1985R3703 — LV — 27.11.1989 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EEK) Nr. 3703/85

(1985. gada 23. decembris),

kas izklāsta sīki izstrādātus noteikumus kopējo tirdzniecības standartu piemērošanai noteiktiem svaigu un atdzesētu zivju veidiem

(OV L 351, 28.12.1985, p.63)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (EEK) Nr. 3506/89 (1989. gada 23. novembris),

  L 342

11

24.11.1989
▼B

KOMISIJAS REGULA (EEK) Nr. 3703/85

(1985. gada 23. decembris),

kas izklāsta sīki izstrādātus noteikumus kopējo tirdzniecības standartu piemērošanai noteiktiem svaigu un atdzesētu zivju veidiemEIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanu,

ņemot vērā Padomes 1981. gada 29. decembra Regulu (EEK) Nr. 3796/81 par zivsaimniecības produktu tirgus kopēju organizāciju ( 1 ), ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti ar Aktu par Spānijas un Portugāles iestāšanos, un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 19. janvāra Regulu (EEK) Nr. 103/76, kas nosaka kopējos tirdzniecības standartus noteiktiem svaigu un atdzesētu zivju veidiem ( 2 ), ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 3396/85 ( 3 ), un jo īpaši tās 6., 8. un 8.a pantu,

tā kā pieredze rāda, ka vajag izskaidrot atsevišķus noteikumus par kopējo tirdzniecības standartu piemērošanu, kas izklāstīti Regulā (EEK) Nr. 103/76, lai nodrošinātu, ka šie standarti tiek vienveidīgāk piemēroti dalībvalstīs;

tā kā siļķu un skumbriju šķirošanu, novērtējot paraugus, kā paredzēts Regulas (EEK) Nr. 103/76 8a. pantā, ir jāveic tā, lai nodrošinātu atbilstību Kopienas standartiem attiecībā uz šīm sugām; tā kā, lai nodrošinātu, ka šķirošanas rezultātu, kas iegūti, novērtējot paraugus, attiecināšana uz visām attiecīgajām partijām ir ataisnojama, ir jānosaka ņemamo paraugu skaits, katra parauga svars vai tilpums, kā arī tirgū laižamo partiju šķirošanas un svara pārbaudes metodes, ņemot vērā tos dažādos veidus, kādos produkti tiek piedāvāti pārdošanai;

tā kā, lai palīdzētu uzlabot to zivju kvalitāti, kas šķirotas saskaņā ar paraugu ņemšanas metodi, un lai novērstu tādu zivju tirdzniecību, kas nav pietiekami svaigas, ieinteresētajām dalībvalstīm ir jāievieš kontroles pasākumi, ieskaitot uzglabāšanas iekārtu inspekciju uz kuģiem, kas izkrauj attiecīgās zivis;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zivsaimniecības produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Šī regula izklāsta sīki izstrādātus noteikumus atbilstības kopējiem tirdzniecības standartiem kontrolei, kas izklāstīti Regulā (EEK) Nr. 103/76 par noteiktu sugu šķirošanu un svēršanu.

2. pants

Regulas (EEK) Nr. 103/76 7. panta 1. punkta un 8. panta 3. punkta nozīmē partiju uzskata par vienveidīgu, ja ne vairāk par 10 % no partijas kopējā daudzuma ietilpst tajā svaiguma vai izmēra kategorijā, kas ir tieši zem un/vai virs attiecīgajai partijai vai kastei noteikto.

3. pants

Kad tiek šķirots attiecīgais produkts, kas izkrauts no kuģa, partiju kopējais daudzums, ko uzskata par mazām partijām Regulas (EEK) Nr. 103/76 7. panta 1. punkta un 8. panta 3. punkta nozīmē, nedrīkst pārsniegt attiecīgā produkta 100 kg, ko izkrauj no kuģa un paredz laist tirgū konkrētai pārdošanai. Tomēr dalībvalsts kompetentās iestādes ir tiesīgas noteikt daudzumu, kas ir mazāks par 100 kg, ja to prasa konkrēti ražošanas un tirdzniecības apstākļi.

4. pants

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka produkta šķiru, kas ir noteikta saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 103/76, nemaina tad, kad produkts pirmoreiz tiek piedāvāts pārdošanai, ja vien tas nenotiek kompetento iestāžu uzraudzībā.

