1973R0706 — LV — 24.04.1986 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 706/73

(1973. gada 12. marts)

par Kopienas režīmu, ko Normandijas salās un Menas salā piemēro lauksaimniecības produktu tirdzniecībai

(OV L 068, 15.3.1973, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 1174/86 (1986. gada 21. aprīlis),

  L 107

1

24.4.1986
▼B

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 706/73

(1973. gada 12. marts)

par Kopienas režīmu, ko Normandijas salās un Menas salā piemēro lauksaimniecības produktu tirdzniecībaiEIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Līgumu ( 1 ) par jaunu dalībvalstu pievienošanos Eiropas Ekonomikas kopienai un Eiropas Atomenerģijaskopienai, kas parakstīts Briselē 1972. gada 22. janvārī, un jo īpaši 1. panta 2. punkta trešo daļu tam pievienotā akta protokolā Nr. 3,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā saskaņā ar iepriekšminētā protokola 1. panta 2. punktu Normandijas salās un Menas salā (še turpmāk “salas”) ir piemērojams Kopienas režīms, ko piemēro Apvienotajā Karalistē attiecībā uz to lauksaimniecības produktu importu no trešām valstīm, kuri minēti Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma II pielikumā un Padomes 1967. gada 27. jūnija Regulā Nr. 170/67/EEK par olu albumīna un laktoalbumīna kopējo tirdzniecības režīmu ( 2 ), kas grozīta ar Regulu (EEK) Nr. 1081/71 ( 3 ) un ar Padomes 1969. gada 28. maija Regulu (EEK) Nr. 1059/69 ( 4 ), ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 609/72 ( 5 ); un tā kā ir piemērojami arī citi Kopienas normu noteikumi, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu brīvu iepriekšminēto produktu apriti un parasto konkurences apstākļu ievērošanu tirdzniecībā; tā kā Padome pēc Komisijas priekšlikuma ir atbildīga par to, lai izvirzītu nosacījumus iepriekšminēto noteikumu piemērošanai minētajās teritorijās;

tā kā, lai nodrošinātu brīvu iepriekšminēto produktu apriti, parasti būtu jāpiemēro noteikumi, kas attiecas uz minēto tirdzniecības režīmu un ko piemēro Apvienotajā Karalistē, turklāt šo normu piemērošanai Apvienotā Karaliste un salas tiek uzskatītas par vienu dalībvalsti;

tā kā tomēr summas, ko šajās salās iekasē kā muitas nodokļus, maksas, nodevas vai citas summas, nav daļa no Kopienas budžeta; tā kā tādēļ nevar piemērot Kopienas finansējumu kopējai lauksaimniecības politikai; tā kā nevajadzētu piemērot noteikumus eksporta veicināšanai, tad summas, ko piešķīrusi Kopiena, ir vienīgi palīdzības maksimālais apjoms, ko var piešķirt salas;

tā kā būtu jāveic pasākumi, lai novērstu to, ka dalībvalsts uz trešām valstīm eksportē produktus, kuru izcelsme ir minētajās salās, lai iegūtu kompensāciju, kas tiek finansēta no Kopienas budžeta;

tā kā dažos gadījumos Kopienas noteikumi par Kopienas iekšējo tirdzniecību paredz piešķirt summas par eksportu no Apvienotās Karalistes uz citām dalībvalstīm; tā kā šīm summām būtu jābūt maksimālajam atbalsta apjomam, ko var piešķirt salas; tā kā attiecībā uz citu par tirdzniecību piešķirto atbalsta Kopienas noteikumu piemērošanu var saistīt ar paziņošanas kārtību un Komisija var brīvi veikt novērojumus;

tā kā, lai novērstu visus šķēršļus minēto produktu brīvai apritei, jāpiemēro citi noteikumi — par veterināro un augu veselības tiesību aktiem, sēklu un sējeņu tirdzniecību, pārtikas un lopbarības tiesību aktiem, kvalitātes un tirdzniecības standartiem, taču tikai tiktāl, ciktāl tie ietekmē tirdzniecību;

tā kā veterinārajā jomā situācija minētajās salās ir līdzīga situācijai Ziemeļīrijā; tā kā tādēļ salās var atļaut ievērot režīmu, ko šajā jautājumā piemēro Ziemeļīrija, neradot problēmas tirdzniecībai;

tā kā šādi definētais režīms ir pietiekams, lai sasniegtu iepriekšminētajā protokolā paredzētos mērķus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

