15.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/32


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2016/1993

(2016. gada 4. novembris),

ar ko nosaka principus novērtējuma koordinācijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, un par tādu institucionālās aizsardzības shēmu kontroli, kuras ietver nozīmīgas un mazāk nozīmīgas iestādes (ECB/2016/37)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu un 6. panta 1. un 7. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2), un jo īpaši tās 8. panta 4. punktu, 49. panta 3. punktu, 113. panta 7. punktu, 422. panta 8. punktu un 425. panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/61 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (3), un jo īpaši tās 29. panta 1. punktu, 33. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 34. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Institucionālās aizsardzības shēma (IAS) Regulā (ES) Nr. 575/2013 definēta kā līgumiska vai likumiska vienošanās par atbildības nodrošināšanu, kas aizsargā iesaistītās iestādes un jo īpaši nodrošina to likviditāti un maksātspēju, lai vajadzības gadījumā novērstu bankrotu. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 8. panta 4. punktu, 49. panta 3. punktu, 113. panta 7. punktu, 422. panta 8. punktu un 425. panta 4. punktu un Deleģētās regulas (ES) 2015/61 29. panta 1. punktu, 33. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 34. panta 1. punktu kompetentās iestādes var nepiemērot dažas prudenciālās prasības vai ļaut piešķirt noteiktus atbrīvojumus IAS dalībniekiem. Turklāt Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punkta i) apakšpunkts nosaka, ka attiecīgā kompetentā iestāde regulāri apstiprina un apstiprina un kontrolē IAS sistēmu atbilstību saistībā ar riska kontroli un klasifikāciju, un 113. panta 7. punkta d) apakšpunkts prasa IAS veikt pašām savu riska pārbaudi.

(2)

Kompetento iestāžu lēmumi piešķirt atļaujas un nepiemērot prasības Regulas (ES) Nr. 575/2013 8. panta 4. punkta, 49. panta 3. punkta, 113. panta 7. punkta, 422. panta 8. punkta un 425. panta 4. punkta un Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2. punkta b) apakšpunkta izpratnē, kā arī jebkuri lēmumi, kuri izriet no IAS kontroles, ir vērsti pret individuālām kredītiestādēm. Eiropas Centrālā banka (ECB) kā kompetentā iestāde, kas vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros veic tādu kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, kuras klasificētas kā nozīmīgas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 4. punktu, kā arī Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (4) IV daļu un 147. panta 1. punktu, atbild par to pieteikumu izvērtēšanu, kurus iesniegušas nozīmīgas kredītiestādes, un to IAS kontroli, kurās iekļautas nozīmīgas kredītiestādes, bet nacionālās kompetentās iestādes (NKI) atbild par to pieteikumu izvērtēšanu, kurus iesniegušas mazāk nozīmīgas kredītiestādes, un to IAS kontroli, kurās iekļautas mazāk nozīmīgas kredītiestādes.

(3)

Lai visā VUM nodrošinātu konsekventu attieksmi pret nozīmīgām un mazāk nozīmīgām kredītiestādēm, kas ir IAS dalībnieces, un veicinātu ECB un NKI pieņemto lēmumu konsekvenci, ECB pieņēmusi Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2016/1994 (ECB/2016/38) (5). Tomēr ir nepieciešams izveidot koordinētu procesu lēmumiem, kas saistīti ar vienas IAS dalībniekiem, kurā ietilpst gan nozīmīgas, gan mazāk nozīmīgas kredītiestādes, un ECB un NKI jāīsteno koordinēta pieeja šādas IAS kontrolei, lai nodrošinātu to lēmumu konsekvenci, kas tiek pieņemti attiecībā uz nozīmīgām un mazāk nozīmīgām kredītiestādēm, kuras ir vienas IAS dalībnieces,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Piemērošanas joma

1.   Ar šo pamatnostādni tiek noteikti ECB un NKI īstenotās koordinācijas principi attiecībā uz IAS novērtējumu, ko veic nolūkā piešķirt prudenciālās uzraudzības atļaujas un nepiemērot prasības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 8. panta 4. punktu, 49. panta 3. punktu, 113. panta 7. punktu, 422. panta 8. punktu un 425. panta 4. punktu un Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2. punkta b) apakšpunktu, kā arī attiecībā uz to IAS kontroli, kuras atzītas prudenciālās uzraudzības vajadzībām.