5. pants

Lai nodrošinātu, ka standartizēto kastu saturs būtu tāds pats kā paredzētais, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 103/76 8. panta 4. punktā, vismaz viena kaste no katrām 100 kastēm ir jānosver, neierobežojot stingrākus valsts noteikumus vai tirdzniecības noteikumus, ko piemēro dalībvalstīs. Tīrsvars var mainīties, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 103/76 8. panta 5. punktā, līdz 5 % virs vai zem noteiktā vai paredzētā svara, ievērojot stingrākus valsts noteikumus komerctiesību jautājumos.

▼M1

6. pants

Regulas (EEK) Nr. 103/76 7. un 8. pantā minētā lieluma kategorija un svaiguma pakāpe tiek šķirota un norādīta, nosakot pietiekamu laika posmu līdz brīdim, kad produkts tiek pirmo reizi piedāvāts pārdošanā, lai sekmētu Regulas (EEK) Nr. 3796/81 4. pantā minēto apskati.

7. pants

1.  Regulas II pielikumā uzskaitīto sugu šķirošana pa dažādām svaiguma un lieluma kategorijām, par pamatu ņemot paraugu atlases sistēmu, kā paredzēts Regulas (EEK) Nr. 103/76 9. pantā, notiek atbilstīgi turpmākajos punktos un 8. pantā izklāstītajai kārtībai.

2.  Paraugus ņem tā, lai tie būtu raksturīgi dotajai partijai, ievērojot tirdzniecības praksi, ko šajā jautājumā piemēro dalībvalstīs. Paraugus ņem regulāri, atkarībā no to svara un no kopējā pārdošanai piedāvātā daudzuma.

3.  Paraugus no pārdošanai piedāvātā daudzuma ņem šādi, ar noteikumu, ka to svars ir ne mazāks par 0,08 % no jebkura daudzuma, kas pārsniedz 100 tonnu:Pārdošanai piedāvātais daudzums

(tonnās)

Minimālais svars, no kura ņem paraugus

(kg)

Līdz 5:

8

5 vai vairāk, bet mazāk par 15

20

15 vai vairāk, bet mazāk par 40

40

40 vai vairāk, bet mazāk par 60

60

60 vai vairāk, bet mazāk par 80

80

80 vai vairāk, bet mazāk par 100

100

100 vai vairāk

120

4.  Ja izkraušanu krastā veic kuģis, kas aprīkots ar zivju tvertnēm, paraugus ņem no katras tvertnes, ievērojot iepriekš minētos noteikumus.

8. pants

1.  Katrā paraugā visas zivis šķiro saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 103/76. Svaigumu nosaka atbilstīgi šīs regulas A pielikuma I punktā minētajiem kritērijiem.

Pārdošanai paredzētos daudzumus sašķiro tādās pašās kategorijās kā daudzumus, kurus iegūst, sašķirojot atlasītās zivis, ar noteikumu, ka attiecīgo daudzumu vizuālā apskate nerada nekādas šaubas par to, vai šis paraugs ir tipisks.

Ir pieļaujamas 2. pantā minētās lieluma un svaiguma izmaiņas.

2.  Ja paraugs norāda, ka:

a) pārbaudīto zivju īpatsvars, kas atbilst vairāk nekā 10 % no atlasītā daudzuma, pieskaitāms B kategorijai, minimālajam svaram, no kura ņem paraugu, jābūt vismaz divreiz lielākam nekā svaram, kurš norādīts 7. panta 3. punktā. Atbilstīgu zivju skaitu pārbauda saskaņā ar svaiguma kritērijiem, kas norādīti Regulas (EEK) Nr. 103/76 A pielikuma II punktā. Attiecīgos daudzumus var sašķirot kategorijā, kas ir augstāka par B kategoriju, ja visu otrā parauga zivju kvalitāte ir labāka nekā B kategorijai pieskaitāmā kvalitāte;

b) pārbaudīto zivju īpatsvars neatbilst realizēšanai lietošanai pārtikā paredzētajām prasībām, attiecīgos daudzumus nedrīkst izmantot šim mērķim, ja vien saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 103/76 6., 7. un 8. pantu šķirošana nenorāda uz to, ka šeit minēto daudzumu var realizēt lietošanai pārtikā;

c) daži daudzumi nav viendabīgi svaiguma un lieluma ziņā, par papildus atlasāmo paraugu svaru lemj Regulas (EEK) Nr. 103/76 11. pantā minētie eksperti.

