02021R2268 — LV — 14.07.2022 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

▼C2

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2268

(2021. gada 6. septembris),

ar ko groza regulatīvos tehniskos standartus, kuri Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteikti attiecībā uz pamatā esošo metodiku un darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanu, izmaksu atspoguļojumu un izmaksu kopsavilkuma rādītāju aprēķināšanas metodiku, līdzšinējo darbības rezultātu informācijas noformēšanu un saturu, tādu komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) izmaksu izklāstu, kuri piedāvā vairākas ieguldījumu iespējas, un pārejas noteikumu saskaņojumu PRIIP izveidotājiem, kas piedāvā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā norādītos fondu sertifikātus kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas ar attiecīgajā pantā paredzētiem pagarinātiem pārejas noteikumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

▼B

(OV L 455I, 20.12.2021., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/975 (2022. gada 17. marts),

  L 167

35

24.6.2022


Labota ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 029, 10.2.2022, lpp 46 (2021/2268)

►C2

Kļūdu labojums, OV L 115, 13.4.2022, lpp 187 (2021/2268)
▼B

▼C2

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2268

(2021. gada 6. septembris),

ar ko groza regulatīvos tehniskos standartus, kuri Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteikti attiecībā uz pamatā esošo metodiku un darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanu, izmaksu atspoguļojumu un izmaksu kopsavilkuma rādītāju aprēķināšanas metodiku, līdzšinējo darbības rezultātu informācijas noformēšanu un saturu, tādu komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) izmaksu izklāstu, kuri piedāvā vairākas ieguldījumu iespējas, un pārejas noteikumu saskaņojumu PRIIP izveidotājiem, kas piedāvā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā norādītos fondu sertifikātus kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas ar attiecīgajā pantā paredzētiem pagarinātiem pārejas noteikumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2017/653 groza šādi:

1) 

regulas 1. pantu groza šādi:

a) 

pirmajā daļā pievieno šādu f)–i) apakšpunktu:

“f) 

gadījumos, kad PRIIP izveidotājs ir sabiedrību grupas daļa juridiskiem, administratīviem vai tirdzniecības mērķiem, šādas grupas nosaukums;

g) 

ja PRIIP ir pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums (PVKIU) vai alternatīvu ieguldījumu fonds (AIF), PVKIU vai AIF identifikācija, tostarp akciju kategorija vai ieguldījumu nodalījums (norādāms pamanāmi);

h) 

attiecīgā gadījumā informācija par darbības atļauju;

i) 

ja PRIIP ir PVKIU vai AIF un ja PVKIU pārvaldību nodrošina pārvaldības sabiedrība, kā noteikts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, vai ja tā ir ieguldījumu sabiedrība, kā norādīts minētās direktīvas 27. pantā (kopā “PVKIU pārvaldības sabiedrība”), kas attiecībā uz šo PVKIU īsteno tiesības, kuras noteiktas minētās direktīvas 16. pantā, vai ja AIF pārvaldību nodrošina alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieks (AIFP), kas attiecībā uz konkrēto AIF īsteno tiesības, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES ( *1 )* 31., 32. un 33. pantā, papildu paziņojums par šo faktu.

b) 

pievieno šādu daļu:

“Pirmās daļas g) apakšpunkta vajadzībām ieguldījumu nodalījuma vai akciju kategorijas gadījumā PVKIU vai AIF nosaukumu norāda aiz ieguldījumu nodalījuma vai akciju kategorijas nosaukuma. Ja pastāv PVKIU vai AIF, ieguldījumu nodalījuma vai akciju kategorijas identifikācijas koda numurs, tas ir daļa no PVKIU vai AIF identifikācijas.”;

2) 

regulas 2. pantu groza šādi:

a) 

pievieno šādu 2.a, 2.b un 2.c punktu:

“2.a.  

Ja PRIIP ir PVKIU vai AIF, pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” informācija aptver šīs būtiskās PVKIU vai AIF pazīmes, par kurām informē privāto ieguldītāju, pat tad, ja šī pazīmes neveido mērķu un ieguldījumu politikas aprakstu PVKIU prospektā, kā norādīts Direktīvas 2009/65/EK 68. pantā, vai AIF ieguldījumu stratēģijas un mērķu aprakstu, kā norādīts Direktīvas 2011/61/ES 23. panta 1. punkta a) apakšpunktā, tostarp:

a) 

atbilstīgo finanšu instrumentu pamatkategorijas, kas ir ieguldījumu priekšmets;

b) 

iespēju, ka privātais ieguldītājs var atpirkt PVKIU vai AIF sertifikātus pēc pieprasījuma, šo paziņojumu papildinot ar norādi par sertifikātu darījumu biežumu vai attiecīgā gadījumā papildinot paziņojumu ar informāciju, ka nav iespējams izpirkt sertifikātus pēc pieprasījuma;

c) 

to, vai PVKIU vai AIF ir konkrēts mērķis attiecībā uz kādām rūpnieciskajām, ģeogrāfiskajām vai citām tirgus nozarēm vai īpašām aktīvu kategorijām;

d) 

to, vai PVKIU vai AIF pieļauj izvēles iespējas attiecībā uz konkrētajiem veicamajiem ieguldījumiem un vai šāda pieeja ietver vai netieši ietver atsauci uz etalonu, un, ja tā ir, norāda to;

e) 

to, vai ieņēmumi no dividendēm tiek sadalīti vai ieguldīti atkārtoti.

Attiecībā uz pirmās daļas d) apakšpunktu, ja ir atsauce uz etalonu, norāda rīcības brīvības pakāpi attiecībā uz šo etalonu, un, ja PVKIU vai AIF mērķis ir sekot kādam noteiktam indeksam, to attiecīgi norāda.

2.b.  

Informācija, kas minēta 2.a punktā, attiecīgā gadījumā ietver šādu informāciju:

a) 

ja PVKIU vai AIF iegulda parāda vērtspapīros, norāda, vai šos parāda vērtspapīrus emitē uzņēmumi, valdības vai citas struktūras, un – attiecīgā gadījumā – visas prasības attiecībā uz minimālo kredītvērtējumu;

b) 

ja PVKIU vai AIF ir strukturēts ieguldījumu fonds, vienkāršā valodā izskaidro visus elementus, kas vajadzīgi, lai varētu pareizi izprast izmaksājamo summu un faktorus, kuriem paredzama ietekme uz darbības rezultātiem, vajadzības gadījumā iekļauj atsauces uz PVKIU prospektā vai AIF ieguldījumu stratēģijas un mērķu aprakstā ietverto detalizēto informāciju par algoritmu un tā darbības principu;

c) 

ja aktīvu izvēli nosaka konkrēti kritēriji, izskaidro šos kritērijus, piemēram, “pieaugums”, “vērtība” vai “augstas dividendes”;

d) 

ja izmanto īpašus aktīvu pārvaldības paņēmienus, kas var ietvert riska ierobežošanu, arbitrāžu vai sviras efekta izmantošanu, vienkāršā valodā izskaidro paredzamos faktorus, kas varētu noteikt PVKIU vai AIF darbības rezultātus.

2.c.  

Informācijā, kas minēta 2.a un 2.b punktā, nošķir ieguldījumu vispārīgās kategorijas, kas norādītas 2.a punkta a) un c) apakšpunktā un 2.b punkta a) apakšpunktā, un pieeju šiem ieguldījumiem, kas jāpieņem PVKIU pārvaldības sabiedrībai vai AIFP, kā noteikts 2.a punkta d) apakšpunktā un 2.b punkta b), c) un d) apakšpunktā.

Pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” var iekļaut citus aspektus, kas nav uzskaitīti 2.a un 2.b punktā, tostarp PVKIU vai AIF ieguldījumu stratēģijas aprakstu, ja šādi aspekti ir vajadzīgi, lai pienācīgi raksturotu PVKIU vai AIF mērķus un ieguldījumu politiku.”;

b) 

pievieno šādu 6. un 7. punktu:

“6.  
Ja PRIIP ir PVKIU vai AIF, šīs regulas II un III pielikumā minēto risku identifikācija un skaidrojums ir atbilstošs iekšējam riska identificēšanas, vērtēšanas, pārvaldības un uzraudzības procesam, ko pieņēmusi PVKIU pārvaldības sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK vai AIFP saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES. Ja pārvaldības sabiedrība pārvalda vairāk nekā vienu PVKIU vai ja AIFP pārvalda vairāk nekā vienu AIF, riskus identificē un izskaidro vienotā veidā.
7.  

Ja PRIIP ir PVKIU vai AIF, pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” iekļauj šādu informāciju par katru dalībvalsti, kuras tirgū darbojas PVKIU vai AIF:

a) 

depozitārija nosaukums;

b) 

kur un kā iegūt papildu informāciju par PVKIU vai AIF, PVKIU prospektu kopijas vai AIF ieguldījumu stratēģijas un mērķu aprakstu kopijas, pēdējo PVKIU gada pārskatu un jebkuru nākamo pusgada pārskatu, kā norādīts Direktīvas 2009/65/EK 68. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā, vai pēdējo AIF gada pārskatu, kā norādīts Direktīvas 2011/61/ES 22. pantā, norādot, kurā valodā vai valodās dokumenti ir pieejami un ka tos var saņemt bez maksas;

c) 

kur un kā var iegūt citu praktisku informāciju un kur atrast informāciju par jaunākajām sertifikātu cenām.”;

3) 

regulas 5. pantu groza šādi:

a) 

panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“Attiecīgos gadījumos pievieno pamanāmu brīdinājumu par papildu izmaksām, ko var iekasēt personas, kas sniedz konsultācijas par PRIIP vai kas pārdod PRIIP.”;

b) 

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.  

Pamatinformācijas dokumenta iedaļas “Kādas ir izmaksas?” tabulā “Izmaksu sastāvs”PRIIP izveidotāji norāda šādu izmaksu veidu kopsavilkuma rādītājus:

a) 

jebkuras vienreizējas izmaksas, piemēram, ar darījuma noslēgšanu saistītas izmaksas un ar atkāpšanos no darījuma saistītas izmaksas;

b) 

jebkuras atkārtotas izmaksas, nodalot portfeļa darījumu izmaksas un citas atkārtotas izmaksas;

c) 

jebkuras nejaušas izmaksas, piemēram, no darbības rezultātiem atkarīgas maksas vai peļņas procentuālā daļa.”;

c) 

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.  
PRIIP izveidotāji raksturo katru no dažādajām izmaksām, kas iekļautas pamatinformācijas dokumenta iedaļas “Kādas ir izmaksas?” tabulā “Izmaksu sastāvs”, atbilstoši VII pielikumam un norāda, kur un kā šīs izmaksas var atšķirties no faktiskajām izmaksām, kas var rasties privātajiem ieguldītājam, un kur un kā šādas izmaksas var būt atkarīgas no tā, vai privātais ieguldītājs izmanto vai neizmanto noteiktas iespējas.”;
4) 

regulas 8. pantam pievieno šādu 3. punktu:

“3.  

Attiecībā uz VIII pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā noteiktajiem PVKIU, minētā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajiem AIF vai minētā pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā noteiktajiem tirgum piesaistītajiem apdrošināšanas ieguldījumu produktiem pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Cita svarīga informācija” norāda:

a) 

saiti uz tīmekļa vietni vai atsauci uz dokumentu, kurā publicēta tāda informācija par līdzšinējiem darbības rezultātiem, ko publicējis PRIIP izveidotājs saskaņā ar VIII pielikumu;

b) 

to gadu skaitu, par kuriem līdzšinējie darbības rezultāti dati tiek norādīti.

Attiecībā uz II pielikuma 1. daļas 5. punktā minētajiem PRIIP, kas ir kopieguldījumu fondi, vai uz PRIIP, kam var pieteikties, iepriekšējos darbības rezultātu scenārijus publicē katru mēnesi un iedaļā “Cita svarīga informācija” norāda, kur meklējami šie aprēķini.”;

5) 

regulas II nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“II NODAĻA

SPECIĀLI NOTEIKUMI PAR PAMATINFORMĀCIJAS DOKUMENTU, KO SAGATAVO PRIIP AR VAIRĀKU IEGULDĪJUMU IESPĒJU PIEDĀVĀJUMU”;

6) 

regulas 10. panta a) un b) punktu aizstāj ar šādu:

“a) 

pamatinformācijas dokuments par katru pamatā esošo ieguldījumu iespēju PRIIP ietvaros saskaņā ar I nodaļu, tai skaitā informācija par PRIIP kopumā, katrā pamatinformācijas dokumentā atspoguļojot gadījumu, kad privātais ieguldītājs iegulda tikai vienā ieguldījumu iespējā;

b) 

vispārīgs pamatinformācijas dokuments, kurā PRIIP aprakstīts saskaņā ar I nodaļu, ja vien 11.–14. pantā nav noteikts citādi, tostarp aprakstot, kur atrodama konkrēta informācija par katru pamatā esošo ieguldījumu iespēju.”;

7) 

regulas 11. pantā svītro c) punktu;

8) 

regulas 12. pantu groza šādi:

a) 

panta 1. punkta d) apakšpunktu svītro;

b) 

panta 2. punktu svītro;

9) 

regulas 13. un 14. pantu aizstāj ar šādiem:

“13. pants

Vispārīgā pamatinformācijas dokumenta iedaļa “Kādas ir izmaksas?”

Iedaļā “Kādas ir izmaksas?”PRIIP izveidotāji, atkāpjoties no 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasībām, norāda šādu informāciju:

a) 

ja PRIIP izmaksas, kas nav izmaksas par pamatā esošo ieguldījumu iespēju, nevar norādīt ar vienu skaitli, tostarp arī tad, ja šīs izmaksas atšķiras atkarībā no izvēlētās pamatā esošās ieguldījumu iespējas:

i) 

ar PRIIP saistīto izmaksu diapazons VII pielikumā ietvertajās tabulās “Izmaksas laika gaitā” un “Izmaksu sastāvs”;

ii) 

paziņojums par to, ka izmaksas privātajiem ieguldītājiem var būt dažādas atkarībā no pamatā esošajām ieguldījumu iespējām;

b) 

ja PRIIP izmaksas, kas nav izmaksas par pamatā esošajām ieguldījumu iespējām, var norādīt ar vienu skaitli:

i) 

izmaksas, kas norādītas atsevišķi no PRIIP piedāvāto pamatā esošo ieguldījumu iespēju izmaksu diapazona VII pielikumā ietvertajās tabulās “Izmaksas laika gaitā” un “Izmaksu sastāvs”;

ii) 

paziņojums par to, ka kopējās privātā ieguldītāja izmaksas veido izvēlēto pamatā esošo ieguldījumu iespēju izmaksu un PRIIP citu izmaksu kombinācija un ka tās atšķiras atkarībā no pamatā esošajām ieguldījumu iespējām.

14. pants

Konkrēta informācija par katru pamatā esošo ieguldījumu iespēju

Konkrēta informācija par katru pamatā esošo ieguldījumu iespēju, kā norādīts 10. panta b) punktā, tiek sniegta noteiktā informācijas dokumentā, kas pievienots vispārīgajam pamatinformācijas dokumentam. PRIIP izveidotāji par katru pamatā esošo ieguldījumu iespēju norāda šādu informāciju:

a) 

attiecīgā gadījumā izpratnes brīdinājums;

b) 

ieguldījumu mērķi, to sasniegšanas līdzekļi un plānotais mērķtirgus, kā norādīts 2. panta 2. un 3. punktā;

c) 

risku kopsavilkuma rādītājs, apraksts un darbības rezultātu scenāriji, kā norādīts 3. pantā;

d) 

izmaksu atspoguļojums saskaņā ar 5. pantu, tostarp paziņojums par to, vai šajās izmaksās iekļautas visas PRIIP izmaksas, ja privātais ieguldītājs iegulda tikai attiecīgajā ieguldījumu iespējā;

e) 

attiecībā uz pamatā esošajām ieguldījumu iespējām, kas ir PVKIU, kā norādīts VIII pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā, AIF, kā norādīts minētā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā, vai tirgum piesaistīti apdrošināšanas ieguldījumu produkti, kā norādīts minētā pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā, – informācija par līdzšinējiem darbības rezultātiem, kā to nosaka 8. panta 3. punkts.

Šā punkta a)–e) apakšpunktā minētās informācijas izklāstā ievēro I pielikumā norādītās veidnes atbilstošo daļu struktūru.”;

10) 

regulā iekļauj šādu II.a nodaļu:

“II.a NODAĻA

SPECIĀLI NOTEIKUMI PAR PAMATINFORMĀCIJAS DOKUMENTIEM KONKRĒTIEM PVKIU UN AIF

14.a pants

PVKIU vai AIF ieguldījumu nodalījumi

1.  
Ja PVKIU vai AIF veido divi vai vairāki ieguldījumu nodalījumi, izstrādā atsevišķu pamatinformācijas dokumentu par katru nodalījumu.
2.  

Katra 1. punktā minētajā pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” norāda šādu informāciju:

a) 

paziņojums par to, ka pamatinformācijas dokumentā raksturots PVKIU vai AIF nodalījums un ka attiecīgos gadījumos PVKIU prospekts vai AIF ieguldījumu stratēģijas un mērķu apraksts un periodiskie pārskati tiek sagatavoti visam PVKIU vai AIF, kas minēts pamatinformācijas dokumenta sākumā;

b) 

tas, vai katra nodalījuma aktīvi un saistības tiek nošķirtas ar likumu un kā tas varētu ietekmēt ieguldītāju;

c) 

tas, vai privātajam ieguldītājam ir tiesības apmainīt savu ieguldījumu viena nodalījuma sertifikātos pret sertifikātiem citā nodalījumā, un, ja ir, kur var saņemt informāciju par to, kā šādas tiesības ir īstenojamas.

