31996D0587Oficiālais Vēstnesis L 257 , 10/10/1996 Lpp. 0043 - 0043


Komisijas Lēmums

(1996. gada 30. septembris)

par to atzīto organizāciju saraksta publicēšanu, ko dalībvalstis paziņojušas saskaņā ar Padomes Direktīvu 94/57/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(96/587/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 22. novembra Direktīvu 94/57/EK par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā [1], jo īpaši tās 4. panta 5. punktu,

tā kā dalībvalstis atbilstīgi Direktīvas 94/57/EK 4. panta 1. punktam ir paziņojušas atzītās organizācijas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Organizācijas, ko dalībvalstis atzinušas saskaņā ar Padomes Direktīvas 94/57/EK 4. panta 1. punktu, ir uzskaitītas šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1996. gada 30. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Neil Kinnock

[1] OV L 319, 12.12.1994., 20. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

American Bureau of Shipping (ABS)

Bureau Veritas (BV)

China classification Society (CCS)

Det Norske Veritas (DNV)

Germanischer Lloyd (GL)

Hellenic Register of Shipping (HR)

Korean Register of Shipping (KR)

Lloyd's Register of Shipping (LR)

Nippon Kaiji Kyokai (NK)

Registro italiano navale (RINA)

--------------------------------------------------