20.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 258/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/1190

(2021. gada 15. jūlijs),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2152 tematam “IKT izmantojums un e-komercija” nosaka datu prasību tehniskās specifikācijas 2022. pārskata gadam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2152 (2019. gada 27. novembris) par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punktu un 17. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulas (ES) 2019/2152 I pielikumā minētā temata “IKT izmantojums un e-komercija” pareizu īstenošanu, Komisijai būtu jāprecizē mainīgie lielumi, mērvienība, statistikas populācija, klasifikācijas un dalījumi, un datu nosūtīšanas termiņš, lai sagatavotu tādus datus par IKT izmantojumu un e-komerciju, kas ir salīdzināmi un saskaņoti starp dalībvalstīm.

(2)

Dalībvalstīm būtu jānodrošina valsts statistikas uzņēmumu reģistriem un visai uzņēmējdarbības statistikai metadati un kvalitātes ziņojumi. Tādēļ ir jānosaka minēto ziņojumu sagatavošanas kārtība, saturs un termiņi.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Par tematu “IKT izmantojums un e-komercija”, kā minēts Regulas (ES) 2019/2152 I pielikumā, dalībvalstis nosūta datus saskaņā ar datu prasību tehniskajām specifikācijām 2022. pārskata gadam, kas noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Gada metadatu ziņojumu par tematu “IKT izmantojums un e-komercija”, kā minēts Regulas (ES) 2019/2152 I pielikumā, Komisijai (Eurostat) nosūta līdz 2022. gada 31. maijam.

Gada kvalitātes ziņojumu par tematu “IKT izmantojums un e-komercija”, kā minēts Regulas (ES) 2019/2152 I pielikumā, Komisijai (Eurostat) nosūta līdz 2022. gada 5. novembrim.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 327, 17.12.2019., 1. lpp.


PIELIKUMS

Datu prasību tehniskās specifikācijas tematam “IKT izmantojums un e-komercija”

Obligāti/fakultatīvi

Darbības joma (filtrs)

Mainīgais lielums

Obligātie mainīgie lielumi

i)

par visiem uzņēmumiem:

1)

uzņēmuma galvenā saimnieciskā darbība iepriekšējā kalendārajā gadā

2)

darbinieku un pašnodarbināto personu vidējais skaits iepriekšējā kalendārajā gadā

3)

apgrozījuma kopējā vērtība (bez PVN) iepriekšējā kalendārajā gadā

4)

to darbinieku un pašnodarbināto personu skaits vai to darbinieku un pašnodarbināto personu kopskaita procentuālā daļa, kurām uzņēmējdarbības nolūkos ir piekļuve internetam

5)

IKT speciālistu nodarbināšana

6)

jebkādas apmācības piedāvāšana ar mērķi pilnveidot IKT speciālistu ar IKT saistītās prasmes iepriekšējā kalendārajā gadā

7)

jebkādas apmācības piedāvāšana ar mērķi pilnveidot citu nodarbināto personu ar IKT saistītās prasmes iepriekšējā kalendārajā gadā

8)

IKT speciālistu pieņemšana darbā vai plānota pieņemšana darbā iepriekšējā kalendārajā gadā

9)

IKT funkciju veikšana (piemēram, IKT infrastruktūras uzturēšana, atbalsts biroja programmatūrai, uzņēmējdarbības pārvaldības programmatūras/sistēmu un/vai tīmekļa risinājumu izstrāde vai atbalsts, drošība un datu aizsardzība), izmantojot pašu darbiniekus (tostarp tos, kuri nodarbināti mātesuzņēmumos vai saistītos uzņēmumos), iepriekšējā kalendārajā gadā

10)

IKT funkciju veikšana (piemēram, IKT infrastruktūras uzturēšana, atbalsts biroja programmatūrai, uzņēmējdarbības pārvaldības programmatūras/sistēmu un/vai tīmekļa risinājumu izstrāde vai atbalsts, drošība un datu aizsardzība), izmantojot ārējos pakalpojumu sniedzējus, iepriekšējā kalendārajā gadā

11)

rūpniecisko robotu izmantošana

12)

kalpotājrobotu izmantošana

13)

pasākumu piemērošana, lai uzņēmumā ietekmētu: drukāšanai un kopēšanai izmantotā papīra daudzumu

