1975L0324 — LV — 20.04.2009 — 006.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES DIREKTĪVA

(1975. gada 20. maijs)

par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem

(75/324/EEK)

(OV L 147, 9.6.1975, p.40)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS DIREKTĪVA 94/1/EK (1994. gada 6. janvāris),

  L 23

28

28.1.1994

►M2

PADOMES REGULA (EK) Nr. 807/2003 (2003. gada 14. aprīlis),

  L 122

36

16.5.2003

►M3

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/47/EK Dokuments attiecas uz EEZ (2008. gada 8. aprīlis),

  L 96

15

9.4.2008

►M4

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 219/2009 (2009. gada 11. marts),

  L 87

109

31.3.2009


Grozīta ar:

 A1

Grieķijas pievienošanās akts

  L 291

17

19.11.1979

 A2

  L 302

23

15.11.1985
▼B

PADOMES DIREKTĪVA

(1975. gada 20. maijs)

par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem

(75/324/EEK)EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ( 1 ),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 2 ),

tā kā atsevišķās dalībvalstīs aerosola izsmidzinātājiem jāatbilst noteiktiem obligātiem tehniskajiem rādītājiem; tā kā šie rādītāji dalībvalstīs ir atšķirīgi un šā iemesla dēļ kavē tirdzniecību Kopienā;

tā kā šos šķēršļus kopējā tirgus izveidei un darbībai ir iespējams likvidēt, ja visas dalībvalstis pieņem līdzīgas prasības attiecībā uz tehniskajiem rādītājiem, papildinot vai aizstājot tos, kas jau ir ietverti spēkā esošajos tiesību aktos, un tā kā šie rādītāji attiecas uz aerosola izsmidzinātāju izgatavošanu, pildīšanu un nominālo tilpumu;

tā kā pašreizējā tehnikas attīstības stadijā šī direktīva ir attiecināma tikai uz aerosola izsmidzinātājiem, kas izgatavoti no metāla, stikla vai plastmasas;

tā kā sakarā ar tehnikas attīstību ir nekavējoties jāpieņem šīs direktīvas pielikumā minētās tehniskās prasības; tā kā, lai atvieglotu atbilstīgu vajadzīgo pasākumu ieviešanu, būtu jāpieņem kārtība dalībvalstu un Komisijas ciešai sadarbībai, pielāgojot direktīvu par aerosolu izsmidzinātājiem tehnikas attīstībai;

tā kā ir iespējams, ka daži tirgū piedāvātie aerosola izsmidzinātāji var radīt apdraudējumu drošībai, lai gan tie atbilst šīs direktīvas un tās pielikuma prasībām; tā kā būtu jānosaka kārtība, kā izvairīties no šāda apdraudējuma,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.1. pants

Šī direktīva attiecas uz 2. pantā minētajiem aerosola izsmidzinātājiem, izņemot tos, kuru maksimālais tilpums ir mazāks par 50 ml, un tos, kuru maksimālais tilpums ir lielāks par šīs direktīvas pielikuma 3.1., 4.1.1., 4.2.1., 5.1. un 5.2. punktā minēto.

2. pants

Šajā direktīvā termins “aerosola izsmidzinātājs” nozīmē jebkuru atkārtoti neizmantojamu tvertni, kas izgatavota no metāla, stikla vai plastmasas un satur gāzi saspiestā, sašķidrinātā vai zem spiediena sašķidrinātā veidā ar vai bez šķidruma, pastas vai pulvera, un ir apgādāta ar ierīci, kas ļauj saturam izplūst kā cietām vai šķidrām daļiņām kopā ar gāzi, putu, pastas, pulvera vai šķidrā veidā.

3. pants

Persona, kas ir atbildīga par aerosola izsmidzinātāju tirdzniecību, piestiprina pie aerosola izsmidzinātājiem simbolu “3” (apgriezts epsilons) kā apliecinājumu, ka tie atbilst šīs direktīvas un tās pielikuma prasībām.

4. pants

Kā noteikts šajā direktīvā un tās pielikumā, dalībvalstis nedrīkst atteikt, aizliegt vai ierobežot to aerosola izsmidzinātāju tirdzniecību, kas atbilst šīs direktīvas un tās pielikuma prasībām.

▼M4

5. pants

Komisija pieņem pasākumus, kas vajadzīgi, lai pielāgotu šīs direktīvas pielikumu tehnikas attīstībai. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

6. pants

1.  Ar šo tiek izveidota Komiteja direktīvas par aerosola izsmidzinātājiem pielāgošanu atbilstīgi tehnikas attīstībai, šeit turpmāk “Komiteja”, un tā sastāv no dalībvalstu pārstāvjiem ar Komisijas pārstāvi kā priekšsēdētāju.

▼M2 —————

▼M2

7. pants

1.  Komisijai palīdz komiteja, kas atbild par aerosola izsmidzinātāju direktīvas tehnisko modernizēšanu.

▼M4

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

▼M4 —————

▼B

8. pants

1.  Neskarot citas Kopienas direktīvas, jo īpaši direktīvas par bīstamām vielām un preparātiem, uz katra aerosola izsmidzinātāja ir jābūt šādai viegli saskatāmai, salasāmai un neizdzēšamai informācijai. Gadījumos, kad aerosola izsmidzinātāja mazo izmēru dēļ (maksimālā ietilpība 150 ml vai mazāk) šādu informāciju uz tā norādīt nav iespējams, izsmidzinātājam jāpiestiprina etiķete ar sekojošu informāciju:

a) par aerosola izsmidzinātāja tirdzniecību atbildīgās personas vārds un adrese vai preču zīme;

b) simbols “3” (apgriezts epsilons), kas apliecina, ka aerosola izsmidzinātājs atbilst šīs direktīvas prasībām;

c) marķējuma kods, kas ļauj noteikt pildījuma partiju;

▼M1

d) īpašības, kas minētas pielikuma 2.2. un 2.3. punktā;

▼B

e) satura tīrsvars un tilpums.

▼M3

1.a  Ja aerosola izsmidzinātājā ir uzliesmojoši komponenti, kā noteikts pielikuma 1.8. punktā, bet saskaņā ar pielikuma 1.9. punktā izklāstītajiem kritērijiem aerosola izsmidzinātājs nav uzskatāms par “uzliesmojošu” vai “īpaši viegli uzliesmojošu”, aerosola izsmidzinātājā esošā uzliesmojošā materiāla daudzumu skaidri norāda marķējumā ar šādu salasāmu un neizdzēšamu tekstu: “X % no satura masas ir uzliesmojošas vielas”.

▼B

2.  Dalībvalsts var atļaut aerosola izsmidzinātāju tirdzniecību savā teritorijā ar nosacījumu, ka uzraksti uz etiķetes izdarīti valsts valodā vai valodās.

9. pants

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu tādu marķējumu vai uzrakstu lietošanu uz aerosola izsmidzinātājiem, ko varētu sajaukt ar simbolu “3” (apgriezts epsilons).

▼M3 —————

▼B

10. pants

1.  Ja kāda no dalībvalstīm pietiekami pamatoti norāda, ka viens vai vairāki aerosola izsmidzinātāji, lai gan atbilst šīs direktīvas prasībām, tomēr rada draudus drošībai vai veselībai, tā var uz laiku aizliegt šo izsmidzinātāju tirdzniecību savā teritorijā vai pakļaut tos īpašiem nosacījumiem. Šī dalībvalsts nekavējoties paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par savu lēmumu, minot tā iemeslus.

