31994R2991Oficiālais Vēstnesis L 316 , 09/12/1994 Lpp. 0002 - 0007
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 65 Lpp. 0084
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 65 Lpp. 0084


Padomes Regula (EEK) Nr. 2991/94

(1994. gada 5. decembris),

ar ko nosaka standartus ziežamajiem taukiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Padomes 1968. gada 27. jūnija Regulas (EEK) Nr. 804/68 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju [4] 6. pantā noteikta vienota definīcija sviestam, uz ko attiecas intervences sistēma;

tā kā turklāt Padomes 1966. gada 22. septembra Regulas (EEK) Nr. 136/66/EK par eļļas un tauku tirgus kopīgās organizācijas izveidi [5] 35.a un 36. pants paredz noteikt tirdzniecības standartus visiem minētās nozares produktiem; tā kā īpaši margarīnam šie standarti var attiekties uz kvalitātes klasifikāciju, ņemot vērā tirdzniecības prasības attiecībā uz šiem produktiem un to īpašo stāvokli;

tā kā ražošanas tehnisko metožu un patērētāju vēlmju attīstība izraisījusi pieaugošu cilvēku uzturam paredzēto cieto tauku tirgus dažādošanu;

tā kā produktiem, uz ko attiecas šī regula, jābūt konkurētspējīgiem un salīdzināmiem pēc noteiktiem parametriem, jo īpaši izskata un izmantošanas;

tā kā piena produktu un produktu, kas nav piena produkti, tirdzniecības tādu standartu noteikšana, kas saistīti ar skaidru un noteiktu klasifikāciju, ko papildina noteikumi par apzīmējumu, atbilstoši nodrošinās attiecīgo lauksaimniecības tirgu stabilitāti un palīdzēs veidot labu dzīves standartu lauksaimniecībā nodarbinātajiem iedzīvotājiem;

tā kā produktu galvenais aspekts ir to tauku saturs; tā kā cilvēku uzturam paredzētie produkti ar tauku saturu vismaz 10 %, bet mazāku par 90 % no svara veido vairuma produktu daļu tirgū un jo īpaši to produktu, kas paredzēti galapatērētājam;

tā kā, pieņemot vienveidīgu klasifikāciju visiem šiem produktiem, patērētājam būs vieglāk izvēlēties produktus, kas, no vienas pu ses, ir salīdzināmi pēc tauku satura kopumā, bet, no otras puses, atšķiras pēc izmantotajiem augu un/vai dzīvnieku taukiem;

tā kā šīs regulas joma jāattiecina arī uz visiem tiem konkurējošiem produktiem ar tauku saturu vismaz 10 %, bet mazāku par 90 % no kopējā svara, kas paredzēti piegādei galapatērētājam bez tālākas apstrādes;

tā kā jāsaglabā iespēja ražot produktus ar dažādu tauku saturu un, lai novērstu patērētāja maldināšanu, kā arī ņemot vērā piena nozarē iegūto pieredzi, termini "sviests" un "margarīns" būtu jālieto tikai attiecībā uz dažu kategoriju produktiem ar precīzi noteiktu tauku saturu;

tā kā turklāt šādi Kopienas noteikumi veicinās tirdzniecības attīstību godīgas konkurences apstākļos;

tā kā, lai sasniegtu vēlamo skaidrību, visiem attiecīgajiem produktiem būtu jānosaka apzīmējumi; tā kā tauku satura samazinājumam ir jāparādās apzīmējumā;

tā kā rezultātā būtu jāparedz, ka galapatēriņam var piegādāt tikai tos produktus, kas atbilst šīs regulas prasībām; tā kā produktus, kas neatbilst šīs regulas prasības, var piegādāt vai pārsūtīt galapatērētājam, bet tiem nedrīkst izmantot rezervētos produkta tirdzniecības aprakstus;

