L0226 — LV — 01.11.2014 — 005.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES DIREKTĪVA

(1991. gada 27. marts)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm

(91/226/EEK)

(OV L 103, 23.4.1991, p.5)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 661/2009 (2009. gada 13. jūlijs)

L 200

1

31.7.2009