18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1352/2013

(2013. gada 4. decembris),

ar ko izveido veidlapas, kuras paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulu (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu un 12. panta 7. punktu,

pēc apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 608/2013 ir paredzēti nosacījumi un procedūras muitas dienestu rīcībai gadījumos, kad preces, par kurām ir aizdomas, ka ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, ir pakļautas vai tām vajadzētu būt pakļautām muitas uzraudzībai vai muitas kontrolei saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2913/92 (2).

(2)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 608/2013 personas un vienības, kas ir tiesīgas to darīt, kompetentajai muitas nodaļai var iesniegt pieprasījumu, ar kuru lūdz muitas dienestiem rīkoties saistībā ar minētajām precēm (turpmāk “pieprasījums”), un var arī lūgt pagarināt muitas dienestu rīcībai paredzēto laikposmu attiecībā uz iepriekš apstiprinātu pieprasījumu (turpmāk “pagarināšanas lūgums”).

(3)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus pieprasījuma un pagarināšanas lūguma iesniegšanai, būtu jāizveido standarta veidlapas.

(4)

Minētajām standarta veidlapām būtu jāaizstāj veidlapas, kas paredzētas Komisijas Regulā (EK) Nr. 1891/2004 (3), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (4), kuru atceļ ar Regulu (ES) Nr. 608/2013.

(5)

Tādēļ būtu jāatceļ Regula (EK) Nr. 1891/2004.

(6)

Regulu (ES) Nr. 608/2013 piemēro no 2014. gada 1. janvāra, un tādēļ šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Regulas (ES) Nr. 608/2013 34. panta 1. punktā minētā Muitas kodeksa komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (ES) Nr. 608/2013 6. pantā minētais pieprasījums muitas dienestiem rīkoties attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka ar tām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības (pieprasījums), ir jāiesniedz, izmantojot veidlapu šīs regulas I pielikumā.

2.   Regulas (ES) Nr. 608/2013 12. pantā minētais lūgums pagarināt laikposmu, kurā muitas dienestiem jārīkojas (pagarināšanas lūgums), ir jāiesniedz, izmantojot veidlapu šīs regulas II pielikumā.

3.   I un II pielikumā paredzētās veidlapas ir jāaizpilda saskaņā ar skaidrojumiem par aizpildīšanu, kas izklāstīti III pielikumā.

2. pants

Neskarot Regulas (ES) Nr. 608/2013 5. panta 6. punktu, šīs regulas I un II pielikumā paredzētās veidlapas vajadzības gadījumā var salasāmi aizpildīt rokrakstā.

Minētajās veidlapās nedrīkst būt dzēsumi, pārrakstīti vārdi vai citi labojumi, un tām ir jābūt divos eksemplāros.

Rokrakstā aizpildītie pieprasījumi ir jāaizpilda ar tintes pildspalvu, drukātiem burtiem.

3. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 1891/2004.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 181, 29.6.2013., 15. lpp.

(2)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2004. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1891/2004, ar ko paredz piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1383/2003 par muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas šādas tiesības (OV L 328, 30.10.2004., 16. lpp.).

(4)  Padomes 2003. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 1383/2003 par muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas šādas tiesības (OV L 196, 2.8.2003., 7. lpp.).


I PIELIKUMS

Image 1

Teksts attēlu

Image 2

Teksts attēlu