3.  
Ja PVKIU pārvaldības sabiedrība vai AIFP piemēro privātajam ieguldītājam maksu par viņa ieguldījuma apmaiņu saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunktu un ja šāda maksa atšķiras no standarta maksas par sertifikātu pirkšanu vai pārdošanu, šādu maksu norāda atsevišķi pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kādas ir izmaksas?”.

14.b pants

PVKIU vai AIF akciju kategorijas

1.  
Ja PVKIU vai AIF veido vairāk nekā viena sertifikātu vai akciju kategorija, pamatinformācijas dokumentu sagatavo par katru sertifikātu vai akciju kategoriju.
2.  
Pamatinformācijas dokumentu, kas attiecas uz divām vai vairākām viena un tā paša PVKIU vai AIF akciju kategorijām, var apvienot vienā pamatinformācijas dokumentā, ja šis vienotais dokuments pilnībā atbilst visām prasībām par pamatinformācijas dokumenta garumu, valodu un noformējumu.
3.  
PVKIU pārvaldības sabiedrība vai AIFP var izvēlēties vienu kategoriju, kas pārstāv vienu vai vairākas citas PVKIU vai AIF kategorijas, ja šāda izvēle ir patiesa, saprotama un nemaldinoša potenciālajiem privātajiem ieguldītājiem šajās citās kategorijās. Šādos gadījumos pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?” iekļauj skaidrojumu par būtisko risku, kas attiecināms uz jebkuru no pārējām pārstāvētajām kategorijām. Pamatinformācijas dokumentu, kas balstīts uz reprezentatīvo kategoriju, var iesniegt privātajiem ieguldītājiem, kas iegulda pārējās kategorijās.
4.  
Atšķirīgas kategorijas neapvieno vienotā reprezentatīvā kategorijā, kas minēta 3. punktā.
5.  
PVKIU pārvaldības sabiedrība vai AIFP pastāvīgi dokumentē, kuras citas kategorijas pārstāv 3. punktā minētā reprezentatīvā kategorija, un šādas izvēles pamatojumu.
6.  
Attiecīgos gadījumos pamatinformācijas dokumenta iedaļu “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” papildina ar norādi par to, kura kategorija izraudzīta par reprezentatīvo kategoriju, izmantojot terminu, ar kādu tā apzīmēta PVKIU prospektā vai AIF ieguldījumu stratēģijas un mērķu aprakstā.
7.  
Minētajā iedaļā arī norāda, kur privātie ieguldītāji var iegūt informāciju par pārējām PVKIU vai AIF kategorijām, kas tiek tirgotas viņu dalībvalstī.

14.c pants

PVKIU vai AIF kā fondu fonds

1.  
Ja PVKIU ievērojamu savu aktīvu daļu iegulda citos PVKIU vai citos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kas minēti Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 1. punkta e) apakšpunktā, konkrētā PVKIU mērķu un ieguldījumu politikas aprakstā, kas ietverts pamatinformācijas dokumentā, iekļauj īsu skaidrojumu par to, kā pastāvīgi jāizvēlas pārējie kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi. Ja PVKIU ir riska ieguldījumu fondu fonds, pamatinformācijas dokumentā iekļauj informāciju par ārpus ES esošu, neuzraudzītu AIF pirkšanu.
2.  
Ja AIF būtisku savu aktīvu daļu iegulda citos PVKIU vai AIF, mutatis mutandis piemērojams 1. un 2. punkts.

14.d pants

Pakārtotais PVKIU

1.  

Attiecībā uz pakārtoto PVKIU, kā noteikts Direktīvas 2009/65/EK 58. pantā, pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” iekļauj šādu informāciju, kas attiecas uz pakārtoto PVKIU:

a) 

paziņojums par to, ka galvenā PVKIU prospekts, pamatinformācijas dokuments un periodiskie pārskati un atskaites ir pieejamas pakārtotā PVKIU privātajiem ieguldītājiem pēc pieprasījuma, norādot, kā un kādā(-ās) valodā(-ās) tos var iegūt;

b) 

norāde par to, vai šā punkta a) apakšpunktā uzskaitītie dokumenti ir pieejami tikai papīra formātā vai citā pastāvīgā informācijas nesējā un vai par dokumentiem, kas netiek nodrošināti bez maksas saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 63. panta 5. punktu, ir jāmaksā kāda maksa;

c) 

attiecīgs paziņojums, ja galvenais PVKIU ir nodibināts citā dalībvalstī, nevis pakārtotā PVKIU dalībvalstī, kā arī ja tas var ietekmēt pakārtotajam PVKIU piemērojamo nodokļu režīmu;

d) 

informācija par pakārtotā PVKIU aktīvu daļu, kas ieguldīta galvenajā PVKIU;

e) 

galvenā PVKIU mērķu un ieguldījumu politikas apraksts, attiecīgā gadījumā iekļaujot arī:

i) 

norādi par to, ka pakārtotā PVKIU ieguldījumu atdeve būs ļoti līdzīga galvenā PVKIU ieguldījumu atdevei; vai

ii) 

paskaidrojums par to, kā un kāpēc pakārtotā un galvenā PVKIU ieguldījumu atdeve var atšķirties.

2.  
Ja pakārtotā PVKIU riska un ienesīguma profils kādā būtiskā aspektā atšķiras no galvenā PVKIU riska un ienesīguma profila, šo faktu un tā iemeslu izskaidro pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?”.
3.  
Jebkādu likviditātes risku un saikni starp pirkšanas un dzēšanas kārtību attiecībā uz galveno un pakārtoto PVKIU izskaidro pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?”.

14.e pants

Strukturēts PVKIU vai AIF

Strukturēti ieguldījumu fondi ir PVKIU vai AIF, kas iepriekš noteiktos datumos izmaksā privātajiem ieguldītājiem uz algoritmu balstītu summu, kura saistīta ar finanšu aktīvu, indeksu vai atsauces portfeļu, vai PVKIU vai AIF ar līdzīgām iezīmēm darbības rezultātiem vai cenu izmaiņām, vai citu apstākļu īstenošanos.”;

11) 

regulas 15. panta 2. punktu papildina ar šādu d) apakšpunktu:

“d) 

vai etalons vai aizstājējs atbilst PRIIP mērķiem, ja darbības rezultātu scenāriju pamatā ir attiecīgi etaloni vai aizstājēji.”;

12) 

iekļauj šādu IV.a nodaļu:

“IV.a NODAĻA

MIJNORĀDES

17.a pants

Mijnorādes uz citiem informācijas avotiem

Neskarot Regulas (ES) Nr. 1286/2014 6. pantu, pamatinformācijas dokumentā var iekļaut mijnorādes uz citiem informācijas avotiem, tostarp prospektiem un gada vai pusgada pārskatiem, ja pašā pamatinformācijas dokumentā ir iekļauta visa informācija, kas ir svarīga, lai privātie ieguldītāji izprastu ieguldījuma būtiskos aspektus.

Ir pieļaujamas mijnorādes uz PRIIP vai PRIIP izveidotāja tīmekļa vietni, tostarp jebkuras šādas tīmekļa vietnes daļu, kurā atrodams prospekts un periodiskie pārskati.

Pirmajā daļā minētās mijnorādes novirza privāto ieguldītāju uz konkrēto attiecīgā informācijas avota iedaļu. Vienā pamatinformācijas dokumentā var izmantot vairākas atšķirīgas mijnorādes, bet to skaitu samazina līdz minimumam.”;

13) 

regulas 18. panta trešo daļu aizstāj ar šādu: “Regulas 14. panta 2. punktu piemēro līdz 2022. gada 30. jūnijam.”;

14) 

I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

15) 

II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

16) 

III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu;

17) 

IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas IV pielikuma tekstu;

18) 

V pielikumu aizstāj ar šīs regulas V pielikuma tekstu;

19) 

VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VI pielikumu;

20) 

VII pielikumu aizstāj ar šīs regulas VII pielikuma tekstu;

21) 

šīs regulas VIII pielikumā izklāstīto tekstu pievieno kā VIII pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no ►M1  2023. gada 1. janvāra ◄ . Taču 1. panta 13. punktu piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

I PIELIKUMS

PAMATINFORMĀCIJAS DOKUMENTA VEIDNE

PRIIP izveidotāji ievēro iedaļu secību un virsrakstus, kas izklāstīti veidnē, kurā tomēr nav noteikti parametri attiecībā uz atsevišķu iedaļu garumu un lapu pārtraukumu izvietojumu un kura nepārsniedz trīs A4 formāta lapas (izdrukātā veidā). 

Mērķis

Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav tirgvedības materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim ieguldījumu produktam, kādi ir tā riski, izmaksas, iespējamie ieguvumi un zaudējumi, un lai palīdzētu šo produktu salīdzināt ar citiem ieguldījumu produktiem.

Produkts

[Produkta nosaukums]

[PRIIP izveidotāja nosaukums]

(attiecīgā gadījumā) [ISIN vai UPI]

[PRIIP izveidotāja tīmekļvietne]

[Lai iegūtu vairāk informācijas, zvaniet pa tālruni [tālruņa numurs]]

[[Kompetentās iestādes nosaukums] ir atbildīga par [PRIIP izveidotāja nosaukums] uzraudzību saistībā ar šo pamatinformācijas dokumentu]

(attiecīgā gadījumā) [Šis PRIIP ir atļauts šajā dalībvalstī: [dalībvalsts nosaukums]]

(attiecīgā gadījumā) [[PVKIU pārvaldības sabiedrības nosaukums] ir pilnvarota [dalībvalsts nosaukums], un to regulē [kompetentās iestādes identifikācija]

(attiecīgā gadījumā) [AIFP nosaukums] ir pilnvarots [dalībvalsts nosaukums], un to regulē [kompetentās iestādes nosaukums]

[PID sagatavošanas datums]

[Brīdinājums (attiecīgā gadījumā) Jūs gatavojaties iegādāties ieguldījumu produktu, kas nav vienkāršs un, iespējams, ir grūti izprotams]

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids

Termiņš

Mērķi

Paredzamais privātais ieguldītājs

[Apdrošināšanas ieguvumi un izmaksas]

Kādi ir riski, un ko es varu iegūt?

Risks

Riska un ienesīguma profila apraksts

Rādītājs

Riska kopsavilkuma rādītājs

SRI veidne un apraksts saskaņā ar III pielikumu, ietverot maksimālo iespējamo zudumu: vai varu zaudēt visu ieguldīto kapitālu? Vai es uzņemos risku, ka radīsies papildu finanšu saistības vai pienākumi? Vai tiek nodrošināta kapitāla aizsardzība pret tirgus risku?

Darbības rezultāti

Darbības rezultātu scenāriju veidnes un apraksti saskaņā ar V pielikumu

Scenāriji”

Scenāriji, tostarp attiecīgā gadījumā informācija par nosacījumiem attiecībā uz atdevi privātajiem ieguldītājiem vai ietvertajām rezultātu maksimālajām robežvērtībām, kā arī paziņojums par to, ka privātā ieguldītāja piederībasdalībvalsts tiesību akti nodokļu jomā var ietekmēt faktisko izmaksu

Kas notiek, ja [PRIIP izveidotāja nosaukums] nespēj veikt izmaksu?

Informācija par to, vai ir ieviesta garantiju sistēma, garantijas sniedzēja vai ieguldītāju kompensācijas sistēmas operatora nosaukums, tostarp segtie un nesegtie riski.

Kādas ir izmaksas?

Apraksts par informāciju, kas jānorāda par citām izplatīšanas izmaksām

Izmaksas laika gaitā

Veidne un apraksti saskaņā ar VII pielikumu

Izmaksu sastāvs

Veidne un apraksti saskaņā ar VI pielikumu

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?

Ieteicamais [obligātais minimālais] turējuma laikposms: [x]

Informācija par to, vai ir iespējams atsaukt ieguldījumu pirms termiņa beigām, tā nosacījumi un piemērojamās maksas un soda naudas, ja tādas ir. Informācija par sekām, kādas rodas, ja līdzekļus izņem pirms termiņa beigām vai pirms ieteicamā turējuma laikposma beigām.

Kā iesniegt sūdzību?

Cita svarīga informācija

Attiecīgā gadījumā īss apraksts par informāciju, kas publicēta par iepriekšējiem darbības rādītājiem
II PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2017/653 II pielikumu groza šādi:

1) 

1. daļu groza šādi:

a) 

2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. 

PRIIP attiecina uz attiecīgo TRM kategoriju saskaņā ar šādu tabulu:TRM kategorija

VaR ekvivalentais svārstīgums (VEV)

1

< 0,5  %

2

≥ 0,5  % un < 5,0  %

3

≥ 5,0  % un < 12  %

4

≥ 12  % un < 20  %

5

≥ 20  % un < 30  %

6

≥ 30  % un < 80  %

7

≥ 80  %”

b) 

13. punktu aizstāj ar šādu:

“13. 

VEV aprēķina šādi:

image

kur T ir ieteicamā turējuma laikposma ilgums gados.”;

c) 

17. punktu aizstāj ar šādu:

“17. 

VEV aprēķina šādi:

image

kur T ir ieteicamā turējuma laikposma ilgums gados. Tikai gadījumos, kad produkts ir atsaukts vai atcelts pirms ieteicamā turējuma laikposma beigām atbilstoši simulācijai, aprēķinā izmanto laikposmu gados līdz atsaukšanai vai atcelšanai.”;

d) 

23. punkta a) apakšpunkta ix) punktu aizstāj ar šādu:

“ix) 

projicējot atdeves datus uz trim galvenajiem īpašvektoriem, kas aprēķināti iepriekšējā solī, reizinot v) punktā iegūto NxM atdeves datu matricu ar viii) punktā iegūto īpašvektoru Mx3 matricu;”;

2) 

3. daļā iekļauj šādu 52.a punktu:

“52.a. 

Ja PRIIP izveidotājs uzskata, ka riska kopsavilkuma rādītāja skaitlis, kas piešķirts pēc tirgus un kredītriska apkopojuma saskaņā ar 52. punktu, atbilstoši neatspoguļo PRIIP riskus, PRIIP izveidotājs var izvēlēties paaugstināt šo skaitli. Nepieciešams dokumentēt šādas paaugstināšanas lēmumu pieņemšanas gaitu.”
III PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2017/653 III pielikumu groza šādi:

1) 

1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. 

SRI atspoguļošanai pamatinformācijas dokumentā PRIIP izveidotāji izmanto turpmāk skatāmo formātu. Attiecīgo skaitli vizuāli izceļ (sk. turpmāk) atkarībā no tā, kāds ir attiecīgo PRIIP raksturojošais SRI.

image

2) 

3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. 

Tieši zem SRI norāda ieteicamā turējuma laikposma termiņu. Papildus tam brīdinājumu zem SRI iekļauj, kā norādīts iepriekšminētajā veidnē, šādos gadījumos:

a) 

ja PRIIP risks tiek uzskatīts par ievērojami augstāku, ja turējuma laikposms ir atšķirīgs;

b) 

ja tiek uzskatīts, ka PRIIP piemīt būtiski nozīmīgs likviditātes risks, neatkarīgi no tā, vai tas būtībā ir vai nav līgumisks;

c) 

ja tiek uzskatīts, ka PRIIP ir nelikvīds, neatkarīgi no tā, vai tas būtībā ir vai nav līgumisks.”;

3) 

pievieno šādu 6.a punktu:

“6.a. 

Attiecībā uz 1. kategorijas PRIIP, kā definēts II pielikuma 4. punkta b) apakšpunktā, izmantotā terminoloģija aprakstu skaidrojumos, kas papildina SRI, ir pēc vajadzības jāpielāgo, lai atspoguļotu PRIIP īpašās iezīmes, piemēram, sākotnējā ieguldījuma summas neesību.”
IV PIELIKUMS

IV PIELIKUMS

DARBĪBAS REZULTĀTU SCENĀRIJI

Scenāriju skaits

1. Šajā regulā minētie darbības rezultātu scenāriji, kas atspoguļo iespējamo atdeves rādītāju diapazonu, ir šādi:

a) 

labvēlīgais scenārijs;

b) 

mērenais scenārijs;

c) 

nelabvēlīgais scenārijs;

d) 

spriedzes scenārijs.

2. Spriedzes scenārijā ir izklāstīta PRIIP nozīmīga nelabvēlīga ietekme, kas nav ņemta vērā nelabvēlīgajā scenārijā, kurš minēts šā pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā. Spriedzes scenārijs rāda starpposmus, ja šādi laikposmi ir atspoguļoti darbības rezultātu scenārijiem, kas minēti šā pielikuma 1. punkta a)–c) apakšpunktā.

3. Papildu scenāriju apdrošināšanas ieguldījumu produktiem balsta uz mēreno scenāriju, kas minēts šā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā, ja darbības rezultāti ir nozīmīgi ieguldījumu atdeves ziņā.

4. Tāpat minimālo ieguldījumu atdevi atspoguļo, neņemot vērā situāciju, kurā PRIIP izveidotājs vai puse, kam ir pienākums tieši vai netieši veikt attiecīgos maksājumus privātajam ieguldītājam, nespēj maksāt.

Nelabvēlīgā, mērenā un labvēlīgā scenārija vērtību aprēķins 2. kategorijas PRIIP ieteicamajam turējuma laikposmam

1. gadījums. VIII pielikuma 1. punktā minētie PRIIP ar pietiekamiem vēsturiskajiem datiem

5. VIII pielikuma 1. punktā minētajiem PRIIP piemēro turpmāk minētos noteikumus, ja aprēķina veikšanas brīdī ir izpildīti šādi kritēriji attiecībā uz PRIIP gada secīgo vēsturisko vērtību ilgumu:

a) 

tas ir lielāks par 10;

b) 

tas ir par pieciem gadiem ilgāks nekā PRIIP ieteicamā turējuma laikposma ilgums.

