31989L0656Oficiālais Vēstnesis L 393 , 30/12/1989 Lpp. 0018 - 0028
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 5 Sējums 4 Lpp. 0187
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 5 Sējums 4 Lpp. 0187


Padomes Direktīva

(1989. gada 30. novembris)

par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus darba vietās (trešā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)

(89/656/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas Līgumu, un jo īpaši tā 118.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1], kas iesniegts pēc apspriešanās ar Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju,

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Līguma 118.a pantā ir minēts, ka Padome ar direktīvām nosaka minimālās prasības, lai veicinātu, īpaši attiecībā uz darba vidi, uzlabojumus, kas garantē augstāku darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzības līmeni;

tā kā saskaņā ar šo pašu pantu ir jāizvairās no tādu administratīvu, finansiālu un juridisku ierobežojumu iekļaušanu direktīvās, kas kavētu mazo un vidējo uzņēmumu veidošanos;

tā kā Komisijas sniegtā informācija par darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības uzlabošanas programmu darba vietā [4], nosaka, ka jāpieņem direktīva par individuālos aizsardzības līdzekļu lietošanu darba vietā;

tā kā 1987. gada 21. decembra rezolūcijā par darba drošību, higiēnu un veselības aizsardzību darba vietā [5] Padome ņēma vērā Komisijas nodomu tuvākajā nākotnē iesniegt Padomei minimālās prasības par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanu darba vietā;

tā kā minimālo prasību ievērošana, kas garantē labāku darba drošību un veselības aizsardzību, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus, ir svarīga darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanā;

tā kā šī direktīva ir atsevišķa direktīva Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē par pasākumu pieņemšanu, kas veicina uzlabojumus darba ņēmēju drošībā un veselības aizsardzībā [6]; tā kā šī direktīva pilnā mērā attiecas uz individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu darba vietās, neskarot šīs direktīvas noteikumus, kas ir stingrāki un/vai specifiskāki;

tā kā šī direktīva ir praktisks solis iekšējā tirgus sociālās dimensijas nodrošināšanā;

tā kā kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem ir priekšroka attiecībā pret individuālajiem aizsardzības līdzekļiem; tā kā darba devējam ir jāgādā par darba drošības tehnikas līdzekļiem un jāveic darba drošības pasākumi;

tā kā šajā direktīvā izvirzītajām prasībām nevajadzētu būt par iemeslu, lai tiktu veiktas izmaiņas individuālajos aizsardzības līdzekļos, kuru konstrukcija un izgatavošana atbilst Kopienas direktīvām, kas attiecas uz darba drošību un veselības aizsardzību darba vietā;

tā kā būtu jāparedz apraksti, kurus dalībvalstis var izmantot, pieņemot vispārējos noteikumus par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu;

tā kā saskaņā ar Direktīvu 74/325/EEK [7], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1985. gada Pievienošanās Aktu, Komisija apspriežas ar Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevēja komiteju, veidojot attiecīgos projektus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I IEDAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

1. Šī direktīva, kas ir trešā atsevišķā direktīva Direktīvas89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē, nosaka minimālās pra sības par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu darba vietā.

2. Direktīva 89/391/EEK pilnā mērā attiecas uz visu šā panta 1. punktā noteikto darbības sfēru, kas nav pretrunā ar stingrākiem un/vai specifiskākiem šīs direktīvas noteikumiem.

2. pants

Definīcijas

1. Šajā direktīvā par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem sauc visus valkāšanai vai līdzņemšanai paredzētos aizsardzības līdzekļus, kas nodrošina darba ņēmējus pret vienu vai vairākiem apdraudējumiem viņu darba drošībai un veselībai, kā arī citas šim mērķim domātas papildierīces.

2. Panta 1. punktā minētā definīcija neattiecas uz:

a) parasto darba apģērbu un formas tērpu, kas nav īpaši veidots, lai aizsargātu darba ņēmēja drošību un veselību;

b) līdzekļiem, ko izmanto avārijas un glābšanas dienesti;

c) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kurus valkā vai lieto armijā, policijā vai citās sabiedriskās kārtības sargāšanas struktūrās;

d) autotransporta individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;

e) sporta inventāru;

f) pašaizsardzības vai iebiedēšanas līdzekļiem;

g) portatīvām ierīcēm, kas brīdina par briesmām un traucējumiem.