1.  Salās piemēro Kopienas noteikumus, kas piemērojami Apvienotajā Karalistē tādu lauksaimniecības produktu tirdzniecībai, kas minēti Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma II pielikumā, un tādu preču tirdzniecībai, kas minētas Regulā Nr. 170/67/EEK un Regulā (EEK) Nr. 1059/69, izņemot noteikumus par kompensācijām un kompensācijas summām, ko Apvienotā Karaliste piešķir par eksportu.

2.  Šā panta 1. punktā minēto noteikumu piemērošanai Apvienotā Karaliste un salas uzskatāmas par vienu dalībvalsti.

3.  Kompensāciju vai kompensācijas summu nepiešķir par tiem 1. punktā minētajiem produktiem, kuru izcelsme ir salās vai kuri ir saņemti no šīm salām, un par kuriem dalībvalstī ir nokārtotas muitas formalitātes.

4.  Ja 1. punktā minētos produktus eksportē uz trešām valstīm, salas nevar piešķirt atbalstu, kas pārsniedz tās kompensācijas vai kompensācijas summas, kuras saskaņā ar Kopienas noteikumiem var piešķirt Apvienotā Karaliste par eksportu uz trešām valstīm.

5.  Ja 1. punktā minētos produktus eksportē uz dalībvalstīm, salās nevar piešķirt atbalstu, kas pārsniedz jebkuras summas, kuras saskaņā ar Kopienas noteikumiem var piešķirt Apvienotā Karaliste par eksportu uz citām dalībvalstīm.

2. pants

Attiecībā uz atbalstu, kas nav minēts 1. pantā, piemēro Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 93. panta 1. punkta un 3. punkta pirmā teikuma noteikumus.

Padome, pēc Komisijas priekšlikuma pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, nodrošina pārējo Līguma 92., 93., un 94. panta noteikumu piemērošanu tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams.

▼M1

3. pants

No 1973. gada 1. septembra Kopienas noteikumus šādās jomās:

 veterinārie tiesību akti,

 dzīvnieku veselības tiesību akti,

 augu veselības tiesību akti,

 sēklu un sējeņu tirdzniecība,

 tiesību akti attiecībā uz pārtiku,

 tiesību akti attiecībā uz lopbarību,

 kvalitātes un tirdzniecības standarti,

atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem, kā Apvienotajā Karalistē, piemēro 1. pantā minētajiem produktiem, kuri importēti salās vai eksportēti no salām Kopienā.

Taču Normandijas salas un Menas sala attiecībā uz tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem, svaigu gaļu un produktiem, kā pamatā ir gaļa, var saglabāt tādus īpašos noteikumus attiecībā uz mutes un nagu sērgu, kurus tā piemēro importam. Šādi noteikumi nav stingrāki par tiem, kas ir spēkā 1985. gada 30. septembrī.

▼B

4. pants

Sīki izstrādātus noteikumus 1. panta piemērošanai, jo īpaši noteikumus noviržu novēršanai tirdzniecības plūsmā pieņem saskaņā ar 26. pantu Padomes 1967. gada 13. jūnija Regulā Nr. 120/67/EEK ( 6 ) par labības tirgus kopīgo organizāciju, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Pievienošanās aktu vai ar attiecīgo pantu citās regulās par tirgu kopīgo organizāciju.

5. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.( 1 ) OV L 73, 27.3.1972., 5. lpp.

( 2 ) OV 130, 28.6.1967., 2596./67. lpp.

( 3 ) OV L 116, 28.5.1971., 9. lpp.

( 4 ) OV L 141, 12.6.1969., 1. lpp.

( 5 ) OV L 75, 23.3.1972., 6. lpp.

( 6 ) OV 117, 19.6.1967., 2269./67. lpp.