2.  Komisija sešu nedēļu laikā apspriežas ar attiecīgajām dalībvalstīm un tad nekavējoties sniedz savu atzinumu, un attiecīgi rīkojas.

▼M4

3.  Komisija var pieņemt vajadzīgos šīs direktīvas tehniskos pielāgojumus. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Šajā gadījumā dalībvalsts, kura jau ir pieņēmusi drošības pasākumus, var tos saglabāt līdz pielāgojumu spēkā stāšanās brīdim.

▼B

11. pants

1.  Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības 18 mēnešu laikā, un dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu tekstus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

12. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
PIELIKUMS

1.   DEFINĪCIJAS

1.1.   Spiedieni

“Spiedieni” nozīmē iekšējos spiedienus, kas izteikti bāros (relatīvie spiedieni).

1.2.   Pārbaudes spiediens

“Pārbaudes spiediens” nozīmē spiedienu, kuram uz 25 sekundēm var pakļaut nepiepildītu aerosola izsmidzinātāju, neradot tajā sūci vai, ja aerosola izsmidzinātājs ir izgatavots no metāla vai plastmasas, neradot tam redzamu vai ilgstošu deformāciju, izņemot 6.1.1.2. punktā atļauto.

1.3.   Plīšanas spiediens

“Plīšanas spiediens” nozīmē minimālo spiedienu, kura ietekmē aerosola izsmidzinātājs var eksplodēt vai plīst.

1.4.   Tvertnes kopējais tilpums

“Tvertnes kopējais tilpums” nozīmē atvērtas tvertnes tilpumu līdz tvertnes atveres malai mililitros.

1.5.   Tīrais tilpums

“Tīrais tilpums” nozīmē piepildīta un aizvērta aerosola izsmidzinātāja tilpumu mililitros.

1.6.   Šķidruma tilpums

“Šķidruma tilpums” nozīmē tāda pildīta un aizvērta aerosola izsmidzinātāja pildījuma tilpumu, kas nav gāzveida.

1.7.   Pārbaudes apstākļi

“Pārbaudes apstākļi” nozīmē pie 20 oC (± 5 oC) grādu temperatūras hidrauliski pielietota pārbaudes un plīšanas spiediena rādītājus.

▼M3

1.8.   Uzliesmojošas sastāvdaļas

Aerosola sastāvdaļas uzskata par uzliesmojošām, ja tās satur kādu komponentu, kas klasificēts kā uzliesmojošs:

a) uzliesmojošs šķidrums ir šķidrums, kura uzliesmošanas punkts nepārsniedz 93 °C;

b) uzliesmojoša cietviela ir cieta viela vai maisījums, kas viegli aizdegas vai var izraisīt vai veicināt degšanu berzes rezultātā. Viegli uzliesmojošas cietvielas ir pulverveida, granulu vai pastas veida vielas vai maisījumi, kuri kļūst bīstami, ja tie aizdegas, īslaicīgi nonākot saskarē ar uguns avotu, piemēram, degošu sērkociņu, un ja liesma ātri izplatās;

c) uzliesmojoša gāze ir gāze vai gāzu maisījums, kam ir uzliesmošanas diapazons gaisā 20 °C temperatūrā un 1,013 bāru standartspiedienā.

Šī definīcija neietver piroforas, pašsakarstošas vai ar ūdeni reaģējošas vielas un maisījumus, kurus nekādā gadījumā nedrīkst izmantot kā aerosola izsmidzinātāja komponentus.

▼M3

1.9.   Uzliesmojoši aerosoli

Šajā direktīvā aerosols var tikt atzīts par “neuzliesmojošu”, “uzliesmojošu” vai “īpaši viegli uzliesmojošu”, ņemot vērā tā ķīmisko sadegšanas siltumu un uzliesmojošo komponentu masas daļu:

a) aerosolu klasificē kā “īpaši viegli uzliesmojošu”, ja tas satur 85 % vai vairāk uzliesmojošu komponentu un ja ķīmiskais sadegšanas siltums ir 30 kJ/g vai vairāk;

b) aerosolu klasificē kā “neuzliesmojošu”, ja tas satur 1 % uzliesmojošu komponentu vai mazāk un ja ķīmiskais sadegšanas siltums ir mazāks par 20 kJ/g;

c) visiem pārējiem aerosoliem piemēro turpmāk izklāstīto klasificēšanas procedūru vai tos klasificē kā “īpaši viegli uzliesmojošus”. Aizdegšanās attāluma pārbaudi, slēgtās telpas pārbaudi un putu ugunsbīstamības pārbaudi veic atbilstīgi 6.3. punktam.

1.9.1.   Uzliesmojoši izsmidzināmi aerosoli

Izsmidzināmus aerosolus, ņemot vērā ķīmisko sadegšanas siltumu un aizdegšanās attāluma pārbaudes rezultātus, klasificē šādi:

a) ja ķīmiskais sadegšanas siltums ir mazāks par 20 kJ/g:

i) aerosolu klasificē kā “uzliesmojošu”, ja tas aizdegas no 15 cm attāluma (ieskaitot) līdz 75 cm (neieskaitot);

ii) aerosolu klasificē kā “īpaši viegli uzliesmojošu”, ja tas aizdegas no 75 cm vai lielāka attāluma;

iii) ja aizdegšanās attāluma pārbaudē aerosols neaizdegas, veic slēgtās telpas pārbaudi, un šādā gadījumā aerosolu klasificē kā “uzliesmojošu”, ja laika ekvivalents ir mazāks par vai vienāds ar 300 s/m3 vai sprādzienbīstamo vielu sadegšanā bez sprādziena blīvums ir mazāks par vai vienāds ar 300 g/m3; pretējā gadījumā aerosolu klasificē kā “neuzliesmojošu”;

b) ja ķīmiskais sadegšanas siltums ir 20 kJ/g vai vairāk, aerosolu klasificē kā “īpaši viegli uzliesmojošu”, ja tas aizdegas no 75 cm vai lielāka attāluma; pretējā gadījumā aerosolu klasificē kā “uzliesmojošu”.

1.9.2.   Uzliesmojoši putu aerosoli

Putu aerosolus klasificē, balstoties uz putu ugunsbīstamības pārbaudi:

a) aerosola produktu klasificē kā “īpaši viegli uzliesmojošu”, ja:

i) liesmas augstums ir 20 cm vai vairāk un liesmas ilgums ir 2 s vai vairāk,

vai

ii) liesmas augstums ir 4 cm vai vairāk un liesmas ilgums ir 7 s vai vairāk;

b) aerosola produktu, kas neatbilst a) apakšpunkta kritērijiem, klasificē kā “uzliesmojošu”, ja liesmas augstums ir 4 cm vai vairāk un liesmas ilgums ir 2 s vai vairāk.

1.10.   Ķīmiskais sadegšanas siltums

Ķīmisko sadegšanas siltumu ΔHc nosaka šādi:

a) vai nu balstoties uz atzītiem tehnoloģiju noteikumiem, kas aprakstīti, piemēram, tādos standartos kā ASTM D 240, ISO 13943 86.1.–86.3. un NFPA 30B vai kas aprakstīti zinātniskajā literatūrā,

vai

b) izmantojot turpmāk aprakstīto aprēķina metodi.