6. Ja ieteicamais turējuma laikposms ir pieci gadi vai īsāks, nelabvēlīgo, mēreno un labvēlīgo scenāriju aprēķina par pēdējiem 10 gadiem no aprēķina veikšanas brīža. Ja ieteicamais turējuma laikposms pārsniedz piecus gadus, nelabvēlīgo, mēreno un labvēlīgo scenāriju aprēķina par laikposmu, kas atbilst ieteicamajam turējuma laikposmam, kuram pieskaita piecus gadus no aprēķina veikšanas brīža.

7. Nelabvēlīgā, mērenā un labvēlīgā scenārija aprēķinā ietilpst šādas darbības:

a) 

šā pielikuma 6. punktā norādītajā laikposmā visu tādu apakšintervālu noteikšana individuāli, kuri pārklājas un kuri atbilst ieteicamā turējuma laikposma ilgumam, un kuri sākas vai beidzas katrā mēnesī vai katrā PRIIP vērtējuma datumā ar ikmēneša vērtējuma biežumu, kas ietilpst šajā laikposmā;

b) 

PRIIP, kuru ieteicamais turējuma laikposms pārsniedz vienu gadu, visu tādu apakšintervālu noteikšana individuāli, kuri pārklājas un kuri atbilst ieteicamā turējuma laikposma ilgumam vai ir īsāki par to, taču ir vienu gadu ilgi vai ilgāki, un kuri beidzas šā pielikuma 6. punktā noteiktā laikposma beigās;

c) 

katram apakšintervālam, kas minēts a) un b) apakšpunktā, PRIIP darbības rezultātu aprēķinu veic saskaņā ar turpmāko:

i) 

pamatojoties uz PRIIP darbības rādītājiem katra apakšintervāla konkrētā ilguma laikā;

ii) 

atskaitot visas piemērojamās izmaksas;

iii) 

ar nosacījumu, ka visi sadalāmie PRIIP ienākumi ir ieguldīti no jauna;

iv) 

izmantojot lineāru pārveidi, lai iegūtu darbības rādītājus apakšintervālos, kas ir īsāki par ieteicamo turējuma periodu, lai visu apakšintervālu ilgums būtu salīdzināms;

d) 

klasificēt noteiktos apakšintervālus saskaņā ar a) apakšpunktu atbilstoši darbības rezultātiem, kas aprēķināti saskaņā ar c) apakšpunktu, lai no šiem apakšintervāliem noteiktu pēc darbības rezultātiem vidējos un vislabākos apakšintervālus;

e) 

kopā klasificēt saskaņā ar a) un b) apakšpunktu noteiktos apakšintervālus atbilstoši darbības rezultātiem, kas aprēķināti saskaņā ar c) apakšpunktu, lai no šiem apakšintervāliem noteiktu pēc darbības rezultātiem vissliktāko apakšintervālu.

8. Nelabvēlīgajā scenārijā ir atspoguļota vissliktākā PRIIP vērtības attīstība saskaņā ar šā pielikuma 7. punkta e) apakšpunktu.

9. Mērenajā scenārijā ir atspoguļota vidējā PRIIP attīstība saskaņā ar šā pielikuma 7. punkta d) apakšpunktu.

10. Labvēlīgajā scenārijā ir atspoguļota vislabākā PRIIP vērtības attīstība saskaņā ar šā pielikuma 7. punkta d) apakšpunktu.

11. Scenārijus aprēķina vismaz reizi mēnesī.

2. gadījums. VIII pielikuma 1. punktā minētie PRIIP bez pietiekamiem vēsturiskajiem datiem un ar iespēju izmantot etalonu

12. VIII pielikuma 1. punktā minētajiem PRIIP nelabvēlīgo, mēreno un labvēlīgo scenāriju aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 6.–11. punktu, izmantojot etalona datus, lai papildinātu PRIIP vērtības, no kurām atņem piemērojamās izmaksas, kur:

a) 

PRIIP vērtību ilgums neatbilst šā pielikuma 5. punktā izvirzītajiem kritērijiem;

b) 

etalons ir atbilstošs, lai aplēstu darbības rezultātu scenārijus saskaņā ar šā pielikuma 16. punktā norādītajiem kritērijiem, un

c) 

ir pieejami vēsturiskie dati etalonam, kas atbilst šā pielikuma 5. punktā norādītajiem kritērijiem.

Ja informācijā par PRIIP mērķiem ir iekļauta atsauce uz etalonu, tad šis etalons ir jāizmanto, ja ir izpildīti pirmajā apakšpunktā izvirzītie nosacījumi.

3. gadījums. VIII pielikuma 1. punktā minētie PRIIP bez pietiekamiem vēsturiskajiem datiem un bez etalona vai ar etalonu un bez pietiekamiem vēsturiskajiem datiem, vai cits 2. kategorijas PRIIP

13. VIII pielikuma 1. punktā minētajiem PRIIP, kas nav minēti 1. vai 2. gadījumā iepriekš, vai citiem 2. kategorijas PRIIP nelabvēlīgo, mēreno un labvēlīgo scenāriju aprēķina, kā norādīts šā pielikuma 6.–11. punktā, izmantojot etalonus, ko reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 ( 1 ). Šie etaloni pārstāv aktīvu klases, kurās PRIIP iegulda, vai pamatā esošos ieguldījumus, kam ir pakļauts PRIIP, lai papildinātu PRIIP vērtības vai etalonu, kas minēts šā pielikuma 12. punktā. Tiek ņemtas vērā visas aktīvu kategorijas, kurās PRIIP var ieguldīt vairāk nekā 25 % no tā aktīviem, vai pamatā esošie ieguldījumi, kas veido vairāk nekā 25 % no riska darījumiem. Ja šāda etalona nav, izmanto piemērotu aizstājēju.

14. Ja PRIIP iegulda dažādos aktīvu veidos vai piedāvā riska darījumus dažādu veidu pamatā esošajiem ieguldījumiem un ir noteikts vairāk nekā viens etalons, kas minēts šā pielikuma 13. punktā, scenārijus aprēķina, izmantojot “apvienoto etalonu”, ņemot vērā katra aktīvu veida vai pamatā esošo ieguldījumu aplēstās ieguldījumu vērtības.

15.  PRIIP 2. kategorijai, kurai nav piemērota etalona vai aizstājēja ar pietiekamiem vēsturiskajiem datiem, kas atbilst šā pielikuma 5. punktā izvirzītajiem PRIIP kritērijiem, scenāriju darbības rezultātus aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 21.–27. punktu, izmantojot PRIIP 15 gadu vēsturisko atdevi vai atbilstošu etalonu vai aizstājēju.

2. un 3. gadījums: Atbilstošu etalonu vai aizstājēju izmantošana

16. Lai novērtētu, vai konkrēta etalona vai aizstājēja izmantošana ir atbilstoša, lai aplēstu darbības rezultātu scenārijus, PRIIP izveidotājiem ir jāizmanto turpmāk norādītie kritēriji, ja šādi kritēriji atbilst PRIIP mērķiem un tiem līdzekļu veidiem, kuros PRIIP iegulda, vai pamatā esošajiem ieguldījumiem, kam PRIIP piedāvā riska darījumus un kas ir nozīmīgi PRIIP:

a) 

riska-atdeves profils, kur etalons vai aizstājējs un PRIIP ietilpst vienā un tajā pašā SRI kategorijā, vai svārstīgums un gaidāmā atdeve, vai abi;

b) 

gaidāmā atdeve;

c) 

aktīvu sadalījuma sastāvs (ja PRIIP aktīvu sastāvs atspoguļo salikto indeksu, atsauces etalons vai aizstājējs darbības rezultātu scenāriju aprēķinam konsekventi atspoguļo saliktā indeksa svērumus);

d) 

potenciālie aktīvi, kuros iegulda PRIIP, atbilst ieguldījumu politikai;

e) 

ar bāzes aktīvu kategorijām saistītie riska darījumi;

f) 

ģeogrāfiskie riska darījumi;

g) 

nozaru riska darījumi;

h) 

PRIIP ienākumu sadalījums;

i) 

likviditātes pasākumi (piem., dienas tirdzniecības apjomi, starpība starp pieprasījumu un piedāvājumu u. c.);

j) 

ilgums;

k) 

kredītreitinga kategorija;

l) 

svārstīgums vai vēsturiskais svārstīgums, vai abi.

PRIIP izveidotāji var izmantot citus kritērijus papildus tiem, kas uzskaitīti pirmajā apakšpunktā, ja tie var uzrādīt, ka šādi papildu kritēriji ir būtiski attiecībā uz PRIIP mērķiem un aktīvu veidu, kurā PRIIP iegulda, vai pamatā esošo ieguldījumu veidu, ar kuriem PRIIP piedāvā riska darījumu.

17.  PRIIP izveidotāji spēj uzrādīt etalonu atbilstību PRIIP mērķiem un dokumentē savu lēmumu, tostarp izmantotā etalona nepārprotamu pamatojumu.

2. kategorijas PRIIP spriedzes scenārija aprēķins

18. Attiecībā uz 2. kategorijas PRIIP spriedzes scenārija aprēķinu veic šādos posmos:

a) 

konstatē vienu apakšintervālu ar garumu w, kas atbilst šādiem intervāliem: 

1 gads

> 1 gads

Dienas cenas

21

63

Nedēļas cenas

8

16

Mēneša cenas

6

12

b) 

katram apakšintervāla garumam w konstatē vēsturiskās logaritmiski normālā sadalījuma atdeves rt, kur t = t1, t2, …, tw;

c) 

mēra svārstīgumu, pamatojoties uz šādu formulu, sākot ar ti = t1 slīdošo, līdz ti = t H w +1 kur H ir vēsturisko novērojumu skaits attiecīgajā laikposmā:

image

kur Mw ir novērojumu skaits apakšintervālā un image ir visu vēsturisko logaritmiski normālā sadalījuma atdeves rādītāju vidējais lielums attiecīgajā apakšintervālā.

d) 

atvasina vērtību, kas atbilst 99. procentīlei, ja turējuma laikposms ir 1 gads, un 95. procentīlei, ja turējuma laikposms ir citāds; šī vērtība ir svārstīgums spriedzes apstākļos &nbsp;image

19. 2. kategorijas PRIIP produktiem paredzamās vērtības ieteicamā turējuma laikposma beigās spriedzes scenārijā ir:

image

kur:

a) 

N ir tirdzniecības laikposmu skaits ieteicamā turējuma laikposma ietvaros un kur pārējie elementi ir definēti II pielikuma 12. punktā;

b) 

z α ir pienācīgi izraudzīta PRIIP vērtība galējā procentīlē, kas atbilst 1 %, ja turējuma laikposms ir 1 gads, vai 5 %, ja turējuma laikposms ir citāds.

20. Parādītā spriedzes scenārija vērtība nedrīkst būt labāka par nelabvēlīgā scenārija vērtību.

Scenāriju vērtību aprēķins ieteicamajam turējuma laikposmam noteiktiem 1. kategorijas PRIIP, 3. kategorijas PRIIP un 4. kategorijas PRIIP produktiem.

21. Labvēlīgā scenārijā PRIIP vērtība ir aplēsto iznākumu sadalījuma 90. procentīlē ieteicamajā turējuma periodā, no kura atskaitītas visas piemērojamās izmaksas.

22. Mērenajā scenārijā PRIIP vērtība ir aplēsto iznākumu sadalījuma 50. procentīlē ieteicamajā turējuma periodā, no kura atskaitītas visas piemērojamās izmaksas.

23. Nelabvēlīgā scenārijā PRIIP vērtība ir aplēsto iznākumu sadalījuma 10. procentīlē ieteicamajā turējuma periodā, no kura atskaitītas visas piemērojamās izmaksas.

24. Ja PRIIP izveidotājs uzskata, ka pastāv būtisks risks, ka šie scenāriji varētu sniegt privātajiem ieguldītājiem neatbilstošas cerības uz iespējamo atdevi, ko tie varētu saņemt, tad PRIIP izveidotāji var izmantot zemākas procentīles par tām, kas norādītas šā pielikuma 21., 22. un 23. punktā.

25. 3. kategorijas PRIIP produktiem paņēmiens, ar kuru nosaka PRIIP iznākumu aplēsto sadalījumu ieteicamajā turējuma laikposmā, ir identisks II pielikuma 19.–23. punktā norādītajam paņēmienam. Taču katra aktīva gaidāmā atdeve ir atdeve, kas novērota laikposma gaitā un aprēķināta, nediskontējot gaidāmos darbības rezultātus, izmantojot gaidāmo bezriska diskonta koeficientu.

26. 3. kategorijas PRIIP produktiem spriedzes scenārija aprēķinam veic šādas korekcijas salīdzinājumā ar aprēķiniem 2. kategorijas PRIIP produktiem:

a) 

atvasina spriedzes svārstīgumu image, pamatojoties uz metodiku, kas izklāstīta šā pielikuma 18. punkta a), b) un c) apakšpunktā;

b) 

pārrēķina vēsturiskās atdeves rt saskaņā ar šādu formulu:

image

c) 

piemēro substitūcijas (bootstrapping) paņēmienu ar image, kā aprakstīts II pielikuma 22. punktā;

d) 

aprēķina atdevi attiecībā uz katru līgumu, summējot atdeves rādītājus izraudzītajos laikposmos un šos atdeves rādītājus koriģējot, lai nodrošinātu, ka gaidāmā atdeve, ko aprēķina no simulētā atdeves sadalījuma, būtu šāda:

image

kur E*[rbootstrapped ] ir jaunais, simulētais vidējais lielums.

27. Attiecībā uz 3. kategorijas PRIIP spriedzes scenārijā konstatē PRIIP vērtību šā pielikuma 19. punktā definētajā galējā zα procentilē simulētā sadalījumā, kas izklāstīts šā pielikuma 26. punktā.

28. Attiecībā uz 4. kategorijas PRIIP produktiem II pielikuma 27. punktā minēto metodi izmanto attiecībā uz tirgū nenovērotiem faktoriem – vajadzības gadījumā apvienojumā ar metodi attiecībā uz 3. kategorijas PRIIP produktiem. Ja PRIIP apvieno dažādas sastāvdaļas, attiecīgās metodes attiecībā uz 2. kategorijas PRIIP, kas izklāstītas šā pielikuma 5.–20. punktā, un attiecīgās metodes attiecībā uz 3. kategorijas PRIIP, kas izklāstītas šā pielikuma 21.–27. punktā, izmanto attiecīgajām PRIIP sastāvdaļām. Darbības rezultātu scenāriji ir attiecīgo sastāvdaļu vidējais svērtais rādītājs. Darbības rezultātu aprēķināšanā ņem vērā produkta iezīmes un kapitāla galvojumus.

29. Attiecībā uz 1. kategorijas PRIIP produktiem, kas definēti II pielikuma 4. punkta a) apakšpunktā, un 1. kategorijas PRIIP produktiem, kas definēti II pielikuma 4. punkta b) apakšpunktā un kas nav tirgoti regulētā tirgū vai trešās valsts tirgū, kurš saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 28. pantu uzskatāms par līdzvērtīgu regulētam tirgum, darbības rezultātu scenārijus aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 21.–27. punktu.

Scenāriju vērtību aprēķins ieteicamajam turējuma laikposmam noteiktiem citu veidu 1. kategorijas PRIIP produktiem

30. Attiecībā uz 1. kategorijas PRIIP, kas ir nākotnes līgumi, pirkšanas iespējas līgumi vai pārdošanas iespējas līgumi, kuri tiek tirgoti regulētā tirgū vai trešās valsts tirgū, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 28. pantu uzskatāms par līdzvērtīgu regulētam tirgum, darbības rezultātu scenārijus atspoguļo izmaksājamo summu struktūrdiagrammas veidā. Iekļauj diagrammu, kurā parādīti darbības rezultāti visos scenārijos attiecībā uz dažādiem pamatā esošās vērtības līmeņiem. Diagrammas horizontālā ass atspoguļo pamatā esošo vērtību dažādās iespējamās cenas, bet vertikālā ass atspoguļo peļņu vai zaudējumus atkarībā no pamatā esošo vērtību dažādajām cenām. Attiecībā uz katru pamatā esošās vērtības cenu diagrammā atspoguļo iegūto peļņu vai zaudējumus un to, kādas pamatā esošā vērtības cenas apstākļos peļņa vai zaudējumi ir vienādi ar nulli.

31. Attiecībā uz 1. kategorijas PRIIP, kas definēti II pielikuma 4. punkta c) apakšpunktā, sniedz pārdomātu un piesardzīgu labāko aplēsi par paredzamajām vērtībām darbības rezultātu scenārijos, kas izklāstīti šā pielikuma 1. punkta a)–c) apakšpunktā, ieteicamā turējuma laikposma beigās.

Izraudzītie un atspoguļotie scenāriji saskan ar citu pamatinformācijas dokumentā ietverto informāciju, tostarp PRIIP vispārējo riska profilu, un to papildina. PRIIP izveidotājs nodrošina, ka scenāriji konsekventi atbilst iekšējās produktu pārvaldības secinājumiem, tostarp jebkādiem spriedzes testiem, kurus attiecībā uz PRIIP veic PRIIP izveidotājs, kā arī datiem un izvērtējumam, kuri izmantoti citas pamatinformācijas dokumentā ietvertās informācijas sagatavošanas vajadzībām.