3.  Ja zivju vizuālajā apskatē redzams, ka tās uz kuģa klāja nav uzglabātas atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 103/76 6. panta 6. punktā minētajam, tad piemēro šā panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto novērtējuma metodi.

9. pants

Dalībvalstis regulāru pārbaužu veidā nodrošina to, ka Regula (EEK) Nr. 103/76 tiek ievērota produktiem, kas sašķiroti atbilstīgi paraugu atlases procedūrai.

10. pants

▼B

1.  Lai pārliecinātos par pārdošanai paredzētā un izkrautā daudzuma svaru, nosver saņemtās vienības vai transporta līdzekli, kurā šie daudzumi iekrauti.

Ja šādu svēršanu nevar veikt, tad izkrautā daudzuma svaru aprēķina, saskaitot standartizēto kastu, kurās attiecīgos daudzumus izkrauj, saturu.

2.  Ja attiecīgos daudzumus nodod publiskai izsolei standartizētās kastēs, lai laistu tirgū konkrētai pārdošanai, svēršanu veic saskaņā ar 5. pantu.

3.  Tādu daudzumu svaru, ko pārkrauj uz kāda kuģa klāja, aprēķina, piemērojot I pielikumā parādītos koeficientus:

 no vienas puses, to lomu tilpumam, ko nozvejojis katrs kuģis, vai arī katras tvertnes saturam, izmērot to ar attiecīgajiem tehniskajiem līdzekļiem,

 no otras puses, tam daudzumam, ko pārkrauj uz apstrādi veicošā kuģa, šo daudzumu mērot kravas saņēmējam ar saviem līdzekļiem, ko apstiprinājusi iestāde, kas attiecīgajā dalībvalstī atbild par svariem un mēriem.

▼M1

11. pants

▼B

Paraugu ņemšanas sistēmas ietvaros dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu jo īpaši:

 ka visiem kuģiem ir atbilstīgās iekārtas un lai tie izmantotu šīs iekārtas, lai saglabātu attiecīgo produktu kvalitāti saskaņā ar kritērijiem, kas izklāstīti Regulā Nr. 103/76,

 ka uz kuģiem, kas ir aprīkoti ar zivju tvertnēm, tvertnes ir pienācīgi iztīrītas, lai temperatūra tvertnēs ir piemērota zivju uzglabāšanai un, lai šo temperatūru varētu reģistrēt,

 ka visi daudzumi, kas laisti tirgū, ir reģistrēti, klasificējot pēc svaiguma un izmēra kategorijas. ►M1  10. pants ◄ 1. punktā minētajā gadījumā reģistrāciju veic, balstoties uz pamatojuma dokumentiem, ko parakstījis attiecīgā kuģa kapteinis un pircējs, un gadījumā, kas minēts ►M1  10. pants ◄ 3. punktā, pamatojoties uz dokumentiem, kurus parakstījuši attiecīgo kuģu kapteiņi.

▼M1

12. pants

▼B

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
▼M1

I PIELIKUMS

▼BSugas

Izmērs (1)

Tilpums

m3

Koeficienti

Siļķes

1

2

3

right accolade

1

0,86

Skumbrijas

1

2

3

right accolade

1

0,8

(1)   Izmēra kategorijas ir tās, kas noteiktas atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 3796/81 2. pantam.

▼M1
II PIELIKUMS

1.

Clupea harengus sugas siļķes.

2.

Sardina pilchardus sugas sardīnes.

3.

Scomber scombrus sugas skumbrijas.

4.

Scomber japonicus sugas skumbrijas.

5.

Stavridas (Trachurus spp.).

6.

Anšovi (Engraulis spp.).

7.

Maena smaris sugas smarīdas.( 1 ) OV L 379, 31.12.1981., 1. lpp.

( 2 ) OV L 20, 28.1.1976., 29. lpp.

( 3 ) OV L 322, 3.12.1985., 1. lpp.