10.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 116/2009

(2008. gada 18. decembris)

par kultūras priekšmetu izvešanu

(Kodificēta versija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes 1992. gada 9. decembra Regula (EEK) Nr. 3911/92 par kultūras preču eksportu (1) ir vairākas reizes būtiski grozīta (2). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula ir jākodificē.

(2)

Lai uzturētu iekšējo tirgu, kultūras priekšmetu aizsardzībai ir vajadzīgi noteikumi attiecībā uz tirdzniecības sakariem ar trešām valstīm.

(3)

Ir jāveic īpaši pasākumi, lai nodrošinātu vienotu kultūras priekšmetu izvešanas kontroli uz Kopienas ārējām robežām.

(4)

Saskaņā ar šādu sistēmu būtu jāpieprasa uzrādīt atļauju, ko izsniegusi kompetentā dalībvalsts, pirms to kultūras priekšmetu izvešanas, uz kuriem attiecas šī regula. Tāpēc ir skaidri jādefinē minēto pasākumu piemērošanas joma un to piemērošanas kārtība. Sistēmas īstenošanai jābūt iespējami vienkāršai un efektīvai.

(5)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (3).

(6)

Ņemot vērā dalībvalstu iestāžu lielo pieredzi, piemērojot Padomes 1997. gada 13. marta Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (4), minētā regula būtu jāpiemēro šajā nozarē.

(7)

Šīs regulas I pielikums precizē to kultūras priekšmetu kategorijas, kas būtu īpaši jāaizsargā tirdzniecības sakaros ar trešām valstīm, neietekmējot dalībvalstu sniegto nacionālo bagātību definīciju Līguma 30. panta nozīmē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Nepārkāpjot dalībvalstu pilnvaras saskaņā ar Līguma 30. pantu, ar “kultūras priekšmetiem” šajā regulā saprot priekšmetus, kas uzrādīti I pielikumā.

2. pants

Izvešanas atļauja

1.   Lai izvestu kultūras priekšmetus no Kopienas muitas teritorijas, ir jāuzrāda izvešanas atļauja.

2.   Pēc ieinteresētās personas lūguma izvešanas atļauju izsniedz:

a)

tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras teritorijā attiecīgais kultūras priekšmets likumīgi un pastāvīgi atradās 1993. gada 1. janvārī;

b)

vai pēc šā datuma – tās dalībvalsts kompetentā iestāde, uz kuras teritoriju priekšmets likumīgi un uz pastāvīgu palikšanu atsūtīts no citas dalībvalsts vai ievests no trešās valsts, vai atpakaļievests no trešās valsts, ja uz šo trešo valsti tas bija likumīgi nosūtīts no dalībvalsts.

Tomēr, neietekmējot 4. punktu, dalībvalsts, kas ir kompetenta saskaņā ar pirmās daļas a) vai b) apakšpunktu, ir pilnvarota nepieprasīt izvešanas atļauju kultūras priekšmetiem, kas minēti I pielikuma A.1. kategorijas pirmajā un otrajā ievilkumā, ja šo priekšmetu zinātniskā vai arheoloģiskā vērtība ir ierobežota, ar noteikumu, ka tie nenāk tieši no izrakumiem, atradumiem vai arheoloģisko atradumu vietām dalībvalstī un ka to atrašanās tirgū ir likumīga.

Izvešanas atļauju saskaņā ar šo regulu var atteikt, ja uz minētajiem kultūras priekšmetiem attiecas likumi, kas aizsargā nacionālās mākslas, vēstures vai arheoloģijas bagātības attiecīgajā dalībvalstī.

Vajadzības gadījumā pirmās daļas b) apakšpunktā minētā iestāde sazinās ar tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, no kuras minētais kultūras priekšmets nāk, konkrēti, ar kompetentajām iestādēm, kas definētas Padomes Direktīvā 93/7/EEK (1993. gada 15. marts) par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu (5).

3.   Izvešanas atļauja ir derīga visā Kopienā.

4.   Neietekmējot 1., 2. un 3. punkta noteikumus, tādu nacionālo mākslas, vēstures vai arheoloģijas bagātību, kas šīs regulas nozīmē nav kultūras preces, tiešu izvešanu no Kopienas muitas teritorijas regulē izveduma dalībvalsts likumi.