Scenārijus izraugās tā, lai sniegtu līdzsvarotu atspoguļojumu par PRIIP darbības iespējamo iznākumu gan labvēlīgos, gan nelabvēlīgos apstākļos, tomēr atspoguļo vienīgi tādus scenārijus, kuri ir paredzami, pamatojoties uz pārdomātu izvērtējumu. Scenārijus neizraugās tā, lai tiktu pārmērīgi izcelti labvēlīgi darbības rezultāti uz nelabvēlīgu darbības rezultātu rēķina.

Scenārija vērtību aprēķināšana attiecībā uz turējuma starpposmiem

32. Attiecībā uz PRIIP, kuru ieteicamais turējuma laikposms ir no 1 līdz 10 gadiem, darbības rezultātus uzrāda par diviem dažādiem turējuma laikposmiem: pirmā gada beigās un ieteicamā turēšanas laikposma beigās.

33. Attiecībā uz PRIIP, kuru ieteicamais turējuma laikposms ir vismaz 10 gadi, darbības rezultātus uzrāda par trim turējuma laikposmiem: pirmā gada beigās, tad, kad ir pagājusi puse no ieteicamā turējuma laikposma, ko noapaļo līdz tuvākā gada beigām, un ieteicamā turējuma laikposma beigās.

34. Attiecībā uz PRIIP, kuru ieteicamais turējuma laikposms nepārsniedz vienu gadu, darbības rezultātu scenārijus neuzrāda par turējuma starpposmiem.

35. Attiecībā uz 2. kategorijas PRIIP uzrādāmās starpposmu vērtības nelabvēlīgajam, mērenajam un labvēlīgajam scenārijam aprēķina saskaņā ar šā pielikumā 5.–14. punktu, izmantojot 6. punktā norādīto laikposmu, taču pamatojoties uz iznākumiem, kas sasniegti starpposma turējuma laikposmā.

36. Attiecībā uz 2. kategorijas PRIIP produktiem vērtības, kas uzrādāmas par starpposmiem spriedzes scenārijā, aprēķina, izmantojot šā pielikuma 18. un 19. punktā izklāstītās formulas, kur N definēts kā tirdzniecības laikposmu skaits no sākumdatuma līdz starpposma beigām. Šā pielikuma 20. punkts ir piemērojams arī starpposmiem.

37. Attiecībā uz PRIIP produktiem, kas minēti šā pielikuma 15. un 29. punktā, 3. kategorijas PRIIP un 4. kategorijas PRIIP, ja vien nav piemērojams šā pielikuma 38. punkts, scenārija vērtības, kas jānorāda starpposma turējuma laikposmam, aplēš PRIIP izveidotājs tādā veidā, kas atbilst aplēsēm ieteicamā turējuma laikposma beigās.

38. Attiecībā uz 1. kategorijas PRIIP, kas ir nākotnes līgumi, pirkšanas iespējas līgumi vai pārdošanas iespējas līgumi, kuri tiek tirgoti regulētā tirgū vai trešās valsts tirgū, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 28. pantu uzskatāms par līdzvērtīgu regulētam tirgum, vai attiecībā uz PRIIP produktiem, kas minēti VI pielikuma 90. punkta d) apakšpunktā, darbības rezultātu scenārijus var atspoguļot tikai ieteicamā turējuma laikposma beigās.

Vispārīgās prasības

39.  PRIIP darbības rezultātus aprēķina, atskaitot visas piemērojamās izmaksas saskaņā ar VI pielikumu attiecībā uz atspoguļojamo scenāriju un turējuma laikposmu.

40. Darbības rezultātu scenārijus aprēķina, izmantojot summas, kas atbilst tām, kuras izmanto izmaksu aprēķinam, kā norādīts VI pielikuma 90. un 91. punktā.

41. Attiecībā uz tiem PRIIP produktiem, kas ir regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi, starpības līgumi vai mijmaiņas līgumi, darbības rezultātu scenārijus aprēķina, pieņemot, ka 40. punktā norādītā summa ir nominālā summa.

42. Darbības rezultātu scenārijus atspoguļo naudas vienībās. Pēc noklusējuma rādītājus noapaļo līdz tuvākajiem 10 EUR vai attiecīgajai valūtai, ja vien nav īpašu izmaksas nosacījumu, kuru rezultātā rādītāju noapaļošana līdz tuvākajiem 10 EUR varētu būt maldinoša, un šādā gadījumā PRIIP izveidotājs var rādītājus atspoguļot, noapaļojot līdz tuvākajam euro. Neskarot šā pielikuma 7. punktu, naudas vienības atspoguļos tādas summas, kuras privātais ieguldītājs saņemtu (atskaitot izmaksas) turējuma laikposmā, un tās ietver:

a) 

maksājumus, kam termiņš iestājas turējuma laikposma beigās, ietverot kompensēto kapitālu;

b) 

kuponus vai citas summas, kas saņemtas pirms turējuma laikposma beigām, nepieņemot, ka šīs summas tiks atkārtoti ieguldītas.

43. Attiecībā uz PRIIP produktiem, kas ir regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi, starpības līgumi vai mijmaiņas līgumi, darbības rezultātu scenārijos naudas vienībās atspoguļo turējuma laikposmā iegūto peļņu vai zaudējumus.

44. Darbības rezultātu scenārijus atspoguļo arī procentuālā izteiksmē kā vidējo gada atdevi no ieguldījuma. Šo rādītāju aprēķina, ņemot vērā scenārija vērtību kā skaitītāju un sākotnējo ieguldījumu apjomu vai samaksāto cenu kā saucēju saskaņā ar šādu vienādojumu:

(scenārija vērtība/sākotnējais ieguldījums)^(1/T) – 1, ja T > 1, kur T ir ieteicamā turējuma laikposma ilgums gados

45. Ieteicamajiem turējuma laikposmiem, kas nepārsniedz vienu gadu, darbības rezultātu scenāriji procentu izteiksmē atspoguļo paredzamo atdevi šajā laikposmā, kas nav pārrēķināti katru gadu.

46. Attiecībā uz PRIIP produktiem, kas ir regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi, starpības līgumi vai mijmaiņas līgumi, procentuālo atdevi aprēķina, ņemot vērā līguma nominālo summu, un jāpievieno zemsvītras piezīme, kurā paskaidrots aprēķins. Aprēķina formula ir šāda:

(Neto peļņa vai zaudējumi/nominālā summa)^(1/T) – 1, ja T > 1.

Zemsvītras piezīmē norāda, ka potenciālo atdevi aprēķina kā procentu no nominālās summas.

47. Attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktiem papildus iepriekš šā pielikuma 28. punktā minētajām metodēm, aprēķinot darbības rezultātu scenārijus attiecībā uz ieguldījumu:

a) 

ņem vērā turpmāko līdzdalību peļņā;

b) 

pieņēmumi par turpmāko līdzdalību peļņā saskan ar pieņēmumu par pamatā esošo aktīvu gada atdeves normu;

c) 

pieņēmumi par to, kā turpmākā peļņa tiks sadalīta starp PRIIP izveidotāju un individuālo privāto ieguldītāju, un citi pieņēmumi par turpmāko peļņas sadali ir reālistiski un atbilst PRIIP izveidotāja pašreizējai komercdarbības praksei un komercdarbības stratēģijai. Ja ir pietiekami pierādījumi, ka sabiedrība mainīs savu praksi vai stratēģiju, pieņēmumi par turpmāko peļņas dalīšanu saskan ar mainīto praksi vai stratēģiju. Attiecībā uz dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām Direktīvas 2009/138/EK darbības jomā šie pieņēmumi saskan ar pieņēmumiem par vadības turpmākajām darbībām, kuras veic, lai novērtētu tehniskās rezerves Maksātspējas II bilancē;

d) 

ja darbības rezultātu sastāvdaļa attiecas uz līdzdalību peļņā, kas ir maksājama pēc diskrecionāra ieskata, šo sastāvdaļu pieņem vienīgi labvēlīgajos darbības rezultātu scenārijos;

e) 

darbības rezultātu scenārijus aprēķina, pamatojoties uz ieguldījumu summām, kas norādītas šā pielikuma 40. punktā.
V PIELIKUMS

V PIELIKUMS

DARBĪBAS REZULTĀTU SCENĀRIJU ATSPOGUĻOŠANAS METODIKA

1. DAĻA

Vispārīga atspoguļošanas specifikācija

1. Darbības rezultātu scenārijus atspoguļo patiesā, precīzā, skaidrā un nemaldinošā veidā un tā, lai tos varētu saprast vidusmēra individuālais privātais ieguldītājs.

2. Visos gadījumos būs iekļauti šā pielikuma 2. daļas aprakstu paskaidrojumi:

a) 

A elements;

b) 

B elements, kas izcelts virs darbības rezultātu scenāriju tabulas vai grafika.

3. Visiem PRIIP produktiem, izņemot 1. kategorijas PRIIP, kas minēti IV pielikuma 30. punktā:

a) 

šā pielikuma 2. daļas C elements ir izcelts virs darbības rezultātu scenāriju tabulas;

b) 

informācija par minimālo ieguldījuma atdevi ir norādāma darbības rezultātu scenāriju tabulā, un attiecīgajā gadījumā tiks iekļauts šā pielikuma 2. daļas G elements. Ja minimālā atdeve ir garantēta, šāda minimālā atdeve ir norādāma naudas summās tiem turējuma laikposmiem, uz ko attiecas garantija. Ja nav garantētas minimālās atdeves vai garantija ir attiecināma tikai uz dažiem, bet ne visiem turējuma laikposmiem, par attiecīgajiem turējuma laikposmiem ir jāiekļauj apraksts, norādot, ka privātie ieguldītāji var zaudēt daļu vai visu ieguldīto summu vai attiecīgā gadījumā privātie ieguldītāji var zaudēt vairāk, nekā tie ir ieguldījuši, kā norādīts šā pielikuma 3. daļā.

4. Ja ir atspoguļots spriedzes scenārijs, ir jāiekļauj šā pielikuma 2. daļas apraksta D elements.

5. Attiecībā uz 2. kategorijas PRIIP, izņemot tos, kas minēti IV pielikuma 15. punktā, nelabvēlīgajam, mērenajam un labvēlīgajam scenārijam ir jāpievieno apraksta skaidrojumi, izmantojot šā pielikuma 2. daļas E elementu.

6. Attiecībā uz 1. kategorijas PRIIP, izņemot tos, kas minēti IV pielikuma 30. punktā, 2. kategorijas PRIIP, kas minēti IV pielikuma 15. punktā, 3. kategorijas PRIIP un 4. kategorijas PRIIP, ir jāiekļauj atspoguļoto scenāriju īss skaidrojums ne vairāk kā 300 rakstzīmēs vienkāršā valodā.

7. Tāpat 1. kategorijas PRIIP produktu gadījumā, kā norādīts IV pielikuma 30. punktā, ir jāiekļauj šā pielikuma 2. daļas H, I, J un K elements.

8. Turējuma starpposmi ir jāatspoguļo saskaņā ar IV pielikuma 32., 33. un 34. punktu. Starpposmi var būt dažādi atkarībā no ieteicamā turējuma laikposma ilguma.

9. Attiecībā uz PRIIP, kam nav atspoguļotu darbības rezultātu scenāriju turējuma starpposmos, attiecīgā gadījumā šā pielikumā 2. daļā ir jāiekļauj apraksta F elements.

10. Ja vien nav noteikts citādi, visiem PRIIP, izņemot 1. kategorijas PRIIP, kas minēti IV pielikuma 30. punktā, PRIIP izveidotāji izmanto šā pielikuma 3. daļā iekļautās veidnes, lai atspoguļotu darbības rezultātu scenārijus atkarībā no tā, vai tas ir vienreizēja ieguldījuma vai augstākās kategorijas PRIIP produkts, standarta maksājums vai augstākās kategorijas PRIIP, vai PRIIP, kas minēts VI pielikuma 76.c punktā.

11. Darbības rezultātu scenāriju tabulā izmanto terminu “izbeigt ieguldījumu”, apzīmējot ieguldījuma beigas, ja vien šis termins nav maldinošs noteiktiem PRIIP veidiem, un šādā gadījumā var izmantot citu terminu, piemēram, “izbeigt” vai “atteikties”.

12. Attiecībā uz 1. kategorijas PRIIP, kā definēts II pielikuma 4. punkta b) apakšpunktā, izmantoto terminoloģiju pēc vajadzības var regulēt, lai atspoguļotu PRIIP īpašās iezīmes, piemēram, lai apzīmētu PRIIP nominālo summu.

13. Attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktiem ir iekļautas papildu rindas, kas attiecas uz biometrisko riska prēmiju un apdrošināšanas atlīdzību scenāriju, kā norādīts šā pielikuma 3. daļas A un B veidnē. Minētajā scenārijā atdevi norāda tikai naudas vērtībās.

14. Attiecībā uz PRIIP, kuros iesaistīti standarta maksājumi vai prēmijas, veidnēs ir jāiekļauj arī informācija par uzkrāto ieguldījumu summu un attiecīgā gadījumā par uzkrāto biometriskā riska prēmiju, kā parādīts šā pielikuma 3. daļas B veidnē.

15. Attiecībā uz PRIIP, ko paredzēts turēt visu mūžu, darbības rezultātu rādītājos norādītajā ieteicamajā turējuma laikposmā ir jānorāda, ka PRIIP paredzēts turēt visu mūžu, un jāprecizē gadu skaits, kas ir izmantoti kā aprēķina piemērs.

16. Attiecībā uz PRIIP, kas ir tūlītēji ikgadējie ieguvumi, vai citi PRIIP, kurus plānots izmaksāt tikai tad, ja iestājas apdrošinājuma notikums, darbības rezultātu scenāriju tabulā attiecīgajā gadījumā ir atspoguļots turpmākais:

a) 

izdzīvošanas scenāriji ieteicamajā turējuma laikposmā atspoguļo privātajam ieguldītājam izmaksāto maksājumu uzkrāto summu;

b) 

ja ir iekļauti tūlītēji izdzīvošanas scenāriji, tie atspoguļo vērtības un privātajam ieguldītājam šajā laikā veikto maksājumu uzkrātās summas;

c) 

apdrošināšanas notikumu scenāriji, piemēram, nāves gadījumā, uzrāda vienreizējo maksājumu, ko labuma guvējs saņēmis šajā laikā.

17. Ja PRIIP ir atsaukts vai atcelts pirms ieteicamā turējuma laikposma beigām atbilstoši simulācijai, darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanu attiecīgi pielāgo, kā attēlots šā pielikuma 3. daļas C veidnē, un ir jāpievieno paskaidrojošas piezīmes tā, lai būtu saprotams, vai konkrētajā scenārijā ir iekļauta agrīna atsaukšana vai atcelšana un vai ir izmantots pieņēmums, ka netiek veikti atkārtoti ieguldījumi. Scenārijos, kuros PRIIP tiek automātiski atsaukts vai atcelts, rādītājus atspoguļo šā pielikuma 3. daļas C veidnes ailē “Ja ieguldījumu izbeidzat atsaukšanas brīdī vai termiņa beigās”. Turējuma starpposmiem parādītie laikposmi atbilst dažādiem darbības rezultātu scenārijiem, un to pamatā ir ieteicamie turējuma laikposmi, ja PRIIP nav atsaukts un ir gaidāms, ka tas atbildīs termiņa beigām. Turējuma starpposmu skaitļi ir atspoguļoti tikai scenārijiem, kuriem PRIIP vēl nav atsaukts vai atcelts pirms turējuma starpposma vai tā beigās, un tajā ir jāiekļauj visas ieguldījuma izbeigšanas izmaksas, kas piemērojamas tajā brīdī. Ja PRIIP ir jāatsauc pirms šāda turējuma starpposma beigām vai tā beigās, pamatojoties uz simulāciju, skaitļi netiek atspoguļoti par šo laikposmu.

2. DAĻA

Paredzētie aprakstošie elementi

[A elements] norādītie skaitļi ietver visas ar pašu produktu saistītās izmaksas, (attiecīgā gadījumā) [tomēr tajos var nebūt ietvertas visas izmaksas saistībā ar jūsu maksājumiem savam konsultantam vai izplatītājam/un tie ietver arī izmaksas saistībā ar jūsu maksājumiem savam konsultantam vai izplatītājam]. Šajos skaitļos nav ņemts vērā jūsu stāvoklis nodokļu jomā, kas var ietekmēt arī to, cik daudz saņemat atpakaļ.

[B elements] Tas, ko saņemsiet no šā produkta, ir atkarīgs no tirgus darbības rezultātiem nākotnē. Tirgus norises nākotnē ir neskaidras un nav precīzi paredzamas.

[C elements] [Parādītie nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji atspoguļo [produkta/piemērota etalona] vissliktākos, vidējos un vislabākos darbības rezultātus pēdējo [x] gadu laikā.] (attiecībā uz 2. kategorijas PRIIP, izņemot tos, kas minēti IV pielikuma 15. punktā) [Parādītie scenāriji ir atspoguļojumi, kuru pamatā ir pagātnes rezultāti un noteikti pieņēmumi] (citu veidu PRIIP produktiem). Tirgi nākotnē varētu attīstīties ļoti dažādi.

[D elements] Spriedzes scenārijs parāda, kāda varētu būt atdeve galējos tirgus apstākļos.

[E elements] Šā veida scenārijs radās par ieguldījumu [attiecīgā gadījumā pievienot atsauci uz etalonu] laikposmā [norādīt datumus gados].

