1975R2782 — LV — 01.01.2007 — 003.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 2782/75

(1975. gada 29. oktobris)

par inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību

(OV L 282, 1.11.1975, p.100)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 3485/80 (1980. gada 22. decembris),

  L 365

1

31.12.1980

 M2

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 3791/85 (1985. gada 20. decembris),

  L 367

6

31.12.1985

►M3

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 3494/86 (1986. gada 13. novembris),

  L 323

1

18.11.1986

►M4

KOMISIJAS REGULA (EEK) Nr. 3987/87 (1987. gada 22. decembris),

  L 376

20

31.12.1987

►M5

KOMISIJAS REGULA (EEK) Nr. 1057/91 (1991. gada 26 aprīlis),

  L 107

11

27.4.1991

►M6

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2916/95 (1995. gada 18. decembris),

  L 305

49

19.12.1995

►M7

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1791/2006 (2006. gada 20. novembrī),

  L 363

1

20.12.2006


Grozīta ar:

►A1

Austrijas, Zviedrijas un Somijas pievienošanās akts

  C 241

21

29.8.1994

►A2

Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā

  L 236

33

23.9.2003
▼B

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 2782/75

(1975. gada 29. oktobris)

par inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecībuEIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2771/75 ( 1 ) par olu tirgus kopīgo organizāciju un īpaši tās 2. pantu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 ( 2 ) par mājputnu gaļas tirgus kopīgo organizāciju un īpaši tās 2. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ( 3 ),

tā kā Līguma 39. pantā izvirzīto mērķu sasniegšanai attiecībā uz mājputnu gaļu, Padomes Regulas (EEK) Nr. 2771/75 un (EEK) Nr. 2777/75 paredz līdzekļus piegādes pielāgošanas pieprasījuma veicināšanai;

tā kā šie līdzekļi īpaši ietver tādus, kas ir domāti īstermiņa un ilgtermiņa plānošanas veicināšanai, pamatojoties uz zināšanām par izmantotajiem ražošanas resursiem un arī tirgošanas standartiem, kas var attiekties uz iepakojumu, transportēšanu un marķēšanu;

tā kā precīzas zināšanas par inkubatorā ievietoto olu skaitu un par izšķīlušos cāļu skaitu, klasificētu pēc mājputnu sugas, kategorijas un veida, ļauj paredzēt mājputnu produktu tirdzniecības attīstību; tā kā šai sakarā būtu jāizstrādā noteikumi statistikas datu vākšanai attiecībā uz vairošanās cāļiem un vaislas cāļiem;

tā kā, lai tirdzniecības tendences paredzētu ar iespējami lielāku precizitāti un tik ātri, cik vien iespējams, ir nepieciešams regulāri savākt informāciju par inkubatorā ievietotajām olām, izperētajiem un pārdotajiem cāļiem;

tā kā tālāk ir nepieciešams identificēt inkubatorā ievietotās olas, kuras ir ražotas Kopienā, lai atšķirtu tās no olām, uz kurām ir attiecināma Padomes 1975. gada 29. oktobra Regula (EEK) Nr. 2772/75 ( 4 ) par olu tirdzniecības standartiem; tā kā tādējādi šāda identificēšana ir veicama Kopienā, individuāli marķējot inkubatorā ievietotās olas; tā kā tomēr ir nepieciešams nodrošināt, lai dalībvalstis, kuras to atļauj, šādu identificēšanu veiktu atbilstīgi īpašiem iesaiņošanas noteikumiem; tā kā pēdējā iespēja tomēr nedrīkst novest pie tirdzniecības ar olām bez īpašām atšķirības zīmēm, kuras izņemtas no inkubatora;

tā kā slūžu cenas un maksājumi atšķiras inkubējamām olām un citām olām; tā kā ir nepieciešams nodrošināt nepārprotamu atšķirību starp šiem produktiem, marķējot inkubējamās olas;

tā kā tas pats ir attiecināms uz eksportu, īpaši runājot par kompensāciju piešķiršanas noteikumiem; tā kā tomēr iespēju robežās jāņem vērā noteikumi, kuri varētu pastāvēt attiecībā uz trešām valstīm, lai izvairītos no tirdzniecības pārtraukšanas ar šīm valstīm;

