Help Print this page 

Document 32014L0085

Title and reference
Komisijas Direktīva 2014/85/ES ( 2014. gada 1. jūlijs ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām Dokuments attiecas uz EEZ
  • In force
OJ L 194, 2.7.2014, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/85/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/10


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2014/85/ES

(2014. gada 1. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (1) un jo īpaši tās 8. pantu,

tā kā:

(1)

Savienībā ir panākti nozīmīgi uzlabojumi tuneļu drošības ziņā, tostarp saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/54/EK (2). Lai pilnā mērā nodrošinātu šo uzlabojumu iedarbīgumu, ir svarīgi gādāt par to, lai vadītāji zinātu un saprastu, kādi ir drošas braukšanas principi tuneļos, un tos varētu piemērot savā uzvedībā, piedalīdamies satiksmē. Tālab Padomes Direktīvā 91/439/EEK (3) paredzētās teorētisko un praktisko testu prasības attiecīgi grozīja ar Komisijas Direktīvu 2008/65/EK (4), un šādi būtu jāgroza arī prasības, kas noteiktas Direktīvas 2006/126/EK pārstrādātajā redakcijā.

(2)

Kopš Direktīvas 2006/126/EK pieņemšanas ir bagātinājušās zinātniskās atziņas par saslimšanām, kas ietekmē spēju vadīt transportlīdzekli, jo īpaši attiecībā uz saistītajiem ceļu satiksmes drošības apdraudējumiem un to, cik iedarbīga ir ārstēšana šādu risku novēršanai. Pēdējā laikā ir pieejami vairāki pētījumi un zinātniskie darbi, kas apstiprina, ka obstruktīvās miega apnojas sindroms ir viens no visaugstākā riska faktoriem negadījumos, kuros iesaistīti mehāniskie transportlīdzekļi. Tālab Savienības tiesību aktos par vadītāju apliecībām šo slimību vairs nevar neņemt vērā.

(3)

Tādēļ Direktīva 2006/126/EK būtu jāgroza, lai tās III pielikumu pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai.

(4)

Pēc tam, kad Direktīva 2006/126/EK tika grozīta ar Komisijas Direktīvu 2012/36/ES (5), tās II pielikumā ir konstatētas redakcionālas kļūdas. Šīs kļūdas būtu jāizlabo.

(5)

Saskaņā ar Dalībvalstu un Komisijas 2011. gada 28. septembra kopīgo politisko deklarāciju par skaidrojošiem dokumentiem (6) dalībvalstis ir apņēmušās, paziņojot savus transponēšanas pasākumus, pamatotos gadījumos pievienot vienu vai vairākus dokumentus, kuros paskaidrota saikne starp direktīvas sastāvdaļām un atbilstīgajām daļām valsts pieņemtos transponēšanas instrumentos.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi atbilst Vadītāju apliecību komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2006/126/EK II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis līdz 2015. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2015. gada 31. decembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 1. jūlijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 403, 30.12.2006., 18. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/54/EK par minimālajām drošības prasībām Eiropas ceļu tīkla tuneļiem (OV L 167, 30.4.2004., 39. lpp.).

(3)  Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīva Nr. 91/439/EEK par vadītāju apliecībām (OV L 237, 24.8.1991., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2008. gada 27. jūnija Direktīva 2008/65/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām (OV L 168, 28.6.2008., 36. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 19. novembra Direktīva 2012/36/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (OV L 321, 20.11.2012., 54. lpp.).

(6)  OV C 369, 17.12.2011., 14. lpp.


PIELIKUMS

1.

Direktīvas 2006/126/EK II pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 2.1.3. punktu aizstāj ar šādu:

“2.1.3.

Ceļš:

svarīgākie principi attiecībā uz drošas distances ievērošanu starp transportlīdzekļiem, bremzēšanas ceļu un saķeri ar ceļu dažādos laika un ceļa apstākļos,

braukšanas riska faktori dažādos ceļa apstākļos, jo īpaši to izmaiņas atkarībā no laika apstākļiem un diennakts laika,

dažāda veida ceļu pazīmes un attiecīgās ar tiesību aktiem noteiktās prasības,

transportlīdzekļa droša vadīšana autoceļu tuneļos.”;

b)

pielikuma 5.1.3. punktu aizstāj ar šādu:

“5.1.3.

