21.10.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 373/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2021/1840

(2021. gada 20. oktobris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1418/2007 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem (1) un jo īpaši tās 37. panta 2. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 37. panta 2. punktu Komisijai ir regulāri jāatjaunina Komisijas Regula (EK) Nr. 1418/2007 (2) par dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO lēmums (3). Komisija to dara, pamatojoties uz jaunu informāciju par tiesību aktiem, kas piemērojami attiecīgajā trešā valstī attiecībā uz atkritumu importu.

(2)

Komisija 2019. gadā dažām valstīm, kurās nepiemēro ESAO lēmumu, nosūtīja rakstisku pieprasījumu, lūdzot rakstiski apstiprināt, ka atkritumus un atkritumu maisījumus, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā un kā eksports nav aizliegts saskaņā ar minētās regulas 36. pantu, var eksportēt no Savienības, lai tos reģenerētu šajās valstīs. Komisija arī pieprasīja attiecīgajām valstīm norādīt visas piemērojamās valsts kontroles procedūras. Komisija saņēma atbildes, tostarp lūgumus sniegt papildu paskaidrojumus (4).

(3)

Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu (“Bāzeles konvencija”) Pušu konferences četrpadsmitajā sanāksmē, kas notika 2019. gada maijā (5), tika pieņemts Lēmums BC-14/12. Ar minēto lēmumu Bāzeles konvencijas pielikumos tika pievienotas jaunas pozīcijas par plastmasu, tostarp pozīciju B3011 IX pielikumā par nebīstamiem atkritumiem. Šie grozījumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī. Turklāt 2020. gada 7. septembrī ESAO Vides politikas komiteja pieņēma ESAO lēmuma 4. papildinājuma grozījumus attiecībā uz bīstamiem plastmasas atkritumiem un sniedza paskaidrojumus ESAO lēmuma 3. un 4. papildinājumā, kas stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī.

(4)

Saskaņā ar šiem lēmumiem ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/2174 (6) tika grozīts Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IC, III, IIIA, IV, V, VII un VIII pielikums, lai ņemtu vērā Bāzeles konvencijas pielikumu un ESAO lēmuma grozījumus attiecībā uz pozīcijām par plastmasas atkritumiem. Līdz ar to no 2021. gada 1. janvāra plastmasas atkritumu eksports no Savienības uz valstīm, kurās nepiemēro ESAO lēmumu, ir atļauts tikai tad, ja šādi atkritumi ir Bāzeles konvencijas IX pielikumā iekļautajā jaunajā plastmasas atkritumu pozīcijas B3011 darbības jomā un galamērķa valsts atļauj šādus atkritumus importēt savā teritorijā.

(5)

Komisija 2019. un 2020. gadā sazinājās ar attiecīgajām valstīm, lai saņemtu paskaidrojumu par valsts procedūrām saistībā ar Bāzeles konvencijas jaunajām pozīcijām attiecībā uz plastmasu. Komisija saņēma atbildes no 23 valstīm un muitas teritorijām (7).

(6)

Dažas valstis ir paziņojušas nodomu ievērot kontroles procedūras, kas atšķiras no Regulas (EK) Nr. 1013/2006 37. panta 1. punktā noteiktajām procedūrām. Gadījumos, kas uzskaitīti šīs regulas pielikuma d) slejā, tiek uzskatīts, ka eksportētāji ir informēti par precīzām juridiskajām prasībām, ko noteikusi galamērķa valsts.

(7)

Ja pielikumā norādīts, ka kāda valsts neaizliedz dažus atkritumu sūtījumus vai nepiemēro tiem iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūru, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1013/2006 35. pantā, šādiem sūtījumiem mutatis mutandis piemēro minētās regulas 18. pantu.

(8)

Ja valsts ir iekļauta Regulas (EK) Nr. 1418/2007 pielikumā un Komisijai ir informācija, ka attiecīgajos valsts tiesību aktos ir veiktas izmaiņas, bet valsts nav sniegusi rakstisku apstiprinājumu, atbildot uz Komisijas 2019. un 2020. gadā nosūtītajiem informācijas pieprasījumiem, piemēro iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 37. panta 2. punkta otro daļu.

(9)

Ja valsts nav iekļauta vai ja konkrēti atkritumi vai atkritumu maisījums attiecībā uz minēto valsti nav norādīts Regulas (EK) Nr. 1418/2007 pielikumā, tas nozīmē, ka šī valsts nav sniegusi rakstisku apstiprinājumu vai nav sniegusi rakstisku apstiprinājumu par šiem atkritumiem vai atkritumu maisījumu, ka tos/to var eksportēt no Savienības uz šo valsti reģenerācijai. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 37. panta 2. punkta otro daļu reģenerācijai paredzētu atkritumu eksportam uz šīm valstīm, kas nav aizliegts saskaņā ar minētās regulas 36. pantu, un attiecībā uz šiem atkritumiem piemēro iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūru. Tajos gadījumos, kad valstis šīs regulas pielikuma (a) slejā ir norādījušas, ka tās aizliedz importēt visus atkritumus, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III un IIIA pielikums, bet nav sniegušas konkrētu informāciju par savām valsts kontroles procedūrām attiecībā uz plastmasas atkritumiem, kas iekļauti pozīcijā B3011, būtu jāuzskata, ka vispārējais importa aizliegums attiecas arī uz plastmasas atkritumiem, kuri iekļauti pozīcijā B3011.

(10)

Tajos gadījumos, kad valstis ir norādījušas, ka uz nevienu no atkritumiem, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III un IIIA pielikums, neattiecas kontroles procedūra vai citas kontroles procedūras saskaņā ar valsts tiesību aktiem, bet tās nav sniegušas konkrētu informāciju par savām valsts kontroles procedūrām attiecībā uz plastmasas atkritumiem, uz kuriem attiecas pozīcija B3011, būtu jāuzskata, ka attiecībā uz pozīciju B3011 tiek piemērota iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra, kas paredzēta šīs regulas pielikuma (b) slejā.