14)

pasākumu piemērošana, lai uzņēmumā ietekmētu: IKT iekārtu enerģijas patēriņu

15)

tas, vai uzņēmums, izvēloties IKT pakalpojumus vai IKT iekārtas, ņem vērā to ietekmi uz vidi (piemēram, enerģijas patēriņu)

16)

IKT iekārtu (piemēram, datoru, monitoru, mobilo tālruņu) likvidēšana, tās nododot elektronisko atkritumu savākšanai/pārstrādei (t. sk. nododot likvidēšanai mazumtirgotājam), kad tās vairs netiek izmantotas

17)

IKT iekārtu (piemēram, datoru, monitoru, mobilo tālruņu) glabāšana uzņēmumā, kad tās vairs netiek izmantotas (piemēram, lai tās izmantotu kā rezerves daļas; baiļu dēļ, ka varētu tikt izpausta sensitīva informācija)

18)

IKT iekārtu (piemēram, datoru, monitoru, mobilo tālruņu) pārdošana, atgriešana līzinga uzņēmumam vai ziedošana, kad tās vairs netiek izmantotas

ii)

par uzņēmumiem ar darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kurām uzņēmējdarbības nolūkos ir piekļuve internetam:

19)

interneta savienojums: jebkāda veida fiksētas līnijas savienojuma izmantošana

20)

attālināto sanāksmju rīkošana

21)

nodarbināto personu attālināta piekļuve (izmantojot datorus vai portatīvas ierīces, piemēram, viedtālruņus) uzņēmuma e-pasta sistēmai

22)

nodarbināto personu attālināta piekļuve (izmantojot datorus vai portatīvas ierīces, piemēram, viedtālruņus) uzņēmuma dokumentiem (piemēram, datnēm, izklājlapām, prezentācijām, diagrammām, fotogrāfijām)

23)

nodarbināto personu attālināta piekļuve (izmantojot datorus vai portatīvas ierīces, piemēram, viedtālruņus) uzņēmuma darījumdarbības lietojumprogrammām vai programmatūrai (piemēram, piekļuve grāmatvedībai, pārdošanai, pasūtījumiem, CRM (izņemot iekšējai saziņai izmantotās lietojumprogrammas))

24)

preču vai pakalpojumu pārdošana tīmeklī iepriekšējā kalendārajā gadā, izmantojot uzņēmuma tīmekļa vietnes vai lietotnes (tostarp ekstranetus)

25)

preču vai pakalpojumu pārdošana tīmeklī iepriekšējā kalendārajā gadā, izmantojot e-komercijas tirdzniecības platformu tīmekļa vietnes vai lietotnes, kuras preču vai pakalpojumu pārdošanai izmanto vairāki uzņēmumi

26)

preču vai pakalpojumu EDI tipa pārdošana (pasūtījumu saņemšana, izmantojot elektroniskās datu apmaiņas ziņojumus) iepriekšējā kalendārajā gadā

27)

IKT drošības pasākumu piemērošana uzņēmuma IKT sistēmām: autentifikācija, izmantojot drošu paroli (piemēram, minimālais garums, skaitļu un īpašu rakstzīmju izmantošana, ko periodiski maina)

28)

IKT drošības pasākumu piemērošana uzņēmuma IKT sistēmām: autentifikācija ar biometriskām metodēm, ko izmanto, lai piekļūtu uzņēmuma IKT sistēmai (piemēram, autentifikācija, pamatojoties uz pirkstu nospiedumiem, balsi, seju)

29)

IKT drošības pasākumu piemērošana uzņēmuma IKT sistēmām: autentifikācija, pamatojoties uz vismaz divu autentifikācijas mehānismu kombināciju (t. i., kombināciju, ko veido, piemēram, lietotāja noteikta parole, vienreizēja parole (OTP), kods, kas ģenerēts ar drošības marķierierīci vai saņemts, izmantojot viedtālruni, biometriskā metode (piemēram, pamatojoties uz pirkstu nospiedumiem, balsi, seju))

30)

IKT drošības pasākumu piemērošana uzņēmuma IKT sistēmām: datu, dokumentu vai e-pastu šifrēšana

31)

IKT drošības pasākumu piemērošana uzņēmuma IKT sistēmām: datu dublējums atsevišķā vietā (tostarp dublējums mākonī)

32)

IKT drošības pasākumu piemērošana uzņēmuma IKT sistēmām: tīkla piekļuves kontrole (lietotāju tiesību pārvaldība uzņēmuma tīklā)

33)

