01978A1024(01) — LV — 17.03.1981 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KONVENCIJA PAR TURPMĀKO DAUDZPUSĒJO SADARBĪBU ZVEJNIECĪBAS JOMĀ ATLANTIJAS OKEĀNA ZIEMEĻRIETUMU DAĻĀ

(OV L 378, 30.12.1978., 2. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 654/81 (1981. gada 10. marts),

  L 69

1

14.3.1981


Labots ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 193, 16.7.1981, lpp 37  (3179/1978)
▼B

KONVENCIJA PAR TURPMĀKO DAUDZPUSĒJO SADARBĪBU ZVEJNIECĪBAS JOMĀ ATLANTIJAS OKEĀNA ZIEMEĻRIETUMU DAĻĀLĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

Ievērojot to, ka Atlantijas okeāna ziemeļrietumu piekrastes valstis, saskaņā ar attiecīgajiem starptautisko tiesību aktu principiem, ir paplašinājušas to jurisdikciju pār dzīvajiem resursiem blakus ūdeņos līdz 200 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas, no kuras tiek mērīta jūras teritorija, un šo platību izmantošana pētniecības, izmantošanas, saglabāšanas un apsaimniekošanas nolūkā ir to suverēnās tiesības,

ņemot vērā Trešās Apvienoto Nāciju Organizācijas Konferences par jūras tiesībām darbu zvejniecības jomā,

vēloties sekmēt Atlantijas okeāna ziemeļrietumu reģiona zvejniecības resursu saglabāšanu un vislabvēlīgāko izmantošanu atbilstoši piekrastes valstu paplašinātajai jurisdikcijai zvejniecības jomā, un attiecīgi veicināt starptautisko sadarbību un apspriešanos par šiem resursiem,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.1. pants

1.  Teritorija, uz kuru attiecas šī konvencija, turpmāk tekstā “Konvencijas teritorija” ietver Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļas ūdeņus uz ziemeļiem no 35° 00' ziemeļu platuma un uz rietumiem no līnijas, kas turpinās uz ziemeļiem kā 35° 00' ziemeļu platums un 42° 00' rietumu garums lidz 59° 00' ziemeļu garumam no turienes uz rietumiem līdz 44° 00' rietumu garumam un tālāk uz ziemeļiem līdz Grenlandes krastiem, kā arī Labradora straumes, Deivisa šauruma un Bafina jūras ūdeņi uz dienvidiem no 78° 10' ziemeļu platuma.

2.  “Pārvaldes teritorija” šīs konvencijas izpratnē ir konvencijas teritorijas daļa, kas atrodas aiz teritorijām, uz kurām attiecas piekrastes valstu zvejniecības jurisdikcija.

3.  “Piekrastes teritorija” šīs konvencijas izpratnē ir līgumslēdzēja puse, kas realizē savu jurisdikciju zvejniecības jomā ūdeņos, kuri veido konvencijas teritoriju.

4.  Šī konvencija attiecas uz visiem zvejniecības resursiem konvencijas teritorijā, izņemot sekojošos: lasis, tunzivs un marlīne, vaļveidīgo kārtas krājumi, kurus apsaimnieko Starptautiskā vaļu medību komisija vai kāda cita tiesību pārņēmēja organizācija, un kontinentālā šelfa nometnieku sugas, t. i., organismi, kuri viņu izmantošanas stadijā atrodas vai nu nekustīgi jūras dibenā vai zem tā, vai arī nevar pārvietoties citādi kā pastāvīgā kontaktā ar jūras dibenu vai grunti.

5.  Šī konvencija nav domāta, lai ietekmētu vai mazinātu kādas līgumslēdzējas puses stāvokli vai prasības attiecībā uz iekšējiem ūdeņiem un teritoriālo jūru vai kādas puses jurisdikcijas ierobežojumus vai apjomu zvejniecības jomā, vai ietekmētu vai mazinātu kādas līgumslēdzējas puses uzskatus vai stāvokli jūras tiesībās.

II pants

1.  Līgumslēdzējas puses piekrīt izveidot un uzturēt starptautisku organizāciju, kuras uzdevums būtu, apspriežoties un sadarbojoties, veicināt konvencijas teritorijas zvejniecības resursu vislabvēlīgāko izmantošanu, racionālu apsaimniekošanu un saglabāšanu. Šo organizāciju apzīmēs kā Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļas zvejniecības organizācija, turpmāk tekstā “Organizācija”, un tā pildīs šajā konvencijā noteiktās funkcijas.

2.  Organizācija sastāv no:

a) 

Galvenās padomes;

b) 

Zinātniskās padomes;

c) 

Zvejniecības komisijas;

d) 

sekretariāta.

3.  Organizācija ir juridiska persona un, attiecībās ar citām starptautiskām organizācijām un līgumslēdzēju pušu teritorijā, tai ir tāda juridiskā rīcībspēja, kāda vajadzīga, lai veiktu tās funkcijas un sasniegtu tās mērķus. Organizācijas un tās amatpersonu neaizskaramību un privilēģijas līgumslēdzēju pušu teritorijā nosaka Organizācija un attiecīgās līgumslēdzējas puses savstarpēji vienojoties.

4.  Organizācijas valdības mītne ir Dartmutā, Jaunskotijā, Kanādā vai kādā citā Galvenās padomes nolemtā vietā.

III pants

Galvenās padomes funkcijas ir:

a) 

uzraudzīt un koordinēt Organizācijas organizatoriskos, administratīvos, finansiālos un citus iekšējās kārtības jautājumus, tajā skaitā attiecības starp tās struktūrvienībām;

b) 

koordinēt Organizācijas ārējās attiecības;

c) 

pārskatīt un noteikt Zvejniecības komisijas dalību saskaņā ar XIII pantu;

d) 

izmantot citas iestādes, kā noteikts šajā konvencijā.

IV pants

1.  Katra līgumslēdzēja puse ir Galvenās padomes dalībniece un nozīmē Padomei ne vairāk kā trīs pārstāvjus, kurus katrā sanāksmē var pavadīt vietnieki, eksperti un padomdevēji.

2.  Galvenā padome ievēl savu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, kuru amata termiņš ir divi gadi un viņus var atkārtoti ievēlēt, bet ne vairāk kā uz četriem gadiem pēc kārtas. Priekšsēdētājs pārstāv līgumslēdzēju pusi, kura ir Zvejniecības komisijas dalībniece, un priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks pārstāv dažādas līgumslēdzējas puses.

3.  Priekšsēdētājs ir Organizācijas prezidents un ir tās galvenais pārstāvis.

4.  Galvenās padomes priekšsēdētājs sasauc regulāras, ikgadējas Organizācijas sapulces Galvenās padomes noteiktā vietā, parasti Ziemeļamerikā.

5.  Jebkādas citas Galvenās padomes sanāksmes, izņemot ikgadējās, priekšsēdētājs var sasaukt paša noteiktā laikā un vietā, pēc līgumslēdzēju pušu lūguma, vienojoties ar pārējām līgumslēdzējām pusēm.

6.  Galvenā padome var izveidot tādas komitejas un apakškomitejas, kādas uzskata par vajadzīgām tās pienākumu un funkciju veikšanai.

V pants

1.  Katrai līgumslēdzējai pusei ir viena balss Galvenās padomes sēdēs.

2.  Ja nav noteikts citādi, Galvenā padome lēmumus pieņem ar klātesošo līgumslēdzēju pušu balsu vairākumu, nododot pozitīvās un negatīvās balsis un nodrošinot to, ka balsošana notiek tikai tādā gadījumā, ja ir kvorums no vismaz divām trešdaļām līgumslēdzēju pušu.

3.  Galvenā padome pieņem un groza, ja vajadzīgs, noteikumus tās sanāksmju vadīšanai un funkciju veikšanai.

4.  Galvenā padome iesniedz līgumslēdzējām pusēm ikgadēju atskaiti par Organizācijas aktivitātēm.

VI pants

1.  Zinātniskās padomes funkcijas ir:

a) 

nodrošināt vietu līgumslēdzēju pušu apspriešanām un sadarbībai zinātniskās informācijas un viedokļu izpētē, novērtējumā un apmaiņā attiecībā uz zvejniecību konvencijas teritorijā, tajā skaitā, zvejniecību ietekmējošos apkārtējās vides un ekoloģiskos faktorus, un veicināt un sekmēt līgumslēdzēju pušu sadarbību zinātniskajā izpētē, lai aizpildītu robus attiecībā uz šiem jautājumiem;

b) 

sastādīt un uzturēt statistiku un dokumentāciju un publicēt un izplatīt ziņojumus, informāciju un materiālus, kas attiecas uz zvejniecību konvencijas teritorijā, tajā skaitā par apkārtējās vides un ekoloģiskajiem faktoriem, kas ietekmē šo zvejniecību;

c) 

sniegt piekrastes valstīm zinātniskas konsultācijas, ja tas vajadzīgs saskaņā ar 7. pantu;

d) 

sniegt zinātniskas konsultācijas Zvejniecības komisijai, saskaņā ar 8. pantu vai pēc pašas iniciatīvas, kā noteikusi komisija.

2.  Zinātniskas padomes funkcijas, ja vajadzīgs, var veikt sadarbībā ar citām sabiedriskām vai privātām organizācijām, kas darbojas līdzīgās jomās.

3.  Līgumslēdzējas puses piegādā Zinātniskajai padomei visu pieejamo statistisko un zinātnisko informāciju, ko tā pieprasa saskaņā ar šo pantu.

VII pants

1.  Zinātniskā padome, pēc piekrastes valsts lūguma, izskata un ziņo par visiem jautājumiem, kas attiecas uz zvejniecības resursu apsaimniekošanas un saglabāšanas zinātniskajiem pamatiem piekrastes valstu zvejniecības jurisdikcijas ūdeņos konvencijas teritorijā.

2.  Piekrastes valsts, apspriežoties ar Zinātnisko padomi, nosaka kompetenci Padomei iesniegto jautājumu izskatīšanai saskaņā ar 1. punktu. Kompetence sevī ietver sekojošo, kopā ar citiem jautājumiem, ko uzskata par vajadzīgiem:

a) 

pārskatu par attiecīgo jautājumu, tajā skaitā aplūkojamās zvejniecības un teritorijas aprakstu;

b) 

gadījumos, kad tiek lūgta zinātniskā izpēte un prognozes, jāņem vērā visu ietekmējošo faktoru vai pieņēmumu apraksts;

c) 

vajadzības gadījumā sniedz jebkuru piekrastes valstu mērķu sasniegšanas aprakstu un specifisku padomu vai izvēles diapazona norādes.

VIII pants

Zinātniskā padome izskata un ziņo par visiem jautājumiem, kurus tai iesniedz Zvejniecības komisija un kuri attiecas uz zvejniecības resursu apsaimniekošanas un saglabāšanas zinātniskajiem pamatiem pārvaldes teritorijā, un ņem vērā Zvejniecības komisijas noteikto kompetenci šajā jautājumā.

