16.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/19


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS EU BAM RAFAH/1/2013

(2013. gada 9. jūlijs)

par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) vadītāja iecelšanu amatā

(2013/379/ES)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 38. panta trešo daļu,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP (2005. gada 25. novembris) par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (ES RPM Rafa) (1) un jo īpaši tās 10. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ievērojot Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP, Politikas un drošības komiteja ir pilnvarota saskaņā ar Līguma 38. pantu pieņemt attiecīgus lēmumus Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) politiskās kontroles un stratēģiskās vadības nodrošināšanai, tostarp pieņemt lēmumu par misijas vadītāja iecelšanu amatā.

(2)

2013. gada 23. maijā Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos ierosināja par EU BAM Rafah misijas vadītāju laikposmam no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam iecelt Gerhard SCHLAUDRAFF kungu.

(3)

Ar Padomes Lēmumu 2013/355/KĀDP (2013. gada 3. jūlijs), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (ES RPM Rafa) (2), EU BAM Rafah misijas termiņu pagarināja līdz 2014. gada 30. jūnijam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Gerhard SCHLAUDRAFF kungs tiek iecelts par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) vadītāju uz laikposmu no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2013. gada 1. jūlija.

Briselē, 2013. gada 9. jūlijā

Politikas un drošības komitejas vārdā

priekšsēdētājs

W. STEVENS


(1)  OV L 327, 14.12.2005., 28. lpp.

(2)  OV L 185, 4.7.2013., 16. lpp.