Īpaši noteikumi attiecībā uz C, CE, D un DE kategorijas transportlīdzekļiem

Dalībvalstis var nolemt, ka C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecībā nenorāda ierobežojumus transportlīdzekļiem ar automātisko ātrumkārbu, kas minēti 5.1.2. punktā, ja pretendentam jau ir vadītāja apliecība, kas iegūta par transportlīdzekli ar manuālo ātrumkārbu vismaz vienā no kategorijām B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 vai D1E un ja pretendents braukšanas prasmes un stila pārbaudē ir veicis 8.4. punktā minētās darbības.”;

c)

pielikuma 6.3.8. punktu aizstāj ar šādu:

“6.3.8.

ceļa īpatnības (vajadzības gadījumā): apļveida krustojumi; dzelzceļa pārbrauktuves; tramvaja/autobusa pieturvietas; gājēju pārejas; braukšana augšup/lejup pa garām nokalnēm; tuneļi;”;

d)

pielikuma 7.4.8. punktu aizstāj ar šādu:

“7.4.8.

ceļa īpatnības (vajadzības gadījumā): apļveida krustojumi; dzelzceļa pārbrauktuves; tramvaja/autobusa pieturvietas; gājēju pārejas; braukšana augšup/lejup pa garām nokalnēm; tuneļi;”;

e)

pielikuma 8.3.8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.3.8.

ceļa īpatnības (vajadzības gadījumā): apļveida krustojumi; dzelzceļa pārbrauktuves; tramvaja/autobusa pieturvietas; gājēju pārejas; braukšana augšup/lejup pa garām nokalnēm; tuneļi;”.

2.

Direktīvas 2006/126/EK III pielikuma 11. sadaļu (“NEIROLOĢISKĀS SLIMĪBAS”) aizstāj ar šādu:

“NEIROLOĢISKĀS SLIMĪBAS UN OBSTRUKTĪVĀS MIEGA APNOJAS SINDROMS

NEIROLOĢISKĀS SLIMĪBAS

11.1.

Transportlīdzekļa vadītāja apliecības neizdod un nepagarina pretendentiem vai vadītājiem, kas slimo ar nopietnām neiroloģiskām slimībām, izņemot gadījumu, kad pieteikumu pamato apstiprināts medicīnisks atzinums.

Neiroloģiski traucējumi, kas saistīti ar slimībām vai ķirurģisku iejaukšanos un kas ietekmē centrālo vai perifēro nervu sistēmu, novedot pie sensoriskas vai motoriskas nepietiekamības un ietekmējot līdzsvara sajūtu un koordināciju, attiecīgi ir jāņem vērā – to funkcionālā ietekme un progresēšanas risks. Tādos gadījumos, ja pastāv pasliktināšanās risks, vadītāja apliecības izdošana vai pagarināšana var būt atkarīga no regulāra novērtējuma.

OBSTRUKTĪVĀS MIEGA APNOJAS SINDROMS

11.2.

Turpmākajos punktos mērens obstruktīvās miega apnojas sindroms ir vairākas apnojas un hipapnojas stundā no 15 līdz 29 (apnojas–hipapnojas indekss), bet smags obstruktīvas miega apnojas sindroms atbilst apnojas–hipapnojas indeksam 30 un vairāk, kuri abi ir saistīti ar pārlieku miegainību dienas laikā.

11.3.

Pretendentiem vai vadītājiem, par kuriem ir aizdomas par mērenu vai smagu obstruktīvās miega apnojas sindromu, vadītāja apliecību neizdod un nepagarina, iekams nav saņemts padziļināts apstiprināts medicīnisks atzinums. Līdz diagnoze tiek apstiprināta, šiem pretendentiem vai vadītājiem var ieteikt atturēties no transportlīdzekļa vadīšanas.

11.4.

Vadītāja apliecību var izdot tiem pretendentiem vai vadītājiem ar mērenu vai smagu obstruktīvās miega apnojas sindromu, kuri apliecina, ka savu slimību tie pietiekami kontrolē un ievēro piemērotu ārstēšanu, un parāda miegainības mazināšanos, ko apstiprina oficiāls medicīnisks atzinums.

11.5.

Pretendentiem vai vadītājiem ar mērenu vai smagu obstruktīvās miega apnojas sindromu, kuri uzsākuši ārstēšanu, ne retāk kā reizi trijos gados 1. grupas vadītājiem un ne retāk kā reizi gadā 2. grupas vadītājiem veic regulāras veselības pārbaudes, lai noteiktu, kāda ir pacienta līdzestība, vai ārstēšana tiek labi uzraudzīta un vai ir vajadzīgs ārstēšanu turpināt.”


Top