2.   Koordinācijas process neierobežo ECB atbildību par visu attiecīgo prudenciālās uzraudzības lēmumu pieņemšanu attiecībā uz nozīmīgām kredītiestādēm un NKI atbildību par šādu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz mazāk nozīmīgām kredītiestādēm.

2. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē piemēro Regulā (ES) Nr. 575/2013, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/36/ES (6), Regulā (ES) Nr. 1024/2013 un Regulā (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) noteiktās definīcijas un šādas definīcijas:

a)

“pārbaudes darba grupa” ir darba grupa, kuru veido pārstāvji no ECB un NKI, kas ir attiecīgo IAS dalībnieku tiešais uzraugs. Šo darba grupu izveido nolūkā koordinēt pārbaudes, ko veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punktu;

b)

“pārbaudes darba grupas koordinators” ir ECB darbinieks un NKI darbinieks, kurš iecelts saskaņā ar 6. pantu un kurš veic 8. pantā noteiktos uzdevumus;

c)

“pieteikuma iesniedzējs” ir IAS dalībnieks vai IAS dalībnieku grupa, kuru pārstāv viena iestāde, kas iesniedz ECB vai attiecīgajai NKI pieteikumu, lūdzot piešķirt atļauju vai nepiemērot prasības saskaņā ar 1. panta 1. punktā minētajiem noteikumiem;

d)

“institucionālās aizsardzības hibrīdshēma” ir IAS, kuru veido nozīmīgas un mazāk nozīmīgas kredītiestādes;

e)

“VUM kompetentās iestādes” ir ECB un iesaistīto dalībvalstu NKI.

3. pants

Piemērošanas līmenis

Ja gan nozīmīgas, gan mazāk nozīmīgas kredītiestādes, kas ir vienas institucionālās aizsardzības hibrīdshēmas dalībnieces, pieteikumus par prudenciālās uzraudzības atļauju piešķiršanu un prasību nepiemērošanu vienlaicīgi iesniedz ECB (nozīmīgu kredītiestāžu gadījumā) un attiecīgajai NKI (mazāk nozīmīgu kredītiestāžu gadījumā), ECB un attiecīgā NKI piemēro koordinācijas procesu un kontroles noteikumus, kas izklāstīti šajā pamatnostādnē, t. sk. jebkuras standarta kontroles darbības, kas saistītas ar šādu IAS.

II NODAĻA

IAS NOVĒRTĒJUMA KOORDINĀCIJA

4. pants

Koordinēts novērtējums

Neierobežojot ECB un NKI atbildību piešķirt atļaujas un nepiemērot prasības, kas minētas 1. panta 1. punktā, nozīmīgu un mazāk nozīmīgu kredītiestāžu, kuras ir vienas institucionālās aizsardzības hibrīdshēmas dalībnieces, vienlaicīgi iesniegtu pieteikumu novērtēšanu kopā veic ECB un attiecīgā NKI.

5. pants

Pārbaudes darba grupa

1.   Nozīmīgu un mazāk nozīmīgu kredītiestāžu, kuras ir vienas institucionālās aizsardzības hibrīdshēmas dalībnieces, vienlaicīgi iesniegtu pieteikumu novērtēšanas nolūkam izveido pārbaudes darba grupu pēc tam, kad ECB un attiecīgā NKI saņēmušas pieteikumus piešķirt atļauju vai nepiemērot prasības saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem Regulā (ES) Nr. 575/2013.