tā kā šī regula jāpiemēro, neskarot Padomes 1987. gada 2. jūlija Regulu (EEK) Nr. 1898/87 par piena un piena produktu tirdzniecībā izmantoto apzīmējumu aizsardzību [6], kas attiecas arī uz Kopienas tiesību aktiem veterinārijā un pārtikas produktu nozarēs ar mērķi nodrošināt atbilstību pārtikas produktu higiēnas un marķēšanas standartiem;

tā kā jāpieņem daži noteikumi papildus tiem, kas noteikti Padomes 1978. gada 18. decembra Direktīva 79/112/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, piedāvājumu un reklāmu [7]; tā kā tas jo īpaši attiecas uz kopējā tauku satura un dažādus augu un dzīvnieku taukus veidojošu zināmu tauku sastāvdaļu norādi;

tā kā, lai nodrošinātu šo pasākumu saskaņu, uz produktiem, kas importēti no trešām valstīm, būtu jāattiecina līdzīgas prasības;

tā kā būtu jāparedz, ka dalībvalstis nosaka piemērotas pārbaudes un sodus par šīs regulas pārkāpšanu;

tā kā šajā regulā noteiktie standarti pilnībā neskar attiecīgo produktu tarifu klasifikāciju;

tā kā būtu jāparedz pietiekams termiņš lai, no vienas puses, ļautu piemērot visus tirdzniecībā esošos produktus izstrādātajiem noteikumiem un, no otras puses, atļautu realizēt krājumus, kas marķēti saskaņā ar attiecīgo valstu spēkā esošām tiesību normām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Šī regula nosaka standartus:

a) piena taukiem, kas atbilst KN kodiem 0405 un ex 2106;

b) taukiem, kas atbilst KN kodam ex 1517, un

c) taukiem, kuri sastāv no augu un/vai dzīvnieku produktiem, kas atbilst KN kodiem ex 1517 un ex 2106,

kas paredzēti lietošanai cilvēku uzturā, ar tauku saturu vismaz 10 %, bet mazāku par 90 % no svara.

Vismaz divām trešdaļām sausnas, izņemot sāli, jābūt taukiem.

2. Šo regulu piemēro attiecībā uz produktiem, kas paliek cietā stāvoklī 20 oC temperatūrā un kas ir piemēroti ziešanai.

3. Šī regula neskar Regulu (EEK) Nr. 1898/87 vai noteikumus, kas pieņemti veterinārijas un pārtikas produktu nozarēs, lai nodrošinātu produktu atbilstību higiēnas un veselības standartiem un aizsargātu dzīvnieku un cilvēku veselību.

2. pants

1. Produktus, kas minēti 1. pantā, nedrīkst piegādāt vai pārsūtīt galapatērētājam bez apstrādes vai nu tieši, vai restorānos, slimnīcās, bufetēs vai līdzīgās iestādēs, ja tie neatbilst pielikumā noteiktajām prasībām.

2. Šo produktu tirdzniecības apraksti ir norādīti pielikumā, neierobežojot 3. panta 2. punktu vai 5. pantu.

Produktu tirdzniecības apraksti pielikumā ir paredzēti tur noteiktajiem produktiem.

Tomēr šis punkts neattiecas uz:

- to produktu apzīmējumu, kuru raksturs ir skaidrs no tradicionālā pielietojuma un/vai kad apzīmējumus nepārprotami izmanto, lai raksturotu produkta īpašības,

- koncentrētiem produktiem (sviests, margarīns, maisījumi) ar tauku saturu 90 % vai vairāk.

3. pants

1. Papildus Direktīvas 79/112/EEK noteikumiem, produktu, kas minēti 2. panta 1. punktā, marķējumā un noformējumā jānorāda šāda informācija:

a) produkta tirdzniecības apraksts, kā norādīts pielikumā;

b) tauku satura kopējais procents no pielikumā minēto produktu svara ražošanas laikā;

c) augu, piena vai citu dzīvnieku tauku saturs procentos no kopējā svara dilstošā secībā tauku maisījumiem, kas minēti pielikuma C daļā, ražošanas laikā;

d) sāls saturs procentos skaidri salasāmā veidā jānorāda sastāvdaļu sarakstā produktiem, kas minēti pielikumā.

