15.3.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/13


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. 234/2008/EK

(2008. gada 11. marts),

ar ko izveido Eiropas Statistikas padomdevēju komiteju un atceļ Padomes Lēmumu 91/116/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Sagatavojot un pilnveidojot Kopienas statistikas informācijas politiku, ļoti svarīga ir apspriešanās ar statistikas informācijas lietotājiem un apkopotājiem, kā arī ar šādas informācijas pieprasījuma respondentiem.

(2)

Eiropas Ekonomiskās un sociālās statistikas informācijas padomdevēja komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 91/116/EEK (3), pašlaik palīdz Padomei un Komisijai koordinēt Kopienas statistikas informācijas politikas mērķus, ņemot vērā lietotāju vajadzības un izmaksas, kas radušās informācijas sniedzējiem un apkopotājiem.

(3)

Eiropas Ekonomiskās un sociālās statistikas informācijas padomdevēja komiteja ir bijusi lietderīga, taču Kopienā notikušās pārmaiņas, jo īpaši tās paplašināšanās līdz 27 dalībvalstīm, rada nepieciešamību veikt virkni izmaiņu attiecībā uz minētās komitejas uzdevumu, pilnvarām, sastāvu un procedūrām. Skaidrības labad ir atbilstīgi minēto komiteju aizstāt ar jaunu Eiropas Statistikas padomdevēju komiteju (“Komiteja”).

(4)

Komitejai būtu jāveicina cieša sadarbība programmu plānošanā, lai uzlabotu Eiropas statistikas sistēmas pārvaldību un Kopienas statistikas kvalitāti. Tāpēc būtu jāuztur cieša sadarbība ar Statistikas programmu komiteju, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom (4), un ar Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 91/115/EEK (5).

(5)

Būtu jānodrošina līdzsvars starp, no vienas puses, nepieciešamību samazināt locekļu skaitu, lai ļautu Komitejai strādāt efektīvi paplašinātajā Kopienā, un, no otras puses, nepieciešamību pārstāvēt tajā visas Kopienas statistikā ieinteresētās personas, kā prasīts Padomes 2005. gada 8. novembra secinājumos.

(6)

Lai spētu labāk sasniegt mērķi izvērtēt un līdzsvarot Kopienas statistikas prasību priekšrocības un izmaksas, kā arī līdzsvarot un samazināt Kopienas statistikas tiesību aktu administratīvo slogu, tādējādi labāk reaģējot uz augošo pieprasījumu, būtu jāpalielina Komitejas nozīme Kopienas statistikas programmas sagatavošanā un īstenošanā.

(7)

Komitejai būtu jāuzklausa lietotāju, respondentu un statistikas informācijas apkopotāju ieteikumi par Kopienas statistikas informācijas politikas mērķiem.

(8)

Tādēļ Lēmums 91/116/EEK būtu jāatceļ,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Statistikas padomdevēja komiteja

1.   Ar šo izveido Eiropas Statistikas padomdevēju komiteju (turpmāk “Komiteja”).

2.   Komiteja palīdz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai nodrošināt, ka, koordinējot Kopienas statistikas informācijas politikas stratēģiskos mērķus un prioritātes, ņem vērā lietotāju vajadzības un izmaksas, kas rodas informācijas sniedzējiem un apkopotājiem.

3.   Palīdzību sniedz visās statistikas jomās, kas saistītas ar Kopienas statistikas informācijas politiku.

2. pants

Uzdevumi

1.   Komisija apspriežas ar Komiteju Kopienas statistikas programmas sagatavošanas sākumposmā. Komiteja sniedz atzinumu jo īpaši par:

a)

Kopienas statistikas programmas atbilstību Eiropas integrācijas un izaugsmes prasībām atbilstīgi viedoklim, ko izsaka Kopienas iestādes, valstu un reģionālās iestādes un dažādas ekonomiskās un sociālās grupas un zinātnieku aprindas;

b)