3. pants

Vispārīgs noteikums

Individuālos aizsardzības līdzekļus jālieto, ja no riska nav iespējams izvairīties vai to nav iespējams pietiekami mazināt, lietojot kolektīvās aizsardzības tehniskos līdzekļus vai arī ieviešot darba organizācijas pasākumus, metodes vai kārtību.

II IEDAĻA

DARBA DEVĒJA PIENĀKUMI

4. pants

Vispārīgi noteikumi

1. Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jāatbilst attiecīgajiem Kopienas noteikumiem par to konstrukciju un izgatavošanu attiecībā uz darba drošību un veselības aizsardzību.

Visiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem:

a) jāatbilst attiecīgajam riskam, un tie paši par sevi nedrīkst izraisīt lielāku risku;

b) jāatbilst apstākļiem darba vietā;

c) jāatbilst ergonomikas prasībām un darba ņēmēju veselības stāvoklim;

d) pēc vajadzīgo pielāgojumu izdarīšanas jāatbilst darba ņēmēja auguma prasībām.

2. Ja vairāk nekā viena riska faktora dēļ darba ņēmējam vienlaikus jānēsā vairāk nekā viens individuālais aizsardzības līdzeklis, šiem līdzekļiem jābūt savstarpēji savienojamiem un jāturpina aizsargāt darba ņēmējus pret riska faktoru vai faktoriem.

3. Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas apstākļus, jo īpaši valkāšanas laiku, nosaka, pamatojoties uz riska pakāpi, biežumu, ar kādu darba ņēmēji tiek pakļauti riskam, darba iecirkņa raksturojumu un individuālā aizsardzības līdzekļa efektivitāti.

4. Individuālie aizsardzības līdzekļi principā ir paredzēti individuālai lietošanai.

Apstākļos, kad individuālo aizsardzības līdzekli jālieto vairākiem cilvēkiem, jāveic atbilstīgi pasākumi, lai netiktu skarta lietotāju veselība vai lai nerastos higiēnas problēmas.

5. Par katru priekšmetu, kas kalpo kā individuālais aizsardzības līdzeklis, uzņēmumā un/vai iestādē jānodrošina attiecīgā 1. un 2. punktā prasītā informācija, kā arī jādara tā pieejama.

6. Darba devējam bez maksas jānodrošina individuālie aizsardzības līdzekļi, viņam arī jārūpējas par to, lai šie līdzekļi būtu labā darba kārtībā un apmierinātu higiēnas prasības, uzturot tos kārtībā, remontējot un nomainot.

Tomēr dalībvalstis var noteikt, atbilstīgi attiecīgās valsts pieņemtajai praksei, ka darba ņēmējam var prasīt segt daļu no individuālo aizsardzības līdzekļu vērtības, ja to lietošana neaprobežojas ar lietošanu darba vietā.

7. Darba devējs vispirms informē darba ņēmēju par risku, pret kuru to aizsargā individuālais aizsardzības līdzeklis.

8. Darba devējs rīko mācības, kurās vajadzības gadījumā tiek demonstrēts, kā valkājami individuālie aizsardzības līdzekļi.

9. Individuālos aizsardzības līdzekļus drīkst lietot tikai īpaši norādītos gadījumos, izņemot atsevišķus izņēmuma gadījumus.

Tie jālieto saskaņā ar instrukciju.

Instrukcijām jābūt uzrakstītām tā, lai darba ņēmēji tās varētu saprast.

5. pants

Individuālo aizsardzības līdzekļu novērtēšana

1. Pirms darba devējs izvēlas individuālos aizsardzības līdzekļus, viņam jānovērtē, vai individuālie aizsardzības līdzekļi, kurus viņš grib lietot, atbilst 4. panta 1. un 2. punktā izvirzītajām prasībām.

Vērtējums ietver:

a) tādu risku analīzi un vērtējumu, kurus nevar novērst ar citiem līdzekļiem;

b) tādu individuālā aizsardzības līdzekļa īpašību uzskaitījumu, kas nepieciešamas, lai tas efektīvi aizsargātu pret a) apakšpunktā minētajiem riskiem, ņemot vērā jebkuru risku, ko individuālais aizsardzības līdzeklis var radīt pats par sevi;

c) pieejamā individuālā aizsardzības līdzekļa īpašību salīdzinājumu ar b) apakšpunktā minētajām prasībām.