3. pants

Kompetentās iestādes

1.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai to iestāžu sarakstu, kas kompetentas izsniegt kultūras priekšmetu izvešanas atļaujas.

2.   Komisija publicē šo iestāžu sarakstu, kā arī jebkuru šā saraksta grozījumu Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša“C” sērijā.

4. pants

Atļaujas uzrādīšana

Izvešanas atļauja, atbalstot izvešanas deklarāciju, jāuzrāda izvešanas formalitāšu izpildes laikā tajā muitas iestādē, kas ir kompetenta pieņemt minēto deklarāciju.

5. pants

Kompetento muitas iestāžu ierobežojumi

1.   Dalībvalstis var ierobežot to muitas iestāžu skaitu, kuru kompetencē ir kultūras priekšmetu izvešanas formalitātes.

2.   Dalībvalstis, kas izmanto 1. punktā piedāvāto iespēju, informē Komisiju par pienācīgi pilnvarotajām muitas iestādēm.

Komisija publicē šīs ziņas Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša“C” sērijā.

6. pants

Administratīvā sadarbība

Šīs regulas ieviešanas mērķiem Regulas (EK) Nr. 515/97 noteikumus, un jo īpaši noteikumus par informācijas konfidencialitāti, piemēro mutatis mutandis.

Papildus pirmajā daļā paredzētajai sadarbībai dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai to savstarpējo sakaru līmenī izveidotu sadarbību starp muitas dienestiem un Direktīvas 93/7/EEK 4. pantā minētajām kompetentajām iestādēm.

7. pants

Piemērošanas pasākumi

Šīs regulas piemērošanai vajadzīgos pasākumus, jo īpaši noteikumus par izmantojamo veidlapu (piemēram, modeli un tehniskajām īpašībām), apstiprina saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto procedūru.

8. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu.

9. pants

Sankcijas

Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

10. pants

Ziņojumi

1.   Katra dalībvalsts informē Komisiju par pasākumiem, ko tā veic, piemērojot šo regulu.

Komisija nodod šo informāciju citām dalībvalstīm.

2.   Reizi trijos gados Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par šīs regulas piemērošanu.

Katrā ziņā Padome pēc Komisijas priekšlikuma ik pēc trim gadiem pārbauda un, vajadzības gadījumā, atjaunina summas, kas norādītas I pielikumā, pamatojoties uz Kopienas ekonomiskiem un monetāriem rādītājiem.

11. pants

Atcelšana

Regulu (EEK) Nr. 3911/92, kurā grozījumi izdarīti ar II pielikumā uzskaitītajām regulām, atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas III pielikumā.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 18. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. BARNIER


(1)  OV L 395, 31.12.1992., 1. lpp.

(2)  Skatīt II pielikumu.

(3)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(4)  OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp.

(5)  OV L 74, 27.3.1993., 74. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas 1. pantā minēto kultūras priekšmetu kategorijas

1.

Arheoloģijas priekšmeti, kas vecāki par 100 gadiem un kas nāk no:

 

izrakumiem un atradumiem uz sauszemes vai zem ūdens

9705 00 00

arheoloģisko atradumu vietām

9706 00 00

arheoloģiskajām kolekcijām

2.

Vairāk nekā 100 gadus veci elementi, kas ir neatņemama mākslas, vēsturisku vai reliģisku pieminekļu daļa un kas no tiem atdalīta

9705 00 00

9706 00 00

3.

Ilustrācijas un gleznas, kas nav iekļautas 4. vai 5. kategorijā un kas ir pilnībā radītas ar roku jebkurā tehnikā un uz jebkura materiāla (1)

9701

4.

Darbi akvareļa, guašas un pasteļa tehnikā, kas ir pilnībā radīti ar roku uz jebkura materiāla (1)

9701

5.

Mozaīkas no jebkura materiāla, kas ir pilnībā radītas ar roku un nepieder pie 1. vai 2. kategorijas, un zīmējumi jebkurā tehnikā, kas ir pilnībā radīti ar roku uz jebkura materiāla (1)

6914

9701

6.