tā kā atšķirīgais numurs, kas piešķirts katram uzņēmumam un uzspiests uz inkubējamām olām vai uz inkubējamo olu pakām vai cāļiem, var veicināt šo produktu tirdzniecību un atbilstības šo noteikumu prasībām pārbaudi;

tā kā gan attiecībā uz tirdzniecību, gan attiecībā uz pārbaudi ir nepieciešams pavaddokumentos ievadīt informāciju gan par cāļu vai inkubējamo olu partiju raksturu, gan par to izcelsmi; tā kā tādējādi atsevišķi šie datiem ir jānorāda uz iepakojuma;

tā kā attiecīgajiem uzņēmumiem ir jābūt garantijai, ka jebkāda specifiska informācija, kas uz viņiem attiecas, tiks nodrošināta ar anonimitāti un statistikas slepenību;

tā kā varētu atbrīvot no šīs Regulas prasību izpildes uzņēmumus, kuri, pateicoties savai nelielajai komerciālajai nozīmībai, būtiski neietekmē vispārējos statistikas rezultātus vai tirgus attīstību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Šajā regulā:

▼M4

1. “Inkubējamas olas” nozīmē mājputnu olas, kuras ietilpst cāļu audzēšanai paredzētās kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijās 0407 00 11 un 0407 00 19, sagrupētas pēc sugas, kategorijas un tipa un identificētas saskaņā ar šo regulu.

2. “Cāļi” nozīmē dzīvu mājputnu, kura svars nepārsniedz 185 gramus un ietilpst šādas kategorijas kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijās 0105 11 ►M6  , 0105 12 ◄ un 0105 19:

a) patēriņa cāļi : cāļi, kuri atbilst kādam no šādiem veidiem:

i) galda cāļi: cāļi, kurus paredzēts nobarot un nokaut pirms dzimumgatavības iestāšanās;

ii) dējējcāļi: cāļi, kurus audzina olu ražošanai patēriņam;

iii) jaukta tipa cāļi: cāļi, kuri ir paredzēti vai nu perēšanai, vai galdam;

b) vairošanās cāļi: cāļi, kuri paredzēti lietderīgo cāļu ražošanai;

c) vaislas cāļi: cāļi, kuri ir domāti patēriņa cāļu ražošanai.

3. “Uzņēmums” ir uzņēmums vai uzņēmuma daļa, kas veic kādu no šādām darbībām:

a) ciltsdarba uzņēmums: uzņēmums inkubējamo olu ražošanai vai perēšanai, lai saražotu vaislas cāļus, vairošanās cāļus vai patēriņa cāļus;

b) audzēšanas uzņēmums: uzņēmums inkubējamo olu ražošanai, lai saražotu patēriņa cāļus;

c) inkubators: uzņēmums olu ievietošanai inkubatorā, perēšanai un cāļu ieguvei.

4. “Kapacitāte” ir inkubējamo olu maksimālais skaits, kuras vienlaicīgi var novietot inkubatorā, neskaitot inkubācijas punktus.

2. pants

1.  Tirdzniecība ar inkubējamām olām un cāļiem un to transportēšana, tāpat arī inkubējamo olu ievietošanai inkubatorā ir atļauta tikai tirdzniecības vai komerciāliem mērķiem Kopienas teritorijā, ja tiek ievēroti šīs regulas noteikumi.

2.  Tomēr tiem sugas veidošanas uzņēmumiem, kā arī citiem šķirnes materiāla uzņēmumiem, kuros ir mazāk par 100 putnu un kuru inkubatoru kapacitāte ir mazāka par 1 000 inkubējamajām olām, šajā regulā izvirzītie noteikumi nav obligāti.

3. pants

Dalībvalstī norīkota kompetenta aģentūra reģistrē un piešķir atšķirības numuru katram uzņēmumam pēc paša uzņēmuma lūguma.

Ja uzņēmums neievēro regulas noteikumus, tam var atsavināt atšķirības numuru.

4. pants

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc regulas stāšanās spēkā katra dalībvalsts dara zināmu citām dalībvalstīm un Komisijai tās teritorijā esošo uzņēmumu sarakstu, norādot katra uzņēmuma atšķirības numuru, nosaukumu un adresi. Par jebkurām izmaiņām šajā sarakstā dalībvalstis un Komisija tiek informētas katra ceturkšņa sākumā.