Ķīmisko sadegšanas siltumu (ΔHc) kilodžoulos uz gramu (kJ/g) var aprēķināt, reizinot teorētisko sadegšanas siltumu (ΔHcomb) ar sadegšanas efektivitāti, kas parasti ir mazāka par 1,0 (tipiska sadegšanas efektivitāte ir 0,95 jeb 95 %).

Kompozītam aerosola preparātam ķīmiskais sadegšanas siltums ir vienāds ar atsevišķo komponentu svērto sadegšanas siltumu summu:

image

kur:

ΔHc

=

produkta ķīmiskais sadegšanas siltums (kJ/g),

wi%

=

i komponenta masas daļa produktā,

ΔHc(i)

=

produkta i komponenta sadegšanas siltums (kJ/g).

Ja saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem par aerosola ugunsbīstamības parametru izmanto ķīmisko sadegšanas siltumu, personai, kas atbild par konkrētā aerosola izsmidzinātāja tirdzniecību, ķīmiskā sadegšanas siltuma noteikšanas metode jāapraksta dokumentā, kam jābūt brīvi pieejamam kādā no Kopienas oficiālajām valodām adresē, kura norādīta uz marķējuma saskaņā ar 8. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

▼B

2.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

▼M3

Neskarot pielikuma īpašos noteikumus par prasībām, kas saistītas ar ugunsbīstamību un spiediena risku, par aerosola izsmidzinātāju tirdzniecību atbildīgajai personai ir pienākums analizēt riskus, lai tādējādi noteiktu tos, kuri attiecas uz tās aerosola izsmidzinātājiem. Attiecīgā gadījumā šajā analīzē jāizvērtē risks, ko rada no aerosola izsmidzinātāja parastos vai loģiski prognozējamos lietošanas apstākļos izsmidzināta aerosola ieelpošana, ņemot vērā pilienu izmēru sadalījumu saistībā ar satura fiziskajām un ķīmiskajām īpašībām. Šai personai jāņem vērā minētās analīzes rezultāti, projektējot, izgatavojot un pārbaudot aerosola izsmidzinātājus, un attiecīgā gadījumā jāsagatavo īpašas tā lietošanas instrukcijas.

▼B

2.1.   Uzbūve un aprīkojums

2.1.1.

Pildītiem aerosola izsmidzinātājiem normālos lietošanas un glabāšanas apstākļos jāatbilst šī pielikuma noteikumiem.

2.1.2.

Aerosola izsmidzinātāja vārstam ir jābūt tādam, lai normālos glabāšanas un transportēšanas apstākļos aerosola izsmidzinātāju būtu iespējams hermētiski noslēgt, un tam jābūt aizsargātam, piemēram, ar aizsargvāku, tādējādi to pasargājot no nejaušas atvēršanas un sabojāšanas.

2.1.3.

Aerosola izsmidzinātājā esošās vielas nedrīkst samazināt aerosola izsmidzinātāja mehānisko pretestību, pat pie ilgstošas uzglabāšanas.

▼M1

2.2.   Marķēšana

Neierobežojot direktīvas par bīstamu vielu un preparātu klasifikāciju, iepakojumu un marķēšanu, jo īpaši attiecībā uz veselības un/vai vides bīstamību, uz katra aerosola izsmidzinātāja jābūt šādam salasāmam un neizdzēšamam marķējumam:

a) neatkarīgi no satura: “Tvertne pakļauta spiedienam: sargāt no tiešas saules iedarbības un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 o C. Nepārdurt un nededzināt pat pēc izlietošanas.”;

▼M3

b) ja aerosols saskaņā ar 1.9. punkta kritērijiem klasificēts kā “uzliesmojošs” vai “īpaši viegli uzliesmojošs”:

 liesmas simbolam saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK II pielikumā sniegto paraugu,

 norādei “uzliesmojošs” vai “īpaši viegli uzliesmojošs” atkarībā no tā, vai aerosols klasificēts kā “uzliesmojošs” vai “īpaši viegli uzliesmojošs”.

▼M1

2.3.   Īpašas norādes par lietošanu

Neierobežojot direktīvas par bīstamu vielu un preparātu klasifikāciju, iepakojumu un marķēšanu, jo īpaši attiecībā uz veselības un/vai vides bīstamību, uz katra aerosola izsmidzinātāja jābūt šādam salasāmam un neizdzēšamam tekstam:

▼M3

a) neatkarīgi no satura – papildu lietošanas brīdinājumi, kas brīdina lietotājus par preces īpašo bīstamību; ja aerosola izsmidzinātājam ir pievienota atsevišķa lietošanas instrukcija, tajā arī jāietver attiecīgie lietošanas brīdinājumi;

b) ja aerosols saskaņā ar 1.9. punkta kritērijiem klasificēts kā “uzliesmojošs” vai “īpaši viegli uzliesmojošs”, šādi brīdinājumi:

 Direktīvas 67/548/EEK IV pielikumā noteiktās drošuma frāzes S2 un S16;

 “Neizsmidzināt atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā”.

▼M3

2.4.   Šķidrās fāzes tilpums

Šķidrās fāzes tilpums 50 °C temperatūrā nedrīkst pārsniegt 90 % no neto ietilpības.

▼B

3.   ĪPAŠI NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ METĀLA AEROSOLA IZSMIDZINĀTĀJIEM

3.1.   Tilpums

Šo tvertņu kopējais tilpums nedrīkst pārsniegt 1 000 ml.

3.1.1.   Tvertnes pārbaudes spiediens

a) tvertņu, kuras pildītas pie spiediena, kas zemāks par 6,7 bāriem pie 50 oC temperatūras, pārbaudes spiedienam ir jābūt vismaz 10 bāriem;

b) tvertņu, kuras pildītas pie spiediena, kas vienāds vai lielāks par 6,7 bāriem pie 50 oC temperatūras, pārbaudes spiedienam ir jābūt par 50 % lielākam, nekā iekšējais spiediens pie 50 oC.

▼M3

3.1.2.   Pildījums

50 oC temperatūrā spiediens aerosola izsmidzinātājā nedrīkst pārsniegt 12 bārus.

Tomēr, ja aerosols nesatur gāzi vai gāzu maisījumu, kam ir uzliesmošanas diapazons gaisā 20 °C temperatūrā un 1,013 bāru standartspiedienā, maksimāli atļautais spiediens 50 °C temperatūrā ir 13,2 bāri.

▼M3 —————

▼B

4.   ĪPAŠI NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ STIKLA AEROSOLA IZSMIDZINĀTĀJIEM

4.1.   Tvertnes ar plastmasas pārklājumu vai kā citādi ilgstošai aizsardzībai apstrādātas tvertnes

Šāda veida tvertnes drīkst izmantot pildīšanai ar saspiestu, sašķidrinātu vai šķīdinātu gāzi.

4.1.1.   Tilpums

Šādu tvertņu kopējais tilpums nedrīkst pārsniegt 220 ml.