IX pants

1.  Katra līgumslēdzēja puse ir Zinātniskās padomes dalībniece un nozīmē Padomei tās pārstāvi, kuru katrā sanāksmē var pavadīt vietnieki, eksperti un padomdevēji.

2.  Zinātniskā padome ievēlē savu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, kuru amata termiņš ir divi gadi un kurus var atkārtoti ievēlēt, bet ne vairāk kā uz četriem gadiem pēc kārtas. Priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks pārstāv dažādas līgumslēdzējas puses.

3.  Jebkādas citas Zinātniskās padomes sanāksmes, izņemot ikgadējās, kuras sasauc saskaņā ar 4. pantu, priekšsēdētājs var sasaukt paša noteiktā laikā un vietā, pēc piekrastes valstu lūguma vai līgumslēdzēju pušu lūguma, vienojoties ar pārējām līgumslēdzējām pusēm.

4.  Zinātniskā padome var izveidot tādas komitejas un apakškomitejas, kādas uzskata par vajadzīgām tās pienākumu un funkciju veikšanai.

X pants

1.  Zinātniskās padomes sniegtos zinātniskos padomus, saskaņā ar šo konvenciju, nosaka vienojoties. Gadījumos, kad vienprātību nevar sasniegt, Padome savā ziņojumā izklāsta visus uzskatus, kas izvirzīti attiecībā uz izskatāmo jautājumu.

2.  Zinātniskās padomes lēmumus attiecībā uz amatpersonu ievēlēšanu, noteikumu pieņemšanu un grozījumu izdarīšanu un citiem tās darba organizatoriskas dabas jautājumiem pieņem ar visu klātesošo līgumslēdzēju pušu balsu vairākumu, sadalot pozitīvās un negatīvas balsis, un šim nolūkam katrai līgumslēdzējai pusei ir viena balss. Balsošana notiek tikai tādā gadījumā, ja ir kvorums no vismaz divām trešdaļām līgumslēdzēju pušu.

3.  Zinātniskā padome pieņem un groza, ja vajadzīgs, noteikumus tās sanāksmju vadīšanai un funkciju veikšanai.

XI pants

1.  Zvejniecības komisija, turpmāk tekstā “Komisija”, atbild par zvejniecības resursu apsaimniekošanu un saglabāšanu pārvaldes teritorijā saskaņā ar šā panta noteikumiem.

2.  Komisija var pieņemt priekšlikumus sadarbībai ar līgumslēdzējām pusēm, lai panāktu vislabvēlīgāko pārvaldes teritorijas zvejniecības resursu izmantošanu. Izskatot šādus priekšlikumus, Komisija ņem vērā visu attiecīgo informāciju vai Zinātniskās padomes sniegtos ieteikumus.

3.  Veicot savas funkcijas saskaņā ar 2. pantu, Komisija gādā par saskaņu starp:

a) 

priekšlikumiem, kuri attiecas uz dzimtām vai dzimtu grupām, kas sastopamas pārvaldes teritorijā un piekrastes valsts zvejniecības jurisdikcijas teritorijā, vai priekšlikumiem, kuri ietekmētu dzimtas vai dzimtu grupas sugu savstarpējās attiecības, kas daļēji vai pilnībā rodas piekrastes valsts zvejniecības jurisdikcijā;

b) 

piekrastes valstu veiktajiem pasākumiem vai lēmumiem dzimtas vai dzimtu grupas apsaimniekošanai un saglabāšanai attiecībā uz zvejošanas aktivitāšu veikšanu tās zvejniecības jurisdikcijas teritorijā.

Attiecīgā piekrastes valsts un Komisija sekmē šādu priekšlikumu, pasākumu un lēmumu saskaņošanu. Katra piekrastes valsts informē Komisiju par tās pasākumiem un lēmumiem saskaņā ar šo pantu.

4.  Komisija pieņemtajos priekšlikumos loma norobežošanai pārvaldes teritorijā ņem vērā to Komisijas locekļu intereses, kuru kuģi tradicionāli ir zvejojuši šajā teritorijā, un, norobežojot Lielo sēkli un Flāmu raga lomus, Komisijas locekļi īpaši apsver līgumslēdzējas puses, kuru piekrastes iedzīvotāji ir tieši atkarīgi no šo dzimtu zvejošanas šajās zvejas vietās un kas ir pielikušas lielas pūles šo dzimtu saglabāšanas starptautiskās aktivitātēs, jo īpaši, nodrošinot šo krastu starptautisko vienotās zvejniecības uzraudzības un izpētes izpildi.

5.  Komisija var pieņemt priekšlikumus starptautiskiem kontroles un realizēšanas pasākumiem pārvaldes teritorijā, lai sekmētu konvencijas piemērošanu un spēkā esošos pasākumus šajā teritorijā.

6.  Katru Komisijas pieņemto priekšlikumu izpildsekretārs nosūta visām līgumslēdzējām pusēm, precizējot nosūtīšanas datumu saskaņā ar 12. panta 1. punktu.

7.  Katrs Komisijas lēmums, kurš pieņemts saskaņā ar 12. panta noteikumiem, ir saistošs visām līgumslēdzējām pusēm un stājas spēkā Komisijas noteiktajā datumā.

8.  Komisija var adresēt Zinātniskajai padomei jebkuru jautājumu, kas attiecas uz zvejniecības resursu apsaimniekošanu un saglabāšanu pārvaldes teritorijā, un noteikt kompetenci šā jautājuma izskatīšanai.

9.  Komisija var vērst jebkura vai visu Komisijas locekļu uzmanību jebkuram jautājumam, kurš ir saistīts ar šīs konvencijas mērķiem un nolūkiem pārvaldes teritorijā.

XII pants

1.  Ja kāds Komisijas loceklis iesniedz izpildsekretāram iebildumus pret priekšlikumu 60 dienu laikā pēc izpildsekretāra paziņojumā par priekšlikuma nosūtīšanu minētā datuma, priekšlikums nav saistošs, kamēr nav pagājušas 40 dienas kopš paziņojuma par iebildumu nosūtīšanas līgumslēdzējām pusēm. Sakarā ar to pārējie Komisijas locekļi var līdzīgi iebilst papildus 40 dienu perioda laikā vai 30 dienu laikā pēc datuma, kurā līgumslēdzējām pusēm nosūtīts paziņojums par iebildumiem, kuri iesniegti šo 40 dienu laikā, lai arī kurš būtu vēlāk. Tad priekšlikums kļūst saistošs visām līgumslēdzējām pusēm, izņemot tās, kuras ir iesniegušas iebildumus pagarinātā iebildumu iesniegšanas perioda vai periodu beigās. Ja tomēr šāda pagarinātā perioda vai periodu beigās ir iesniegti iebildumi, kurus atbalsta lielākā daļa Komisijas locekļu, priekšlikums nekļūst saistošs, ja vien kāds vai visi Komisijas locekļi savstarpēji vienojas kļūt saistīti nolemtajā datumā.

2.  Katrs Komisijas loceklis, kuram ir iebildumi pret priekšlikumu, var jebkurā laikā atteikties no šiem iebildumiem un priekšlikums tūlīt kļūst saistošs šim loceklim, uz kuru attiecas šajā pantā noteiktā iebildumu iesniegšanas procedūra.

3.  Gadu pēc pasākumu stāšanās spēkā, jebkurā laikā jebkurš Komisijas loceklis var iesniegt izpildsekretāram paziņojumu par tā nodomiem nebūt saistītiem ar pasākumiem un, ja paziņojums nav atsaukts, pasākumi pārtrauc būt saistoši šim loceklim vienu gadu pēc datuma, kurā izpildsekretārs saņēmis paziņojumu. Jebkurā laikā pēc tam, kad pasākumi pārtrauc būt saistoši Komisijas loceklim saskaņā ar šo pantu, pasākumi pārtrauc būt saistoši pārējiem Komisijas locekļiem ar datumu, kurā izpildsekretārs saņēmis paziņojumu par to nodomu nebūt saistītiem.

4.  Izpildsekretārs tūlīt dara zināmu katrai līgumslēdzējai pusei:

a) 

par jebkāda iebilduma un iebilduma atsaukšanas saņemšanu saskaņā ar 1. un 2. punktu;

b) 

datumu, no kura jebkurš priekšlikums kļūst saistošs saskaņā ar 1. punkta noteikumiem;

c) 

par jebkuru saskaņā ar 3. pantu saņemto paziņojumu.

XIII pants

1.  Komisijas locekļus pārskata un pilnvaru termiņu nosaka Galvenā padome savā ikgadējā sanāksmē un to veido:

a) 

katra līgumslēdzēja puse, kura piedalās zvejniecībā pārvaldes teritorijā;

b) 

jebkura līgumslēdzēja puse, kura sniegusi pietiekamus pierādījumus Galvenajai padomei, kuros tā paredz piedalīties zvejniecībā Pārvaldes teritorijā ikgadējās sanāksmes gada vai nākamā kalendārā gada laikā.

2.  Katrs Komisijas loceklis nozīmē Komisijai ne vairāk kā trīs pārstāvjus, kurus jebkurā tās sapulcē var pavadīt vietnieki, eksperti un padomdevēji.

3.  Līgumslēdzējas puses, kuras nav Komisijas locekles, var apmeklēt sanāksmes kā novērotāji.

4.  Komisija ievēl savu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, kuru amata termiņš ir divi gadi un kurus var atkārtoti ievēlēt, bet ne vairāk kā uz četriem gadiem pēc kārtas. Priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks pārstāv dažādus Komisijas locekļus.

5.  Katru Komisijas sanāksmi, izņemot saskaņā ar 4. pantu sasaukto ikgadējo sanāksmi, var sasaukt priekšsēdētājs paša noteiktā laikā un vietā, pēc jebkura Komisijas locekļa pieprasījuma.

6.  Komisija var izveidot tādas komitejas un apakškomitejas, kādas uzskata par vajadzīgām tās pienākumu un funkciju veikšanai.

XIV pants

1.  Katram Komisijas loceklim ir viena balss Komisijas sēdēs.

2.  Ja nav noteikts citādi, Komisija lēmumus pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu, nododot pozitīvās un negatīvās balsis un nodrošinot to, ka balsošana notiek tikai tādā gadījumā, ja ir kvorums no vismaz divām trešdaļām Komisijas locekļu.

3.  Komisija pieņem un groza, ja vajadzīgs, noteikumus tās sanāksmju vadīšanai un funkciju veikšanai.

XV pants

1.  Sekretariāts nodrošina Organizācijai pakalpojumus, kuri vajadzīgi tās pienākumu un funkciju veikšanai.

2.  Sekretariāta galvenā administratīvā amatpersona ir izpildsekretārs, kuru nozīmē Galvenā padome saskaņā ar pašas noteiktām procedūrām un darbības termiņiem.

