24.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/21


PADOMES LĒMUMS 2012/34/KĀDP

(2012. gada 23. janvāris),

ar ko ieceļ Eiropas Savienības Militārās komitejas priekšsēdētāju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 240. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2001/79/KĀDP par Eiropas Savienības Militārās komitejas izveidi (1),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Lēmuma 2001/79/KĀDP 3. panta 1. punktu Eiropas Savienības Militārās komitejas ("Militārā komiteja") priekšsēdētāju ieceļ Padome, pamatojoties uz Militārās Komitejas aizsardzības iestāžu vadītāju līmeņa sanāksmes ieteikumu. Saskaņā ar minētā lēmuma 3. panta 2. punktu Militārās komitejas priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir trīs gadi, ja vien Padome nenolemj citādi.

(2)

Padome 2008. gada 8. decembrī ģenerāli Håkan SYRÉN no 2009. gada 6. novembra uz trim gadiem iecēla par Militārās komitejas priekšsēdētāju (2).

(3)

Militārās komitejas aizsardzības iestāžu vadītāju līmeņa 2011. gada 22. novembra sanāksmē par Militārās komitejas priekšsēdētāju ieteica iecelt ģenerāli Patrick de ROUSIERS,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Ģenerāli Patrick de ROUSIERS no 2012. gada 6. novembra uz trim gadiem ieceļ par Eiropas Savienības Militārās komitejas priekšsēdētāju.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2012. gada 23. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 27, 30.1.2001., 4. lpp.

(2)  Padomes Lēmums 2009/22/EC (2008. gada 8. decembris), ar ko ieceļ Eiropas Savienības Militārās komitejas priekšsēdētāju (OV L 9, 14.1.2009., 51. lpp.).