2. Panta 1. apakšpunktā minētais vērtējums jāpārskata, ja tiek mainīta kāda no individuālā aizsardzības līdzekļa sastāvdaļām.

6. pants [8]

Lietošanas noteikumi

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek pieņemti vispārēji noteikumi par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu un/vai noteikumi par gadījumiem vai situācijām, kad darba devējam jāgādā par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ņemot vērā Kopienas tiesību aktus attiecībā uz šo līdzekļu brīvu pārvietošanu, kas nav pretrunā ar šīs direktīvas 3., 4. un 5. pantu.

Šiem noteikumiem jo īpaši jānorāda apstākļi vai riska situācijas, kurās ir jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi, neskarot prioritāti, kas ir kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem.

I, II un III pielikums, ko var izmantot par paraugu, satur derīgu informāciju šādu noteikumu veidošanai.

2. Piemērojot 1. punktā minētos noteikumus savām vajadzībām, dalībvalstīm jāņem vērā jebkuras nopietnas izmaiņas riska faktoros, kolektīvajos un individuālajos aizsardzības līdzekļos, ko radījusi tehnoloģiskā attīstība.

3. Dalībvalstis konsultējas ar darba devēju un darba ņēmēju organizācijām par noteikumiem, kas minēti 1. un 2. punktā.

7. pants

Informācija darba ņēmējiem

Darba ņēmēji un/vai to pārstāvji tiek informēti par visiem darba drošības un veselības aizsardzības pasākumiem, kas jāveic, kad darbā tiek lietoti individuālie aizsardzības līdzekļi.

8. pants

Darba ņēmēju konsultēšana un iesaistīšana

Darba ņēmējus un/vai viņu pārstāvjus konsultē un iesaista šajā direktīvā un tās pielikumos skarto jautājumu risināšanā saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 11. pantu.

III IEDAĻA

DAŽĀDI NOTEIKUMI

9. pants

Korekcija pielikumos

Tīri tehniskas dabas izmaiņas I, II un III pielikumā, kas rodas:

- pieņemot tehniskās saskaņošanas un standartizācijas direktīvas, kas attiecas uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, un/vai

- tehniskā progresa rezultātā un pamatojoties uz izmaiņām starptautiskajos noteikumos un specifikācijās vai zināšanās par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem,

pieņem Direktīvas 89/391/EEK 17. panta noteiktajā kārtībā.

10. pants

Nobeiguma noteikumi

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 1992. gada 31. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savus tiesību aktus, ko tās pieņem vai kas jau ir pieņemti jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. Dalībvalstis katrus piecus gadus ziņo Komisijai par šīs direktīvas noteikumu ieviešanu praksē, norādot gan darba devēju, gan darba ņēmēju viedokli.

Komisija par to informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju.

4. Komisija periodiski iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumus par šīs direktīvas ieviešanu, ņemot vērā 1., 2. un 3. punktu.

11. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1989. gada 30. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. P. Soisson

[1] OV C 161, 20.6.1988., 1. lpp., OV C 115, 8.5.1989., 27. lpp. un OV C 287, 15.11.1989., 11. lpp.

[2] OV C 12, 16.1.1989., 92. lpp. un OV C 256, 9.10.1989., 61. lpp.

[3] OV C 318, 12.12.1988., 30. lpp.

[4] OV C 28, 3.2.1988., 3. lpp.

[5] OV C 28, 3.2.1988., 1. lpp.

[6] OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.

[7] OV L 185, 9.7.1974., 15. lpp.

[8] Sk. Komisijas paziņojumu (OV C 328, 30.12.1989., 3. lpp.).

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

PĀRSKATS PAR KRITISKĀM SITUĀCIJĀM, KURĀS JĀLIETO INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

NEPILNS INDIVIDUĀLO AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

LĪDZEKĻI GALVAS PASARGĀŠANAI

- rūpniecībā (raktuvēs, būvlaukumos un citās rūpnieciskās teritorijās) lietotās aizsargķiveres

- galvas virsmas aizsargi (cepures, kapuces, matu tīkliņi — ar un bez acu aizsarga)

- aizsargājošas galvassegas (kapuces, cepures, ūdensnecaurlaidīgas aizsargcepures no auduma, gumijota auduma u.c.)