3.  Sekretariāta personālu nozīmē izpildsekretārs saskaņā ar Galvenās padomes noteiktajiem noteikumiem un procedūrām.

4.  Izpildsekretāram, kuru vispārīgi uzrauga Galvenā padome, ir pilnvaras un pārziņa pār visu sekretariāta personālu un tas veic arī citas Galvenās padomes noteiktās funkcijas.

XVI pants

1.  Katra līgumslēdzēja puse apmaksā savu delegāciju izdevumus saskaņā ar šo konvenciju notikušajās sanāksmēs.

2.  Galvenā padome pieņem Organizācijas ikgadējo budžetu.

3.  Galvenā padome nosaka iemaksas katrai līgumslēdzējai pusei saskaņā ar ikgadējo budžetu, pamatojoties uz sekojošo:

a) 

10 % budžeta sadala starp piekrastes valstīm atkarībā no to minimālās nozvejas konvencijas teritorijā gadā, kurš beidzas divus gadus pirms budžeta stāšanās spēkā;

b) 

30 % budžeta vienlīdzīgi sadala starp visām līgumslēdzējām pusēm;

c) 

60 % budžeta sadala starp visām līgumslēdzējām pusēm atkarībā no to minimālās nozvejas konvencijas teritorijā gadā, kurš beidzas divus gadus pirms budžeta stāšanās spēkā.

Iepriekšminētā minimālā nozveja ir paziņotā 1. pielikumā minēto sugu nozveja, kas ir būtiska šīs konvencijas daļa.

4.  Izpildsekretārs dara zināmu visām līgumslēdzējām pusēm par paredzētajām iemaksām kā izskaitļots saskaņā ar šī panta 3. punktu, un līgumslēdzējas puses, cik vien drīz iespējams, samaksā Organizācijai savas iemaksas.

5.  Iemaksas veic tās valsts valūtā, kurā atrodas Organizācijas valdības mītne, ja vien Galvenā padome nav noteikusi citādi.

6.  Saskaņā ar šī panta 11. punktu, Galvenā padome tās pirmajā sanāksmē apstiprina Organizācijas darbības pirmā finansu gada budžeta bilanci un izpildsekretārs nosūta šī budžeta kopijas kopā ar paziņojumiem par to attiecīgajām iemaksām līgumslēdzējām pusēm.

7.  Nākošajiem finansu gadiem budžeta projektu izpildsekretārs iesniedz katrai līgumslēdzējai pusei kopā ar iemaksu plānu vismaz 60 dienas pirms Organizācijas ikgadējās sanāksmes, kurā budžetu izskatīs.

8.  Līgumslēdzēja puse, kura pievienojas šai Konvencijai, finansu gada laikā iemaksā par attiecīgo gadu daļu iemaksas, kas ir proporcionāla attiecīgā gada atlikušo pilno mēnešu skaitam un kas aprēķināta saskaņā ar šā panta noteikumiem.

9.  Līgumslēdzējai pusei, kas nav samaksājusi savas iemaksas divus gadus pēc kārtas, nav tiesības nodot balsi un izteikt iebildumus saskaņā ar šo Konvenciju, kamēr tā nav izpildījusi savas saistības, ja Galvenā padome nav nolēmusi citādi.

10.  Organizācijas finanses ik gadu pārbauda Galvenās padomes izvēlēti ārēji auditori.

11.  Ja konvencija stājas spēkā 1979. gada 1. janvārī, 2. pielikuma noteikumus, kuri ir būtiska šīs konvencijas daļa, piemēro 6. punkta noteikumu vietā.

XVII pants

Līgumslēdzējas puses piekrīt veikt šādas darbības, tajā skaitā attiecīgu sankciju piespriešanu par pārkāpumiem, ja tas vajadzīgs Konvencijas noteikumu ieviešanai un saskaņā ar 11. panta 7. punkta saistošajiem pasākumiem un 23. panta spēkā esošajiem pasākumiem. Katra līgumslēdzēja puse nosūta Komisijai ikgadēju pārskatu par šajā nolūkā veiktajām darbībām.

XVIII pants

Līgumslēdzējas puses piekrīt uzturēt spēkā un ieviest pārvaldes teritorijā starptautisko kopējo pārbaužu programmu, kas piemērojama saskaņā ar 23. pantu vai ar grozījumiem, kas minēti 11. panta 5. punktā. Šī programma ietver noteikumus par līgumslēdzēju pušu abpusējām tiesībām atrasties uz klāja un veikt pārbaudi un par karoga valsts tiesībām saukt pie atbildības un piemērot sankcijas, pamatojoties uz pierādījumiem, kas radušies šādās atrašanās uz klāja un veiktajās pārbaudēs. Ziņojumu par šādām saukšanām pie atbildības un piemērotajām sankcijām iekļauj ikgadējā pārskatā, kas minēts 17. pantā.

XIX pants

Līgumslēdzējas puses piekrīt vērst jebkuras valsts uzmanību, kura nav Konvencijas līdzdalībniece, uz jautājumiem, kas saistīti ar zvejošanas aktivitātēm vietējā Pārvaldes teritorijā vai šīs valsts kuģošanas līdzekļiem, kuri nelabvēlīgi ietekmē šīs Konvencijas mērķu sasniegšanu. Līgumslēdzējas puses turpmāk vienojas apspriesties, ja vajadzīgs, par veicamajiem pasākumiem, lai izvairītos no šādām nelabvēlīgām ietekmēm.

XX pants

1.  Konvencijas teritoriju iedala zinātniskās un statistiskās apakšzonās, rajonos un apakšrajonos, kuru robežas noteiktas šīs konvencijas 3. pielikumā.

2.  Pēc Zinātniskās padomes pieprasījuma Galvenajai padomei var būt divas trešdaļas visu līgumslēdzēju pušu balsu, ja uzskata par vajadzīgu zinātniskiem vai statistiskiem mērķiem mainīt zinātnisko vai statistisko apakšzonu, rajonu un apakšrajonu robežas, kas noteiktas 3. pielikumā, nodrošinot to, ka katra piekrastes valsts, kas nodarbojas ar zvejniecības jurisdikciju jebkurā teritorijas daļā, piekrīt šādām darbībām.

3.  Pēc Zvejniecības komisijas pieprasījuma un pēc apspriešanās ar Zinātnisko padomi, Galvenajai padomei var būt divas trešdaļas visu līgumslēdzēju pušu balsu, ja vajadzīgs pārvaldīšanas vajadzībām sadalīt pārvaldes teritoriju attiecīgos pārvaldes rajonos un apakšarajonos. Saskaņā ar tādu pašu kārtību tos var arī mainīt. Šo rajonu un apakšrajonu robežas tiks noteiktas 3. pielikumā.

4.  Šīs konvencijas 3. pielikums, ar patreizējiem nosacījumiem vai ik pa laikam pārveidots saskaņā ar šo pantu, ir būtiska šīs konvencijas daļa.

XXI pants

1.  Jebkura līgumslēdzēja puse var ierosināt konvencijas grozījumus Galvenajai padomei izskatīšanai un darbībai ikgadējā vai īpašā sanāksmē. Visus ierosinātos grozījumus nosūta izpildsekretāram vismaz 90 dienas pirms sanāksmes, kurā ir plānots rīkoties, un izpildsekretārs tūlīt nosūta priekšlikumu visām līgumslēdzējām pusēm.

2.  Lai pieņemtu ierosinātos konvencijas grozījumus, Galvenajai padomei vajag triju ceturtdaļu līgumslēdzēju pušu balsis. Šādi pieņemtu grozījumu tekstu depozitārijs nosūta visām līgumslēdzējām pusēm.

3.  Grozījumi attiecībā uz visām līgumslēdzējām pusēm stājas spēkā 120 dienas pēc datuma, kurš norādīts depozitārija paziņojumā par rakstiska paziņojuma par triju ceturtdaļu līgumslēdzēju pušu apstiprināšanu, ja vien kāda cita līgumslēdzēja puse dara zināmu depozitārijam, ka tā iebilst pret grozījumiem 90 dienu laikā pēc datuma, kurš norādīts depozitārija paziņojumā par šādu saņemšanu norādītā datuma, kad grozījumi nestājas spēkā attiecībā ne uz vienu līgumslēdzēju pusi. Katra līgumslēdzēja puse, kura ir iebildusi pret grozījumiem, var jebkurā laikā atsaukt šos iebildumus. Ja visi iebildumi pret grozījumiem ir atsaukti, grozījumi attiecībā uz visām līgumslēdzējām pusēm stājas spēkā 120 dienas pēc datuma, kurš norādīts depozitārija paziņojumā par pēdējā atsaukuma saņemšanas nosūtīšanu.

4.  Uzskata, ka jebkura puse, kura kļūst par konvencijas līgumslēdzēju pusi pēc grozījumu pieņemšanas saskaņā ar šī panta 2. punktu, ir pieņēmusi minētos grozījumus.

5.  Depozitārijs tūlīt dara zināmu līgumslēdzējām pusēm par grozījumu apstiprinājuma paziņojuma saņemšanu, iebildumu vai iebildumu atteikuma paziņojuma saņemšanu un grozījumu spēkā stāšanos.

XXII pants

1.  Šo konvenciju 1977. gada 11. līdz 21. oktobrim notikušajā Diplomātiskajā konferencē par daudzpusējās sadarbības nākotni Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā zvejniecībā pārstāvētās puses var parakstīt Otavā līdz 1978. gada 31. decembrim. Vēlāk tai varēs pievienoties.

2.  Šo konvenciju ratificē, pieņem vai apstiprina parakstītāji un ratificēto, pieņemto vai apstiprināto dokumentu deponē Kanādas valdībai, šajā konvencijā sauktai par depozitāriju.

3.  Šī konvencija stājas spēkā 1. janvārī pēc ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumenta deponēšanas, pēc tam, kad to ir parakstījuši vismaz seši parakstītāji, no kuriem vismaz viens darbojas konvencijas teritoriju veidojošo ūdeņu zvejniecības jurisdikcijā.

4.  Jebkura puse, kura nav parakstījusi šo konvenciju, var tai pievienoties, rakstiskā veidā darot to zināmu depozitārijam. Pievienošanās, kuras depozitārijs saņems pirms konvencijas stāšanās spēkā, stāsies spēkā konvencijas spēkā stāšanās datumā. Pievienošanās, kuras depozitārijs saņems pēc konvencijas stāšanās spēkā, stāsies spēkā datumā, kurā tās saņems depozitārijs.

5.  Depozitārijs informē parakstītājus un visas pievienojušās puses par visām deponētajām ratifikācijām, pieņemšanām un apstiprināšanām un saņemtajām pievienošanām.

