12008E018

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija - OTRĀ DAĻA: DISKRIMINĀCIJAS AIZLIEGUMS UN SAVIENĪBAS PILSONĪBA - 18. pants (bijušais EKL 12. pants)

Oficiālais Vēstnesis 115 , 09/05/2008 Lpp. 0056 - 0056


18. pants

(bijušais EKL 12. pants)

Piemērojot Līgumus un neskarot tajos paredzētos īpašos noteikumus, ir aizliegta jebkāda diskriminācija pilsonības dēļ.

Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru var pieņemt noteikumus, kas aizliedz šādu diskrimināciju.

--------------------------------------------------