4.1.2.   Pārklājums

Pārklājums ir plastmasas vai kāda cita piemērota materiāla aizsargājošs apvalks, kas paredzēts tā apdraudējuma novēršanai, ko rada lidojošas stikla lauskas, ja tvertne nejauši tiek saplēsta, un tam jābūt veidotam tā, lai līdz 20 oC temperatūrai sasildīts, no 1,8 m augstuma uz betona grīdas nomests piepildītais aerosola izsmidzinātājs neradītu lidojošas lauskas.

4.1.3.   Tvertnes pārbaudes spiediens

a) tvertnēm, kas tiek pildītas ar saspiestu vai šķīdinātu gāzi, jābūt spējīgām izturēt vismaz 12 bāru pārbaudes spiedienu;

b) tvertnēm, kas tiek pildītas ar sašķidrinātu gāzi, jābūt spējīgām izturēt vismaz 10 bāru pārbaudes spiedienu.

4.1.4.   Pildījums

a) aerosola izsmidzinātājiem, kas pildīti ar saspiestu gāzi, nav jāiztur spiediens, kas lielāks par 9 bāriem pie 50 oC temperatūras;

b) aerosola izsmidzinātājiem, kas pildīti ar šķīdinātu gāzi, nav jāiztur spiediens, kas lielāks par 8 bāriem pie 50 oC temperatūras;

c) aerosola izsmidzinātājiem, kas pildīti ar sašķidrinātu gāzi vai sašķidrinātas gāzes maisījumu, pie 20 oC temperatūras nav jāiztur spiediens, kas lielāks par tabulā norādīto:Kopējais tilpums

Sašķidrinātās gāzes svars kopējā maisījumā (procentos)

20 %

50 %

80 %

50 līdz 80 ml

3,5 bāri

2,8 bāri

2,5 bāri

< 80 līdz 160 ml

3,2 bāri

2,5 bāri

2,2 bāri

< 160 līdz 220 ml

2,8 bāri

2,1 bāri

1,8 bāri

Šī tabula norāda spiediena lielumu, kas pieļaujams pie 20 oC temperatūras attiecībā uz gāzes procentuālo daudzumu.

Spiediena lielumu gāzes procentuālajam daudzumam, kas nav norādīts šajā tabulā, aprēķina, vadoties no tabulā dotajām attiecībām.

▼M3 —————

▼B

4.2.   Neaizsargātas stikla tvertnes

Neaizsargātus stikla aerosola izsmidzinātājus pilda tikai ar sašķidrinātu vai šķīdinātu gāzi.

4.2.1.   Tilpums

Tvertnes kopējais tilpums nedrīkst pārsniegt 150 ml.

4.2.2.   Tvertnes pārbaudes spiediens

Tvertnes pārbaudes spiedienam ir jābūt vismaz 12 bāriem.

4.2.3.   Pildījums

a) aerosola izsmidzinātājiem, kas pildīti ar šķīdinātu gāzi, nav jāiztur spiediens, kas lielāks par 8 bāriem pie 50 oC temperatūras;

b) aerosola izsmidzinātājiem, kas pildīti ar sašķidrinātu gāzi, pie 20 oC temperatūras nav jāiztur spiediens, kas lielāks par tabulā norādīto:Kopējais tilpums

Sašķidrinātās gāzes svars kopējā maisījumā (procentos)

20 %

50 %

80 %

50 līdz 70 ml

1,5 bāri

1,5 bāri

1,25 bāri

< 70 līdz 150 ml

1,5 bāri

1,5 bāri

1 bārs

Šī tabula norāda spiediena lielumu, kas pieļaujams pie 20 oC temperatūras attiecībā uz sašķidrinātas gāzes procentuālo daudzumu.

Spiediena lielumu gāzes procentuālajam daudzumam, kas nav norādīts šajā tabulā, aprēķina, vadoties no tabulā dotajām attiecībām.

▼M3 —————

▼B

5.   ĪPAŠI NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ PLASTMASAS AEROSOLA IZSMIDZINĀTĀJIEM

5.1.

Plastmasas aerosola izsmidzinātāji, kas eksplodējot var radīt šķembas, ir izmantojami tāpat kā neaizsargāti stikla aerosola izsmidzinātāji.

5.2.

Plastmasas aerosola izsmidzinātāji, kas eksplodējot nevar radīt šķembas, ir izmantojami tāpat kā stikla aerosola izsmidzinātāji ar aizsargājošu pārklājumu.

6.   PĀRBAUDES

6.1.   Pārbaudes prasības, ko garantē par tirdzniecību atbildīgā persona

6.1.1.   Tukšas tvertnes hidrauliskā pārbaude

6.1.1.1.

Metāla, stikla vai plastmasas aerosola izsmidzinātājiem ir jābūt spējīgiem izturēt 3.1.1., 4.1.3. un 4.2.2. punktos minēto hidrauliskā spiediena pārbaudi.

6.1.1.2.

Asimetriskas, stipri deformējušās vai kā citādi līdzīgi bojātas metāla tvertnes neizmanto. Neliela simetrijas deformācija tvertnes pamatnē vai augšējā daļā ir pieļaujama ar noteikumu, ka tvertne iztur plīšanas pārbaudi.

6.1.2.   Tukšu metāla tvertņu plīšanas pārbaude

Par tirdzniecību atbildīgā persona nodrošina, ka tvertņu plīšanas spiediens ir vismaz par 20 % lielāks nekā noteiktais pārbaudes spiediens.

6.1.3.   Pārbaude uz triecienu aizsardzībai apstrādātām stikla tvertnēm

Ražotājam jānodrošina tvertņu atbilstība 4.1.2. punktā minētajām pārbaudes prasībām.

▼M3

6.1.4.   Piepildītu aerosola izsmidzinātāju galīgā pārbaude

6.1.4.1.

Aerosola izsmidzinātājus pārbauda ar vienu no šādām galīgās pārbaudes metodēm:

a)   karsta ūdens peldes pārbaude

Katru piepildītu aerosola izsmidzinātāju iegremdē tilpnē ar karstu ūdeni.

i) Ūdens temperatūrai un pārbaudes ilgumam jābūt tādam, lai iekšējais spiediens sasniegtu vērtību, kāda aerosola izsmidzinātāja saturam būtu pastāvīgā 50 °C temperatūrā.

ii) Aerosola izsmidzinātājus ar redzamu, noturīgu deformāciju vai sūci atzīst par neatbilstīgiem.

b)   galīgās pārbaudes karstās metodes

Var izmantot citas aerosola izsmidzinātāju satura karsēšanas metodes, ja tās nodrošina, ka spiediens un temperatūra katrā piepildītā aerosola izsmidzinātājā sasniedz vērtības, kādas noteiktas attiecībā uz karsta ūdens peldes pārbaudi, un deformācijas un sūces var noteikt ar tādu pašu precizitāti kā karsta ūdens peldes pārbaudes gadījumā;

c)   galīgās pārbaudes aukstās metodes

Alternatīvu galīgās pārbaudes auksto metodi var izmantot, ja tā ir saskaņā ar Direktīvas 94/55/EK A pielikuma 6.2.4.3.2. punkta 2) apakšpunkta noteikumiem par karsta ūdens peldei alternatīvu aerosola izsmidzinātāju pārbaudes metodi.

6.1.4.2.