6.  Depozitārijs sasauc Organizācijas sākotnējo sapulci ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc konvencijas spēkā stāšanās un apspriež paredzamo darba kārtību ar katru līgumslēdzēju pusi ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sapulces datuma.

XXIII pants

Pēc šīs konvencijas stāšanās spēkā, katrs nosūtītais vai spēkā esošais priekšlikums, kurš ir saskaņā ar 1949. gada Starptautiskās konvencijas par Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļas zvejniecību (ICNAF Konvencija) 8. pantu, saskaņā ar ICNAF konvencijas noteikumiem, ir uzreiz saistošs visām līgumslēdzējām pusēm attiecībā uz pārvaldes teritoriju, ja tas stājies spēkā saskaņā ar ICNAF konvenciju vai laikā, kad tas stājas spēkā tāpat. Saskaņā ar 12. panta 3. punktu, katrs šāds pasākums ir saistošs visām līgumslēdzējām pusēm līdz tā termiņa beigām vai, kamēr to aizvieto ar pasākumiem, kas ir saistoši saskaņā ar šīs konvencijas 11. pantu, paredzot to, ka izmaiņas nevar stāties spēkā vismaz vienu gadu pēc konvencijas stāšanās spēkā.

XXIV pants

1.  Jebkura līgumslēdzēja puse katra gada 31. decembrī var atteikties no konvencijas, 30. jūnijā vai pirms tam darot to zināmu depozitārijam, kas nosūtīs šā paziņojuma kopijas pārējām līgumslēdzējām pusēm.

2.  Jebkura cita līgumslēdzēja puse var atteikties no konvencijas tajā pat 31. decembrī, darot to zināmu depozitārijam viena mēneša laikā kopš paziņojuma par atteikšanos, saskaņā ar šā panta 1. punktu kopijas saņemšanas.

XXV pants

1.  Konvencijas oriģinālu deponē Kanādas valdībai, kura nosūta tā sertificētas kopijas visiem parakstītājiem un visām pusēm, kuras ir pievienojušās.

2.  Depozitārijs reģistrē konvenciju Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātā.

To apliecinot, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo konvenciju.

Otavā, 1978. gada 24. oktobrī, vienā eksemplārā angļu un franču valodās, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

KONVENCIJAS I PIELIKUMSSugu saraksts minimālās nozvejas noteikšanai, ko izmanto ikgadējā budžeta aprēķināšanai saskaņā ar XVI pantu.

Menca...

Gadus morhua

Pikša...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantijas juras asaris...

Sebastes marinus

Sudrabotais heks...

Merluccius bilinearis

Sarkanais juras heks...

Urophycis chuss

Saida...

Pollachius virens

Rietumatlantijas bute...

Hippoglossoides platessoides

Sarkana plekste...

Glyptocephalus cynoglossus

Dzeltenastes plekste...

Limanda ferruginea

Melnais paltuss...

Reinhardtius hippoglossoides

Strupdeguna garaste...

Macrourus rupestris

Silke...

Clupea harengus

Atlantijas makrele...

Scomber scombrus

Atlantijas taukzivs...

Peprilus triacanthus

Vederaina silke...

Alosa pseudoharengus

Ziemelatlantijas argentina...

Argentina silus

Moiva...

Mallotus villosus

Garspuru kalmars...

Loligo pealei

Isspuru kalmars...

Illex illecebrosus

Garneles...

Pandalus sp.

KONVENCIJAS II PIELIKUMS

Pagaidu finansiālie pasākumi

1. Līgumslēdzēja puse, kura ir arī Starptautiskās konvencijas par zvejniecību Ziemeļrietumu Atlantijā 1979. gadā līgumslēdzēja puse, nepiedalās Organizācijas izdevumu segšanā tajā gadā. Pārējās līgumslēdzējas puses, kuras ir deponējušas savus dokumentus ratifikācijai, pieņemšanai vai apstiprināšanai, vai pievienojušās konvencijai pirms 1979. gada 31. decembra, sedz iemaksas papildinājumā minētajā apmērā. Papildinājumā neminēto līgumslēdzēju pušu iemaksas nosaka Galvenā padome.

2. Iemaksas saskaņā ar 1. pantu maksā katra līgumslēdzēja puse, cik vien ātri iespējams, pēc 1979. gada 1. janvāra vai pēc tās pievienošanās konvencijai, ja tas ir vēlāk.

Konvencijas II pielikuma papildinājumsLīgumslēdzēja puse

Iemaksas 1979. gadam

(dolāros)

Bulgārija

16 325

Kanāda

82 852

Kuba

20 211

Dānija (Farēru salas)

6 473

Eiropas Ekonomikas kopiena

74 254

Vācijas Demokrātiskā Republika

19 266

Islande

12 293

Japāna

16 697

Norvēģija

21 107

Polija

29 316

Portugāle

22 716

Rumānija

15 472

Spānija

26 224

PSRS

72 133

ASV

29 947

KONVENCIJAS III PIELIKUMS

Zinātniskās un statistiskās apakšzonas, rajoni un apakšrajoni

Konvencijas XX pantā noteiktās zinātniskās un statistiskās apakšzonas, rajoni un apakšrajoni ir sekojoši:

▼M1

1. a) apakšapgabals 0 — 

tā konvencijas apgabala daļa, ko dienvidos ierobežo līnija, kas stiepjas austrumu virzienā no punkta 61°00′ ziemeļu platuma un 65°00′ rietumu garuma uz punktu 61°00′ ziemeļu platuma un 59°00′ rietumu garuma, no turienes dienvidaustrumu virzienā pa loksodromu uz punktu 60°12′ ziemeļu platuma un 57°13′ rietumu garuma; tad to austrumos ierobežo virkne ģeodēzisko līniju, kas savieno šādus punktus:Punkts Nr.

Platums

Garums

1

60°12′0

57°13′0

2

61°00′0

57°13′1

3

62°00′5

57°21′1

4

62°02′3

57°21′8

5

62°03′5

57°22′2

6

62°11′5

57°25′4

7

62°47′2

57°41′0

8

63°22′8

57°57′4

9

63°28′6

57°59′7

10

63°35′0

58°02′0

11

63°37′2

58°01′2

12

63°44′1

57°58′8

13

63°50′1

57°57′2

14

63°52′6

57°56′6

15

63°57′4

57°53′5

16

64°04′3

57°49′1

17

64°12′2

57°48′2

18

65°06′0

57°44′1

19

65°08′9

57°43′9

20

65°11′6

57°44′4

21

65°14′5

57°45′1

22

65°18′1

57°45′8

23

65°23′3

57°44′9

24

65°34′8

57°42′3

25

65°37′7

57°41′9

26

65°50′9

57°40′7

27

65°51′7

57°40′6

28

65°57′6

57°40′1

29

66°03′5

57°39′6

30

66°12′9

57°38′2

31

66°18′8

57°37′8

32

66°24′6

57°37′8

33

66°30′3

57°38′3

34

66°36′1

57°39′2

35

66°37′9

57°39′6

36

66°41′8

57°40′6

37

66°49′5

57°43′0

38

67°21′6

57°52′7

39

67°27′3

57°54′9

40

67°28′3

57°55′3

41

67°29′1

57°56′1

42

67°30′7

57°57′8

43

67°35′3

58°02′2

44

67°39′7

58°06′2

45

67°44′2

58°09′9

46

67°56′9

58°19′8

47

68°01′8

58°23′3

48

68°04′3

58°25′0

49

68°06′8

58°26′7

50

68°07′5

58°27′2

51

68°16′1

58°34′1

52

68°21′7

58°39′0

53

68°25′3

58°42′4

54

68°32′9

59°01′8

55

68°34′0

59°04′6

56

68°37′9

59°14′3

57

68°38′0

59°14′6

58

68°56′8

60°02′4

59

69°00′8

60°09′0

60

69°06′8

60°18′5

61

69°10′3

60°23′8

62

69°12′8

60°27′5

63

69°29′4

60°51′6

64

69°49′8

60°58′2

65

69°55′3

60°59′6

66

69°55′8

61°00′0

67

70°01′6

61°04′2

68

70°07′5

61°08′1

69

70°08′8

61°08′8

70

70°13′4

61°10′6

71

70°33′1

61°17′4

72

70°35′6

61°20′6

73

70°48′2

61°37′9

74

70°51′8

61°42′7

75

71°12′1

62°09′1

76

71°18′9

62°17′5

77

71°25′9

62°25′5

78

71°29′4

62°29′3

79

71°31′8

62°32′0

80

71°32′9

62°33′5

81

71°44′7

62°49′6

82

71°47′3

62°53′1

83

71°52′9

63°03′9

84

72°01′7

63°21′1

85

72°06′4

63°30′9

86

72°11′0

63°41′0

87

72°24′8

64°13′2

88

72°30′5

64°26′1

89

72°36′3

64°38′8

90

72°43′7

64°54′3

91

72°45′7

64°58′4

92

72°47′7

65°00′9

93

72°50′8

65°07′6

94

73°18′5

66°08′3

95

73°25′9

66°25′3

96

73°31′1

67°15′1

97

73°36′5

68°05′5

98

73°37′9

68°12′3

99

73°41′7

68°29′4

100

73°46′1

68°48′5

101

73°46′7

68°51′1

102

73°52′3

69°11′3

103

73°57′6

69°31′5

104

74°02′2

69°50′3

105

74°02′6

69°52′0

106

74°06′1

70°06′6

107

74°07′5

70°12′5

108

74°10′0

70°23′1

109

74°12′5

70°33′7

110

74°24′0

71°25′7

111

74°28′6

71°45′8

112

74°44′2

72°53′0

113

74°50′6

73°02′8

114

75°00′0

73°16′3

115

75°05′

73°30′

un no turienes ziemeļu virzienā līdz paralēlei 78°10′ ziemeļu platuma; to rietumos ierobežo līnija, kas sākas 61°00′ ziemeļu platuma un 65°00′ rietumu garuma un stiepjas ziemeļrietumu virzienā pa loksodromu uz Bafina zemi pie Austrumblafas (61°55′ ziemeļu platuma un 66°20′ rietumu garuma), un no turienes ziemeļu virzienā gar Bafina zemi, Bailota salu, Devonas salu un Elsmīra salu, un tālāk pa 80° rietumu garuma meridiānu ūdeņos starp šīm salām līdz 78°10′ ziemeļu platuma; to ziemeļos ierobežo 78°10′ ziemeļu platuma paralēle.

▼B

1. b) 

Apakšzona “0” sastāv no trim rajoniem:

Rajons “0 A” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 66°15' ziemeļu platuma paralēles,

Rajons “0 B” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 65°15' ziemeļu platuma paralēles,

▼M1

2. a) 
apakšapgabals 1 — 

tā konvencijas apgabala daļa uz austrumiem no apakšapgabala 0 un uz ziemeļiem un austrumiem no loksodromas, kas savieno punktu 60°12′ ziemeļu platuma un 57°13′ rietumu garuma ar punktu 52°15′ ziemeļu platuma un 42°00′ rietumu garuma.