LĪDZEKĻI DZIRDES PASARGĀŠANAI

- ausu aizbāžņi un citas līdzīgas ietaises

- akustiskās ķiveres

- ausu sildītāji, kurus var piemērot rūpniecībā lietotajām aizsargķiverēm

- ausu aizsargi ar zemfrekvences uztvērējiem

- ausu aizsargi ar iekšējo telefonu

LĪDZEKĻI ACU UN SEJAS PASARGĀŠANAI

- brilles

- aizsargbrilles

- rentgena staru aizsargbrilles, lāzera staru aizsargbrilles, ultravioletā, infrasarkanā, redzamā starojuma aizsargbrilles

- sejsegi

- loka metināšanas maskas un ķiveres (rokas maskas, ap galvu stiprināmas maskas un maskas, kas stiprinās pie aizsargķiveres)

LĪDZEKĻI ELPOŠANAS CEĻU PASARGĀŠANAI

- putekļu filtri, gāzes filtri un radioaktīvo putekļu filtri

- izolējošas ierīces ar gaisa padevi

- respiratori, to skaitā noņemamas metināšanas maskas

- ūdenslīdēju aprīkojums

- ūdenslīdēju tērpi

LĪDZEKĻI ROKU PASARGĀŠANAI

- cimdi, kas aizsargā pret:

- mehānisku iedarbību (durtām, grieztā brūcēm, vibrāciju),

- ķīmisku iedarbību,

- elektriķu cimdi un cimdi, kas aizsargā pret karstumu

- dūraiņi

- pirkstu aizsargapvalki

- uzroči

- plaukstu locītavu aizsargi smagiem darbiem

- bezpirksteņi

- aizsargcimdi

LĪDZEKĻI KĀJU UN PĒDU PASARGĀŠANAI

- zemi apavi, zābaki līdz potītēm, stulmzābaki, aizsargzābaki

- apavi, kurus var viegli atsaitēt vai atāķēt

- apavi ar papildu purngala aizsargu

- apavi un botes ar karstumizturīgām zolēm

- karstumizturīgas kurpes, zābaki un botes

- termiskas kurpes, zābaki un botes

- kurpes, zābaki un botes, kas izturīgas pret vibrāciju

- antistatiskas kurpes, zābaki un botes

- izolējošas kurpes, zābaki un botes

- zāģētāju aizsargzābaki

- koka tupeles

- ceļu aizsargi

- izņemami pēdas pacēluma aizsargi

- getras

- liekās zoles (karstumizturīgas, izturīgas pret sviedriem un pret caurduršanu)

- noņemamas radzes staigāšanai pa ledu, sniegu vai slidenu grīdu

LĪDZEKĻI ĀDAS PASARGĀŠANAI

- aizsargkrēmi/aizsargziedes

LĪDZEKĻI RUMPJA UN VĒDERA DAĻAS PASARGĀŠANAI

- aizsargvestes, jakas un priekšauti, kas aizsargā no mehāniskas iedarbības (dūrieniem, griezumiem, kausēta metāla šļakatām u.c.)- aizsargvestes, jakas un priekšauti, kas aizsargā no ķīmisku vielu iedarbības

- apsildāmas vestes

- glābšanas vestes

- aizsargpriekšauti pret rentgena starojumu

- aizsargjostas

LĪDZEKĻI VISA ĶERMEŅA PASARGĀŠANAI

- Līdzekļi, kas konstruēti, lai izsargātos no krišanas

- līdzekļi, kas aizsargā no krišanas (pilns komplekts ar visām palīgierīcēm)

- bremzēšanas līdzekļi, kas absorbē kinētisko enerģiju (pilns komplekts ar visām palīgierīcēm)

- ierīces, kas tur ķermeni (drošības sajūgs)

- Aizsargapģērbs

- darba aizsargapģērbs (divdaļīgs un kombinezoni)

- apģērbs, kas aizsargā no mehāniskas iedarbības (durtām, grieztām, u.c. brūcēm)

- apģērbs, kas aizsargā no ķīmisku vielu iedarbības

- apģērbs, kas aizsargā no apšļākšanas ar metāla lējumiem un no infrasarkanā starojuma

- karstumizturīgs apģērbs

- termisks apģērbs

- apģērbs, kas aizsargā no radioaktīvā piesārņojuma

- apģērbs, kas aizsargā no putekļiem

- apģērbs, kas aizsargā no gāzēm

- brīdinošs fluorescents, atstarojošs apģērbs un aksesuāri (piedurknes apsēji, cimdi u.c.)