Gravīru, estampu, serigrāfiju un litogrāfiju oriģināli, kā arī to attiecīgās plāksnes un plakātu oriģināli (1)

49. nodaļa

9702 00 00

8442 50 99

7.

Skulptūru un tēlniecības darbu oriģināli un kopijas, kas radītas tādā pašā procesā kā oriģināli (1), kas nav iekļauti 1. kategorijā

9703 00 00

8.

Fotogrāfijas, filmas un to negatīvi (1)

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Inkunābulas un rokraksti, tai skaitā ģeogrāfijas kartes un mūzikas partitūras atsevišķi vai kolekcijā (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10.

Grāmatas, kas vecākas par 100 gadiem, atsevišķi vai kolekcijās

9705 00 00

9706 00 00

11.

Iespiestas ģeogrāfijas kartes, kas vecākas par 200 gadiem

9706 00 00

12.

Jebkāda veida arhīvi un to elementi, kas ir vecāki par 50 gadiem, neatkarīgi no to materiāla

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

13.

a)

Kolekcijas (2) un eksemplāri no zooloģijas, botānikas, mineraloģijas vai anatomijas kolekcijām

9705 00 00

b)

Kolekcijas (2) ar vēsturisku, paleontoloģisku, etnogrāfisku vai numismātisku vērtību

9705 00 00

14.

Transportlīdzekļi, kas vecāki par 75 gadiem

9705 00 00

86.–89. nodaļa

15.

Visi citi antikvārie priekšmeti, kas nav iekļauti A.1. līdz A.14. kategorijā:

 

a)

no 50 līdz 100 gadu veci:

 

rotaļlietas, spēles

95. nodaļa

stikla izstrādājumi

7013

zeltkaļu un sudrabkaļu izstrādājumi

7114

mēbeles

94. nodaļa

optiskās ierīces un aparāti, fotoaparāti, kinoaparāti un ierīces

90. nodaļa

mūzikas instrumenti

92. nodaļa

pulksteņi un to daļas

91. nodaļa

koka izstrādājumi

44. nodaļa

keramikas izstrādājumi

69. nodaļa

gobelēni

5805 00 00

paklāji

57. nodaļa

tapetes

4814

ieroči

93. nodaļa

b)

vecāki par 100 gadiem

9706 00 00

Uz kultūras priekšmetiem, kas pieder pie A.1. līdz A.15. kategorijas, šī regula atteicas tikai tad, ja to vērtība atbilst vai pārsniedz B punktā noteikto finanšu robežvērtību.

B.   Finanšu robežvērtības, ko piemēro dažām A punktā minētajām kategorijām (euro)

Vērtība:

 

Neatkarīgi no vērtības

1 (arheoloģiski objekti)

2 (objekti, kas atdalīti no pieminekļa)

9 (inkunābulas un rokraksti)

12 (arhīvi)

 

15 000

5 (mozaīkas un zīmējumi)

6 (gravīras)

8 (fotogrāfijas)

11 (iespiestas ģeogrāfijas kartes)

 

30 000

4 (darbi akvareļa, guašas un pasteļa tehnikā)

 

50 000

7 (skulptūras)

10 (grāmatas)

13 (kolekcijas)

14 (transporta līdzekļi)

15 (jebkurš cits priekšmets)

 

150 000

3 (gleznas)

To, vai tiek ievēroti noteikumi attiecībā uz finanšu vērtību, nosaka brīdī, kad iesniedz lūgumu par izvešanas atļauju. Finanšu vērtība ir kultūras priekšmeta vērtība dalībvalstī, kas minēta 2. panta 2. punktā.