▼B

2. b) 

Apakšzona “1” sastāv no sešiem rajoniem:

Rajons “1 A” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 68°50' ziemeļu platuma paralēles (Christianshaab),

Rajons “1 B” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp 66°15' ziemeļu platuma paralēli (5 jūras jūdzes uz ziemeļiem no Umanarsugssuak) un 68°50' ziemeļu platuma paralēli (Christianshaab),

Rajons “1 C” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp 64°15' ziemeļu platuma paralēli (5 jūras jūdzes uz ziemeļiem no Gothobas) un 66°15' ziemeļu platuma paralēli (5 jūras jūdzes uz ziemeļiem no Umanarsugssuak),

Rajons “1 D” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp 62°30' ziemeļu platuma paralēli (Frederikshaab šļūdonis) un 64°15' ziemeļu platuma paralēli (4 jūras jūdzes uz ziemeļiem no Gothobas),

Rajons “1 E” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp 60°45' ziemeļu platuma paralēli (Desolation zemesrags) un 62°30' ziemeļu platuma paralēli (Frederikshaab šļūdonis),

Rajons “1 F” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 60°45' ziemeļu platuma paralēles (Desolation zemesrags).

3. a) 
2. apakšzona 

Konvencijas teritorijas daļa uz austrumiem no 64°30' rietumu garuma meridiāna Hudzona šauruma rajonā, uz dienvidiem no apakšzonas “0”, uz dienvidiem un rietumiem no apakšzonas “1” un uz ziemeļiem no 52°15' ziemeļu platuma paralēles.

3. b) 

Apakšzona “2” sastāv no trim rajoniem:

Rajons “2 G” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 57°40' ziemeļu platuma paralēles (Mugford zemesrags),

Rajons “2 H” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp 55°20' ziemeļu platuma paralēli (Hopedale) un 57°40' ziemeļu platuma paralēli (Mugford zemesrags),

Rajons “2 J” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 55°20' ziemeļu platuma paralēles (Hopedale).

4. a) 
3. apakšzona 

Konvencijas teritorijas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 52°15' ziemeļu platuma paralēles un uz austrumiem no līnijas, kas stiepjas ziemeļu virzienā no Bauld zemesraga Ņūfaundlendas ziemeļu krastā līdz 52°15' ziemeļu platuma, uz ziemeļiem no 39°00' ziemeļu platuma paralēles, un uz austrumiem un ziemeļiem no loksodroma, kas sākas pie 39°00' ziemeļu platuma, 50°00' rietumu garuma un turpinās ziemeļrietumu virzienā caur 43°30' ziemeļu platuma un 55°00' rietumu garuma virzienā uz 47°50' ziemeļu platuma un 60°00' rietumu garuma līdz šķērso taisnu līniju, kas savieno Ray zemesragu Ņufaundlendas krastā ar Ziemeļu zemesragu Keipbretonā, un tad ziemeļaustrumu virzienā pa minēto līniju līdz Ray zemesragam.

4. b) 

3. apakšzona sastāv no astoņiem rajoniem:

Rajons “3 K” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 49°15' ziemeļu platuma paralēles (Freels zemesrags, Ņūfaundlenda),

Rajons “3 L” 

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas starp Ņūfaundlendas krastu no Freels zemesraga līdz St Mary zemesragam un šādi aprakstītu līniju: sākoties pie Freels zemesraga, no turienes uz austrumiem virzienā uz 46°30' rietumu garuma meridiānu, tad uz dienvidiem virzienā uz 46°00' ziemeļu platuma paralēli, tad uz rietumiem virzienā uz 54°30' rietumu garuma meridiānu, tad pa loksodromu līdz St Mary zemesragam Ņūfaundlendā.

Rajons “3 M” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 49°15' ziemeļu platuma paralēles un uz austrumiem no 46°30' rietumu garuma meridiāna,

Rajons “3 N” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 46°00' ziemeļu platuma paralēles un starp 46°30' rietumu garuma meridiānu un 51°00' rietumu garuma meridiānu,

30. nodaļa 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 46°00' ziemeļu platuma paralēles un starp 51°00' rietumu garuma meridiānu un 54°30' rietumu garuma meridiānu,

Rajons “3 P” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no Ņūfaundlendas krasta un uz rietumiem no līnijas no St Mary zemesraga, Ņūfaundlendā, līdz punktam uz 46°00' ziemeļu platuma, 54°30' rietumu garuma, no šejienes uz dienvidiem līdz apakšzonas robežai,

Rajons “3 P” sadalās divos apakšrajonos:

3Pz 

Ziemeļrietumu apakšrajons — rajona “3P” daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no līnijas, kas stiepjas no Burgeo salas, Ņufaundlendā aptuveni dienvidrietumu virzienā uz 46°50' ziemeļu platuma un 58°50' rietumu garuma punktu,

3Pd 

Dienvidu apakšrajons — rajona:3P: daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no līnijas, kas minēta pie apakšrajona 3Pz,

5. a) 
4. apakšzona 

Konvencijas teritorijas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 39°00' ziemeļu platuma paralēles, uz rietumiem no apakšzonas “3” un ar sekojošu austrumu robežu: tā sākas starptautiskās robežas starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu beigās Grand Manan šaurumā, punktā uz 44°46' 35°346″ ziemeļu platuma, 66°54' 11°253″ rietumu garuma, tad uz dienvidiem līdz 43°50' ziemeļu platuma paralēlei, tad uz rietumiem līdz 67°40' rietumu garuma meridiānam, no šejienes uz dienvidiem līdz 42°20' ziemeļu platuma paralēlei, tad uz austrumiem līdz punktam 66°00' rietumu garuma, tad pa loksodromu dienvidaustrumu virzienā uz punktu 42°00' ziemeļu platuma un 65°40' rietumu garuma, un no šejienes uz dienvidiem līdz 39°00' ziemeļu platuma paralēlei.

5. b) 

4. apakšzona sastāv no sešiem rajoniem:

Rajons “4 R” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Ņūfaundlendas krastu no Bauld zemesraga līdz Ray zemesragam un kurai ir sekojošas robežas: tā sākas pie Bauld zemesraga, tā iet uz ziemeļiem līdz 52°15' ziemeļu platuma paralēlei, tad uz rietumiem līdz Labradora krastam, tad gar Labradoras krastu līdz Labradoras un Kvebekas robežas beigām, tad pa loksodromu dienvidrietumu virzienā līdz punktam uz 49°25' ziemeļu platuma, 60°00' rietumu garuma, tad uz dienvidiem lidz punktam uz 47°50' ziemeļu platuma, 60°00' rietumu garuma, tad pa loksodromu dienvidaustrumu virziena līdz punktam, kur apakšzonas “3” robeža šķērso taisnu līniju, kura savieno Jaunskotijas Ziemeļu zemesragu ar Ņūfaundlendas Ray zemesragu, tad līdz Ņūfaundlendas Ray zemesragam,

Rajons “4 S” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Kvebekas dienvidu krastu no Labradoras un Kvebekas robežas beigām līdz Pointe des Monts un kurai ir sekojošas robežas: tā sākas pie Pointe des Monts, tad ved uz austrumiem līdz punktam uz 49°25' ziemeļu platuma, 64°40' rietumu garuma, tad pa loksodromu austrumdienvidaustrumu virzienā līdz punktam uz 47°50' ziemeļu platuma, 60°00' rietumu garuma, tad uz ziemeļiem līdz punktam uz 49°25' ziemeļu platuma, 60°00' rietumu garuma, tad pa loksodromu ziemeļaustrumu virzienā līdz Labradoras un Kvebekas robežas beigām,

Rajons “4 T” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Jaunskotijas krastiem, Ņūbrunsviku un Kvebeku no Ziemeļu zemesraga līdz Pointe des Monts un kurai ir sekojošas robežas: tā sākas pie Pointe des Monts, tad ved uz austrumiem līdz punktam uz 49°25' ziemeļu platuma, 64°40' rietumu garuma, tad pa loksodromu dienvidaustrumu virzienā līdz punktam uz 47°50' ziemeļu platuma, 60°00' rietumu garuma, tad pa loksodromu dienvidu virzienā līdz Jaunskotijas Ziemeļu zemesragam,

Rajons “4 V” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Jaunskotijas krastu starp Ziemeļu zemesragu un Fourchu un kurai ir sekojošas robežas: tā sākas pie Fourchu, tad ved pa loksodromu austrumu virzienā līdz punktam uz 45°40' ziemeļu platuma, 60°00' rietumu garuma, tad uz dienvidiem pa 60°00' rietumu garuma meridiānu līdz 44°10' ziemeļu platuma paralēlei, tad uz austrumiem līdz 59°00' rietumu garuma meridiānam, tad uz dienvidiem līdz 39°00' ziemeļu platuma paralēlei, tad uz austrumiem līdz punktam, kur 3. un 4. apakšzonas robeža sastop 39°00' ziemeļu platuma paralēli, tad pa robežu starp 3. un 4. apakšzonu un pa līniju, kas turpinās ziemeļrietumu virzienā līdz punktam uz 47°50' ziemeļu platuma, 60°00' rietumu garuma, un tad pa loksodromu dienvidu virziena līdz Ziemeļu zemesragam Jaunskotijā,

Rajons “4V” sadalās divos apakšrajonos:

4Vz 

Ziemeļu apakšrajons — rajona “4 V” daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 45°40' ziemeļu platuma paralēles,

4Vd 

Dienvidu apakšrajons — rajona “4 V” daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 45°40' ziemeļu platuma paralēles,

Rajons “4 W” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Jaunskotijas krastu starp Ziemeļu zemesragu un Fourchu ar sekojošām robežām: tā sākas pie Fourchu, tad ved pa loksodromu austrumu virzienā līdz punktam uz 45°40' ziemeļu platuma, 60°00' rietumu garuma, tad uz dienvidiem pa 60°00' rietumu garuma meridiānu līdz 44°10' ziemeļu platuma paralēlei, tad uz austrumiem līdz 59°00' rietumu garuma meridiānam, tad uz dienvidiem līdz 39°00' ziemeļu platuma paralēlei, tad uz rietumiem līdz 63°20' rietumu garuma meridiānam, tad uz ziemeļiem līdz punktam uz šī meridiāna pie 44°20' ziemeļu platuma, tad pa loksodromu ziemeļrietumu virzienā līdz Halifaksai Jaunskotijā,

Rajons “4 X” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp 4. apakšzonas rietumu robežu un Ņūbrunsvikas un Jaunskotijas krastiem no robežas starp Ņūbrunsviku un Menu beigām līdz Halifaksai, un šādi aprakstītu līniju: tā sākas pie Halifaksas, ved pa loksodromu dienvidaustrumu virzienā līdz punktam uz 44°20' ziemeļu platuma, 63°20' rietumu garuma, no turienes uz dienvidiem līdz 39°00' ziemeļu platuma paralēlei, un no turienes uz rietumiem līdz 65°40' rietumu garuma meridiānam.