2.   ECB un attiecīgā NKI ieceļ uzraugus, kas atbild par pieteikumus saskaņā ar 1. punktu iesniegušo kredītiestāžu uzraudzību ikdienā, un darbiniekus, kas kā pārbaudes darba grupas dalībnieki veic sistēmas darbības vispārīgo pārraudzību. Pārbaudes darba grupas sastāvs un tās dalībnieku skaits ir atkarīgs no IAS dalībnieku skaita un attiecīgo nozīmīgo iestāžu svarīguma.

3.   Pārbaudes darba grupa turpina darboties līdz brīdim, kad kompetentās iestādes pieņēmušas lēmumus par pieteikumiem piešķirt atļauju vai nepiemērot prasību.

6. pants

Pārbaudes darba grupu koordinatori

1.   ECB un NKI, kas atbild par attiecīgo IAS dalībnieku tiešo uzraudzību, katra ieceļ vienu koordinatoru, kurš vada novērtēšanas procesu attiecībā uz pieteikumiem.

2.   Ja nozīmīgas iestādes, kuras uzrauga dažādas kopējās uzraudzības komandas (KUK), iesniegušas pieteikumu vienai atļaujai vai prasību nepiemērošanai no tām, kuras uzskaitītas 1. panta 1. punktā, šīs KUK var nolemt iecelt kopēju koordinatoru.

3.   Koordinatori ir atbildīgi par vienošanos par darba grafiku un vajadzīgajām darbībām, lai izstrādātu pārbaudes darba grupas kopēju viedokli.

7. pants

Paziņojums par pieteikumu un pārbaudes darba grupas izveidošana

1.   ECB un attiecīgā NKI viena otrai paziņo par jebkura pieteikuma saņemšanu no nozīmīgas un mazāk nozīmīgas kredītiestādes, kuras ir institucionālās aizsardzības hibrīdshēmas dalībnieces.

2.   Saņemot vienlaicīgi iesniegtus pieteikumus, ECB un NKI nominē savus pārbaudes darba grupas dalībniekus.

8. pants

Pieteikumu novērtēšana

1.   ECB un attiecīgā NKI neatkarīgi novērtē pieteikumu pilnīgumu un atbilstību. Ja konkrētu pieteikumu novērtēšanai vajadzīgs vairāk informācijas, kompetentās iestādes var lūgt pieteikuma iesniedzēju sniegt šādu informāciju.

2.   ECB un NKI attiecīgo pieteikumu provizorisko novērtējumu veic atsevišķi.

3.   Pārbaudes darba grupa apspriež pieteikumu novērtējuma provizorisko rezultātu un vienojas par galīgo rezultātu, ņemot vērā termiņus, kas noteikti nacionālajās administratīvajās tiesības, ja piemērojams.

4.   Ja pārbaudes darba grupa vienojas, ka pieteikumi un IAS organizatoriskais regulējums atbilst 1. panta 1. punktā uzskaitīto noteikumu prasībām, tā sagatavo ziņojumu, kurā aprakstīti novērtējuma rezultāti un apstiprināts, ka prasības ir ievērotas. Pārbaudes darba grupas novērtējumu ECB un NKI ņem vērā, pieņemot savus attiecīgos lēmumus par to, vai piešķirt atļaujas vai nepiemērot prasības.

5.   Ja pārbaudes darba grupa nevar panākt kopēju viedokli par pieteikumu novērtējumu, jautājumu var nodot apspriešanai Uzraudzības valdei. Uzraudzības valdes apspriešanās rezultāts neierobežo ECB un NKI atbildību lemt par to, vai piešķirt atļauju vai nepiemērot prasības.

9. pants

Lēmumi

1.   ECB un attiecīgās NKI sagatavotos lēmumus, kas pamatojas uz vienotā novērtējuma rezultātiem, iesniedz apstiprināšanai attiecīgajās lēmējinstancēs, t. i., ECB Padomē attiecībā uz pieteikumiem, kurus iesniegušas nozīmīgas kredītiestādes, un attiecīgās NKI lēmējinstancēs attiecībā uz pieteikumiem, kurus iesniegušas mazāk nozīmīgas kredītiestādes.