Aerosola izsmidzinātājiem, kuru saturā pēc uzpildīšanas un pirms pirmās lietošanas notiek fiziska vai ķīmiska pārveide, kas maina satura spiedienu, jāizmanto 6.1.4.1. punkta c) apakšpunktā aprakstītās galīgas pārbaudes aukstās metodes.

6.1.4.3.

Attiecībā uz pārbaudes metodēm saskaņā ar 6.1.4.1. punkta b) un c) apakšpunktu:

a) pārbaudes metode jāapstiprina kompetentajai iestādei;

b) par aerosola izsmidzinātāju tirdzniecību atbildīgajai personai kompetentajā iestādē jāiesniedz apstiprinājuma pieteikums. Pieteikumam jāpievieno tehniskā dokumentācija, kurā aprakstīta attiecīgā metode;

c) par aerosola izsmidzinātāju tirdzniecību atbildīgajai personai uzraudzības nolūkā kompetentās iestādes apstiprinājums, metodi aprakstošā tehniskā dokumentācija un, attiecīgā gadījumā, kontroles ziņojumi jātur brīvi pieejami adresē, kas norādīta uz marķējuma saskaņā ar 8. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

d) tehniskajai dokumentācijai jābūt sagatavotai kādā no Kopienas oficiālajām valodām vai jābūt pieejamai tās apstiprinātai kopijai;

e) “kompetentā iestāde” ir iestāde, kas katrā dalībvalstī norīkota saskaņā ar Direktīvu 94/55/EK.

▼B

6.2.   Piemēri pārbaudēm, kuras var veikt dalībvalstis

6.2.1.   Nepiepildītu tvertņu pārbaude

No 2 500 vienādu nepiepildītu tvertņu partijas, kas saražota no viena materiāla nepārtraukta ražošanas procesa laikā, vai no partijas, kas saražota stundas laikā, brīvi izvēlētas piecas tvertnes pakļauj 25 sekundes ilgai spiediena pārbaudei.

Ja kāda no izvēlētajām tvertnēm neiztur pārbaudi, no šīs pašas partijas tiek brīvi izvēlētas 10 papildu tvertnes, ko pakļauj minētajai pārbaudei.

Ja kāda no šīm 10 aerosola tvertnēm neiztur pārbaudi, visu partiju atzīst par lietošanai nederīgu.

6.2.2.   Piepildītu tvertņu pārbaude

Gaisa un ūdens necaurlaidības pārbaudi veic, iegremdējot pietiekošu skaitu piepildītu aerosola izsmidzinātāju tilpnē ar ūdeni. Ūdens temperatūrai un iegremdēšanas laikam ir jābūt tādam, lai nodrošinātu aerosola izsmidzinātāja satura vienmērīgu sasilšanu līdz 50 oC temperatūrai laikā, kas vajadzīgs, lai pārliecinātos, ka tvertne nav eksplodējusi vai plīsusi.

Jebkuru aerosola izsmidzinātāju partiju, kas neiztur šīs pārbaudes, jāatzīst par lietošanai nederīgu.

▼M3

6.3.   Aerosolu ugunsbīstamības pārbaudes

6.3.1.   Aizdegšanās attāluma pārbaude izsmidzināmiem aerosoliem

6.3.1.1.   Ievads

6.3.1.1.1. Šajā pārbaudes standartā aprakstīta metode, ar kuru nosaka izsmidzināma aerosola aizdegšanās attālumu, lai novērtētu attiecīgo uzliesmošanas risku. Lai novērotu, vai aerosols aizdegas un turpina degt, to izsmidzina uguns avota virzienā ar 15 cm intervālu. “Aizdegšanās un noturīga degšana” ir uguns izplatīšanās ar liesmu, kas nepārtraukti novērojama vismaz 5 s. “3Uguns avots” ir gāzes deglis ar zilu, nespožu liesmu, kuras augstums ir 4–5 cm.

6.3.1.1.2. Šo pārbaudi piemēro aerosola produktiem, kuru izsmidzināšanas attālums ir 15 cm vai vairāk. Šo pārbaudi nepiemēro aerosola produktiem, kuru izsmidzināšanas attālums ir mazāks par 15 cm, piemēram, kuri paredzēti putu, želeju un pastu izvadīšanai vai kuri ir aprīkoti ar dozētāju. Aerosola produktiem, kuri paredzēti putu, želeju vai pastu izvadīšanai, piemēro aerosola putu ugunsbīstamības pārbaudi.

6.3.1.2.   Ierīces un materiāli

6.3.1.2.1. Nepieciešamas šādas ierīces:Ūdens tilpne, kurā uztur 20 oC temperatūru

precizitāte: ± 1 °C

Kalibrēti laboratorijas svari (atsvaru)

precizitāte: ± 0,1 g

Hronometrs

precizitāte: ± 0,2 s

Lineāls, statīvs un skava

iedaļas cm

Gāzes deglis ar statīvu un skavu

 

Termometrs

precizitāte: ± 1 °C

Higrometrs

precizitāte: ± 5 %

Manometrs

precizitāte: ± 0,1 bāri

6.3.1.3.   Procedūra

6.3.1.3.1.   Vispārīgās prasības

6.3.1.3.1.1. Pirms pārbaudes katru aerosola izsmidzinātāju uzsilda un sagatavo, aptuveni 1 s izsmidzinot tā saturu. Šo darbību veic, lai no pievadcaurulītes izvadītu nehomogēno materiālu.

6.3.1.3.1.2. Precīzi ievēro lietošanas instrukcijas, ieskaitot norādes par to, vai izsmidzinātājs lietojams ar sprauslu uz augšu vai uz leju. Ja saturs jāsakrata, to dara tieši pirms pārbaudes.

6.3.1.3.1.3. Pārbaudi veic vēdināmā telpā, kurā novērsts caurvējš un tiek uzturēta 20 oC temperatūra ±5 oC, un relatīvais mitrums ir 30–80 %.

6.3.1.3.1.4. Katru aerosola izsmidzinātāju pārbauda:

a) kad tas ir pilns – piemēro pilnu procedūru, kurā attālums no gāzes degļa līdz aerosola flakona uzgalim ir 15–90 cm diapazonā;

b) kad tajā ir 10–12 % no nomināla (pēc masas) – veic tikai vienu pārbaudi vai nu 15 cm attālumā no uzgaļa, ja pilna flakona gadījumā aerosols neaizdegas vispār, vai, pieskaitot 15 cm attālumam, kurā aerosols aizdedzies pilna flakona gadījumā.

6.3.1.3.1.5. Veicot šo pārbaudi, flakonu novieto tā, kā norādīts marķējuma instrukcijās. Attiecīgi pielāgo uguns avota novietojumu.

6.3.1.3.1.6. Turpmāk aprakstītajā procedūrā aerosolu pārbauda ik pēc 15 cm, mērot no degļa liesmas līdz aerosola uzgalim, diapazonā 15–90 cm. Ieteicams sākt, kad attālums no degļa liesmas līdz aerosola uzgalim ir 60 cm. Ja aerosols aizdegas no 60 cm attāluma, attālumu starp degļa liesmu un aerosola uzgali palielina par 15 cm. Ja, pārbaudot aerosolu attālumā, kad no degļa liesmas līdz aerosola uzgalim ir 60 cm, tas neaizdegas, attālumu samazina par 15 cm. Procedūras mērķis ir noteikt maksimālo attālumu no aerosola uzgaļa līdz degļa liesmai, kādā aerosols aizdegas un noturīgi deg, vai noteikt, ka tad, ja attālums starp degļa liesmu un aerosola uzgali ir 15 cm, aerosolu nevar aizdedzināt.