- aizsargājoši apsegi

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

DARBA VEIDI UN DARBA JOMAS, KURĀS VAR RASTIES NEPIECIEŠAMĪBA NODROŠINĀT DARBA ŅĒMĒJUS AR INDIVIDUĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM

1. GALVAS (GALVASKAUSA) PASARGĀŠANA

Aizsargķiveres

- celtniecības darbi, īpaši darbi uz un zem sastatnēm vai darba vietās, kas atrodas virs zemes, kā arī šādu darba vietu tuvumā, veidņu izgatavošana un izjaukšana, montāžas darbi, darbi uz sastatnēm un nojaukšanas darbi

- darbs uz dzelzs tiltiem, uz dzelzs būvkonstrukcijām, mastos, torņos, uz tērauda hidrauliskajām konstrukcijām, domnās, tērauda lietuvēs un velmētavās, lielos konteineros, liela diametra cauruļvados, katlu mājās un spēkstacijās

- darbs bedrēs, tranšejās, šahtās un tuneļos

- zemes darbi un darbs akmeņlauztuvēs

- darbs apakšzemes šahtās, karjeros, atklātās raktuvēs, darbs pie ogļu krājumu transportēšanas

- darbs ar instrumentiem bultu iedzīšanai

- spridzināšanas darbi

- darbs liftu, pacēlāju, ceļamkrānu un pārvadātāju tuvumā

- darbs domnās, rūdas bagātināšanas uzņēmumos, tēraudlietuvēs, velmētavās, metalurģijas uzņēmumos, kaltuvēs un lietuvēs

- darbs pie industriālām kurtuvēm, ar konteineriem, mašīnām, pie skābbarības bedrēm, tvertnēm un ar cauruļvadiem

- darbs kuģu būvētavās

- darbs dzelzceļa šķirotavās

- darbs lopkautuvēs

2. PĒDU PASARGĀŠANA.

Aizsargapavi ar necaurduramām zolēm

- karkasu veidošana, pamatu likšana, ceļu darbi

- darbs uz sastatnēm

- karkasu nojaukšanas darbi

- darbs ar dzelzsbetonu un tā sagatavēm, tajā skaitā veidņu gatavošana un izjaukšana

- darbs uzņēmēju vagonu parkos un noliktavās

- jumta darbi

Aizsargapavi bez necaurduramām zolēm

- darbs uz dzelzs tiltiem, uz dzelzs būvkonstrukcijām, mastos, torņos, liftos, uz tērauda hidrauliskajām konstrukcijām, domnās, tērauda lietuvēs un velmētavās, lielos konteineros, liela diametra cauruļvados, katlu mājās un spēkstacijās

- darbs kurtuvju celtniecībā, apkures un ventilācijas sistēmu, kā arī dzelzs konstrukciju montāžas darbi

- pārbūves darbi un apkopes darbi

- darbs domnās, rūdas bagātināšanas uzņēmumos, tēraudlietuvēs, velmētavās, metalurģijas uzņēmumos, kaltuvēs, karstajos lietuvju cehos un velcēšanas cehos

- darbs apakšzemes šahtās, karjeros, atklātās raktuvēs, darbs pie ogļu krājumu aiztransportēšanas