6. a) 
5. apakšzona 

Konvencijas teritorijas daļa, kas atrodas uz rietumiem no 4. apakšzonas rietumu robežas, uz ziemeļiem no 39°00' ziemeļu platuma paralēles un uz austrumiem no 71°40' rietumu garuma meridiāna,

6. (b) 

Apakšzona “5” sastāv no diviem rajoniem

Rajons “5 Y” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Menas, Ņūhempšīras un Masačūsetsas krastiem no robežas starp Menu un Ņūbrunsviku līdz 70°00' rietumu platumam Keipkodā (apmēram pie 42°00' ziemeļu platuma) ar sekojošām robežām: tā sākas Kepkodā, punktā uz 70°00' rietumu garuma (apmēram 42°00' ziemeļu platuma), tad ved uz ziemeļiem līdz 42°20' ziemeļu platuma, tad uz austrumiem līdz 67°40' rietumu garuma pie robežas starp 4. un 5. apakšzonu, un tad pa šo robežu līdz robežai starp Kanādu un Savienotajām Valstīm,

Rajons “5 Z” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem un austrumiem no rajona “5 Y”.

Rajons “5 Z” sadalās divās daļās: austrumu un rietumu daļās ar sekojošām robežām:

“5Za” 

Austrumu daļa — 5Z daļa, kas atrodas uz austrumiem no 70°00' rietumu garuma meridiāna,

5Zr 

Rietumu daļa — 5Z daļa, kas atrodas uz rietumiem no 70°00' rietumu garuma meridiāna,

7. a) 
6. apakšzona 

Konvencijas teritorijas daļa, ko ierobežo līnija, kura sākas no punkta Rodailendas krastā uz 71°40' rietumu garuma, tad uz ziemeļiem līdz 39°00' ziemeļu platuma, tad uz austrumiem uz 42°00' rietumu garuma, tad uz ziemeļiem līdz 35°00' ziemeļu platuma, no turienes uz rietumiem līdz Ziemeļamerikas krastiem, tad uz ziemeļiem gar Ziemeļamerikas krastiem līdz punktam Rodailendā uz 71°00' rietumu garuma,

7. 

6. apakšzona sastāv no astoņiem rajoniem:

Rajons “6 A” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 39°00' ziemeļu platuma paralēles un uz rietumiem no 5. apakšzonas,

Rajons “6 B” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz rietumiem no 70°00' rietumu garuma, uz dienvidiem no 39°00' ziemeļu platuma paralēles, un uz ziemeļiem un rietumiem no līnijas, kas ved rietumu virzienā pa 37°00' ziemeļu platuma paralēli līdz 76°00' rietumu garumam un tad uz dienvidiem līdz Henry zemesragam Virdžīnijā,

Rajons “6 C” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz rietumiem no 70°00' rietumu garuma un uz dienvidiem no 35°00' ziemeļu platuma paralēles,

Rajons “6 D” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz austrumiem no rajoniem “6 B” un “6 C” un uz rietumiem no 65°00' rietumu garuma,

Rajons “6 E” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz austrumiem no rajona “6 D” un uz rietumiem no 60°00' rietumu garuma,

Rajons “6 F” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz austrumiem no rajona “6 E” un uz rietumiem no 55°00' rietumu garuma,

Rajons “6 G” 

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz austrumiem no rajona “6 F” un uz rietumiem no 50°00' rietumu garuma,

Rajons “6 H” 

Apakšzona daļa, kas atrodas uz garuma.

CONVENTION ON FUTURE MULTILATERAL COOPERATION IN THE NORTH-WEST ATLANTIC FISHERIESTHE CONTRACTING PARTIES,

Noting that the coastal States of the Northwest Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of their adjacent waters to limits of up to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, and exercise within these areas sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing these resources;

Taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in the field of fisheries;

Desiring to promote the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the Northwest Atlantic area within a framework appropriate to the regime of extended coastal State jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international cooperation and consultation with respect to these resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:Article I

1.  The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as ‘the Convention Area’, shall be the waters of the Northwest Atlantic Ocean north of 35o00' north latitude and west of a line extending due north from 35o00' north latitude and 42o00' west longitude to 59o00' north latitude, thence due west to 44o00' west longitude, and thence due north to the coast of Greenland, and the waters of the Gulf of St Lawrence, Davis Strait and Baffin Bay south of 78o10' north latitude.

2.  The area referred to in this Convention as ‘the Regulatory Area’ is that part of the Convention Area which lies beyond the areas in which coastal States exercise fisheries jurisdiction.

3.  For the purposes of this Convention, ‘coastal State’ shall hereinafter mean a Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  This Convention applies to all fishery resources of the Convention area, with the following exceptions: salmon, tuna and marlin, cetacean stocks managed by the International Whaling Commission or any successor organization, and sedentary species of the Continental Shelf, i.e., organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

5.  Nothing in this Convention shall be deemed to affect or prejudice the positions or claims of any Contracting Party in regard to internal waters, the territorial sea, or the limits or extent of the jurisdiction of any party over fisheries; or to affect or prejudice the views or positions of any Contracting Party with respect to the law of the sea.

Article II

1.  The Contracting Parties agree to establish and maintain an international organization whose object shall be to contribute through consultation and cooperation to the optimum utilization, rational management and conservation of the fishery resources of the Convention Area. This organization shall be known as the Northwest Atlantic Fisheries Organization, hereinafter referred to as ‘the Organization’, and shall carry out the functions set forth in this Convention.

2.  The Organization shall consist of:

(a) 

a General Council,

(b) 

a Scientific Council,

(c) 

a Fisheries Commission, and

(d) 

a Secretariat.

3.  The Organization shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organizations and in the territories of the Contracting Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends. The immunities and privileges which the Organization and its officers shall enjoy in the territory of a Contracting Party shall be subject to agreement between the Organization and the Contracting Party concerned.

4.  The headquarters of the Organization shall be at Dartmouth, Nova Scotia, Canada, or at such other place as may be decided by the General Council.

Article III

The functions of the General Council shall be:

(a) 

to supervise and coordinate the organizational, administrative, financial and other internal affairs of the Organization, including the relations among its constituent bodies;

(b) 

to coordinate the external relations of the Organization;

(c) 

to review and determine the membership of the Fisheries Commission pursuant to Article XIII; and

(d) 

to exercise such other authority as is conferred upon it by this Convention.

Article IV

1.  Each Contracting Party shall be a member of the General Council and shall appoint to the Council not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The General Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman shall be a representative of a Contracting Party that is a member of the Fisheries Commission and the chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  The chairman shall be the president of the Organization and shall be its principal representative.

4.  The chairman of the General Council shall convene a regular annual meeting of the Organization at a place decided upon by the General Council and which shall normally be in North America.

5.  Any meeting of the General Council, other than the annual meeting, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

6.  The General Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article V

1.  Each Contracting Party shall have one vote in proceedings of the General Council.

2.  Except where otherwise provided, decisions of the General Council shall be taken by a majority of the votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The General Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

4.  The General Council shall submit to the Contracting Parties an annual report of the activities of the Organization.

Article VI

1.  The functions of the Scientific Council shall be:

(a) 

to provide a forum for consultation and cooperation among the Contracting Parties with respect to the study, appraisal and exchange of scientific information and views relating to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries, and to encourage and promote cooperation among the Contracting Parties in scientific research designed to fill gaps in knowledge pertaining to these matters;

(b) 

to compile and maintain statistics and records and to publish or disseminate reports, information and materials pertaining to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries;

(c) 

to provide scientific advice to coastal States, where requested to do so pursuant to Article VII; and

(d) 

to provide scientific advice to the Fisheries Commission, pursuant to Article VIII or on its own initiative as required for the purposes of the Commission.

2.  The functions of the Scientific Council may, where appropriate, be carried out in cooperation with other public or private organizations having related objectives.

3.  The Contracting Parties shall furnish to the Scientific Council any available statistical and scientific information requested by the Council for the purpose of this Article.

Article VII

1.  The Scientific Council shall, at the request of a coastal State, consider and report on any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources in waters under the fisheries jurisdiction of that coastal State within the Convention Area.

2.  The coastal State shall, in consultation with the Scientific Council, specify terms of reference for the consideration of any question referred to the Council pursuant to paragraph 1. These terms of reference shall include, along with any other matters deemed appropriate, such of the following as are applicable:

(a) 

a statement of the question referred, including a description of the fisheries and area to be considered;

(b) 

where scientific estimates or predictions are sought, a description of any relevant factors or assumptions to be taken into account; and

(c) 

where applicable, a description of any objectives the coastal State is seeking to attain and an indication of whether specific advice or a range of options should be provided.

Article VIII

The Scientific Council shall consider and report on any question referred to it by the Fisheries Commission pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall take into account the terms of reference specified by the Fisheries Commission in respect of that question.

Article IX

1.  Each Contracting Party shall be a member of the Scientific Council and shall appoint to the Council its own representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The Scientific Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  Any meeting of the Scientific Council, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a coastal State or upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

4.  The Scientific Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article X

1.  Scientific advice to be provided by the Scientific Council pursuant to this Convention shall be determined by consensus. Where consensus cannot be achieved, the Council shall set out in its report all views advanced on the matter under consideration.

2.  Decisions of the Scientific Council with respect to the election of officers, the adoption and the amendment of rules and other matters pertaining to the organization of its work shall be taken by a majority of votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, and for these purposes each Contracting Party shall have one vote. No vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The Scientific Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XI

1.  The Fisheries Commission, hereinafter referred to as ‘the Commission’, shall be responsible for the management and conservation of the fishery resources of the Regulatory Area in accordance with the provisions of this Article.

2.  The Commission may adopt proposals for joint action by the Contracting Parties designed to achieve the optimum utilization of the fishery resources of the Regulatory Area. In considering such proposals, the Commission shall take into account any relevant information or advice provided to it by the Scientific Council.

3.  In the exercise of its functions under paragraph 2, the Commission shall seek to ensure consistency between:

(a) 

any proposal that applies to a stock or group of stocks occurring both within the Regulatory Area and within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, or any proposal that would have an effect through species interrelationships on a stock or group of stocks occurring in whole or in part within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, and

(b) 

any measures or decisions taken by the coastal State for the management and conservation of that stock or group of stocks with respect to fishing activities conducted within the area under its fisheries jurisdiction.

The appropriate coastal State and the Commission shall accordingly promote the coordination of such proposals, measures and decisions. Each coastal State shall keep the Commission informed of its measures and decisions for the purpose of this Article.