5. pants

▼M3

1.  Inkubējamas olas, ko izmanto cāļu ražošanai, marķē atsevišķi.

▼M3 —————

▼A1

2.  Inkubējamas olas transportē pilnīgi tīrā iesaiņojumā, kurā ir tikai vienas mājputnu sugas, kategorijas un tipa inkubējamas olas no viena uzņēmuma un uz kura ir vismaz šādi apzīmējumi: “oeufs à couver”, “broedeieren”, “rugeaeg”, “Bruteier”, “αυγά πρoς εκκόλαψιv”, “huevos para incubar”, “eggs for hatching”, “uova da cova”, “ovos para incubacào”, “munia haudottavaksi”,“kläckägg ►A2  , “násadová vejce”, “haudemunad”, “inkubējamas olas”, “kiaušiniai perinimui”, “keltetőtojás”, “bajd tat-tifqis”, “jaja wylęgowe”; “valilna jajca” vai “násadové vajcia ◄ , ►M7  “яйца за люпене”, “ouă puse la incubat”. ◄

▼B

►M3  3. ◄   Lai ievērotu dažās trešajās importētājvalstīs spēkā esošos noteikumus, marķējums uz eksportam paredzētajām inkubējamām olām un uz šo olu iepakojuma var atšķirties no šīs regulas prasībām ar nosacījumu, ka to nedrīkst sajaukt ar pēdējo, nedz arī ar Regulā (EEK) Nr. 2772/75 un šīs regulas īstenojošajās regulās paredzēto.

▼A1

6. pants

No trešām valstīm inkubējamas olas var importēt tikai tad, ja uz tām ar vismaz 3 mm lieliem burtiem ir norādīts izcelsmes valsts nosaukums un apzīmējumi “à couver”, “broedei”, “rugeaeg”, “Brutei”, “πρoς εκκόλαψιv”, “para incubar”, “hatching”, “cova”, “para incubacào”, “haudottavaksi”, “för kläckning ►A2  , “líhnutí”, “haue”, “inkubācija”, “perinimas”, “keltetésre”, “tifqis”, “do wylęgu”, “valjenje”, “liahnutie”, ◄ ►M7  “за люпене”, “incubare”. ◄ Iesaiņojumā jābūt tikai vienas mājputnu sugas, kategorijas un tipa inkubējamām olām no vienas izcelsmes valsts un sūtītāja, un uz tā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

a) uz olām norādītā informācija,

b) mājputnu suga, no kuras olas iegūtas,

c) sūtītāja vārds vai uzņēmuma nosaukums un adrese.

▼M3

7. pants

Katra inkubācijas stacija ved vienu vai vairākus reģistrus, kurā ieraksta šādus datus attiecībā uz cāļu šķirni, kategoriju (selekcijai, reprodukcijai vai patēriņam) un veidu (gaļai, olu ieguvei vai abējādai izmantošanai):

a) datumu, kad olas ievietotas inkubatorā, inkubēto olu skaitu un uzņēmuma, kurā ražotas inkubējamās olas, identifikācijas numuru;

b) izšķilšanās datumu un faktiskai izmantošanai paredzēto izšķīlušos cāļu skaitu;

c) no inkubatora izņemto inkubēto olu skaitu un pircēja identitāti.

8. pants

No inkubatora izņemtās inkubētās olas neizmanto lietošanai uzturā. Tās var izmantot rūpnieciskai pārstrādei Regulas (EEK) Nr. 2772/75 1. panta 2. punkta nozīmē.

▼B

9. pants

▼M3

1.  Katra inkubācijas stacija dalībvalsts kompetentajai iestādei ik mēnesi paziņo pa šķirnēm, kategorijām un veidiem inkubatorā ievietoto olu skaitu un faktiskai izmantošanai paredzēto izšķīlušos cāļu skaitu.

▼B

2.  Saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2777/75 17. pantu, no tādiem uzņēmumiem, kuri nav minēti 1. pantā, tiek prasīti statistikas dati par vaislas un vairošanās cāļiem.