2. Neskarot 1. punkta a) apakšpunktu, produkta tirdzniecības aprakstus "minarīns" vai "halvarīns" var lietot produktiem, kas minēti pielikuma B daļas 3. punktā.

3. Tirdzniecības aprakstus, kas minēti 1. punkta a) apakšpunktā, var izmantot kopā ar vienu vai vairākiem terminiem, lai definētu produktu izcelsmes augu un/vai dzīvnieku sugas vai arī produktu paredzēto lietojumu, kā arī ar citiem terminiem, kas attiecas uz ražošanas metodēm, ja vien šādi termini nav pretrunā citiem Kopienas noteikumiem, jo īpaši ar Padomes 1992. gada 14. jūlijaRegula (EEK) Nr. 2082/92 par īpaša rakstura sertifikātiem lauksaimniecības un pārtikas produktiem [8]. Var arī izmantot ģeogrāfiskas izcelsmes norādes atbilstoši noteikumiem Padomes 1992. gada 14. jūlija Regula (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību [9].

4. Terminu "augu" var izmantot kopā ar produkta tirdzniecības aprakstiem pielikuma B daļā, ar nosacījumu, ka produkts satur tikai augu izcelsmes taukus ar 2 % pielaidi dzīvnieku valsts tauku saturam. Šo pielaidi arī piemēro, atsaucoties uz augu sugām.

5. Informācijai, kas minēta 1., 2. un 3. punktā, jābūt viegli saprotamai un norādītai skaidri saredzamā vietā, lai tā būtu viegli ieraugāma, skaidri salasāma un neizdzēšama.

6. Noteiktiem reklamēšanas veidiem saskaņā ar 9. pantā paredzēto procedūru var ieviest īpašus pasākumus attiecībā uz informāciju, kas minēta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

4. pants

Terminu "tradicionāls" var izmantot kopā ar vārdu "sviests", kas paredzēts pielikuma A daļas 1. punktā, ja produktu iegūst tieši no piena vai krējuma.

Šajā pantā "krējums" ir no piena iegūts produkts, kā emulsija "eļļa ūdenī" ar piena tauku saturu vismaz 10 %.

5. pants

1. Pielikumā minētiem produktiem aizliedz terminus, kas konstatē, netieši norāda vai paredz citādu tauku saturu, nekā minēts šajā pielikumā.

2. Atkāpjoties no 1. punkta un papildus:

a) terminu "pazemināts tauku saturs" var izmantot pielikumā minētiem produktiem, kam tauku saturs ir lielāks par 41 %, bet nepārsniedz 62 %,

b) terminu "zems tauku saturs" vai "liess" var izmantot pielikumā minētiem produktiem, kam tauku saturs ir 41 % vai zemāks.

Termins "pazemināts tauku saturs" un termini "zems tauku saturs" vai "liess" tomēr var attiecīgi aizstāt pielikumā izmantotos terminus "satur trīs ceturtdaļas tauku" vai "satur pusi tauku".

Piecu gadu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas Padome no jauna izskata šā punkta piemērošanu, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu.

3. Atkāpjoties no 1. punkta un piecu gadu pārejas periodā pēc šīs regulas publicēšanas, 1. punktā minētos terminus var turpināt piemērot produktiem, kas ir jau līdz 1993. gada 31. decembrim ir izstādīti un kurus legāli tirgo dalībvalstī.

6. pants

1. Ievērojot šīs regulas noteikumus, dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt spēkā valsts noteikumus, kas paredz dažādus kvalitātes līmeņus. Šiem noteikumiem jāļauj novērtēt kvalitātes līmeņus, pamatojoties uz kritērijiem, kuri jo īpaši attiecas uz izmantotajām izejvielām, produktu organoleptiskajām īpašībām, kā arī produktu fizikālo un mikrobioloģisko stabilitāti.