4.  Proposals adopted by the Commission for the allocation of catches in the Regulatory Area shall take into account the interests of Commission members whose vessels have traditionally fished within that Area, and, in the allocation of catches from the Grand Banks and Flemish Cap, Commission members shall give special consideration to the Contracting Party whose coastal communities are primarily dependent on fishing for stocks related to these fishings banks and which has undertaken extensive efforts to ensure the conservation of such stocks through international action, in particular, by providing surveillance and inspection of international fisheries on these banks under an international scheme of joint enforcement.

5.  The Commission may also adopt proposals for international measures of control and enforcement within the Regulatory Area for the purpose of ensuring within that Area the application of this Convention and the measures in force thereunder.

6.  Each proposal adopted by the Commission shall be transmitted by the Executive Secretary to all Contracting Parties, specifying the date of transmittal for the purposes of paragraph 1 of Article XII.

7.  Subject to the provisions of Article XII, each proposal adopted by the Commission under this Article shall become a measure binding on all Contracting Parties to enter into force on a date determined by the Commission.

8.  The Commission may refer to the Scientific Council any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall specify terms of reference for the consideration of that question.

9.  The Commission may invite the attention of any or all Commission members to any matters which relate to the objectives and purposes of this Convention within the Regulatory Area.

Article XII

1.  If any Commission member presents to the Executive Secretary an objection to a proposal within 60 days of the date of transmittal specified in the notification of the proposal by the Executive Secretary, the proposal shall not become a binding measure until the expiration of 40 days following the date of transmittal specified in the notification of that objection to the Contracting Parties. Thereupon any other Commission member may similarly object prior to the expiration of the additional 40-day period, or within 30 days after the date of transmittal specified in the notification to the Contracting Parties of any objection presented within that additional 40-day period, whichever shall be the later. The proposal shall then become a measure binding on all Contracting Parties, except those which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, at the end of such extended period or periods, objections have been presented and maintained by a majority of Commission members, the proposal shall not become a binding measure, unless any or all of the Commission members nevertheless agree as among themselves to be bound by it on an agreed date.

2.  Any Commission member which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal immediately shall become a measure binding on such a member, subject to the objection procedure provided for in this Article.

3.  At any time after the expiration of one year from the date on which a measure enters into force, any Commission member may give to the Executive Secretary notice of its intention not to be bound by the measure, and, if that notice is not withdrawn, the measure shall cease to be binding on that member at the end of one year from the date of receipt of the notice by the Executive Secretary. At any time after a measure has ceased to be binding on a Commission member under this paragraph, the measure shall cease to be binding on any other Commission member upon the date a notice of its intention not to be bound is received by the Executive Secretary.

4.  The Executive Secretary shall immediately notify each Contracting Party of:

(a) 

the receipt of each objection and withdrawal of objection under paragraphs 1 and 2;

(b) 

the date on which any proposal becomes a binding measure under the provisions of paragraph 1; and

(c) 

the receipt of each notice under paragraph 3.

Article XIII

1.  The membership of the Commission shall be reviewed and determined by the General Council at its annual meeting and shall consist of:

(a) 

each Contracting Party which participates in the fisheries of the Regulatory Area, and

(b) 

any Contracting Party which has provided evidence satisfactory to the General Council that it expects to participate in the fisheries of the Regulatory Area during the year of that annual meeting or during the following calendar year.

2.  Each Commission member shall appoint to the Commission not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

3.  Any Contracting Party that is not a Commission member may attend meetings of the Commission as an observer.

4.  The Commission shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Commission members.

5.  Any meeting of the Commission, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of any Commission member.

6.  The Commission may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article XIV

1.  Each Commission member shall have one vote in proceedings of the Commission.

2.  Decisions of the Commission shall be taken by a majority of the votes of all Commission members present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Commission members.

3.  The Commission shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XV

1.  The Secretariat shall provide services to the Organization in the exercise of its duties and functions.

2.  The chief administrative officer of the Secretariat shall be the Executive Secretary, who shall be appointed by the General Council according to such procedures and on such terms as it may determine.

3.  The staff of the Secretariat shall be appointed by the Executive Secretary in accordance with such rules and procedures as may be determined by the General Council.

4.  The Executive Secretary shall, subject to the general supervision of the General Council, have full power and authority over staff of the Secretariat and shall perform such other functions as the General Council shall prescribe.

Article XVI

1.  Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held pursuant to this Convention.

2.  The General Council shall adopt an annual budget for the Organization.

3.  The General Council shall establish the contributions due from each Contracting Party under the annual budget on the following basis:

(a) 

10 % of the budget shall be divided among the coastal States in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year;

(b) 

30 % of the budget shall be divided equally among all the Contracting Parties; and

(c) 

60 % of the budget shall be divided among all Contracting Parties in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year.

The nominal catches referred to above shall be the reported catches of the species listed in Annex I, which forms an integral part of this Convention.

4.  The Executive Secretary shall notify each Contracting Party of the contribution due from that Party as calculated under paragraph 3 of this Article, and as soon as possible thereafter each Contracting Party shall pay to the Organization its contribution.

5.  Contributions shall be payable in the currency of the country in which the headquarters of the Organization is located, except if otherwise authorized by the General Council.

6.  Subject to paragraph 11 of this Article, the General Council shall, at its first meeting, approve a budget for the balance of the first financial year in which the Organization functions and the Executive Secretary shall transmit to the Contracting Parties copies of that budget together with notices of their respective contributions.

7.  For subsequent financial years, drafts of the annual budget shall be submitted by the Executive Secretary to each Contracting Party together with a schedule of contributions, not less than 60 days before the annual meeting of the Organization at which the budgets are to be considered.

8.  A Contracting Party acceding to this Convention during the course of a financial year shall contribute in respect of that year a part of the contribution calculated in accordance with the provisions of this Article, that is proportional to the number of complete months remaining in the year.

9.  A Contracting Party which has not paid its contributions for two consecutive years shall not enjoy any right of casting votes and presenting objections under this Convention until it has fulfilled its obligations, unless the General Council decides otherwise.

10.  The financial affairs of the Organization shall be audited annually by external auditors to be selected by the General Council.

11.  If the Convention enters into force on 1 January 1979, the provisions of Annex II, which forms an integral part of this Convention, shall apply in place of the provisions of paragraph 6.

Article XVII

The Contracting Parties agree to take such action, including the imposition of adequate sanctions for violations, as may be necessary to make effective the provisions of the Convention and to implement any measures which become binding under paragraph 7 of Article XI and any measures which are in force under Article XXIII. Each Contracting Party shall transmit to the Commission an annual statement of the actions taken by it for these purposes.

Article XVIII

The Contracting Parties agree to maintain in force and to implement within the Regulatory Area a scheme of joint international enforcement as applicable pursuant to Article XXIII or as modified by measures referred to in paragraph 5 of Article XI. This scheme shall include provision for reciprocal rights of boarding and inspection by the Contracting Parties and for flag state prosecution and sanctions on the basis of evidence resulting from such boardings and inspections. A report of such prosecutions and sanctions imposed shall be included in the annual statement referred to in Article XVII.

Article XIX

The Contracting Parties agree to invite the attention of any State not a party to this Convention to any matter relating to the fishing activities in the Regulatory Area of the nationals or vessels of that State which appear to affect adversely the attainment of the objectives of this Convention. The Contracting Parties further agree to confer when appropriate upon the steps to be taken towards obviating such adverse effects.

Article XX

1.  The Convention Area shall be divided into scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions, the boundaries of which shall be those defined in Annex III to this Convention.

2.  On the request of the Scientific Council, the General Council may be a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for scientific or statistical purposes, modify the boundaries of the scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions set out in Annex III, provided that each coastal State exercising fisheries jurisdiction in any part of the area affected concurs in such action.

3.  On the request of the Fisheries Commission and after having consulted the Scientific Council, the General Council may by a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for management purposes, divide the Regulatory Area into appropriate regulatory divisions and subdivisions. These may subsequently be modified in accordance with the same procedure. The boundaries of any such divisions and subdivisions shall be defined in Annex III.

4.  Annex III to this Convention, either in its present terms or as modified from time to time pursuant to this Article, forms an integral part of this Convention.

Article XXI

1.  Any Contracting Party may propose amendments to this Convention to be considered and acted upon by the General Council at an annual or a special meeting. Any such proposed amendment shall be sent to the Executive Secretary at least 90 days prior to the meeting at which it is proposed to be acted upon, and the Executive Secretary shall immediately transmit the proposal to all Contracting Parties.

2.  The adoption of a proposed amendment to the Convention by the General Council shall require a three-fourths majority of the votes of all Contracting Parties. The text of any proposed amendments so adopted shall be transmitted by the Depositary to all Contracting Parties.

3.  An amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days following the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Parties unless any other Contracting Party notifies the Depositary that it objects to the amendment within 90 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of such receipt, in which case the amendment shall not take effect for any Contracting Party. Any Contracting Party which has objected to an amendment may at any time withdraw that objection. If all objections to an amendment are withdrawn, the amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of the last withdrawal.

4.  Any party which becomes a Contracting Party to the Convention after an amendment has been adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be deemed to have approved the said amendment.

5.  The Depositary shall promptly notify all Contracting Parties of the receipt of notifications of approval of amendments, the receipt of notifications of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of amendments.

Article XXII

1.  This Convention shall be open for signature at Ottawa until 31 December 1978, by the parties represented at the Diplomatic Conference on the Future of Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, held at Ottawa from 11 October to 21 October 1977. It shall thereafter be open for accession.

2.  This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Canada, referred to in this Convention as ‘the Depositary’.

3.  This Convention shall enter into force upon the first day of January following the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not less than six Signatories at least one of which exercises fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  Any party which has not signed this Convention may accede thereto by a notification in writing to the Depositary. Accessions received by the Depositary prior to the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date this Convention enters into force. Accessions received by the Depositary after the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date of receipt by the Depositary.

5.  The Depositary shall inform all Signatories and all acceding Parties of all ratifications, acceptances or approvals deposited and accessions received.

6.  The Depositary shall convene the initial meeting of the Organization to be held not more than six months after the coming into force of the Convention, and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party not less than one month before the date of the meeting.

Article XXIII

Upon the entry into force of this Convention, each proposal that has been transmitted or is effective at that time under Article VIII of the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries, 1949, (‘the ICNAF Convention’) shall, subject to the provisions of the ICNAF Convention, become a measure binding on each Contracting Party with respect to the Regulatory Area immediately, if the proposal has become effective under the ICNAF Convention, or at such time as it becomes effective thereunder. Subject to paragraph 3 of Article XII, each such measure shall remain binding on each Contracting Party, until such time as it expires or is replaced by a measure which has become binding pursuant to Article XI of this Convention, provided that no such replacement shall take effect before this Convention has been in force for one year.

Article XXIV

1.  Any Contracting Party may withdraw from the Convention on 31 December of any year by giving notice on or before the preceding 30 June to the Depositary, which shall communicate copies of such notice to other Contracting Parties.

