27.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 255/42


F-Castres: Regulārās gaisa satiksmes pakalpojumi

Regulārās gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšana maršrutos Castres (Mazamet)–Liona (Sent-Ekziperī) un Rodez (Marcillac)–Liona (Sent-Ekziperī)

Paziņojums par atklātu konkursu, ko Francija izsludinājusi saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu, lai piešķirtu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas tiesības

(2007/C 255/15)

1.   Ievads: Piemērojot 23.7.1992. Regulas (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumus, Francija ir uzlikusi sabiedriskā pakalpojuma pienākumu attiecībā uz regulāro gaisa satiksmi maršrutos Castres (Mazamet)–Liona (Sent Ekziperī) un Rodez (Marcillac)–Liona (Sent Ekziperī). Prasības, kas noteiktas šā sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas saistībām, tika publicētas Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša 22.6.2002. numurā C 18/06.

Ja neviens gaisa pārvadātājs līdz 1.5.2008. nebūs sācis vai nebūs gatavs sākt nodrošināt regulāras gaisa satiksmes pakalpojumus maršrutos Castres–Liona un Rodez– Liona saskaņā ar noteiktajām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām un neprasot finansiālu kompensāciju, Francija atbilstīgi minētās regulas 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētajai procedūrai nolēmusi ierobežot piekļuvi šim maršrutam un atļaut to tikai vienam gaisa pārvadātājam, piešķirot tam atklāta konkursa kārtībā tiesības sniegt šos pakalpojumus no 1.6.2008.

2.   Līgumslēdzēja iestāde: Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, -81101 Castres Cedex. Tél. (33) 563 51 46 46. Fax (33) 563 51 46 99. E-mail: f.chambert@castres-mazamet.cci.fr.

un

Société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Air 12, Aéroport de Rodez-Marcillac, route de Décazeville, F-12330 Salles-la-Source. Tālrunis: (33) 565 76 02 00. Fakss: (33) 565 42 99 97. E-pasts: aeroport-rodez-marcillac@wanadoo.fr.

3.   Konkursa mērķis: Regulārās gaisa satiksmes pakalpojumu nodrošināšana no 1.6.2008. atbilstīgi sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, kas minētas 1. punktā.

4.   Līguma īss raksturojums: Sabiedrisko pakalpojumu līgumu noslēdz starp pārvadātāju, Castres-Mazamet Tirdzniecības un rūpniecības palātu, sabiedrību Société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) “Air 12” un Francijas valsti atbilstīgi 8. punktam 16.5.2005. dekrētā Nr. 2005-473, ar ko regulē valsts finansiālās kompensācijas piešķiršanu.

Izraudzītais pakalpojumu sniedzējs iekasēs ieņēmumus. Castres-Mazamet Tirdzniecības un rūpniecības palāta, SAEML “Air 12” un Francijas valsts tam maksās starpību starp faktiskajiem izdevumiem, atskaitot pakalpojuma sniegšanas nodokļus (PVN, gaisa pārvadājumu īpašie nodokļi), un komerciālajiem ieņēmumiem no pakalpojuma sniegšanas, atskaitot nodokļus (PVN, gaisa pārvadājumu īpašie nodokļi), bet nepārsniedzot maksimālo kompensāciju, par kādu tas uzņēmies saistības, un attiecīgajā gadījumā atskaitot šā paziņojuma 9-4. punktā minēto soda naudu.

5.   Līguma darbības termiņš: Līguma (vienošanās par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu) darbības termiņš ir trīs gadi, sākot no 1.6.2008.

6.   Piedalīšanās konkursā: Piedalīties ir tiesīgi visi gaisa pārvadātāji, kuriem ir derīga darbības licence, kas izdota saskaņā ar Padomes 23.7.1992. Regulu (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu.

7.   Līguma piešķiršanas procedūra un pretendentu atlases kritēriji: Uz šo konkursu attiecas šādi tiesību akti: pirmkārt, Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta d), e), f), g), h) un i) apakšpunkta noteikumi, otrkārt, IV nodaļas 1. iedaļa 29.1.1993. Likumā Nr. 93-122 par korupcijas novēršanu un ekonomikas un valsts pārvaldes procedūru pārskatāmību un minētās iedaļas piemērošanas noteikumi (jo īpaši 31.5.1997. dekrēts Nr. 97- 638 par to, kā piemērot 11.3.1997. likumu Nr. 97-210 par cīņas pastiprināšanu pret nelegālo nodarbinātību) un, treškārt, 16.5.2005. dekrēts Nr. 2005-473, ar ko regulē valsts finansiālās kompensācijas piešķiršanu, un trīs 16.5.2005. rīkojumi par minētā dekrēta piemērošanu.