10. pants

1.  Tiklīdz dalībvalstis 9. pantā minēto informāciju ir saņēmušas un izanalizējušas, tās ziņo Komisijai ikmēneša kopsavilkumu, pamatojoties uz informāciju par iepriekšējo mēnesi. ►M5  Vācijai ir atļauts aizkavēt ikmēneša datu savākšanu par audzētavām bijušās Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā līdz laikam pēc 1991. gada 1. janvāra un iesniegt šos datus par 1991. gadu ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc atsauces mēneša. ◄

Papildus dalībvalstu iesniegtajā kopsavilkumā tiek norādīts tai pašā mēnesī importēto un eksportēto cāļu skaits atbilstīgi mājputnu sugām, kategorijām un tipam.

2.  Komisija šo informācijas kopsavilkumu apkopo un izmanto. Tā par to informē dalībvalstis.

11. pants

1.  Cāļus iepako atbilstīgi mājputnu sugām, tipam, kategorijām un tipam.

2.  Kastēs ir tikai no viena inkubatora iegūtie cāļi, un uz kastes ir norādīts vismaz inkubatora atšķirības numurs.

12. pants

Trešās valsts izcelsmes cāļus drīkst importēt tikai tad, ja tie ir grupēti saskaņā ar 11. panta 1. punktu. Kastēs drīkst būt tikai cāļi no vienas un tās pašas izcelsmes valsts un sūtītāja, un uz kastēm ir jābūt vismaz šādai informācijai:

a) izcelsmes valsts nosaukums;

b) mājputnu suga, kurai cāļi atbilst;

c) sūtītāja vārds vai uzņēmuma juridiskais nosaukums un adrese.

13. pants

1.  Katrai nosūtītajai inkubējamo olu vai cāļu partijai attiecīgi sagatavo pavaddokumentu, kurā ietver vismaz šādas ziņas:

a) vārds vai uzņēmuma juridiskais nosaukums un adrese un tā atšķirības numurs;

b) inkubējamo olu vai cāļu skaits atbilstīgi mājputnu šķirnēm, kategorijām un tipam;

c) nosūtīšanas datums;

d) saņēmēja vārds un adrese.

2.  Inkubējamo olu un cāļu partijām, kuras ir importētas no trešām valstīm, uzņēmuma atšķirības numura vietā ir jānorāda izcelsmes valsts.

14. pants

Šajā regulā prasītās ziņas jāraksta salasāmi.

Šīs ziņas un pievienotie dokumenti tiek rakstīti vismaz vienā no Kopienas valodām.

15. pants

Lai atbilstu noteikumiem, kuri ir spēkā atsevišķās trešās importētājās valstīs, uz eksporta iepakojumiem var norādīt arī citus datus, kuri šajā regulā nav norādīti, ar nosacījumu, ka tos nevarētu sajaukt ar pēdējiem.

16. pants

Katrā dalībvalstī nozīmētas aģentūras pārbauda šīs regulas noteikumu ievērošanu. Šo aģentūru saraksts tiek paziņots citām dalībvalstīm un Komisijai vismaz vienu mēnesi pirms šīs regulas spēkā stāšanās datuma. Par jebkurām izmaiņām šajā sarakstā tiek paziņots visām dalībvalstīm un Komisijai.

17. pants

Sīkākus noteikumus par šīs regulas piemērošanu pieņem saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2771/75 17. pantā vai attiecīgi Regulas (EEK) Nr. 2777/75 17. pantā paredzēto procedūru.

18. pants

1.  Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu saskaņā ar 9. pantu sniegtās informācijas anonimitāti un konfidencialitāti.

2.  Reģistros ierakstīto informāciju drīkst izmantot tikai iestādes, kuras atbild par šīs regulas izpildi.

19. pants

1.  Ar šo tiek atcelta Padomes 1972. gada 27. jūnija Regula (EEK) Nr. 1349/72 ( 5 ) par inkubējamo olu un fermu cāļu ražošanu un tirdzniecību, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 225/73 ( 6 ).

2.  Atsauces uz 1. punktā atcelto regulu ir uzskatāmas kā atsauces uz šo regulu.

20. pants

Šī regula stājas spēkā 1975. gada 1. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.( 1 ) OV L 282, 1.11.1975., 49. lpp.

( 2 ) OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp.

( 3 ) OV C 128, 9.6.1975., 39. lpp.

( 4 ) OV L 282, 1.11.1975., 56. lpp.

( 5 ) OV L 148, 30.6.1972., 7. lpp.

( 6 ) OV L 27, 1.2.1973., 16. lpp.