6.3.1.3.2.   Pārbaudes procedūra

a) pirms katras pārbaudes attiecībā uz katru produktu sagatavo vismaz 3 pilnus aerosola izsmidzinātājus, kurus silda ūdens peldē līdz 20 oC temperatūrai ±1 oC, uz vismaz 30 min iegremdējot vismaz 95 % no izsmidzinātāja (ja flakons ir iegremdēts pilnībā, pietiek ar 30 min sagatavošanu);

b) izpilda vispārīgās prasības. Reģistrē telpas temperatūru un relatīvo mitrumu;

c) aerosola izsmidzinātāju nosver un atzīmē tā masu;

d) nosaka iekšējo spiedienu un sākotnējo izsmidzināšanas intensitāti 20 oC temperatūrā ±1 oC (lai atklātu un atmestu brāķa vai nepilnīgi uzpildītus aerosola izsmidzinātājus);

e) gāzes degli novieto uz līdzenas horizontālas virsmas vai iestiprina statīvā, izmantojot skavu;

f) aizdedzina gāzes degli. Liesmai jābūt nespožai un aptuveni 4–5 cm augstai;

g) no uzgaļa izejošo sprauslu novieto vajadzīgajā attālumā no liesmas. Aerosolu pārbauda, flakonu novietojot tā, kā to paredzēts lietot, t. i., ar sprauslu attiecīgi uz augšu vai uz leju;

h) noregulē uzgaļa sprauslas un degļa liesmas līmeni, pārliecinoties, ka sprausla ir pareizi vērsta un vienā līmenī ar liesmu (sk. 6.3.1.1. attēlu). Aerosolam jāizsmidzinās pret liesmas augšējo daļu;

6.3.1.1.   attēls

image

i) izpilda vispārīgās prasības attiecībā uz izsmidzinātāja sakratīšanu;

j) iedarbina aerosola izsmidzinātāja vārstu, izsmidzinot saturu 5 s, ja vien tas neaizdegas. Ja aerosols aizdegas, izsmidzināšanu turpina un 5 s uzņem degšanas ilgumu, sākot no aizdegšanās brīža;

k) aizdegšanās pārbaudes rezultātu attiecīgajā attālumā, kāds iestatīts starp gāzes degli un aerosola izsmidzinātāju, reģistrē turpmāk sniegtajā tabulā;

l) ja, veicot j) apakšpunktā minētās darbības, aerosols neaizdegas, tā aizdegšanos pārbauda, flakonu pavēršot pretēji tā paredzētajam lietošanas stāvoklim, piemēram, ar sprauslu uz leju, nevis uz augšu;

m) ar to pašu flakonu vēl divas reizes atkārto g)–l) apakšpunktā minētās darbības (kopā 3 reizes), starp gāzes degli un aerosola uzgali saglabājot tādu pašu attālumu;

n) pārbaudes procedūru attiecībā uz to pašu produktu atkārto ar pārējiem diviem aerosola flakoniem, starp gāzes degli un aerosola uzgali saglabājot tādu pašu attālumu;

o) g)–n) apakšpunktā minētās pārbaudes procedūras darbības atkārto, no aerosola flakona uzgaļa līdz degļa liesmai nodrošinot 15–90 cm attālumu un ņemot vērā katras pārbaudes rezultātu (sk. arī 6.3.1.3.1.4. un 6.3.1.3.1.5. punktu);

p) ja aerosols 15 cm attālumā neaizdegas, procedūru attiecībā uz sākotnēji pilnajiem flakoniem beidz. Procedūru beidz arī tad, ja aerosols aizdegas un noturīgi deg no 90 cm attāluma. Ja aerosolu no 15 cm attāluma neizdevās aizdedzināt, atzīmē, ka aizdegšanās nav notikusi. Pārējos gadījumos kā “aizdegšanās attālumu” reģistrē maksimālo attālumu no degļa liesmas līdz aerosola uzgalim, kādā novērota aizdegšanās un noturīga degšana;

q) visiem trim flakoniem vienu reizi veic arī pārbaudi, kad to saturs ir 10–12 % no nominālā. Šos flakonus pārbauda, pieskaitot 15 cm tam attālumam starp aerosola uzgali un degļa liesmu, kādā aerosols aizdedzies pilna flakona gadījumā;

r) aerosola flakonu iztukšo ilgākais 30 s ilgos smidzināšanas intervālos, līdz tā saturs ir 10–12 % no nominālā (pēc masas). Starp smidzināšanas reizēm ietur vismaz 300 s pauzi. Tās laikā izsmidzinātājus ievieto ūdens tilpnē, lai uzturētu pārbaudes apstākļus;

s) kad flakonu saturs sasniedz 10–12 % no nominālā, atkārto g)–n) apakšpunktā minētās darbības, izlaižot l) un m) apakšpunktā minētās. Šo pārbaudi veic, flakonu novietojot tikai vienā stāvoklī, t. i., ar sprauslu attiecīgi uz augšu vai uz leju atkarībā no tā, kurā stāvoklī notikusi (ja notikusi) aizdegšanās pilna flakona gadījumā;

t) visus rezultātus reģistrē turpmāk sniegtajā 6.3.1.1. tabulā.

6.3.1.3.2.1.

Visus eksperimentus veic vilkmes skapī, labi vēdināmā telpā. Pēc katras pārbaudes vilkmes skapi un telpu var vēdināt vismaz 3 min. Veic visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai novērstu degšanas produktu ieelpošanu.

6.3.1.3.2.2.

Flakoniem, kuru saturs ir 10–12 % no nominālā, veic tikai vienu pārbaudi. Rezultātu tabulā atspoguļo tikai vienu rezultātu par katru flakonu.

6.3.1.3.2.3.

Ja pārbaude, izsmidzinātāju novietojot stāvoklī, kādā to paredzēts lietot, dod negatīvu rezultātu, pārbaudi atkārto tādā stāvoklī, kādā visdrīzāk būtu iespējams pozitīvs rezultāts.

6.3.1.4.   Rezultātu novērtēšanas metode

6.3.1.4.1.

Visus rezultātus reģistrē. Izmantojamās rezultātu tabulas paraugs sniegts 6.3.1.1. tabulā.6.3.1.1.  tabula

Datums

Temperatūra … °C

Relatīvais mitrums … %

Produkta nosaukums

 

Neto ietilpība

 

1. flakons

2. flakons

3. flakons

Sākotnējais uzpildes līmenis

 

%

%

%

Izsmidzinātāja attālums

Pārbaude

1

2

3

1

2

3

1

2

3

15 cm

Aerosols aizdegas?

J/N

 
 
 

30 cm

Aerosols aizdegas?

J/N

 
 
 

45 cm

Aerosols aizdegas?

J/N

 
 
 

60 cm

Aerosols aizdegas?

J/N

 
 
 

75 cm

Aerosols aizdegas?

J/N

 
 
 

90 cm

Aerosols aizdegas?