(11)

Komisija arī svītroja pozīcijas B3010 un GH013 attiecībā uz valstīm, kuras neatbildēja uz tās informācijas pieprasījumiem.

(12)

ESAO Padome 2021. gada 25. maijā apstiprināja Vides politikas komitejas atzinumu par Kostarikas atbilstību ESAO lēmumam. Tādēļ Regulas (EK) Nr. 1013/2006 37. panta 2. punktu šai valstij vairs nepiemēro, un Kostariku tādējādi svītro no Regulas (EK) Nr. 1418/2007 pielikuma.

(13)

Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1418/2007 pielikums būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1418/2007 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.

(2)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1418/2007 (2007. gada 29. novembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli (OV L 316, 4.12.2007., 6. lpp.).

(3)  Decision of the Council on the Control of Transboundary Movements of Wastes Destined for Recovery Operations (OECD/LEGAL/0266.

(4)  Atbildes ir saņemtas no Albānijas, Andoras, Angiljas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Armēnijas, Azerbaidžānas, Bahreinas, Baltkrievijas, Bangladešas, Beninas, Bosnijas un Hercegovinas, Burkinafaso, Čadas, Dienvidāfrikas, Ekvadoras, Etiopijas, Ēģiptes, Filipīnām, Gabonas, Ganas, Gajānas, Gruzijas, Gvatemalas, Gvinejas, Haiti, Hondurasas, Honkongas (Ķīna), Indijas, Indonēzijas, Jamaikas, Kaboverdes, Kambodžas, Kataras, Kirgizstānas, Ķīnas Taibejas, Kolumbijas, Kongo, Kongo Demokrātiskās Republikas, Kosovas*, Kostarikas, Kotdivuāras, Kubas, Laosas, Libānas, Libērijas, Madagaskaras, Malaizijas, Mali, Marokas, Melnkalnes, Moldovas, Monako, Mjanmas/Birmas, Namībijas, Nigēras, Nigērijas, Nikaragvas, Omānas, Pakistānas, Panamas, Paragvajas, Peru, Ruandas, Salvadoras, Sanmarīno, Santomes un Prinsipi, Senegālas, Sentlūsijas, Serbijas, Singapūras, Šrilankas, Sudānas, Taizemes, Trinidādas un Tobāgo, Turkmenistānas, Ukrainas, Urugvajas, Uzbekistānas, Vjetnamas un Zambijas.

*Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

Kolumbija kļuva par ESAO dalībvalsti 2020. gada 28. aprīlī. Regulu (EK) Nr. 1418/2007 attiecībā uz Kolumbiju vairs nepiemēros, tiklīdz attiecīgās ESAO struktūras būs konstatējušas, ka Kolumbija pilnībā izpilda ESAO lēmumu.

(5)  1673 UNTS, 57. lpp.

(6)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2174 (2020. gada 19. oktobris), ar ko groza IC, III, IIIA, IV, V, VII un VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem (OV L 433, 22.12.2020., 11. lpp.).

(7)  Muitas teritorijas, pat ja tās pieder vienai un tai pašai valstij, pielikumā ir uzskaitītas atsevišķi.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1418/2007 pielikumu groza šādi:

1)

tabulu par Albāniju aizstāj ar šādu:

Albānija

a

b

c

d”

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā, izņemot B1010:

dzelzs un tērauda lūžņi ar augstu tīrības pakāpi (98 %)

alumīnija lūžņi ar augstu tīrības pakāpi (95 %)

 

no B1010:

dzelzs un tērauda lūžņi ar augstu tīrības pakāpi (98 %)

alumīnija lūžņi ar augstu tīrības pakāpi (95 %)

 

2)

tabulu par Angilju aizstāj ar šādu:

Angilja

a

b

c

d”

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 

 

3)

tabulu par Argentīnu aizstāj ar šādu:

Argentīna

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 – B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 – B1090

no B1100:

tehniskais cinks

cinku saturoši izdedži:

cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

cinka apdedži

 

 

no B1100:

alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē, turpmākai attīrīšanai

tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

 

 

 

B1115 – B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 – B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 – B2110

B2120 – B2130

 

 

 

no B3020:

Nesašķiroti atgriezumi

 

 

no B3020:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B3030 – B3120

B3130 – B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 – GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 – GF010

GG030; GG040

 

 

 

 

 

 

GN010 – GN030

Atkritumu maisījumi

 

 

 

B1010 un B1050 maisījums

 

 

 

B1010 un B1070 maisījums

 

 

 

B3040 un B3080 maisījums

 

 

 

B1010 maisījums

 

 

 

B2010 maisījums

 

 

 

B2030 maisījums

no B3020 maisījuma:

Nesašķiroti atgriezumi

 

 

no B3020 maisījuma:

visi pārējie atkritumu maisījumi

 

 

 

B3030 maisījums

 

 

 

B3040 maisījums

 

 

 

B3050 maisījums”

4)

tabulu par Armēniju aizstāj ar šādu:

Armēnija

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

B1100

 

 

 

B1170 – B1240

 

 

B3040

 

 

 

 

B3060

 

 

 

B3080

 

 

B3140

 

 

 

 

 

visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā”

 

5)

tabulu par Azerbaidžānu aizstāj ar šādu:

Azerbaidžāna

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

no B1010:

visi pārējie atkritumi

 

no B1010:

alvas lūžņi

retzemju metālu lūžņi

 

B1020 – B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140 – B1250

 

 

 

no B2010:

atkritumi, kas radušies,aplīdzinot vai izgriežot slānekli,

vai citādi

vizlas atkritumi

leicīta, nefelīna un nefelīna sienīta atkritumi

fluoršpata atkritumi

 

no B2010:

dabīgā grafīta atkritumi

laukšpata atkritumi

cietie silīcija oksīda atkritumi, izņemot liešanai izmantotos silīcija oksīda atkritumus