Kopienas statistikas programmas atbilstību Kopienas darbībām, ņemot vērā ekonomikas, sociālās jomas un tehnikas attīstību;

c)

attiecībā uz prioritātēm un līdzekļiem – līdzsvaru starp dažādām Kopienas statistikas programmas jomām un Komisijas ikgadējo statistikas darba programmu un iespējām mainīt statistikas darba prioritātes;

d)

līdzekļu pietiekamību Kopienas statistikas programmas īstenošanai, tostarp izmaksām, kas tieši radušās Kopienai un valstu iestādēm, un Kopienas statistikas apjoma, detalizētības un izmaksu atbilstību lietotāju vajadzībām;

e)

informācijas sniedzēju izmaksām, kas saistītas ar statistikas informācijas sniegšanu, un iespējām mazināt atbildes slogu, īpašu uzmanību pievēršot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

2.   Komiteja arī pievērš Komisijas uzmanību statistikas jomām, kurās nepieciešams veikt jaunus pasākumus, un iesaka Komisijai, kā uzlabot Kopienas statistikas atbilstību lietotāju vajadzībām, ņemot vērā izmaksas, kas rodas informācijas sniedzējiem un apkopotājiem.

3. pants

Attiecības ar Kopienas iestādēm un citām struktūrām

1.   Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas lūguma Komiteja sniedz atzinumu par to, kādas ir lietotāju vajadzības un datu sniedzēju izmaksas saistībā ar Kopienas statistikas informācijas politikas pilnveidošanu, Kopienas statistikas programmas prioritātēm, pastāvošās statistikas novērtēšanu, datu kvalitāti un datu izplatīšanas politiku.

2.   Komiteja, kad vien tā uzskata, ka tas ir nepieciešams tās uzdevuma veikšanai, sniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai atzinumus un ziņojumus par lietotāju vajadzībām un izmaksām, kas datu sniedzējiem rodas, apkopojot Kopienas statistiku.

Komisija ik gadu ziņo par to, kā ir ņemti vērā Komitejas atzinumi.

3.   Lai veiktu savu uzdevumu, Komiteja sadarbojas ar Statistikas programmu komiteju un Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju. Tā regulāri informē abas minētās komitejas par saviem atzinumiem attiecībā uz 2. pantā minētajiem uzdevumiem un nosūta tām šā panta 1. un 2. punktā minētos atzinumus un ziņojumus.

4.   Komiteja izveido sadarbību ar dalībvalstu statistikas lietotāju padomēm.

4. pants

Sastāvs un amatā iecelšanas procedūra

1.   Komitejā ir 24 locekļi, kā izklāstīts turpmāk:

a)

Komisija, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu un Padomi, ieceļ divpadsmit Komitejas locekļus. Tie darbojas neatkarīgi. Lai ieceltu šos divpadsmit locekļus, katra dalībvalsts iesniedz Komisijai sarakstu ar trim amata kandidātiem, kuriem ir vispāratzīta kvalifikācija statistikas jomā. Komisija cenšas panākt, lai šie divpadsmit izvēlētie Komitejas locekļi samērīgi pārstāvētu lietotājus, respondentus un citas Kopienas statistikā ieinteresētās personas (tostarp zinātnieku aprindas, sociālos partnerus un pilsonisko sabiedrību) un pienācīgi aptvertu Kopienas statistikas programmā iekļautās dažādās statistikas jomas. Šie divpadsmit locekļi pienākumus veic kā privātpersonas;

b)

vienpadsmit locekļus tieši ieceļ iestādes un struktūras, kuras viņi pārstāv, kā izklāstīts turpmāk:

i)

viens loceklis, kas pārstāv Eiropas Parlamentu;

ii)

viens loceklis, kas pārstāv Padomi;

iii)

viens loceklis, kas pārstāv Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju;

iv)

viens loceklis, kas pārstāv Reģionu komiteju;

v)

viens loceklis, kas pārstāv Eiropas Centrālo banku;

vi)

divi locekļi, kas pārstāv Statistikas programmu komiteju;

vii)

viens loceklis, kas pārstāv Eiropas Uzņēmējdarbības veicēju konfederāciju (BusinessEurope);

viii)

viens loceklis, kas pārstāv Eiropas Arodbiedrību konfederāciju;

ix)

viens loceklis, kas pārstāv Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociāciju;

x)

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs;

c)

Eiropas Kopienu Statistikas biroja ģenerāldirektors ir Komitejas ex-officio loceklis bez balsstiesībām.