- darbs akmeņlauztuvēs un akmens apstrādē

- plakana stikla izstrādājumu un stikla trauku ražošana un apstrāde

- darbs ar veidnēm keramikas rūpniecībā

- cepļu apdare keramikas rūpniecībā

- keramikas izstrādājumu un būvmateriālu veidošana

- transports un uzglabāšana

- darbs ar saldētas gaļas klučiem un konservētas pārtikas iepakojumiem

- darbs kuģu būvētavās

Papēžu vai pilnpapēžu drošības apavi ar necaurduramām zolēm

- jumta darbi

Aizsargapavi ar izolējošām zolēm

- darbs ar ļoti aukstiem vai ļoti karstiem materiāliem vai uz tiem

Viegli novelkami drošības apavi

- darbi, kuru gaitā apavos var iekļūt metāllējumi

3. ACU VAI SEJAS PASARGĀŠANA

Aizsargbrilles, sejsegi vai sieti

- metināšana, slīpēšana, separācija

- drīvēšana, kalšana

- akmens laušana un apstrāde

- darbs ar instrumentiem bultu iedzīšanai

- darbs ar mehānismiem sīku daļiņu aizvākšanai

- kalšanas darbi

- lausku aizvākšana un sasmalcināšana

- abrazīvu vielu izsmidzināšana

- darbs ar skābēm un kodīgiem šķidrumiem, dezinficējošiem līdzekļiem un rūsas attīrītājiem

- darbs ar smidzināšanai paredzētiem šķidrumiem

- darbs ar lējumiem vai lējumu tuvumā

- darbs ar radiācijas siltumu

- darbs ar lāzeriem

4. ELPOŠANAS CEĻU PASARGĀŠANA

Respiratori/elpošanas aparāti

- darbs konteineros, ierobežotās teritorijās, ar gāzi darbināmās rūpnieciskās kurtuvēs, kur var būt gāzes paliekas vai nepietiekams skābekļa daudzums

- darbs domnas izplūdes tuvumā

- darbs gāzes konvektoru un domnas krāšņu gāzes pievadu tuvumā

- darbs domnas krāšņu krānu tuvumā, kur iespējami stipri metālu izgarojumi

- darbs uz domnas krāšņu iekšējām sienām un smeļamajiem kausiem, kur iespējami putekļi

- krāsošana ar strūklu, ja virsma nav pilnībā notīrīta no putekļiem

- darbs šahtās, kanalizācijas vados un citās ar kanalizāciju saistītās pazemes teritorijās

- darbs saldētavās, kur dzesējošā viela var izplūst

5. DZIRDES PASARGĀŠANA

Ausu protektori

- darbs ar metāla presēm

- darbs ar pneimatiskajiem urbjiem

- lidlauka personāla darbs lidostās

- pāļu dzīšana

- kokapstrāde un tekstilrūpniecība

6. ĶERMEŅA, ROKU UN KĀJU PASARGĀŠANA

Aizsargapģērbs

- darbs ar skābēm un kodīgiem šķīdumiem, dezinficējošiem līdzekļiem un rūsas attīrītājiem

- darbs ar karstiem materiāliem vai to tuvumā, vai tur, kur ir jūtama karstuma iedarbība

- darbs ar plakana stikla izstrādājumiem

- spridzināšana

- darbs saldēšanas telpās

Ugunsdrošs aizsargapģērbs

- metināšana ierobežotā teritorijā

Necaurdurami priekšauti

- atkaulošana un ciršana

- darbs ar rokas nažiem, īpaši, ja nazis tiek virzīts pret augumu

Ādas priekšauti

- metināšana

- kalšana

- liešanas darbi

Apakšdelma pasargāšana

- atkaulošana un ciršana

Cimdi

- metināšana

- asu priekšmetu pārvietošana, ja vien tie nav mehānismi, kuros cimdi var tikt ierauti

- tiešs darbs ar skābēm un kodīgiem šķidrumiem

Metalizēti cimdi

- atkaulošana un ciršana

- regulāra griešana, lietojot rokas nazi izgriešanai un kaušanai

- nažu maiņa griežamajās mašīnās

7. ŪDENSNECAURLAIDĪGS APĢĒRBS

- darbs zem klajas debess lietū un aukstumā

8. GAISMU ATSTAROJOŠS APĢĒRBS

- darbs, kura laikā strādniekiem jābūt labi redzamiem

9. DROŠĪBAS SAJŪGI

- darbs uz sastatnēm

- gatavu daļu montāža

- darbs mastos

10. DROŠĪBAS TROSE

- darbs krānu kabīnēs lielā augstumā

- darbs noliktavu pacēlāju kabīnēs lielā augstumā

- darbs urbšanas torņos lielā augstumā

- darbs šahtās un kanalizācijas vados

11. ĀDAS PASARGĀŠANA

- pārklājuma materiālu apstrāde

- miecēšana

--------------------------------------------------