 

 

 

B2020 – B2030

 

no B2040:

attīrīts kalcija sulfāts, kas radies daļēji dūmvadu gāzes desulfurizēšanā (FGD)

ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201 ),galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

sērs cietā veidā

nātrijs, kālijs

kalcija hlorīdi

litiju un tantalu vai litiju un niobiju saturoši stikla lūžņi

no B2040:

ģipša sienu plākšņu un sausā apmetuma plātņu atkritumi, kas rodas, nojaucot ēkas

kalcija karbonāts (ar pH, kas ir zemāks nekā 9), kas radies kalcija cianamīda ražošanā

karborunds (silīcija karbīds)

betona atlūzas

 

B2060 – B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090 – B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020 – B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

no B3060:

vīna nogulsnes

 

no B3060:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B3065 – B3120

 

B3130 – B4030

 

 

 

GB040 – GC050

 

 

 

 

 

GE020 – GG040

 

 

 

GN010 – GN030”

6)

tabulu par Bahreinu aizstāj ar šādu:

Bahreina

a

b

c

d

B3011

Visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

 

 

7)

tabulu par Bangladešu aizstāj ar šādu:

Bangladeša

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā, izņemot:

no B1010:

dzelzs un tērauda lūžņi;

alumīnija atgriezumi un lūžņi;

vara atgriezumi un lūžņi

B2020

B3020

 

 

no B1010:

dzelzs un tērauda lūžņi

alumīnija atgriezumi un lūžņi

vara atgriezumi un lūžņi

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020”

8)

tabulu par Baltkrieviju aizstāj ar šādu:

Baltkrievija

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

 

B1010 – B1160

 

 

B1170 – B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 – B1240

 

 

 

 

B1250 – B2130

 

 

 

B3020 – B3035

 

no B3040:

cietgumijas (piemēram, ebonīta) atkritumi un lūžņi

no B3040:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

 

B3050

 

 

no B3060:

vīna nogulsnes

no B3060:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B3065 – B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 – B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GN010 – GN030

 

Atkritumu maisījumi

 

 

B1010 un B1050 maisījums

 

 

 

B1010 un B1070 maisījums

 

 

B3040 un B3080 maisījums

 

 

 

 

B1010 maisījums

 

 

 

B2010 maisījums

 

 

 

B2030 maisījums

 

 

 

B3020 maisījums

 

 

 

B3030 maisījums

 

 

B3040 maisījums

 

 

 

 

B3050 maisījums”

 

9)

tabulu par Beninu aizstāj ar šādu:

Benina

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

 

 

10)

tabulu par Bosniju un Hercegovinu aizstāj ar šādu:

Bosnija un Hercegovina

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

 

 

no B1010:

dzelzs un tērauda lūžņi

vara lūžņi

alumīnija lūžņi

cinka lūžņi

alvas lūžņi

 

 

 

no B1020:

svina lūžņi (bet izņemot svina skābes akumulatorus)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

no B1100:

tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

no B1120:

pārejas metāli, izņemot katalizatoru atkritumus (izlietoti katalizatori, izlietoti katalizatori šķidrā veidā vai citi katalizatori), kas norādīti A sarakstā

skandijs

vanādijs

mangāns

kobalts

varš

itrijs

niobijs

hafnijs

volframs

titāns

hroms

dzelzs

niķelis

cinks

cirkonijs

molibdēns

tantals

rēnijs

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020”

11)

tabulu par Brazīliju aizstāj ar šādu:

Brazīlija

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

 

no B1010:

dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

dzelzs un tērauda lūžņi

vara lūžņi

alumīnija lūžņi

alvas lūžņi

titāna lūžņi

no B1010:

niķeļa lūžņi

cinka lūžņi

volframa lūžņi

molibdēna lūžņi

tantala lūžņi

magnija lūžņi

kobalta lūžņi

bismuta lūžņi

cirkonija lūžņi

mangāna lūžņi

germānija lūžņi

vanādija lūžņi

hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

torija lūžņi

retzemju metālu lūžņi

hroma lūžņi

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031 – B1040

 

B1031 – B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 – B1090

 

B1080 – B1090

 

no B1100:

cinku saturoši izdedži:

cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

cinka apdedži

ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē, turpmākai attīrīšanai

tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

no B1100:

tehniskais cinks

alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

no B1100:

cinku saturoši izdedži:

cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

cinka apdedži

ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē, turpmākai attīrīšanai

tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160 – B1220

 

B1160 – B1220

 

 

B1230 – B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040 – B2130

 

 

 

B3020 – B3050

 

B3060 – B3070

 

 

 

 

 

B3080 – B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

 

GB040 – GC020

 

GC030 – GC050

 

GC030 – GC050

 

 

GE020 – GF010

 

 

GG030 – GG040

 

GG030 – GG040

GN010 – GN030

 

 

 

Atkritumu maisījumi

 

 

 

B1010 un B1050 maisījums

 

 

 

B1010 un B1070 maisījums

 

 

B3040 un B3080 maisījums

 

 

 

 

B1010 maisījums

 

 

B2010 maisījums

 

 

 

B2030 maisījums

 

 

 

B3020 maisījums

 

 

 

B3030 maisījums

 

 

 

B3040 maisījums

 

 

 

B3050 maisījums”

 

12)

tabulu par Burkinafaso aizstāj ar šādu:

Burkinafaso

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

 

 

 

13)

tabulu par Kambodžu aizstāj ar šādu:

Kambodža

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā, izņemot B3011”

 

 

B3011

14)

tabulu par Kaboverdi aizstāj ar šādu:

Kaboverde

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

 

 

 

15)

tabulu par Ķīnu svītro;

16)

tabulu par Ķīnas Taibeju aizstāj ar šādu:

Ķīnas Taibeja

a

b

c

d

 

no B1010:

dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

molibdēna lūžņi

tantala lūžņi

kobalta lūžņi

bismuta lūžņi

cirkonija lūžņi

mangāna lūžņi

vanādija lūžņi

hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

torija lūžņi

retzemju metālu lūžņi

hroma lūžņi

 

no B1010:

dzelzs un tērauda lūžņi

vara lūžņi

niķeļa lūžņi

alumīnija lūžņi

cinka lūžņi

alvas lūžņi

volframa lūžņi

magnija lūžņi

titāna lūžņi

germānija lūžņi

no B1020:

kadmija lūžņi

svina lūžņi (izņemot svina skābes akumulatorus)

selēna lūžņi

no B1020:

antimona lūžņi

berilija lūžņi

telūra lūžņi

 

 

 

B1030 – B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 – B1090

 

 

 

no B1100:

alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

 

no B1100:

tehniskais cinks

cinku saturoši izdedži

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130 – B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 – B1250

 

 

 

B2010 – B2030

 

 

 

no B2040:

daļēji attīrīts kalcija sulfāts, kas radies dūmvadu gāzes desulfurizēšanā (FGD)

ģipša sienu plākšņu un sausā apmetuma plātņu atkritumi, kas rodas, nojaucot ēkas

sērs cietā veidā

kalcija karbonāts (ar pH, kas ir zemāks nekā 9), kas radies kalcija cianamīda ražošanā

nātrija, kālija un kalcija hlorīdi

karborunds (silīcija karbīds)

betona atlūzas

litiju un tantalu vai litiju un niobiju saturoši stikla lūžņi

 

no B2040:

ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201 ), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

 

B2060 – B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

no B3020:

papīrs vai kartons, kas izgatavots galvenokārt no mehāniskās papīra masas

citi, tostarp arī, bet ne tikai:

1.

laminēts kartons

2.

nesašķiroti atgriezumi

 

no B3020:

nebalināts papīrs vai kartons vai gofrēts papīrs vai kartons

citāds papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no balinātas masā nekrāsotas celulozes

 

B3026 – B3035

 

 

 

B3040

 

B3040

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090 – B3100

 

 

 

 

B3110 – B3140

 

 

 

B4010

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

Atkritumu maisījumi

 

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā”

 

 

17)

tabulu par Kolumbiju aizstāj ar šādu:

Kolumbija

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

 

B1010 – B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

B1115 – B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 – B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 – B1250

 

 

 

no B2010:

visi pārējie atkritumi

no B2010:

vizlas atkritumi

 

 

B2020 – B2030

 

 

 

no B2040:

visi pārējie atkritumi

no B2040:

ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201 ), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

 

 

B2060 – B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

no B3030:

zīda atkritumi (tostarp attīšanai nederīgi kokoni, pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras):

nekārsti vai neķemmēti

citi

vilnas vai smalku vai rupju dzīvnieku matu atkritumi, tostarp pavedienu atkritumi, izņemot irdinātas šķiedras:

vilnas vai smalkas dzīvnieku spalvas izsukas

citi vilnas vai smalkas dzīvnieku spalvas atkritumi

rupjas dzīvnieku spalvas atkritumi

kokvilnas atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras):

pavedienu atkritumi (tostarp diegu atkritumi)

irdinātas šķiedras

citi

linu pakulas un atkritumi

džutas un citu lūku tekstilšķiedru (izņemot linšķiedru, kaņepāju šķiedru un rāmijas šķiedru) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

ķīmisko šķiedru atkritumi (tostarp izsukas, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras):

no sintētiskajām šķiedrām

no mākslīgajām šķiedrām

valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

lietotas lupatas, auklas, takelāžas, virves un tauvas un lietoti priekšmeti no tekstilmateriālu auklām, tauvām vai virvēm:

šķiroti

citi

no B3030:

kaņepāju šķiedru (Cannabis sativa L.) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

sizala un citu Agave dzimtas augu tekstilšķiedru pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

kokosa šķiedru pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

abakas (Manilas kaņepju vai Musa textilis Nee) pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

rāmijas un citādu augu tekstilšķiedru, kas citur nav minētas vai iekļautas, pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

 

 

B3035 – B3040

 

 

 

no B3050:

korķa atkritumi: sasmalcināts, granulēts vai malts korķis

no B3050:

koksnes atkritumi un atgriezumi, aglomerēti vai neaglomerēti, briketēs, granulās vai tamlīdzīgos veidos

 

 

no B3060:

vīna nogulsnes

citi lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi (izņemot blakusproduktus), kuri atbilst valsts un starptautiskajām prasībām un standartiem izmantošanai pārtikā un barībā

no B3060:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B3065

 

 

no B3070:

cilvēka matu atkritumi

salmu atkritumi

no B3070:

dzīvnieku barībai paredzēts dezaktivēts sēņu micēlijs, kas radies penicilīna ražošanā

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 – B3100

 

 

B3110 – B3130

 

 

 

 

B3140 – B4010

 

 

B4020 – B4030

 

 

 

no GB040:

ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

no GB040:

sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē, turpmākai attīrīšanai

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 – GF010

 

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 – GN030

Atkritumu maisījumi

 

 

 

B1010 un B1050 maisījums

 

 

 

B1010 un B1070 maisījums

 

 

 

B1010 maisījums

 

 

Visi pārējie atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā”

 

18)

alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu par Kongo:

Kongo

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

 

 

 

19)

tabulu par Kostariku svītro;

20)

tabulu par Kubu aizstāj ar šādu:

Kuba

a

b

c

d

 

B3011

visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā”

 

21)

tabulu par Kirasao aizstāj ar šādu:

Kirasao

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

B1010 – B2130

 

 

 

B3020

 

 

no B3030:

valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

lietotas lupatas, auklas, takelāžas, virves un tauvas un lietoti priekšmeti no tekstilmateriālu auklām, tauvām vai virvēm

no B3030:

visi pārējie atkritumi

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040 – B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080 – B4030

