02013H0711 — LV — 03.10.2014 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS IETEIKUMS

(2013. gada 3. decembris)

par dioksīnu, furānu un polihlorbifenilu (PHB) klātbūtnes samazināšanu barībā un pārtikā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/711/ES)

(OV L 323, 4.12.2013., 37. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS IETEIKUMS (2014. gada 11. septembris)

  L 272

17

13.9.2014
▼B

KOMISIJAS IETEIKUMS

(2013. gada 3. decembris)

par dioksīnu, furānu un polihlorbifenilu (PHB) klātbūtnes samazināšanu barībā un pārtikā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/711/ES)1. Dalībvalstīm proporcionāli tajās saražotajam, izmantotajam un patērētajam barības un pārtikas apjomam būtu jāveic regulārs dioksīnu, dioksīniem līdzīgo PHB un PHB, kas nav līdzīgi dioksīniem, izlases veida monitorings.

2. Papildus 1. punktā minētajam monitoringam, dalībvalstīm būtu īpaši jāuzrauga dioksīnu, dioksīniem līdzīgo PHB un PHB, kas nav līdzīgi dioksīniem, klātbūtne šādos produktos:

a) brīvos turēšanas apstākļos dētas olas un bioloģiski ražotas olas;

b) aitu un jēru aknas;

c) Ķīnas krabji attiecībā uz:

i) ekstremitāšu muskuļu gaļu (atsevišķi);

ii) brūno gaļu (atsevišķi);

iii) produktu kopumā (veicot aprēķinu, kurā ņemti vērā daudzumi, kas konstatēti ekstremitāšu muskuļu gaļā un brūnajā gaļā, un to relatīvā proporcija);

d) kaltēti garšaugi (barībā un pārtikā);

e) māli, kas tiek pārdoti kā pārtikas piedevas.

3. Gadījumos, kad netiek ievēroti Direktīvas 2002/32/EK un Regulas (EK) Nr. 1881/2006 noteikumi un kad ir konstatēts, ka dioksīnu un/vai dioksīniem līdzīgo PHB daudzumi pārsniedz intervences līmeņus, kas šā ieteikuma pielikumā noteikti attiecībā uz pārtiku un Direktīvas 2002/32/EK II pielikumā – attiecībā uz barību, dalībvalstis sadarbībā ar uzņēmējiem:

a) sāk izpēti piesārņojuma avota identificēšanai;

b) veic pasākumus konkrētā piesārņojuma avota mazināšanai vai likvidēšanai.

4. Dalībvalstīm Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) būtu jāiesniedz visi dati par dioksīnu, dioksīniem līdzīgo PHB un PHB, kas nav līdzīgi dioksīniem, sastopamību barībā un pārtikā. Dalībvalstīm būtu jāinformē Komisija un pārējās dalībvalstis par saviem konstatējumiem, izpētes rezultātiem un pasākumiem, kas veikti piesārņojuma avota mazināšanai vai likvidēšanai.

Šis ieteikums aizstāj Ieteikumu 2011/516/ES.

▼M1
PIELIKUMS

Šajā pielikumā piemēro šādas definīcijas:

a) “dioksīni un furāni (PVO-TEQ)” ir polihlordibenzo-para-dioksīnu (PCDD) un polihlordibenzofurānu (PCDF) summa, kas izteikta kā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) toksiskuma ekvivalenti, izmantojot PVO toksiskuma ekvivalences koeficientus (PVO-TEF);

b) “dioksīniem līdzīgie PHB (PVO-TEQ)” ir polihlorbifenilu (PHB) summa, kas izteikta kā PVO toksiskuma ekvivalenti, izmantojot PVO-TEF;

c) “PVO-TEF” ir Pasaules Veselības organizācijas toksiskuma ekvivalences koeficienti riska novērtējumam attiecībā uz cilvēkiem, pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) secinājumiem Starptautiskās Ķīmiskās drošības programmas (IPCS) ekspertu sanāksmē, kas notika Ženēvā 2005. gada jūnijā (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223.–241. lpp. (2006)).Pārtika

Intervences līmenis dioksīniem un furāniem (PVO-TEQ) (1)

Intervences līmenis dioksīniem līdzīgajiem PHB (PVO-TEQ) (1)

Šādu dzīvnieku gaļa un gaļas produkti (izņemot ēdamos subproduktus) (2):

 

 

— liellopi un aitas

— mājputni

— cūkas

Tauku maisījumi

1,75 pg/g tauku (3)

1,25 pg/g tauku (3)

0,75 pg/g tauku (3)

1,00 pg/g tauku (3)

1,75 pg/g tauku (3)

0,75 pg/g tauku (3)

0,50 pg/g tauku (3)

0,75 pg/g tauku (3)

Saimniecībās audzētu zivju muskuļu gaļa un saimniecībās audzēti zivsaimniecības produkti

1,50 pg/g mitra svara

2,50 pg/g mitra svara

Svaigpiens (2) un piena produkti (2), tostarp sviesta tauki

1,75 pg/g tauku (3)

2,00 pg/g tauku (3)

Vistu olas un olu produkti (2)

1,75 pg/g tauku (3)

1,75 pg/g tauku (3)

Māli kā pārtikas piedeva

0,50 pg/g mitra svara

0,50 pg/g mitra svara

Graudaugi un eļļas augu sēklas

0,50 pg/g mitra svara

0,35 pg/g mitra svara

Augļi un dārzeņi (tostarp svaigi garšaugi) (4)

0,30 pg/g mitra svara

0,10 pg/g mitra svara

(1)   Augstākā pieļaujamā koncentrācija: augstāko pieļaujamo koncentrāciju aprēķina, pieņemot, ka visas dažādu radniecīgu vielu vērtības zem kvantitatīvās noteikšanas robežas ir vienādas ar kvantitatīvās noteikšanas robežu.

(2)   Šajā kategorijā uzskaitītie pārtikas produkti, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

(3)   Intervences līmeņi neattiecas uz pārtikas produktiem ar tauku saturu < 2 %.

(4)   Attiecībā uz žāvētiem augļiem un žāvētiem dārzeņiem (tostarp kaltētiem garšaugiem) piemēro Regulas (EK) Nr. 1881/2006 2. pantu. Kaltētiem garšaugiem ir jāņem vērā koncentrācijas pakāpe 7, kas rodas kaltēšanas rezultātā.