IKT drošības pasākumu piemērošana uzņēmuma IKT sistēmām: VPN (virtuāls privāts tīkls, kas paplašina privāto tīklu publiskajā tīklā, lai varētu droši apmainīties ar datiem publiskajā tīklā)

34)

IKT drošības pasākumu piemērošana uzņēmuma IKT sistēmām: IKT drošības uzraudzības sistēma, kas ļauj atklāt aizdomīgu darbību IKT sistēmās un brīdināt uzņēmumu par to un kas nav atsevišķa pretvīrusu programmatūra

35)

IKT drošības pasākumu piemērošana uzņēmuma IKT sistēmām: tādas žurnāldatnes uzturēšana, kas ļauj veikt analīzi pēc IKT drošības incidentiem

36)

IKT drošības pasākumu piemērošana uzņēmuma IKT sistēmām: IKT riska novērtēšana, t. i., periodiska IKT drošības incidentu varbūtības un seku novērtēšana

37)

IKT drošības pasākumu piemērošana uzņēmuma IKT sistēmām: IKT drošības testi (piemēram, ielaušanās testu veikšana, drošības trauksmes sistēmas testēšana, drošības pasākumu pārskatīšana, dublējumsistēmu testēšana)

38)

nodarbināto personu informēšana par viņu pienākumiem ar IKT drošību saistītos jautājumos, izmantojot brīvprātīgas apmācības vai iekšēji pieejamu informāciju (piemēram, informāciju intranetā)

39)

nodarbināto personu informēšana par viņu pienākumiem ar IKT drošību saistītos jautājumos, izmantojot obligātus apmācības kursus vai ieviešot obligāti izskatāmu materiālu

40)

nodarbināto personu informēšana par viņu pienākumiem ar IKT drošību saistītos jautājumos, izmantojot līgumu (piemēram, darba līgumu)

41)

dokumenta(-u) pieejamība par IKT drošības pasākumiem, praksi vai procedūrām, piemēram, dokumentu pieejamība par IKT drošību un datu konfidencialitāti, kuros ietverta informācija par darbinieku apmācību IKT izmantošanā, IKT drošības pasākumiem, IKT drošības pasākumu novērtēšanu, IKT drošības dokumentu atjaunināšanas plāniem

42)

iepriekšējā kalendārajā gadā pieredzētie ar IKT saistītie drošības incidenti, kas izraisījuši šādas sekas: IKT pakalpojumu nepieejamība aparatūras vai programmatūras atteices dēļ

43)

iepriekšējā kalendārajā gadā pieredzētie ar IKT saistītie drošības incidenti, kas izraisījuši šādas sekas: IKT pakalpojumu nepieejamība ārēja uzbrukuma dēļ, piemēram, izspiedējprogrammatūras uzbrukumi, pakalpojumatteices uzbrukumi

44)

iepriekšējā kalendārajā gadā pieredzētie ar IKT saistītie drošības incidenti, kas izraisījuši šādas sekas: datu iznīcināšana vai sabojāšana aparatūras vai programmatūras atteices dēļ

45)

iepriekšējā kalendārajā gadā pieredzētie ar IKT saistītie drošības incidenti, kas izraisījuši šādas sekas: datu iznīcināšana vai sabojāšana ļaunprogrammatūras inficēšanās vai neatļautas ielaušanās dēļ

46)

iepriekšējā kalendārajā gadā pieredzētie ar IKT saistītie drošības incidenti, kas izraisījuši šādas sekas: konfidenciālu datu izpaušana ielaušanās, domēnsagrozes, pikšķerēšanas uzbrukuma, darbinieku tīšu darbību dēļ

47)

iepriekšējā kalendārajā gadā pieredzētie ar IKT saistītie drošības incidenti, kas izraisījuši šādas sekas: konfidenciālu datu izpaušana darbinieku netīšu darbību dēļ

48)

ar IKT drošību saistītas darbības, piemēram, drošības testēšana, IKT apmācība par drošību, IKT drošības incidentu risināšana (izņemot programmatūras pakešu jaunināšanu), ko veic uzņēmuma darbinieki (tostarp tie, kuri nodarbināti mātesuzņēmumos vai saistītos uzņēmumos)

49)

ar IKT drošību saistītas darbības, piemēram, drošības testēšana, IKT apmācība par drošību, IKT drošības incidentu risināšana (izņemot programmatūras pakešu jaunināšanu), ko veic ārējie piegādātāji

