21.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 514/3


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.10488 – FAURECIA / HELLA

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2021/C 514/03)

1.   

Komisija 2021. gada 10. decembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Faurecia SE (“Faurecia”, Francija),

HELLA GmbH & Co. KGaA (“Hella”, Vācija).

Uzņēmums Faurecia Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār uzņēmumu Hella.

Koncentrācija tiek veikta publiskā piedāvājumā, kas izziņots 2021. gada 27. septembrī.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Faurecia projektē, ražo un piegādā vieglo automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu detaļas. Uzņēmuma četri galvenie darbības segmenti ir automobiļu sēdekļi, automobiļu iekšējā apdare, tīra mobilitāte (tostarp risinājumi emisiju samazināšanai un energoefektivitātes un akustisko parametru uzlabošanai) un elektronika (transportlīdzeklī iebūvētas informatīvi izklaidējošas iekārtas, cilvēka un mašīnas saskarnes un savienojamības risinājumi),

Hella projektē un ražo automobiļu detaļas, it īpaši apgaismes un elektroniskās iekārtas.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.10488 – FAURECIA / HELLA

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004, 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).