 

 

 

GB040 – GF010

 

 

GG030 – GG040

 

 

 

 

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Atkritumu maisījumi

 

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā”

 

 

22)

tabulu par Ekvadoru aizstāj ar šādu:

Ekvadora

a

b

c

d

 

B3011

 

Visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

23)

tabulu par Ēģipti aizstāj ar šādu:

Ēģipte

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

no B1010:

atkritumi, kas satur hroma (VI) savienojumus

no B1010:

dzelzs un tērauda lūžņi

vara lūžņi

Alumīnija lūžņi

 

no B1010:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B1020

B1030 – B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 – B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

 

B1190

 

 

 

 

 

 

B1210 – B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

no B2020:

lauskas no katodstaru lampām un citiem aktivētiem stikliem

no B2020:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B2030

 

 

no B2040:

ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201 ), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

no B2040:

visi pārējie atkritumi

 

 

B2060 – B2080

 

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100 – B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

 

 

B3020 – B3027

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040

 

B3050 – B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090 – B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010

 

 

 

B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GC010 – GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Atkritumu maisījumi

B1010 un B1050 maisījums, ja tas satur hroma (VI) savienojumus

B1010 un B1070 maisījums, ja tas satur hroma (VI) savienojumus

B1010 maisījums, ja tas satur hroma (VI) savienojumus

B1010 un B1050 maisījums, izņemot, ja tie satur hroma (VI) savienojumus

B1010 un B1070 maisījums, izņemot, ja tie satur hroma (VI) savienojumus

B1010 maisījums, ja tas satur dzelzs un tērauda lūžņus, vara lūžņus, alumīnija lūžņus

 

B1010 maisījums, izņemot tos, kas satur hroma (VI) savienojumus vai satur dzelzs un tērauda lūžņus, vara lūžņus vai alumīnija lūžņus

B2010 maisījums

 

 

 

 

B2030 maisījums

 

 

 

B3020 maisījums

 

 

 

B3030 maisījums

 

 

 

 

 

B3040 maisījums

 

B3050 maisījums

 

B3040 un B3080 maisījums”

24)

tabulu par Salvadoru aizstāj ar šādu:

Salvadora

a

b

c

d

 

B3011

 

Visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

25)

tabulu par Gruziju aizstāj ar šādu:

Gruzija

a

b

c

d

 

 

 

B1010; B1020

B1030 – B1110

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120 – B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 – B1250

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

no B2040:

visi pārējie atkritumi

 

 

no B2040:

ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201 ), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

 

 

 

B2050

B2060 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026; B3027

 

 

 

B3030 – B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

 

 

B3060

B3065 – B3140

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

 

 

 

GN010 – GN030

Atkritumu maisījumi

B1010 un B1050 maisījums

 

 

B1010 maisījums

B1010 un B1070 maisījums

 

 

 

B2010 maisījums

 

 

 

B2030 maisījums

 

 

 

 

 

 

B3020 maisījums

B3030 maisījums

 

 

 

B3040 un B3080 maisījums

 

 

 

B3040 maisījums

 

 

 

 

 

 

B3050 maisījums”

26)

tabulu par Ganu aizstāj ar šādu:

Gana

a

b

c

d

 

B3011

 

Visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

27)

alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu par Haiti:

Haiti

a

b

c

d

 

B3011

Visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

 

28)

tabulu par Honkongu (Ķīna) aizstāj ar šādu:

Honkonga (Ķīna)

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

B1010 – B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040 – B1050

 

 

B1060 – B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

 

no B1120:

lantanīdi (retzemju metāli):

lantāns

preazeodīms

samārijs

gadolīnijs

disprozijs

erbijs

iterbijs

cerijs

neodīms

eiropijs

terbijs

holmijs

tūlijs

lutēcijs

no B1120:

pārejas metāli, izņemot katalizatoru atkritumus (izlietoti katalizatori, izlietoti katalizatori šķidrā veidā vai citi katalizatori), kas norādīti A sarakstā:

skandijs

vanādijs

mangāns

kobalts

varš

itrijs

niobijs

hafnijs

volframs

titāns

hroms

dzelzs

niķelis

cinks

cirkonijs

molibdēns

tantals

rēnijs

 

 

B1140 – B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 – B2040

 

 

B2060 – B2080

 

 

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

 

 

B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

 

B3020 – B3090

 

 

B3100; B3110

 

 

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

GC020

atkritumi no iespiedshēmu platēm

GC020

izņemot atkritumus no iespiedshēmu platēm

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020 – GN030

 

 

Atkritumu maisījumi

B1010 un B1070 maisījums

B1010 un B1050 maisījums

 

 

 

B1010 maisījums

 

 

 

B2010 maisījums

 

 

 

B2030 maisījums

 

 

 

B3020 maisījums, attiecinot to uz nebalinātu papīru vai kartonu, vai gofrētu papīru vai kartonu, vai citādu papīru vai kartonu, kas gatavots galvenokārt no balinātas masā nekrāsotas celulozes, papīru vai kartonu, kas gatavots galvenokārt no mehāniskās papīra masas (piemēram, avīzēm, žurnāliem un tamlīdzīgiem iespiestiem materiāliem)

 

 

 

B3030 maisījums

 

 

 

B3040 maisījums

 

 

 

B3040 un B3080 maisījums

 

 

 

B3050 maisījums”

 

 

29)

tabulu par Indiju aizstāj ar šādu:

Indija

a

b

c

d

 

 

 

no B1010:

Metālu un metālu sakausējumu atkritumi metāliskā, nedispersā veidā:

torija lūžņi

retzemju metālu lūžņi

no B1010:

Metālu un metālu sakausējumu atkritumi metāliskā, nedispersā veidā:

dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

dzelzs un tērauda lūžņi

vara lūžņi

niķeļa lūžņi

alumīnija lūžņi

cinka lūžņi

alvas lūžņi

volframa lūžņi

molibdēna lūžņi

tantala lūžņi

magnija lūžņi

kobalta lūžņi

bismuta lūžņi

titāna lūžņi

cirkonija lūžņi

mangāna lūžņi

germānija lūžņi

vanādija lūžņi

hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

hroma lūžņi

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

jaukti krāsainie metāli, smago frakciju lūžņi, kas satur kadmiju, antimonu, svinu un telūru

B1050:

jaukti krāsainie metāli, smago frakciju lūžņi, kas satur, kas satur metālus, kuri nav norādīti

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

no B1100:

Atkritumi, kas satur metālus un kas rodas metālu liešanā, kausēšanā un attīrīšanā:

tehniskais cinks

cinku saturoši izdedži:

cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

cinka apdedži

alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120 – B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010 – B2100

B2110 – B2130

 

 

 

B3020; B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

no B3030:

Tekstila atkritumi Sekojošie materiāli, ja tie nav sajaukti ar citiem atkritumiem un ir sagatavoti atbilstīgi specifikācijai:

vilnas vai smalku vai rupju dzīvnieku matu atkritumi, tostarp pavedienu atkritumi, izņemot irdinātas šķiedras

vilnas vai smalkas dzīvnieku spalvas izsukas

citi vilnas vai

smalkas dzīvnieku spalvas atkritumi

rupjas dzīvnieku spalvas atkritumi

kokvilnas atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

pavedienu atkritumi (tostarp diegu atkritumi)

irdinātas šķiedras

citi

linu pakulas un atkritumi

kaņepāju šķiedru (Cannabis sativa) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

džutas un citu lūku tekstilšķiedru (izņemot linšķiedru, kaņepāju šķiedru un rāmijas šķiedru) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

sizala un citu Agave dzimtas augu tekstilšķiedru pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

kokosa šķiedru pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

abakas (Manilas kaņepju vai Musa textilis Nee) pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

rāmijas un citādu augu tekstilšķiedru, kas citur nav minētas vai iekļautas, pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

ķīmisko šķiedru atkritumi (tostarp izsukas, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)

no sintētiskajām šķiedrām

no mākslīgajām šķiedrām

valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

lietotas lupatas, auklas, takelāžas, virves un tauvas un lietoti priekšmeti no tekstilmateriālu auklām, tauvām vai virvēm

šķiroti

citi

 

 

 

B3035 – B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 – B3130

 

 

 

B3140:

pneimatisko un citu riepu atkritumi, izņemot tās, kuras netiek izmantotas resursu atgūšanai, reciklēšanai, reģenerācijai, bet nav paredzētas tiešai atkārtotai izmantošanai

B3140:

gaisa kuģu riepas, ko eksportē oriģinālā aprīkojuma ražotājiem protektoru atjaunošanai un kuras pēc protektoru atjaunošanas aviosabiedrības ieved atpakaļ, lai izmantotu tās gaisa kuģu tehniskai apkopei; tās paliek vai nu uz gaisa kuģa, vai attiecīgo aviosabiedrību glabāšanā noliktavās, kas atrodas lidlaukā, muitas zonā, kontrolētā teritorijā

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040

dārgmetālu un vara apstrādes izdedži, kas paredzēti turpmākai attīrīšanai

262030 262090

ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē, turpmākai attīrīšanai

tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

 

 

 

GC010

elektriskās iekārtas, kas sastāv tikai no metāliem un sakausējumiem

 

 

 

GC020

elektroniskie lūžņi (piemēram, iespiedshēmas plates, elektroniskas sastāvdaļas, stieples u.tml.) un reģenerētas elektroniskas sastāvdaļas, kas derīgas parasto metālu un dārgmetālu reģenerācijai

 

 

 

GG040”

30)

tabulu par Indonēziju aizstāj ar šādu:

Indonēzija

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

B1010

torija lūžņi

 

 

visi atkritumi, kas minēti B1010, izņemot:

torija lūžņi

B1020

 

 

no B1020:

antimona lūžņi, berilijs, kadmija lūžņi

B1030 – B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3011

no B3020:

laminēts kartons

 

 

B3020, izņemot laminētu kartonu

B3026; B3027

 

 

 

no B3030:

— valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

 

 

B3030, izņemot valkātu apģērbu un citus lietotus tekstilizstrādājumus

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

B3050 – B3070

 

 

 

 

 

 

B3080

B3090 – B3140

 

 

 

GB040 – GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

Atkritumu maisījumi

Visi šīs kategorijas atkritumi.”

 

 

 

31)

tabulu par Irānu (Irānas Islāma Republika) aizstāj ar šādu:

Irāna (Irānas Islāma Republika)

a

b

c

d

 

B1010 – B1090

 

 

no B1100:[I

šādi cinku saturoši izdedži:

izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

cinka apdedži

alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē, turpmākai attīrīšanai

tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

no B1100:

tehniskais cinks

šādi cinku saturoši izdedži:

cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 –– B1150

 

 

B1160 –– B1210

 

 

 

 

B1220 –– B2010

 

 

B2020 –– B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

B3030 –– B3040

 

 

 

no B3050:

korķa atkritumi: sasmalcināts, granulēts vai malts korķis

no B3050:

koksnes atkritumi un atgriezumi, aglomerēti vai neaglomerēti, briketēs, granulās vai tamlīdzīgos veidos

 

 

B3060 –– B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 – B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 –– B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030”

 

 

 

32)

alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu par Jamaiku:

Jamaika

a

b

c

d

 

B3011

Visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

 

33)

tabulu par Kazahstānu aizstāj ar šādu:

Kazahstāna

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

B1010 –– B1160

 

 

 

B1170 –– B1240

 

B1170 –– B1240

 

B1250 –– B 2130

 

 

 

B 3020 –– B 3035

 