50)

apdrošināšanas pieejamība pret IKT drošības incidentiem

iii)

par uzņēmumiem, kuri izmanto jebkāda veida fiksētas līnijas interneta savienojumu:

51)

ātrākā fiksētās līnijas interneta savienojuma maksimālais lejupielādes ātrums saskaņā ar līgumu šādos diapazonos: [0 Mbit/s, < 30 Mbit/s], [30 Mbit/s, < 100 Mbit/s], [100 Mbit/s, < 500 Mbit/s], [500 Mbit/s, < 1 Gbit/s], [≥ 1 Gbit/s]

iv)

par uzņēmumiem, kuri rīko attālinātas sanāksmes:

52)

ir izstrādātas IKT drošības pamatnostādnes attālinātu sanāksmju rīkošanai internetā, piemēram, prasība par paroli, pilnīga šifrēšana

53)

pamatnostādņu pieejamība, dodot priekšroku attālinātām sanāksmēm, izmantojot internetu, nevis darījumu braucieniem

v)

par uzņēmumiem, kuriem ir darbinieki vai pašnodarbinātas personas ar attālinātu piekļuvi uzņēmuma e-pasta sistēmai:

54)

to darbinieku un pašnodarbināto personu skaits vai to darbinieku un pašnodarbināto personu kopskaita procentuālā daļa, kurām ir attālināta piekļuve uzņēmuma e-pasta sistēmai

vi)

par uzņēmumiem, kuriem ir darbinieki vai pašnodarbinātas personas ar attālinātu piekļuvi uzņēmuma dokumentiem vai uzņēmējdarbības lietojumprogrammām, vai programmatūrai:

55)

to darbinieku un pašnodarbināto personu skaits vai to darbinieku un pašnodarbināto personu kopskaita procentuālā daļa, kurām ir attālināta piekļuve uzņēmuma dokumentiem, uzņēmējdarbības lietojumprogrammām vai programmatūrai

vii)

par uzņēmumiem, kuriem ir darbinieki vai pašnodarbinātas personas ar attālinātu piekļuvi uzņēmumu e-pasta sistēmai vai uzņēmuma dokumentiem vai uzņēmuma uzņēmējdarbības lietojumprogrammām, vai programmatūrai:

56)

ir izstrādātas IKT drošības pamatnostādnes attiecībā uz attālinātu piekļuvi, piemēram, prasība rīkot ar paroli nodrošinātas attālinātas sanāksmes, aizliegums izmantot publisku Wi-Fi darbam, VPN izmantošana, prasības attiecībā uz datu privātumu

viii)

par uzņēmumiem, kuri iepriekšējā kalendārajā gadā veica pārdošanu tīmeklī:

57)

tīmeklī veiktās preču vai pakalpojumu pārdošanas vērtība vai procentuālā daļa no kopējā apgrozījuma, kas iepriekšējā kalendārajā gadā iegūta par preču un pakalpojumu pārdošanu tīmeklī

58)

tīmeklī veiktās pārdošanas vērtības procentuālā daļa, kas iegūta iepriekšējā kalendārajā gadā, pārdodot tīmeklī privātiem patērētājiem (uzņēmumu darījumi ar patērētājiem: B2C)

59)

tīmeklī veiktās pārdošanas vērtības procentuālā daļa, kas iegūta iepriekšējā kalendārajā gadā, pārdodot tīmeklī citiem uzņēmumiem (uzņēmumu darījumi ar uzņēmumiem: B2B) un publiskajam sektoram (uzņēmumu darījumi ar valsts iestādēm: B2G)

ix)

par uzņēmumiem, kuri iepriekšējā kalendārajā gadā veica preču un pakalpojumu pārdošana tīmeklī, izmantojot uzņēmuma tīmekļa vietnes vai lietotnes un e-komercijas tirdzniecības platformu tīmekļa vietnes vai lietotnes, kuras preču vai pakalpojumu pārdošanai izmanto vairāki uzņēmumi:

60)

tīmeklī veiktās preču vai pakalpojumu pārdošanas vērtības procentuālā daļa, kas iegūta iepriekšējā kalendārajā gadā, pārdodot uzņēmuma tīmekļa vietnēs vai lietotnēs