7-1.   Pieteikuma dokumenti: Pieteikuma dokumenti jāsagatavo franču valodā. Ja valsts iestādes dokumentus izdevušas kādā citā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, pretendentiem jānodrošina to tulkojums franču valodā. Dokumentu tulkojumam franču valodā pretendenti var pievienot arī dokumentu oriģinālus citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā, kuri netiks uzskatīti par autentiskiem.

Pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti:

pieteikuma vēstule, ko parakstījis vadītājs vai viņa pārstāvis, klāt pievienojot parakstīšanas tiesības apstiprinošus dokumentus;

iepazīstinošs apraksts par uzņēmumu, kurā izklāstītas kandidāta profesionālās un finanšu iespējas gaisa pārvadājumu jomā, kā arī atsauksmes no šīs nozares pārstāvjiem, ja tādas ir; šim aprakstam jābūt tādam, lai varētu novērtēt kandidāta spējas nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu nepārtrauktību un vienādu attieksmi pret visiem klientiem; ja kandidāts vēlas, tas var ņemt par paraugu DC5 veidlapu, ko izmanto publiskā iepirkuma līgumtiesību piešķiršanas jomā;

dati par kopējo apgrozījumu un apgrozījumu attiecībā uz konkrētajiem pakalpojumiem pēdējo trīs gadu laikā vai, ja kandidāts vēlas, grāmatvedības bilances un finanšu pārskati par pēdējiem trim finanšu gadiem; ja kandidāts nevar uzrādīt šos datus, tam jāpamato, kāpēc tas nav iespējams;

metodoloģiska norāde par to, kādā veidā pretendents iecerējis izpildīt konkursa dokumentācijas prasības, ja Castres-Mazamet Tirdzniecības un rūpniecības palāta SAEML “Air 12” viņam dotu iespēju iesniegt piedāvājumu; jo īpaši jāsniedz šāda informācija:

tehniskie līdzekļi un cilvēkresursi, ko kandidāts izmantos maršruta apkalpošanā,

personāla skaits, kvalifikācija un piesaiste, kā arī vajadzības gadījumā kandidāta plānotā jaunu darbinieku pieņemšana,

izmantojamo lidaparātu veidi un, ja vajadzīgs, to reģistrācijas numuri,

gaisa pārvadātāja ekspluatācijas licences kopija,

ja ekspluatācijas licenci izsniegusi cita Eiropas Savienības valsts, nevis Francija, pretendentam papildus jāprecizē arī šādas ziņas:

valsts, kura izdevusi pilotu apliecības,

darba līgumiem piemērojamās tiesības,

dalības veids sociālās apdrošināšanas sistēmā,

noteikumi, kuri pieņemti, lai izpildītu Darba likumu kodeksa L. 341 5. panta un D. 341 5. panta un turpmāko pantu noteikumus attiecībā uz algoto darbinieku pagaidu iesaisti pakalpojumu sniegšanā Francijas teritorijā;

izziņas vai apliecinājumi ar godavārdu, kas paredzēti 31.5.1997. dekrēta Nr. 97-638 8. pantā un 31.1.2003. rīkojumā minētā dekrēta 8. panta īstenošanai un kas apliecina, ka kandidātam nav nodokļu un sociālo maksājumu parādu, jo īpaši attiecībā uz:

uzņēmuma peļņas nodokli,

pievienotās vērtības nodokli,

sociālās apdrošināšanas iemaksām, darba negadījumu un profesionālo slimību, kā arī ģimenes pabalsta iemaksām,

civilās aviācijas nodokli,

lidostas nodokli,

nodokli par lidmašīnu radītajiem trokšņiem,

solidaritātes nodokli;

ja pieteikuma iesniedzējs ir no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, nevis Francijas, izcelsmes valsts pārvaldes iestādēm un struktūrām jāizsniedz līdzvērtīgas izziņas vai apliecinājumi;

ar godavārdu apstiprināts apliecinājums par to, ka biļetenā Nr. 2 nav reģistrēta sodāmība par pārkāpumiem, kas minēti Darba likumu kodeksa L. 324-9., L. 324-10., L. 341-6., L. 125-1. un L. 125-3. pantā;

