16.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 450/137


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2240

(2021. gada 15. decembris),

ar ko attiecībā uz ierakstiem par Apvienoto Karalisti to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 230. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2016/429 nosaka: lai Savienībā varētu ievest dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, tiem jābūt no tādas trešās valsts vai teritorijas vai to zonas vai nodalījuma, kas norādīti sarakstā saskaņā ar minētās regulas 230. panta 1. punktu.

(2)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2) nosaka dzīvnieku veselības prasības, kuras jāievēro, lai konkrētu sugu un kategoriju dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, ja tie ir no trešām valstīm vai teritorijām vai to zonām vai – akvakultūras dzīvnieku gadījumā – nodalījumiem, varētu ievest Savienībā.

(3)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/404 (3) sniegts tādu trešo valstu vai teritoriju vai to zonu vai nodalījumu saraksts, no kuriem Savienībā atļauts ievest Deleģētās regulas (ES) 2020/692 aptverto sugu un kategoriju dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus.

(4)

Konkrētāk, Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumā sniegti tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksti, no kurām Savienībā atļauts ievest attiecīgi mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus.

(5)

Apvienotā Karaliste paziņoja Komisijai par augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu populācijā. Šie uzliesmojumi konstatēti netālu no Poulton le Fylde, Wyre (Anglija), netālu no Gaerwen Englsi salā (Velsa), netālu no Clitheroe, Ribble Valley Lankašīrā (Anglija) un netālu no Thirsk, Hambleton Ziemeļjorkšīrā (Anglija) un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināti 2021. gada 26. novembrī.

(6)

Apvienotā Karaliste paziņoja Komisijai par augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts jaunā objektā netālu no Thirsk, Hambleton Ziemeļjorkšīrā (Anglija) un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2021. gada 28. novembrī.

(7)

Lai kontrolētu augsti patogēniskās putnu gripas klātbūtni un ierobežotu šīs slimības izplatīšanos, Apvienotās Karalistes veterinārās iestādes ap skartajiem objektiem izveidoja 10 km kontroles zonu, kā arī īstenoja izkaušanas politiku.

(8)

Apvienotā Karaliste ir iesniegusi Komisijai informāciju par epidemioloģisko situāciju tās teritorijā un par pasākumiem, ko tā veikusi, lai novērstu augsti patogēniskās putnu gripas tālāku izplatīšanos. Komisija šo informāciju ir izvērtējusi. Pamatojoties uz minēto izvērtējumu, vairs nevajadzētu atļaut Savienībā ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus no apgabaliem, uz kuriem attiecas ierobežojumi, ko Apvienotās Karalistes veterinārās iestādes noteikušas neseno augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu dēļ.

(9)

Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Ņemot vērā pašreizējo augsti patogēniskās putnu gripas epidemioloģisko situāciju Apvienotajā Karalistē, grozījumiem, kas ar šo regulu izdarāmi Īstenošanas regulā (ES) 2021/404, būtu jāstājas spēkā steidzami.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 379. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/404 (2021. gada 24. marts), ar ko nosaka tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu sarakstus, no kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 atļauts Savienībā ievest dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus (OV L 114, 31.3.2021., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu groza šādi:

1)

V pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļā ierakstā par Apvienoto Karalisti pēc rindas par zonu GB-2.34 iekļauj šādas rindas par zonām GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37, GB-2.38 un GB-2.39:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.35

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

26.11.2021.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

26.11.2021.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

26.11.2021.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

26.11.2021.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

26.11.2021.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

26.11.2021.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021.

 

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P1

 

26.11.2021.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

26.11.2021.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021.

 

GB-2.36

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

26.11.2021.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

26.11.2021.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

26.11.2021.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

26.11.2021.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnus)

DOC

N, P1

 

26.11.2021.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

26.11.2021.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021.

 

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P1

 

26.11.2021.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

26.11.2021.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021.

 

GB-2.37

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

26.11.2021.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

26.11.2021.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

26.11.2021.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

26.11.2021.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnus)

DOC

N, P1

 

26.11.2021.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

26.11.2021.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021.

 

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P1

 

26.11.2021.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

26.11.2021.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021.

 

GB-2.38

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

26.11.2021.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

26.11.2021.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

26.11.2021.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

26.11.2021.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnus)

DOC

N, P1

 

26.11.2021.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

26.11.2021.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021.

 

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P1

 

26.11.2021.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

26.11.2021.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021.

 

GB-2.39

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

28.11.2021.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

28.11.2021.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

28.11.2021.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

28.11.2021.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnus)

DOC

N, P1

 

28.11.2021.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

28.11.2021.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

28.11.2021.

 

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P1

 

28.11.2021.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

28.11.2021.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

HE-LT20

N, P1

 

28.11.2021.”

 

b)

pielikuma 2. daļā ierakstā par Apvienoto Karalisti pēc zonas GB-2.34 apraksta pievieno šādus zonu GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37, GB-2.38 un GB-2.39 aprakstus:

“Apvienotā Karaliste

GB-2.35

Netālu no Poulton le Fylde, Wyre Lankašīrā (Anglija):

apgabals, ko iezīmē riņķa līnija ar rādiusu 10 km no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N53.93 un W2.95

GB-2.36

Netālu no Gaerwen Englsi salā (Velsa):

apgabals, ko iezīmē riņķa līnija ar rādiusu 10 km no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N53.22 un W4.30

GB-2.37

Netālu no Clitheroe, Ribble Valley Lankašīrā (Anglija):

apgabals, ko iezīmē riņķa līnija ar rādiusu 10 km no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N53.88 un W2.42

GB-2.38

Netālu no Thirsk, Hambleton Ziemeļjorkšīrā (Anglija):

apgabals, ko iezīmē riņķa līnija ar rādiusu 10 km no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N54.25 un W1.40

GB-2.39

Netālu no Thirsk, Hambleton Ziemeļjorkšīrā (Anglija):

apgabals, ko iezīmē riņķa līnija ar rādiusu 10 km no centra, kura WGS84 decimālās koordinātas ir N54.22 un W1.43.”

2)

XIV pielikuma 1. daļā ierakstā par Apvienoto Karalisti pēc rindas par zonu GB-2.34 iekļauj šādas rindas par zonām GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37, GB-2.-38 un GB-2.39:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.35

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P1

 

26.11.2021.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

26.11.2021.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P1

 

26.11.2021.

 

GB-2.36

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P1

 

26.11.2021.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

26.11.2021.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P1

 

26.11.2021.

 

GB-2.37

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P1

 

26.11.2021.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

26.11.2021.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P1

 

26.11.2021.

 

GB-2.38

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P1

 

26.11.2021.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

26.11.2021.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P1

 

26.11.2021.

 

GB-2.39

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P1

 

28.11.2021.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

28.11.2021.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

N, P1

 

28.11.2021.”