30.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 272/69


PADOMES LĒMUMS (ES) 2021/1250

(2021. gada 26. jūlijs)

par nostāju, kura Eiropas Savienības vārdā jāpieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras brīvības (Eiropas Aizsardzības fonds)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 173. panta 3. punktu, 182. panta 4. punktu, 183. pantu un 188. panta otro daļu, to lasot saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2894/94 (1994. gada 28. novembris) par Eiropas Ekonomikas zonas līguma īstenošanas kārtību (1) un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu (2) (“EEZ līgums”) stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī.

(2)

Saskaņā ar EEZ līguma 98. pantu EEZ Apvienotā komiteja var cita starpā lemt par EEZ līguma 31. protokola par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras brīvības (“31. protokols”), grozīšanu.

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/697 (3).

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma 31. protokols.

(5)

Tāpēc Savienības nostājas EEZ Apvienotajā komitejā pamatā vajadzētu būt EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projektam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kura Savienības vārdā ir jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā par ierosināto grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību konkrētās jomās, kas neietilpst četrās brīvībās, pamatā ir EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projekts (4).

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2021. gada 26. jūlijā

Padomes vārdā –

Priekšsēdētājs

G. DOVŽAN


(1)  OV L 305, 30.11.1994., 6. lpp.

(2)  OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/697 (2021. gada 29. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu un atceļ Regulu (ES) 2018/1092 (OV L 170, 12.5.2021., 149. lpp.).

(4)  Skatīt dokumentu ST 10693/21 http://register.consilium.europa.eu.