[F elements] Šim produktam nevar [vienkārši] izņemt naudu. Ja ieguldījumu izbeidzat agrāk par ieteicamo turējuma laikposmu, [nav garantijas] (ja garantija ir pieejama tikai ieteicamajā turējuma laikposmā) [un] [jums [būs/iespējams, būs] jāveic papildu maksas] (ja ir noteiktas ieguldījuma izbeigšanas izmaksas).

[G elements] Atdeve ir garantēta tikai tad, ja jūs [aprakstiet attiecīgos nosacījumus vai iekļaujiet atsauci uz vietu pamatinformācijas dokumentā, kur šie nosacījumi ir aprakstīti, piemēram, apraksta skaidrojumos, kas sniegti saskaņā ar III pielikumu].

[H elements] Šī diagramma rāda to, kādi varētu būt jūsu ieguldījuma darbības rezultāti. Jūs varat tos salīdzināt ar citu atvasināto instrumentu izmaksājamo summu diagrammām.

[I elements] Attēlotajā diagrammā ir atspoguļota virkne iespējamo iznākumu, un tā nav precīza norāde par to, ko jūs varētu saņemt atpakaļ. Saņemamā summa var būt dažāda – atkarībā no tā, kāda būs pamatā esošā turpmākā attīstība. Katrai pamatā esošajai vērtībai grafikā ir parādīts, kāda būtu produkta peļņa vai zaudējumi. Uz horizontālās ass ir atspoguļotas dažādas pamatā esošās vērtības iespējamās cenas beigu termiņa dienā, bet uz vertikālās ass ir atspoguļota peļņa vai zaudējumi.

[J elements] Ja pērkat šo produktu, ir uzskatāms, ka gaidāt, ka pamatā esošā cena [pieaugs/samazināsies].

[K elements] Jūsu maksimālie zaudējumi būtu tādi, ka zaudēsiet visu savu ieguldījumu (samaksāto prēmiju).

3. DAĻA

Veidnes

A veidne: Tiek maksāts vienreizējs ieguldījums vai vienreizēja prēmijaIeteicamais turējuma laikposms:

[]

Ieguldījuma piemērs:

[10 000  EUR]

(Attiecīgā gadījumā) Apdrošināšanas prēmija:

[monetārā summa]

 

Ja [ieguldījumu izbeidzat] pēc 1 gada

Ja [ieguldījumu izbeidzat] pēc []

Ja [ieguldījumu izbeidzat] pēc

(attiecīgā gadījumā)

(attiecīgā gadījumā)

[ieteicamais turējuma laikposms]

[Izdzīvošanas] scenāriji

Minimālais

[Monetārā summa] vai [Nav minimālās garantētās atdeves [ja [ieguldījumu izbeidzat] pirms […gadi/mēneši/dienas]] (attiecīgā gadījumā) . Jūs varētu zaudēt daļu ieguldījuma vai visu ieguldījumu [vai jāveic turpmāki maksājumi, lai segtu zaudējumus] (attiecīgā gadījumā)]

Spriedze

Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Vidējā atdeve gadā

[] %

[] %

[] %

Nelabvēlīgs

Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Vidējā atdeve gadā

[] %

[] %

[] %

Mērens

Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Vidējā atdeve gadā

[] %

[] %

[] %

Labvēlīgs

Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Vidējā atdeve gadā

[] %

[] %

[] %

(Attiecīgā gadījumā) [Nāve] scenārijs

[Apdrošinātais gadījums]

Ko jūsu labuma guvēji varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām

[] EUR

[] EUR

[] EUR

B veidne: Tiek maksāti regulāri ieguldījumi vai prēmijasIeteicamais turējuma laikposms:

[]

Ieguldījuma piemērs:

[1 000  EUR] gadā [monetārā

(Attiecīgā gadījumā) Apdrošināšanas prēmija:

summa] gadā

 

Ja [ieguldījumu izbeidzat] pēc 1 gada

Ja [ieguldījumu izbeidzat] pēc []

Ja [ieguldījumu izbeidzat] pēc

(attiecīgā gadījumā)

(attiecīgā gadījumā)

[ieteicamais turējuma laikposms]

[Izdzīvošanas] scenāriji

Minimālais

[Monetārā summa] vai [Nav minimālās garantētās atdeves [ja [ieguldījumu izbeidzat] pirms […gadi/mēneši/dienas]] (attiecīgā gadījumā) . Jūs varētu zaudēt daļu ieguldījuma vai visu ieguldījumu [vai jāveic turpmāki maksājumi, lai segtu zaudējumus] (attiecīgā gadījumā)]

Spriedze

Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām

[] EUR

[] EUR

[]EUR

 

Vidējā atdeve gadā

[] %

[] %

[] %

Nelabvēlīgs

Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Vidējā atdeve gadā

[] %

[] %

[]%

Mērens

Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Vidējā atdeve gadā

[] %

[]%

[] %

Labvēlīgs

Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Vidējā atdeve gadā

[] %

[] %

[] %

Laika gaitā ieguldītā summa

[] EUR

[] EUR

[] EUR

(Attiecīgā gadījumā) [Nāve] scenārijs

[Apdrošinātais gadījums]

Ko jūsu labuma guvēji varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām

[] EUR

[] EUR

[] EUR

Laika gaitā izņemtā apdrošināšanas prēmija

[] EUR

[] EUR

[] EUR

C veidne: VI pielikuma 76.c punktā minētie PRIIP (ar automātisko atsaukšanu)Ieteicamais turējuma laikposms:

Līdz produkts tiek atsaukts vai tam iestājas termiņš

Tas var atšķirties katrā scenārijā un ir norādīts tabulā

Ieguldījuma piemērs:

[10 000  EUR]

 

Ja [ieguldījumu izbeidzat] pēc 1 gada

Ja [ieguldījumu izbeidzat] pēc []

Ja [ieguldījumu izbeidzat] atsaukšanas brīdī vai termiņa beigās

(attiecīgā gadījumā)

(attiecīgā gadījumā)

 

Scenāriji

Minimālais

[Monetārā summa] vai [Nav minimālās garantētās atdeves [ja [ieguldījumu izbeidzat] pirms […gadi/mēneši/dienas]] (attiecīgā gadījumā) . Jūs varētu zaudēt daļu ieguldījuma vai visu ieguldījumu [vai jāveic turpmāki maksājumi, lai segtu zaudējumus] (attiecīgā gadījumā)]

Spriedze

Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām

[] EUR

[] EUR

[] EUR

(produkts beidzas pēc [])

Vidējā atdeve gadā

[] %

[] %

[] %

Nelabvēlīgs

Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām

[] EUR

[] EUR

[] EUR

(produkts beidzas pēc [])

Vidējā atdeve gadā

[] %

[] %

[] %

Mērens

Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām

[] EUR

[] EUR

[] EUR

(produkts beidzas pēc [])

Vidējā atdeve gadā

[] %

[] %

[] %

Labvēlīgs

Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām

[] EUR

[] EUR

[] EUR

(produkts beidzas pēc [])

Vidējā atdeve gadā

[] %

[] %

[] %
VI PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2017/653 VI pielikumu groza šādi:

1) 

3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a) 

izplatīšanas maksa, ciktāl tās apmērs ir zināms PVKIU pārvaldīšanas sabiedrībai vai AIFP; ja faktiskā summa PVKIU pārvaldīšanas sabiedrībai vai AIFP nav zināma, tad attiecībā uz konkrēto PRIIP norāda iespējamo zināmo izplatīšanas izmaksu maksimālo summu;”;

2) 

5. punktu groza šādi:

a) 

a) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu: “PVKIU

“(i) 

pārvaldīšanas sabiedrība vai AIFP;”;

b) 

g) punktu aizstāj ar šādu:

“g) 

visas izplatīšanas un tirgvedības izmaksas, ciktāl to apmērs ir zināms PVKIU pārvaldīšanas sabiedrībai vai AIFP; ja faktiskā summa PVKIU pārvaldīšanas sabiedrībai vai AIFP nav zināma, tad attiecībā uz konkrēto PRIIP norāda iespējamo zināmo izplatīšanas izmaksu maksimālo summu;”;

c) 

j) un k) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“j) 

tādi maksājumi trešām personām, ar kuriem sedz izmaksas, kas nenovēršami rodas saistībā ar fonda portfelī ietilpstoša aktīva iegādi vai atsavināšanu (tai skaitā darījuma izmaksas, kas minētas šā pielikuma 7.–23.c punktā);

k) 

tādu preču vai pakalpojumu vērtība, kurus PVKIU pārvaldīšanas sabiedrība vai AIFP, vai jebkura saistīta persona saņem apmaiņā pret tirdzniecības darījumu rīkojumu pieņemšanu;”;

d) 

l) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

“i) 

ja pamatā ir PVKIU vai AIF, izmanto tā visjaunāko pieejamo izmaksu kopsavilkuma rādītāju, vajadzības gadījumā koriģējot, lai atspoguļotu faktisko radušos izplatīšanas maksu; šā rādītāja pamatā ir vai nu PVKIU vai AIF, vai cita tā operatora vai PVKIU pārvaldīšanas sabiedrības, vai AIFP publicēts rādītājs, vai rādītājs, ko aprēķinājusi uzticama trešā puse, ja ir pieejams nesenāks publicētais rādītājs;”;

e) 

m) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

“i) 

aprēķinā iekļauj visjaunāko pieejamo pamatā esošā PRIIP izmaksu kopsavilkuma rādītāju, vajadzības gadījumā koriģējot, lai atspoguļotu faktisko radušos ieguldījuma veikšanas maksu;”;

f) 

q) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“q) 

noprotamās izmaksas, kas rodas strukturētiem fondiem, kuri minēti šā pielikuma II iedaļā, konkrētāk, šā pielikuma 36.–46. punktā;”;

3) 

6. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) 

ar darbības rezultātiem saistīta maksa, kas maksājama PVKIU pārvaldīšanas sabiedrībai vai AIFP, vai jebkuram ieguldījumu konsultantam, tostarp ar darbības rezultātiem saistītas maksas, kas minētas šā pielikuma 24. punktā;”;

4) 

panta 7. un 8. punktu aizstāj ar šādiem:

“7. 

Darījuma izmaksas aprēķina par visu gadu, balstoties uz darījuma izmaksu, kas radušās PRIIP iepriekšējos trīs gados, vidējo summu, ko aprēķina, ņemot vērā visus darījumus. Ja PRIIP darbība ir ilgusi mazāk par trim gadiem, darījuma izmaksas aprēķina, izmantojot metodiku, kas izklāstīta šā pielikuma 21., 22. un 23. punktā.

8. 

PRIIP darījuma izmaksu kopsummu aprēķina, summējot darījuma izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar šā pielikuma 8.a–23.a punktu PRIIP pamatvalūtā attiecībā uz visiem atsevišķajiem konkrētajā laikposmā veiktajiem PRIIP izveidotāja darījumiem. Šo summu pārvērš procentuālā izteiksmē, dalot ar vidējo PRIIP neto aktīvu summu tajā pašā laikposmā.”;

5) 

pantā pievieno šādu 8.a punktu:

“8.a. 

Ir jāizpauž minimālās skaidri noteiktās darījuma izmaksas, kā minēts šā pielikuma 11.a punktā.”;

6) 

10. punktu aizstāj ar šādu:

“10. 

Aplēses par darījuma izmaksām, kurās izmantota šā pielikuma 19. un 20. punktā izklāstītā metodika, izmanto attiecībā uz ieguldījumiem citos instrumentos vai aktīvos. Darījuma izmaksas, kas saistītas ar nefinanšu aktīviem, tiek aprēķinātas saskaņā ar šā pielikuma 20.a punktu.”;

7) 

11. punktam pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c) 

ieguvumu no mazinājuma novēršanas drīkst ņemt vērā tikai tādā apmērā, kādā ieguvumi nesamazina kopējās darījuma izmaksas zem skaidri noteiktajām darījuma izmaksām.”;

8) 

iekļauj šādu 11.a un 11.b punktu:

“11.a. 

Skaidri noteiktās izmaksas ietver izmaksas un maksas, kas radušās PRIIP un izmaksātas no privāto ieguldītāju finanšu ieguldījumiem PRIIP produktos, lai iegūtu pamatā esošos PRIIP aktīvus vai atbrīvotos no tiem, piemēram, bet ne tikai, komisijas, kas izmaksātas brokeriem vai citiem starpniekiem, valsts nodeva vai tirgus nodokļi, līguma maksas un attiecīgā gadījumā izpildes maksas ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem.

11.b. 

Kopējās skaidri noteiktās izmaksas aprēķina kā kopsummu par šādām izmaksām, kas radušās no visiem darījumiem, ko veicis PRIIP pēdējo trīs gadu laikā. Šo summu pārvērš procentuālā izteiksmē, dalot ar vidējo PRIIP neto aktīvu summu tajā pašā laikposmā. Minimālās tieši norādītās atklājamās izmaksas aprēķina par visu gadu, balstoties uz vidējām tieši norādītajām izmaksām, kas radušās PRIIP iepriekšējos trīs gados, kur vidējo rādītāju aprēķina, ņemot vērā visus darījumus.”;

9) 

panta 14. un 15. punktu aizstāj ar šādiem:

“14. 

Rīkojuma saņemšanas cenu nosaka kā ieguldījuma tirgus viduscenu laikā, kad darījuma rīkojums tiek nosūtīts citai personai. Attiecībā uz rīkojumiem, kuri izpildīti dienā, kas nav diena, kurā rīkojums tika sākotnēji nosūtīts citai personai, rīkojuma saņemšanas cenu nosaka kā ieguldījuma sākumcenu darījuma dienā vai, ja sākumcena nav pieejama, iepriekšējo noslēgumcenu. Ja cena nav pieejama brīdī, kad rīkojumu veikt darījumu nosūta citai personai, rīkojuma saņemšanas cenu nosaka kā visnesenāk pieejamo cenu vai, ja nav pieejama visnesenākā cena, pamatotu neatkarīgu cenu, vai, ja pamatota neatkarīga cena nav pieejama, sākumcenu darījuma dienā vai, ja sākumcena nav pieejama, iepriekšējo noslēgumcenu. Ja rīkojums tiek izpildīts bez nosūtīšanas citai personai, rīkojuma saņemšanas cenu nosaka kā ieguldījuma tirgus viduscenu laikā, kad darījums tika izpildīts.

15. 

Ja informācija par laiku, kad darījuma rīkojums tiek nosūtīts citai personai, nav pieejama (vai nav pieejama pietiekami precīza informācija) vai ja informācija par cenu minētajā laikā nav pieejama, ir pieļaujams kā rīkojuma saņemšanas cenu izmantot pamatotu neatkarīgu cenu vai, ja nav pieejama neatkarīga cena, tad ieguldījuma sākumcenu darījuma dienā vai, ja sākumcena nav pieejama, iepriekšējo noslēgumcenu.”;

10) 

18. punktu aizstāj ar šādu:

“18. 

Aprēķinot izmaksas, kas saistītas ar rīkojumiem, kuri sākotnēji iesniegti izsolē, rīkojuma saņemšanas cenu aprēķina kā viduscenu īsi pirms šādas izsoles. Aprēķinot izmaksas, kas saistītas ar rīkojumiem, kurus izpilda iepriekš noteiktā laikā, saņemšanas cenu aprēķina iepriekš noteiktā laikā, pat ja rīkojums ir nosūtīts izpildei pirms noteiktā laika.”;

11) 

pēc 18. punkta iekļauj šādu virsrakstu un 18.a punktu:

Darījumi, kas izpildīti uz ārpusbiržas pamata

18.a. 

Atkāpjoties no šā pielikuma 12.–16. punkta, faktiskās darījuma izmaksas darījumiem, kas izpildīti uz ārpusbiržas pamata, aprēķina šādi:

a) 

ja darījums ir izpildīts pēc tam, kad pieprasījuma cenas un piedāvājuma cenas ir iegūtas no vairāk nekā vienas potenciālās puses, saņemšanas cenu nosaka kā:

i) 

viduscenu starp vislabāko pieprasījuma cenu un vislabāko piedāvājuma cenu, ja vislabākā pieprasījuma cena ir zemāka par vislabāko piedāvājuma cenu;

ii) 

vislabākā pieprasījuma cena pārdošanas gadījumā vai vislabākā piedāvājuma cena pirkuma gadījumā, ja vislabākā pieprasījuma cena ir augstāka par vislabāko piedāvājuma cenu;

b) 

ja darījumu izpilda, kad nav iegūtu pieprasījuma cenu un piedāvājuma cenu, darījuma izmaksas aprēķina, reizinot darījuma vienību skaitu ar pusi no starpības vērtības starp attiecīgā instrumenta pieprasījuma cenu un piedāvājuma cenu, savukārt šīs starpības vērtību aprēķina uz šāda pamata:

i) 

izmantojot apvienoto reāllaika tirgus pirkšanas cenas piedāvājumu/pārdošanas cenas piedāvājumu, ja pieejams;

ii) 

ja reāllaika tirgus pirkšanas cenas piedāvājums/pārdošanas cenas piedāvājums nav pieejams, tos iegūst, ņemot vērā informāciju par starpību no:

— 
iepriekšējiem darījumiem ar aktīviem, kam piemīt līdzīgas īpašības (ilgums, termiņš, kupons, iespēja pirkt/pārdot) un likviditāte, izmantojot darījumus, ko iepriekš izpildījis PRIIP izveidotājs, vai
— 
datiem, ko pārbaudījusi neatkarīga trešā puse, vai aktīvu novērtēšanu no neatkarīgas trešās puses.”;
12) 

pievieno šādu 20.a punktu:

“20.a. 