61)

tīmeklī veiktās preču vai pakalpojumu pārdošanas vērtības procentuālā daļa, kas iegūta iepriekšējā kalendārajā gadā, pārdodot e-komercijas tirdzniecības platformu tīmekļa vietnēs vai lietotnēs, kuras preču vai pakalpojumu pārdošanai izmanto vairāki uzņēmumi

x)

par uzņēmumiem, kuri iepriekšējā kalendārajā gadā veica preču vai pakalpojumu EDI tipa pārdošanu:

62)

preču vai pakalpojumu EDI tipa pārdošanas vērtība vai procentuālā daļa no kopējā apgrozījuma, kas iepriekšējā kalendārajā gadā iegūts ar preču un pakalpojumu EDI tipa pārdošanu

xi)

par uzņēmumiem, kuri iepriekšējā kalendārajā gadā pieņēmuši darbā vai mēģinājuši pieņemt darbā IKT speciālistus:

63)

IKT speciālistu vakantās amata vietas, ko bijis grūti aizpildīt

xii)

par uzņēmumiem, kuriem ir dokuments(-i) par IKT drošības pasākumiem, praksi vai procedūrām:

64)

uzņēmuma dokumenta(-u) par IKT drošības pasākumiem, praksi vai procedūrām jaunākais definējums vai pārskatīšana: pēdējo divpadsmit mēnešu laikā, pirms vairāk nekā divpadsmit mēnešiem un līdz divdesmit četriem mēnešiem, pirms vairāk nekā divdesmit četriem mēnešiem

xiii)

par uzņēmumiem, kuri izmanto rūpnieciskos robotus vai kalpotājrobotus:

65)

iemesli, kas ietekmējuši lēmumu izmantot robotus uzņēmumā: augstas darbaspēka izmaksas

66)

iemesli, kas ietekmējuši lēmumu izmantot robotus uzņēmumā: grūtības pieņemt darbiniekus

67)

iemesli, kas ietekmējuši lēmumu izmantot robotus uzņēmumā: uzlabot darba drošību

68)

iemesli, kas ietekmējuši lēmumu izmantot robotus uzņēmumā: nodrošināt procesu un/vai ražoto preču un sniegto pakalpojumu augstu precizitāti vai standarta kvalitāti

69)

iemesli, kas ietekmējuši lēmumu izmantot robotus uzņēmumā: paplašināt uzņēmuma ražoto preču vai sniegto pakalpojumu klāstu

70)

iemesli, kas ietekmējuši lēmumu izmantot robotus uzņēmumā: nodokļu stimuli vai citi valdības stimuli

Fakultatīvie mainīgie lielumi

i)

par uzņēmumiem ar darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kurām uzņēmējdarbības nolūkos ir piekļuve internetam:

1)

to darbinieku un pašnodarbinātu personu skaits vai to darbinieku un pašnodarbinātu personu kopskaita procentuālā daļa, kuras uzņēmējdarbības nolūkos izmanto uzņēmuma piešķirtu portatīvu ierīci, kas nodrošina interneta savienojumu, izmantojot mobilo tālruņu tīklus

ii)

par uzņēmumiem, kuri iepriekšējā kalendārajā gadā veica pārdošanu tīmeklī:

2)

iepriekšējā kalendārajā gadā veikta pārdošana tīmeklī klientiem, kuri atrodas uzņēmuma paša valstī

3)

iepriekšējā kalendārajā gadā veikta pārdošana tīmeklī klientiem, kuri atrodas citās dalībvalstīs

4)

iepriekšējā kalendārajā gadā veikta pārdošana tīmeklī klientiem, kuri atrodas pārējā pasaulē

iii)

par uzņēmumiem, kuri iepriekšējā kalendārajā gadā veica pārdošanu tīmeklī klientiem, kuri atrodas vismaz divos no šādiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem: paša valsts, citas dalībvalstis vai pārējā pasaule:

5)

tīmeklī veiktās pārdošanas vērtības procentuālā daļa, kas iegūta iepriekšējā kalendārajā gadā, pārdodot klientiem, kuri atrodas uzņēmuma paša valstī

6)

tīmeklī veiktās pārdošanas vērtības procentuālā daļa, kas iegūta iepriekšējā kalendārajā gadā, pārdodot klientiem, kuri atrodas citās dalībvalstīs

7)

tīmeklī veiktās pārdošanas vērtības procentuālā daļa, kas iegūta iepriekšējā kalendārajā gadā, pārdodot klientiem, kuri atrodas pārējā pasaulē

iv)

par uzņēmumiem, kuri iepriekšējā kalendārajā gadā veica pārdošanu tīmeklī klientiem, kuri atrodas citās dalībvalstīs:

8)

grūtības, kas radušās, veicot pārdošanu uz citām dalībvalstīm: augstas produktu piegādes vai atpakaļnosūtīšanas izmaksas iepriekšējā kalendārajā gadā

9)

grūtības, kas radušās, veicot pārdošanu uz citām dalībvalstīm: grūtības, kas iepriekšējā kalendārajā gadā saistītas ar sūdzību un strīdu risināšanu

10)

grūtības, kas radušās, veicot pārdošanu uz citām dalībvalstīm: produktu marķējuma pielāgošana pārdošanai uz citām dalībvalstīm iepriekšējā kalendārajā gadā

11)

grūtības, kas radušās, veicot pārdošanu uz citām dalībvalstīm: svešvalodu zināšanu trūkums saziņai ar klientiem citās dalībvalstīs iepriekšējā kalendārajā gadā

12)

grūtības, kas radušās, veicot pārdošanu uz citām dalībvalstīm: uzņēmuma darījumu partneru noteiktie ierobežojumi pārdošanai uz konkrētām dalībvalstīm iepriekšējā kalendārajā gadā

13)

grūtības, kas radušās, veicot pārdošanu uz citām dalībvalstīm: grūtības saistībā ar PVN sistēmu citās dalībvalstīs (piemēram, neskaidrība par PVN režīmu dažādās valstīs) iepriekšējā kalendārajā gadā

v)

par uzņēmumiem ar IKT speciālistu vakancēm, kuras bijis grūti aizpildīt, kad tie mēģinājuši pieņemt darbā IKT speciālistus, iepriekšējā kalendārajā gadā:

14)

grūtības pieņemt darbā IKT speciālistus iepriekšējā kalendārajā gadā pieteikumu trūkuma dēļ

15)

grūtības pieņemt darbā IKT speciālistus iepriekšējā kalendārajā gadā, jo pieteikumu iesniedzējiem trūka attiecīgās ar IKT saistītās kvalifikācijas, ko nodrošina izglītība un/vai apmācība;

16)

grūtības pieņemt darbā IKT speciālistus iepriekšējā kalendārajā gadā, jo pieteikuma iesniedzējiem trūka attiecīgās darba pieredzes

17)

grūtības pieņemt darbā IKT speciālistus iepriekšējā kalendārajā gadā, jo pieteikuma iesniedzējiem bija pārāk augstas prasības saistībā ar atalgojumu

 

vi)

par uzņēmumiem, kuriem ir rūpnieciskie roboti vai kalpotājroboti:

18)

uzņēmumā izmantoto rūpniecisko un kalpotājrobotu skaits


Mērvienība

Absolūtos skaitļos, izņemot raksturlielumus, kas saistīti ar apgrozījumu valsts valūtā (tūkstošos) vai procentuālo daļu no (kopējā) apgrozījuma

Statistikas populācija

Aptvertās darbības:

NACE C līdz J, L līdz N sadaļa un 95.1. grupa

Aptvertās lieluma klases:

Uzņēmumi, kuros ir 10 vai vairāk darbinieku un pašnodarbinātu personu. Uzņēmumus, kuros ir mazāk par 10 darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, var ietvert pēc izvēles

Dalījumi

Darbību dalījums

valsts agregātu aprēķinam:

NACE sadaļu un grupas C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95.1, D+E agregāti

NACE sadaļas: C, F, G, H, I, J, L, M, N

NACE nodaļas: 47, 55

NACE nodaļu agregāti: 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18, 19 + 20 + 21 + 22 + 23, 24 + 25, 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

nodaļu un grupu agregāts: 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

tikai Eiropas kopsummu vajadzībām

NACE sadaļas: D, E

NACE nodaļas: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 45, 46, 61, 72, 79

NACE grupa: 95.1

NACE nodaļu agregāti: 10 + 11 + 12, 13 + 14 + 15, 16 + 17 + 18, 22 + 23, 29 + 30, 31 + 32 + 33, 58 + 59 + 60, 62 + 63, 69 + 70 + 71, 73 + 74 + 75, 77 + 78 + 80 + 81 + 82

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaita lieluma klase: 10+, 10–49, 50–249, 250+; pēc izvēles: 0–9, 0–1, 2–9

Datu nosūtīšanas termiņš

2022. gada 5. oktobris