2.   Šajos lēmumos norāda pārskatu sniegšanas prasības IAS dalībnieku pastāvīgas kontroles vajadzībām, neierobežojot jebkuras citas papildu prasības, kuras ECB un attiecīgā NKI var izvirzīt kredītiestādēm kontroles laikā.

III NODAĻA

IAS KONTROLE

10. pants

Kontroles koordinācija

1.   ECB un NKI, kas atbild par IAS dalībnieka uzraudzību, regulāri kontrolē IAS sistēmu atbilstību riska kontrolei un klasificēšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punkta c) apakšpunktu un to, ka IAS veic pati sava riska pārbaudi saskaņā ar 113. panta 7. punkta d) apakšpunktu.

2.   Lai nodrošinātu konsekventu pieeju augstu uzraudzības standartu kontrolei un piemērošanai, ECB un attiecīgā NKI koordinē savas kontroles aktivitātes. Šajā nolūkā tiek sagatavoti ECB un NKI darbinieku aktuāli saraksti.

3.   ECB un NKI vienojas par kontrolei vajadzīgajiem termiņiem un darbībām. Kontrole jāveic vismaz reizi gadā pēc tam, kad kļuvuši pieejami konsolidētie vai kopsavilkuma finanšu pārskati par iepriekšējo finanšu gadu, kas sagatavoti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punkta e) apakšpunktu.

11. pants

Kontrole

1.   ECB un attiecīgā NKI savu attiecīgo kompetenču robežās parasti kontroli veic ar dokumentu pārbaudes darbību palīdzību. Ja nepieciešams, ECB un attiecīgā NKI savu attiecīgo kompetenču robežās drīkst lemt par pārbaužu uz vietas veikšanu kredītiestādēs, kas ir IAS dalībnieces, lai novērtētu to atbilstību atļauju piešķiršanas un prasību nepiemērošanas nosacījumiem, kas minēti 1. panta 1. punktā.

2.   IAS kontroles vajadzībām ECB un NKI ņem vērā pieejamo uzraudzības informāciju par IAS dalībniekiem, piemēram, uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa rezultātus un regulāros uzraudzības pārskatus.

3.   ECB un NKI reizi gadā pārbauda konsolidēto/kopsavilkuma pārskatu, kas prasīts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punkta e) apakšpunktu, īpašu uzmanību pievēršot IAS pieejamiem fondiem.

12. pants

Kontroles rezultāti

1.   ECB un attiecīgā NKI vienojas par kontroles rezultātiem un secinājumiem, un vajadzības gadījumā nepieciešamajiem izpildes pasākumiem, t. sk. kontroles pastiprināšanu.

2.   Ja ECB un attiecīgā NKI nevar panākt kopēju viedokli, jautājumu var nodot apspriešanai Uzraudzības valdei. Uzraudzības valdes apspriešanās rezultāts neierobežo ECB un NKI atbildību par attiecīgo IAS dalībnieku prudenciālo uzraudzību.

3.   Ja pastāv apstākļi, kas norāda, ka 1. panta 1. punktā norādīto noteikumu prasības vairs netiek ievērotas un ka IAS vai dažu tās dalībnieku atbilstība un/vai piešķirtās atļaujas vai nepiemērotās prasības var būt jāpārskata, ECB un NKI koordinē savas darbības, kas attiecīgos gadījumos var ietvert piešķirto atļauju vai nepiemēroto prasību atsaukšanu vai nepiemērošanu.

IV NODAĻA

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

13. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta VUM kompetentajām iestādēm.

14. pants

Stāšanās spēkā un īstenošana

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo VUM kompetentajām iestādēm.

2.   VUM kompetentās iestādes panāk atbilstību šai pamatnostādnei ar 2016. gada 2. decembri.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 4. novembrī

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(3)  OV L 11, 17.1.2015., 1. lpp.

(4)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2016/1994 (2016. gada 4. novembris) par nacionālo kompetento iestāžu pieeju institucionālās aizsardzības shēmu atzīšanai prudenciālās uzraudzības vajadzībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (ECB/2016/38) (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 37. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).