2.  Any other Contracting Party may thereupon withdraw from the Convention on the same 31 ►C1  December by giving notice to the Depositary within one ◄ month of the receipt of a copy of a notice of withdrawal given pursuant to paragraph 1 of this Article.

Article XXV

1.  The original of the Convention shall be deposited with the Government of Canada, which shall communicate certified copies thereof to all the Signatories and to all the acceding Parties.

2.  The Depositary shall register the Convention with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Ottawa, this 24th day of October 1978, in a single original, in the English and French languages, each text being equally authentic.

ANNEX 1 TO THE CONVENTION

List of species for the determination of the nominal catches to be used in calculating the annual budget pursuant to Article XVIAtlantic cod ...

Gadus morrhua

Haddock ...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantic redfish ...

Sebastes marinus

Silver hake ...

Merluccius bilinearis

Red hake ...

Urophycis chuss

Pollock ...

Pollachius virens

American plaice ...

Hippoglossoides platessoides

Witch flounder ...

Glyptocephalus cynoglossus

Yellowtail flounder ...

Limanda ferruginea

Greenland halibut ...

Keinhardtius hippoglossoides

Roundnose grenadier ...

Macrourus rupestris

Atlantic herring ...

Clupea harengus

Atlantic mackerel ...

Scomber scombrus

Atlantic butterfish ...

Peprilus triacanthus

River herring (alewife) ...

Alosa pseudoharengus

Atlantic argentine ...

Argentina silus

Capelin ...

Mallotus villosus

Long-finned squid ...

Loligo pealei

Shortr-finned squid ...

Illex illecebrosus

Shrimps ...

Pandalus sp.

ANNEX II TO THE CONVENTION

Transitional financial arrangements

1. A Contracting Party which is also a Contracting Party to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries throughout the year 1979 shall not contribute to the expenses of the Organization in that year. Other Contracting Parties which have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval or acceded to the Convention before 31 December 1979 shall contribute the amount indicated in the Appendix hereto. The contribution of any Contracting Party not included in the Appendix shall be determined by the General Council.

2. The contributions due pursuant to paragraph 1 shall be paid by each Contracting Party as soon as possible after 1 January 1979 or after its accession to the Convention, whichever is later.

Appendix to Annex II to the ConventionContracting Party

Contribution for 1979

(in $)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Denmark (Faroe Islands)

6 473

European Economic Community

74 254

German Democratic Republic

19 266

Iceland

12 293

Japan

16 697

Norway

21 107

Poland

29 316

Portugal

22 716

Romania

15 472

Spain

26 224

USSR

72 133

USA

29 947

ANNEX III TO THE CONVENTION

Scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions

The scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions provided for by Article XX of this Convention shall be as follows:

▼M1

1. (a) 

Subarea 0

that portion of the Convention Area bounded on the south by a line extending due east from a point at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude to a point at 61o00' north latitude and 59o00' west longitude, thence in a south-easterly direction along a rhumb line to a point at 60o 12' north latitude and 57o 13' west longitude; thence bounded on the east by a series of geodesic lines joining the following points:Point No

Latitude

Longitude

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

and thence due north to the parallel of 78o 10' north latitude; and bounded on the west by a line beginning at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude and extending in a north-westerly direction along a rhumb line to the coast of Baffin Island at East Bluff (61o55' north latitude and 66o 20' west longitude), and thence in a northerly direction along the coast of Baffin Island, Bylot Island, Devon Island and Ellesmere Island and following the meridian of 80o west longitude in the waters between those islands to 78o 10' north latitude; and bounded on the north by the parallel of 78o 10' north latitude.

▼B

1. (b) 

Subarea 0 is composed of two divisions:Division 0A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 66o15' north latitude;

Division OB

—  That portion of the subarea lying to the south of the parallel of 65o15' north latitude.

▼M1

2. (a) 

Sub-area 1

that portion of the Convention Area lying to the east of Sub-area 0 and to the north and east of a rhumb line joining a point at 60o12' north latitude and 57o13' west longitude with a point at 52o15' north latitude and 42o00' west longitude.

▼B

2. (b) 

Subarea 1 is composed of six divisions:Division 1A

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1B

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak) and the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1C

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab) and the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak);

Division 1D

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier) and the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab);

Division IE

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation) and the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier);

Division 1F

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation).

3. (a) 

Subarea 2

That portion of the Convention Area lying to the east of the meridian of 64o30' west longitude in the area of Hudson Strait, to the south of Subarea 0, to the south and west of Subarea 1 and to the north of the parallel of 52o15' north latitude.

3. (b) 

Subarea 2 is composed of three divisions:Division 2G

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2H

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale) and the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2J

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale).

4. (a) 

Subarea 3

That portion of the Convention Area lying south of the parallel of 52o15' north latitude; and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15' north latitude; to the north of the parallel of 39o00' north latitude; and to the east and north of a rhumb line commencing at 39o00' north latitude, 50o00' west longitude and extending in a northwesterly direction to pass through a point at 43o30' north latitude, 55o00' west longitude in the direction of a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude until it intersects a straight line connecting Cape Ray, on the coast of Newfoundland, with Cape North on Cape Breton Island; thence in a northeasterly direction along said line to Cape Ray.

4. (b) 

Subarea 3 is composed of six divisions:Division 3K

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 49o15' north latitude (Cape Freels, Newfoundland);

Division 3L

—  That portion of the subarea lying between the Newfoundland coast from Cape Freels to Cape St Mary and a line described as follows: Beginning at Cape Freels, thence due east to the meridian of 46o30' west longitude, thence due south to the parallel of 46o00' north latitude, thence due west to the meridian of 54o30' west longitude, thence along a rhumb line to Cape St Mary, Newfoundland;

Division 3M

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 49o15' north latitude and east of the meridian of 46o30' west longitude;

Division 3N

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 46o30' west longitude and the meridian of 51o00' west longitude;

Division 30

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 51o00' west longitude and the meridian of 54o30' west longitude;

Division 3P

—  That portion of the subarea lying south of the Newfoundland coast and west of a line from Cape St Mary, Newfoundland to a point at 46o00' north latitude, 54o30' west longitude, thence due south to the limit of the subarea;

Division 3P is divided into two subdivisions:3Pn

—  Northwestern subdivision — That portion of Division 3P lying north-west of a line extending from Burgeo Island, Newfoundland, approximately southwest to a point at 46o50' north latitude and 58o50' west longitude;

3Ps

—  Southeastern subdivision — That portion of Division 3P lying south-east of the line defined for Subdivision 3Pn.

5. (a) 

Subarea 4

That portion of the Convention Area lying north of the parallel of 39o00' north latitude, to the west of Subarea 3, and to the east of a line described as follows: Beginning at the terminus of the international boundary between the United States of America and Canada in Grand Manan Channel, at a point at 44o46' 35·346" north latitude; 66o54' 11·253" west longitude; thence due south to the parallel of 43o50' north latitude; thence due west to the meridian of 67o40' west longitude; thence due south to the parallel of 42o20' north latitude; thence due east to a point in 66o00' west longitude; thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 42o00' north latitude and 65o40' west longitude; and thence due south to the parallel of 39o00' north latitude.

5. (b) 

Subarea 4 is divided into six divisions:Division 4R

—  That portion of the subarea lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: Beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of 52o15' north latitude, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a southwesterly direction to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to the point at which the boundary of Subarea 3 intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland;

Division 4S

—  That portion of the subarea lying between the south coast of the Province of Quebec from the terminus of the Labrador-Quebec boundary to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in an east-southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence due north to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a northeasterly direction to the terminus of the Labrador-Quebec boundary;

Division 4T

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Cape North and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude, to the parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due east to a point where the boundary between Subareas 3 and 4 meets the parallel of 39o00' north latitude, thence along the boundary between Subareas 3 and 4 and a line continuing in a northwesterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, and thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V is divided into two subdivisions:4Vn

—  Northern subdivision — That portion of Division 4V lying north of the parallel of 45o40' north latitude;

4Vs

—  Southern subdivision — That portion of Division 4V lying south of the parallel of 45o40' north latitude;Division 4W

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Halifax and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude to a parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due west to the meridian of 63o20' west longitude, thence due north to a point on that meridian in 44o20' north latitude, thence along a rhumb line in a northwesterly direction to Halifax, Nova Scotia;

Division 4X

—  That portion of the subarea lying between the western boundary of Subarea 4 and the coasts of New Brunswick and Nova Scotia from the terminus of the boundary between New Brunswick and Maine to Halifax, and a line described as follows: Beginning at Halifax, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 44o20' north latitude, 63o20' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, and thence due west to the meridian of 65o40' west longitude.

6. (a) 

Subarea 5

That portion of the Convention Area lying to the west of the western boundary of Subarea 4, to the north of the parallel of 39o00' north latitude, and to the east of the meridian of 71o40' west longitude.

6. (b) 

Subarea 5 is composed of two divisions:Division 5Y

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Maine, New Hampshire and Massachusetts from the border between Maine and New Brunswick to 70o00' west longitude on Cape Cod (at approximately 42o00' north latitude) and a line described as follows: Beginning at a point on Cape Cod at 70o00' west longitude (at approximately 42o00' north latitude), thence due north to 42o20' north latitude, thence due east to 67o40' west longitude at the boundary of Subareas 4 and 5, and thence along that boundary to the boundary of Canada and the United States;

Division 5Z

—  That portion of the subarea lying to the south and east of Division 5Y.

Division 5Z is divided into two portions: an eastern and a western portion defined as follows:5Ze —

Eastern portion — That portion of Division 5Z lying east of the meridian of 70o00' west longitude;

5Zw —

Western portion — That portion of Division 5Z lying west of the meridian of 70o00' west longitude;

7. (a) 

Subarea 6

That part of the Convention Area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40' west longitude; thence due south to 39o00' north latitude; thence due east to 42o00' west longitude; thence due south to 35o00' north latitude; thence due west to the coast of North America; thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40' west longitude.

7. (b) 

Subarea 6 is composed of eight divisions:Division 6A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 39o00' north latitude and to the west of Subarea 5;

Division 6B

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude, to the south of the parallel of 39o00' north latitude, and to the north and west of a line running westward along the parallel of 37o00' north latitude to 76o00' west longitude and thence due south to Cape Henry, Virginia;

Division 6C

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude and to the south of the parallel of 35o00' north latitude;

Division 6D

—  That portion of the subarea lying to the east of Divisions 6B and 6C and to the west of 65o00' west longitude;

Division 6E

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6D to the west of 60o00' west longitude;

Division 6F

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6E and to the west of 55o00' west longitude;

Division 6G

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6F and to the west of 50o00' west longitude;

Division 6H

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6G and to the west of 42o00' west longitude.