ar godavārdu apstiprināts apliecinājums un/vai jebkāds apliecinošs dokuments par to, ka tiks ievērotas invalīdu tiesības uz darbu, kā tās paredzēts Darba likumu kodeksa L. 323 1. pantā;

izraksts no Komercreģistra un Uzņēmumu reģistra vai jebkāds cits līdzvērtīgs dokuments;

piemērojot 23.7.1992. Regulas (EEK) Nr. 2407/92 7. pantu, apdrošināšanas apliecinājums, kas nav vecāks par trim mēnešiem un kas apliecina, ka ir apdrošināta civiltiesiskā atbildība nelaimes gadījumā, jo īpaši attiecībā uz pasažieriem, bagāžu, kravu, pasta pārvadājumiem un trešām personām, un kas ir saskaņā ar 21.4.2004. Regulu (EK) Nr. 785/2004, jo īpaši tās 4. pantu;

aizsardzības pasākuma vai kolektīvās procedūras gadījumā - attiecīgā sprieduma vai spriedumu kopija (ja spriedums nav sagatavots franču valodā, tam jāpievieno apstiprināts tulkojums).

7-2.   Pieteikumu izskatīšanas kārtība: Pretendentus atlasīs, ņemot vērā šādus kritērijus:

pretendentu profesionālās un finanšu garantijas,

to gatavība nodrošināt sabiedrisko gaisa pārvadājumu pakalpojumu nepārtrauktību un vienādu attieksmi pret visiem minētā pakalpojuma izmantotājiem,

tas, kā pretendenti ievēro prasību par invalīdu nodarbināšanu, kas paredzēta Darba likumu kodeksa L. 323-1. pantā.

8.   Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji: Gaisa pārvadātāji, kuru kandidatūru pieņems un izraudzīsies, nākamajā posmā tiks aicināti iesniegt piedāvājumu saskaņā ar kārtību, kas noteikta konkursa īpašajos noteikumos, kurus tiem tad izsniegs.

Par iesniegtajiem piedāvājumiem notiks brīvas sarunas ar Castres-Mazamet Tirdzniecības un rūpniecības palātu un SAEML “Air 12”.

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu iesniegto piedāvājumu izvērtējumu veiks, ņemot vērā pakalpojuma atbilstību un jo īpaši cenas un nosacījumus, ko sola piedāvāt pakalpojuma izmantotājiem, kā arī pieprasītās kompensācijas summu.

9.   Būtiska papildu informācija:

9-1.   Finansiālā kompensācija: Procedūras otrajam posmam izraudzīto pretendentu iesniegtajos piedāvājumos skaidri jānorāda maksimālā prasītā kompensācijas summa par minētā maršruta apkalpošanu trīs gadus ilgā laikposmā, sākot no 1.6.2008. (summa jānorāda par katru gadu atsevišķi). Piešķirtās kompensācijas precīzo summu aprēķinās katru gadu pēc paveiktā, pamatojoties uz izdevumiem un ieņēmumiem, kas faktiski radušies, nodrošinot pakalpojumu; kompensācijas summa nedrīkst pārsniegt piedāvājumā norādīto summu. Šo maksimālo summu var pārskatīt tikai tad, ja notiek neparedzētas izmaiņas pakalpojuma sniegšanas apstākļos.

Ikgadējos kompensācijas maksājumus veido avansa maksājumi un atlikuma maksājums. Atlikuma maksājumu veic tikai pēc tam, kad attiecībā uz konkrēto maršrutu ir apstiprināti pārvadātāja grāmatvedības dati un ir veikta pakalpojumu sniegšanas pārbaude saskaņā ar šā dokumenta 9-2. punkta nosacījumiem.

Līguma pirmstermiņa pārtraukšanas gadījumā 9-2. punkta noteikumus piemēro iespējami drīz, lai pārvadātājam varētu izmaksāt tam pienākošās finansiālās kompensācijas atlikumu, šā punkta pirmajā daļā norādīto maksimālo summu vajadzības gadījumā samazinot proporcionāli faktiskajam pakalpojumu sniegšanas ilgumam.

9-2.   Pārvadātāja pakalpojumu izpildes un grāmatvedības datu pārbaude: To, kā pārvadātājs nodrošina pakalpojumu, un attiecīgā maršruta izmaksu uzskaiti pārbauda vismaz reizi gadā, sadarbojoties ar pārvadātāju.