Aprēķinot izmaksas, kas saistītas ar nefinanšu aktīviem, darījumu izmaksas aprēķina kā kopējās faktiskās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar šo darījumu, ietverot visas maksas, komisijas, nodokļus un citus maksājumus (piemēram, nodevas mazinājuma novēršanai), ja šādi aktīvi ir veidoti no PRIIP aktīviem. Maksas samazinājuma gadījumā laikposmā, kas noteikts PRIIP grāmatvedības politikās, faktiskās izmaksas atbilst izmaksu apjomam, kas amortizēts pēdējo trīs gadu laikā.”;

13) 

pēc 23. punkta iekļauj šādu virsrakstu un 23.a punktu:

Mazs darījumu skaits un citas līdzīgas lietas

23.a. 

Atkāpjoties no šā pielikuma 12.–18.a punkta, darījumu izmaksas var aprēķināt, izmantojot metodiku, kas izklāstīta šā pielikuma 21. punkta b) apakšpunktā, ja izpildīts viens vai vairāki šādi nosacījumi:

a) 

PRIIP veica ļoti mazu darījumu skaitu pēdējo trīs gadu laikā;

b) 

kopējā visu veikto darījumu vērtība pēdējo trīs gadu laikā veido ļoti nelielu procentu no PRIIP neto aktīvu vērtības;

c) 

kopējo darījuma izmaksu aplēses nav būtiskas, salīdzinot ar kopējo izmaksu aplēsēm.”;

14) 

pēc 23.a punkta iekļauj šādu virsrakstu un 23.b un 23.c punktu:

“Datu lietošana līdz 2024. gada 31. decembrim”

23.b. 

Līdz 2024. gada 31. decembrim darījuma izmaksas var aprēķināt, izmantojot šā pielikuma 21. punktā noteikto metodiku PRIIP produktiem, kas ir PVKIU vai AIF, kuriem dalībvalsts līdz 2021. gada 31. decembrim piemēroja noteikumus par pamatinformācijas dokumenta formātu un saturu, kā noteikts Direktīvas 2009/65/EK 78.–81. pantā.

23.c. 

Līdz 2024. gada 31. decembrim gadījumos, kad apdrošināšanas ieguldījumu produktu iegulda PVKIU vai AIF, kā norādīts šā pielikuma 23.b punktā, darījumu izmaksas šiem ieguldījumiem var aprēķināt, izmantojot šā pielikuma 21. punktā noteikto metodiku.”;

15) 

2. daļas I virsrakstu aizstāj ar šādu:

“I. KOPĒJO IZMAKSU RĀDĪTĀJI, KO IEKĻAUJ 1. TABULĀ “IZMAKSAS LAIKA GAITĀ””;

16) 

panta 61. un 62. punktu aizstāj ar šādiem:

“61. 

Kopējās izmaksas ir visas izmaksas, kas zināmas PRIIP izveidotājam, tostarp attiecīgā gadījumā ieguldījuma izbeigšanas izmaksas attiecīgajā turējuma laikposmā, un tās aprēķina šādi:

a) 

attiecībā uz ieguldījumu fondiem tā ir vienāda ar šā pielikuma 1. un 2. punktā minēto izmaksu summu, kam pieskaita šā pielikuma 4. un 6. punktā minēto izmaksu summu;

b) 

attiecībā uz PRIIP, kas nav ieguldījumu fondi, izņemot PRIIP, kas minēti IV pielikuma 30. punktā, to izmaksu summa, kuras minētas šā pielikuma 27. un 28. punktā, kam pieskaita šā pielikuma 31. un 32. punktā minēto izmaksu summu;

c) 

attiecībā uz PRIIP, kas minēti IV pielikuma 30. punktā – izmaksu summa, kas minēta šā pielikuma 34. un 35. punktā;

d) 

attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktiem – šā pielikuma 47. un 48. punktā minēto izmaksu summa, kam pieskaita 50. un 51. punktā minēto izmaksu summu.

62. 

Tabulā “Izmaksas laika gaitā” iekļauj arī PRIIP apkopotos kopējo izmaksu rādītājus, ko aprēķina kā ieguvumu samazinājumu, ņemot vērā vispārējās izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar šā pielikuma 70., 71. un 72. punktu.”;

17) 

svītro virsrakstu pēc 62. punkta;

18) 

63. punktu aizstāj ar šādu:

“63. 

Ja izmaksu rādītāju aprēķinam (monetārā vai procentuālā izteiksmē) ir nepieciešams pieņēmums par PRIIP darbības rezultātiem, aprēķinā izmantotā PRIIP darbības rezultātus nosaka atbilstoši šā pielikuma 71. punktam.”;

19) 

pēc 63. punkta iekļauj šādu 2. daļas II virsrakstu un apakšvirsrakstu:

“II. KOPĒJO IZMAKSU RĀDĪTĀJI PĒC IZMAKSU VEIDIEM, KAS IEKĻAUJAMI 2. TABULĀ “IZMAKSU SASTĀVS”

Vienreizējas izmaksas un vienreizēju izmaksu rādītāji”;

20) 

64. punktu aizstāj ar šādu:

“64. 

Ieguldījuma veikšanas un ieguldījuma izbeigšanas izmaksu rādītāju aprēķinam ņem vērā izmaksas, kuras nosaka kā ieguldījuma veikšanas izmaksas un ieguldījuma izbeigšanas izmaksas saskaņā ar šā pielikuma 1. daļu. Apdrošināšanas ieguldījumu produktiem PRIIP ieguldījuma veikšanas un ieguldījuma izbeigšanas izmaksu rādītāji ir gada ieguvumu samazinājums, kas rodas ieguldījuma veikšanas un ieguldījuma izbeigšanas izmaksu rezultātā, ņemot vērā to, ka PRIIP saglabā ieteicamajā turējuma laikposmā, ko aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 70., 71. un 72. punktu. Attiecībā uz PRIIP produktiem ieguldījuma veikšanas un ieguldījuma izbeigšanas izmaksu rādītāji ir izmaksas monetārās vienībās, ja produktu tur vienu gadu (vai ieteicamo turējuma laikposmu, ja tas ir īsāks), kas aprēķināts, pieņemot neto darbības rezultātus 0 % apmērā.”;

21) 

virsrakstu pēc 64. punkta un 65., 66. un 67. punktu aizstāj ar šādiem:

Atkārtoto izmaksu rādītāji: darījuma izmaksas un citas atkārtotas izmaksas

65. 

PRIIP produktu atkārtoto izmaksu rādītājus aprēķina šādi:

a) 

apdrošināšanas ieguldījumu produktiem kā gada ieguvumu samazinājumu, ko rada šīs izmaksas, ņemot vērā to, ka PRIIP tur ieteicamajā turējuma laikposmā, ko aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 70., 71. un 72. punktu.

b) 

attiecībā uz PRIIP produktiem kā pastāvīgu izmaksu apjomu monetārās vienībās, ja produktu tur vienu gadu (vai ieteicamo turējuma laikposmu, ja tas ir īsāks), kas aprēķināts, pieņemot neto darbības rezultātus 0 % apmērā.

66. 

Darījuma izmaksu rādītāja aprēķinam ņem vērā šādas izmaksas:

a) 

ieguldījumu fondiem darījuma izmaksas, kas minētas šā pielikuma 7.–23.c punktā;

b) 

attiecībā uz PRIIP, kas nav ieguldījumu fondi, izņemot PRIIP, kas minēti IV pielikuma 30. punktā, izmaksas, kas minētas šā pielikuma 29. punkta c) apakšpunktā;

c) 

apdrošināšanas ieguldījumu produktiem izmaksas, kas minētas šā pielikuma 52. punkta h) apakšpunktā.

67. 

Citu atkārtoto izmaksu rādītāju aprēķinam (minēti VII pielikumā kā “pārvaldības maksas un citas administratīvās vai operatīvās izmaksas”) izmaksas, kas ir jāņem vērā, ir starpība starp kopējām izmaksām saskaņā ar šā pielikuma 61. punktu un vienreizējo izmaksu rādītāja summa saskaņā ar šā pielikuma 64. punktu, kā arī darījuma izmaksu rādītājs saskaņā ar šā pielikuma 66. punktu, kam pieskaita papildu izmaksu rādītājus saskaņā ar šā pielikuma 68. un 69. punktu.”;

22) 

virsrakstu pēc 67. punkta un 68. un 69. punktu aizstāj ar šādiem:

Papildu izmaksas un papildu izmaksu rādītāji (no darbības rezultātiem atkarīgas maksas un peļņas procentuālā daļa)

68. 

PRIIP produktu papildu izmaksu rādītāju aprēķina šādi:

a) 

apdrošināšanas ieguldījumu produktiem kā gada ieguvumu samazinājumu, ko rada no darbības rezultātiem atkarīgas maksas vai peļņas procentuālā daļa, vai abi, ņemot vērā to, ka PRIIP saglabā ieteicamajā turējuma laikposmā, ko aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 70., 71. un 72. punktu;

b) 

attiecībā uz PRIIP produktiem kā izmaksas monetārās vienībās, ja PRIIP tur vienu gadu (vai ieteicamo turējuma laikposmu, ja tas ir īsāks), kas aprēķināts, pieņemot neto darbības rezultātus 0 % apmērā.

69. 

Lai aprēķinātu no darbības rezultātiem atkarīgas maksas ieguldījumu fondiem, tiek ņemtas vērā izmaksas saskaņā ar šā pielikuma 6. punkta a) apakšpunktu. Peļņas procentuālās daļas aprēķinam ieguldījumu fondiem tiek ņemtas vērā izmaksas saskaņā ar šā pielikuma 6. punkta b) apakšpunktu.”;

23) 

aiz 69. punkta iekļauj šādu virsrakstu:

“III. IZMAKSU RĀDĪTĀJU APRĒĶINS”;

24) 

panta 70. un 71. punktu aizstāj ar šādiem:

“70. 

Šā pielikuma I un II daļā minēto ienesīguma samazinājumu aprēķina, izmantojot summas, kas atbilst šā pielikuma 90. un 91. punktā norādītajām summām. To aprēķina kā starpību starp diviem skaitļiem procentuālā izteiksmē – i un r, kur r ir gada iekšējā atdeves likme attiecībā pret individuāla privātā ieguldītāja bruto maksājumiem un aplēstiem atlīdzības maksājumiem privātajam ieguldītājam attiecīgajā turējuma laikposmā, bet i ir gada iekšējā atdeves likme attiecīgajā bezizmaksu scenārijā.

71. 

Nākotnes ieguvumu maksājumu aplēses izmaksu aprēķinam, ņemot vērā šā pielikuma 70. punktu, ir pamatotas ar šādiem pieņēmumiem:

a) 

attiecībā uz PRIIP, kā minēts IV pielikuma 30. punktā, un attiecībā uz visiem PRIIP izmaksu rādītājiem, kas parāda, ka PRIIP tiek turēts līdz vienam gadam vai mazāk, pieņem standarta neto darbības rezultātu 0 % apmērā;

b) 

izņemot gadījumus, kad ir piemērojams a) apakšpunkts, PRIIP darbības rezultātus aprēķina, piemērojot metodiku un pamatā esošo pieņēmumu, ko izmanto mērenā scenārija aplēses pamatinformācijas dokumenta darbības rezultātu scenāriju sadaļā;

c) 

atlīdzības maksājumus aplēš, pieņemot, ka tiek atskaitītas visas izmaksas, kas iekļautas izmaksu kopsummā saskaņā ar šā pielikuma 61. punktu.”;

25) 

aiz 75. punkta iekļauj šādu virsrakstu:

Īpašas prasības PRIIP produktiem, kuru ieteicamais turējuma laikposms ir līdz vienam gadam”;

26) 

pēc 76. punkta svītro virsrakstu “Attiecību aprēķināšana”;

27) 

pievieno šādu 76.a punktu:

“76.a. 

Izmaksu rādītājus procentuālā izteiksmē aprēķina, ņemot vērā kopējās izmaksas attiecīgajā laikposmā, dalot ar ieguldījuma summu, un pievieno zemsvītras piezīmi, kurā izskaidro aprēķinu un pievieno brīdinājumu par salīdzināmības trūkumu attiecībā uz gada izmaksu rādītājiem procentuālā izteiksmē, kas uzrādīti citiem PRIIP.”;

28) 

pēc 76.a punkta iekļauj šādu virsrakstu un 76.b punktu:

Īpašas prasības PRIIP produktiem, kas ir regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi, starpības līgumi vai mijmaiņas darījumi

76.b. 

Izmaksu rādītājus procentuālā izteiksmē aprēķina, ņemot vērā līguma nominālo summu, un aprēķinam pievieno paskaidrojošu zemsvītras piezīmi.”;

29) 

pēc 76.b punkta iekļauj šādu virsrakstu un 76.c punktu:

Īpašas prasības PRIIP produktiem, ko var automātiski atsaukt vai atcelt pirms ieteicamā turējuma laikposma, ja izpildīti konkrēti iepriekš noteikti nosacījumi

76.c. 

Izmaksu rādītāji ir atspoguļoti, pieņemot divus dažādus scenārijus:

a) 

PRIIP tiek atsaukts pirmajā iespējamā datumā;

b) 

PRIIP sasniedz termiņa beigas.

Izmaksu rādītājus aprēķina, pieņemot, ka darbības rezultāti atbildīs katram scenārijam.”;

30) 

78., 79. un 80. punktu aizstāj ar šādu:

“78. 

Izmaksu skaitļus monetārās summās noapaļo līdz tuvākajam euro. Izmaksu rādītājus procentuālā izteiksmē uzrāda līdz vienam ciparam aiz komata.

79. 

Izmaksu skaitļus aprēķina vismaz vienreiz gadā.

80. 

Izmaksu skaitļus pamato ar visnesenākajiem izmaksu aprēķiniem, ko nosaka PRIIP izveidotājs. Neskarot šā pielikuma 77. punktu, izmaksas novērtē pēc principa “ieskaitot visus nodokļus”.

Attiecībā uz ieguldījumu fondiem piemēro šādus noteikumus:

a) 

par katru akciju kategoriju veic atsevišķu aprēķinu, tomēr, ja divām vai vairākām kategorijām ir līdzvērtīgs prioritātes rangs, attiecībā uz tām var veikt vienotu aprēķinu;

b) 

tāda fonda gadījumā, kas ir fondu fonds (“jumta fonds”), šā pielikuma vajadzībām katru sastāvdaļas nodalījumu jeb apakšfondu aplūko atsevišķi, tomēr maksas, kuras attiecināmas uz fondu kopumā, sadala starp visiem apakšfondiem, ievērojot godīgu attieksmi pret visiem ieguldītājiem.”;

31) 

82. punktu aizstāj ar šādu:

“82. 

retrospektīvos (ex-post) skaitļus pamato ar neseniem izmaksu aprēķiniem, kurus PRIIP izveidotājs ir veicis, pamatojoties uz saprātīgiem argumentiem, kuri atbilst šim nolūkam. Šos skaitļus var pamatot ar izmaksām, kas izklāstītas PRIIP peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurš publicēts tā jaunākajā gada vai pusgada pārskatā, ja šāds aprēķins ir pietiekami aktuāls. Ja tas nav pietiekami aktuāls, tā vietā izmanto līdzvērtīgu aprēķinu, kas pamatots ar izmaksām, kuras radušās nesenākā 12 mēnešu laikposmā.”;

32) 

84. punktu aizstāj ar šādu:

“84. 

Ja izmaksas, kas attiecināmas uz pamatā esošu PVKIU vai AIF, ir ņemamas vērā, piemēro šādus noteikumus:

a) 

katra pamatā esošā PVKIU vai AIF izmaksu rādītājs ir proporcionāla daļa, kura atbilst šāda PVKIU vai AIF īpatsvaram PRIIP neto aktīvu vērtībā attiecīgajā datumā, kas ir datums, kurā ir iegūti skaitļi par PRIIP;

b) 

visus proporcionāli pārveidotos skaitļus pieskaita paša ieguldošā PRIIP izmaksu kopsummai, tādējādi atspoguļojot tikai vienu kopsummu.”;

33) 

svītro II virsrakstu pēc 2. punkta;

34) 

90. punktu aizstāj ar šādu:

“90. 

5. pantā minētās tabulas ietver norādi uz izmaksām, kas zināmas PRIIP izveidotājam, monetārā un procentuālā izteiksmē gadījumam, ja privātais ieguldītājs iegulda attiecīgi 10 000  EUR PRIIP produktā (visiem PRIIP, izņemot tos, kas ir regulāru prēmiju vai regulāru maksājumu produkti) vai 1 000  EUR gadā (regulārai prēmijai vai maksājumu PRIIP). Izmaksu rādītājus atspoguļo dažādiem turējuma laikposmiem, tostarp ieteicamajam turējuma laikposmam, šādi:

a) 

attiecībā uz PRIIP, kuru ieteicamais turējuma laikposms nepārsniedz vienu gadu, atspoguļo tikai izmaksas, ja ieguldījumu izbeidz ieteicamā turējuma perioda beigās;

b) 

attiecībā uz PRIIP, kuru ieteicamais turējuma laikposms pārsniedz vienu gadu, bet nepārsniedz 10 gadus, izmaksas atspoguļo, ņemot vērā ieguldījuma izbeigšanu pirmā gada beigās un ieteicamā turēšanas laikposma beigās;

c) 

attiecībā uz PRIIP, kuru ieteicamais turējuma laikposms ir 10 gadi vai vairāk, uzrāda papildu turējuma laikposmu, norādot izmaksu rādītājus, ja ieguldījuma izbeigšana notiek, kad ir pagājusi puse no ieteicamā turējuma laikposma, kas noapaļots līdz tuvākā gada beigām;

d) 

ja PRIIP nepieļauj ieguldījuma izbeigšanu pirms ieteicamā turējuma laikposma beigām vai uzskatāms, ka PRIIP nav alternatīvas likviditātes iespējas, ko nodrošina PRIIP izveidotājs vai trešā puse, vai gadījumā, ja nav noteiktu likviditātes pasākumu, vai attiecībā uz tiem PRIIP, kas minēti IV pielikuma 30. punktā, izmaksas var uzrādīt tikai ieteicamā turējuma laikposma beigās.”;

35) 

92., 93. un 94. punktu svītro.
VII PIELIKUMS

VII PIELIKUMS

IZMAKSU ATSPOGUĻOJUMS

Tieši zem virsraksta sadaļā ar nosaukumu “Kādas ir izmaksas?” ir iekļauts šāds brīdinājums, izņemot gadījumus, kad PRIIP izveidotājs zina, ka persona, kas konsultē par vai pārdod PRIIP, nepiemēros papildu maksas:

“Persona, kas konsultē par šo produktu vai pārdod jums to, var piemērot jums citas maksas. Tādā gadījumā šī persona jums sniegs informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumu.”