Dalībvalstis, kas izmanto šīs tiesības, nodrošina, ka citu dalībvalstu produktiem, kas atbilst šo noteikumu kritērijiem, nediskriminējošos apstākļos var izmantot terminus, kuri, pamatojoties uz šiem noteikumiem, apliecina, ka minētie kritēriji ir ievēroti.

2. Tirdzniecības aprakstus, kas minēti 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā, var papildināt ar norādi uz attiecīgo produktu kvalitātes līmeņiem.

3. Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu pārbaužu veikšanu par visu kritēriju 1. punkta otrajā daļā minēto kritēriju piemērošanu, lai noteiktu kvalitātes līmeņus. Regulāras un biežas pārbaudes veic arī galaproduktam, un tās jāveic vienai vai vairākām valsts iestādēm, ko nozīmē dalībvalsts, vai tās uzraudzītai apstiprinātai iestādei. Dalībvalstis iesniedz Komisijā nozīmēto iestāžu sarakstu.

7. pants

Kopienā importētiem produktiem jāatbilst šai regulai 2. panta 1. punktā minētajos gadījumos.

8. pants

Sīki izstrādātus noteikumus šīs regulas piemērošanai pieņem saskaņā ar 9. pantā paredzēto procedūru, un tajos var jo īpaši ie tvert:

- 2. panta 2. punkta trešās daļas pirmā ievilkumā minēto produktu sarakstu, pamatojoties uz sarakstiem, kurus dalībvalstis iesniedz Komisijai,

- 1. pantā minēto produktu sastāva un ražošanas procesa parametru pārbaudei nepieciešamās analīzes metodes,

- detalizētus paraugu ņemšanas noteikumus,

- detalizētus 1. pantā minēto produktu tirdzniecības statistiskās informācijas iegūšanas noteikumus.

9. pants

Gadījumos, ja atsaucas uz šo pantu, attiecīgos pasākumus jāpieņem saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 804/68 30. pantā un Regulas Nr. 136/66/EEK 38. pantā paredzēto procedūru.

10. pants

Dalībvalstis precizē efektīvas sankcijas, kas uzliekamas par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un vajadzības gadījumā valsts pasākumus to izpildei. Dalībvalstis informē Komisiju par sankcijām līdz 1997. gada 1. janvārim.

11. pants

1. Šī regula stājas spēkā 1996. gada 1. janvārī.

2. Neatkarīgi no 2. panta 1. Punkta, līdz 1995. gada 31. decembrim tirgū laistus produktus, kas neatbilst pielikumā norādītajām prasībām, drīkst piegādāt vai nosūtīt līdz 1997. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1994. gada 5. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Th. Waigel

[1] OV C 36, 14.2.1992., 12. lpp. un OV C 62, 4.3.1993., 10. lpp.

[2] OV C 337, 21.12.1992., 236. lpp.

[3] OV C 223, 31.8.1992., 64. lpp.

[4] OV L 148, 28.6.1968., 13. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2807/94 (OV L 298, 19.11.1994., 1. lpp.).

[5] OV 172, 30.9.1966., 3025./66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3179/93 (OV L 285, 20.11.1993., 9. lpp.).

[6] OV L 182, 3.7.1987., 36. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 222/88 (OV L 28, 1.2.1988., 1. lpp.).

[7] OV L 33, 8.2.1979., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 91/72/EEK (OV L 42, 15.2.1991., 27. lpp.).

[8] OV L 208, 24.7.1992., 9. lpp.