9-3.   Līguma grozījumi un līguma laušana: Ja pārvadātājs uzskata, ka finansiālās kompensācijas maksimālais apjoms jāpārskata, jo radušās neparedzētas izmaiņas pakalpojumu sniegšanas apstākļos, tam jāiesniedz argumentēts pieprasījums pārējiem līguma parakstītājiem, kuriem savs viedoklis jāizsaka divu mēnešu laikā. Līgumu var grozīt ar papildlīgumu.

Jebkura no līgumslēdzējām pusēm var lauzt līgumu pirms termiņa beigām, otru pusi par to brīdinot sešus mēnešus iepriekš. Ja pārvadātājs pieļauj būtiskus pārkāpumus līguma saistību izpildē, tiek uzskatīts, ka tas līgumu ir pārtraucis bez iepriekšēja brīdinājuma, ja vien mēneša laikā pēc oficiāla brīdinājuma saņemšanas pakalpojumu sniegšana netiek atsākta atbilstīgi minētajām saistībām.

9-4.   Līgumsodi vai citi līgumā paredzētie atskaitījumi: Ja pārvadātājs neievēro 9-3. punktā minēto iepriekšējā brīdinājuma termiņu, tam piemēro vai nu administratīvu naudas sodu saskaņā ar Civilās aviācijas kodeksa R. 330-20. pantu, vai arī līgumsodu, kas aprēķināts, ņemot vērā to mēnešu skaitu, kad nav izpildītas saistības, un to, cik lielā mērā attiecīgā gada laikā maršrutā faktiski netika nodrošināta satiksme; sods nevar būt lielāks par maksimālo finansiālās kompensācijas summu, kas paredzēta 9-1. punktā.

Ja attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu saistībām pieļauti mazāk nozīmīgi pārkāpumi, 9-1. punktā paredzētajai maksimālajai finansiālajai kompensācijai tiek piemēroti samazinājumi, neskarot Civilās aviācijas kodeksa R. 330-20. panta noteikumus.

Aprēķinot samazinājumus, ja vajadzīgs, ņem vērā gan pārvadātāja vainas dēļ atcelto reisu skaitu, gan to reisu skaitu, kuri veikti ar mazāku ietilpību nekā prasīts, gan arī tos reisus, kuros netika ievērotas sabiedrisko pakalpojumu saistības nosēšanās vai tarifu ziņā.

10.   Pieteikumu nosūtīšanas kārtība: Pieteikuma dokumenti jānosūta aizzīmogotā aploksnē ar šādu norādi: “Réponse à l'appel de candidatures Ligne aérienne Castres (Mazamet)/Rodez (Marcillac)/Lyon (Saint-Exupéry). À n'ouvrir que par le destinataire” (Atbilde uz uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus par maršrutu Castres (Mazamet)/Rodez (Marcillac)/Liona (Sent Ekziperī). Vēstuli drīkst atvērt tikai adresāts). Pieteikumi ir jāiesniedz vēlākais līdz 4.12.2007. plkst. 12:00 pēc vietējā laika, vai nu nosūtot ierakstītu vēstuli ar apstiprinājumu par saņemšanu (vērā tiek ņemts saņemšanas apstiprinājuma datums), vai iesniedzot personiski un saņemot attiecīgu apliecinājumu, šādā adresē:

Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, F-81101 Castres Cedex.

11.   Turpmākā procedūra: Pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem Castres-Mazamet Tirdzniecības un rūpniecības palāta vēlākais nosūtīs konkursa dokumentus, proti, konkursa noteikumus un nolīguma projektu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.

Izvēlētajiem pretendentiem piedāvājums būs jāiesniedz vēlākais līdz 4.1.2008. plkst. 12:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājums pretendentam būs saistošs 280 dienas no tā iesniegšanas dienas.

12.   Konkursa spēkā esība: Šis konkurss ir spēkā, ja neviens Kopienas pārvadātājs līdz 1.5.2008. neiesniegs plānu satiksmes nodrošināšanai attiecīgajā maršrutā no 1.6.2008. saskaņā ar noteiktajām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām un neprasot finansiālu kompensāciju.

13.   Papildu informācijas pieprasījums: Ja pretendentiem būs vajadzīga papildu informācija, viņi var sūtīt vienīgi vēstuli pa pastu vai faksu Castres-Mazamet Tirdzniecības un rūpniecības palātas priekšsēdētājam, kura adrese ir norādīta iepriekš 2. punktā.