Turpmāk sniegtajās izmaksu tabulās terminu “izbeigt ieguldījumu” izmanto, lai apzīmētu ieguldījuma izbeigšanu. Ja šis termins var būt maldinošs noteiktiem PRIIP veidiem, var izmantot citu terminu, piemēram, “izbeigt” vai “atteikties”.

1. tabula visiem PRIIP, izņemot tos, kas minēti VI pielikuma 13. panta b) apakšpunktā un 76.c punktā (produkti ar automātisko atsaukšanu)

PRIIP izveidotājs iekļauj šādus virsrakstus, aprakstus un 1. tabulu, kurā atspoguļoti kopējie izmaksu rādītāji monetārā un procentuālā izteiksmē, kas noteikti VI pielikuma 61. un 62. punktā ar turējuma laikposmiem, kas minēti šā pielikuma 90. punktā:

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir uzrādītas summas, kas noņemtas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažādus izmaksu veidus. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik ieguldāt, cik ilgi turat produktu [un cik labi produkts darbojas (attiecīgā gadījumā)]. Šeit atspoguļotās summas ir ilustratīvi piemēri, pamatojoties uz ieguldījuma summas paraugu un dažādiem iespējamiem ieguldījumu laikposmiem.

Esam pieņēmuši, ka:

— 
[Pirmajā gadā] jūs atgūtu ieguldīto summu (0 % gada atdeve). [Citiem turējuma laikposmiem esam pieņēmuši, ka produkta darbība atbilst mērenajam scenārijam]
— 
Ir ieguldīts [10 000 /1 000  EUR gadā]” 

Ja [ieguldījumu izbeidzat] pēc 1 gada

(attiecīgā gadījumā)

Ja [ieguldījumu izbeidzat] pēc [1/2 no ieteicamā turējuma laikposma]

(attiecīgā gadījumā)

Ja [ieguldījumu izbeidzat] pēc [ieteicamā turējuma laikposma]

Kopējās izmaksas

[] EUR

[] EUR

[] EUR

Gada izmaksu ietekme (*1)

[] %

[] % katru gadu

[] % katru gadu

(*1)   

“Tas parāda, kā izmaksas samazina atdevi katru gadu turējuma laikposmā. Piemēram, tajā parādīts, ka, ja ieguldījumu izbeidzat ieteicamajā turējuma laikposmā, paredzamā vidējā atdeve gadā ir [] % apmērā pirms izmaksām un [] % apmērā pēc izmaksām.”

(Ja vajadzīgs):  “Mēs varam piemērot daļu no izmaksām personai, kas pārdod jums produktu, lai segtu pakalpojumus, ko viņa jums sniedz. (Ja vajadzīgs) [Šī persona jūs informēs par summu].”

(Ja vajadzīgs):  “Šie skaitļi ietver maksimālo izplatīšanas maksu, ko persona, kas jums pārdod produktu, var piemērot ([] % no ieguldītās summas / [] EUR). Šī persona jūs informēs par faktisko izplatīšanas maksu.”;

1. tabula attiecībā uz PRIIP, kas minēti 13. panta b) apakšpunktā

PRIIP izveidotājs iekļauj šādus virsrakstus, aprakstus un 1. tabulu, kurā atspoguļoti kopējie izmaksu rādītāji monetārā un procentuālā izteiksmē, kas noteikti VI pielikuma 61. un 62. punktā ar turējuma laikposmiem, kuri minēti šā pielikuma 90. punktā, un norāda tādu PRIIP izmaksu sadalījumu, kas nav pamatā esošo ieguldījumu iespēju izmaksas (“apdrošināšanas līgums”) un pamatā esošo ieguldījuma iespēju dažādās izmaksas (“ieguldījumu iespējas”):

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir uzrādītas summas, kas noņemtas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažādus izmaksu veidus. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik ieguldāt, cik ilgi turat produktu [un cik labi produkts darbojas (attiecīgā gadījumā)]. Šeit atspoguļotās summas ir ilustratīvi piemēri, pamatojoties uz ieguldījuma summas paraugu un dažādiem iespējamiem ieguldījumu laikposmiem.

Esam pieņēmuši, ka:

— 
Pirmajā gadā jūs atgūtu ieguldīto summu (0 % gada atdeve). Citiem turējuma laikposmiem esam pieņēmuši, ka produkta darbība atbilst mērenajam scenārijam
— 
Ir ieguldīts [10 000 /1 000  EUR gadā]

[Paziņojums, kurā norādīts, ka kopējās izmaksas privātajam ieguldītājam veido tādu PRIIP izmaksu kombinācija, kas nav pamatā esošo ieguldījuma iespēju izmaksas un ieguldījumu iespēju izmaksas, un tās ir dažādas atkarībā no pamatā esošajām ieguldījuma iespējām]” 

Ja [ieguldījumu izbeidzat] pēc 1 gada

(attiecīgā gadījumā)

Ja [ieguldījumu izbeidzat] pēc [1/2 no ieteicamā turējuma laikposma]

(attiecīgā gadījumā)

Ja [ieguldījumu izbeidzat] pēc [ieteicamā turējuma laikposma]

Kopējās izmaksas

— Apdrošināšanas līgums

— Ieguldījumu iespējas

[] EUR

[] – [] EUR

[] EUR

[] – [] EUR

[] EUR

[] – [] EUR

Gada izmaksu ietekme (*1)

— Apdrošināšanas līgums

— ieguldījumu iespējas

[] %

[] – [] %

[] % katru gadu

[] – [] % katru gadu

[] % katru gadu

[] – [] % katru gadu

(*1)   

“Tas parāda, kā izmaksas samazina atdevi katru gadu turējuma laikposmā. Piemēram, tajā parādīts, ka, ja ieguldījumu izbeidzat ieteicamajā turējuma laikposmā, paredzamā vidējā atdeve gadā ir [] % apmērā pirms izmaksām un [] % apmērā pēc izmaksām.”

(Ja vajadzīgs):  “Mēs varam piemērot daļu no izmaksām personai, kas pārdod jums produktu, lai segtu pakalpojumus, ko viņa jums sniedz. (Ja vajadzīgs) [Šī persona jūs informēs par summu.]”

(Ja vajadzīgs):  “Šie skaitļi ietver maksimālo izplatīšanas maksu, ko persona, kas jums pārdod produktu, var piemērot ([] % no ieguldītās summas/[] EUR). Šī persona jūs informēs par faktisko izplatīšanas maksu.”

1. tabula attiecībā uz VI pielikuma 76.c punktā minētajiem PRIIP (ar automātisko atsaukšanu)

Attiecībā uz VI pielikuma 76.c punktā minētajiem PRIIP virsraksts, apraksts un 1. tabula “Izmaksas laika gaitā” ir šādas:

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir uzrādītas summas, kas noņemtas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažādus izmaksu veidus. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik ieguldāt, cik ilgi turat produktu [un cik labi produkts darbojas (attiecīgā gadījumā)]. Šeit atspoguļotās summas ir ilustratīvi piemēri, pamatojoties uz ieguldījuma summas paraugu un dažādiem ieguldījumu laikposmiem.

Šā produkta ilgums ir neskaidrs, jo tas var beigties dažādos laikos atkarībā no tā, kā attīstās tirgus. Šeit norādītajām summām ir ņemti vērā divi dažādi scenāriji (agrīna atsaukšana un termiņa beigas). Ja izlemjat ieguldījumu izbeigt, pirms beidzas produkts, papildus šeit norādītajām summām var būt piemērojamas ieguldījuma izbeigšanas izmaksas.

Esam pieņēmuši, ka:

— 
Ir ieguldīts [10 000 /1 000  EUR gadā]
— 
produkta darbības rezultāti, kas atbilst katram uzrādītajam turējuma periodam.” 

Ja produktu atsauc pirmajā iespējamā datumā []

Ja produkts sasniedz termiņa beigas

Kopējās izmaksas

[] EUR

[] EUR

Gada izmaksu ietekme (*1)

[] %

[] % katru gadu

(*1)   

“Tas parāda, kā izmaksas samazina atdevi katru gadu turējuma laikposmā. Piemēram, tajā parādīts, ka, ja ieguldījumu izbeidzat termiņa beigās, paredzamā vidējā atdeve gadā ir [] % apmērā pirms izmaksām un [] % apmērā pēc izmaksām.”

(Ja vajadzīgs):  “Mēs varam piemērot daļu no izmaksām personai, kas pārdod jums produktu, lai segtu pakalpojumus, ko viņa jums sniedz. (Ja vajadzīgs) [Šī persona jūs informēs par summu.]”

(Ja vajadzīgs):  “Šie skaitļi ietver maksimālo izplatīšanas maksu, ko persona, kas jums pārdod produktu, var piemērot ([] % no ieguldītās summas/[] EUR). Šī persona jūs informēs par faktisko izplatīšanas maksu.”

2. tabula attiecībā uz visiem PRIIP, kas minēti 13. panta b) apakšpunktā

PRIIP izveidotājs ietver izmaksu sadalījumu saskaņā ar klasifikāciju, kas minēta VI pielikuma 64.–69. pantā, izmantojot virsrakstus un turpmāk iekļauto 2. tabulu.

Ir jāiekļauj ļoti īss katra izmaksu veida būtības apraksts. Tajā iekļauj skaitlisko rādītāju (monetāro summu vai procentuālo) un aprēķinam izmantoto pamatu, un tas var būt atspoguļots vienkāršā izteiksmē, ko, visticamāk, sapratīs tāds privātā ieguldītāja veids, kam ir paredzēts tirgotais PRIIP. Apraksts ir pamatots ar vienu vai vairākiem piemēriem, kas iekļauti turpmāk tabulā, izņemot gadījumus, kad tie nav piemērojami.

Izmaksu sastāvsVienreizējās izmaksas, veicot vai izbeidzot ieguldījumu

(PRIIP): Ja [ieguldījumu izbeidzat] pēc [1 gada/ieteicamā turējuma perioda (ja līdz 1 gadam)] (Apdrošināšanas ieguldījumu produkti): Gada izmaksu ietekme, ja [ieguldījumu izbeidzat] pēc [ieteicamā turējuma laikposma]

Ar darījuma noslēgšanu saistītas izmaksas

[Aprakstiet to būtību ne vairāk kā 300 rakstzīmēs. Piemēri:

— “[] % no summas, ko iemaksājat, veicot šo ieguldījumu”

— “[] % no pirmajām [] iemaksātajām prēmijām”

— “Šīs izmaksas jau ir iekļautas [cenā/prēmijās], ko jūs maksājat”

— “Tas ietver [[] % ieguldītās summas/[] EUR] sadalīšanas izmaksas. [Šī ir maksimālā maksa, ko jums piemēros]. [Persona, kas pārdod jums produktu, informēs jūs par faktisko maksu]”

— “Mēs nepiemērojam maksu par ieguldījuma veikšanu”]

[Līdz] [] EUR (PRIIP) vai [] % (IBIP)

Ar atkāpšanos no darījuma saistītas izmaksas

[Aprakstiet to būtību ne vairāk kā 300 rakstzīmēs. Piemēri:

— “[] % no jūsu ieguldījuma, pirms tas jums ir izmaksāts”

— “Mēs nepiemērojam ieguldījuma izbeigšanas maksu par šo produktu, [bet persona, kas jums pārdod produktu, to var darīt]”

(Ja ieguldījuma izbeigšanas izmaksas ir piemērojamas tikai noteiktos apstākļos) – “Šīs izmaksas ir piemērojamas tikai tad, ja (paskaidrojiet apstākļus vai piemēru ne vairāk kā 200 rakstzīmēs)

Apdrošināšanas ieguldījumu produktiem, kuriem ieguldījuma izbeigšanas izmaksas ir piemērojamas tikai tad, ja ieguldījumu izbeidz pirms ieteicamā turējuma laikposma, ailē pa labi norādīts “Nav attiecināms”, un šajā ailē pievienots šāds paziņojums papildus minētajiem aprakstiem: “Ieguldījuma izbeigšanas izmaksas ir norādītas kā “Nav attiecināms” nākamajā ailē, jo tās nav attiecināmas, ja produktu saglabā līdz ieteicamā turējuma laikposma beigām”

[] EUR (PRIIP) vai [] % (IBIP)

Regulāras izmaksas [piemēro katru gadu]

 

Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai operatīvās izmaksas

[Aprakstiet pamatojumu ne vairāk kā 150 rakstzīmēs. Piemērs.

“[] % no jūsu ieguldījuma vērtības gadā”].

Šīs ir aplēses, kas pamatotas ar faktiskām izmaksām pēdējā gada laikā.

[] EUR (PRIIP) vai [] % (IBIP)

Darījuma izmaksas

[] % no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tās ir aplēses izmaksām, kas radušās, kad mēs pērkam un pārdodam pamatā esošos ieguldījumus produktam. Faktiskā summa atšķirsies atkarībā no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.

[] EUR (PRIIP) vai [] % (IBIP)

Papildu izmaksas, kas radušās noteiktos apstākļos

 

No darbības rezultātiem atkarīgas maksas [un peļņas procentuālā daļa]

[[Aprakstiet ne vairāk kā 300 rakstzīmēs]. Faktiskā summa atšķirsies atkarībā no tā, cik labi ir jūsu ieguldījuma darbības rezultāti. Iepriekš norādītās kopējās izmaksu aplēses ietver vidējo rādītāju pēdējo 5 gadu laikā.] vai [Šim produktam nav no darbības rezultātiem atkarīgas maksas].

[] EUR (PRIIP) vai [] % (IBIP)

(Ja vajadzīgs):  “Ir piemērojamas atšķirīgas izmaksas atkarībā no ieguldījumu apjoma [paskaidrojiet apstākļus vai aprakstiet piemēru ne vairāk kā 150 rakstzīmēs]

Attiecībā uz PRIIP produktiem, kas piedāvā virkni ieguldījumu iespēju, PRIIP izveidotāji izmantos šā pielikuma 1. un 2. tabulu, piemērojot tās visiem PRIIP, izņemot tos, kas minēti VI pielikuma 13. panta b) apakšpunktā un 76.c punktā izmaksu uzrādīšanai, attiecīgi atspoguļojot skaitļus katrā tabulā, un izmaksu klāstu.

Attiecībā uz PRIIP produktiem ar ieteicamo turējuma laikposmu līdz vienam gadam “Gada izmaksu ietekmes” vietā 1. un 2. tabulā izmaksu attiecības procentuālā izteiksmē norāde ir “Izmaksu ietekme”, un zemsvītras piezīmē zem 1. tabulas norāda turpmāko “Apraksta izmaksu ietekmi turējuma laikposmā līdz vienam gadam. Šo procentuālo rādītāju nevar tieši salīdzināt ar izmaksu ietekmes rādītājiem, kas uzrādīti citiem PRIIP produktiem”.

Attiecībā uz PRIIP, kur izmaksu attiecība procentuālā izteiksmē ir aprēķināta, izmantojot nominālo vērtību, zem tabulas pievieno šādu zemsvītras piezīmi: “Atspoguļo izmaksas saistībā ar PRIIP nominālo vērtību”.

2. tabula attiecībā uz PRIIP, kas minēti 13. panta b) apakšpunktā

PRIIP izveidotājs ietver izmaksu sadalījumu saskaņā ar klasifikāciju, kas minēta VI pielikuma 64.–69. pantā, izmantojot virsrakstus un turpmāk iekļauto 2. tabulu. Ja attiecināms izmaksu veidam, izmaksu sadalījumu parāda starp PRIIP izmaksām, kas nav pamatā esošo ieguldījumu iespēju izmaksas (“apdrošināšanas līgums”) un ieguldījumu iespēju izmaksu klāsts (“ieguldījumu iespējas”).

Ir jāiekļauj ļoti īss katra izmaksu veida būtības apraksts. Tajā iekļauj skaitlisko rādītāju (fiksēto summu vai procentuālo summu) un aprēķinam izmantoto pamatu, un tas var būt atspoguļots vienkāršā izteiksmē, ko, visticamāk, sapratīs tāds privātā ieguldītāja veids, kam ir paredzēts tirgotais PRIIP. Apraksts ir pamatots ar vienu vai vairākiem piemēriem, kas iekļauti turpmāk tabulā, izņemot gadījumus, kad tie nav piemērojami.