J/N

 
 
 

Piezīmes (tostarp par flakona stāvokli)

 
 
 
 

6.3.2.   Aizdegšanās pārbaude slēgtā telpā

6.3.2.1.   Ievads

Šajā pārbaudes standartā aprakstīta metode, ar kuru nosaka no aerosola izsmidzinātājiem izvadīto produktu ugunsbīstamību, vērtējot to aizdegšanās spēju slēgtā vai norobežotā telpā. Aerosola izsmidzinātāja saturu izsmidzina cilindriskā pārbaudes tvertnē, kurā ievietota degoša svece. Ja notiek redzama aizdegšanās, atzīmē degšanas laiku un izsmidzināto daudzumu.

6.3.2.2.   Ierīces un materiāli

6.3.2.2.1.

Nepieciešamas šādas ierīces:Hronometrs

precizitāte: ± 0,2 s

Ūdens tilpne, kurā uztur 20 oC temperatūru

precizitāte: ± 1 °C

Kalibrēti laboratorijas svari (atsvaru)

precizitāte: ± 0,1 g

Termometrs

precizitāte: ± 1 °C

Higrometrs

precizitāte: ± 5 %

Manometrs

precizitāte: ± 0,1 bāri

Cilindriska pārbaudes tvertne

prasības aprakstītas turpmāk

6.3.2.2.2.

Pārbaudes ierīču sagatavošana

6.3.2.2.2.1.

Cilindrisku tvertni, kuras tilpums ir aptuveni 200 dm3, diametrs – aptuveni 600 mm, garums – aptuveni 720 mm un kura vienā galā ir atvērta, pielāgo šādi:

a) pie tvertnes atvērtā gala pierīko noslēgšanas sistēmu – vāku ar eņģi – vai;

b) kā noslēgšanas sistēmu var izmantot 0,01–0,02 mm biezu plastmasas plēvi. Ja pārbaudi veic ar plastmasas plēvi, tā jāpierīko tā, kā aprakstīts turpmāk. Plēvi nostiepj pāri cilindra atvērtajam galam un nostiprina ar gumiju. Gumijas izturībai jābūt tādai, lai, to uzliekot apkārt cilindram, kas novietots uz sāna, un zemākajā punktā pieliekot 0,45 kg masu, gumija pastieptos tikai par 25 mm. Plēvē 50 mm no cilindra malas izdara 25 mm garu iegriezumu. Pārliecinās, vai plēve ir cieši nostiepta;

c) otrā cilindra galā 100 mm no malas izurbj caurumu 50 mm diametrā, un, cilindru sagatavojot pārbaudei, to pagriež tā, lai atvērums būtu visaugstākajā iespējamā stāvoklī (6.3.2.1. attēls);

6.3.2.1.   attēls

image

d) uz 200 × 200 mm lielas metāla pamatnes uzliek parafīna sveci, kuras diametrs ir 20–40 mm un augstums ir 100 mm. Sveci nomaina, kad tās augstums kļūst mazāks par 80 mm. Sveces liesmu no izsmidzināšanas pasargā ar 150 mm platu un 200 mm augstu deflektoru. Tas ietver 45° leņķī vērstu plakni, kas sākas 150 mm augstumā no deflektora pamatnes (6.3.2.2. attēls);

6.3.2.2.   attēls

image

e) uz metāla pamatnes uzstādīto sveci novieto tieši pa vidu starp abiem cilindra galiem (6.3.2.3. attēls);

6.3.2.3.   attēls

image

f) cilindru novieto uz zemes vai uz paliktņa, vietā, kur temperatūra ir 15–25 oC. Pārbaudāmo produktu izsmidzina aptuveni 200 dm3 lielajā cilindrā, kurā ievietots uguns avots.

6.3.2.2.2.2.

Parasti produkts no aerosola flakona izsmidzinās 90° leņķī attiecībā pret flakona vertikālo asi. Aprakstītie pārbaudes apstākļi un procedūra attiecas uz šāda veida produktu. Ja aerosola izsmidzināšana notiek citādi (piemēram, vertikālas strūklas aerosola izsmidzinātāji), ierīces un procedūras jāpielāgo un šie pielāgojumi jāreģistrē saskaņā ar laboratoriju darbības paraugpraksi, piemēram, standartu ISO/IEC 17025:1999 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”.

6.3.2.3.   Procedūra

6.3.2.3.1.   Vispārīgās prasības

6.3.2.3.1.1. Pirms pārbaudes katru aerosola izsmidzinātāju uzsilda un sagatavo, aptuveni 1 s izsmidzinot tā saturu. Šo darbību veic, lai no pievadcaurulītes izvadītu nehomogēno materiālu.

6.3.2.3.1.2. Precīzi ievēro lietošanas instrukcijas, ieskaitot norādes par to, vai izsmidzinātājs lietojams ar sprauslu uz augšu vai uz leju. Ja saturs jāsakrata, to dara tieši pirms pārbaudes.

6.3.2.3.1.3. Pārbaudes veic vēdināmā telpā, kurā novērsts caurvējš un tiek uzturēta 20 oC temperatūra ±5 oC, un relatīvais mitrums ir 30–80 %.

6.3.2.3.2.   Pārbaudes procedūra

a) Attiecībā uz katru produktu sagatavo vismaz 3 pilnus aerosola izsmidzinātājus, kurus silda ūdens peldē līdz 20 oC temperatūrai ±1 oC, uz vismaz 30 min iegremdējot vismaz 95 % no izsmidzinātāja (ja flakons ir iegremdēts pilnībā, pietiek ar 30 min sagatavošanu);

b) izmēra vai aprēķina cilindra faktisko tilpumu (dm3);

c) izpilda vispārīgās prasības. Reģistrē telpas temperatūru un relatīvo mitrumu;

d) nosaka iekšējo spiedienu un sākotnējo izsmidzināšanas intensitāti 20 oC temperatūrā ±1 oC (lai atklātu un atmestu brāķa vai nepilnīgi uzpildītus aerosola izsmidzinātājus);

e) nosver vienu no aerosola izsmidzinātājiem un atzīmē tā masu;

f) aizdedzina sveci un pierīko noslēgšanas sistēmu (vāku vai plastmasas plēvi);

g) aerosola izsmidzinātāja sprauslu novieto 35 mm attālumā no cilindrā izurbtā cauruma centra vai tuvāk, ja produkts izsmidzinās platā strūklā. Iedarbina hronometru un, ievērojot produkta lietošanas instrukcijas, aerosolu izsmidzina virzienā uz cilindra pretējā gala (vāka vai plastmasas plēves) centru. Aerosolu pārbauda, flakonu novietojot tā, kā to paredzēts lietot, t. i., ar sprauslu attiecīgi uz augšu vai uz leju;

h) izsmidzināšanu turpina, līdz aerosols aizdegas. Hronometru apstādina un atzīmē laiku. Aerosola izsmidzinātāju no jauna nosver un atzīmē tā masu;

i) cilindru izvēdina un iztīra, ja tajā sakrājušās nogulsnes, kas varētu ietekmēt turpmākās pārbaudes. Ja nepieciešams, cilindram ļauj atdzist;

j) d)–i) apakšpunktā minētās pārbaudes procedūras darbības atkārto ar pārējiem diviem tā paša produkta aerosola izsmidzinātājiem (kopā 3 flakoni, no kuriem katru pārbauda tikai vienu reizi).