 

 

no B3040:

cietgumijas (piemēram, ebonīta) atkritumi un lūžņi

 

no B3040:

citi gumijas atkritumi (izņemot šādus atkritumus, kas norādīti citur)

 

B3050

 

 

 

B3060

Lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi, kas nav infekciozi, izņemot vīna nogulsnes

 

B3060

tikai vīna nogulsnes

 

B3065 –– B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 –– B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 –– B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GN010 –– GN030

 

 

Atkritumu maisījumi

 

B1010 un B1050 maisījums

 

 

 

B1010 un B1070 maisījums

 

 

 

B3040 un B3080 maisījums

 

B3040 un B3080 maisījums

 

B1010 maisījums

 

 

 

B2010 maisījums

 

 

 

B2030 maisījums

 

 

 

B3020 maisījums

 

 

 

B3030 maisījums

 

 

B3040 maisījums

 

 

 

 

B3050 maisījums”

 

 

34)

alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu par Kosovu:

Kosova  (*)

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

(*)  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju."

35)

tabulu par Kuveitu aizstāj ar šādu:

Kuveita

a

b

c

d

 

 

 

B1010

Visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

 

 

 

36)

tabulu par Kirgizstānu aizstāj ar šādu:

Kirgizstāna

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

no B1010:

torija lūžņi

 

 

no B1010:

visi pārējie atkritumi

B1020 – B1115

 

 

 

no B1120:

visi lantanīdi (retzemju metāli)

 

 

no B1120:

visi pārejas metāli, izņemot katalizatoru atkritumus (izlietoti katalizatori, izlietoti katalizatori šķidrā veidā vai citi katalizatori), kas norādīti A sarakstā

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 – B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

no B2030:

citur nenorādītas vai neiekļautas šķiedras uz keramikas materiālu bāzes

 

 

no B2030:

metālkeramikas atkritumi un lūžņi (metālkeramikas kompozīti)

B2040 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

no B3030:

linu pakulas un atkritumi

kaņepāju šķiedru (Cannabis sativa L.) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

 

 

no B3030:

visi pārējie atkritumi

B3035 – B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

no B3060:

visi pārējie atkritumi

 

 

no B3060:

citur nenorādīti vai neiekļauti granulēti vai negranulēti dzīvnieku barībai izmantojami izžāvēti un sterilizēti dārzeņu atkritumi, atlikumi un blakusprodukti

 

 

 

B3065

B3070 – B4030

 

 

 

GB040 – GN030

 

 

 

Atkritumu maisījumi

 

 

 

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā”

37)

alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu par Laosu:

Laosa

a

b

c

d

no B1010:

torija lūžņi

B1010, izņemot torija lūžņus

 

 

 

B1020 – B1250

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GC010; GC020

 

 

 

 

 

 

Visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

38)

tabulu par Libānu aizstāj ar šādu:

Libāna

a

b

c

d

no B1010:

hroma lūžņi

no B1010:

visi pārējie atkritumi

 

B1010, izņemot

hroma lūžņi

B1020 – B1090

 

 

 

no B1100:

cinka apdedži

alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

no B1100:

tehniskais cinks

cinku saturoši izdedži

cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē, turpmākai attīrīšanai

tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

 

no B1100:

tehniskais cinks

cinku saturoši izdedži

cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē, turpmākai attīrīšanai

tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

 

B1115

 

B1115

B1120 – B1140

 

 

 

 

B1150 – B2030

 

B1150 – B2030

no B2040:

visi pārējie atkritumi

no B2040:

ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201 ), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

 

 

B2060 – B2130

 

 

 

 

B3020 – B3130

 

B3020 – B3130

B3140

 

 

 

 

B4010 – B4030

 

B4010 – B4030

 

GB040

 

GB040

 

GC010; GC020

 

GC010; GC020

GC030; GC050

 

 

 

 

GE020 – GN030

 

GE020 – GN030”

39)

tabulu par Libēriju aizstāj ar šādu:

Libērija

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā, izņemot

B1010

B1250

B3011

 

 

 

 

B1010 – B1250”

 

 

40)

tabulu par Madagaskaru aizstāj ar šādu:

Madagaskara

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

 

 

41)

tabulu par Malaiziju aizstāj ar šādu:

Malaizija

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

 

 

B1010; B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

 

B1040 – B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

 

 

B1200 – B2030

B1120 – B1190

 

 

 

no B2040:

ģipša sienu plākšņu un sausā apmetuma plātņu atkritumi, kas rodas, nojaucot ēkas

betona atlūzas

daļēji attīrīts kalcija sulfāts, kas radies dūmvadu gāzes desulfurizēšanā (FGD)

no B2040:

ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201 ), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

 

no B2040:

sērs cietā veidā

kalcija karbonāts (ar pH, kas ir zemāks nekā 9), kas radies kalcija cianamīda ražošanā

nātrija, kālija un kalcija hlorīdi

karborunds (silīcija karbīds)

litiju un tantalu vai litiju un niobiju saturoši stikla lūžņi

B2060 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3011 – B3027

no B3030:

kaņepāju šķiedru (Cannabis sativa L.) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

no B3030:

vilnas vai smalku vai rupju dzīvnieku matu atkritumi, tostarp pavedienu atkritumi, izņemot irdinātas šķiedras:

vilnas vai smalkas dzīvnieku spalvas izsukas

citi vilnas vai smalkas dzīvnieku spalvas atkritumi

rupjas dzīvnieku spalvas atkritumi

 

no B3030:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B3035 – B3050

 

no B3060:

citur nenorādīti vai neiekļauti granulēti vai negranulēti dzīvnieku barībai izmantojami izžāvēti un sterilizēti dārzeņu atkritumi, atlikumi un blakusprodukti

trāns: taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas

neapstrādāti, attaukoti, vienkārši apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti kaulu un ragu atkritumi

citi lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi (izņemot blakusproduktus), kas atbilst valsts un starptautiskajām prasībām un standartiem attiecībā uz izmantošanu pārtikai vai dzīvnieku barībai