[9] OV L 208, 24.7.1992., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Tauku grupa | Produktu kategorijas | Definīcijas |

Produkta tirdzniecības apraksts | Attiecīgās kategorijas papildus apraksts ar norādītu tauku satura % no svara |

A. Piena tauki Produkti cietas, veidojamas emulsijas formā, galvenokārt no tipa "eļļa ūdenī", iegūti tikai no piena un/vai noteiktiem piena produktiem, kam tauki ir galvenā sastāvdaļa. Tomēr to ražošanā drīkst pievienot citas nepieciešamas vielas, ar nosacījumu, ka šīs vielas neizmanto ar nolūku pilnīgi vai daļēji aizvietot kādu no piena sastāvdaļām. | 1.Sviests | Produkts ar piena tauku saturu ne mazāku par 80 %, bet lielāku par 90 % ar maksimālo ūdens saturu 16 % un ar maksimālo piena beztauku vielu saturu 2 %. |

2.Sviests, kas satur trīs ceturtdaļas tauku | Produkts ar piena tauku saturu ne mazāku par 60 %, bet ne lielāku par 62 %. |

3.Sviests, kas satur pusi tauku | Produkts ar piena tauku saturu ne mazāku par 39 %, bet ne lielāku par 41 %. |

4ziežamie produkti no piena taukiem X % | Produkts ar šādu piena tauku saturu: mazāku par 39 %lielāku par 41 %, bet mazāku par 60 %,lielāku par 62 %, bet mazāku par 80 %, |

Tauku grupa | Produktu kategorijas | Definīcijas |

Produkta tirdzniecības apraksts | Attiecīgās kategorijas papildus apraksts ar norādītu tauku satura % no svara |

B. Tauki Produkti cietas, veidojamas emulsijas formā, galvenokārt no tipa "eļļa ūdenī", iegūti no cietiem un/vai šķidriem augu un/vai dzīvnieku taukiem, derīgiem cilvēku uzturam, ar piena tauku saturu ne lielāku par 3 % no tauku satura. | 1.Margarīns | Produkts, kas iegūts no augu un/vai dzīvnieku taukiem, ar tauku saturu ne mazāku par 80 %, bet mazāku par 90 %. |

2.Margarīns, kas satur trīs ceturtdaļas tauku | Produkts, kas iegūts no augu un/vai dzīvnieku taukiem, ar tauku saturu ne mazāku par 60 %, bet ne lielāku par 62 %. |

3.Margarīns, kas satur pusi tauku | Produkts, kas iegūts no augu un/vai dzīvnieku taukiem, ar tauku saturu ne mazāku par 39 %, bet ne lielāku par 41 %. |

4.Tauki ziešanai uz maizes X % | Produkts, kas iegūts no augu un/vai dzīvnieku taukiem, ar šādu tauku saturu: mazāku par 39 %,lielāku par 41 %, bet mazāku par 60 %,lielāku par 62 %, bet mazāku par 80 % |

Tauku grupa | Produktu kategorijas | Definīcijas |

Produkta tirdzniecības apraksts | Attiecīgās kategorijas papildus apraksts ar norādītu tauku satura % no svara |

C.No augu un/vai dzīvnieku produktiem veidoti taukiProdukti cietas, veidojamas emulsijas formā, galvenokārt no tipa "eļļa ūdenī", iegūti no cietiem un/vai šķidriem augu un/vai dzīvnieku taukiem, derīgiem cilvēku uzturam, ar piena tauku saturu no 10 % − 80 % no tauku satura. | 1.Maisījums | Produkts, kas iegūts no augu un/vai dzīvnieku tauku maisījuma, ar tauku saturu ne mazāku par 80 %, bet mazāku par 90 %. |

2.Maisījums, kas satur trīs ceturtdaļas tauku | Produkts, kas iegūts no augu un/vai dzīvnieku tauku maisījuma, ar tauku saturu ne mazāku par 60 %, bet ne lielāku par 62 %. |

3.Maisījums, kas satur pusi tauku | Produkts, kas iegūts no augu un/vai dzīvnieku tauku maisījuma, ar tauku saturu ne mazāku par 39 %, bet ne lielāku par 41 %. |

4.Samaisīts pavalgs X % | Produkts, kas iegūts no augu un/vai dzīvnieku tauku maisījuma ar šādu tauku saturu: mazāku par 39 %,lielāku par 41 %, bet mazāku par 60 %,lielāku par 62 %, bet mazāku par 80 % |

--------------------------------------------------