10.5.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 163/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/753

(2021. gada 6. maijs),

ar ko Maltai atļauj piemērot īpašu pasākumu, atkāpjoties no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, un atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/279

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) un jo īpaši tās 395. panta 1. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 287. panta 13. punktu Malta var atbrīvot no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) trīs nodokļu maksātāju kategorijas, kuru gada apgrozījums nepārsniedz: – 37 000 EUR, ja saimnieciskā darbība galvenokārt ir preču piegāde; – 24 300 EUR, ja saimnieciskā darbība galvenokārt ir tādu pakalpojumu sniegšana, kuriem ir zema pievienotā vērtība (augsti sākotnējie ieguldījumi); un 14 600 EUR – pārējos gadījumos, proti, tādu pakalpojumu sniegšana, kuriem ir augsta pievienotā vērtība (zemi sākotnējie ieguldījumi).

(2)

Ar Padomes Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/279 (2) Maltai tika atļauts līdz 2024. gada 31. decembrim piemērot īpašu pasākumu, atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 287. panta 13. punkta, lai atbrīvotu no PVN tos nodokļa maksātājus, kuru saimnieciskā darbība galvenokārt ir tādu pakalpojumu sniegšana, kam ir augsta pievienotā vērtība (zemi sākotnējie ieguldījumi), un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 20 000 EUR.

(3)

Ar vēstuli, kas Komisijā reģistrēta 2020. gada 20. oktobrī, Malta pieprasīja atļauju līdz 2024. gada 31. decembrim piemērot pasākumu, ar kuru atkāpjas no Direktīvas 2006/112/EK 287. panta 13. punkta, ļaujot Maltai atbrīvot no PVN tos nodokļa maksātājus, kuru saimnieciskā darbība galvenokārt ir tādu pakalpojumu sniegšana, kam ir zema pievienotā vērtība (augsti sākotnējie ieguldījumi) vai pakalpojumu sniegšana, kam ir augsta pievienotā vērtība (zemi sākotnējie ieguldījumi), un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 30 000 EUR (“atkāpes pasākums”). Saistībā ar šo pieprasījumu Komisija pieprasīja papildu informāciju, kas tika sniegta vēstulē, kura Komisijā reģistrēta 2020. gada 9. novembrī.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 395. panta 2. punkta otro daļu Komisija 2020. gada 17. decembra vēstulē nosūtīja Maltas pieprasījumu pārējām dalībvalstīm. Komisija 2020. gada 18. decembra vēstulē paziņoja Maltai, ka tās rīcībā ir visa informācija, ko tā uzskata par nepieciešamu pieprasījuma izvērtēšanai.

(5)

Ņemot vērā to, ka ir sagaidāms, ka palielinātā robežvērtība samazinās ar PVN saistītos pienākumus un tādējādi arī administratīvo slogu, kā arī saistību izpildes izmaksas mazajiem uzņēmumiem, un nodokļu iestādēm vienkāršos PVN iekasēšanu, un ņemot vērā to, ka ietekme uz Maltas galapatēriņa posmā iekasētajiem PVN ieņēmumiem ir niecīga, būtu jāatļauj Maltai piemērot šo atkāpes pasākumu.

(6)

Atkāpes pasākumam nebūs negatīvas ietekmes uz Savienības pašu resursiem, ko veido PVN, jo Malta veiks kompensācijas aprēķinu saskaņā ar Padomes Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 (3) 6. pantu.

(7)

Atļauja piemērot atkāpi būtu jāpiešķir uz noteiktu termiņu. Termiņam vajadzētu būt pietiekami garam, lai varētu novērtēt robežvērtības efektivitāti un piemērotību. Turklāt Direktīvas 2006/112/EK 287. pants no 2025. gada 1. janvāra ir svītrots ar Padomes Direktīvu (ES) 2020/285 (4), kurā paredzēti vienkāršāki PVN noteikumi mazajiem uzņēmumiem. Tādēļ ir lietderīgi atļaut Maltai piemērot atkāpes pasākumu līdz 2024. gada 31. decembrim.

(8)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2018/279 būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 287. panta 13. punkta, Maltai tiek atļauts atbrīvot no PVN nodokļa maksātājus, kuru saimnieciskā darbība galvenokārt ir tādu pakalpojumu sniegšana, kam ir zema pievienotā vērtība (augsti sākotnējie ieguldījumi) vai pakalpojumu sniegšana, kam ir augsta pievienotā vērtība (zemi sākotnējie ieguldījumi), un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 30 000 EUR.

2. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/279 atceļ.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā paziņošanas dienā.

To piemēro līdz 2024. gada 31. decembrim.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Maltas Republikai.

Briselē, 2021. gada 6. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(2)  Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/279 (2018. gada 20. februāris), ar ko Maltai atļauj piemērot īpašu pasākumu, atkāpjoties no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 54, 24.2.2018., 14. lpp.).

(3)  Padomes Regula (EEK, Euratom) 1553/89 (1989. gada 29. maijs) par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi (OV L 155, 7.6.1989., 9. lpp.).

(4)  Padomes Direktīva (ES) 2020/285 (2020. gada 18. februāris), ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem un Regulu (ES) Nr. 904/2010 groza attiecībā uz administratīvu sadarbību un informācijas apmaiņu nolūkā uzraudzīt mazajiem uzņēmumiem paredzētā īpašā režīma pareizu piemērošanu (OV L 62, 2.3.2020., 13. lpp.).