2.   Komitejas locekļu sarakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

5. pants

Amata pilnvaru termiņš

1.   Komitejas locekļu amata pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un tos vienu reizi var iecelt amatā atkārtoti. Amata pilnvaru termiņam beidzoties, locekļi paliek amatā līdz viņu aizstāšanai vai atkārtotai iecelšanai.

2.   Ja loceklis atkāpjas no amata pirms pilnvaru termiņa beigām, viņu uz atlikušo laiku aizstāj loceklis, kuru ieceļ saskaņā ar 4. pantu.

6. pants

Struktūra un darbība

1.   Komiteja priekšsēdētāju ievēl no tiem locekļiem, kurus iecēlusi Komisija. Priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un viņu vienu reizi var iecelt amatā atkārtoti.

2.   Priekšsēdētājs sasauc Komiteju vismaz vienu reizi gadā vai nu pēc savas ierosmes, vai ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa tās locekļu.

3.   Sagatavojot atzinumus par ļoti sarežģītiem statistikas jautājumiem, Komiteja var, saskaņojot ar Komisiju, izveidot pagaidu darba grupas, kuras vada kāds no Komitejas locekļiem. Darba grupās ir eksperti, kuriem ir gan dažāda profesionālā pieredze, gan dažāda ģeogrāfiskā izcelsme. Šo darba grupu priekšsēdētāji sava darba rezultātus ziņojuma veidā iesniedz Komitejas sanāksmē.

4.   Lai veiktu savus uzdevumus, Komiteja var pasūtīt pētījumus un organizēt seminārus.

5.   Komitejas sanāksmēs un darba grupās kā novērotāji var piedalīties jebkuras Komisijas attiecīgās struktūrvienības pārstāvji.

Priekšsēdētājs var atļaut Komitejas sanāksmēs piedalīties citiem novērotājiem.

6.   Sekretariāta pakalpojumus Komitejai un darba grupām nodrošina Komisija.

7.   Statistikas padomdevējas komitejas izdevumus iekļauj Komisijas budžeta tāmēs.

7. pants

Lēmumu pieņemšanas procedūras

Komitejas lēmumu pieņemšanas procedūras sīki nosaka Komitejas reglamentā.

8. pants

Konfidencialitāte

Neskarot Līguma 287. pantu, Komitejas locekļi nedrīkst izpaust informāciju, kas viņiem kļuvusi pieejama, darbojoties Komitejā vai tās darba grupās, ja Komisija viņus informē, ka iegūtā informācija pamatotu iemeslu dēļ ir konfidenciāla vai ka, sniedzot atbildi uz atzinuma pieprasījumu vai uzdoto jautājumu, tiktu izpausta šāda konfidenciāla informācija.

9. pants

Reglaments

Apspriedusies ar Komisiju, Komiteja pieņem savu reglamentu. Informēšanas nolūkos reglamentu dara zināmu Eiropas Parlamentam un Padomei.

10. pants

Atcelšana

Lēmumu 91/116/EEK atceļ.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2008. gada 15. jūnijā.

Strasbūrā, 2008. gada 11. martā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. LENARČIČ


(1)  OV C 97, 28.4.2007., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 14. februāra Lēmums.

(3)  OV L 59, 6.3.1991., 21. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 97/255/EK (OV L 102, 19.4.1997., 32. lpp.).

(4)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

(5)  OV L 59, 6.3.1991., 19. lpp. Lēmums aizstāts ar Lēmumu 2006/856/EK (OV L 332, 30.11.2006., 21. lpp.).