Tajās dalībvalstīs, kur neizmanto euro kā savu valsts valūtu, I pielikumā minētās vērtības, kas izteiktas euro vienībās, konvertē un izsaka valsts valūtā pēc maiņas kursa 2001. gada 31. decembrī, kas ir publicēts Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī. Šīs izlīdzinošās vērtības valsts valūtā pārskata katrus divus gadus, sākot no 2001. gada 31. decembra. Šīs izlīdzinošās vērtības aprēķina, ievērojot to valūtu vidējo dienas vērtību, kas izteikta euro, 24 mēnešu laikā līdz augusta pēdējai dienai pirms pārskatīšanas, kas stājas spēkā 31. decembrī. Pēc Komisijas priekšlikuma šo aprēķina metodi pārskata Padomdevēja komiteja kultūras priekšmetu jautājumos, parasti divus gadus pēc tam, kad to piemēro pirmo reizi. Katrai pārskatīšanas reizei tās vērtības, kas izteiktas euro, un to izlīdzinošās vērtības valsts valūtā regulāri publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī novembra pirmajās dienās pirms tās dienas, kad stājas spēkā pārskatīšana.


(1)  Kas vecāki par 50 gadiem un nepieder to autoriem.

(2)  Kā noteikusi Tiesa spriedumā lietā 252/84: “Kolekcijas priekšmeti saskaņā ar kopējo muitas tarifu pozīciju Nr. 9705 ir priekšmeti, kam ir īpašības, kas vajadzīgas iekļaušanai kolekcijā, proti, tās ir relatīvi retas lietas, ko parasti nelieto to sākotnējam mērķim, par kurām slēdz īpašus darījumus ārpus parastās līdzīgu izmantojamu priekšmetu apgrozības un kuriem ir augsta vērtība.”


II PIELIKUMS

Atsauktā regula ar sekojošiem grozījumiem

Padomes Regula (EEK) Nr. 3911/92

(OV L 395, 31.12.1992., 1. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 2469/96

(OV L 335, 24.12.1996., 9. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 974/2001

(OV L 137, 19.5.2001., 10. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 806/2003

(OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.)

Tikai I pielikuma 2. punkts


III PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EEK) Nr. 3911/92

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants, 1. punkts

2. pants, 1. punkts

2. pants, 2. punkts, pirmā daļa, ievadvārdi

2. pants, 2. punkts, pirmā daļa, ievadvārdi

2. pants, 2. punkts, pirmā daļa, pirmais ievilkums

2. pants, 2. punkts, pirmā daļa, a) apakšpunkts

2. pants, 2. punkts, pirmā daļa, otrais ievilkums

2. pants, 2. punkts, pirmā daļa, b) apakšpunkts

2. pants, 2. punkts, otrā daļa

2. pants, 2. punkts, otrā daļa

2. pants, 2. punkts, trešā daļa

2. pants, 2. punkts, trešā daļa

2. pants, 2. punkts, ceturtā daļa

2. pants, 2. punkts, ceturtā daļa

2. pants, 3. punkts

2. pants, 3. punkts

2. pants, 4. punkts

2. pants, 4. punkts

3. līdz 9. pants

3. līdz 9. pants

10. pants, pirmā daļa

10. pants, 1. punkts, pirmā daļa

10. pants, otrā daļa

10. pants, 1. punkts, otrā daļa

10. pants, trešā daļa

10. pants, 2. punkts, pirmā daļa

10. pants, ceturtā daļa

10. pants, piektā daļa

10. pants, 2. punkts, otrā daļa

11. pants

11. pants

12. pants

Pielikums, A.1., A.2. un A.3. punkts

I pielikums, A.1., A.2. un A.3. punkts

Pielikums, A.3.A punkts

I pielikums, A.4. punkts

Pielikums, A.4. punkts

I pielikums, A.5. punkts

Pielikums, A.5. punkts

I pielikums, A.6. punkts

Pielikums, A.6. punkts

I pielikums, A.7. punkts

Pielikums, A.7. punkts

I pielikums A.8. punkts

Pielikums, A.8. punkts

I pielikums, A.9. punkts

Pielikums, A.9. punkts

I pielikums, A.10. punkts

Pielikums, A.10. punkts

I pielikums, A.11. punkts

Pielikums, A.11. punkts

I pielikums, A.12. punkts

Pielikums, A.12. punkts

I pielikums, A.13. punkts

Pielikums, A.13. punkts

I pielikums, A.14. punkts

Pielikums, A.14. punkts

I pielikums, A.15. punkts

Pielikums, B punkts

I pielikums, B punkts

II pielikums

III pielikums