24.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 21/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 55/2013

(2012. gada 17. decembris),

ar ko paplašina darbības jomu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1214/2011 par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autotransporta pārvadājumiem starp eurozonas dalībvalstīm

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 352. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

pēc leģislatīvā akta projekta iesniegšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1214/2011 (2) mērķis ir veicināt euro skaidras naudas pārrobežu pārvadājumus starp dalībvalstīm. Tomēr minēto regulu piemēro tikai to dalībvalstu teritorijā, kuras ir pieņēmušas euro par savu vienoto valūtu.

(2)

Pirms valūtas nomaiņas uz euro dalībvalstī euro skaidra nauda ir jāpārved no esošām eurozonas dalībvalstīm, jo valūtas nomaiņai vajadzīgās euro banknotes parasti pārved no esošajiem eurozonas krājumiem un euro monētas nereti pilnībā vai daļēji kaļ ārzemēs.

(3)

Tādēļ ir nepieciešams piemērot Regulu (ES) Nr. 1214/2011 arī attiecībā uz dalībvalstīm, kas gatavojas ieviest euro. Tā būtu jāpiemēro no dienas, kad Padome pieņem lēmumu par attiecīgo dalībvalstu izņēmuma statusa atcelšanu attiecībā uz to dalību eurozonā.

(4)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi – proti, veicināt euro skaidras naudas profesionālus pārrobežu autotransporta pārvadājumus starp eurozonas dalībvalstīm un dalībvalstīm, kuras gatavojas ieviest euro, – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs ļoti detalizēto un atšķirīgo valsts regulatīvo režīmu dēļ, un to, ka tādēļ darbības mēroga un seku dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1214/2011 piemēro tās dalībvalsts teritorijā, kura vēl nav ieviesusi euro, no dienas, kad Padome saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 140. panta 2. punktu pieņem lēmumu par attiecīgās dalībvalsts izņēmuma statusa atcelšanu attiecībā uz tās dalību eurozonā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divpadsmit mēnešus pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 17. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. ALETRARIS


(1)  2010. gada 5. oktobra atzinums (OV C 278, 15.10.2010., 1. lpp.).

(2)  OV L 316, 29.11.2011., 1. lpp.