 

no B3060:

vīna nogulsnes

zivju atkritumi

kakao čaumalas, sēnalas, mizas un citi kakao atkritumi

 

B3065

 

 

no B3070:

dzīvnieku barībai paredzēts dezaktivēts sēņu micēlijs, kas radies penicilīna ražošanā

 

 

no B3070:

cilvēka matu atkritumi

salmu atkritumi

 

 

 

B3080 – B3140

B4010 – B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010

 

 

GC020 – GC050

 

 

 

 

 

 

GE020 – GF010

GG040

 

 

 

GG030

 

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

Atkritumu maisījumi

 

 

 

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā”

42)

tabulu par Moldovu (Moldovas Republika) aizstāj ar šādu:

Moldova (Moldovas Republika)

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

 

 

GE020

visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 

 

 

Atkritumu maisījumi

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā”

 

 

 

43)

alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu par Monako:

Monako

a

b

c

d

 

 

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

44)

tabulu par Melnkalni aizstāj ar šādu:

Melnkalne

a

b

c

d

 

 

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

45)

tabulu par Maroku aizstāj ar šādu:

Maroka

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

no B1010:

dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

 

no B1010:

visi pārējie atkritumi

 

B1020; B1030

 

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

B1250

 

B2010 – B2040

 

 

 

B2060 – B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

no B3030:

visi pārējie atkritumi

 

no B3030:

valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

 

B3035 – B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GC050

 

 

 

GE020 – GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 – GN030

 

GN030

Atkritumu maisījumi

 

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā”

 

 

46)

alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu par Mjanmu/Birmu:

Mjanma/Birma

a

b

c

d

 

 

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

47)

tabulu par Nepālu aizstāj ar šādu:

Nepāla

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

no B1010:

cinka lūžņi

magnija lūžņi

bismuta lūžņi

titāna lūžņi

cirkonija lūžņi

mangāna lūžņi

germānija lūžņi

vanādija lūžņi

hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

torija lūžņi

retzemju metālu lūžņi

no B1010:

niķeļa lūžņi

volframa lūžņi

molibdēna lūžņi

tantala lūžņi

kobalta lūžņi

hroma lūžņi

no B1010:

dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

dzelzs un tērauda lūžņi

alumīnija lūžņi

alvas lūžņi

no B1010:

vara lūžņi

B1020 – B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210 – B2040

 

 

 

 

B2060

 

 

B2070 – B2130

 

 

 

no B3020:

Papīra vai kartona atkritumi un atgriezumi:

citi, tostarp arī, bet ne tikai:

1.

laminēts kartons

2.

nesašķiroti atgriezumi

no B3020:

Papīra vai kartona atkritumi un atgriezumi:

nebalināts papīrs vai kartons vai gofrēts papīrs vai kartons

citāds papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no balinātas masā nekrāsotas celulozes

papīrs vai kartons, kas izgatavots galvenokārt no mehāniskās papīra masas (piemēram, avīzēm, žurnāliem un tamlīdzīgiem iespiestiem materiāliem)

 

 

B3030 – B4030

 

 

 

GB040 – GF010

 

 

 

 

GG030 – GG040

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Atkritumu maisījumi

 

B3020 maisījums

 

 

Visi pārējie atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā”

 

 

 

48)

alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu par Nikaragvu:

Nikaragva

a

b

c

d

 

B3011

Visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā”

 

49)

tabulu par Nigēru aizstāj ar šādu:

Nigēra

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

no B1010:

hroma lūžņi

cinka lūžņi

vara lūžņi

no B1010:

visi pārējie atkritumi

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030 – B1050

 

 

B1060 – B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115 – B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

 

B1170 – B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 – B2030

 

 

B2040

 

 

 

 

B2060 – B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 – B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

 

 

B4020; B4030

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010 – GC050

 

 

 

GE020 – GG040

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

Atkritumu maisījumi

B1010 un B1050 maisījums

B1010 un B1070 maisījums

B1010 maisījums

Visi pārējie atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā”

 

 

50)

alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu par Nigēriju:

Nigērija

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

B1010

 

 

B1020

svina lūžņi (bet izņemot svina skābes akumulatorus)

B1020

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B1030 – B1100

 

 

B1115

 

 

 

B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1170 – B1250

 

 

 

B2010 – B2040

B2130

 

 

B2060 – B2120

 

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 – B3050

 

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

 

B3070 – B3140

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010 – GC050

 

 

 

GE020 – GG040

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Atkritumu maisījumi

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā”

 

 

 

51)

tabulu par Omānu aizstāj ar šādu:

Omāna

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

 

 

no B1010:

dzelzs un tērauda lūžņi

alumīnija lūžņi

 

 

 

no B2040:

vara ražošanā radušies sārņi

 

 

 

B3011

 

 

 

GG040

visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā”

 

 

 

52)

tabulu par Pakistānu aizstāj ar šādu:

Pakistāna

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

 

B1010 – B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115

 

 

B1120 – B2130

 

 

B3011

 

 

 

 

B3020 – B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

no B3060:

vīna nogulsnes

trāns: taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas

neapstrādāti, attaukoti, vienkārši apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti kaulu un ragu atkritumi

kakao čaumalas, sēnalas, mizas un citi kakao atkritumi

 

no B3060:

citur nenorādīti vai neiekļauti granulēti vai negranulēti dzīvnieku barībai izmantojami izžāvēti un sterilizēti dārzeņu atkritumi, atlikumi un blakusprodukti

no B3060:

zivju atkritumi

citi lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi (izņemot blakusproduktus), kas atbilst valsts un starptautiskajām prasībām un standartiem attiecībā uz izmantošanu pārtikai vai dzīvnieku barībai

B3065