Keywords
Summary

Keywords

Sociālā politika – Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība – Darba laika organizēšana – Tiesības uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/88 7. panta 1. punkts)

Summary

Direktīvas 2003/88 par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 7. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā nav tādas valsts tiesību normas vai prakse kā koplīgumi, ar kuriem tiek ierobežota darba ņēmēja, kurš vairākus bāzes laikposmus pēc kārtas ir bijis darba nespējīgs, tiesību uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu summēšana, nosakot 15 mēnešu pārcelšanas periodu, kuram beidzoties izbeidzas tiesības uz šādu atvaļinājumu.

(sal. ar 44. punktu un rezolutīvo daļu)