Izmaksu sastāvsVienreizējās izmaksas, veicot vai izbeidzot ieguldījumu

Gada izmaksu ietekme, ja [ieguldījumu izbeidzat] pēc [ieteicamā turējuma laikposma]

Ar darījuma noslēgšanu saistītas izmaksas

[Aprakstiet to būtību ne vairāk kā 300 rakstzīmēs. Piemēri:

— “[] % no summas, ko iemaksājat, veicot šo ieguldījumu”

— “[] % no pirmajām [] iemaksātajām prēmijām”

— “Šīs izmaksas jau ir iekļautas [cenā/prēmijās], ko jūs maksājat”

— “Tas ietver [[] % ieguldītās summas/[] EUR] sadalīšanas izmaksas. [Šī ir maksimālā maksa, ko jums piemēros]. [Persona, kas pārdod jums produktu, informēs jūs par faktisko maksu]”

— “Mēs nepiemērojam maksu par ieguldījuma veikšanu”]

“[] %” vai “Apdrošināšanas līgums [] % Ieguldījumu iespēja [] – [] %”

Ar atkāpšanos no darījuma saistītas izmaksas

[Aprakstiet to būtību ne vairāk kā 300 rakstzīmēs. Piemēri:

— “[] % no jūsu ieguldījuma, pirms tas jums ir izmaksāts”.

— “Mēs nepiemērojam ieguldījuma izbeigšanas maksu par šo produktu, [bet persona, kas jums pārdod produktu, to var darīt]”.

(Ja ieguldījuma izbeigšanas izmaksas ir piemērojamas tikai noteiktos apstākļos) – “Šīs izmaksas ir piemērojamas tikai tad, ja (paskaidrojiet apstākļus vai piemēru ne vairāk kā 200 rakstzīmēs)

Apdrošināšanas ieguldījumu produktiem, kuriem ieguldījuma izbeigšanas izmaksas ir piemērojamas tikai tad, ja ieguldījumu izbeidz pirms ieteicamā turējuma laikposma, ailē pa labi norādīts “Nav attiecināms”, un šajā ailē pievienots šāds paziņojums papildus minētajiem aprakstiem: “Ieguldījma izbeigšanas izmaksas ir norādītas kā “Nav attiecināms” nākamajā ailē, jo tās nav attiecināmas, ja produktu saglabā līdz ieteicamā turējuma laikposma beigām.”

“[] %” vai “Apdrošināšanas līgums [] % Ieguldījumu iespēja [] – [] %”

Regulāras izmaksas, ko piemēro katru gadu

 

Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai operatīvās izmaksas

[Aprakstiet pamatojumu ne vairāk kā 150 rakstzīmēs. Piemērs.

“[] % no jūsu ieguldījuma vērtības gadā”].

Šīs ir aplēses, kas pamatotas ar faktiskām izmaksām pēdējā gada laikā.

“[] %” vai “Apdrošināšanas līgums [] % Ieguldījumu iespēja [] – [] %”

Darījuma izmaksas

[] % no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tās ir aplēses izmaksām, kas radušās, kad mēs pērkam un pārdodam pamatā esošos ieguldījumus produktam. Faktiskā summa atšķirsies atkarībā no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.

“[] %” vai “Apdrošināšanas līgums [] % Ieguldījumu iespēja [] – [] %”

Papildu izmaksas, kas radušās noteiktos apstākļos

 

No darbības rezultātiem atkarīgas maksas [un peļņas procentuālā daļa]

[[Aprakstiet ne vairāk kā 300 rakstzīmēs]. Faktiskā summa atšķirsies atkarībā no tā, cik labi ir jūsu ieguldījuma darbības rezultāti. Iepriekš norādītās kopējās izmaksu aplēses ietver vidējo rādītāju pēdējo 5 gadu laikā.] vai [Šim produktam nav maksas par rezultātiem].

“[] %” vai “Apdrošināšanas līgums [] % Ieguldījumu iespēja [] – [] %”

(Ja vajadzīgs):  “Ir piemērojamas atšķirīgas izmaksas atkarībā no ieguldījumu apjoma [paskaidrojiet apstākļus vai aprakstiet piemēru ne vairāk kā 150 rakstzīmēs]”
VIII PIELIKUMS

““

VIII PIELIKUMS

LĪDZŠINĒJO DARBĪBAS REZULTĀTU SATURS UN NOFORMĒJUMS

Definīcijas

1. Informācijas atspoguļošanai par līdzšinējiem darbības rezultātiem piemēro turpmāk norādītās definīcijas.

a) 

“PVKIU” ir PVKIU, kas saņēmis atļauju saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 5. pantu un kas

i) 

ir 2. kategorijas PRIIP, kā noteikts II pielikuma 5. punktā, un

ii) 

nenodrošina privātajiem ieguldītājiem konkrētos, iepriekš noteiktos datumos uz algoritmu balstītas izmaksas, kas ir saistītas ar finanšu aktīvu, indeksu vai atsauces portfeļu darbības rezultātiem vai cenu izmaiņām, vai citiem apstākļiem, vai kam ir līdzīgas iezīmes;

b) 

“AIF” ir AIF, kā noteikts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, kas

i) 

ir 2. kategorijas PRIIP, kā noteikts II pielikuma 5. punktā;

ii) 

ir atklāts AIF, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 694/2014 ( 2 ) 1. panta 2. punktā, un

iii) 

nenodrošina privātajiem ieguldītājiem konkrētos, iepriekš noteiktos datumos uz algoritmu balstītas izmaksas, kas ir saistītas ar finanšu aktīvu, indeksu vai atsauces portfeļu darbības rezultātiem vai cenu izmaiņām, vai citiem apstākļiem, vai kam ir līdzīgas iezīmes;

c) 

“tirgum piesaistīts apdrošināšanas ieguldījumu produkts” ir tirgum piesaistīts apdrošināšanas ieguldījumu produkts, kas

i) 

ir 2. kategorijas PRIIP, kā noteikts II pielikuma 5. punktā;

ii) 

kam ir potenciālas pirmstermiņa atkāpšanās vai dzēšanas (izpirkšanas) iespējas pirms ieteicamā turējuma laikposma, kam nav noteikti būtiski ierobežojoši apstākļi;

iii) 

nodrošina ieguvumus, kas ir tieši saistīti ar aktīvu vērtību, kas ir iedalīti vienībās; un

iv) 

nenodrošina privātajiem ieguldītājiem konkrētos, iepriekš noteiktos datumos uz algoritmu balstītas izmaksas, kas ir saistītas ar finanšu aktīvu, indeksu vai atsauces portfeļu darbības rezultātiem vai cenu izmaiņām, vai citiem apstākļiem, vai kam ir līdzīgas iezīmes.

Līdzšinējo darbības rezultātu aprēķins PVKIU vai AIF

2. Līdzšinējās darbības rezultātu rādītājus aprēķina, pamatojoties uz PVKIU vai AIF aktīvu neto vērtību un principu, ka jebkuri sadalāmi ienākumi no fonda tiek ieguldīti atkārtoti.

“Simulēto” datu izmantošana līdzšinējiem PVKIU vai AIF darbības rādītājiem

3. Simulētu darbības rezultātu rādītāju izmantošana par laikposmu, pirms bija pieejami dati, ir pieļaujama tikai turpmāk noteiktajos gadījumos, ja vien šāda izmantošana ir patiesa, saprotama un nemaldinoša:

a) 

var simulēt jaunas esoša PVKIU vai AIF, vai ieguldījumu apakšstruktūras akciju kategorijas darbības rezultātu rādītājus, izmantojot citas kategorijas darbības rezultātu rādītājus, ja abas kategorijas būtiski neatšķiras attiecībā uz to, cik liels ir to īpatsvars PVKIU vai AIF aktīvos;

b) 

pakārtotā PVKIU vai AIF darbības rezultātu rādītājus var simulēt, izmantojot attiecīgā galvenā PVKIU vai AIF darbības rezultātu rādītājus, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

i) 

pakārtotā PVKIU vai AIF stratēģija un mērķi neļauj tai turēt citus aktīvus, kā vien galvenās PVKIU vai AIF daļas un likvīdos palīgaktīvus;

ii) 

pakārtotā PVKIU vai AIF iezīmes būtiski neatšķiras no galvenā PVKIU vai AIF iezīmēm.

Līdzšinējās darbības rezultātu rādītāju aprēķins tirgum piesaistītiem apdrošināšanas ieguldījumu produktiem

4. Līdzšinējās darbības rezultātu rādītāju aprēķins, kā aprakstīts šā pielikuma 2. punktā, piemēro mutatis mutandis tirgum piesaistītiem apdrošināšanas ieguldījumu produktiem. Aprēķins atbilst biometriskā riska prēmijas ietekmes vai biometriskā riska prēmijas izmaksu daļas skaidrojumam par ienākumiem no ieguldījumiem, kā minēts 2. panta 4. punktā.

PVKIU vai AIF līdzšinējās darbības rezultātu atspoguļošana

5. Informāciju par PVKIU vai AIF līdzšinējās darbības rezultātiem norāda joslu diagrammas formā, atspoguļojot PVKIU vai AIF darbību pēdējos 10 gados. Joslu diagrammas izmērs ir pietiekams, lai informācija būtu salasāma.

6. Attiecībā uz PVKIU vai AIF, kas darbojas mazāk nekā piecus pilnus kalendāra gadus, izmanto noformējumu, kas aptver tikai pēdējos piecus gadus.

7. Ailes par visiem gadiem, par kuriem dati nav pieejami, atstāj tukšas bez jebkādām piezīmēm, izņemot datumu.

8. Attiecībā uz tiem PVKIU vai AIF, par kuriem nav pieejami darbības rezultātu dati, kas aptver vienu pilnu kalendāro gadu, iekļauj paziņojumu, kurā paskaidro, ka nav pietiekamu datu, lai sniegtu privātajiem ieguldītājiem lietderīgu norādi par līdzšinējās darbības rezultātiem.

9. Joslu diagrammas izkārtojumu papildina ar šādiem izceltiem paziņojumiem:

a) 

brīdinājumu par līdzšinējo darbības rezultātu ierobežoto vērtību kā norādi turpmākiem darbības rezultātiem, izmantojot šādu paziņojumu treknrakstā:

“Pēc līdzšinējiem darbības rezultātiem nevar spriest par turpmākajiem darbības rezultātiem. Tirgi nākotnē varētu attīstīties ļoti dažādi.

Tas var jums palīdzēt novērtēt, kā fonds ir pārvaldīts līdz šim”;

b) 

aprakstu, kurā paskaidrots, kas ir parādīts, ir jāiekļauj virs joslu diagrammas, norādot treknrakstā:

“Šajā diagrammā ir parādīti fonda darbības rezultāti kā procentuāli zaudējumi vai ieguvumi gadā par pēdējiem [x] gadiem.”;

c) 

attiecīgā gadījumā produktam specifisku brīdinājumu par līdzšinējo datu nepietiekamību saskaņā ar šā pielikuma 15. punktu vai attiecīgā gadījumā citus iemeslus ne vairāk kā 150 rakstzīmēs vienkāršā valodā;

d) 

īsu paskaidrojumu par to, kuras maksas un nodevas attiecīgā gadījumā ir iekļautas vai izslēgtas no līdzšinējās darbības rezultātu aprēķina. Tas neattiecas uz PVKIU vai AIF, kam nav ar darījuma noslēgšanu un ar atkāpšanos no darījuma saistītas izmaksas. [Apraksta paraugs:

Darbības rezultāti uzrādīti pēc pastāvīgo maksu atskaitīšanas. Jebkādas ar darījuma noslēgšanu vai izbeigšanu saistītas maksas ir izslēgtas no aprēķina”];

e) 

norāde uz gadu, kurā fonds, nodalījums vai akciju kategorija ir izveidots;

f) 

attiecīgā gadījumā norāda valūtu, kurā aprēķināti līdzšinējās darbības rādītāji.

10. Informācijā neiekļauj līdzšinējās darbības rezultātu rādītājus par nevienu kārtējā kalendārā gada daļu.

Etalona izmantošana papildus līdzšinējās darbības rādītājiem

11. Vietā, kur pamatinformācijas dokumenta sadaļā ar nosaukumu “Kas ir šis ieguldījuma produkts?” ir atsauce uz etalonu, ir jāiekļauj josla, kurā parādīti šā etalona darbības rezultāti diagrammā blakus katrai joslai, kurā ir parādīti līdzšinējā PVKIU vai AIF darbības rezultāti. Tas attiecas uz PVKIU vai AIF, kam izseko etalonu, kā arī uz tiem, ko pārvalda, atsaucoties uz etalonu. PVKIU vai AIF uzskatāms par pārvaldītu attiecībā uz šo etalonu, ja etalona indeksam ir nozīme PVKIU vai AIF pārvaldībā, piemēram, portfeļa sastāvam un/vai darbības rezultātu rādītājiem.

12. Attiecībā uz PVKIU vai AIF, kuriem nav līdzšinējās darbības rādītāju par prasītajiem pieciem vai desmit gadiem, etalonu nenorāda par tiem gadiem, kuros PVKIU vai AIF vēl nepastāvēja.

13. Ja PVKIU vai AIF pārvalda, atsaucoties uz etalonu, kā norādīts šā pielikuma 11. punktā, treknrakstā ir šādi jāpapildina apraksts saskaņā ar šā pielikuma 9. punktu:

“Šajā diagrammā ir parādīti fonda darbības rezultāti kā procentuāli zaudējumi vai ieguvumi gadā par pēdējiem [] gadiem, salīdzinot ar etalonu.”

“Tas var jums palīdzēt novērtēt, kā fonds ir pārvaldīts līdz šim, un salīdzināt to ar etalonu.”

Joslu diagrammas attēlošana

14. Joslu diagramma, kurā attēloti līdzšinējās darbības rezultāti, atbilst šādiem kritērijiem:

a) 

joslu diagrammas Y ass skala ir lineāra, nevis logaritmiska;

b) 

skalu pielāgo norādīto joslu platumam, un joslas nesaspiež tā, ka tiek apgrūtināta peļņas svārstību atšķiršana;

c) 

X asi iestata 0 % darbības rezultātu līmenī;

d) 

katrai joslai pievieno norādi, kurā ieraksta sasniegto peļņu procentos;

e) 

līdzšinējās darbības rezultātu rādītājus noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata.

Būtisku izmaiņu ietekme un ar tām saistītā rīcība

15. Ja PVKIU vai AIF mērķos un ieguldījumu politikā notiek būtiskas izmaiņas joslu diagrammā parādītajā laikposmā, kas minēts šā pielikuma 5.–10. punktā, turpina parādīt PVKIU vai AIF līdzšinējos darbības rādītājus, kas iegūti līdz šīm būtiskajām izmaiņām.

16. Laikposmu pirms šā pielikuma 15. punktā minētajām būtiskajām izmaiņām norāda joslu diagrammā, iekļaujot skaidru brīdinājumu par to, ka attiecīgie darbības rezultāti sasniegti apstākļos, kādi vairs nav spēkā.

Modelēti dati kā līdzšinējās darbības rādītāji

17. Visos gadījumos, kad darbības rezultātu rādītāji ir simulēti atbilstoši šā pielikuma 3. punktam, joslu diagrammā skaidri norāda, ka darbības rezultātu rādītāji ir simulēti.

18. PVKIU vai AIF, kas maina savu juridisko statusu, bet joprojām darbojas tajā pašā dalībvalstī, nemaina savus darbības rādītājus tikai tad, ja dalībvalsts kompetentā iestāde pamatoti atzīst, ka statusa maiņa PVKIU vai AIF darbības rādītājus neietekmēs.

19. Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta p) apakšpunkta i) un iii) punktā minētas apvienošanas gadījumā saglabā tikai iegūstošā PVKIU līdzšinējās darbības rādītājus.

20. Šā pielikuma 19. punktu piemēro mutatis mutandis AIF apvienošanās gadījumā.

Pakārtoto PVKIU vai AIF līdzšinējās darbības rezultātu atspoguļošana

21. Pakārtoto PVKIU vai AIF līdzšinējās darbības rezultātu atspoguļošanai ir jābūt specifiskai pakārtotajam PVKIU vai AIF, un tajā nedrīkst atdarināt galvenā PVKIU vai AIF reģistrētos darbības rezultātus.

22. Šā pielikuma 21. punkts nav spēkā gadījumos, kad:

a) 

pakārtotais PVKIU vai AIF kā etalonu uzrāda tā galvenā PVKIU vai AIF līdzšinējos darbības rezultātus; vai

b) 

ja pakārtotā struktūra tika izveidota kā pakārtots PVKIU vai AIF vēlāk nekā galvenais PVKIU vai AIF un ja ir ievēroti šī pielikuma 3. punkta nosacījumi, kā arī ja ir norādīti simulēti darbības rezultātu rādītāji par gadiem pirms pakārtotās struktūras izveidošanas, pamatojoties uz galvenā PVKIU vai AIF līdzšinējās darbības rezultātu rādītājiem; vai

c) 

ja par pakārtoto PVKIU ir pieejami līdzšinējās darbības rezultātu rādītāji par laikposmu līdz dienai, kad tas sāka darboties kā pakārtots PVKIU, paša PVKIU rādītājus saglabājot joslu diagrammā par atbilstošajiem gadiem un attiecīgi norādot būtiskās izmaiņas, kā to paredz šā pielikuma 16. punkts.

Tirgum piesaistītu apdrošināšanas ieguldījumu produktu līdzšinējās darbības rezultātu atspoguļošana

23. Šā pielikuma 5.–16. punktu piemēro mutatis mutandis tirgum piesaistītu apdrošināšanas ieguldījumu produktiem. Atspoguļojums atbilst biometriskā riska prēmijas ietekmes vai biometriskā riska prēmijas izmaksu aprakstam par ienākumiem no ieguldījuma, kā minēts 2. panta 4. punktā.

””( *1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).”;

( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp.).

( 2 ) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 694/2014 (2013. gada 17. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskiem standartiem, kas nosaka alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku veidus (OV L 183, 24.6.2014., 18. lpp.).