6.3.2.4.   Rezultātu novērtēšanas metode

6.3.2.4.1.

Sagatavo pārbaudes ziņojumu, kurā ietver šādus datus:

a) pārbaudāmais produkts un tā identifikācijas dati;

b) aerosola izsmidzinātāja iekšējais spiediens un izsmidzināšanas intensitāte;

c) telpas temperatūra un gaisa relatīvais mitrums;

d) attiecībā uz katru pārbaudi – izsmidzināšanas ilgums (s), kas vajadzīgs, lai panāktu aizdegšanos (ja produkts neaizdegas, to attiecīgi norāda);

e) katrā pārbaudes reizē izsmidzinātā produkta masa (g);

f) cilindra faktiskais tilpums (dm3).

6.3.2.4.2.

Laika ekvivalentu (teq), kas vajadzīgs, lai panāktu aizdegšanos vienu kubikmetru lielā telpā, var aprēķināt šādi:

image

6.3.2.4.3.

Sprādzienbīstamo vielu bezsprādziena sadegšanas blīvumu (Ddef), kas vajadzīgs, lai pārbaudes apstākļos panāktu aizdegšanos, var aprēķināt šādi:

image

6.3.3.   Aerosola putu ugunsbīstamības pārbaude

6.3.3.1.   Ievads

6.3.3.1.1.

Šajā pārbaudes standartā aprakstīta metode, ar kuru nosaka tāda aerosola ugunsbīstamību, kurš tiek izvadīts putu, želejas vai pastas veidā. Aerosolu (aptuveni 5 g), kurš tiek izvadīts putu, želejas vai pastas veidā, izspiež pulksteņstiklā, zem tā paliek uguns avotu (parafīna vai vaska sveci, sērkociņu vai šķiltavas) un novēro, vai putas, želeja vai pasta aizdegas un turpina degt. “Aizdegšanās” ir uguns izplatīšanās ar liesmu, kas nepārtraukti novērojama vismaz 2 s un ir vismaz 4 cm augsta.

6.3.3.2.   Ierīces un materiāli

6.3.3.2.1.

Nepieciešamas šādas ierīces:Lineāls, statīvs un skava

iedaļas cm

Ugunsizturīgs pulksteņstikls aptuveni 150 mm diametrā

 

Hronometrs (atsvaru)

precizitāte: ± 0,2 s

Parafīna vai vaska svece, sērkociņš vai šķiltavas

 

Kalibrēti laboratorijas svari (atsvaru)

precizitāte: ± 0,1 g

Ūdens tilpne, kurā uztur 20 oC temperatūru

precizitāte: ± 1 °C

Termometrs

precizitāte: ± 1 °C

Higrometrs

precizitāte: ± 5 %

Manometrs

precizitāte: ± 0,1 bāri

6.3.3.2.2.

Pulksteņstiklu uzliek uz ugunsizturīgas virsmas telpā, kurā nav caurvēja un kuru var izvēdināt pēc katras pārbaudes. Lineālu novieto tieši aiz pulksteņstikla un nostiprina vertikāli, izmantojot statīvu un skavu.

6.3.3.2.3.

Lineālu novieto tā, lai nulles punkts būtu vienā līmenī ar pulksteņstikla dibenu.

6.3.3.3.   Procedūra

6.3.3.3.1.   Vispārīgās prasības

6.3.3.3.1.1. Pirms pārbaudes katru aerosola izsmidzinātāju uzsilda un sagatavo, aptuveni 1 s izspiežot tā saturu. Šo darbību veic, lai no pievadcaurulītes izvadītu nehomogēno materiālu.

6.3.3.3.1.2. Precīzi ievēro lietošanas instrukcijas, ieskaitot norādes par to, vai izsmidzinātājs lietojams ar sprauslu uz augšu vai uz leju. Ja saturs jāsakrata, to dara tieši pirms pārbaudes.

6.3.3.3.1.3. Pārbaudes veic vēdināmā telpā, kurā novērsts caurvējš un tiek uzturēta 20 oC temperatūra ±5 oC, un relatīvais mitrums ir 30–80 %.

6.3.3.3.2.   Pārbaudes procedūra

a) pirms katras pārbaudes attiecībā uz katru produktu sagatavo vismaz 4 pilnus aerosola izsmidzinātājus, kurus silda ūdens peldē līdz 20 oC temperatūrai ±1 oC, uz vismaz 30 min iegremdējot vismaz 95 % no izsmidzinātāja (ja flakons ir iegremdēts pilnībā, pietiek ar 30 min sagatavošanu);

b) izpilda vispārīgās prasības. Reģistrē telpas temperatūru un relatīvo mitrumu;

c) nosaka iekšējo spiedienu 20 oC temperatūrā ±1 oC (lai atklātu un atmestu brāķa vai nepilnīgi uzpildītus aerosola izsmidzinātājus);

d) izmēra pārbaudāmā aerosola produkta izvadīšanas intensitāti, lai varētu precīzāk noteikt izvadītā produkta daudzumu;

e) nosver vienu no aerosola izsmidzinātājiem un atzīmē tā masu;

f) balstoties uz izmērīto produkta izvadīšanas intensitāti un ievērojot ražotāja instrukcijas, tīra pulksteņstikla centrā izspiež aptuveni 5 g produkta, lai izveidotos piciņa, kuras augstums nepārsniedz 25 mm;

g) 5 s pēc tam, kad produkts izspiests, parauga malai no apakšas tuvina liesmas avotu un vienlaikus iedarbina hronometru. Ja nepieciešams, pēc aptuveni 2 s liesmas avotu attālina no parauga malas, lai varētu skaidri novērot, vai notikusi aizdegšanās. Ja parauga aizdegšanās nav novērojama, parauga malai no jauna tuvina liesmas avotu;

h) ja paraugs aizdegas, atzīmē:

i) liesmas maksimālo augstumu (cm), mērot no pulksteņstikla dibena;

ii) liesmas ilgumu (s);

iii) pēc aerosola izsmidzinātāja nožāvēšanas un atkārtotas nosvēršanas – aprēķināto izvadītā produkta masu;

i) tūlīt pēc katras pārbaudes izvēdina pārbaudes vietu;

j) ja paraugu neizdodas aizdedzināt un izspiestais produkts visu laiku saglabā putu, želejas vai pastas konsistenci, atkārto e)–i) apakšpunktā minētās darbības. Pirms liesmas atkārtotas tuvināšanas produktam nogaida 30 s, 1 min, 2 min vai 4 min;

k) ar to pašu flakonu e)–j) apakšpunktā minētās pārbaudes procedūras darbības atkārto vēl divas reizes (kopā 3 reizes);

l) attiecībā uz to pašu produktu e)–k) apakšpunktā minētās pārbaudes procedūras darbības atkārto ar vēl diviem aerosola flakoniem (kopā 3 flakoni).

6.3.3.4.   Rezultātu novērtēšanas metode

6.3.3.4.1.

Sagatavo pārbaudes ziņojumu, kurā ietver šādus datus:

a) vai produkts aizdegās;

b) liesmas maksimālais augstums (cm);

c) liesmas ilgums (s);

d) pārbaudāmā produkta masa.( 1 ) OV C 83, 11.10.1973., 24. lpp.

( 2 ) OV C 101, 23.11.1973., 28. lpp.